I. Pedagógus teljesítményének értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Pedagógus teljesítményének értékelése"

Átírás

1 Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger március 28. Kazamér Tibor

2 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei I. Pedagógus teljesítményének értékelése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. o. 2. A pedagógus munka értékelésének jogi háttere 4. o. 3. A pedagógus munka értékelésének célja 4. o Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelése A vezetés színvonalának emelésére irányuló célok: 4. A pedagógus munka értékelésének alapelvei 5. o. 5. A pedagógus munka értékelésének mutatói 5. o. 6. A pedagógus munka értékelésének feltételei 5. o. 7. A pedagógusmunka értékelési formái 5. o Belső értékelés Külső értékelés 8. A pedagógus munka értékelési területei és arányai 6. o Pedagógus tanítói/szaktanári munka értékelése Munkaközösség vezetői/igazgatóhelyettesi munka értékelése 9. Az értékelésben résztvevők feladatköre 7. o. 10. A pedagógus munka értékelési folyamata 7. o Előkészítés A belső és külső mérések, óralátogatások Az értékelő beszélgetés lebonyolítása 11. Értékelési ciklus 8. o. 12. Értékelés kritériumrendszere és az elért eredmény 8. o. elismerése Óralátogatás Önértékelő lap kitöltése Értékelési beszélgetés és az Értékelési összesítő lap elkészítése 13. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása 9. o Dokumentumok Az elkészült dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés 14. A pedagógus munka értékelésének várható eredményei 9. o. 15. Buktatók a rendszer működtetésében 9. o. Mellékletek Pedagógus munka teljesítményének értékelése 1. sz. melléklet 10. o Megbízással ellátott felelős pedagógus teljesítményértékelés Munkaközösség-vezető 2. sz. melléklet 15. o. 1

3 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Igazgatóhelyettes 3. sz. melléklet 18. o. Óralátogatási lap 4.sz. melléklet 21. o Munka/elhivatottság 5.sz. melléklet 23. o. Értékelési összesítő lap 6. sz. melléklet 26. o. II. Teljes körű intézményi önértékelés 29. o. Az önértékelés kritériumai az adottságok Vezetés értékelése

4 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei 1. Bevezetés Az intézményi minőségirányítási programot a Magyar Köztársaság Országgyűlése által július 24-én elfogadott évi LXXI. Törvénynek megfelelően kell kiegészíteni az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének értékelésével. A teljesítményértékelési rendszernek általában két célja van: fejlesztés (formatív értékelés) minősítés (szummatív értékelés). Az értékelési rendszert befolyásoló tényezők: Pedagógiai program Minőségirányítási program Az intézmény szervezeti kultúrája a meglévő hagyományokkal együtt A pedagógus életpályára ható tényezők. A teljesítményértékelési rendszer működtetéséhez szükséges szervezeti szabályzók: Törvényileg kötelezően előírt dokumentumok: Pedagógiai program Minőségirányítási program Szervezeti és Működési Szabályzat Munkaköri leírás Házirend A megalkotott értékelési rendszertől mit vár el az intézmény vezetése és nevelőtestülete? adjon segítséget az intézményben folyó oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez juttassa olyan információkhoz az intézmény vezetőségét, amelyek segíthetnek bizonyos vezetői döntések igazságosabb és megalapozottabb döntésében kerüljön sor a pedagógus-vezető közös megállapodása révén reális célok kitűzésére ezen értékelésen keresztül az intézményvezetői, mint szaktanárok is részt vegyenek az értékelésben. 3

5 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei 2. A pedagógus munka értékelésének jogi háttere A teljesítményértékelés nemcsak lehetőség, hanem szükség is. A Magyar Köztársaság Országgyűlése július 24-én fogadta el a évi LXXI. Törvényt - a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosításáról, amely az intézményi minőségirányítási programra vonatkozó előírásokat tovább bővítette. Kt. 40. (11) 1. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét 2. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a 3. Fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. 4. Kapcsolódás az országos mérési rendszerhez. 3. A pedagógus munka értékelésének célja Az iskolában dolgozó pedagógusok munkájának értékelésével elérendő cél: Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelése minden tanár képet kapjon arról, hogy szakmai munkája hogyan ítéltetik meg az elért egyéni teljesítmény és a hozzá kapcsolható szakmai fejlődés milyen irányt mutat megerősödjön a pedagógus szakmai fejlődésének támogatása motivációja lehetőség nyíljon az önértékelés képességének fejlesztésére A vezetés színvonalának emelésére irányuló tevékenységek: kialakuljon egy egységes és objektív értékelési rendszer megtörténjen a szervezeti és egyéni célok harmonizálása elemzésre kerüljön egy adott időszakban végzett pedagógiai munka sor kerülhessen a tárgyi/igazgatási feltételekkel kapcsolatos problémák azonosítására és megoldására elősegítse az iskolai feladatok egyenletesebb eloszlását hozzá járuljon az információ áramlás folyamatos biztosításához új teret kapjon a probléma és a konfliktus megoldás lehetősége. 4

6 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei 4. A pedagógus munka értékelésének alapelvei Az értékelés legyen: jogi alapokra épülő (Munka törvénykönyve, Közoktatási Törvény, SZMSZ, Munkaköri leírás, Házirend, Kollektív szerződés) kivitelezhető legyen idő, pénz, szakember előre rögzített formában történjen folyamatosan, meghatározott periodikussággal tárgyszerű legyen tényekre alapozott személyre szóljon figyelembe véve a pedagógus kötelezettségeit és jogait. legyen fejlesztő hatású elsődlegesen előremutató és ne elmarasztaló szándékot tükrözzön érvényesüljön a méltányosság elve - megfelelő légkörben kerüljön elvégzésre. 5. A pedagógus munka értékelésének mutatói jogszabályok betartása képzettség óralátogatások tapasztalatai a tanulók mérhető és tapasztalható fejlődése kötelező és vállat feladatok teljesítése etikai normák betartása. 6. A pedagógus munka értékelésének feltételei szükséges források - anyagi - humán (értékelők) időtényező ütemtervnek megfelelően 7. A pedagógus munka értékelési formái Belső értékelés óralátogatás tervezett megfigyelési szempontok alapján (a pedagógusok számára is ismert) tanulói teljesítmények vizsgálata (rendszeres tanulói értékelés, félévi és év végi minősítés) dokumentumok elemzése (tanmenet, osztálynapló, ellenőrző ) interjú kérdőíves megkérdezés spontán ellenőrzés. 5

7 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Külső értékelés OKÉV országos mérési rendszer Fenntartói, kistérségi helyi mérési, értékelési rendszernek megfelelően, jegyzőkönyvi dokumentációk, törzslapok, eredménystatisztikák Szakértői - rendkívüli esetben az adott feladatra felkért jegyzőkönyvezett tapasztalatok Iskolavezetés dokumentált ellenőrzési tapasztalatok. 8. A pedagógus munka értékelési területei és arányai Pedagógus tanítói/szaktanári munka értékelése Értékelési területei Alapfeltételek teljesítése: (Törvényi előírások, belső szabályzók betartása) Oktató-nevelő munka végzése: (Tanítási óra/tanítási órán kívüli Alapvető elvárások Követelmények Speciális elvárások Kimagasló eredmény %-os arány % % feladatok iskolai/iskolán kívüli) Óralátogatás 25/2 26% Együttműködés % Intézmény képviselete % Összesen % A pedagógus munka értékelése során elérhető maximális eredmény: 100% = max. 400 pont 140 pont (vezetői értékelés) pont (önértékelés) + 50 pont (óralátogatás értékelése) + 70 pont (egyéb területek értékelése) Munkaközösség vezetői/igazgatóhelyettesi munka értékelése Értékelési területei Alapfeltételek teljesítése: (Törvényi előírások, belső szabályzók betartása) Oktató-nevelő munka koordinálása: (Tanítási óra/tanítási órán kívüli feladatok Speciális elvárások Munkaközösségvezető Igazgatóhelyettes %-os arány % % iskolai/iskolán kívüli) Vezetői stratégia - együttműködés % Intézmény képviselete % Összesen: % 6

8 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei A munkaközösség-vezető/igazgatóhelyettes munka értékelése során elérhető maximális eredmény: 100% = max. 480 pont 400 pont (pedagógus munka) + 80 pont (vezetői munka) 9. Az értékelésben résztvevők feladatköre Igazgató Értékelésben részt vesz Igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezető Értékelésre felkért személy mentor, szakértő Feladatköre Vezetésével elkészül a vizsgálati ciklus ütemterve. A vizsgálat elvégzése. A vizsgálat egységességének biztosítása. A tantestület tájékoztatása titoktartási kötelezettség figyelembevételével. Részt vesz az ütemterv elkészítésében. Beosztottja szakmai munkáját véleményezi. Tájékoztatja az igazgatót a pedagógus tanórán/foglalkozásokon kívül nyújtott munkájáról. Az óralátogatás tapasztalatait összegzi. 10. A pedagógus munka értékelési folyamata Előkészítés a tanév elején elkészített ellenőrzési - értékelési terv ismertetése a tantestülettel szempontok és személyek kiválasztása az önértékelő lapok és a kitöltési útmutató kiosztása az ütemtervben rögzített időpontnak megfelelően A belső és külső mérések, óralátogatások Az értékelést végző személyek munkájának összehangolása az ellenőrzési - értékelési terv alapján Az értékelő beszélgetés lebonyolítása a pedagógusnak lehetőséget kell kapnia a kitöltött laphoz kapcsolódóan szóbeli kiegészítésre az intézményvezető értékeli a kérdőív egyes pontjaira adott válaszok tartalmát, állításait a korábban felsorolt és más forrásokból vett adatokkal támasztja alá az intézményvezetői értékelésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: -óralátogatások eredményét (kiemelkedő és fejlesztendő területeket) - értékelt pedagógussal kapcsolatos vezetői megállapításokat - megfogalmazott célokat a következő értékelési ciklusig 7

9 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei - a fejlesztendő területek esetén készüljön fejlesztési-cselekvési terv - terület, időpont, szükség esetén mentor megjelölésével amely lehetőséget nyújt az utókövetéshez az önértékelő lap és a jegyzőkönyv a kolléga személyi anyagában kerül. 11. Értékelési ciklus A vizsgálat folyamatosan zajlik, tanár esetében egy kétéves ciklus után zárul. A vizsgálatban résztvevőkre az alábbiak érvényesek: Vizsgált pedagógus Vizsgált terület Vizsgálatot végzi tanító tanított tantárgyakból választottak igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség-vezető szaktanár szaktárgyak igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség-vezető munkaközösség-vezető középvezetői feladatok igazgató + szaktanári feladatok igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes igazgatóhelyettesi + igazgató egyéb vállat feladatot teljesítő (mentor, szakvezető ) szaktanári feladatok vállalt feladatok munkaközösség-vezető igazgató igazgatóhelyettes 12. Értékelés kritériumrendszere és az elért eredmény elismerése Az értékelés során elért %-os eredmény minősítése az alábbi módon történik: -kiválóan megfelelt: % -megfelelt: 51-79% -nem felet meg: 0-50% A jutalmazás mértéke a mindenkor rendelkezésre álló pénzösszeg arányos elosztásával történik az elért % figyelembe vételével - a. kiválóan megfelelt és a megfelelt eredményt tanúsító kollégák között. Jutalmazás ideje: tanév végén 8

10 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei 13. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása Dokumentumok ütemterv értékelő lap (pedagógus, igazgató) óralátogatási lap fejlesztési-cselekvési terv közösen elkészített utókövetés - a megvalósulás mérőpontjainak rögzítése - a megvalósulás értékelése megerősítés vagy korrigálás - a várható hosszú távú eredmények felvázolása Az elkészült dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés Az adatok bizalmasak és biztonságos kezelése a vizsgálat egyik kulcsfontosságú pontja! Az értékelési összesítő lap a dolgozó személyanyagához csatolva kerüljön megőrzésre: melynek módja - meg kell felelnie az iratkezelés szabályainak mindaddig nem selejtezhető, míg a pedagógus az intézmény alkalmazottja ha a tanár munkaviszonya megszűnik a lapot a tanár kérésére át kell adni, amennyiben nem kéri, meg kell semmisíteni az összesítő lap más munkáltatónak nem adható át! A teljesítmény értékelés tapasztalatai, eredményei nem tehetők közzé, hiszen, az személyiségjogokat sértene! 14. A pedagógus munka értékelésének várható eredményei javul a belső kommunikáció tovább fejlődik a feladat felelősség tudat kialakul a teljes körű önértékelés segít továbblépni az önfejlesztésben tartós sikereket eredményezhet önbizalmat ad pozitív érzelem megnyilvánuláshoz vezethet...jó érzés, hogy bíznak bennem!... felfigyeltek a munkámra! sok segítséget kapok!... jó szívvel gondolok a munkahelyemre! 15. Buktatók a rendszer működtetésében az értékelést formálisan kezeljük = adminisztráció teljesítése hiányos módszertani ismeretek hiányzik a tervezés hiányzik a korrekció és a visszacsatolás. 9

11 A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei 1. sz. melléklet Pedagógus munka teljesítményének értékelése Intézmény megnevezése: Pedagógus neve: Értékelés időpontja: Gyakorlati évek száma: Intézményvezető neve: Értékelésben résztvevő személyek: munkaköre: 10

12 Pedagógus Alapvető elvárások Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 1. Kitölti a törvényes munkaidőt. Közoktatási Törvény Munkaszerződés Tantárgyfelosztás Pontos munkakezdés és befejezés (tanítási óra, értekezlet, egyéb feladatok) 2. Az SZMSZ, Házirend szabályait betartja. Nincs munkafegyelmi vétsége. 3. Nem vét a titoktartási kötelezettség ellen. Az intézményre, a kollégákra, a tanulókra vonatkozó 4. Ismeri, és pedagógus munkájához alkalmazza is az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazottakat a célkitűzésekkel azonosul. 5. Határidőre teljesíti az adminisztrációs kötelezettségeket. 6. A helyi tantervnek és az éves iskolai munkatervnek megfelelően végzi munkáját. 7. A munkájához szükséges szakmai felkészültséggel rendelkezik. információkat megtartja arról csak megfelelő módon és helyen ad tájékoztatást (Kt., SZMSZ, Házirendben rögzített módon). Pedagógiai Program Helyi Tanterv IMIP SZMSZ Házirend Tanmenet elkészítése Napló beírása (óra beírása, érdemjegyek rögzítése a naplóban és az ellenőrzőben) Helyettesítések beírása, stb. Tantárgyi munkaterv Iskolai éves munkaterv Pedagógiai ismeretek Megfelelő szaktárgyi ismeret Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg 01

13 Pedagógus Alapvető elvárások Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 8. Eleget tesz az oktató-nevelő munkához Közoktatási Törvény kapcsolódóan a törvényben előírt pedagógus Intézményi beiskolázási terv továbbképzésnek. 9. Az oktatás-nevelés során figyelembe veszi a Pedagógiai és pszichológiai tanulók életkori sajátosságait. ismeretek 10. A tanítási órákra/foglalkozásokra rendszeresen és Helyi tanterv tervszerűen felkészül. 11. A tanítási órákon/foglalkozásokon fejleszti a kulcskompetenciákat. 12. A tanítási órákon/foglalkozásokon változatos módszereket és szemléltető eszközöket használ. 13. A tanítási órákon/foglalkozásokon a tananyag elsajátíttatásakor a fokozatosság elvét követi. 14. A mérési eredmények és az általa adott értékelés (osztályzat/szöveges) összhangban van. Tanmenet Szövegértés-szövegalkotás Matematika Kommunikáció Életvezetési kompetencia Informatika, stb. Adott csoportra megtervezett frontális, csoportos és egyéni foglalkozások alkalmazása tehetséggondozás, felzárkóztatás Applikáció, audiovizuális eszközök, stb. használata A tanmenetét a helyi tanterv alapján készíti el. Figyelembe veszi a tantárgyi integrációt. OKÉV mérés. Fenntartó által történő mérés. Intézményi mérés. Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg 11

14 Pedagógus Alapvető elvárások Speciális követelmények Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 15. A munkaközösség szakmai munkájában aktívan és folyamatosan részt vesz. Jelen van a munkaközösségi megbeszéléseken Aktív szakmai munkájával hozzájárul a munkaközösségének és a szaktárgyának sikeres eredményéhez 16. Kollégáival a zavartalan oktató-nevelő munka elősegítése érdekében folyamatosan információt cserél. 17. Intézménye érdekeit minden lehetséges fórumon képviseli. Hozzájárul az intézményen belüli zavartalan információáramláshoz. Szülői értekezlet Nyílt nap Bemutató óra 18. Kapcsolattartása a szülőkkel megfelelő. A korrektség és bizalom elvén működő kapcsolat. 19. A nevelési és/vagy tanulási problémákkal rendelkező tanulók esetén folyamatos kapcsolatot tart kollégáival, az osztályfőnökkel. 20. Az önképzésben és a továbbképzéseken szerzett új ismereteit szaktárgyi és módszertani területen készséggel továbbadja kollégáinak. 21. Törekszik a különböző módszertani lehetőségeket beépítésére óravezetésében. Egyedileg készít szemléltető eszközöket. A fejlesztés területén a gyerek érdeke kerül előtérbe. Írásos/szóbeli beszámolók. Bemutató órák tartása. Módszertani sokszínűség és eszközhasználat. Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg 21

15 Pedagógus Speciális követelmények Kimagasló teljesítmények Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 22. A tanítási órákon/foglalkozásokon kiemelten Tanmenetben megjelöli a kezeli a felzárkóztatás/tehetséggondozás fejlesztés területét fontosságát. csoportokra/tanulókra bontva. 23. Aktívan részt vesz a tanórán kívüli programok Iskolai/iskolán kívüli szervezésében. programok sikeres szervezése. 24. A Pedagógiai Program/Minőségirányítási Aktív, alkotó részvétel. Program módosításában részt vesz. 25. Tehetséges tanulók versenyre való felkészítése. Sikeres helyi és területi versenyeredmények. 26. Példát mutat kollégái számára az intézmény Faliújság, folyosó dekorálása, otthonosabbá tételében. stb. 27. Tehetséges tanulók versenyre való felkészítése Megyei, országos versenyeken 28. A Pedagógiai Program/Minőségirányítási Program módosításakor team munka vezetését vállalja. 29. Mentorként vállalja az újonnan érkező kollégák szakmai munkájának segítését. 30. Az oktató-nevelő munka területén speciális felkérést kap külső intézménytől. kimagasló eredmény elérése. Team vezetőként törekszik a minőségi munka végzésére. Szakmai felelősségvállalás. Pedagógiai Szolgáltatótól tantárgygondozó, tankönyvkiadótól, főiskolától, más intézménytől Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg Elért összes pontszám: 31

16 2. sz. melléklet Munkaközösség-vezetői munka teljesítményértékelése Intézmény megnevezése: Munkaközösség-vezető neve: Értékelés időpontja: Gyakorlati évek száma: Intézményvezető neve: Értékelésben résztvevő személyek: munkaköre: 01

17 Munkaközösség-vezető Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 1. A munkaközösségi munkaterv elkészítését irányítja és az abban megfogalmazottakat a Figyelembe veszi: -PP+Ht-ben rögzített célkitűzéseket. Jó időgazdálkodásra törekszik. tagokkal együtt megfelelő szakmai színvonalon, megfogalmazottakat és határidőre megvalósítja. -az éves munkatervben 2. A közös célok elérése érdekében a munkaközösségi értekezletek a munkatervnek megfelelő időpontban és tartalommal megtartja. A tagok minden szempontból szakmailag felkészülten vegyenek részt a munkában. Elvárások 3. A tagozatához/szakterületéhez tartozó egységes követelményrendszer betartását az ellenőrzési terv szerint kontrolálja. 4. A meghirdetett szaktárgyi versenyeket figyelemmel kíséri, és a munkaközösség tagjaival egyezteti a részvételt, a felkészülés menetét a sikeres szereplés érdekében. 5. Aktívan részt vesz a munkaközösség szakterületéhez kapcsolódó tankönyv és taneszköz kiválasztásában. A tanári tevékenységek folyamatos nyomon követése: -óralátogatások -szakmai beszélgetések -tanulói teljesítmények osztályzatok, mérések nyomon követése, stb. Folyamatos szakmai kommunikáció megléte. Figyelembe veszi: - a tankönyvrendelés szabályait törvényit és az intézményit. Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg 0

18 Munkaközösség-vezető Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 6. Képes a problémák kezelésére, megoldására és Jó csapatépítő, együttműködő. jó döntések meghozatalára. Szakmai és emberi tulajdonságai példaképként szerepel. Elvárások 7. Feltárja a beosztottjai erősségeit és fejlesztendő területeit. Kiváló szakmai tudás. Jó emberismeret. Buzdít, sikerhez juttat, elismeri az egyén teljesítményét. 8. Megosztja az információt/hatalmat. Elkötelezettség a közös cél érdekében. 9. Az intézmény érdekeit helyezi előtérbe Intézmény érdekeinek széles körben történő képviselete. 10. Folyamatos önfejlesztésének igényével motiválja Világos jövőképpel rendelkezik. kollégáit is szakmai továbbképzéseken való részvételre. Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg Elért összes pontszám: 1

19 3. sz. melléklet Igazgatóhelyettesi munka teljesítményének értékelése Intézmény megnevezése: Igazgatóhelyettes neve: Értékelés időpontja: Gyakorlati évek száma: Intézményvezető neve: Értékelésben résztvevő személyek: munkaköre: 0

20 Igazgatóhelyettes Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 1. Munkáját a törvényi előírásoknak, az intézmény belső szabályzóinak és alapdokumentumainak Jogszabályi ismeretek és azok alkalmazása, valamint a megfelelően végzi. változások folyamatos nyomon követése. Elvárások 2. Az igazgató távollétében is képes önálló, megalapozott és felelősségteljes döntés meghozatalára. 3. Aktívan részt vesz az intézmény gazdálkodásának tervezésében, forrásbővítő lehetőségek kihasználásában... Önálló munkavégzésre képes. Megbízható. Szakmailag képzett és elismert. Élvezi az alkalmazotti kör bizalmát. Ismeri az intézmény költségvetését. Sikeres pályázatokat ír. Kollégáit motiválja az ésszerű takarékosságra. 4. Jó szervező. Az adott feladathoz választ kollégát. Jól gazdálkodik az idővel. Figyelembe veszi az egyenlő terhelés elvét 5. Adminisztrációs feladatait nagy pontossággal, határidőre elvégzi. Megfelelő információval rendelkezik. Jó időbeosztással dolgozik. Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg 2

21 Igazgatóhelyettes Értékelési terület Kritérium Értékelési skála 6. Ellenőrzési feladatait önállóan tervszerűen végzi. PP+Ht.+IMIP-ben+éves munkatervben megfogalmazottaknak megfelelően ellenőriz. Elvárások 7. Nyomon követi kollégái szakmai fejlődését. Óralátogatások/tanórán kívüli programok tapasztalatai. Partnerek véleményeinek összegzése. Továbbképzéseken való részvételre motivál. 8. Értékelések során törekszik az objektivitásra és a kollégák munkájának elemzése során elsődlegesen fejlesztő céllal jár el. 9. Koordinálja a külső/belső méréseket, az eredmények feldolgozását és az ebből következő fejlesztések elvégzését. Tényekre alapozza döntéseit. Összehangolja az intézmény és a pedagógus érdekeit. Motivál támogató szándékot tanúsít és gyakorol. Rendelkezik mérési ismeretekkel. Ellenőrzi a tanulók fejlesztésének menetét. 10. Az iskola image-ének megfelelő képviselete. Tanulók továbbtanulásának nyomon követése. Külső partnerekkel való kapcsolattartás. Skála értelmezése: 4: teljes mértékben megfelelt, 3: többnyire megfelelt, 2: kismértékben jellemző, 1: nem felet meg Elért összes pontszám: 1

22 4. sz. melléklet Pedagógus munka teljesítményének értékelése ÓRALÁTOGATÁSI LAP Intézmény megnevezése: Pedagógus neve: Értékelés időpontja: Gyakorlati évek száma: Intézményvezető neve: Értékelésben résztvevő személyek: munkaköre: 0

23 Értékelési skála: 4: teljes mértékben megfelelt 3: többnyire megfelelt 2: kismértékben jellemző 1: nem felet meg Személyes tulajdonságok Értékelési skála 1. a tanításhoz, a tantárgyhoz, a tananyaghoz való hozzáállás fellépés, megjelenés, hangnem, stílus, kapcsolat a tanulókkal a figyelem és a fegyelem fenntartásának képessége a tanári figyelem terjedelme a tanulói teljesítmények objektív értékelésének képessége a saját teljesítmény objektív értékelésének képessége Az óratervezés minősége 8. célok egyértelműsége, megválasztásuk indokoltsága megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése a feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége feladattípusok és munkaformák változatossága, egyensúlya időbeosztás a tanítási anyagok/eszközök változatossága, előkészítettsége A tanítás minősége 14. óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között gazdálkodás az idővel, az óra dinamikája az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása a tanítási anyagok/oktatási eszközök használata az utasítások világossága magyarázatok érthetősége, színessége kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal a tanulók bevonása a munkába a tanulók hibáinak kezelése a kitűzött célok megvalósítása a tanulók munkájának értékelése a váratlan helyzetek kezelése az óra hangulata, munkalégkör Speciális tantárgyi szempontok Elért összes pontszám Megjegyzés: 1

24 5. sz. melléklet Pedagóguspálya munka/elhivatottság? Intézmény megnevezése: Pedagógus neve: Értékelést végző személy: Értékelés időpontja: Szakmai évek száma: munkaköre: 11

25 1 Képzések Mennyire lenne fontos Önnek, hogy a következő időszakban, mint pedagógus ismereteit az alábbi területeken bővítse? Állítsa az Ön számára fontossági sorrendbe a képzési területeket 1-13-ig. Pedagógiaelmélet Oktatástörténet Oktatáspolitika Pszichológia, szociálpszichológia ismeretek Személyiségfejlesztő tréning Szaktárgyi ismeretek Mérés-értékelés Informatika Nyelvi ismeretek Kommunikációelmélet és gyakorlat Vezetői ismeretek Jogi ismeretek Egészségügy, mentálhigiéniaképzés 2. Ahogyan én látom a pedagógusi munkámat! Erősségeim Fejlesztendő területeim Legfontosabb célkitűzésem

26 3. Mit gondol, hogy a következő öt évben melyik állítás lesz igaz Önre? A következő kérdések nem tartoznak szorosan a vezetői munka értékeléséhez, így nem kötelező a válaszadás! Pedagógusként/középvezetőként igen nem vezető szeretnék maradni a saját iskolámban. vezető szeretnék lenni a saját iskolámban tanár szeretnék lenni a saját iskolámban oktatási területen, de máshol szeretnék dolgozni. nem oktatással kívánok foglalkozni. nyugdíjas leszek. 13

27 6. sz. melléklet Pedagógus munka teljesítményének értékelése ÉRTÉKELÉSI ÖSSZESÍTŐ LAP Intézmény megnevezése: Pedagógus neve: Értékelés időpontja: Gyakorlati évek száma: Intézményvezető neve: 14

28 1. Az óralátogatások eredménye Kiemelkedően jó területek Figyelmet igénylő területek 2. Az egyéb területek értékelése Szakterület Diákönkormányzat Kiemelkedően jó területek Figyelmet igénylő területek 1-10 Pontszám Ifjúságvédelem 1-10 Sport tevékenység 1-10 Kulturális tevékenység 1-10 Versenyeredmények 1-10 Szakmai rendezvényszervezés iskolai,városi Táboroztatás, kirándulás

29 3. Megfogalmazott célok a következő értékelési ciklusra Pedagógus Alapvető elvárások (1-19.) pont Speciális elvárások (20-29.) Kimagasló elvárások (30-35.) Óralátogatás (1-25.) Egyéb tevékenység pont pont pont pont Munkaközösségvezető Elvárások (1-10.).pont Igazgatóhelyettes Elvárások (1-10.).pont Összesen: pont 4. Megjegyzések: Dátum: értékelt tanár igazgató 16

30 II. Teljes körű intézményi önértékelés A folyamat tartalma Az intézmény meghatározott időközönként teljes körű intézményi önértékelést végez, melyet kiterjeszt a helyzetfelmérésen kívül a folyamatok szabályozottságának, a szervezeti kultúra szintjének és a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintjére is. Az intézményértékelés alapelvei Az intézményi önértékelés a belső fejlesztés támogatása érdekében történik. Az intézményértékelés komplex, a tanulói teljesítmény értékelésén túl az eredmények létrejöttében szerepet játszó folyamatokat is vizsgálja. A működés, folyamatok vizsgálatánál az értékelés alapvető szempontja, hogy a vizsgált terület mennyiben járul hozzá az eredményességhez. Az intézményi működés ellenőrzése során tett megállapítások az értékelés bemeneti információi. Az értékelés során biztosítani kell, hogy az érintettek hozzájussanak az értékelés eredményeihez, az őket illető információkhoz. Az intézményértékelés céljai A közoktatás rendszerében közreműködők (intézmény, fenntartó) közös érdeke, hogy az intézmények teljesítményéről, minőségéről megbízható, objektív képpel rendelkezzenek. Az intézmények eredményességét folyamataik, működésük javításával, fejlesztésével lehet növelni, ezért az intézményértékelés nem kizárólag a nevelési, tanulási eredményekre, hanem az eredményességet befolyásoló tényezők, folyamatok, résztvevők vizsgálatára, értékelésére is irányul. Az intézményértékelés a feltételek, a folyamatok, és a kimenetek egymásra gyakorolt hatásának, összevetésével állapítja meg az intézmény eredményességét.(ezek alapján lehet kijelölni az intézményértékelés területeit) Az intézményértékelés az intézmény eredményeinek összevetése az elvárásokkal azért, hogy hozzájáruljon a pedagógiai munka fejlesztéséhez. 17

31 Az erősségek és a fejlesztendő területek tényszerű megállapítása, a szükséges beavatkozások, fejlesztések kijelölése Az intézményértékelés funkciója Az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összevetése. Az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata. Az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése. (helyzetértékelés, problémafeltárás) Az önértékelés segítségével döntéshozatal a fejlesztésről.(az intézményi önértékelés az első lépés az intézményi minőségfejlesztés folyamatában) Az önértékelés gyakorisága: 3-5 évenként az intézményi vezetői megbízás lejártának megfelelően. Az éves munkaterv rögzíti az önértékelés konkrét időpontját. Az értékelés módszerei Folyamatos adatgyűjtés a meghatározott területeken, évenkénti összegzéssel, évenkénti elemzés, trendvizsgálat. Az értékelési ciklus végén az adatok összegyűjtése, elemzése, összegzése, trendvizsgálat. Kvantitatív megközelítés-mennyiségi mutatók, statisztikai módszerek alkalmazása Kvalitatív megközelítés -feljegyzések, interjúk, megfigyelések, beszélgetések az információk forrásai Az értékelés eszközei - Interjú - Fókuszcsoportos megbeszélés - Megfigyelés - Kérdőívek - Tesztek - Eseménynaplók - Dokumentum elemzés, nyilvántartások elemzése 18

32 Az értékelés lépései 1. A csoportok megalakítása 2. A munkacsoportok felkészítése, képzése a feladatra 3. A témakörök feldolgozásához segédanyag biztosítása 4. A TEAM-ek elkészítik saját feladatterveiket 5. Adatgyűjtés és feldolgozás folyamata, csoportvélemények kialakítása 6. A csoportok prezentációja a nevelőtestület előtt 7. A nevelőtestületi kiegészítések legitimálás Értékelési modell (EFQM) Az Európa szerte elfogadott Európai Alapítvány a Minőségirányításért (EFQM) által kidolgozott Kiválóság Modell, illetve ennek alapján létrehozott magyar Nemzeti Minőségi Díj (NMD) kritérium rendszerén alapszik. Vezetés Munkatársak irányítása Stratégiai tervezés Erőforrások Folyamatok Munkatársi elégedettség Partneri elégedettség Társdalmi kihatás Innováció, eredmények Adottságok Eredmények A modell területei Az intézmény jellemző tulajdonságai, adottságai. 1. A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében. 2. Az intézmény stratégiájának meghatározása és az operatív tervezés 3. A meglévő folyamatok szabályozottsága 4. A szabályozási rendszer teljes körűsége 5. Az erőforrások figyelembe vételének módja 19

33 6. A partneri igények figyelembe vételének módja 7. Az intézmény menedzselése Az intézmény által elért eredmények 8. A munkatársak bevonásának mértéke 9. A folyamatos fejlesztés eredményei 10. A partnerek elégedettsége 11. A szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága 12. A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei 13. A kitűzött célok elérése, megvalósítása 14. Az erőforrások felhasználásának hatékonysága 15. Az intézmény menedzselése Az önértékelés területei és azok felosztása a csoportok között, valamint a témakörök feldolgozásának módszerei AZ ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI Csoport Adottságok Eredmények Módszer A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében Az intézmény menedzselése Az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása A meglévő folyamatok szabályozottsága A szabályozási rendszer teljes körűsége Az erőforrások figyelembevételének módja A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei A munkatársak bevonásának mértéke Az intézmény menedzselése A kitűzött célok elérése, megvalósítása A folyamatos fejlesztés eredményei A szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága Az erőforrások felhasználásának hatékonysága dokumentumelemzés kérdőív /adatgyűjtő lap csoportos interjú statisztikai kimutatások dokumentumelemzés csoportos interjú statisztikai kimutatások dokumentumelemzés kérdőív/adatgyűjtő lap csoportos interjú statisztikai kimutatások dokumentumelemzés statisztikai kimutatások 5. A partneri igények figyelembevételének módja A partnerek elégedettsége dokumentumelemzés kérdőív/adatgyűjtő lap csoportos interjú statisztikai kimutatások 110

34 Intézményi önértékelés elvégzésének eljárásrendje Az önértékelés folyamata Módszer, eszköz Felelős Határidő Produktum Előkészítés és tervezés Az önértékelés célja Az önértékelés területeinek áttekintése A pedagógiai program alapján az önértékelésbe bevont területek azonosítása A nevelőtestület felkészítése A vizsgálandó területek listája, strukturált rendszere Összehasonlító elemzés Belső továbbképzés Tantestületi értekezlet Eszközök, felelősök, határidők Önértékelési rend szerint meghatározása Az előzetes adatok számbavétele Önértékelési terület listája Összehasonlító mátrix Értekezlet terve, résztvevőkből alakított team Értékelési rend Az adott területre vonatkozó Dokumentum-elemzés Az intézmény korábbi korábbi adatok, információk Fókuszcsoportos interjú információi, adatgyűjtés áttekintése Kérdőíves adatgyűjtés eredményei Az önértékelési terv elkészítése Felkészülés az önértékelésre Képzés, konzultáció Képzési terv Önértékelési eszközök kiválasztása, készítése Önértékelési eszközök kidolgozása Eszközcsomag Indikátor lista Az önértékelés lebonyolítása Önértékelési terv szerint Önértékelés dokumentumai A kapott eredmények feldolgozása, értékelése Szempontrendszer Adatok Beszámolók 10

35 Az önértékelés folyamata Módszer, eszköz Felelős Határidő Produktum Elemzés Elemzés, következtetések az Elemzési szempontrendszer adott területekre vonatkozóan Fejlesztő folyamatok (erősségek, fejlesztendő területek) Az önértékelés eredményeinek Összehasonlító elemzés összevetése a korábbiakkal Trendvizsgálat Visszacsatolás Fejlesztési területek kijelölése, új önértékelési terv készítése Csoportmunkai elemzés Fejlesztési célok Az eredmények egyéb Munkatervi kiegészítés felhasználása (pl. éves munkatervbe való beépítése) Az érdekeltek informálása Értekezlet Írásos tájékoztatás Területenkénti elemzés Lista Összehasonlító táblázatok Adatbázis Új önértékelési terv Jegyzőkönyvek Adatbázisba történő beillesztés 11

36 Az önértékelés megállapításainak összegzése A D O T T S Á G A I N K Területek Erősségek Fejlesztendő területek 1. A vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében 2. Az intézmény stratégiájának meghatározás és megvalósítása 3. A meglévő folyamatok szabályozottsága 4. A szabályozási rendszer teljes körűsége 5.. Az erőforrások figyelembevételének módja 6. A partneri igények figyelembevételének módja 7. Kulcsfontosságú folyamatok és kulcsfontosságú eredmények (értékelésnél az eredményeket mellékletek tartalmazzák) 2

37 EREDMÉNYEINK Területek Erősségeink Fejlesztendő területek 8. A munkatársak bevonásának mértéke 9. A folyamatos fejlesztés eredményei 10. A partnerek elégedettsége 11. A szabályozási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatékonysága 12. A szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei 13. A kitűzött célok elérése, megvalósítása 14. Az erőforrások felhasználásának hatékonysága

38 AZ ÖNÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI AZ ADOTTSÁGOK 1. VEZETÉS ÉRTÉKELÉSE Kérdőív : 1.sz. melléklet Az intézmény vezetőjének és más vezetőinek tevékenysége és magatartása ösztönzi-e, támogatja-e, előmozdítja-e a minőségügyi kultúrát? A vezetés értékelés 1-4 vez. alk. 1. elkötelezettek a pedagógiai programban megfogalmazott küldetés és értékrend érvényre juttatása iránt és példát mutatnak ezek betartására. 2. mindent elkövetnek annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítsanak ki az intézmény külső partnereivel (szülőkkel, fenntartókkal, más iskolákkal). 3. elősegítik az intézmény kedvező megítélését publikációkkal, rendezvényeken tartott előadásokkal, civil szervezetekben végzett munkálkodással. 4. élére állnak az új kezdeményezéseknek a fejlesztésekben, jobbításokban. 5. támaszkodnak a belső partnerek (tanárok, munkatársak) ötleteire, javaslataira és meghallgatják panaszaikat, kritikájukat és lehetőség szerint figyelembe veszik ezeket. 6. lehetőségük szerint mindent megtesznek a szükséges erőforrások megteremtésére a kitűzött feladatok teljesítéséhez. 7. észlelik, elismerik beosztottjaik erőfeszítéseit, törekvéseit a mindennapi munka során. 8. figyelemmel kísérik az oktatási, nevelési folyamatokban az egyének, a csoportok munkáját, fejlődését, és ahol lehetséges, kialakítottak objektív mérőrendszert ezek megítélésére. 9. egyértelműen meghatározzák a szervezeten belül a feladatokat és hatásköröket. 10. szinten tartják saját felkészültségüket továbbképzésekkel, önképzéssel. Átlag:

39 2. STRATÉGIA ÉS OPERATÍV TERVEZÉS Kérdőív: 2.sz. melléklet A szervezet hogyan fogalmazza meg küldetését, értékrendjét és stratégiáját, és miként alkalmazza a szervezeten belül, valamint hogyan alakítja az ebben foglaltakat intézkedésekké? Az intézményünkben.. értékelés 1-4 vez. alk. 1 a küldetés, a pedagógiai hitvallás, az értékrend egyértelműen meg van határozva a pedagógiai programban. 2 a stratégiai célokat megfogalmazták, és meghatározták az ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokat. 3 rendszeresen aktualizálják, fejlesztik a pedagógiai programot, stratégiájukat, egyeztetnek a munkatársakkal 4 a stratégiai célkitűzések megvalósításához szükséges aktuális feladatok megvalósítására munkaterveket dolgoznak ki, amelyek egyértelművé teszik az elvárásokat és a felelősöket. 5 hatékony tevékenységet fejtenek ki annak érdekében, hogy a pedagógiai programot, munkaterveket mindenki megismerje és elfogadja 6 figyelemmel kísérik a megfogalmazott értékrend és célok érvényre jutását. 7 ellenőrzik a kitűzött feladatok, munkatervek teljesülését, a megvalósítás eredményeit, és szükség szerint módosítást hajtanak végre. 8 a pedagógiai program aktualizálásánál, a munkatervek összeállításánál figyelembe veszik az összes lényeges adatot és igényt, amely a rendeletekből, és a partnerek igényeiből következik. Átlag:

40 3. A DOLGOZÓK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE Kérdőív:3.sz. melléklet A szervezet hogyan hasznosítja a dolgozók képességeit? Az intézményünkben.. értékelés egyeztetik a tanárokkal és más munkatársakkal a velük szemben támasztott elvárásokat és a teljesítményük mérésére (értékelésére) szolgáló kritériumokat. vez. alk. 2 rendszeresen tartanak csoportos kétirányú kommunikáción alapuló megbeszéléseket, ahol informálják a munkatársakat, valamint megválaszolják kérdéseiket, és megismerik véleményüket, javaslataikat. 3 minden tanár számára készítenek képzési (esetleg karrier-) terveket, összhangban az intézmény jövőképével és fejlesztési tervével. 4 tanévenként minden egyes tanárnak és más munkatársnak személyes beszélgetés keretében értékelik a teljesítményét, meghallgatják ezzel kapcsolatos véleményét, és meghatározzák, miben kell fejlődnie, valamint azt is, hogy juttatásaiban milyen változásra számíthat. 5 a tanárokat és más munkatársakat felhatalmazzák arra, hogy saját hatáskörben hozzanak döntéseket olyan ügyekben és területeken, ahol ehhez minden információval és kompetenciával rendelkeznek. 6 az új belépőkkel megismertetik az intézmény küldetését, értékrendjét és belső szabályait. Átlag:

41 4. ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE Kérdőív :4.sz. melléklet Hatékonyan és hatásosan fejleszti-e az intézmény az erőforrásait? Az intézményünkben.. értékelés a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások felhasználása összhangban van az intézmény deklarált céljaival. vez. alk. 2 a gazdálkodási folyamatok szabályozottak és ezek betartásával járnak el. 3 ellenőrzik a pénzügyi erőforrások felhasználását. 4 intézkedéseket hoznak az energiafelhasználás optimalizálására. 5. Az infrastruktúra és egyéb technikai eszközök üzemeltetése biztonságos és szabályozott, karbantartásuk megoldott. 6 a rendelkezésre álló infrastruktúrát és technikai eszközöket hatékonyan használják ki. 7 az összes dolgozót ellátják a munkája hatékony végzéséhez szükséges információval. 8 a tankönyvek kiválasztási eljárása biztosítja, hogy teljesülhessenek az oktatási, tanulási célkitűzések, valamint érvényre jusson az intézmény értékrendje. Átlag:

42 5. A FOLYAMATOK ÉS SZABÁLYOZOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE Kérdőív : 5.sz melléklet Hogyan azonosítja, irányítja, vizsgálja felül és fejleszti az intézmény a folyamatait? Az intézményünkben.. értékelés 1-4 vez. alk. 1 az oktatási, nevelési és a működési folyamatok összhangban vannak a pedagógiai nevelési programmal és a helyi tantervvel. 2. rendszeresen meghatározzák (azonosítják), hogy a célkitűzések megvalósítása és a sikeres működés szempontjából melyek a kulcsfolyamatok, és ezek kézben tartásának kiemelt figyelmet szentelnek. 3. a kulcsfolyamatokat felügyelik (ahol lehetséges ezek eredményességét mérik), és továbbfejlesztik a partnerek elvárásai, az új ismeretek és a belső javaslatok alapján. 4. az értékrend és a kitűzött célok teljesülését döntően befolyásoló oktatási, nevelési folyamatokra vonatkozóan valamely előíró dokumentumban (pedagógiai programban, SZMSZ, módszertani leírásban), vagy más médium segítségével (oktatófilm, video stb.), esetleg oktatással, betanítással, szóbeli kihirdetéssel Hogyan érvényesül ez a felsorolt területeken? 5. partnerkapcsolatok kezelése, kommunikáció a külső partnerekkel: tanárok, munkatársak felvételének módja, követelményei: 6. a biztonságos és egészséges tanítás, tanulás feltételei (terhelés, 7. pihenés, szellőztetés stb.), valamint a veszélyek (stressz, drog stb.) felismerése és megelőzése, a tanulók értékelésének közös követelményrendszere, 8. mérőeszközei, az oktatási-nevelési munka ellenőrzése, elemzése és javítása. Átlag:

43 6. A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZINTJE Kérdőív. 6.sz mellélet Az új ismeretek, a változó igények és a működési tapasztalatok alapján hogyan fejlesztik intézményüket, működésüket? Az intézményünkben. értékelés 1-4 vez. alk. 1. a vezetés az iskolát érintő külső és belső mérések, értékelések tapasztalatainak összegzése alapján határozza meg a javítandó, fejlesztendő folyamatokat, területeket. 2. a vezetés biztosítja a folyamatos fejlesztés eszközrendszerének működését az intézményben (probléma/feladatmegoldó teamek működtetése, vezetői támogatás). 3. az intézményben a fejlesztési feladatok kitűzése során meghatározott a cél, az elvárt eredmény, a teljesülés mérésének módja, a határidő és a felelős. 4. a fejlesztési eredmények, javaslatok beépülnek az intézményi szabályozás rendszerébe. 5. a vezetés rendszeres időközönként értékeli az eredményeket, és újabb emelt szintű célokat tűz ki a jobb eredmények elérése érdekében. Átlag:

44 7. A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRTÉKELÉSE Kérdőív:7.sz. melléklet Azt mérjük, hogy mennyire fontosak a megkérdezettek számára a szervezeti kultúra fejlettségére utaló megfogalmazások. A helyi gyakorlat megítélése, a teljesülés mértéke. értékelés Az intézmény hatékony, eredményes működése érdekében el kell érni a tanároknak és más munkatársaknak a meghirdetett értékrenddel, célkitűzésekkel való azonosulását. 2. A célkitűzések meghatározásában, a feladatok megoldásában a csoportcéloknak legyen elsőbbsége az egyéni érdekekkel szemben. 3. A szervezetre vonatkozó vezetői döntésekben a feladatok megvalósítására való alkalmasság domináljon a személyes kapcsolatokkal szemben. 4. hosszú távú célokat mindenkor vegyék figyelembe az operatív döntések meghozatalában. vez. alk. 5. Az ösztönzési rendszer objektív alapokra épüljön, határozzon meg számon kérhető, mérhető elvárásokat (kritériumokat) szemben a szubjektív vezetői megítéléssel. 6. Az ösztönzés legyen kellően differenciált (az elvégzett munka és az eredmények alapján), ne a javak egyenlő elosztására törekvés legyen jellemző. 7. Az intézmény vezetése vállalja fel, hozza felszínre és igyekezzen feloldani a konfliktusokat, szemben az elkerülő, elodázó taktikával. 8. Az intézményben határozzák meg (előre) az elvárásokat minden munkatársra vonatkozóan, és ellenőrizzék ezek betartását, szemben a szubjektív megítéléssel és elnéző magatartással.

45 9. A tanárok és munkatársak rendelkezzenek önállósággal az operatív feladataik megvalósításában, az alkalmazott módszerek meghatározásában és a kapcsolódó döntésekben, szemben a szoros irányítással és felügyelettel. 10. Legyünk mindig nyitottak az újra, ne féljünk a változásoktól. 11. Figyeljünk arra, hogy mások mit tesznek, milyen eredményeket érnek el, ha lehet, tanuljunk tőlük, szemben azzal, hogy végsőkig ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, jónak hitt hagyományainkhoz. Átlag:

46 AZ ÖNÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI AZ EREDMÉNYEK 8. A MUNKATÁRSAK BEVONÁSÁNAK MÉRTÉKE Kérdőív.8.sz melléklet Az elmúlt év során 20 / 20 értékelés A stratégiai és operatív tervezésbe (pedagógiai program felülvizsgálatába, tanterv összeállításába, munkatervek kidolgozásába) bevont munkatársak aránya a testületben. 2. A minőségbiztosítási rendszer fejlesztésébe, folyamatszabályozásba, feladatmegoldó teamekbe bevont munkatársak aránya a szervezetben. 3. A rendezvények, közösségi programok szervezésébe, lebonyolításába bevont munkatársak aránya a szervezetben (iskolai rendezvényen). 4. Az intézményi fejlesztésekben (1.,.2. pont stb.) és/vagy programjainak, rendezvényeinek (3. pont) szervezésében tevékenységet kifejtő munkatársak aránya együttesen a teljes állományból. 5. Hány fejlesztő, problémamegoldó projektet (teamet) indítottak el? 6. Hány team zárta le a munkát javaslatok megfogalmazásával? 7. Hány team javaslatának a bevezetéséről született döntés? 8. Ebből hány team javaslatát valósították már meg a gyakorlatban?

47 9. KÜLSŐ PARTNEREK ELÉGEDETTSÉGE Kérdőív: 9.sz. melléklet Mit ért el az intézmény a külső partnerek elégedettsége terén? 1. Az oktatás színvonaláról alkotott kép -Szülők által történő megítélés -tanulók által történő megítélés 2 Az iskola dolgozóiról alkotott közös kép, mint a kedvesség, segítőkészség magatartás, problémakezelés -Szülők által történő megítélés -tanulók által történő megítélés 3 Az iskolai légkörről alkotott közös kép. -Szülők által történő megítélés -tanulók által történő megítélés 4 Tanár, diák viszonyról alkotott közös kép -Szülők által történő megítélés -tanulók által történő megítélés 5. Tanár szülő viszonyról alkotott közös kép -Szülők által történő megítélés -tanulók által történő megítélés Külső partneri elégedettség (elégedetlenség) első mutatószáma alakulása az utóbbi 2 évben szülői panaszok száma tanulói panaszok száma lemorzsolódási arány

48 10. BELSŐ PARTNEREK ELÉGEDETTSÉGE Mit ért el a szervezet a dolgozói elégedettség terén? A vezetők és a tanárok (munkatársak) elégedettsége... Kérdőív:10.sz melléklet értékelés a munkakörülményekkel (helyiségek, eszközök, munkabiztonság, alkalmazási feltételek, adminisztráció stb.): vez. alk. 2. A rendelkezésre álló pénzügyi források (bérek, jutalmak, juttatások) elosztásával: 3. a munkájuk nem anyagi megbecsülésével kapcsolatban (önmegvalósítás lehetősége, fejlődési, továbbtanulási lehetőségek, vezetői elismerés, felhatalmazás, támogatás stb.): 4. az iskola menedzselésével: 5. a szakmai irányítással: 6. az iskolai légkörrel (vezetéssel való kapcsolat, tantestületen belüli légkör): 7. Az elégedettségre (elégedetlenségre) utaló közvetett mutatók alakulása az elmúlt 2 évben: hiányzási ráta: munkaügyi panaszok száma fluktuáció alakulása: nem kötelező belső rendezvényeken való részvételi arány:

49 11. AZ INTÉZMÉNY OKTATÁSI, NEVELÉSI EREDMÉNYEI Az intézmény által elért eredmények alakulása az elmúlt 2 évben 1. A következő iskolaszintre felvettek aránya a végzős létszámból: az általános iskola után gimnáziumba szakközépiskolába szakmunkásképzőbe A tanulmányi átlagok: - az általános iskola 4. évfolyamában: - az általános iskola 7. évfolyamában: 3. Tanulmányi versenyeken helyezést elérő diákok száma: - alsó tagozat: - felső tagozat:. 4. Kulturális versenyeken helyezést elérő diákok száma: - alsó tagozat: - felső tagozat: 5. A sportversenyeken helyezést elérő diákok száma: - alsó tagozat: - felső tagozat: 6. Lemorzsolódási ráta alakulása az elmúlt 2 évben - általános iskolában (bukások száma miatt):

50 12. KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS Mit tett az intézmény a helyi, a hazai és a nemzetközi közösség szükségleteinek és elvárásainak kielégítése terén? év 1. Az intézmény által szervezett megyei országos, nemzetközi rendezvények számának alakulása az elmúlt évben: 2. A megyei, országos, nemzetközi rendezvények száma, ahol az intézmény diákjai szerepeltek az elmúlt 2évben: 3. A megyei, országos, nemzetközi rendezvényeken szerepelt diákok száma összesen az elmúlt 2évben: 4. Az iskola által szervezett környezetvédelmi, jótékonysági, egészségügyi akciók száma az elmúlt 2 évben: 5. A megyei, országos, nemzetközi környezetvédelmi, jótékonysági, egészségügyi akciókban részt vevő diákok száma az elmúlt 2 évben:

51 A FELMÉRT TERÜLETEKEN KAPOTT ÁTLAGÉRTÉKEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1. A vezetés értékelése 2. Stratégiai és operatív tervezés 3. A dolgozók irányításának értékelése. 4. Erőforrások felhasználása. 5. Az oktatási-nevelési és a működési folyamatok, valamint szabályozottságuk értékelése. 6. A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje. 7., Szervezeti kultúra értékelése 8. A munkatársak részvétele, bevonásának mértéke 9.a Szülők elégedettsége 9,b Tanulók elégedettsége 10. Belső partnerek elégedettsége Erősségeink: Javítandó területeink:.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE OM 201354 Debrecen-Pallag 2016 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben