Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése"

Átírás

1 ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése február 15.

2 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok A 2012/2013. nevelési évtől figyelembevettük az életbelépő, bevezetésre kerülő törvényt, átmeneti és kiegészítő rendeleteket, szabályzókat. - Minden óvodapedagógus figyelmét felhívtuk a évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről megismerésére, külön ismertetőt-tájékoztatót készítettünk a legfontosabb életbe lépett és lépő változásokról, kiemelten az óvodapedagógusok munkáját érintő változásokról, adminisztratív, partnerkapcsolati, beiskolázási feladatokra. Az elkészített tájékoztató segítségével mindenki előírás szerint teljesíti munkaköri feladatait, a törvény teljes körű megismerését pedig saját szakmai igénye, munkaköri kompetenciái szerint tanulmányozta vagy nem tanulmányozta kelt, Újszász Város Önkormányzati határozata értelmében, az Újszászi Nevelési Központból kiszervezett Városi Óvoda és Városi Bölcsöde intézményegységekből, összevonással létrehozta az Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde intézményt, mely felett fenntartói és működtetői jogkört gyakorol. Az új intézmény, két szakmailag önálló intézményegységből, s az Iskola úti Sportpályából, mint területből áll. Az intézményvezetői feladatokkal- munkáltatói és bérgazgálkodói, részben önálló gazdálkodói jogkör- csatolt munkakörben, június 30-ig, a Városi Óvoda intézményegység vezetőjét bízta meg. A Városi Bölcsöde Intézményegység vezetői feladatainak ellátásában változás nem történt. A Városi Óvoda Intézményegység vezető helyettesének feladatköre az intézményvezető helyettesi feladatok egy részének ellátásával bővült. Az új szervezeti egység közös pedagógiai programja elkészült, melléklete a Városi Óvodai Intézményegység Helyi Pedagógiai Programja és a Városi Bölcsődei Intézményegység Szakmai programja. Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde egységbe szerkesztett Szervezeti Működési Szabályzattal rendelkezik, a kötelezően előírt mellékletekkel együtt. Az intézmény rendelkezik pénzkezelési, leltározási, selejtezési, iratkezelési, s a bölcsőde esetében helyettesítési, érdekegyeztetői fórumra vonatkozó szabályzattal. Mindkét intézményegységnek van érvényes Házirendje, s a minőségbiztosításban a teljesítmény értékelésén túl a partnerközpontú működésre, mérési-értékelési rendszerünk megvalósítására helyezünk kiemelt figyelmet. Tény, hogy még nem alakult meg az Igazgató és Közalkalmazotti tanács, tehát kötelezettségeinknek maradéktalanul nem tettünk eleget. Ugyanez jellemző a vezető testület munkájára, miszerint a tervezett, rendszeres vezetői megbeszélések, egyeztetésekre korlátozódtak. Ennek oka, hogy változások többlet feladatokat generáltak, s a kompetenciák, feladatdelegálások és körök nem konkretizáltak. A vonatkozó jogszabályok értelmében a Szervezeti és Működési Szabályzatot ig, az óvoda pedagógiai programját ig a köznevelési törvény, a kapcsolódó rendeletek értelmében, a hóban megjelent Óvodai Nevelés Alapprogramja értelmében az előírásoknak megfelelően át kell dolgozni. A változások alapvetően nem befolyásolták Helyi Nevelési Programunk Pedagógiai Programunkmegvalósítását, megkezdett innovációnkat. Fokozott figyelmet fordítanunk a korkívánatos, korszerű pedagógiai szemlélet érvényesítésére, a minél komplexebb személyiségfejlesztésre, az óvodások testi, lelki, szociális egészségének, jó-lét - nek biztosítására. Intézményegységünkben egységesen megfogalmazott pedagógiai célként jelenik meg az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek elfogadásának, a bizalomnak, a szeretetnek, az empátiának, az életkornak, aktuális fejlettségnek és érésnek megfelelő követelmények támasztása, a gyermek fejlődését biztosító sokoldalúság, a követelményekhez igazodó értékelés, az egyénhez igazodó fejlesztés, a fejlődés folyamatos nyomon 1

3 követése, a szülőkkel való együttműködés. Eredményes megvalósítása az óvodapedagógusok felkészültségétől, mentalitásától, elhivatottságától, felelősség vállalásától, innovativitásától, értékrendjétől és kötelességtudatától függően valósult meg. 2. Az intézményegység vezetési struktúrája ig. intézményegységünkben a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső szabályzatok figyelembe vételével az intézményegység vezető felelőssége volt, feladatmegosztás alapján, vezetőtestülettel közös ellátási formában. Megvalósult a munkaköri leírások felülvizsgálata, aktualizálása. Nem történt előre lépés a feladatok írásban történő delegálása, ellenőrző pontok beépítése terén, kivétel a TÁMOP pályázat, melyben a megvalósítók 80% ill. a koordinátor maximálisan eleget tett az elvárásoknak, ill. IPR szakmai vezető feladatellátására lett jellemzőbb a teljes körű önállóság. Vezetési gyakorlat átalakítására nem dolgoztunk ki koncepciót, s a körülmények, plusz feladatok egy negatívan értékelhető tendenciát eredményeztek. A tervszerűség, önállóság, felelősség vállalás fokozásában is minimális eredmények figyelhetőek meg. Tervszerűség,, időben történő tájékoztatás- alapdokumentuma a munkaterv, kapcsolódó feladatterv, cselekvési tervek- ellenére meg-megjelent az időzavar, a határidők módosulása, be nem tartása, s az önállóan ellátandó feladatokban a változó minősség, felelősségvállalás. Közalkalmazotti tanácstagot nem választottunk, feladat ig a közalkalmazotti és igazgató tanács megalakítása, működtetése. Információáramlásban, megfelelő mennyiségű és egyértelmű és konkrét információ közlésében, kommunikáció hatékonyságának növelésében nevelőközösségeken belül van változás, a feladatok, bizonyos szakmai kérdések megbeszélése, kiértékelése terén, de ez informális szinten jellemző, így intézményi és vezetői szinten nem realizálódik, nem segíti a hatékonyabb, eredményesebb munkát Minőségbiztosítási csoport Az IMIP megvalósítása nem kötelező feladat a törvényi változások értelmében. Így az első félévben az UNK minőségi csoportja nem ülésezett, konkrét feladatokat nem valósított meg. Intézményegységünkben a mérési és értékelési feladatok ellátására és a partnerközpontú működés biztosítására törekedtünk. Az viszont elgondolkodtató, hogy a szeptemberi DIFER mérések közül volt, amelyik november végén került elvégzésre. Ez is bizonyítja azt, hogy az ellenőrzési pontok beépítése, a felelősségteljes feladatellátás nem valósult meg minden területen. A pedagógus életpálya modellhez és az bevezetésre kerülő ellenőrzési rendszerhez kapcsolódóan ésszerű lett volna a teljesítményértékelési rendszer további működtetése, amire az első félévben nem került sor. Minimális elvárás az IPR hez kapcsolódó, bérkiegészítéssel elismert többlet feladatok teljesítésének igazolása, értékelése, amit a szakmai vezető koordinált, irányított a teljesítés értékelés megvalósul, hiszen egész évben ellátandó kötelező feladat is programunk, IPR cselekvési és tevékenységi tervünk, s a törvényi előírások szerint. A MÉFER intézményegységre vonatkozó pontjait Pedagógiai Programunkba ig beépítjük, a teljesítményértékelést, partneri elégedettségi méréseket pedig az SZMSZ- ben konkretizáljuk, a programban meghatározható elviség alapján Személyi feltételek, humánerőforrás A költségvetési megszorítások, a gazdaságosabb működés, a gyermek létszám csökkenésének a következményeként, 7 óvodai csoportba 13 óvodapedagógus látott el csoportvezetői feladatokat, munkájukat és a pályázatok által megnövekedett szakmai feladatellátást, november 30.- ig. egy fő szakértő segíttette. A pedagógiai munkát segítők száma 6 dajka, 1 fő takarító volt. Az Iskola úton, a 2 óvodai csoportban 3 óvónő dolgozott, munkájukat 2 dajka segítette. 2

4 től, valamint közötti időszakban a törvényi előírásoknak megfelelően 18 fő óvodapedagógus, 9 dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő takarító áll alkalmazásban. A kettős óvónői váltás biztosított, kivétel a Méhecske csoport, ahol a intézményvezető távollétét a pedagógiai asszisztensi munkakörrel kompenzáljuk, több kevesebb sikerrel. Kötelező óraszámot érintő óra kedvezménye volt az intézményegység vezetőnek, helyettesnek, amit a vezetői feladatok ellátására kellett volna fordítani, ami nehézséget jelentett. A kötelező óraszámon felüli részt minden pedagógus a feladatai ellátására, rendezvényeken, értekezleteken, szakmai megbeszéléseken való részvételre fordította az óvodában, vagy óvodán kívül. Ennek értelmezése nem egységes, gondot az jelent, hogy a minimum heti 8 órát figyelmen kívül hagyjuk, s a feladatok úgymond összetolódnak, túlterheltség és nem egyenlő leterheltség formájában problémaként jelentkeznek. Ehhez hasonló problémát jelent a kötelező óraszámban végzett adminisztratív, tervező és előkészítő munkavégzés is. Azon vállalásunk, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzseri, szakmai vezetői, projektasszisztensi, belső munkacsoportban való közreműködési tevékenységet, és minden olyan feladatot, amiért külön díjazást kap a pedagógus, munkaidőn túl köteles teljesíteni az is csak részben, s bizonyos esetekben valósult meg, pedig a munkaidőn kívüli, szabadnapra eső óvodai rendezvényeken való részvételt, munkavégzést szabadidő biztosításával kompenzáljuk. Természetesen nehézséget jelentett és jelent bizonyos munkakörökben a hosszabb rövidebb idejű betegségszabadság és táppénzes állomány, valamint tanulmányi kötelezettségből származó távollét és ezen időkre vonatkozó helyettesítés. Mindezen problémák kezelésére az intézményen belüli munkaerő átcsoportosítás- bölcsődei gondozó és kisgyermeknevelő óvodai feladatellátásba való foglalkoztatása-, valamint közhasznú foglalkoztatottak önkormányzat általi biztosítása jelent nagy segítséget. Munkaerő gondjainkat úgymond önerőből, ésszerű munkaszervezéssel is igyekeztünk enyhíteni, ami leterheltséggel járt, s gyakran szülői elégedetlenséget váltott ki. Terveztük, hogy a szakmai szolgáltatásokkal (bemutató, mediátor, előadás tartása), futó pályázattal és az innovációval (Jó gyakorlat kidolgozás, pályázatírás) kapcsolatos többlet feladatok ellátásához, lehetőség szerinti, differenciált anyagi és erkölcsi elismerési rendszert rendelünk. Ez a referencia intézményi feladatokra felkészítő pályázatnál és az IPR hez kapcsolódónál valósult meg. Az első félévben egy szakmai szolgáltatásunk volt, műhelymunka formájában, aminek bevételét nem fordíthattuk erre a célra. Jó gyakorlatot nem sikerült átadnunk, s testületünkből sem egyéni, sem team munkában nem lett kidolgozva átadásra alkalmas, hivatalosnak minősülő jó gyakorlat. Három jó gyakorlat kidolgozásra kerül, de közzé tételükhöz további feladatok társulnak, melyek elhúzódnak. Szakmai fejlődésünk érdekében erősíteni kívántuk a belső hospitálási rendszert, pedagógiai munkát segítő alkalmazottainak ismereteinek bővítését, team munka hatékonyságát, s ki kívántuk dolgoznunk a képzésen szerzett ismeretek átadásának rendszerét. Némi előre lépes megfigyelhető, de növekvő eredményesség nem realizálódott.. Feladatellátással kapcsolatos változások, új feladatkörök: Munkaközösséget ig nem működtettünk, ez időponttól egy munkaközösség tevékenykedik a szakmai innovációt támogató tevékenységekre kiterjedően. Téma -, szakmai vezetők feladataik nagy részét önállóan, változó intenzitással, és eredményességgel látták el. Sajnálatos, hogy a Kulcsárné féle Delacato fejlesztés bevezetése csak elhatározás maradt, hiszen az egyéni fejlesztést, az iskolai életre való alkalmasságot intenzíven segítette volna. Ez esetben is azt a kérdést kell feltenni, hogy a nehezítő és nem várt kedvezőtlen események ellenére is megtettünk e mindent azért, hogy célunkat megvalósítsuk. IPR team vezetők munkájukat legjobb tudásuk szerint végzik, melyet a menedzsment szakmai vezetője koordinál és irányít. A team tagok aktivitása nőtt, a feladat megosztás még nem elég hatékony. 3

5 Alternatív programok vezetése eredményes, a Kedvesház esetében észlelhető némi stagnálás Integrált nevelés a pszichés zavarok (SNI-s B ), valamint a beszédfejlesztésre szoruló gyerekek logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai ellátását, valamint a szűréseket, nevelési tanácsadói és iskolaérettségi vizsgálatokat, BTMN gyermekek fejlesztését, terápiás ellátását az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik. A napi, ill. előírt óvodai csoportokban megvalósuló fejlesztések dokumentáltan jelennek meg ig pszichés zavarok (SNI-s A ) gyermekek ellátását szakmai szolgáltatás igénybe vétele, vásárlása alapján biztosítjuk, től a KIK feladatellátási kötelezettségeként jelentkezik. E tárgykörben a gyermekek kötelező kontroll vizsgálatára, a vizsgálati felterjesztések prevenciót segítő jellegére kell kiemeltebb figyelmet fordítani. Az inkluzív integráció, óvodai integrációs fejlesztő program előírás szerinti megvalósítását, az egyéni fejlesztések elvégzését, ¼ évenkénti értékelést, érdemibb dokumentálást a csoportban dolgozó óvodapedagógusok megvalósították. Humán erőforráshoz kapcsolódó egyéb feladatok terén a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak hatékonyabb és érdemibb bevonása a gondozási, nevelési feladatokba, nevelési programunk szerint nem mutat érdemi változást, ami a munkaerő gondokkal csak részben magyarázható. Az elvárások konkretizálása, s a csoport hármas megbeszéléseken a pedagógiai elvek, módszerek, célok, feladatok megbeszélése, az együttműködés hatékonyabbá tétele, szemléletformálás nem vált gyakorlattá. Időnként óvónői szerepben lépnek fel, s ez a saját feladataik ellátását nehezíti, illetve munkaszervezésüket, munkaidő kihasználtságukat nem tettük érdemibbé ellenőrzéssel, elemzéssel, értékeléssel. Pozitívan kell viszont értékelnünk azt, hogy a rendezvények, projektnapok lebonyolításában egyre hatékonyabban, gyakorlottabban, maximális segítséget nyújtva vesznek részt. A higiénia feltételek biztosítása, az épületek, helyiségek tisztasága változó képet mutat, s egy-egy pedagógiai munkát segítő munkatársunk munkáját minősíti. 3. Infrastruktúra, tárgyi feltételek Az első félévben nagyobb beszerzésekre nem került sor, kivétel a Méhecske csoport működéséhez szükséges- életkorhoz igazodó- fejlesztő és egyéb játékok beszerzése, pótlása. Az intézményegység működési, tárgyi feltételeit- közüzemi szolgáltatásokon kívül- 90 % - ban pályázati támogatásból biztosítottuk. Távlatibb céljainkhoz szeretnénk fedezetet kapni, így kerítés felújítása, parkosítása, tétburkolók javítása, udvari, hordozható, játékok bővítése és festése, karban tartása, kiszolgáló helyiségek csoportszobák kifestése, Zöld óvoda pályázatban vállaltakhoz a feltételrendszer folyamatos biztosítása. Eszközellátottságunk biztosítja a változatos és válaszható tevékenységek, különösen a játék, mozgás optimális feltételeit, differenciált egyéni fejlesztést, kooperatív tanulásszervezést, adaptív és élménytanulást. Gond, hogy nem sikerül rendeltetésszerű, állagmegóvó, de korlátozás mentes eszköz használati gyakorlatot, szokásrendszert kialakítani a csoportokban, s még nagyobb, hogy nem becsüljük kellőképpen meglévő eszközeinket, értékeinket, nem érvényesül alkalmazotti körben a személyes felelősségvállalás. A szerepjáték eszköz ellátottságának tudatos, kreativitást magába foglaló bővítésére, barkácsolássaját készítésű kiegészítők készítésével, az újra hasznosítási cél szem előtt tartásával, a gyermeki kreativitás előtérbe helyezésével vannak jó kezdeményezések, dicséretes példák. 4. A nevelési év kiemelt feladatai - A szabad, tartalmas, változatos témájú, elmélyült játék, indirekt játékirányítási metodikájának helyes értelmezése, személyiségfejlesztő hatásának maximális érvényesítése, a bátorító nevelés 4

6 módszereinek, kommunikációs technikájának alkalmazásával megítélésem szerint a csoportok 70% - ban helyesen értelmezett, s hatékony, eredményes. A kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, alkalmazása a belépő két óvodai csoportban egyre eredményesebb, segíti, hogy gyakorlattal rendelkező óvodapedagógus került a közösségbe. Projektpedagógiai, kooperatív tanulásszervezés eredményesebbé, tudatosabbá, módszertanilag kifogástalanabbá tétele, folyamatos, érdemi megvalósítása egyre jellemzőbb, a csoportok 50% - ban kiemelkedő szinten valósul meg. A szülők folyamatos tájékoztatása a projekt témákról az által hogy láthatóvá tesszük számukra a témaköröket, a közös vagy egyéni produktumokat tudatossá vált. A nevelési programunkba beépített, Integrációs óvodai fejlesztő programhoz kapcsolódó célok, feladatok megvalósítása, az eredményessége az IPR alapú intézményfejlesztés, a referencia intézményi elvárásoknak való megfelelés eredményes, jellemző gyakorlat. A pedagógiai munka célorientált értékelése, elemzése, dokumentáció napra kész vezetése, a belső fejlesztések kidolgozása, tudatos irányultsággal, team munkában, nagy szakmaisággal változó intenzitással megvalósul. A kimutatások, összegzések, részvételi arányok, fejlődési indikátorok nyomon követésére, számszerű rögzítésére irányuló dokumentációs rendszer kimunkálása, alkalmazása terén van előre lépés. A tanköteles, vagy tankötelessé válható gyermekek esetében a DIFER mérésre épülő egyéni fejlesztés eredményeinek fokozása, mérési gyakorlat, mérési határidők betartása egy-két estet kivéve, célirányos, eredményes. A két mérési eredmény összehasonlítása alapján kapott fejlődési eredmény jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. A fejlődés folyamatos nyomon követési eljárásban még mindig jellemző az általános, összehasonlító metódus. A szülők konkrét, tényeken alapuló, tájékoztatása jellemzőbbé vált. TÁMOP /2 pályázat záró projekt jelentését határidőre elkészítettük, vállalásainkat teljesítettük. A fizikai lezárás nem teljes, az irányító hatóság még nem rögzítette írásban a teljesítést, elfogadást. A kidolgozott eljárásrend, egyéb dokumentumok ún. kipróbálása januárban, gyakorlatban is megtörtént, az elemzést elvégeztük. 5

7 4.1. Az intézményegységbe járó gyerekek csoportbeli eloszlása, összetétele Gyermeklétszám a csoportokban Összesen HH HHH Kisebbségi Pszichés zavarok BTM NT Veszélyeztetett, védelembe vett A B Hamupipőke Hófehérke Kisvakond Maci Margaréta Nyuszi Süni Méhecske Tulipán Összesen Csoportlétszám ún. növelt értéke Csoportszervezés módja: - 8 vegyes életkori szervezésű, családi csoport - 1 homogén életkori szervezésű, nagycsoport A csoportok kialakításánál, összetételénél maximálisan törekszünk a törvényi előírások betartására, optimalizálásra, különös tekintettel a HHH gyermekek megoszlási arányára, ami egyre nehezebben valósítható meg. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a pszichés zavarokkal rendelkező (SNI) gyermekek, nevelési igényéhez illeszkedő, előírt fejlesztésére. 6

8 4.2. Az elmúlt nevelési évről áthúzódó feladatok További Jó gyakorlatok kidolgozása folyamatban van. Prevenciót, egyéni fejlődési ütem szerinti, egyénhez igazított fejlesztést kiemelt feladatkénti sikerül kezelnünk az esetek 80%-ban. Értékelést, ellenőrzés nem tettük intenzívebbé, inkább visszalépés történt. Egyértelműen fokoztuk eredményeinket az alábbi területeken: bábozás drámapedagógia, drámajáték személyiségfejlesztő hatásának fokozása, kiemelkedően - Maci csoport interaktív kapcsolattartási formák gyakorlattá tétele a szülőkkel való együttműködésben Fokoztuk eredményeinket, változó intenzitással: szerep játék elmélyültsége, tartalmassága, folyamatossága, eszközellátottsága gyermeki ötletesség, döntési lehetőség, egyéni igények és szükségletek kielégítésének biztosítása párhuzamosan szervezett, differenciált, választható tevékenységek, a téma komplexitás középpontba állítása neveltségi szint, viselkedési magatartási szabályok (belsővé válás; konfliktuskezelés), személyes, szociális kompetenciák fejlesztése alapos gyermek ismeret, empátia, feltétel nélküli elfogadás anyanyelvi nevelés, dramatizálás A működés zavartalanabbá tétele érdekében A házirend aktualizálása, rugalmas munka, és feladat szervezés az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével megvalósult. A szülők tájékoztatása központilag, folyamatosan történik, az időbeliségre jobban kell figyelni. A munkahelyi kommunikációs rendszer átgondolása, a folyamatos információáramlás rendszerének kidolgozása nem fordítottunk megfelelő figyelmet, éppúgy, mint a határidők betartására, feladatok ütemezésére, a folyamat jelleg erősítésére Egyéb áthúzódó feladatok Udvari tevékenységek tartalmassá, fejlesztővé tételének fokozása kritikus pontja óvodai gyakorlatunknak. A negatív tartalmú visszajelzések 80% - nak ez képezi az alapját. Azonnali vezetői és szakmai intézkedést, elemzést, problémakezelést igényel Tervezés Feladatrendszerét- határidő módosítással, módosulással- az első félévben megvalósítottuk, megfelelő tartalommal és formában Óvodai Programunk cél-, feladat-, követelményrendszeréből adódó feladataink Befogadás a tervezettnek megfelelően valósult meg, a gyermekek 90% szülős befogadással kezdte meg óvodai életét, a szülők bizalmát elnyertük, Ugri - bugri/ picur hancur program pozitív visszajelzést kapott, jó gyakorlatként nem dolgoztuk ki. Állapotmérés, fejlődés folyamatos nyomon követésében vállaltakat mindenki igyekszik megvalósítani, de változó az eredményesség-hatékonyság. A gyermekek értékelése minimum ¼ évenként, indokolt esetben van alkalmanként ún. kitolódás, érdemben megtörténik. Az óvodai nevelés kereteiből adódó feladataink Az egészséges életmód alakítása 7

9 Fokozatosan építjük ki, megerősítjük meg, a szokásokat, a belsővé válás kialakítására törekszünk meggyőzéssel, önfegyelemre, önállóságra neveléssel, egyéni szükségletek, igények maximális figyelembevételével, rugalmas, követhető napirenddel, tevékenységi rendszerrel. Megfelelő figyelmet fordítunk a speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátására, mentális egészség védelemre, megőrzésre, egészséges tudatos magatartás alakítására. Kiemelt nevelési feladat az egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása, az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés, melyet az Újszászi 4 H Egyesület, és a Magyar Lábtoll-labda Szövetség e témájú nyertes pályázatával még eredményesebbé tehetünk. Mindezek alapján eredményesebb lett a szokásrendszer megismertetése a szülőkkel, szemléletformálás. Érzelmi nevelés és a szocializáció A gyermek egyéniségükhöz mérten nyíltak, barátságosak, segítőkészek, empatikusak. 90 % kötődik az óvodához, csoportjához, a felnőttekhez és társaihoz. 75% képes együttműködésre, együttjátszásra, együttdolgozásra. 70 % -ra jellemző, hogy elfogadott magatartási és viselkedési szabályokat, formákat követ. 80% -ra jellemző, hogy kezdeményez, tud dönteni, kompromisszumot kötni, konfliktust kezelni önállóan vagy felnőtt segítségét kérve. 25% nem, vagy nehezen tud érzelmein, indulatain korának megfelelően uralkodni, s nem tanúsít tiszteletet. Szívesen vállalnak megbízatást, munkát, nagy részük képes saját és társai érdekeit megfelelő módon kezelni. Integrált nevelés, integrációs program Determinált szocializációval támogatjuk a közösségi nevelést, a szociális és személyes kompetenciák fejlődését a gyermekeknél. Integrált nevelésünk arra irányulnia, hogy a közösségi szocializáció az elfogadottság érzését sugározza, s önálló életvitelre neveljen, az ép, erősséget tükröző területek erősítsen. Kellő figyelmet fordítunk, a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekekre (egyéni bánásmód, differenciálás, egyéni különbözőségek figyelembe vétele, elfogadása), tehetséggondozás. Egyre tudatosabb és hatékonyabb a családok intervenciós megsegítésére, és a partnerség erősítésére irányuló pedagógiai munkánk. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés Ez irányú munkánkban csökkent, kellő mértékű a mechanikus ismeretnyújtás, dominánsabbá vált- a gyermekek egyéni igényeinek, aktuális fejlettségének, eltérő haladási ütemének figyelembe vétele melletti -, cselekvéses tanulással, tapasztalatszerzéssel, felfedeztetéssel biztosított a kognitív kompetenciafejlesztés. Figyelembe vesszük, de nem kompenzálhatatlan előjellel, a szociokultúrális hátteret és hozott ismereteket, és kiemelkedő érdeklődési területet is. Jó eredményeket értünk el a szülők folyamatos, szakmaiságot és gyermek ismeretet tükröző tényszerű tájékoztatásában. A gyermekek bátran megnyilatkoznak meg, elmondják élményeiket, véleményüket, egyénileg és életkorilag meghatározott módon alakul beszédfegyelmük, szókincsük, beszédkultúrájuk. Eredményes a beszédészlelés, beszédértés, verbális emlékezet fejlesztése, szókincs (relációs és általános), nyelvi készségek differenciált fejlesztése. Az óvónők és dajkák, alkalmazottak beszéde érthető. Fontosnak tartjuk, hogy a felnőttek egymás között és a szülőkkel is úgy beszéljenek, hogy az a gyermekek számára modellértékű legyen. Óvodai nevelés tevékenységkerete 4H alapelveit beépítjük munkánkba, a környezettudatosságra nevelésbe. Multikulturális nevelésben eredményes a Kedvesház alapelveinek, tevékenységköreinek a beépítése, így a hagyományápolásra nevelés, identitástudat erősítés. Óvodai nevelés tevékenységformái Szabad játék ban érvényesül az indirekt irányítás, gyermeki kezdeményezés. Alaptevékenysége a tanulásnak / ismeret és tapasztaltszerzésnek. 8

10 Alapvetően tartalmas, élménydús, változatos, elmélyült, gyermekek ötletre, igényre, kreativitásra épülő a csoportokban, de van túlzott szabadság és korlátozottság is. Munka szívesen vállalt tevékenység a gyermekek 80 % - nál, s kialakult hozzá a szükséges jártasság, készség. A közös munkát jellemzi a gyermekek 90% - nál a munka öröm, s a felelősség vállalás. Mese versnél jellemző élményszerűség, változatos feldolgozás, motivált gyakorlás. Megfelelően érvényesítjük nevelő hatását az erkölcsi, érzelmi, szociális kompetenciák fejlődésében. Vizuális nevelés kedvelt, minden perces tevékenysége a gyermek jó részének. Jellemző az újszerű, változatos technikák alkalmazása, barkácsolás, konstruálás kiemelése, újrahasznosítási szemlélet tudatos érvényesítése. Számtalan közös /kooperativitást kívánó alkotáskészítést építünk be, ami a szocialitás, szociális kompetenciák fejlődését segíti. Ének, énekes játékoknál törekszünk a kodályi alapelvek szerinti dalanyag összeállításra, de jellemzően megjelennek napjaink gyermekdalai is. Nem minden csoportban jelen felszabadult játékot, örömteli tevékenységet, élményt. A ritmusérzék fejlesztése továbbra is fontos feladat. Mozgás mozgásos játékok terén a vállalásainkat 90% teljesítettük, az udvari és mindennapos testnevelés kíván még további figyelmet. Játékba integrált tanulásnál alapelvként érvényesül a csoportok 80 % - ban a motiváltság, érdeklődés, érdekesség, kíváncsiságra épülés és, hogy az én aktivizáló vagy önmegvalósító tendenciát indítson el. Domináns, hogy tevékenységre, cselekvésre, részvételre késztet, s mindenki megélheti valamilyen területen a saját sikerességét, fejlődésének eredményét. Jellemző a differenciálás, egyéni bánásmód, komplexitás előtérbe helyezése. További kiemelt feladat: a környező világ tevékeny megismerése, egészség-, és környezettudatos magatartásra nevelés (IPR; Zöld Óvoda; 4 H; Egészségfejlesztési pályázat) problémamegoldó képesség, gondolkodási műveletvégzés, kreativitás fejlesztése az elemi alapkészségek mellett kommunikáció, anyanyelvi nevelés tehetséggondozás 4.6. Szervezeti kultúra fejlesztése Új szervezeti struktúra átgondolása, kompetenciák tisztázása, együttműködést erősítő vezetői stílus érvényesítése, szakmai önállóság biztosítása mellett az egységes alapelvek érvényesítésének képviselete, az intézményi érdekek érvényesítése. Változásmenedzselés és feladatdelegálás eredményeinek fokozása Team munka további erősítése. Még átgondoltabb, hatékonyabb munkaszervezés és feladatmegosztás kialakítása. Partnerközpontú működés erősítése, szélesítése. Szakmai szolgáltatásunkban a kidolgozott szolgáltatási kínálat, dokumentáció, forgatókönyvek, szakmai összefoglalók alkalmazása, elismerési rendszer beépítése az SZMSZ- be Az intézményegység hagyományaiból adódó feladatainkat maradéktalanul, nagyon eredményesen valósítottuk meg. A közös projektnapok, rendezvények, programok kiemelkedő eseményei óvodai nevelésünknek, az óvodapedagógusok kreativitását, együttműködését is tükrözi, nyilvánvalóan az egyéniség és elkötelezettség jellemzőivel. Sikeresek a rendezvények, 90% - ban pozitív a szülői visszajelzések tartalma, folyamatosan közzé tesszük a honlapon, helyi újságban, így a PR tevékenységünk is széleskörű. A csoportok életéhez kapcsolódó hagyományok./ születésnapok 9

11 névnapok megtartási rendjénél áthidaltuk az egészségügyi előírások miatti módosítás első nehézségeit, a szülők ezt már elfogadják, s végső soron mindez az esélyegyenlőség biztosításának é elősegítésének feladatrendszerét is támogatja. 5. Kapcsolataink Óvoda család kapcsolat A tervezettnek megfelelően tájékoztatattuk és tájékoztatjuk a szülőket mind a pedagógiai munkát érintő, mind a pályázatokkal, működéssel, törvényi változásokkal kapcsolatos kérdésekben. Időnként fellépnek hibák, melyek a kommunikálás tartalmából és stílusából vezethetők le, de rendezhetők. Az együttműködés, partnerség erősödik, a szülők 80% bizalmát elnyertük, úgy, hogy az ő véleményüket, mondanivalójukat, problémájukat értő hallgatóiként, elfogadó magatartást tanúsítunk. Szinte minden rendezvényünk, projekt napunk szülős, így maximálisan megfelelünk a Nyitott óvoda feltételeinek. A formális kapcsolattartási formákat interaktívvá, szemléletformálóbbá, mintaadóbbá tettük, ehhez szakember segítségét is igénybe vettük. SZMK bevonása az előírásoknak, elvárásoknak megfelelő. Fogadóórákat minimum ¼ évenként megtartottuk. 5.2.Óvoda-iskola ig közös igazgatású közoktatási intézményként vállalt feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. Az után követést többször és több féle módon végeztünk, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését segítő folyamatszabályozásunk alapján végezzük ezirányú munkánkat. Szakmai együttműködésünk eredményes Szakmai és egyéb szolgáltatók, szolgálatok, civil szervezetek. Együttműködésünk érdemi, és sokoldalú. Kiemelten figyelmet fordítunk az együttműködése a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, s a védőnőkkel. Folyamatos a kapcsolatunk a kulturális és sport területén működő intézményekkel is. A civil szervezetekkel is széleskörű partnerkapcsolatunk van, kiemelten támogatja nevelőmunkánkat az Együtt Újszászért és a 4H Egyesület, februártól pedig a Magyar Látoll-labda Szövetség is. Szeretnénk tovább erősíteni szakmaközi együttműködésünket az egészségügyi szolgáltatókkal, szakemberekkel, a civil szervezetekkel. Törekvéseinket bizonyítja, hogy közel 40 együttműködési megállapodást újítottunk, vagy kötöttünk meg az első félévben. Köszönöm a nevelő, munkatársi közösség munkáját. Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki úgy érezze megtett mindent, amit tudott, akart, s vállalt azért, hogy az intézményegységbe járó óvodás gyermekek minél sokoldalúbb személyiségfejlődéséhez hozzájáruljon, a szülőkkel olyan partnerkapcsolatot alakítson ki, amelyben az együttműködés mellett a kompetenciák szerinti felelősségvállalás is jelen van, s a munkatársi közösség hasznos, értéket képviselő tagja. Tény ugyanis, hogy az önmagával elégedett ember képes csak értéket teremteni önmaga és mások számára, s a pedagógiai munka, nevelő tevékenység minden pillanatát így kell, lehet csak értelmezni. Mellékletek: 1. Feladatok részletezett ütemtervének értékelése. 2. Az Óvodai integrációs program megvalósításának féléves értékelése 10

12 3. Óvodai csoportok féléves értékelése ( 9 db) 4. Gyermekvédelmi felelős beszámolója. Újszász, Szabóné Balogh Etelka intézményvezető 11

13 1. sz. melléklet Feladatok részletezett ütemtervének értékelése Megnevezés Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde - Óvoda Intézményegység /2013. félévi értékelés Időpont, időtartam Munkarend, munkaidő beosztás elkészítése Szeptember 01. Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása TÁMOP pályázathoz kapcsolódó munkacsoport feladat tervének, munkarendjének, tevékenységének konkretizálása Szeptember 05. Szeptember 10. Végrehajtásért felelős témavezető Projekt menedzser Értékelés Az intézményegység vezető helyettes elkészítette, intézményegység vezető jóváhagyása után kifüggesztésre került. Témavezető hatékony segítséget nyújtott a bevezetéshez. A megvalósítók tanulmányozták a szakirodalmat. Ménkű Jánosné témafelelős vezetésével az alábbi team tagok érdemben megvalósították a feladatot, amiért egyszeri bérjellegű juttatás került kifizetésre: Molnárné Hegedűs Krisztina Mérész Bernadett Konkáné Csibrány Angelika Szeremeta Gáborné Szilvási Monika Törvényi háttér, dokumentumok áttekintése, értékelések elemzése, intézményi munkaterv alapján az intézményegység munkatervének elkészítése, elfogadása Gyermekek speciális, IPR-s ellátásához, alternatív programok megvalósításához kapcsolódó ellátási rendjéhez kapcsolódó tervek, tornaszoba használati rendjének elkészítése Beíratás, beszoktatás, szocializációs hetek megtervezése, megszervezése Nevelési év dokumentációs anyagának elkészítése Szeptember 15. Szeptember 15. Szeptember 1. október 15.-ig Szeptember 30. folyamatos Intézményegység vezető IPR Beóvodázási team Intézményegység vezető Intézményegység vezető határidőre elkészítette, a nevelőtestület megvitatta Intézményegység vezető, ill. helyettese egyeztetések után elkészítette. A beóvodázási team vezető koordinálásával az előírásoknak megfelelően megvalósult. Intézményegység vezető elkészítette, vezetéséhez segédanyagot biztosított. 12

14 Megnevezés Tanévnyitó nevelőtestületi, munkatársi, szülői értekezlet megtartása Munkaköri leírások aktualizálása, teljesítményelvű értékelési elvárások rögzítése Időpont, időtartam Szeptember 30. Szeptember 30. Házirend aktualizálása, átadása a szülőknek Szeptember 30. DIFER mérés összegzése Kimutatások, statisztikai adok elő- és elkészítése Takarítási Világnap, Gyaloglás Világnapja projekt napok Őszi hetek projekt program megvalósítása (Szüreti mulatság) Szeptember 30 ig és január 31 - ig Szeptember 25.- október 05. Szeptember 23. Szeptember 24. Nevelés nélküli munkanap/ testületi képzés Szeptember 28. Csoport (ütem), pedagógiai, haladási, fejlesztési tervek elkészítése, alternatív programok vezetése Csoporttervek, naplók, dokumentumok vezetésének ellenőrzése Október 01. Október 01. Zenei világnap Október 1. Állatok Világnapja Október 05. Végrehajtásért felelős Intézményegység vezető Intézményegység vezető, intézményegység vezető h. Alföldiné Hende Márta Intézményegység vezető - helyettes Ménkű Jánosné Konkáné Juhász Erzsébet Nyerges Judit Óvodapedagógusok, programvezetők témavezetők Ulviczki Dóra Ménkű Jánosné Gyűréné Miskolczi Aranka Szeremeta Gáborné és pedagógus társa Közreműködők, Ellenőrzést segítők végző Intézményegység vezető megtartotta, illetve határidőben minden csoportban, interaktív módon megtartásra került hóban a módosítás megtörtént. Intézményegység vezető aktualizálta, átadásra került. A mérési eredmények összegzése nem áll rendelkezésre. Az intézményegység vezető és helyettes határidőre elkészítette. Projektnapként megvalósult, projektterv nem készült. Projektnapként megvalósult, projektterv, ill. feladatterv készült. A testületi értekezlet megtartásra került. Módosított határidőre elkészültek. Módosított határidővel elvégzésre került. Ulviczki Dóra témavezetésével eredményesen megvalósult. Témafelelősök vezetésével csoportonkénti projektnapként megvalósult, ill. kirándulás szervezés történt. 13

15 SZMK választmányi ülés, munkatervkészítés Október Intézményegység vezető Intézményegység vezető megtartotta. Kézmosás Világnapja Október 15. Mérész Bernadett Ménkű Jánosné Csoportonkénti projektnapként megvalósult. Konkáné Juhász Erzsébet Hulladékgyűjtés Október ig Alföldiné Hende Márta Megszervezésre került. Őszi szünetben óvodai ellátást igénylő gyerekek Október felmérése Dokumentáltan elvégzett tevékenység. Őszi kavalkád November 15-ig Alföldiné Hende Márta Kasza Judit Konkáné Csibrány Márton napi vigadalom elnevezéssel Angelika megszervezése, megtartása megvalósult. Gyűréné Miskolczi Aranka Egyéni fejlődés dokumentációjának ellenőrzése November 20 - ig Intézményegység vezető helyettes Az ellenőrzés megtörtént Muzsikás Péter lakodalma November 29. Intézményegység vezető helyettes A program megvalósult. HHH gyermekek szüleinek tájékoztatása az egyéni fejlesztés eredményeiről November 30. IPR szakmai vezető A tájékoztatás dokumentáltan megtörtént. Gyermekvédelmi dokumentáció ellenőrzése November 30. IPR szakmai vezető Megtörtént. Huncutka Alapítvány- Mikulás műsor December 05. Decemberi ünnepkör lebonyolítása (Advent, Mikulás, Karácsonyi játszóház, Óvodai Karácsony) Téli szünetben óvodai ellátást igénylő gyerekek felmérése Budapest Elevenpark - kirándulás A gyermekek fejlődési mutatóinak értékelése, szülők tájékoztatása, HHH s gyermekek is Egyéni fejlődés dokumentációjának ellenőrzése December 05. December 14. December 21. December ig December ig Január ig Intézményegység vezető Mérési, értékelési team vezető IPR szakmai vezető Intézményegység vezető Január 20 - ig helyettes 14 A program megszervezésre, lebonyolításra került. Csoport, ill. feladatellátási szinten nyitott óvodai programként megvalósult. Dokumentáltan megtörtént. Szülős programként, szociális hátrányok enyhítésével lebonyolításra került. Határidő módosítás, folyamatban van. Folyamatban van.

16 Micimackó családi sportnap Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde - Óvoda Intézményegység /2013. félévi értékelés Január 20 - ig. Magyar Kultúra Napja Január 21. Molnárné Hegedűs Krisztina Berényiné Bencsik Erzsébet Nyerges Judit Konkáné Csibrány Angelika Nagy Jánosné Konkáné Juhász Erzsébet Intézményegység vezető helyettes Március 9.-én kerül megrendezésre Projekthétként- témaegyeztetéssel, feladatellátási közös programmal megrendezésre került. Csoporttervek, naplók, dokumentumok vezetésének ellenőrzése Január 30. Nem történt meg. Nevelés nélküli munkanap Január között Intézményegység vezető Nem vettük igénybe. IPR team dokumentáció ellenőrzése Február 01. IPR szakmai vezető Menedzsment szakmai vezető elvégezte Beiskolázás előkészítő feladatai (rétegszülői Január 15.-től Intézményegység vezető szakember irányításával értekezlet, iskola érettségi vizsgálat) Február 05.-ig helyettes megtartottuk Farsangi ünnepségek Február 14-ig Intézményegység vezető helyettes Konkáné Juhász Erzsébet Az intézményegység vezető koordinálásával febr.09.-én megvalósult; a feladatellátási hely felelősének koordinálásával febr. 16.-án megrendezésre kerül. 15

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

KÖSZÖNTELEK KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

KÖSZÖNTELEK KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Városi Óvoda 5052 Újszász, Bajcsy út 16. Tel.: 56/366-636, Mobil: 30/823-7837 Intézményvezető: Szabóné Balogh Etelka KÖSZÖNTELEK KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! A hely, ahol élünk, ahová

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde

Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde Vezetői éves munkaterve 2012/13. tanév Készítette: Czikkelyné odor Tünde Nevelőtestületi elfogadás a záradékban 1 I. Bevezetés Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója: Gyomaendrőd

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS

TÁJÉKOZTATÓ I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2012.szeptember 11-én 14 órakor tartandó ülésére, a Napközi otthonos Óvodában folyó nevelőmunkáról, gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016

JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 OM azonosító: 035770 JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA MUNKATERVE 2015/2016 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.h Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2015 2016-os nevelési

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Illés Pálné intézményvezető Kazincbarcika, 2013. november 5. Horváthné Geleta Mária megbízott

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230

MUNKATERV 2013/2014. Lıkösháza Községi Óvoda. OM azonosító:202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2013/2014 OM azonosító:202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:66 244 085 e-mail:lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat Készítette:

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Létavértesi Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek. Készítette: Kántor Lászlóné

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők

Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója. 2. Az óvoda működését meghatározó általános jellemzők Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2014/2015-ös nevelési év beszámolója OM azonosító: 202380 1. Az óvoda neve, fenntartója az óvoda neve: Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar 2518 Leányvár, Erzsébet

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben