MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM"

Átírás

1 Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: Adószám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti közösség Véleményezte: Szülői Közösség. óvodavezető 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Fenntartói elvárások Az óvodára vonatkozó általános elvárások Az óvodára vonatkozó konkrét elvárások 1 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA Az óvoda minőségirányítási programjának célja Az óvoda minőségpolitikája A minőségpolitika elérését támogató intézményi feladatok 4 3. AZ ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az óvodavezető minőségirányítási feladatai A jogszerű működés biztosítása A vezetés összetétele és kompetenciája A vezetői ellenőrzés és értékelés Az ellenőrzés területei, módszerei, gyakorisága, következménye Feladat, felelősség és hatáskör átadás szabályai A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése A pedagógusok kiválasztásának és betanulásának rendje Nem pedagógus felvétele A továbbképzési program elkészítésének folyamata A továbbképzési rendszer működtetése Pedagógus teljesítményértékelési rendszer A nem pedagógus alkalmazott teljesítményértékelése Dajka Udvaros-karbantartó Alkalmazotti ösztönző rendszer működtetése A tervezés Stratégiai tervezés A munkatervi tervezés folyamata A partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Partneri igény és elégedettség mérés A partner azonosítás folyamata A partneri igényfelmérés folyamata A partneri működés eljárásrendje Kommunikáció a partnerekkel Óvodán belüli információ áramlás Kommunikáció a külső partnerekkel Új óvodások felvételének eljárásrendje A gyermekek fejlődésének nyomon követési eljárásrendje A beiskolázás eljárásrendje A panaszkezelés eljárásrendje az óvodában A mérés, ellenőrzés, értékelés - az intézményi önértékelés rendszere 37 1

3 3.5. A teljes körű intézményi önértékelés eljárásrendje Adatbázis kialakítása, a keletkezett iratok felhasználása A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE A PDCA/SDCA RENDSZER ALAPJÁN A minőségfejlesztési vezető feladatai A minőségfejlesztési team feladatai Az intézkedési terv Intézkedési tervek megvalósításának, értékelésének, korrigálásának folyamata Az intézkedési terv megvalósításával összefüggő feladatok és hatáskörök delegálásának szabályai Az intézkedési terv elfogadásának szabályai Az intézkedési terv megvalósítása értékelésének szabályai A MIP végrehajtása évenkénti értékelésének, a fejlesztési célok meghatározásának eljárásrendje A fejlesztés elemeinek beépítése az intézmény működésébe folyamatos fejlesztés A MIP ELFOGADÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA A MIP felülvizsgálatának eljárásrendje A módosítás folyamata LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 58 Mellékletek 1. sz. melléklet: Az önértékelési rendszer stratégiai terve 2. sz. melléklet: pedagógus teljesítményértékelés mérőlapjai 2

4 1. BEVEZETÉS A Közoktatási törvény bekezdése alapján az intézmények feladata a hatékony, törvényes és szakszerű nevelőmunka folyamatos javítása, fejlesztése. Ennek érdekében meghatározzuk minőségpolitikánkat, működtetjük minőségfejlesztési rendszerünket. A folyamatos óvodai önértékeléssel és a pedagógus teljesítményértékelő rendszer működtetésével lehetővé válik a kitűzött célok megvalósítása Fenntartói elvárások Az óvodára vonatkozó általános elvárások A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, érdekeinek érvényre juttatása A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása is) Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése Sokszínű tevékenység biztosítása Az egészséges fejlődés és fejlesztés érdekében kialakított tevékenységi körének további érvényesítése (Úszás, gyógytestnevelés, kirándulás) Kulturált, igényes környezet, sajátos intézményi arculat kialakítása A partneri igények, elégedettség figyelemmel kísérése A továbbképzési tervek és az intézményi szükségletek összhangjának megvalósítása A helyi értékek megbecsülése, képviselete Részvétel a közművelődési és kulturális életben, a város közéletében Az óvodára vonatkozó konkrét elvárások Anyanyelvi nevelés és kommunikáció homogén, illetve részben osztott csoportokkal 3

5 2. AZ ÓVODA MINŐSÉGPOLITIKÁJA 2.1. Az óvoda minőségirányítási programjának célja - Az aktuális oktatási törvény óvodai intézményekre vonatkozó előírásaival, s a Gödöllő Város Oktatási koncepciójával, illetve Minőségirányítási programjával összhangban > hosszútávon meghatározni óvodánk - minőségpolitikáját, - minőségfejlesztési céljait, - minőségfejlesztési rendszerét. - A működtetéssel törekszünk a változás és állandóság egyensúlyának megteremtésére, s arra, hogy az óvoda mindennapjaiban érezhető, mérhető legyen * a kiszámíthatóság, * az eredményesség, * a hatékonyság Az óvoda minőségpolitikája Lakótelepi négycsoportos óvodánkban az eltérő szociokulturális környezetből érkező gyermekeket szeretet, érzelemgazdagság, biztonság, megértés, elfogadás, vidámság, esztétikus környezet, alkotó, újításra kész pedagógusok, segítőkész dadus nénik fogadják, s a tárgyi feltételek meglétével biztosítják gyermekeink számára a nap nagy részében az önfeledt játék közben a gyermeki kíváncsiságra épülő mintakövetéses tanulás lehetőségét, ezáltal megalapozva az élethosszig tartó tanulás igényét. Gyermekeink a homogén, illetve a részben osztott csoportokban jól érzik magukat, mert a közel azonos korú gyermekek szükségletei hasonlóak, sok lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra is, testben, lélekben erősödnek, értelmi képességeik fejlődnek. A világos, esztétikus, melegséget sugárzó csoportszobákban, tágas, kertes udvarunkon a játék és mozgás sajátos eszközeivel, az anyanyelvi nevelés feladatrendszereivel a képességek fejlesztésében, az egészséges szokásrendszer formálásában tudatosan figyelünk az iskolai alkalmasság feltételeinek kialakítására. Gyermekeink a játékidőben szervezett beszédfejlesztés, anyanyelvi- és kommunikációs játékok eredményeként bátran és jól kommunikálnak. Érdeklődnek tárgyi- és természeti környezetük iránt, törekszenek az értékek megőrzésére. Magatartásuk, viselkedési kultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók. Ápoljuk kiemelkedő hagyományunkat: a szülők, testvérek, óvodás gyermekek részvételével szervezett GYERMEKNAP-i vidám, játékos sportdélutánt. 4

6 Az óvodánkba kerülő sajátos nevelési igényű gyermekeket elfogadtatjuk társaikkal, személyiségük fejlesztésében a szakemberek által javasolt sérülés-spcifikus módszereket alkalmazunk. Az orvosi vizsgálat alapján javasolt gyógytorna-, gyógyúszás feltételeit biztosítjuk, a tartásjavító gyakorlatokat beépítjük a szervezett mozgástevékenységbe. Megismerjük és használjuk a pedagógiai és szervezeti munkát sikeresebbé tevő minőségfejlesztési módszereket, technikákat. A folyamatos fejlesztésbe közvetlen és közvetett partnereinket is bevonjuk. Szervezeti kultúránkat folyamatosan újítjuk, fejlesztjük. Munkánk rendszeres értékelésével képessé válunk céljaink szükségszerűvé váló módosítására, fejlesztésére, illetve tevékenységeink alkalmazott módszereinek tekintetében képessé válunk egyre jobban végezni feladatainkat. Az intézményvezetés az intézményi önértékelés eredményeire építve a partnerközpontúság szellemében alakítja ki fejlesztési stratégiáját, megteremtve ezzel a korrekt szakmai és pénzügyi elszámoltathatóság feltételeit. A megvalósításra garanciánk a szakmailag jól felkészült, felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógusaink önképző és innovatív hozzáállása, szakképzett dajkáink elfogadó, segítőkész attitűdje, gazdag szakirodalmunk a már meglévő, s folyamatosan bővülő tárgyi feltételek. 5

7 2.3. A minőségpolitika elérését támogató intézményi feladatok Cél Feladat Sikerkritérium 1. A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, érvényre juttatása, a személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával. 2. Az esztétikus külső-belső környezet folyamatos biztosítása, érzelemgazdag, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése és fenntartása. 3. Az egészséges fejődés és fejlesztés biztosítása 4. Eredményes, kudarcmentes iskolakezdés 5. Anyanyelvi nevelés és kommunikáció sikeres működtetése - Anamnézis készítése; - Családlátogatás; - Konkrét feladatokat tartalmazó nevelési tervek készítése; - SNI-s gyermekek fejlesztésére egyéni terv készítése; - Partnerkapcsolat kialakítása, fenntartása a szülőkkel - Összhangot, esztétikai érzéket tükröző berendezés biztosítása; - Szeretetet sugárzó beszédstílus alkalmazása; - Napi takarítás az udvaron, s a benti helyiségekben - A gyermekek mozgásigényének kielégítése napi testnevelés szervezésével; - Kirándulások szervezése; - A gyógytorna és a gyógyúszás feltételeinek megteremtése, folyamatos szervezése; - Belgyógyászati vizsgálatok megszervezése az óvodában; - Tartalmas játéktevékenység szervezése, lebonyolítása; - Kezdeményezések, foglalkozások szervezése a HOP szerint; - Konkrét nevelési tervek, értékelések készítése; - A fejlődési lap vezetése; - Anyanyelvi játékok éves, heti, napi tervezése, - Az anyanyelvi játékok szervezése naponta; - A gyermekek jól érzik magukat az óvodában, szívesen járnak ide; -A kimeneti mérések igazolják az iskolai alapkészségek meglétét; - Az SNI-s gyerekeket társaik befogadták, fejlődésük értékelhető. - A gyerekek jól érzik magukat; - Stabil szokásrendszerrel rendelkeznek, - A szülők elégedettek az óvoda esztétikájával - A gyerekek szeretnek tornázni, várják a tevékenységet; - A gyerekek szívesen mennek kirándulni, - Szívesen vesznek részt a gyógytornán, gyógyúszásban - Az öltözői faliújság tükrözi a folyamatos, sokszínű ábrázoló tevékenységet, - Az óvónők iskolai látogatása igazolja munkánk eredményét (utánkövetés) - A fejlődési lap tükrözi az eredményeket; - A gyerekek szívesen játszanak anyanyelvi játékokat; - Összefüggően, bővített 6

8 6. A részképesség zavar, beszédhibák, magatartási problémák kezelése 7. Az esélyegyenlőség segítése 8. Az óvodai hagyományok ápolása 9. Szervezetfejlesztés, a szervezeti kultúra fejlesztése - Napi mesélés, verselés szervezése, beszélgetés a gyerekekkel; - Példamutató beszédstílus - Anamnézis készítése, - Egyéni beszélgetés a szülőkkel, - Kapcsolatfelvétel- és tartás a Logopédiával és a Nevelési Tanácsadóval; - A szülők szociális helyzetének feltárása egyéni beszélgetéssel, illetve családlátogatás során; - Kapcsolattartás a Népjóléti Irodával és a Forrással - Az ünnepek, ünnepélyek megszervezése, élményszerű lebonyolítása (dekoráció, eszközök) - Névnapok, születésnapok megünneplése a csoportokban; - Felnőtt névnapi köszöntés; - Gyermeknapi sportdélután megszervezése; - A csapatmunka támogatást kap; - A helyzetbe hozás tudatos alkalmazása mondatokban beszélnek, - Az alapvető illemszabályokat betartják, - Az arra rászoruló gyerekek a logopédiai és nevelési tanácsadós foglalkozásokon a szükséges ideig részt vesznek; - A rászoruló gyerekek szülei megkapják az anyagi segítséget a térítési díj befizetéséhez; - Az óvodai és a csoport hagyományok élményszerűen működnek; - A családok szívesen vesznek részt az óvodai programokban; - A kolléganők szívesen dolgoznak a team munka keretében 7

9 3. AZ ÓVODA MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE Intézményi minőségirányítási program modellje Minőségpolitika Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségi célok meghatározása Minőségfejlesztési rendszer kialakítása Vezetési folyamatok Tervezési folyamatok Partnerkapcsolatok irányítása Belső ellenőrzési, értékelési rendszer Törvényesség biztosítása Ellenőrzés, értékelés rendje Feladatok, felelősség delegálása Munkaszervezés Humánerőforrás biztosítása Stratégiai tervezés Munkatervi tervezés folyamata Partnerazonosítás Kapcsolattartás Kommunikáció Panaszkezelés Belső önértékelési rendszer Mérési, értékelési program Teljes körű önértékelés rendje Minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA/SDCA rendszer alapján A minőségirányítási program elfogadása, jóváhagyása, értékelése és felülvizsgálata 8

10 3.1. A vezetés felelőssége, elkötelezettsége Az intézményvezető minőségirányítási, illetve a minőségfejlesztő munka iránti elkötelezettsége biztosítja a dolgozók sikeres minőségfejlesztő tevékenységét Az óvodavezető minőségirányítási feladatai (munkaszervezés, munkafeltételek) A nevelőtestület innovatív munkájának ösztönzése. Az intézmény minőségirányítási programjának működtetése. A minőségfejlesztési team vezetőjének, tagjainak megbízása, a munka elindítása. Az óvodai munkarend oly módon történő alakítása, hogy a team tagjai a minőségirányítási programnak megfelelően nyugodt körülmények között végezhessék munkájukat. Hely biztosítása a team számára az óvoda épületén belül. Kiváló szakmai felkészültségű dolgozók kiválasztása. Az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltése. Kölcsönös, bizalomelvű kapcsolatok alakítása. A képzési igények összhangba hozása a minőségfejlesztési feladatokkal. Továbbképzési lehetőségek felkutatása, biztosítása a minőségfejlesztési csoport és a nevelőtestület tagjai számára az intézményi költségvetésnek megfelelően. Egyértelmű követelmények felállítása, következetes és rendszeres ellenőrzés, segítő értékelés. A korszerű munkavégzéshez szükséges feltételrendszer biztosítása a fenntartó segítségével (papír, fénymásoló, tintapatron, INTERNET hozzáférés). A vezetési funkciók kiegészítése a rendszerek javításával, szabályozásokkal, és ezzel az eredményes munkavégzés segítése. A kompetencia elvű feladatleosztás biztosítása. Az arányos teherviselés megvalósítása. A folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrások feltárása. Olyan munkatársi közösség kialakítása, amely őszintén elkötelezi magát az óvoda küldetése, jövőképe, célkitűzései iránt. A feladatok jellegétől függően a munkatársak képességeinek, tudásának megfelelő tevékeny részvétel biztosítása a végrehajtásban. Az ösztönző rendszer működtetése. A minőségfejlesztő munka finanszírozása, az elismerési rendszer kidolgozása, működtetése. A nevelőtestület tájékoztatása a csoport munkájáról, a kidolgozott eljárásrendek elfogadtatása. Mindenkiben erősíteni a hitet, hogy a munkájára szükség van, a közösség számít rá. 9

11 A jogszerű működés biztosítása A jogszerű működés biztosítása A dokumentum Felelős Résztvevők köre Felülvizsgálat ideje Módszer Hozzáférhetőség Alapító okirat Fenntartó Önkormányzat Évente Dokumentumelemezés i iroda SZMSZ Kijelölt munkacsoport Évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Házirend Nevelőtestület Évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Helyi óvodai nevelési program (HOP) Nevelőtestület 4 évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Intézményi Minőségirányítási program (MIP) Minőségfejlesztési vezető Minőségfejlesztési vezető és tagok 4 évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda 5 éves továbbképzési program Nevelőtestület 5 évente Dokumentumelemezés i iroda Beiskolázási terv Nevelőtestület Évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Éves munkaterv és értékelése Nevelőtestület Évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Iratkezelési és adatvédelmi szabályzat 5 évente Dokumentumelemezés i iroda Óvodai törzskönyv 5 évente Dokumentumelemezés i iroda Leltározási és selejtezési szabályzat helyettes helyettes 4 évente Dokumentumelemezés i iroda Pénzkezelési szabályzat helyettes 4 évente Dokumentumelemezés i iroda Belső ellenőrzési szabályzat (FEUVE) helyettes 4 évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Dajkaszoba Munkavédelmi szabályzat helyettes Munkavédelmi felelős Évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Dajkaszoba 10

12 Tűzvédelmi szabályzat helyettes Tűzvédelmi felelős Évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Dajkaszoba Közalkalmazotti szabályzat Közalkalmazotti megbízott 5 évente Dokumentumelemezés i iroda Óvónői iroda Dajkaszoba Szülői Közösség SZMSZ-e SZK elnök SZK tagjai SZK döntése szerint Dokumentumelemezés i iroda Az intézményi dokumentáció felülvizsgálata, jogi megfelelősége az 1. sz. mellékletben található. 11

13 A vezetés összetétele és kompetenciája megtalálható az óvoda november 25-i SZMSZ-ében A vezetői ellenőrzés és értékelés Cél: tapasztalatszerzés a szabályozók végrehajtásáról, felhasználás az értékeléshez, a folyamatok javításához, fejlesztéséhez. Alapelvek: Legyen: - Humánus (Az óvónő is ember!) - Objektív tényeken alapuló (meghatározott szempontok szerinti) - Fejlesztéselvű Az ellenőrzés területei, módszerei, gyakorisága, következménye Ellenőrzés Értékelés Irányultsága - A működés megfelelése - A működés eredményességére, szakszerűségére, célszerűségére, hatékonyságára - Megfelelt - Milyen mutatók mentén Megállapításai Területei Módszerei Gyakorisága Következménye - Nem felelt meg - Pedagógiai - Gazdálkodási - Pénzügyi-számviteli - Dokumentáció > naprakészsége > tartalma - Gyakorlati munka - Dokumentumelemzés - Megfigyelés - Bejárás - Interjú - Szóbeli és írásbeli értékelés - Kimeneti ellenőrzések, mérések végzése - Partneri elégedettség - Az intézmény belső és külső kapcsolatai - Szóban - Írásos feljegyzésben - Évente a munkaterv szerint - Éves munkatervhez igazodóan évente komplexen évente - Naptári év végén - Megfelelt: erkölcsi, anyagi elismerés - Erkölcsi, anyagi elismerés Résztvevők - Nem felelt meg: írásbeli megállapodás a javítás érdekében - Súlyosabb esetben: > figyelmeztetés > anyagi elismerés megvonása > fegyelmi eljárás kezdeményezése - Az óvodavezető - Az óvodavezető helyettes - A minőségfejlesztési team vezetője - Anyagi elismerés megvonása - Javaslattétel az önképzésre - Az összes dolgozó 12

14 Az éves ellenőrzési terv elkészítésének folyamata Előző nevelési értékelése év Ellenőrzési területek kiválasztása Ellenőrzött területek listája Óvodai önértékelési rendszer Éves ellenőrzési terv elkészítése MIP Az ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel Jegyzőkönyv Felelősség mátrix Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása Az ellenőrzés végrehajtása A tapasztalatok megbeszélése javaslat a továbbfejlesztéshez Írásos megállapodás Az óvodavezető tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatairól Eredményes ellenőrzés Adattárba helyezés 13

15 A vezetői ellenőrzés folyamata Kiindulás: Az óvoda éves munkaterve Az ellenőrzési szempontsor összeállítása Az érintett tájékoztatása Az ellenőrzés végrehajtása Jegyzőkönyv, Értékelőlap A tapasztalatok megbeszélése Megfelelés esetén: elismerés Döntés Nem megfelelés esetében: - megállapodás a változtatásról - visszatérő látogatás 14

16 Feladat, felelősség és hatáskör átadás szabályai Célja: A feladatok delegálása, egyéni kompetenciák kiterjesztése Az intézményvezető önállóan dönt egyes feladatainak átadásáról és a hozzátartozó felelősségi és hatásköri átruházásról. A feladat, felelősség és hatáskör átruházása csak egyidejűleg szóban vagy írásban történhet, melyről az alkalmazottakat tájékoztatni kell. Az átruházott feladat ellátásáról a megbízottnak beszámolási kötelezettsége van. Felelősségi mátrix KULCSFOLYAMAT Törvényes működés X Stratégiai tervezés X X Éves tervezés X Csoportok éves pedagógiai terve X Pedagógus értékelési rendszer X Nem pedagógus értékelési rendszer X X Gazdálkodás, pénzügyi folyamatok X Tárgyi környezet biztonsága Személyi feltételek biztosítása X Kiválasztási és betanulási rendszer X X Továbbképzési rendszer X Tanügy-igazgatási feladatok X X Óvodai felvétel X A nevelési folyamat X Gyermekvédelmi feladatok Étkezési csekkek ellenőrzése Beiskolázás X Munka- és tűzvédelmi feladatok Vezetői ellenőrzés, értékelés X Irányított önértékelés X X Partneri igény- és elégedettség vizsgálata X X Szervezeti működés és fejlesztés X X Panaszkezelés X ÓVODAVEZETŐ ÓV. VEZETŐ HELYETTES MIN. FEJL. VEZETŐ MIN. FEJL:.CSOP:. TAG GYERM VÉD. FELELŐS X MUNKA ÉS TŰZVÉD. F X KARBANTARTÓ X ÉTKEZÉSSZERVEZŐ X 15

17 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Cél: Az emberi erőforrás hatékony felhasználása Elégedettebb és jobban képzett alkalmazottak foglalkoztatása Az alkalmazottak folyamatos fejlődésének biztosítása az élethosszig tartó tanulás figyelembe vételével A pedagógusok kiválasztásának és betanulásának rendje Cél: Az óvodánk helyi nevelési programjával azonosulni tudó óvónők alkalmazása, gyakorlati munkájának segítése. Feladatok > A pályázat kiírása, megjelentetése (Oktatási Közlöny, Óvodai Nevelés, Szolgálat) > A pályázatok értékelése, a kiválasztott óvónők értesítése levélben. > Személyes beszélgetés, ismerkedés. > Megfelelés esetén a kinevezés elkészítése, bemutatása a közösségnek. > A patronáló óvónő kijelölése, kölcsönös bemutatás. > Az új óvónő és a patronálója munkájának ellenőrzése, értékelése. > Értesítés a megfelelésről, illetve nem megfelelés esetén a jogviszony megszüntetése. Felelőse: az óvodavezető Nem pedagógus felvétele: Cél: Gyermekszerető, tisztaságra igényes dajkák alkalmazása. Feladatok > Az üres álláshely meghirdetése a Szolgálat című helyi ingyenes újságban. > Elbeszélgetés a jelentkezőkkel. > Megfelelés esetén orvosi vizsgálatra küldés. > A közalkalmazotti kinevezés elkészítése három havi próbaidő kikötésével. > A munka ellenőrzése a próbaidő tartama alatt. > Megfelelés esetén a kinevezés meghosszabbítása, nem megfelelés esetén a jogviszony megszüntetése. Felelőse: az óvodavezető 16

18 1. Pályázat kiírása, az elvárt kritériumok megfogalmazása A pedagógusok kiválasztásának és betanulásának eljárásrendje Feladat Módszer Eszköz Felelős Határidő Pályáztatás Szolgálat, Aktualitás Óvodai nevelés szerint. 2. Beérkezett pályázatok előzetes értékelése: az elvárt kritériumoknak való megfeleltetés 3. A megfelelt pályázók értesítése 4. Személyes találkozás A pályázó megismer ése Az óvoda nevelési céljainak ismertetés e A feltételren dszer bemutatás a A pályázatok elemzése Írásos értesítés Telefonálás Interjú, beszélgetés, Bemutatás Szakmai önéletrajz Levél telefon Nevelési program (HOP), Minőségirányítási program 5. Megbízás Döntés Kinevezési okmány 6. A csoportban dolgozó váltótárs kijelölése a patronálásra 7. Személyes találkozás a munkatársakkal, az óvoda hagyományaival való ismerkedés 8. Az új óvónő beilleszkedésének helyettes helyettes Pályázati határidő után 5 nap Pályázati határidő után 7nap Aktualitás szerint. Aktualitás szerint. Munkaköri leírás Felkérés Megbízás Aktualitás szerint. Bemutatás Dokumentumelemzés, Csoportlátogatás Fotók, Emlékkönyv Patronáló óvónő Aktualitás szerint. Csoportnapló Patronáló óvónő Folyamatos 17

19 folyamatos támogatása 9. A kiválasztás és betanulás értékelése a próbaidő alatt 10. A kiválasztás és a betanulás értékelése 11. A folyamat esetleges korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján Megbeszélés Dokumentumelemzés Megbeszélés, Írásbeli értékelés Írásbeli munka Feljegyzések Írásbeli munka, Feljegyzések korrekció Eljárásrend Minőségfejlesztési vezető Alkalmazástól számított 2 hónap Alkalmazástól számított 6 hónap Alkalmazástól számított 2 hónap 18

20 A továbbképzési program elkészítésének folyamata Érintett pedagógusok A pedagógusok továbbképzési igényeinek összegyűjtése Továbbképzési igénylista Előző továbbképzési terv Az igények megfeleltetése az óvoda nevelési programjával az ellenőrzés, értékelés tapasztalataival Az óvoda továbbképzési szabályzata A továbbképzési igények szétválasztása alprogramok szerint Akkreditált továbbképzések Javasolt alprogramok elkészítése Közoktatási törvény és végrehajtási rendelete Továbbképzési terv összeszerkesztése Első változat HOP Továbbképzési tervjavaslat nevelőtestület elé terjesztése Nevelőtestület döntése Nem Igen A továbbképzési terv végleges formába öntése Végleges továbbképzési terv 19

21 A továbbképzési rendszer működtetése Cél: A helyi nevelési programunkhoz tartalmilag megfelelő, valamint a folyamatos minőségfejlesztő munkát segítő továbbképzések kiválasztásával az élethosszig tartó tanulás igényének kielégítése. A stratégiai tervezést az óvoda 5 éves továbbképzési terve tartalmazza. A működtetés folyamata Kiindulási dokumentum Öt évre szóló továbbképzési terv. Az éves beiskolázási terv folyamatának lépései 1. A továbbképzési jegyzék közzététele. 2. A továbbképzés kiválasztása. 3. Kérelem átadása az óvodavezetőnek. 4. A beérkezett kérelmek elbírálása. 5. Döntés a részvétel finanszírozásáról vagy elutasításáról. 6. Írásos válasz a kérelmekre. 7. A közalkalmazotti megbízott véleményezése 8. Nevelőtestületi jóváhagyás. 9. A beiskolázási terv elkészítése. 10. Jelentkezés a továbbképzésre, finanszírozás. 11. Az igazolás (oklevél, tanúsítvány) másolat elhelyezése a személyi anyagba. 12. A végzettség felvezetése a nyilvántartó lapra Pedagógus teljesítményértékelési rendszer Célja: A pedagógusok és vezetők munka teljesítményének objektív megítélése, tevékenységük eredményességének megítélése Alapelvei Fejlesztés-elvű, a szakmai önmegvalósítás kibontakozását támogatja. A munkaidő (heti 40 óra) egészére vonatkozik. Azonos követelmények alapján kiterjed minden pedagógusra és vezetői feladatot ellátóra. A pedagógusok értékelése elfogadott, nyilvános eljárásrend szerint történik. A pedagógus önértékelésén és az óvodavezető értékelésén alapul. Az értékelés 4-es skála szerint történik. Jelentése: 0 pont = nem felel meg 1 pont = megfelel 2 pont = jól megfelel 3 pont = kiváló A pedagógusértékelés összekapcsolódik az óvodán belüli előmeneteli rendszerrel, jogszabályi kereteken belül az illetmény megállapításával. 20

22 A teljesítményértékelés szintjei, területei és az értékelés módja Alapvető szint: minden pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása Területei A HOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka. Óvodai ünnepek, hagyományok szervezése és megtartása. Együttműködés, az intézményen belüli szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység. Az intézmény, mint szervezet fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység. Az előírt adminisztráció elvégzése. A területeken belül 40 részterület foglalja magába a minimum és optimum követelményeket. Ezek értékelése 4-es skálán történik, ezért a teljesülési értéke maximum 40*3 = 120 pont lehet. Specifikált szint: a vezetők (vezető-helyettes, minőségfejlesztési vezető, munkaközösségvezető),és egyes speciális tevékenységhez kapcsolódó (pl. gyermekvédelmi felelős) különleges elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása. Vezető-helyettes A HOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka 22*3 = 66 pont Vezető-helyettesi tevékenység 12 részterülettel 12*3*2 = 72 pont Teljesülési érték maximum 138 pont. Minőségfejlesztési team vezető Alapvető pedagógus elvárások 40*3 = 120 pont Minőségfejlesztői team vezetői tevékenység 8 részterülettel 8*3= 24 pont. Teljesülési érték maximum 144 pont. Munkaközösség-vezető Alapvető pedagógus elvárások 40*3 = 120 pont Munkaközösség-vezetői tevékenység 8 részterülettel 8*4 =32 pont Teljesülési érték maximum 144 pont. Gyermekvédelmi felelős Alapvető pedagógus elvárások 40*3 = 120 pont Gyermekvédelmi tevékenység 8 részterülettel 8*3 = 24 pont Teljesülési érték maximum 144 pont. Kiemelkedő szint: a munkaköri leírásból nem következő, de az óvoda számára hasznos teljesítmény megállapítása. Ennek értékelése nem pontszám alapú, hanem szöveges formátumú. Hozzákapcsolható területek: Tartalom fejlesztés pl. programfejlesztés, foglalkozási projektek; Publikációs tevékenység; 21

23 Kutatási tevékenység; Szakmai közéleti tevékenység. Az értékelés eredményét pontszámok és a hozzá kapcsolódó szöveges kiegészítés, vezetői intézkedés meghatározása jelenti. A pontszámok megállapítása: a pedagógus önértékelése és a vezetői értékelés egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). A minősítés eredménye az önértékelés és a vezetői értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Ha a vezetői értékelés és az önértékelés egyes területeken jelentősen eltér az önértékelés javára, akkor vezetői célvizsgálat keretében szükséges feltárni az eltérés okait. Az értékelés végeredményének megállapításában az egyes értékelési területek eltérő súllyal szerepelnek, melyet a következő táblázat tartalmaz. Terület Arány (%) A HOP-ban megfogalmazott elvek 50 alapján történő nevelőmunka Óvodai ünnepek, hagyományok 15 szervezése és magtartása Együttműködés, az intézményen belüli 15 szakmai fórumokhoz, belső szervezeti egységekhez kapcsolódó tevékenység Az intézmény, mint szervezet 10 fejlesztésével és értékelésével összefüggő tevékenység Az előírt adminisztráció elvégzése 10 Összesen: 100 A megfelelt minősítéshez az adott beosztáshoz kapcsolódó maximális pontszám legalább 60 %-át kell megszerezni, amelyen belül a HOP-ban megfogalmazott elvek alapján történő nevelőmunka arányának minimum az 50 %-át teljesíteni szükséges. A jól megfelelt minősítéshez összességében 75 %, A kiváló minősítéshez 90 % teljesítése szükséges. A pontszámok teljesítési százalékra történő átszámítása lehetővé teszi az eltérő munkakörű, ilyen módon esetlegesen eltérő értékelési területszámmal rendelkező pedagógusok értékelésének összehasonlíthatóságát. A pedagógusok értékelésének (minősítésének) folyamata (eljárásrendje) 1. Az intézmény által elfogadott, a minőségirányítási program mellékletében elhelyezett, önértékelési lap kitöltésével a pedagógus önértékelést végez. 22

24 2. Az intézmény vezetője, vagy az ezzel a feladattal megbízott közvetlen helyettese, a munkaközösség-vezetők véleményének kikérésével elkészíti a pedagógus vezetői értékelését az önértékelési lappal megegyező értékelő lapon. 3. Az önértékelés és a vezetői értékelés eredményének alapján a vezető elkészíti összesített értékelést, amely a két értékelés területenkénti átlaga. 4. A pedagógus áttanulmányozza az összesített értékelést, amelyhez szöveges megjegyzést fűzhet. 5. Vezetői interjú keretében az intézmény vezetője (illetve az erre a feladatra felhatalmazott vezető-helyettes) feltárja a két értékelés esetleges eltérésének okait, valamint meghatározza a pedagógus tevékenységében a fejlesztendő területeket. 6. A fejlesztendő területekről a vezető és a pedagógus megállapodást köt. 7. A nem megfelelő értékelést kapott pedagógus fejlesztésével, esetleges szankcionálásával kapcsolatos feladatokról a vezető dönt. 8. Az összesített értékelés, kiegészítve az esetleges írásbeli megállapodással, vezető aláírásával válik érvényessé. 9. A pedagógus átveszi az értékelést, az átvételt aláírásával hitelesíti. 10. Az értékelés egy példánya a pedagógus személyi anyagába kerül elhelyezésre. A vezetők értékelése ugyancsak a fenti eljárásrend szerint történik azzal a megszorítással, hogy a vezetői értékelést kizárólag az intézmény magasabb vezetője végezheti el. A teljesítményértékelés gyakorisága Alapértékelés: a rendszer bevezetésekor minden pedagógust érintően (2007/08). Ciklikus (követő) értékelés: évente a nagycsoportos pedagógusok, így egy önértékelési cikluson belül a teljes nevelőtestület. Ennek konkretizálására az éves intézményi munkatervben, a vezetői ellenőrzés ütemtervében kerül sor. Rendkívüli értékelés: rendkívüli esetben, pl. elismerést vagy elmarasztalást megelőzően. A pedagógus és vezetői teljesítményértékelés mérőlapjai a minőségirányítási program 2. számú mellékletében található. A pedagógusértékelés adatbázisa Az egyes pedagógusokról első alkalommal, majd azt követően készülő értékelés adatbázisba kerül, amely lehetővé teszi a pedagógus teljesítményének nyomon követését, egyben a trend vizsgálatát és elemzését. 23

25 A nem pedagógus alkalmazott teljesítményértékelése Célja: A nem pedagógus munka teljesítményének objektív megítélése, a tevékenység eredményességének értékelése Alapelvei Fejlesztéselvű, a szakmai önmegvalósítás kibontakozását támogatja A munkaidő egészére vonatkozik. Azonos követelmények alapján kiterjed minden nem pedagógus alkalmazottra. Az értékelés elfogadott, nyilvános eljárásrend alapján történik. A nem pedagógus alkalmazott önértékelésén és az óvodavezető értékelésén alapul. Az értékelés 4-es skála szerint történik Jelentése: 0 pont = nem megfelelő minősítés 1 pont = kevéssé megfelelő minősítés 2 pont = megfelelő minősítés 3 pont = kiemelkedő minősítés A teljesítményértékelés szintjei és az értékelés módja Alapvető szint: valamennyi nem pedagógusra egységesen érvényes elvárások és teljesítésük mértékének meghatározása Dajka A pontozás módja: Minimum: Optimum: 1 pont 3 pont Területek száma: 18 Maximális pontszám: 18 x 3 = 54 pont A pontszámok megállapítása a következő módon történik: a dajka önértékelése és a vezetői értékelés egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). Így a minősítés eredménye az önértékelés és a vezetői értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Ha a vezetői értékelés és az önértékelés egyes területeken jelentősen eltér az önértékelés javára, akkor vezetői célvizsgálat keretében történik az eltérés okainak feltárása. Minősítés: 30% alatt: alkalmatlan %: kevéssé alkalmas %: alkalmas %: kiválóan alkalmas Módszerek: Közvetlen: Közvetett: bejárás, (napi, heti, időszakos) informálódás (óvónőtől, kollégától) Ideje: Évente forgásban kétévente 24

26 Udvaros-karbantartó A pontozás módja: Minimum: Optimum: 1 pont 3 pont Területek száma: 11 Maximális pontszám: 11 x 3 = 33 pont A pontszámok megállapítása a következő módon történik: az udvaros-karbantartó önértékelése és a vezetői értékelés egyes területekhez kapcsolódó pontszámait összeadjuk és elosztjuk kettővel (területenkénti pontátlag). Így a minősítés eredménye az önértékelés és a vezetői értékelés által kapott pontszámok területenkénti átlagpontszámának összege. Ha a vezetői értékelés és az önértékelés egyes területeken jelentősen eltér az önértékelés javára, akkor vezetői célvizsgálat keretében történik az eltérés okainak feltárása. Minősítés: 30% alatt: alkalmatlan %: kevéssé alkalmas %: alkalmas %: kiválóan alkalmas Módszerek: Közvetlen: bejárás, munkalap nyomon követése Közvetett: informálódás (kollégáktól) Ideje: évente A 3. számú mellékletben található minősítési lapot alkalmazzuk intézményünkben Alkalmazotti ösztönző-rendszer működtetése Célja: az elvárt és kiemelkedő teljesítmény elismerése, további erőfeszítésre ösztönzés. Formái: > A minőségfejlesztési team tagjai a 3/2002.(II.15.) OM. r. 9. (4) bekezdés alapján. > Kiemelt jutalmazás a bérmaradvány összegéből, pedagógus napon, illetve november végén. > Önképzés elismerése a 277/1997.(XII. 22.) Korm. r. 25. alapján. > Intézményvezetői dicséret. > Felterjesztés kitüntetésre: 1. Helyi 2. Országos 25

27 1. Minőségi munkáért járó kereset kiegészítés Az ösztönző rendszer működésének eljárásrendje Formája Véleményez Dönt Kritériuma Ideje 3/2002. OM. r. szerint Szeptember Minőségi munkáért adható kereset kiegészítés 3. i dicséret helyettes 4. Jutalom A vezetés Közalkalmazotti megbízott A vezetés Részt vesz a minőségfejlesztés folyamatában Kiemelkedő teljesítmény A jutalmazási szempontsornak való megfelelés 5. Városi elismerés A vezetés Városi szinten kiemelkedő teljesítmény 6. Állami kitüntetés A vezetés, Közalkalmazotti megbízott Hosszú távú, éves kiemelkedő munka 7. Önképzés elismerése A vezetés Szakvizsgát igazoló oklevél Szeptember 01. Szeptember 30. Pedagógusnap, Karácsony Pedagógusnap Kiírás szerint Szakvizsgát követően 3.2. A tervezés Stratégiai tervezés Cél: Az óvoda hosszú, közép és rövid távú működésének szabályozása, a tervek összhangjának megteremetése. 26

28 A nevelési program felülvizsgálata, módosításának folyamatszabályozása Jogi szabályozások Intézményi önértékelés eredményei A HOP módosítandó területei Lista Partneri elégedettségmérés eredményei Team-ek létrehozása területenként Elemzések munkacsoportonként Intézkedési terv Módosító javaslatok összesítése Nevelőtestületi vita Javaslatok elfogadása Módosítások beépítése a HOP-ba Módosított HOP Szülői Közösség véleményezése Jegyzőkönyv Nevelőtestületi vita Jegyzőkönyv Elfogadás HOP Felterjesztés a fenntartóhoz 27

29 A helyi óvodai program (HOP) rendszerábrája Az óvodai nevelés alapelvei Óvodakép Gyermekkép Az óvodai nevelés célja, feladatai Mire épül? Közoktatási törvény Az óvodai nevelés országos alapprogramja Fogyatékos gyermekek nevelésének irányelvei Az óvoda alapító okirata Az óvoda eddigi eredményei Gyermeki tevékenységformák, az óvodapedagógusok feladatai Az óvodai élet megszervezésének elvei Szervezeti- és időkeretek Gyermekvédelmi feladatok Integrált nevelés Az óvoda kapcsolatrendszere Szolgáltatások Legitimáció Készíti: a nevelőtestület Elfogadja: a nevelőtestület Véleményezi: Szülői Közösség (SzK) Véleményezi: óvodai szakértő Jóváhagyja: a fenntartó Törvényességi elemek Legitimációs záradékok 28

30 A minőségirányítási program (MIP) rendszerábrája Bevezetés Fenntartói elvárások Intézményi minőségpolitika, minőségcélok Mire épül? Közoktatási törvény 3/2002. OM. r. Fenntartói minőségirányít ási program (ÖMIP) Helyi óvodai nevelési program Az intézmény működésének folyamatai Vezetési folyamatok A törvényes és jogszerű működés biztosítása A vezetői ellenőrzés, értékelés Humánerőforrás biztosítása és fejlesztése Pedagógus teljesítményértékelés Tervezési folyamatok Stratégiai tervezés (HOP, MIP) A munkatervi tervezés A partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Partnerazonosítás Kapcsolattartás Panaszkezelés Mérés, ellenőrzés értékelés rendszere az intézményi önértékelés rendszere Nevelési folyamatok Gazdálkodás és tanügyigazgatás Szervezeti működés és fejlesztés Kapcsolatrendszer és társadalmi elismertség Intézkedési tervek megvalósítása Legitimáció Készíti: az óvodavezető Elfogadja: az alkalmazotti közösség Véleményezi: a Szülői Közösség (SzK) Jóváhagyja: a fenntartó A minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA/SDCA rendszer alapján Az A MIP intézményi elfogadása, éves felülvizsgálata munkaterv 29

31 A munkatervi tervezés folyamata Az éves munkaterv készítésének folyamata Előző nevelési év értékelése Fenntartó által meghatározott Az adott nevelési év év kiemelt feladata feladata A nevelőtestület tájékoztatása Feladatok leosztása Határidők meghatározása Jegyzőkönyv OM rendelet a tanév rendjéről A vezetői ellenőrzési terv szempontjai és ütemezése Az éves munkaterv koordinálása, összeszerkesztése Jegyzőkönyv A terv kiosztása a nevelőtestületnek véleményezésre A terv megvitatása Módosítások végrehajtása A Szülői Közösség véleményezése Jegyzőkönyv Az éves munkaterv elfogadása Jegyzőkönyv Benyújtás a fenntartónak 30

32 Az éves munkaterv rendszerábrája Bevezetés Helyzetelemzés Az adott nevelési év feladatai Kiemelt feladatok Megbízatások Általános nevelési feladatok Mire épül? Közoktatási törvény Városi oktatási koncepció Az óvodai nevelés országos alapprogramja Vezetői pályázat Óvodai MIP Előző nevelési év értékelése Az önértékelés eredményei A gyermeki tevékenységformákhoz kacsolódó óvónői feladatok A nevelési év rendje Értekezletek ütemezése Továbbképzések Ellenőrzési terv A gazdálkodás Gyermekvédelmi feladatok Kapcsolatok Konkrét feladatok, felelősök, határidők Pedagógiai szervezési feladatok Munkaügyi feladatok Tanügy-igazgatási feladatok Gazdálkodással összefüggő feladatok Legitimáció Készíti: a nevelőtestület Koordinálja: az óvodavezető Véleményezi: a Szülői Közösség Elfogadja: a nevelőtestület Megkapja: a fenntartó Mellékletek 31

33 3.3. A partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Partneri igény és elégedettségmérés Célja: A partnerek igényeinek, elégedettségüknek illetve elvárásaiknak megismerésével az elvárt szolgáltatás biztosítása, a folyamatos mérése és javítása. Feladatok: - Partnerazonosítás, partnerlista frissítése. - A partneri igény és elégedettségmérés lebonyolítása. - Adatok elemzése, értékelése, következtetések levonása. - Intézkedési terv készítése a folyamat javítása érdekében. Partnerek: az óvoda működésének intézményen belüli és intézményen kívüli résztvevői, illetve azok a szervezetek és személyek, akik az óvoda működésével, vagy annak eredményével szemben elvárásokat fogalmaznak meg. Közvetlen partnerek: azok a személyek, szervezetek, akik az óvodai nevelés 3-4 éves folyamatában a nevelés résztvevői, segítői, illetve az intézmény fenntartója. Közvetett partnerek: azok az intézmények, amelyek az óvodai nevelést megelőzően a gyermekkel kapcsolatba kerültek, illetve akik fogadják az óvodai nevelésből kikerülő gyermekeket. 32

34 A partner azonosítás folyamata Közvetlen Közvetett Képviselők meghatározása Felkérés írásban Nem Igen Partnerazonosítás Partnerlista Partner fogalom meghatározás Partnerazonosítási folyamat gyakoriságának szabályzata 33

35 A partneri igényfelmérés folyamata Partner lista Partneri igény és elégedettség mérés Mintavételi eljárás Teljes körű Reprezentatív A mérés módszereinek és eszközeinek kiválasztása Kérdőív Interjú Fókuszcsoport Kipróbálás Felkérés, egyeztetés Nem Igen A mérés lebonyolítása Adatrögzítés Elemzés, értékelés Összefoglaló a mérés eredményeiről Intézkedési terv Tájékoztatás 34

36 A partneri működés eljárásrendje Partner Mintavételi eljárás Módszer Gyerekek Nagycsoportosok Fényképek elhelyezése Elfogadható válaszarány Gyakoriság és időpont 90 % Március Szülők Kiscsoportos Kérdőív 80 % Május szülők Középsős szülők Kérdőív 75% Május Nagycsoportos szülők Kérdőív % Május Munkatársak Óvónők Klímateszt 95 % Január Közvetlen partnerek Fenntartó Technikai dolgozók Klímateszt 95 % Január Polgármester Interjú 90 % Április Közoktatási irodavezető Közoktatási referens Interjú 90 % Június Interjú 90 % Június Pszichológus Interjú 90 % Május Logopédus Interjú 90 % Május Általános iskolák Alsós munkaközösség Interjú, kérdőív 80 % Április Minden alsós tanító Kérdőív 70 % Április Nevelési Tanácsadó Kérdőív 90 % Március Közvetett partnerek Bölcsőde Kérdőív 90 % Augusztus Társóvodák Kérdőív 90 % Február 35

37 Kommunikáció a partnerekkel Célja: A kapcsolattartás segítse a szakszerű, eredményes, hatékony munkavégzést Óvodán belüli információ-áramlás Célja: Minden dolgozó időben jusson hozzá a munkája eredményes végzéséhez, a javításhoz, a fejlesztéshez szükséges információkhoz. Formái - Értekezletek: > Nevelőtestületi > Alkalmazotti - Közösségi megbeszélések - Névnap köszöntések - Okoska falitábla - Tájékoztató füzet - Hírlánc Kommunikáció a külső partnerekkel Célja: A partnerek véleményének megismerése szolgálja a folyamatos fejlesztést Formái: - Személyes találkozók - Értekezletek - Előadások - Kölcsönös látogatások - Telefonos kapcsolat Új óvodások felvételének eljárásrendje Célja: A szülői igényeknek megfelelően az óvodáztatás biztosítása. Folyamata: 1. A jelentkezések idejének közzététele 2. A jelentkezések rögzítése az Óvodai felvételi előjegyzési naplóba, a Házirend átadása a szülőnek. 3. Javaslatok a felvételre, férőhely hiányában az átirányításra. 4. Városi szintű koordinációs értekezlet. 5. Előzetes családlátogatás elvégzése. 6. Döntés a felvételről, határozathozatal. 7. A szülők értesítése írásban. 8. Tájékoztató szülői értekezlet megtartása. 36

38 A gyermekek fejlődésének nyomon követési eljárásrendje Célja: A gyermekek fejlődésének nyomon követése Folyamata 1. A gyermekek fejlődésbeli jellemzőinek rögzítése (anamnézis, családlátogatás) 2. A gyermeki fejlődési napló kitöltése 3. A fejlesztési tervek elkészítése 4. A fejlesztési tervek megvalósítása 5. A megvalósítás ellenőrzése, szükség esetén korrigálás A beiskolázás eljárásrendje Célja: A gyermekek egyéni fejlettsége alapján a szülők igényeinek figyelembe vételével megfelelő beiskolázás. Folyamata 1. Tájékozódás a tanköteles gyerekek fejlettségéről < előzménye: Személyiséglap 2. Az iskolaérettség kérdésessége esetén a gyermek megfigyelése, szükség szerint képességmérés elvégzése. 3. Egyeztetés a szülővel megállapodás. 4. Döntés az iskolai tanulmányok megkezdéséről: > Igen esetében Óvodai szakvélemény kiadása > Nem esetében Még egy évig óvodában marad > Megegyezés hiányában: Iskolaérettségi vizsgálat kérése Javaslatkérés a szakmai szolgáltatótól A vizsgálat eredményétől függően: Óvodában marad Megkezdheti az általános iskolát Kis létszámú osztályban kezd Speciális tantervű osztályt kezd 5. Beiratkozás. 37

39 A panaszkezelés rendje az óvodában Célja: a gyermekeket, a működést érintő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani. Felelősségek és hatáskörök a panaszkezelés során Felelős Érintett Informált 1. Óvónő A panasz alanya Panaszos / képviselője 3. Óvónő A panasz alanya Panaszos /képviselője 4. Óvónő Panaszos /képviselője 5. Panaszos /képviselője Óvónő 6. Panaszos /képviselője Óvónő A dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltő / készítő Megőrzési Másolatot kap megnevezése idő 6. Jegyzőkönyv Végleg Panaszos / képviselője 9. Feljegyzés Fenntartó Végleg Panaszos / képviselője 38

40 A panaszkezelési eljárás folyamatábrája START Jogos 1. Panasz 2. A panasz jogosságának vizsgálata 3. Az óvónő egyeztet az érintettel Nem jogos Az óvónő tisztázza az ügyet a panaszossal Az egyeztetés eredményes I. szint 4. A panasz leírása A probléma megnyugtatóan lezárult II. szint 5. Az óvodavezető egyeztet a panaszossal (megállapodás) 6. Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, és elfogadják az abban foglaltakat Türelmi idő szükséges 1 hónap múlva Az egyeztetés eredményes Igen A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés Nem 7. A probléma fennáll, panasz jelentése a fenntartó felé A probléma megnyugtatóan megoldódott, rögzítés, feljegyzés III. szint 8. Az óvodavezető a fenntartó bevonásával vizsgálja a panaszt; közös javaslat a probléma kezelésére 9. Egyeztetés a panaszossal, megállapodás rögzítése írásban A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés STOP 39

41 3.4. A mérés, ellenőrzés, értékelés az intézményi önértékelés rendszere Alapelvek A belső fejlesztés támogatása érdekében történjen; Komplex legyen: a nevelési eredményesség értékelésén túl az eredmények létrejöttében szerepet játszó folyamatokat is vizsgálja; Nyilvánosság: az érintettek jussanak hozzá a rájuk vonatkozó információkhoz. Cél Az óvoda eredményeinek és az eredményességet befolyásoló területek teljes körű felmérésével A működés erősségeinek és fejlesztésre váró pontjainak azonosítása; A legfontosabb fejlesztési területek irányának meghatározása. Az önértékelés folyamata, gyakorisága, az önértékelés lebonyolítása Az önértékelés 2 folyamatból áll: Évente: A folyamat ellenőrzése, mérése, értékelése 1 4 évente: Az eredmények vizsgálata, az évente kapott adatok trendvizsgálatával. A teljes körű intézményi önértékelést a MIP bevezetését követően 4 évente el kell végezni. Esedékességéről az aktuális nevelési év indítását megelőző nevelési értekezleten a munkatársakat tájékoztatni kell. Felelőse a minőségfejlesztési csoport vezetője. 40

42 Az óvoda önértékelési rendszere Nevelési folyamat Gazdálkodás, tanügyigazgatás Szervezeti működés Humánerőfor fejlesztése Dokumentálás Célok teljesülése, minősége Korrekció Végr 41

43 A nevelési folyamat megvalósítását támogató intézményi tevékenységek Nevelési folyamat értékelés célja akmai ka ényességéegítélése Szempontok Indikátorok Gyakoriság Módszer/eszköz Résztvevők Visszacsat Nevelési folyamatok eredményessége Gyermeki tevékenység eredményessége A személyiségfejlesztés eredményessége A gyermeki tevékenység Kimeneti mérés %-os összesített mutatója Tanítói elégedettség %- os összesített mutatója Kimeneti mérés %-os mutatója Gyermeki elégedettség %- os mutatója Beiskolázott / tanköteles gyermekek aránya Beiskolázott / fejlesztésen résztvevők Az egy gy.re jutó prevenciós, fejlesztő foglalkozások száma Ingyenes és szociális alapon kedvezményes étkezők aránya a teljes létszámhoz Gyermekvédelmi intézkedések száma Évente április Évente február Évente április Évente március Évente április Évente április Évente május Évente december Évente május Mérőlap Kérdőív Mérőlap Öröm és bánat lista Tematikus játék Adatelemzés Adatelemzés Gyermekvédelmi felelős Minőségfejlesztési team Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Éves értéke Éves értéke Önértékelé Önértékelé Önértékelé Önértékelé Adatelemzés Logopédus Éves értéke Adatelemzés Adatelemzés Gyermekvédelmi felelős Gyermekvédelmi felelős Éves értéke Éves értéke 42

44 Gazdálkodás, tanügyigazgatás Az értékelés célja Az óvoda gazdálkodási folyamatainak vizsgálata Szempontok Indikátorok Gyakoriság Módszer/eszköz Résztvevők A gazdálkodás hatékonysága Egy gyermekre jutó szakmai költség (rezsi nélküli költségvetés osztva a beírt gyermekek számával) Gyermek/pedagógus arány (gyermekek száma osztva a pedagógusok számával) Benyújtott és sikeres pályázatok aránya Évente június Évente június Évente október Adatelemzés Adatelemzés Adatelemzés Minőségfejleszté team Minőségfejleszté team Pályázati felelős A tanügyigazgatás törvényességének és hatékonyságának megítélése A tanügyigazgatási feladatok ellátása Új óvodások felvétele Adott évben pályázati úton nyert támogatás összege SzJA 1 % összege Táplálékallergiás gyermekek aránya Egy gyermekre jutó igazolatlanul hiányzott napok száma Intézményi kihasználtság Évente október Évente május Évente június Évente június Évente október Adatelemzés Adatelemzés Adatelemzés Igazolások nyilvántartó lapja Adatelemzés Pályázati felelős Csoportok óvónő Minőségfejl. team Minőségfejl. team Csoportok óvónő Beiskolázás Körzetes gyermekek aránya Körzeten kívüli gyermekek aránya Tanköteles, iskolát kezdő óvodában maradók aránya május Évente június Évente június Évente április Adatelemzés Adatelemzés Óvodai szakvélemény Nagycsop. óvónő 43

45 Szervezeti működés és fejlesztés Az értékelés célja Az óvoda szervezeti működésének, irányításának, működési környezetének értékelése Szempontok Indikátorok Gyakoriság Módszer / eszköz Résztvevők Visszacsatolás A működés hatékonysága Hiánylista, eszköznorma Épület kihasználtsági mutató Szervezeti klíma (nevelőtestületi klímamérés) Vezetővel való elégedettség (vezetői kérdőív) Szülői panaszok száma Beindított és eredményes intézkedési tervek aránya Pedagógusok globális elégedettsége Évente november Évente október Évente május Évente május 4 évente Évente június Évente június Évente június kérdőív Az óvoda minden dolgozója Éves munkaterv költségvetés adatelemzés Éves munkaterv kérdőív Kérdőív interjú adatelemzés Az óvoda minden dolgozója Belső partnerek Szülők Fenntartó Min. fejl. team dokumentumelemzés Min, fejl. team Szakmai munkaközösség kérdőív Alkalmazotti közösség tagjai Éves munkaterv Éves munkaterv értékelés Éves munkaterv értékelése Éves munkatervi értékelés Éves munkatervi értékelés Humánerőforrás hasznosítása és fejlesztése Az értékelés célja Szempontok Indikátorok Gyakoriság Módszer / eszköz Résztvevők Vissza 44

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja

XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvodák Intézményi Minőségirányítási programja Kautzky Lászlóné- Eo Igazgató Készítette Józanné Varga Rozália- Minőségfejlesztési TEAM vezető Intézményi minőségfejlesztési

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok

Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Minőségirányítási program II. rész szabályzatok Kópévár ÓVODA 1078 Budapest, István u. 37. Készítette:Nagy Róbertné óvodavezető, Komóczi Erzsébet, Polgár Csilla, Tarr Erzsébet, Ordelt Mária óvodapedagógusok.

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 1 Vásárosdombói Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. Intézményvezető:

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3

Tartalomjegyzék. ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI... 2 1. Általános rész... 3 1.1. Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztés szempontjából... 3 1.2. Fenntartói minőségirányítási program intézményünkre vonatkozó elvárásai

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben