11. Testnevelés tanterv-kiegészítés Célok és alapelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek"

Átírás

1 Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési feladatokat a 21. századi követelményeknek megfelelő színvonalra kell emelni. Fokozottabban kell figyelni arra, hogy az iskolába kerülő gyerekek általában magasabbak és súlyosabbak, kevesebb a mozgástapasztalatuk, és alkalmazkodóképességük is gyakran gyengébb. A testnevelés és sport célja, hogy sikeres, aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgárokat formáljon, akik örömet lelnek a különféle pszichomotoros tevékenységekben, elviselik a stresszt, a terheléseket, a fizikai igénybevételeket, vállalják a közösségi felelősséget, követik a szabályokat, igénylik és elfogadják a normákat, a megmérettetést és az értékelést. A tanulók életkorából, alkatából és személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítmények megítélésében az önmagukhoz mért fejlődés szerinti értékelést. A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve, lehetőséget nyújt a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez. A testnevelés és sport olyan műveltségi terület, amely kiemelten fejleszti a megfigyelés, a gondolkodás, tanulás képességének fizikaiélettani alapjait; teherbírást, edzettséget ad, testi és lelki alkalmazkodásra késztet; megelőzi és kezeli a testi és lelki ártalmakat; biztosítja a biológiai éréshez alkalmazkodó, egészséges testi fejlődést; pozitív életérzést, örömszerzést, szórakozást, versenyélményeket nyújt;

2 300 A testnevelés és sport oktatása során elsődleges, hogy a pozitív hozzáállás váljon uralkodóvá, a sikert és örömet szerző, játékos eljárások kerüljenek előtérbe; változatos mozgásformák alkalmazásával a prevenció, a gerincoszlop és az ízületek védelme a tanórai bemelegítésben, az óraszervezés első elemeként minden foglalkozáson történjen meg; a helyes testtartás kialakítása, illetve fenntartása minden évfolyamon jelenjen meg; a légzőtorna, a szabad levegőn való tevékenység rendszeresen épüljön be a tanórák rendszerébe; a gerinc- és ízületvédelem, valamint a sérülések és balesetek megelőzése a testnevelés teljes fejlesztési területére, tananyagára, a tanórai és a tanórán kívüli sportfoglalkozások teljes körére terjedjen ki; az erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlődjenek; a tanulók önismeretre építő, belső kontrollja erősödjön; alakuljon ki a tanulók személyes és szociális felelőssége a társas környezet lelki, fizikai fejlődése és a természeti környezet megóvása iránt; a kultúra, testkultúra területein a verbális és nem verbális ismeretek köre bővüljön; a teljes nevelési-oktatási folyamatban a feladat iránti elkötelezettség, a motiváltság fennmaradjon; a megtanult testkultúrális tevékenységeket kontrollált versenyhelyzetekben, iskolai, területi vagy országos bajnoki rendszerekben ki lehessen próbálni; az oktatási eszközök, sportszerek megválasztásában és alkalmazásában az életkori sajátosságok, a sérülés- és balesetmegelőzési szempontok érvényesüljenek. A fejlesztési feladatok szerkezete bemutatják a fejlődés, fejlesztés lehetőségét; rugalmasan kezelik a meghatározott iskolafokból való kilépés tudásbeli alapját; kritériumnormákon alapuló-rendszerelvű elrendezést mutatnak;

3 301 tükrözik az évfolyamonként bővülő tananyag egymásra épülő minőségi változásait; igazodnak a nemi különbségekhez, a teljesítménybeli determináltságokhoz; kezelik a biológiai érésből és a testalkatból fakadó különbségeket; figyelembe veszik az életkori sajátosságokat; figyelembe veszik a a helyi sajátosságokat, valamint az intézményi feltételrendszereket; dokumentációs háttérrel rendelkeznek; figyelembe veszik az országos és helyi iskolai méréseken alapuló standardok rögzített értékeit az egyén fejlődése mentén; a megfogalmazásokban lehetőséget biztosítanak a helyi hagyományok továbbvitelére; bemutatják a közép- és emelt szintű érettségihez szükséges tudás megszerzésének lehetőségét Kiemelt fejlesztési feladatok A testi és lelki egészség A felnövekvő nemzedékek életmódra nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. A pedagógus segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést Taneszközjegyzék Tanulók egyéni sportfelszerelése: sportcipő (tornateremben tornacipő), váltózokni, nadrág, trikó

4 302 Tanárok munkaruhája, felszerelése (tanáronként): melegítő, mez, edzőcipő, tornacipő, anorák, síp stopperóra Tornatermi berendezések: függőszerkonzol 2 db, tornapad 8 db, mászókötél 8 db, talajszőnyeg rövid 8 db, talaj szőnyeg hosszú 8 db, ugródeszka 3 db, ugrószekrény 3 db, zsámoly 20 db, lengőgyűrű 3 db, nyújtó 2 db, korlát 2 db, korlátkocsi 1 db kézi szerek: súlyzók 40 db, tömött labda 40 db személymérleg erőgépek db testmagasságmérő db súlypontemelkedés-mérő db mérőszalag (50m, 20m) magnó, kazetták, mentőláda, pumpa vagy kompresszor Atlétikához szükséges eszközök: rajttámla 6 db váltóbot 10 db szivacs leérkezőhely 1 db maroklabda 20 db, súlygolyó 4 db Sportjátékhoz szükséges eszközök: kosárlabda 30 db, palánk (gyűrűvel, hálóval) 3 pár focilabda 30 db, kapu(hálóval) 2 pár Az évi órakeret felosztása Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi előkészítő I. Rendgyakorlat II. képességfejlesztés III. Torna IV. Atlétika V. Sportjátékok

5 303 VI. Természetben űzhető és önvédelmi sportok VII. Egészséges 37 életmódra nevelés (elmélet) VIII. Aerobik, Tánc, 37 Koreográfiák Összóraszám: Fejlesztési feladatok, évfolyam évfolyam Az általános iskolában tanult alaki formák gyakorlása, lehetőség szerinti továbbfej lesztése. Gimnasztika szabadgyakorlati alapformákkal, kéziszerekkel, nehezített variációkban, nagyobb ütemszámban. Has- és hátizomerő-fejlesztés szabadon és kiegészítő sporteszközökkel, általános testtartásjavító gyakorlatok, törzserősítés változatos formában. Társas gyakorlatok, sportági tananyagokhoz kötötten is. Az abszolút és relatív erő fejlesztésének kezdete (biológiai érettségtől függően) a gerincoszlop fejlettsége és a törzserőszint függvényében. Mindenféle izomcsoport terhelése erő- és állóképességfejlesztő jelleggel. Az izmok mobilizálása, nyújtása, lazítása. Függeszkedés nehezített feltételekkel különféle kiinduló helyzetekből (fiúk), függeszkedési kísérletek, mászások (lányok). A korábban tanult alaki formák célszerű alkalmazása. A gimnasztika minden formája, kéziszerekkel, társsal, összefüggő gyakorlatok formájában is. Törzserőfejlesztés, egyoldalú terhelést kompenzáló testtartásjavítás változatos formában, különféle helyzetekben, eszközök, szerek felhasználásával, társsal is. Minden izomcsoport, sokoldalú fejlesztése módszeres erősítése, növekvő, fokozott súlyterheléssel. Minden izomcsoport módszeres erősítése, halmozott súlyokkal, növekvő terheléssel, testépítő" jelleggel (fő terhelési-intenzitási zóna az egyéni szubmaximális). Az izmok mobilizálása, nyújtása, lazítása. Függeszkedés nehezített feltételekkel (fiúk), függeszkedési kísérletek, mászás (lányok), különféle kiinduló

6 304 Hajítások, dobások, vetések távolságra törekedve, technikát javítva, vertikális és horizontális ugrások (főleg fiúk). helyzetekből. Hajítások, dobások, vetések, ugrások (főleg fiúk) különböző súlyú és fajtájú szerekkel évfolyam Aerob jellegű tartós futások, távolság- és sebességnövelő célzattal. Úszás, aerob-anaerob sprint jelleggel, edzettségtől függő ismétlésszámban, versenyzések. Vágtafutások (fiúk-lányok) versenyszerű körülmények között is. Anaerob munkavégzés összefüggő terhelésként, különféle mozgástevékenységek közben. Vegyes jellegű, de főleg aerobfutások, iramjáték, futások különféle feladatokkal (fiúk lányok egyaránt). Futással együtt járó sportjátékok tartós iramra törekvő űzése, hosszú időtartamban is. Az előző évben tanult küzdősportok tudásszintjének elmélyítése. Mindenfajta testkulturális mozgás, sportág technikájának, taktikájának csiszolása, fejlesztése, verseny szituációba ágyazott gyakorlása a versenyszabályok alkalmazásával. Különféle sportági, testnevelési mozgásformák technikájának, taktikájának csiszolása, fejlesztése, gyakorlása versenyszituációkban, versenyszabályok alkalmazásával. Egyre hosszabb, bonyolultabb koreográfiák, különféle mozgásstílusokat képviselő táncsorok, összefüggő tornagyakorlatok Aerobfutás, -úszás folyamatosan, iramot célozva. Vegyes jellegű (aerob-anaerob) állóképességi terhelések futással, úszással, versenyszerű formában is, edzettségtől függő ismétlésszám meghatározásával. Vágtafutások, sprintúszások teljes versenytávokon (sportági szabályok szerint). Küzdőgyakorlatok, küzdősportok, esztétikai sportok a hozzájuk tartozó filozófiai tartalommal. Minden sportjáték technikai és taktikai repertoárja versenyszintű körülmények között. A jelenleg használatos sportágak megismerése, régi játékok, sportok felelevenítése, gyakorlása és a kapcsolatos elméleti. ismeretek elsajátítása.. Minden testgyakorlati ág (benne tánc, művészeti előadás, alternatív mozgásformákba tudásszintnek,

7 305 előadása, törekvés az egyéni koreográfiákra is. Mindenfajta koreográfia, egyre nagyobb tanári-tanulói érdeklődésnek megfelelően évfolyam ütemszámú és bonyolultsági szintű, esztétikai igényű megjelenítése. A motoros képességek és készségek fejlesztésének elméleti hátterei. Az egyes sportágak történeti fejlődésének összefüggései. A mozgásműveltséget, edzettséget fejlesztő képzés elméleti hátterének átadása, a mozgásoktatási folyamattal együtt haladva, a történetiség, a globális összefüggések és a felhasználhatóság szempontjait figyelembe véve Szakközépiskola A 9. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 4 óra A testkulturális tanulmányok, a testnevelés és sport tanult tananyagainak tematikus rendszerezése, az érettségi vizsga követelményei szerint elsajátított elméleti ismeretek bővítése, szinkrónba hozása a gyakorlattal, az érettségi vizsga tematikájának megfelelően. Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. Menetsebesség és lépéshossz változtatás járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különböző alakzatokba. Testfordulatok helyben.

8 306 II. Képességfejlesztés: 20 óra Általános és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású szabad, páros és társas gyakorlatok. Kéziszer-gyakorlatok (labda, súlyzó). Helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Atlétikához szükséges speciális gyakorlatok: Futóiskola: Futás térd- és sarokemeléssel, dzsoggolás, szkippelés helyben és haladással, keresztező futás, futás hátrafelé. Szökdelő és ugróiskola: Galopp-és indiászökdelés, szökdelések egy és páros lábon, futó-ugró lépések, sorozatugrások, fel- és leugrások, átugrások. Dobóiskola: Hajítások, lökések, vetések különböző szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből. Célbadobás. Tornajellegű feladatok: Vállöv, csípőizület lazaságát növelő nyújtó és lazító; láb-, has-, törzs-, kar-, vállerő növelése szabad, kéziszer, szergyakorlatokkal. Támasz, függés, vegyes helyzetek. Sportjátékok: Csoportos váltóversenyek labdával. Akadályversenyek. III.Torna: 14 óra Talaj:

9 307 Gurulóátfordulás előre-hátra különböző kiindulási és érkezési helyzetbe. Emelés fej állásba, gurulás. Fellendülés kézállásba. Kézenátfordulás oldalt. Mérlegállás. Összefüggő gyakorlatok. Szekrényugrás: Hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés, terpeszátugrás. Korlát: Támaszban haladás előre-hátra. Karhajlítás, nyújtás. Alaplendület. Ugrás felkarfüggésbe, lendület előre terpeszülésbe. Terpeszülésből gurulóátfordulás terpeszülésbe. Terpeszpedzés. Kanyarlati leugrás. Összefüggő gyakorlat. Gyűrű: Függésben alaplendület, lendület előre zsugorfüggésbe. Lebegőfüggés, lefüggés. Hátsó függés, visszahúzás. Lendület hátra, homorított leugrás. Összefüggő gyakorlat. IV. Atlétika: 14 óra Futások: Álló- és térdelőrajt, rajtversenyek m távon. Fokozófutás, iramfutás. Gyorsfutás méteren. Futóversenyek. Tartós futás. Ugrások: 3-5 lépés nekifutással ugrások feladattal. Távolugrás guggoló és homorított technikával. Elugrás, elrugaszkodás. Távolugróversenyek. Dobások: Kislabdahajítás helyből, nekifutással.

10 308 Lökőmozdulat kialakítása helyből, járással, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Dobóversenyek. V. Sportjátékok: 14 óra Kosárlabda: Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes átadások. Dobások álló helyzetből, vezetésből fektetett dobás. Emberfogásos védekezés, védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram-és irányváltoztatással. Játékhelyzetek 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték. Labdarúgás: Alló és mozgó labda rúgása. Labdavezetés, fejelés. Laza emberfogás, helyezkedés, szabadulás a védőtől. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék. VI. Természetben űzhető sportok, önvédelmi sportok: 8 óra Télisportok (szánkó, korcsolya). Tájékozódás terepen. Önvédelem: küzdőfeladatok párokban. Emelések, hordások. Fogásmódok. Grundbirkózás Követelmények Alakzatok felvétele. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra. Kondicionális képességek fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása és fenntartása, valamint az egészséges életvitellel kapcsolatos elméleti

11 309 tudnivalók megismerése történjen meg egész éven át. Mérhető teljesítményekben javulás, technika fejlődése. Elemkapcsolatok végrehajtása szereken. Aktív részvétel a sport- és küzdőjátékokban A 10. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 4 óra Sorakozás különböző alakzatokban. Fejlődések, szakadozások. Sebesség és lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. Átmenet járásból futásba és vissza. Tudatos, fegyelmezett magatartás kialakítása. II. Képességfejlesztés: 20 óra Gimnasztika mint a 9. évfolyamnál. Helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Atlétika ágaihoz szükséges célgyakorlatok. Futó-, szökdelő-, ugróiskola, mint a 9. évfolyamnál, de nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). Fokozott szerhasználat. Tornajellegű feladatok a 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal végzésével. III.Torna: 14 óra Talaj: Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. Fejen- és kézen-átfordulás. Repülő-guruló átfordulás. Összefüggő talaj gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanultakból. Szekrényugrás: Hosszában (4-5 rész) terpesz és guggoló átugrás. Korlát: Felkarfüggés, alaplendület felkarfüggésben. Felkarfüggésből előre lendület támasz terpeszülésbe. Vetődési leugrás.

12 310 Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanultakból. Gyűrű: Vállátfordulás előre. Függésben lendületek. Terpeszleugrás hátra. Hátsómérleg kísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanultakból. IV. Atlétika: 14 óra Futások: Gyorsfutás m-es távon. Rajtgyakorlatok (álló, térdelő), rajtversenyek. Fokozófutás, iramfutás, tartós futások. Ugrások: Magasugrás 5-7 lépés nekifutással, választott technikával. Végrehajtás javítása. Távolugrás nekifutással, kifejezett sodródással. Dobások: Dobóritmus kialakítása, ívképzés. Súlylökés háttal felállásból, előfeszített helyzet kialakítása.versenyek. V.Sportjátékok: 14 óra Kosárlabda: 9. évfolyam előírásai szerinti védekezés. Pattintott és egykezes alsó átadás. Vezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben átvett labdával. Betörés, befutás. Játék. Labdarúgás: Labdavezetés közben irányváltoztatás, megállás. Belsőcsűdrúgás. Támadás súlypontjának változtatása. Védők váltása.

13 311 VI. Természetben űzhető sportok, önvédelmi sportok: 8 óra Mint a 9. évfolyamon. Küzdőjátékok Követelmények Gyakorlatok végrehajtása utasításra, gyakorlatok önálló tervezése és végrehajtása. Kondicionális képességek megtartása és javítása,a helyes testtartás kialakítása és fenntartása, valamint az egészséges életvitellel kapcsolatos elméleti tudnivalók jelenjenek meg egész évben. Javulás a mérhető teljesítményekben, a technika tökéletesítése. Szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a sportjátékokban és a küzdősportokban A 11. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 2 óra A menet irányának változtatása oszlopalakzatban járás közben. Testfordulatok járás közben. Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulás, ellenvonulás, keresztező-vonulás járás közben. II. Képességfejlesztés: 18 óra A 9. és 10. évfolyam előírásai szerint ütemű gyakorlatok alkalmazása. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához, valamint a tornafeladatmegoldáshoz speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazása. Passzív lazító gyakorlatok alkalmazása.

14 312 III. Torna: 10 óra Talaj: Ülésből gurulás hátra kézállás felé. Fellendülés kézállásba. Fejbillenés, fejen átfordulás. Összefüggő gyakorlatok. Szekrényugrás: Hosszában (5 rész) felguggolás, fejen átfordulás. Korlát: Támaszban lendület hátra, fellendülés felkarállásba. Felkarfüggésben lendület hátra, támaszba lendülés hátra. Vetődés 90 fordulattal. Összefüggő gyakorlatok. Nyújtó: Alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba. Kelep forgás hátra. Alugrás. Gyakorlatelemek összekapcsolása. Gyűrű: Húzódás-tolódás támaszba évfolyam anyagának gyakorlása, összekapcsolása. IV. Atlétika: 14 óra Erőfejlesztő gyakorlatok: Láberő, karerő, törzsizomzat. Gyorsaságfejlesztés: A mozgásanyag gyors végrehajtása. Állóképesség-fej lesztés: Közepes és hosszú távú futás. Futások:

15 313 Gyorsfutás m-es távon. Rajtversenyek 30 m-es távon. Fokozó futás, iramfutás. Ugrások: Magas- és távolugrás választott technikával. Kar- és láblendítés összekapcsolása. Versenyek. Dobások: Kislabdahajító és súlylökő versenyek. V.Sportjátékok: 20 óra Kosárlabda: évfolyamon tanultak. Laza és szoros emberfogás. Tempódobás. 2:3, 3:3 elleni játék. Játék egy és két kosárra. Labdarúgás: Labda toppolása helyben és mozgásban. A labda elhúzása. Játék kispályán. VI. Természetben űzhető sportok, önvédelmi sportok: 10 óra A 10. évfolyamon leírtak szerint. Hidalás kéztámasz nélkül, fordulatok. Esések, gurulások Követelménvek Mindenfajta testkulturális mozgás technikájának, taktikájának csiszolása, fejlesztése, versenyszituációban való gyakorlása. A motoros képességek fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása és fenntartása, valamint az egészséges életvitellel kapcsolatos elméleti tudnivalók jelenjenek meg egész évben. Összefüggő gimnasztika és tornagyakorlatok előadása, törekvés az egyéni koreográfiákra.

16 A 12. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 2 óra Futólépés oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helybenfutás és futás közben. Fejlődések, szakadozások futás közben. Vonulások futás közben. II. Képességfejlesztés: 14 óra A 1 1. évfolyam előírásai szerint. Erő fejlesztő gyakorlatok: Dinamikus láberőfejlesztés. Karerő fejlesztés medicinlabdával, kötélmászással. Törzsizomzat fejlesztése szerek, kéziszerek felhasználásával. Gyorsaságfejlesztés: Rajtgyakorlatok Állóképesség-fejlesztés: Terhelés, pihenés változtatása. Résztávok futása. Folyamatos futás. Egyensúlyérzék fejlesztése. III. Torna: 8 óra Talaj: Kézen átfordulás évfolyamon tanult elemek összekapcsolása, gyakorlatsor összeállítás. Szekrényugrás: Hosszában (5 rész) tanult ugrások gyakorlása. Keresztben fejen átfordulás. Korlát: Beugrás felkarfüggésbe, lendület előre támaszba, billenés támaszba.

17 315 Kézállásba fellendülés támaszból. Összefüggő gyakorlatok a évfolyamok anyagából. Nyújtó: Billenés alaplendületből támaszba. Gyakorlat összeállítása a évfolyamon tanultakból. Gyűrű: A évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggő gyakorlat bemutatása. IV. Atlétika: 12 óra Futások: Gyorsfutás 100 m-es távon. Futóversenyek m-en. Rajtversenyek 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás. Ugrások: A választott technikák javítása, a teljesítmény növelése. Versenyek. Dobások: Tanultak tökéletesítése, technika javítása. Versenyek. V. Sportjátékok: 8 óra Kosárlabda: Területvédekezés. Korábban tanult elemek alkalmazása játékban. Labdarúgás: Területvédekezés. Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Szabadulás védőtől labdás csellel. Rálépős-csel, elhúzást utánzó cselek. Játék. VI. Természetben űzhető sportok, önvédelmi sportok: 8 óra

18 316 A 11. évfolyamon leírtak szerint. Páros küzdelmek versenyszerűen Követelmények A különféle sportági testnevelési mozgásformák technikájának, taktikájának csiszolása, fejlesztése gyakorlása versenyszituációkban, versenyszabályok alkalmazásával. Rendelkezzenek sporttörténeti ismeretekkel, valamint az egészséges életvitellel kapcsolatos elméleti ismeretekkel. A tanult tananyag rendszerezése az érettségi vizsga követelményei szerint elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése Érettségi vizsgakövetelmények Elméleti ismeretek

19 317

20 318

21 319

22 320

23 Módszerek a tanulók fizikai-felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Az egyén általános fizikai teherbíró képességét iskolánkban a motoros próbák közül a mini hungarofit-próbarendszerrel mérjük. Az egységes mérésre és értékelésre alkalmas próbák: A. Az aerob állóképesség mérése: Cooper- teszt 2000 méteres síkfutás Az egyéni aerob teljesítőképességét akkor lehet a legpontosabban mérni, ha az alkalmazott próbák végrehajtása kiegészül pulzusméréssel. Maximum 77 pont adható. B. Az erő, erő-állóképességének mérése: Helyből l távolugrás. ( Az alsó végtag dinamikus erejének a mérésére) Hason fekvésből törzsemelés. (A hátizom erő, erő-állóképességének mérésére, 4 percig mérjük. )Max.14 pont adható. Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel. (A csípőhajlító és a hasizom erő, erő- állóképességének mérésére, 4 percig mérjük) Max. 14 pont adható. Fekvőtámaszban karhajlítás. ( A vállöv és a kar erejének, erő-állóképességének mérésére). Max. 14 pont adható. Az elérhető maximális pontszám: (3x 14)=140 pont. Az általános fizikai teherbíró-képesség minősítése pontig igen gyenge pontig gyenge pontig elfogadható pontig közepes pontig jó pontig kiváló pontig extra

24 322 Hogyan értelmezzük az egyes minősítő kategóriákat? Az "igen gyenge", ~ gyenge ~ és az "elfogadható " minősítés arra figyelmeztet mindenkit, hogy az egészségi állapota javítása/megtartása, az egészség szempontjából hátrányos helyzetének megszüntetése érdekében több rendszeresen végzett testedzésre van szüksége. Célja kell legyen, hogy az egyénre szabott edzésterv szerint - az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek fokozatos, szisztematikus fejlesztésével az általános fizikai teherbíró-képességét 1-3 év alatt legalább a" közepes" szintre felfejlessze, majd a későbbi életük folyamán ezt az állapotot megtartsa. Akik "közepes" minősítést érnek el, arra törekedjenek, hogy egészségi állapotuk megszilárdítása érdekében legalább annyi testedzést végezzenek rendszeresen, amennyi elegendő ahhoz, hogy a kondicionális állapotukban ne következzen be romlás, ill. ha néhány próbákban elért eredményük nagyfokú hiányosságra utal, minél előbb próbálják a feltárt hiányosságukat felszámolni. A "jó" minősítést elérő, vagy nagyon jó - testi, biológiai és fiziológiai - adottságot örököltek, vagy életük korábbi és jelenlegi szakaszában is, ha nem is versenyszerűen, de rendszeresen heti 3-6 órán át nagyintenzitású testedzést végeznek. A "kiváló" és az "extra" legfőképpen azok a sportolók, élsportolók szerzik meg, akik alkalmasak a magas szintű sportág specifikus terhelésre, mert nem csak igen jó adottságokat örököltek, hanem több éven át igen magas szinten sportoltak. Próbák az aerob állóképesség méréséhez: Cooper teszt: lényege, hogy 12 perc alatt a leghosszabb távot teljesítsük, futással, úszással, kerékpározással. A 12 perc alatt megtett méterek számából a táblázatok segítségével mindenki egy szerűen kiszámolhatja, hogy a pillanatnyi aerob teljesítő képességért mennyi pontszámot kap. Az elért teljesítményt akkor tudjuk legpontosabban értékelni, ha a próba elvégzését összekötjük pulzusméréssel. A Cooper teszt befejezése után az első percben mért pulzusérték megmutatja, hogy elértük-e a kívánatos munkapulzust. Az ötödik percben mért pulzusérték megfelelő terhelés esetén 120/perc alá megy vissza. a tízedik percben mért pulzusérték, megfelelő terhelés esetén, 100/perc alá esik vissza. 200 m-es síkfutás: a Cooper teszt teljesítmény értékeinek 2000 m-re való átszámítása, lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a két próba közül, ki-ki kedve szerint, az általa kiválasztott próbát alkalmazhassa, az aerob állóképességének mérésére.

25 323

26 324

27 325

28 326 Hason fekvésből törzsemelés és leengedés, folyamatosan 4 percig.

29 327 Hanyatt fekvésből felülés térd érintéssel, folyamatosan 4 percig.

30 328

31 329 Az általános fizikai-teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egészség szempontjából a kondicionális képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete, kiindulási alapul szolgál, úgy az egyéni, mint a közösségi felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtart ásásra.

32 330 Szakszó-, név- és fogalomtár Az alábbi szakkifejezések a részletes vizsgakövetelmények részét képezik azáltal, hogy pontosítják, konkretizálják az ismeretek körét. KÖZÉPSZINT 11-es rúgás aktív pihenés alakzatok - oszlop, vonal, kör alkarérintés álló- és térdelőrajt alsó egyenes nyitás - nyitásfogadás átadás - egykezes, kétkezes mellső, kétkezes felső, pattintott büntetődobás Coubertin báró deformitás döntés edzésmódszer edzettség egészség egészséges életmód elhízás előkészítő gyakorlatok emelés emelkedés ereszkedés esztétikus mozgás fejelés fejlődések, szakadozások fektetett dobás fogások fordítás forduló gimnasztikai alapforma gurulás gyerekkor gyors indítás hajítás, vetés, lökés hajlékonyság hajlítás helyes légzés (mellkasi, hasi, teljes)

33 331 ideális testsúly ízületi mozgékonyság járás (futás) megindítása, megállítása kapura lövések - beugrásos, felugrásos keringési rendszer kiindulóhelyzet kisiskoláskor kosárérintés küzdelem labdaátadások lábbal - lapos, félmagas, ívelt labdaérintések - belső, belső csüd, teljes csüd, külső csüd labdavezetés leengedés légzőrendszer lendítés lendületszerzés magasugrás - flop-, hasmánt-, átlépőtechnika magyar olimpiai bajnokok - legalább öt név ismerete mell-, gyors-, hátúszás motiváció mozgatórendszer nyitódás, zárkózás, igazodás, takarás nyújtás olimpiai játékok - ókori, újkori játékok passzív pihenés prevenció pulzus rajtolás rekreáció ritmikus gimnasztika szerek - kötél, labda, karika, buzogány, szalag serdülőkor sérülés sikerélmény sorakozás szabadgyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, labda, súlyzó, medicinlabda stb.) szabadrúgás - közvetett, közvetlen távolugrás - lépőtechnika, ollózótechnika teljesítmény terhelés

34 332 természeti erők testedzés testfordulatok testi higiéné testnevelés - sport testtartás tornaelemek: állások, gurulások, fordulatok, ugrások, billenések, forgások, átfordulások, támaszugrások, lebegőtámasz, lendületek, fellendülések, támaszhelyzetek, leugrások, összekötő elemek tornaszerek - talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyújtó, gyűrű, korlát, lólengés váltás védekezés - emberfogásos, területvédekezés EMELT SZINT a szervezet energiaszolgáltató rendszere akadályfutás akceleráció átadások - légátadás, horogátadás, egykezes oldalsó átadás átlövés autogén tréning bedobás biológiai életkor biológiai feltételek cselekvésbiztonság cselezés diszkoszvetés egyéni felelősség elemkapcsolatok ellenálló képesség elzárás-leválás értékrend feladás felső nyitás fordulatok genetikai adottságok gyakorlatok az izmok munkájának jellege szerint: erő-, nyújtó-, lazító-, ernyesztőgyakorlatok

35 333 gyakorlatok testrészre, izomcsoportra kifejtett hatás szerint: nyak-, kar-, törzs- (has-, hát-, oldal-), lábgyakorlatok hármasugrás húzás irambeosztás iskolaérettség ismeret izomműködés jártasság kalapácsvetés kapustechnikák - kidobás, kirúgás, vetődés Kemény Ferenc képesség készség kinesztézia kondicionális képességek (erő, gyorsaság, állóképesség) koordinációs képességek (egyensúlyérzék, téri tájékozódóképesség, reakcióképesség, kinesztézis, gyorsasági koordináció, ügyesség) környezetkímélő tevékenység kudarckerülés kudarctűrés kultúra lábboltozat lelki higiénia les leütés megelőzés monotóniatűrés mozgáskészség mozgáskommunikáció mozgásműveltség nemi különbségek a testmozgásban nyugalmi pulzusszám olimpiai bajnokok - legalább 10 név ismerete olimpiai eszme, jelképek, bajnokok ortopédiai elváltozások önismeret pillangóúszás relaxáció

36 334 rúdugrás sánc sikerorientáció stressz stretching szenvedélybetegségek - alkohol, drog, dohányzás tápanyagszükséglet társas gyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, bot, súlyzó, homokzsák stb.) tempódobás terheléses pulzusszám terhelési tényezők (intenzitás, ismétlésszám, pihenőidő) testi nevelés testkultúra testnevelés védekezés - letámadás

37 335 Gyakorlati vizsga Általános szabályok A vizsga helyszínén a vizsgát szervező intézménynek kell biztosítani a szükséges felszereléseket, de a vizsgázók előre bemutatott saját sportszereiket is használhatják. A gyakorlati vizsga lebonyolításához feltétlenül szükséges felszerelések: - tornaterem kosárlabdapalánkkal, kézilabdakapuval, kijelölt röplabdapályával, mászókötéllel, tornaszőnyegekkel,

38 336 ugrószekrénnyel, korláttal vagy/és nyújtóval, gyűrűvel; - atlétikapálya legalább 200 m-es futókörrel, 60 méteres futóhellyel, távol- és magasugróhellyel, dobóhellyel; - választás esetén 25 m-es úszómedence; - sportszerek; - amennyiben szükséges, a zeneanyag lejátszásához magnetofon és/vagy CD-lejátszó. A vizsgázónak kell hoznia: személyi sportfelszerelés, a ritmikus sportgimnasztikához kéziszerek, zeneanyag (amennyiben felhasználja a gyakorlatnál). A vizsgázók részére a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 perc általános bemelegítésre szolgáló időt, illetve a sportágváltásnál a speciális bemelegítésre percet biztosítani kell. A vizsgázót a vizsga során - ha mód van rá - a saját testnevelő tanára segíti, biztosítja. A vizsgázás javasolt sorrendje a fizikai igénybevétel és a teremigény szempontját figyelembe véve a következő: gimnasztikai gyakorlat, mászás-függeszkedés, torna, küzdősport, önvédelem, labdajáték, atlétika, úszás. (Az uszodai lehetőség függvényében az úszás elválasztható térben és időben egyaránt.) A vizsgázóknak testgyakorlati áganként a részletes vizsgakövetelményekben meghatározott gyakorlatokat kell végrehajtaniuk. A gyakorlati feladatsor tartalmi jellemzői A középszintű gyakorlati vizsgán a teljesítmény mérése és az adott pszichomotoros sporttevékenység, illetve a sportág technikájára jellemző mozdulatsorok értékelése történik. A vizsgázók a számukra szervezett versenyszerű tevékenység keretében teljesítik a kapott feladatokat. A vizsga 5 részből áll, amely több különböző sportág mozgásanyagára épül.

39 337 A gyakorlati vizsga kötelező és kötelezően választható részekből, ezeken belül elemekből áll. A vizsgázó előzetesen dönthet a követelményrendszerben rögzített választható testgyakorlati ágak közül, melyet az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor kell megjelölnie. - A gyakorlati vizsga kötelező részei a következők: Gimnasztika: kötélmászás, szabad gyakorlat - A gyakorlati vizsga kötelezően választható részei és elemei a következők (minden részből egy elemet kell választani): Atlétika: futás (60 méter vagy 2000 méter) atlétikai ugrás (távol- vagy magasugrás) atlétikai dobás (kislabdahajítás vagy súlylökés). Torna: a szekrényugrás és a talajgyakorlat kötelező, továbbá a vizsgázónak be kell mutatni egy választott tornaszer (lányok: felemáskorlát vagy gerenda vagy ritmikus gimnasztika; fiúk: gyűrű vagy nyújtó vagy korlát) gyakorlatát. Testnevelési- és sportjátékok: egy választott labdajáték (kézi- vagy kosár- vagy röplabda vagy labdarúgás). Úszás vagy küzdősport a követelményrendszerben meghatározott módon. A küzdősporthoz a vizsgázóknak kell gondoskodnia azonos súlycsoportú küzdőtársról. A Gyakorlati vizsgarész értékelése A középszintű gyakorlati vizsgarészben 100 pont szerezhető meg. Ezen belül: Gimnasztika, mászás-függeszkedés 10 pont Torna 20 pont Atlétika 30 pont Labdajáték 30 pont Úszás vagy küzdősport 10 pont A gyakorlati vizsga értékelése a részletes vizsgakövetelményekben megtalálható központi értékelési útmutató alapján történik, mely rögzíti az egyes elemekben nyújtott teljesítményekért megítélhető pontértékeket.

40 338 Szóbeli vizsga A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. Feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési időbe belefér.) A szóbeli vizsga tartalmi jellemzői A tételsor jellemzői A tételsor legalább tételt tartalmaz. Az A altételsorban testnevelés-elméleti, testkultúrával kapcsolatos, egészségtani és szervezési kérdéseket, feladatokat tartalmazó kérdések fordulnak elő. Az altételsornak minden témakört érintenie kell. A vizsgán A és B altételsorból húznak a vizsgázók. A tétel jellemzői Az A altételek egy téma önálló kifejtését, az ismeretek önálló felhasználását, értelmezését, alkalmazását igénylik. A B altételsor a nélkülözhetetlen fogalmi ismeretek megbízhatóságát méri. Az A altételhez kapcsolódó feladatok típusai az alábbiak lehetnek: - önálló tervek, modellek készítése az egészséges életmód megtervezésére; - a vizsgakövetelményekben előírt ismeretek értelmezése és felhasználása a mindennapos egyéni testedzés(terv) megtervezéséhez; - az ismeretek alkalmazása megadott szempontok szerint egy kiválasztott gyakorlatra (feladat, mozgássor, sportág); - meghatározott sport- és rendezvényszervezési feladatok saját, eredeti megoldásainak bemutatása; - egy egészségvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatos probléma értékelő elemzése a vizsgázó saját

41 339 véleménye, gondolatai alapján. A B altételhez kapcsolódó feladatok típusai lehetnek: - felsorolás (nevek, testnevelés-elméleti fogalmak stb.); - fogalom meghatározása (egészségtani, testnevelés-elméleti stb.); - adat felidézése (időpontok, sporteredmények stb.). A szóbeli vizsgarész értékelése A középszintű szóbeli vizsgarészben 50 pont szerezhető meg. Ezen belül az A altételre 40 pont, a B altételre 10 pont adható. Értékelési arányok: - A altétel: tárgyi tudás 24 pont A megoldás önállósága: 12 pont A kifejtés stílusa: 4 pont - B altétel: tárgyi tudás 10 pont Gyakorlati vizsga Általános szabályok A gyakorlati vizsgán a vizsgázóknak több testgyakorlati ágból központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsga helyszínén a vizsgát szervező intézménynek kell biztosítani a szükséges felszereléseket, de a vizsgázók előre bemutatott saját sportszereiket is használhatják. A gyakorlati vizsga lebonyolításához feltétlenül szükséges felszerelések:

42 340 - tornaterem tornaszerekkel (ugrószekrénnyel, korláttal vagy/és nyújtóval, gyűrűvel, gerendával, felemáskorláttal, 5 méteres mászókötéllel, tornaszőnyegekkel) és birkózószőnyeggel; - tornacsarnok (kosárlabdapalánkkal, kézilabdakapuval, kijelölt röplabdapályával); - atlétikapálya 400 m-es futókörrel, távolugrógödörrel, szivacsos magasugróhellyel, dobóhellyel; - legalább 25 m-es úszómedence; - sportszerek; - amennyiben szükséges, a zeneanyag lejátszásához magnetofon és CDlejátszó. A vizsgázónak kell hoznia: személyi sportfelszerelés, a ritmikus sportgimnasztikához kéziszerek, zeneanyag (amennyiben felhasználja a gyakorlatnál). A vizsgázók részére a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 perc általános bemelegítésre szolgáló időt, illetve sportágváltásnál a speciális bemelegítésre percet biztosítani kell. A vizsgázók részére biztosítani kell a szükséges segítségadást, biztosítást. Gyakorlati vizsga 1 vagy két nap alatt bonyolítható le. A gyakorlati feladatsor tartalmi jellemzői Az emelt szintű gyakorlati vizsgán az adott pszichomotoros sporttevékenység, illetve a sportág technikájára jellemző mozdulatsorok értékelése történik a teljesítmény mérése alapján. A vizsgázók a számukra szervezett versenyszerű tevékenység keretében teljesítik a kapott feladatokat. A vizsga 6 részből áll, amely több különböző sportág mozgásanyagára épül. Minden vizsgázónak kötelező a gimnasztika, a torna, az atlétika, az úszás, két sportjáték és a küzdősport bemutatása. A gyakorlati vizsga kötelező részekből, ezeken belül válaszható elemekből áll. A választott elemeket a vizsgázóknak a jelentkezéskor meg kell jelölniük. - Gimnasztika: kötélmászás, illetve függeszkedés időre; a részletes vizsgakövetelmény-rendszerben előírt 64 ütemű szabad gyakorlat bemutatása.

43 341 - Atlétika: futás (60 és 2000 méter) atlétikai ugrás (távol- vagy magasugrás) atlétikai dobás (kislabdahajítás vagy súlylökés vagy gerelyhajítás vagy diszkoszvetés). - Torna: 3 tornaszer (2 kötelező és 1 választható szer) Lányok: talajgyakorlat és a szekrényugrás bemutatása kötelező, a gerenda, a felemáskorlát és a ritmikus gimnasztika közül az egyik választható. Ritmikus gimnasztika választása esetén az önállóan készített koreográfia bemutatása, a részletes vizsgakövetelmény-rendszerben előírt módon. A többi szeren a kötelezően előírt gyakorlat bemutatása történik. Fiúk: talajgyakorlat és a lóugrás bemutatása kötelező, a korlát, a nyújtó és a gyűrű közül az egyik választható, a részletes vizsgakövetelmény-rendszerben előírt módon. - Úszás: 3 úszásnem (50 méter úszás választott úszásnemben; két másik úszásnemben 25 méter leúszása szabályos rajttal és fordulóval. Vízből mentés előgyakorlata, azaz a medencefaltól 10 méterre a medence alján elhelyezett tárgy felhozása a víz alól.). - Küzdősport: kötelező gyakorlat bemutatása a részletes vizsgakövetelmény-rendszerben előírt módon. (A gyakorlatot hasonló testsúlyú társ segítségével kell bemutatni. A partnerről a vizsgázónak kell gondoskodnia.) - Testnevelési- és sportjátékok: 2 labdajáték előírt gyakorlati anyagának bemutatása (kézilabda vagy kosárlabda vagy labdarúgás vagy röplabda). A gyakorlati vizsga anyaga nyilvános. A feladatsorban történő változtatást legalább 6 hónappal a vizsga időszak megkezdése előtt nyilvánosságra kell hozni. A Gyakorlati vizsgarész értékelése Az emelt szintű gyakorlati vizsgarészben 100 pont szerezhető meg. Ezen belül: Gimnasztika 10 pont Torna 20 pont Atlétika 25 pont

44 342 Úszás Sportjátékok Küzdősport 10 pont 25 pont 10 pont Értékelési szempontok: Gimnasztika: pontos, hibátlan végrehajtás; Mászás, illetve függeszkedés: időeredmény. Atlétika: technikai kivitelezés; teljesítmény. Úszás: technikai végrehajtás; időeredmény. Torna: a torna, illetve a ritmikus gimnasztika elfogadott szabályai szerint. Sportjátékok: technikai végrehajtás; eredményesség. Küzdősportok: technikai végrehajtás; eredményesség. A gyakorlati vizsga értékelése részletes központi értékelési útmutató alapján történik, mely rögzíti az egyes vizsgarészekben szerzett pontok vizsgaponttá történő átalakítását is. A részletes értékelési útmutató az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható. Szóbeli vizsga Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. Feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési időbe belefér.) A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői A tételsor jellemzői A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételsor minden témakört érint. A tétel jellemzői A vizsgázók A és B altételsorból húznak egy-egy tételt. Az A altétel a testkultúra területét átfogóan érintő témát jelöl meg, és a kapcsolódó feladat leíró, elemző, összehasonlító, értékelő jellegű lehet.

45 343 A kérdés sporttörténeti, sportpedagógiai, fejlődéslélektani, testgyakorlatokkal és az egészséges életmóddal kapcsolatos témákat tartalmazhat. A B altétel a sport területéről konkrét fogalmakra, tényekre, nevekre, eredményekre kérdez rá. A B altételsor a nélkülözhetetlen fogalmi ismeretek megbízhatóságát méri. Az A altételhez kapcsolódó feladatok típusai az alábbiak lehetnek: - önálló tervek, modellek készítése az egészséges életmód megtervezésére, - a vizsgakövetelményekben előírt ismeretek értelmezése és felhasználása a mindennapos egyéni edzésterv megtervezéséhez; - az ismeretek alkalmazása speciális szempontok szerint egy kiválasztott gyakorlatra (feladat, mozgássor, sportág); - meghatározott sport- és rendezvényszervezési feladatok saját, eredeti megoldásainak bemutatása; - egy egészségvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatos probléma értékelő elemzése a vizsgázó saját véleménye, gondolatai alapján. A B altételhez kapcsolódó feladatok típusai lehetnek: - felsorolás (nevek, testnevelés elméleti fogalmak stb.); - fogalom meghatározása (egészségtani, testnevelés elméleti stb.); - adat felidézése (időpontok, sporteredmények stb.). A szóbeli vizsgarész értékelése Az emelt szintű szóbeli vizsgarészben 50 pont szerezhető meg. Ezen belül az A altétel 40 pontot, a B altétel 10 pontot ér. A szóbeli vizsga értékelése a részletes vizsgakövetelményekben rögzített központi értékelési útmutató segítségével történik, amely rögzíti a pontszámok bontását és az értékelési szempontokat. Értékelési arányok: - A altétel: tárgyi tudás 20 pont Szaknyelv használata 8 pont Logikus felépítés: 7 pont Előadás mód 5 pont - B tétel: tárgyi tudás 10 pont

46 Szakiskola, évfolyam A 9. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 4 óra Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. Menetsebesség és lépéshossz változtatás járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különböző alakzatokba. Testfordulatok helyben. II. Képességfejlesztés: 20 óra Általános és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású szabad, páros és társas gyakorlatok. Kéziszer-gyakorlatok (labda, súlyzó). Helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Atlétikához szükséges speciális gyakorlatok: Futóiskola: Futás térd- és sarokemeléssel, dzsoggolás, szkippelés helyben és haladással, keresztező futás, futás hátrafelé. Szökdelő és ugróiskola: Galopp-és indiánszökdelés, szökdelések egy és páros lábon, futó-ugró lépések, sorozatugrások, fel- és leugrások, átugrások.

47 III. Torna: 14óra 345 Dobóiskola: Hajítások, lökések, vetések különböző szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből. Célbadobás. Tornajellegű feladatok: Vállöv, csípőizület lazaságát növelő nyújtó és lazító; láb-, has-, törzs-, kar-, vállerő növelése szabad, kéziszer, szergyakorlatokkal. Támasz, függés, vegyes helyzetek. Sportjátékok: Csoportos váltóversenyek labdával. Akadályversenyek. Talaj: Gurulóátfordulás előre-hátra különböző kiindulási és érkezési helyzetbe. Emelés fej állásba, gurulás. Fellendülés kézállásba. Kézenátfordulás oldalt. Mérlegállás. Összefüggő gyakorlatok. Szekrényugrás: Hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés, terpeszátugrás. Korlát: Támaszban haladás előre-hátra. Karhajlítás, nyújtás. Alaplendület. Ugrás felkarfüggésbe, lendület előre terpeszülésbe. Terpeszülésből gurulóátfordulás terpeszülésbe. Terpeszpedzés. Kanyarlati leugrás. Összefüggő gyakorlat. Gyűrű: Függésben alaplendület, lendület előre zsugorfüggésbe. Lebegőfüggés, lefüggés. Hátsó függés, visszahúzás. Lendület hátra, homorított leugrás. Összefüggő gyakorlat.

48 346 IV. Atlétika: 14 óra Futások: Álló- és térdelőrajt, rajtversenyek m távon. Fokozófutás, iramfutás. Gyorsfutás méteren. Futóversenyek. Tartós futás. Ugrások: 3-5 lépés nekifutással ugrások feladattal. Távolugrás guggoló és homorított technikával. Elugrás, elrugaszkodás. Távolugróversenyek. Dobások: Kislabdahajítás helyből, nekifutással. Lökőmozdulat kialakítása helyből, járással, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Dobóversenyek. V. Sportjátékok: 14 óra Kosárlabda: Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes átadások. Dobások álló helyzetből, vezetésből fektetett dobás. Emberfogásos védekezés, védőtől való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram-és irányváltoztatással. Játékhelyzetek 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték. Labdarúgás: Álló és mozgó labda rúgása. Labdavezetés, fejelés. Laza emberfogás, helyezkedés, szabadulás a védőtől. Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék.

49 347 VI. Természetben űzhető sportok, önvédelmi sportok: 8 óra Télisportok (szánkó, korcsolya). Tájékozódás terepen. Önvédelem: küzdőfeladatok párokban. Emelések, hordások. Fogásmódok. Grundbirkózás. Követelmények: Alakzatok felvétele. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra. Kondicionális képességek fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása és fenntartása, valamint az egészséges életvitellel kapcsolatos tudnivalók megismerése történjen meg egész éven át. Mérhető teljesítményekben javulás, technika fejlődése. Elemkapcsolatok végrehajtása szereken. Aktív részvétel a sport- és küzdőjátékokban A 10. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 4 óra Sorakozás különböző alakzatokban. Fejlődések, szakadozások. Sebesség és lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. Átmenet járásból futásba és vissza. Tudatos, fegyelmezett magatartás kialakítása. II. Képességfejlesztés: 20 óra Gimnasztika mint a 9. évfolyamnál. Helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Atlétika ágaihoz szükséges célgyakorlatok. Futó-, szökdelő-, ugróiskola, mint a 9. évfolyamnál, de nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). Fokozott szerhasználat.

50 348 Tornajellegű feladatok a 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal végzésével. III. Torna: 14 óra Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. Fejen- és kézen-átfordulás. Repülő-guruló átfordulás. Összefüggő talaj gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanultakból. Szekrényugrás: Hosszában (4-5 rész) terpesz és guggoló átugrás. Korlát: Felkarfüggés, alaplendület felkarfüggésben. Felkarfüggésből előre lendület támasz terpeszülésbe. Vetődési leugrás. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanultakból. Gyűrű: Vállátfordulás előre. Függésben lendületek. Terpeszleugrás hátra. Hátsómérleg kísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanultakból. IV. Atlétika: 14 óra Futások: Gyorsfutás m-es távon. Rajtgyakorlatok (álló, térdelő), rajtversenyek. Fokozófutás, iramfutás, tartós futások. Ugrások: Magasugrás 5-7 lépés nekifutással, választott technikával. Végrehajtás javítása. Távolugrás nekifutással, kifejezett sodródással.

51 349 Dobások: Dobóritmus kialakítása, ívképzés. Súlylökés háttal felállásból, előfeszített helyzet kialakítása. Versenyek. V. Sportjátékok: 14 óra Kosárlabda: 9. évfolyam előírásai szerinti védekezés. Pattintott és egykezes alsó átadás. Vezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben átvett labdával. Betörés, befutás. Játék. Labdarúgás: Labdavezetés közben irányváltoztatás, megállás. Belsőcsűdrúgás. Támadás súlypontjának változtatása. Védők váltása. VI. Természetben űzhető sportok, önvédelmi sportok: 8 óra Mint a 9. évfolyamon. Küzdőjátékok. Követelmények: Gyakorlatok végrehajtása utasításra, gyakorlatok önálló tervezése és végrehajtása. Kondicionális képességek megtartása és javítása, a helyes testtartás kialakítása és fenntartása, valamint az egészséges életvitellel kapcsolatos elméleti tudnivalók jelenjenek meg egész éven át. Javulás a mérhető teljesítményekben, a technika tökéletesítése. Szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a sportjátékokban és a küzdősportokban.

52 A 11. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 2 óra A menet irányának változtatása oszlopalakzatban járás közben. Testfordulatok járás közben. Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulás, ellenvonulás, keresztező-vonulás járás közben. II. Képességfejlesztés: 18 óra A 9. és 10. évfolyam előírásai szerint ütemű gyakorlatok alkalmazása. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához, valamint a tornafeladatmegoldáshoz speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazása. Passzív lazító gyakorlatok alkalmazása. III. Torna: 10 óra Talaj: Ülésből gurulás hátra kézállás felé. Fellendülés kézállásba. Fejbillenés, fejen átfordulás. Összefüggő gyakorlatok. Szekrényugrás: Hosszában (5 rész) felguggolás, fejen átfordulás. Korlát: Támaszban lendület hátra, fellendülés felkarállásba. Felkarfüggésben lendület hátra, támaszba lendülés hátra. Vetődés 90 fordulattal. Összefüggő gyakorlatok. Nyújtó: Alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba. Kelep forgás hátra.

53 351 Alugrás. Gyakorlatelemek összekapcsolása. Gyűrű: Húzódás-tolódás támaszba évfolyam anyagának gyakorlása, összekapcsolása. IV. Atlétika: 14 óra Erőfejlesztő gyakorlatok: Láberő, karerő, törzsizomzat. Gyorsaságfejlesztés: A mozgásanyag gyors végrehajtása. Állóképesség-fejlesztés: Közepes és hosszú távú futás. Futások: Gyorsfutás m-es távon. Rajtversenyek 30 m-es távon. Fokozó futás, iramfutás. Ugrások: Magas- és távolugrás választott technikával. Kar- és láblendítés összekapcsolása. Versenyek. Dobások: Kislabdahajító és súlylökő versenyek. V.Sportjátékok: 20 óra Kosárlabda: évfolyamon tanultak. Laza és szoros emberfogás. Tempódobás. 2:3, 3:3 elleni játék. Játék egy és két kosárra.

54 352 Labdarúgás: Labda toppolása helyben és mozgásban. A labda elhúzása. Játék kispályán. VI. Természetben űzhető sportok, önvédelmi sportok: 10 óra A 10. évfolyamon leírtak szerint. Hidalás kéztámasz nélkül, fordulatok. Esések, gurulások. Követelménvek: Minden fajta testkulturális mozgás, sportág technikájának, taktikájának csiszolása, fejlesztése, versenyszituációban való gyakorlása a versenyszabályok alkalmazásával. A motoros képességek fejlesztése, a helyes testtartás kialakítása és fenntartása, valamint az egészséges életvitellel kapcsolatos elméleti tudnivalók jelenjenek meg egész éven át A 12. évfolyam I. Rendgyakorlatok: 2 óra Futólépés oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helybenfutás és futás közben. Fejlődések, szakadozások futás közben. Vonulások futás közben. II. Képességfejlesztés: 14 óra A l i. évfolyam előírásai szerint. Erő fejlesztő gyakorlatok: Dinamikus láberőfejlesztés. Karerő fejlesztés medicinlabdával, kötélmászással. Törzsizomzat fejlesztése szerek, kéziszerek felhasználásával. Gyorsaságfejlesztés Rajtgyakorlatok.

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon:

5. évfolyam. Vitorlázás 5. évfolyam. A vitorlás sport tanításának céljai az 5. évfolyamon: A vitorlás sport tanításának céljai az on: Új hajóosztály, új szerepkör megismerése; Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése; Alap taktikai ismereteke

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS HELYZETE A HAZAI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Simonyi István

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS HELYZETE A HAZAI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Simonyi István Simonyi, I. (2012): Az egészségfejlesztés helyzete a hazai nevelési-oktatási intézményekben. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2015-2016. Készítette: Kertész Erika Horváth Nikolett Rozman Ágnes Órakeret: 5 óra/hét Hét Óraszám Tananyag 1. Balesetvédelmi

Részletesebben

Testnevelő-edző BSc 2014.

Testnevelő-edző BSc 2014. ZÁRÓVIZSGA TEMATIKA/TÉTELEK Testnevelő-edző BSc 2014. A tétel témakörei 1. A testkultúra értelmezése, helye és szerepe az általános műveltségben (kultúra, testkultúra fogalma, értelmezése; a testkultúrális

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Labdarúgás Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. évfolyam A labdarúgás tanulásának céljai az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK STEP AEROBIK ÉS ALAKFORMÁLÁS Bemelegítés, 30-40 perc step aerobic, utána alakformálás, erősítés. Segédeszközök: kézisúlyzó, therabend gumi. Speciális területek: has, hát, comb, fenék, kar. Az órák minden

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET NTK TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TN11M01 Iskolai játékok Tantárgy neve 0+ K II. - CÉL: A különböző korosztályok játékainak és azok oktatási menetének megismerése, és megfelelő alkalmazása a tanulók képességeinek

Részletesebben

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 Kerékpár 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 A kerékpársport tanulásának céljai az 1-2. évfolyamon Az együttműködés megteremtése az iskola és az ASI között. Az átmenet megkönnyítése a gyerekek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Testnevelés és sport Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatásának gyakorlatai, az általános iskola felső tagozatában Atlétika SMDLTE2202 Szakács Tibor HKND4Z

Részletesebben

Rögbi. Cél. Cooper teszt során a megtett távolság 2300-2400 m. Erőfejlesztő gyakorlatok helyes ismerete és végrehajtása.

Rögbi. Cél. Cooper teszt során a megtett távolság 2300-2400 m. Erőfejlesztő gyakorlatok helyes ismerete és végrehajtása. Rögbi Évfolyam: 3-4.; Korosztály: mini Cél 1. Testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés 2. A korosztálynak megfelelő motorikusképességek kialakítása 3. Általános technikai-taktikai

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy neve TN11M03 Testnevelés és tantárgypedagógiája III. 0+ K III. TN11M0 CÉL: A 6-1 éves tanulók testnevelési tanterveiben szereplő főgyakorlatok tervezéséhez és vezetéséhez

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév

X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév X. Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny Szabályzata 2013/2014 tanév VERSENYKATEGÓRIA: CSAPATVERSENY A verseny célja a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanuló középiskolások rendészeti

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet

Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai A flop magasugrás Atlétika SMDLTE2202 Nagy Eszter AVBK27 Testnevelő-egészségfejlesztő

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. H A T V A N, G ÉZA F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalomjegyzék XXXIV. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 4 XXXIV.1. A HELYI TANTERVET

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

HELYI TANTERV HELYI TANTERV

HELYI TANTERV HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda BIRKÓZÁS Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek, 6-8 év Cél - A sportolás, nevezetesen a birkózás megszerettetése - A rendszeres, folyamatos edzések utáni igény kialakítása - A fegyelem, figyelem képességének

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok

Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok Észak-Alföldi Régió, Sport XXI. Terematlétika Bajnokság 2016. január 16.-án szombat 11. 00 Nyíregyháza atlétikai sportcsarnok I. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétikai szakosztályában

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Célcsoportok (gyermek és idős korosztály, várandós nők) sajátosságai, a speciális órák és foglalkozások elméleti háttere

A vizsgafeladat ismertetése: Célcsoportok (gyermek és idős korosztály, várandós nők) sajátosságai, a speciális órák és foglalkozások elméleti háttere A vizsgafeladat ismertetése: Célcsoportok (gyermek és idős korosztály, várandós nők) sajátosságai, a speciális órák és foglalkozások elméleti háttere A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező

Részletesebben