LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM"

Átírás

1 LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN

2 TESTNEVELÉS ÉS SPORT évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevel -oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejleszt tényez inek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenl, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezel személyiséggé váljanak. Ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé. Az egészséggel kapcsolatos feladatok Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása. Értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek és önállóan hajtsanak végre relaxációs gyakorlatokat. A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelel szint kialakítása. A játék- és sporttevékenységekhez és azok zéséhez kapcsolódó ismeretek b vítése. Mozgáskommunikáció. Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarct rés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a monotónia t rése, környezetkímél magatartás. Fejlesztési követelmények A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvet követelmény minden tanuló számára, hogy az alkalmazás szintjén rendszeresen m veljék mindazon tanult tevékenységformákat, amelyr l tudják, hogy az egészség meg rzésében meghatározó szerepe van. Egyszer bben fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést. A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik színvonalát (er, gyorsaság, állóképesség), hogy lehet vé váljon az atlétika, torna, sportjátékok, küzd sportok, úszás ismereteinek elsajátítása a teljesít képes tudás szintjén. Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön életvitelükbe. Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lév fizikai, biológiai, pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete. Ismerjék a sporttörténet legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesít versenyz ket, érdekl djenek a magyar és a nemzetközi sportélet eseményei iránt. 2

3 Az testnevelés tárgyi feltételei az iskolában Tornaterem 21m x11m 20db bordásfallal Tornaszoba 13m x 6m Bitumenes kézilabda pálya kapukkal Bitumenes kosárlabda pálya két palánkkal 150 m-es salakos futópálya, távolugró, súlylök hely Kosár-, foci-, röp-, kézi-, medicinlabda megfelel számban Zsámoly 12db, svédszekrény 1 db, ugródeszka 2 db Talajsz nyeg, filc 24 négyzetméter, ugrószivacs 2 db Gerenda Kézisúlyzók, súlygolyók különböz méretben Mászókötél 4 db Ugrókötél, tornabot, polifoam elegend Röplabda állvány, háló, eredményjelz Fit-ball labdák, floorball készlet Tárcsás súlyok, rudak, er sít gépek Tornapad 9db 4m-es Párhuzamos korlát, korlátkocsi Mér szalag, síp, stopper, testmagasság és testsúlymér, kompresszor Rajtgép, váltóbot, mez, szögescip, jelz szalag Szivacsdomb 3

4 JELENLEGI TESTNEVELÉS ÓRASZÁMOK osztály típus 7.évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam hatosztályos a 2004-ben induló 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 AJTP t l felmen ben 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 matematika tag informatika tag német nemzetiségi A tagozatos osztályokban a 2004/2005-ös tanévvel kezdve, felmen rendszerben 9.-t l 2,5 óra lesz a testnevelés óraszám. Így a 2007/2008-as tanévre egységesen 2,5 óra lesz minden osztálytípus minden évfolyamán..ugyancsak a 2004-ben induló tanévt l, el ször a matematika tagozat, majd a következ két évben a másik két tagozat válik öt évfolyamossá. A hatosztályos képzés kifutó, a 2004/2005-ös tanévben indul utoljára 4

5 Megjegyzések Az úszás órákat a10.évfolyam tanulóinak szervezzük, az ötosztályos rendszer kialakulása után pedig a 9.évfolyamnak. Az uszodát hetente egyszer, kedden a 0. és1. órában tudjuk igénybe venni. Az iskolaorvos által gyógytestnevelésre besorolt tanulók számára a foglalkozások kötelez ek. A II/A csoportba tartozóknak 1 testnevelés órán, 1 gyógytestnevelésen, és 1 gyógyúszáson, a II/B besorolásúaknak 2 gyógytestnevelésen és 1 gyógyúszáson kell részt venniük hetente. A gyógytornára utalt tanulóknak és a teljes felmentetteknek a testnevelés órákon nem kell megjelenniük. A felmentések rendjét a testnevelés házirend tartalmazza. A testnevelés órákon az el írt felszerelés kötelez. A mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében sportköri foglalkozásokat szervezünk a tanulói igények alapján. Tanulóink a következ sportágak közül választhatnak: Aerobik, floorball, fit-ball, kézi-, kosár-, röplabda, kispályás labdarúgás, er sítés, természetjárás. A foglalkozások tanulóink számára ingyenesek. Fontosnak tartjuk, hogy a városi sportrendezvényeken, valamint a diákolimpiai versenyeken minél nagyobb létszámmal vegyünk részt. Évente szervezünk iskolai sítábort és Tátra-túrát, ahol alkalmanként tanuló ismerkedhet meg e természetben zhet sportokkal. A tantervben aláhúzással jelzett részek szerek hiányában pillanatnyilag nem oktathatóak A 7. és 8. évfolyamon az eddigi tanterv alapján tanítjuk a kifutó osztályokat (Pauznat) A 13. évfolyam tantervének kidolgozása folyamatban van A tanulók értékelésének szempontjai A Hungarofit tesztek során elért eredmények és a fejl dés mértéke A sportági technikák elsajátításának szintje Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek Tájékozottság a hazai és a nemzetközi sporteredmények terén Órai munka és hozzáállás, tanórán kívüli rendszeres sporttevékenység A fenti szempontok alapján 1-5 érdemjegyekkel értékeljük a tanulók teljesítményét Az osztályzatok száma félévente minimum a heti óraszám kétszerese Az érettségi követelményeket a melléklet tartalmazza 5

6 6

7 7. é v f o l y a m RENDGYAKORLATOK Cél: egyszer feladatok utasításra történ végrehajtásával a megfigyel és összpontosító képességfejlesztése Követelmény: az utasításokat pontosan hajtsa végre, társaival együtt törekedjen az egyöntet végrehajtásra El zmény: rendgyakorlatok Tartalom: sorakozó oszlopban, vonalban testfordulatok helyben Értékelés: a helyes végrehajtás bemutatása GIMNASZTIKA Cél: a szervezet általános bemelegítése, a mozgáskoordináció fejlesztése. A helyes végrehajtásra vonatkozó ismeretek elsajátítása. Követelmény: a kiinduló és befejez helyzetek hibátlan felvétele. A mozgásformára jellemz mozgáshatár elérése. El zmény: gimnasztika Tartalom: szabadgyakorlatok és egyszer alapformájú kéziszergyakorlatok Értékelés: kiscsoportokban jó végrehajtás kiemelése TORNA Cél: a mozgatórendszer fejlesztése a torna speciális mozgásanyagával a szokásostól eltér helyzetekben Követelmény: a gyakorlatelemeket a rájuk jellemz célszer formában hajtsa végre. Legalább 2 szeren sajátítson el 2-2 új elemet. Ugrásban egy ismert gyakorlatnál növelje az ugrás els ívét. El zmény: torna jelleg gyakorlatok Tartalom: el készít gyakorlatok, célgimnasztika Talaj Gurulóátfordulás el re, hátra, fejállás, kézenátfordulás oldalra Korlát Ugrás támaszba, támlázó fordulat Gerenda Futólépések, testfordulatok, érint járás Szekrényugrás Felguggolás, guggolóátugrás 4 részes szekrényen keresztben Ritmikus sportgimnasztika Futóugrás, törzsdöntések, törzshullám el készítés Értékelés: el re meghatározott szempontok szerint, kell mennyiség gyakorlás után, els sikeres kísérlet kiemelése A T L É T I K A Cél: a természetes mozgások megismertetése, a hozzájuk kapcsolódó teljesítmények növelése. A szabadban végzett mozgás megszerettetése. A mozgások technikai végrehajtásának fejlesztése. Követelmény: javuljon teljesítménye. Tudja beosztani iramát a távtól függ en. Legyen képes 8 perc kitartó futásra. Ugró- és dobótechnikájának csiszolásával javítsa teljesítményét. El zmény: atlétika jelleg mozgásanyag Tartalom: futás: állórajt, vágtafutás 60 méteren, közepes iramú futás 400 m-ig, kitartó futás 8 perc ugrás: távolugrás guggolótechnikával, magasugrás átlép technikával dobás: kislabdahajítás fiúk keresztlépéssel, lányok helyb l Értékelés: els sorban a mozgás technikai végrehajtását bíráljuk el, a teljesítményt adottsághoz viszonyítjuk. 7

8 S P O R T J Á T É K O K Cél: a legfontosabb és jellemz technikai és taktikai elemeket felhasználva, a szabályok betartásával a sport játék iránti igény felkeltése. A technikai elemek jó végrehajtása. Követelmény: a játék alapelemeinek elsajátítása, játék közbeni alkalmazása. A megismert szabályok betartása. Tudja a feladatát támadás és védekezés esetén. El zmény: sportjáték jelleg mozgások Tartalom: el készítés: labdás ügyességfejlesztés, labda nélküli mozgás Kézilabda Labda átadása, átvétele, labdavezetés, löv csel, bejátszás, gyorsindítás, területvédelem Kosárlabda Kétkezes mells átadás, megindulás, megállás, sarkazás, labdavezetés irányváltoztatással, fektetett dobás, kétkezes kosárradobás, véd vonal, ötletjáték Röplabda Alkar- és kosárérintés, alsó és fels nyitás, átadás, 3:3 elleni játék Értékelés: els sorban a helyes technikai végrehajtást értékeljük, az eredményességet külön emeljük ki K Ü Z D S P O R T O K /fiúk / Cél: szabályok szerinti küzdelem elsajátítása. A küzd szellem fokozása. A gy zelem megszerzése igényének kialakítása. Követelmény: merjen azonos alkatú társával küzdelemre kiállni. Ismerjen meg alapvet fogásokat. El zmény: küzd jelleg mozgások Tartalom: grundbirkózás, fogások és hárítások, átfordítások, lefogások, egyszer emelések ZENÉRE VÉGZETT MOZGÁSOK / lányok/ Cél: alapvet lépések elsajátításához az érdekl dés felkeltése Követelmény: akarja a mozgását a zenéhez szabályozni El zmények: zenére végzett gimnasztikai alapformájú mozgások Tartalom: folyamatos gyakorlatsor végrehajtása zenére /aerobic/ FOGLALKOZÁSOK SZABADBAN Cél: szabadban való tartózkodással alkalmazkodjon a szélhez, napsütéshez, es höz, havazáshoz, h mérsékletváltozáshoz és ehhez kell mértékben edz djön hozzá. Követelmény: kedvelje meg a kirándulást és a téli sportokat Tartalom: túra a természetben, hógolyózás, síelés TOVÁBBI FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET 10 óra felzárkóztatásra 8

9 8. é v f o l y a m R E N D G Y A K O R L A T O K Cél: legyenek képesek a tanulók az el z években tanult rendgyakorlatok pontos és azonnali végrehajtására Követelmény: a kapott utasítás hibátlan végrehajtása, a helyes táv- és térköz felvétele, megtartása El zmény: rendgyakorlatok Tartalom: menet megindítása, megállítása Értékelés: a hibátlan végrehajtás bemutatása G I M N A S Z T I K A Cél: a szervezet általános bemelegítése, a mozgáskoordináció fejlesztése, önálló tevékenységhez szoktatás Követelmény: tudjanak 2-8 ütem szabadgyakorlatokkal önállóan bemelegíteni. Tudják megkülönböztetni a nyújtó és er sít hatás gyakorlatokat. El zmény: gimnasztika Tartalom: szabad- és kéziszergyakorlatok, társas-, bordásfal-, és padgyakorlatok Értékelés: kisebb csoportokban végezzük, ha a végrehajtás kiemelked en jó, bemutattatjuk T O R N A Cél: az izomer, els sorban a vállöv er sítése. Fontos személyiségjegyek kialakítása a gyakorlatok végeztetésével. Követelmény: két szeren 3-3 elemb l álló gyakorlat bemutatása. Egy ugrás biztonságos bemutatása. El zmény: torna jelleg gyakorlatok Tartalom: el készít gyakorlatok: célgimnasztikai, rávezet, valamint a tornászos képességeket fejleszt speciális gyakorlatok Talaj Repül gurulóátfordulás el re, fejállás lábmozgásokkal, futólagos kézállás, összeköt elemek, gyakorlatsor Gy r Lebeg függés, lefüggés, ereszkedés hátsó lefüggésbe, lendületvétel Korlát Lendület el re, hátra, terpeszül támasz Gerenda Érint járás, hármaslépés, összetett gyakorlat Szekrényugrás Guggolóátugrás Ritmikus sportgimnasztika Íves és nyújtott kartartások, törzshullám, egyszer forgások Értékelés: a végrehajtásra vonatkozó szempontokat el re meg kell határozni. Osztályozni olyan gyakorlatelemeket szabad, amelyeket kell mennyiségben tudtak a tanulók gyakorolni. A T L É T I K A Cél: a technikai kivitelezés javításával a teljesítmény javítása Követelmény: törekedjen a tökéletes technikai végrehajtás elsajátítására gyors futásoknál maximális sebességre való törekvés, tudjon 8-10 percet folyamatosan futni, ugrásoknál a gyors elrugaszkodás mellett figyeljen a légmunkára, dobóteljesítményét növelje El zmény: atlétika 9

10 Tartalom: gyors futások m-en, iramfutások 120 m-ig, 10 perc kitartó futás, versenyek m-en, távolugrás guggoló, lép technikával magasugrás átlép, guruló technikával kislabdahajítás keresztlépéssel Értékelés: els sorban a gyakorlatok technikai végrehajtását bíráljuk, a teljesítmény megítélésénél az egyén önmagához viszonyított fejl dését figyeljük S P O R T J Á T É K O K Cél: a taktikai feladatok megoldásához szükséges készségek fejlesztése. Legyen képes a játékhelyzetnek megfelel en helyezkedni, igyekezzen a játékba aktívan bekapcsolódni Követelmény: minél kevesebb hibával alkalmazza a tanult játékelemeket. A csapatban betöltött posztjának megfelel en próbálja segíteni a csapatjátékot. Játékhelyzetekben is biztos labdakezelési ismeretekkel rendelkezzen. El zmény: sportjátékok Tartalom: el készít gyakorlatok: labda nélküli mozgások, labdás képességfejleszt gyakorlatok Kézilabda Érkez labda átvétele, löv csel, a kapus játéka, helyezkedés üres helyre, átadás üresen lév társnak, felugrásos lövés Kosárlabda Fektetett dobás kapott labdával, kett s lefutás, egykezes kosárradobás, 2:1 elleni játék, ötletjáték Röplabda Helyezkedés a játéktéren, feladás, leütés, nyitásfogadás, játék Értékelés: a technikai és taktikai elemek gyakorlásánál a végrehajtás min ségét és sebességét együtt kell elbírálni osztályozásnál a helyes technikai végrehajtást ítéljük meg K Ü Z D S P O R T O K /fiúk / Cél: a "szemt l-szembe" küzdelem megállapodásainak és szabályainak becsületes betartásával, a gy zelem megszerzése igényének kialakítása. Követelmény: a küzdelem során alkalmazza a korábban megtanult fogásmódokat El zmény: küzd sportok Tartalom: grundbirkózás, fogások és hárítások, lefogások és szabadulások lefogásból, egyszer emelések, átfordítások, tusba vitel Z E N É R E V É G Z E T T M O Z G Á S O K /lányok/ Cél: alapvet lépések, lépéskombinációk elsajátításához az érdekl dés felkeltése Követelmény: tudja a mozgását a zenéhez szabályozni El zmények: zenére végzett gimnasztikai alapformájú mozgások, Tartalom: folyamatos gyakorlatsor végrehajtása zenére /aerobic/ táncos alaplépések /hármaslépés, hintajárás, kering járás/ FOGLALKOZÁSOK SZABADBAN 6 óra Lásd: 7. évfolyam T O V Á B B I F E L H A S Z N Á L H A T Ó Ó R A K E R E T 7 óra felzárkóztatásra 10

11 9. évfolyam Évi óraszám: t l 92 Belép tevékenységformák A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lév választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok zése egyszer szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben zhet sportágak közül lehet ség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzd feladatok és játékok elsajátítása. Birkózás, TÉMAKÖRÖK Rendgyakorlatok El készítés, alapozás, prevenció Atlétikai jelleg feladatmegoldások TARTALMAK Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különböz alakzatokban. Testfordulatok helyben. Általánosan és sokoldalúan fejleszt er sít, nyújtó hatású 4-8 ütem szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. Kéziszer-gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakört l függ (cél)gyakorlatok. Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, szkippelés helyben, haladással, kifutással. Keresztez futás, futás hátrafelé. Szökdel -, ugróiskola: galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és pároskarú lendítéssel. Szökdelések egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó-ugrólépések. Sorozatugrások helyb l indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, részes szekrényre, átugrások az el bbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is. Ugrókötél gyakorlatok. Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböz állásokból, helyzetekb l medicinlabdával, súlygolyóval, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helyb l dobásokkal. A láb emel, forgató mozgását hangsúlyozó dobások. Célbadobások.(A dobásokat mindkét oldalról végeztessük.). Futások Állórajtok, térdel rajt, rajtversenyek 20-30m távon. Fokozófutás, iramfutás. Gyorsfutás en. Futóversenyek. Tartós futás Ugrások Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböz irányból történ indulással és ugrásfeladattal. Az egyes ugrástechnikák (lép, guruló, hasmánt, flop) megismertetése. A választott ugrástechnikában a megfelel felugrás (kar-láblendítés, elrugaszkodás), légmunka, a talajra érkezés kialakítása. Magasugróversenyek. Távolugrás: guggoló és homorító technikával ugrás. Az elugrás biztosítása er teljes elrugaszkodással, a kar- és láblendítés fokozásával. Távolugróversenyek. Dobások Kislabdahajítás: távolba helyb l és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, 11

12 Torna jelleg feladatmegoldások célbadobás. Súlylökés: fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval. A lök mozdulat kialakítása, lökések helyb l, járásból, elfordulással. Oldalfelállásból súlylökés. Súlylök versenyek A vállöv, valamint a csíp izület mozgáshatárát növel nyújtó, illetve lazító hatású, a láb elugró, a hasizom, a törzsizom a kar húzó-, a váll támasztóerejét növel szabad-, kéziszer- és szergyakorlatok, különböz testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett gyakorlatok. Szergyakorlatok Talaj Gurulóátfordulás sorozatban el re-hátra különböz kiindulóhelyzetekb l, különböz befejez helyzetekbe. Emelés fejállásba, gurulás el re állásba. Fellendülés kézállásba. Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba. Mérlegállás. Összefügg gyakorlatok. Szekrényugrás Fiúk: hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés, terpeszátugrás. Lányok: széltében (3-4 rész) guggolóátugrás, hosszában gurulóátfordulás. Korlát (fiúk) Támasz. Támaszban haladás el re-hátra. Karhajlításnyújtás. Alaplendület támaszban. Ugrás felkarfüggésbe és lendület el re terpeszülésbe. Terpeszülésb l gurulóátfordulás terpeszülésbe. Kanyarlati leugrás. Terpeszpedzés, alaplendület. Összefügg gyakorlat. Gy r (fiúk) Függésben alaplendület. Lendület el re zsugorfüggésbe. Lebeg függés. Emelés lefüggésbe. Zsugorfüggésb l emelés lefüggésbe. Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás. Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. Összefügg gyakorlatok. Gerenda (lányok) Járás el re-oldalt-hátra. Különböz testhelyzetek: állások, térdelés, guggolás, fekv támasz, fekvések stb. Átmenetek egyik testhelyzetb l a másikba. Felugrás mells oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal lovagló ülésbe. Leugrás: függ leges repülés. Összefügg gyakorlatok. Ritmikus gimnasztika (lányok). A ritmikus gimnasztika legalapvet bb elemei (törekedve a végrehajtás pontosságára), járások, fordulatok, átugrások, testhelyzetek, ívestartások. Törekvés együttmozgásra a zenével. Egyszer feladatok ugrókötéllel és labdával. Testnevelési és sportjátékok Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböz átadásokkal. Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok. A véd játékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, véd k helyezkedése a kijelölt területeken. Támadás 5+1 és 4+2-es felállás ellen. A védelem fellazítása, betörés, kapura lövés. Egykezes átadás mozgás közben. Különböz magasságokból érkez labda elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. Játékhelyzetekben az emberfölény kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében. Az emberfogásos védekezés alapelvei: véd vonal, véd távolság, hátrahelyezkedés. Véd t l való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Alapmozgások labda nélkül és labdával: megindulás, megállás, sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes átadások. Kosárra dobások állóhelyb l, labdavezetésb l fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1, 2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra. Laza emberfogás posztok szerint.a véd játékos helyezkedése. Szabadulás a véd t l gyors elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés bels vel. Fejelés. Játékhelyzetek 2:1, 12

13 Röplabda Természetben zhet sportok Önvédelmi és küzd sportok Fogalmak 3:2 elleni játék Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 1:1 ellen csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán, alkar- és kosárérintéssel. Nyitás alsó vagy fels nyitással. téli sporttevékenységek (korcsolya, sí, szánkó) gyakorlása az id járástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, kerékpározás terepen, Küzd feladatok és -játékok párokban különböz testhelyzetekben. Küzd gyakorlatok labdával. Emelések, hordások különböz testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés. Alapvet fogásmódok. Grundbirkózó versenyek. Kondicionális képességek: er, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek kapcsán megismerhet fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági verseny- és játékszabályok. A továbbhaladás feltételei Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelel en. Gimnasztikai feladatok végrehajtása utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. Mérhet atlétikai teljesítményekben javulás f leg a technikai végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy természetben zhet sportágban. Aktív részvétel a küzd játékokban és feladatokban.. 13

14 10. évfolyam Évi óraszám: t l 92 Belép tevékenységformák Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Különböz sebesség járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle gimnasztikai alapforma, illetve kéziszergyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A helyes testtartást javító gyakorlatok használata. A kondicionális képességeknek (különösen az er és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és ugrások választott technikáinak gyakorlása, javítása, törekvés a mérhet teljesítmények növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. A természetben zhet sportágak közül lehet ség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzd sportok technikai elemeinek gyakorlása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben. Ritmikus gimnasztika. TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Rendgyakorlatok Sorakozás különböz alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejl dések, szakadozások. Menetsebesség és a lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. Átmenet járásból futásba és vissza.a tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának kialakítása. El készítés, alapozás, Gimnasztika: a 9. évfolyam el írása szerint. Biomechanikailag helyes prevenció testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Atlétika Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális témakört l függ (cél)gyakorlatok. Futóiskola, szökdel -ugróiskola, dobóiskola. A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, id tartam, ismétlésszám). Szerek fokozottabb használata. Futások Gyorsfutás m-es távon. Rajtgyakorlatok, állótérdel rajt, rajtversenyek. Fokozófutás, iramfutás. Tartós futások. Ugrások Magasugrás: 5-7 lépés nekifutással, választott technikával. A végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és a légmunkára. Magasugróversenyek. Távolugrás: Nekifutással guggoló vagy homorító technikával, az elugrás után kifejezett sodródással. Távolugróversenyek. Dobások Kislabdahajítás: a labda hosszú úton történ gyorsítása.5 lépéses, majd lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Súlylökés: háttal felállásból becsúszással (fiúk 4-5 kgos, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval). El feszített helyzet kialakítása, kétlábtámaszos helyzet. Súlylök versenyek. 14

15 Torna jelleg feladatmegoldások A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, id tartam, ismétlésszám) történ végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és tudatosabb felhasználásával. Szergyakorlatok Talaj Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás el re állásba.kézenátfordulás oldalt (mindkét oldalra).fejen- és kézenátfordulás. Repül gurulóátfordulás. Összefügg talajgyakorlat a 9.és 10. Évfolyamon tanult elemekb l. Összeköt elemekként a fiúk a gimnasztika, a lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják. Szekrényugrás Fiúk: hosszában (4-5 rész) terpeszátugrás, guggolóátugrás. Lányok: hosszában (4-5 rész) felguggolás leterpesztés, keresztben (4-5 rész) zsugorkanyarlati átugrás mindkét oldalra. Korlát (fiúk ) Felkarfüggés. Alaplendület felkarfüggésben. Felkarfüggésben lendület, fellendülés el re támasz terpeszülésbe. Támaszban lendület, vet dési leugrás. Összefügg gyakorlat a 9.és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával. Gy r (fiúk )Vállátfordulás el re. Függésben lendület el re, terpeszleugrás hátra. Hátsómérleg-kísérletek. Összefügg gyakorlat a 9.és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.gerenda (lányok )Érint járás, hintajárás, hármaslépés.180 fokos fordulat kétlábon állásban, guggolásban. Különböz állások és testhelyzetek. Felugrás mells oldalállásból egy lábátlendítéssel oldal ül támaszba egy combon. Leugrás, függ leges repülés különböz feladatokkal. Összefügg gyakorlat a 9. és 10.évfolyamon tanult elemek felhasználásával. Ritmikus gimnasztika (lányok) Íves és nyújtott kartartások variációi. Törzsdöntés fokozatai, törzsívek el re és hátra. Lábemelések, láblendítések, fordulatok, futó fordulat egy lábon, kering lépés. Átugrások egyik lábról a másikra. Testnevelési és sportjátékok Kézilabda A 9. Évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, id tartam, ismétlésszám).a 9. Évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni. Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, löv cselekkel, résekre helyezkedés, kapott labdával betörés, kapuralövés. Büntet dobás. Egyszer löv - és átadás cselek. Labdavezetés. Kapuralövés futásból és felugrásból. Védekezésben törekvés az együttmozgásra. Kosárlabda A 9. Évfolyam el írásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni játékban betörések, befutások, dobások kialakítása. Átadások: pattintott, egykezes alsóátadás. Labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben átvett labdával. Játék osztogatóval és két kosárra. Labdarúgás Röplabda Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a véd t l való szabadulás szándékával. Bels csüdrúgás. Véd k váltása kijátszás esetén. Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magas ív feladás kosárérintéssel a háló melletti társnak. Üt mozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc. Alsó- vagy fels nyitás. Mini röplabda 6x6 méteres pályán 3:3 ellen A pontos hozzáállás kialakítása. Röplabda játék. 15

16 Természetben zhet sportok szánkózás, korcsolyázás, sízés, és képességfejleszt gyakorlatok. Tájékozódási futás: térképismeret. Önvédelmi és küzd sportok Küzd játékok párokban és csoportosan. Küzd játékok szerekkel (bot, medicinlabda stb.), versenyek. Birkózás (fiúk) Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésb l. Páros küzdelmek. Úszás Gyors-, mell-, hátúszás technikája Fogalmak El feszített helyzet, kétlábtámaszos helyzet, ívhelyzet, a dobószámoknál használt végrehajtási formák a szerek elengedése el tt a jobb teljesítmény érdekében. A továbbhaladás feltételei Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása, javulás a mérhet atlétikai teljesítményekben, a technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben zhet sportágban. Aktív részvétel a küzd sportokban. Két úszásnem technikájának elsajátítása, folyamatos úszás távolságra törekedve 16

17 11. évfolyam Évi óraszám: tól 92 Belép tevékenységformák Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, társas és szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem).a helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek (az er, az állóképesség és a gyorsaság) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhet teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemb l álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kett ben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben zhet sportágakban. Küzd sportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása. Fiúknak új feladat szertornában a nyújtó gyakorlat. Új sporttevékenység: a fiúknak dzsúdó, lányoknak aikidó mint önvédelmi sportág TÉMAKÖRÖK Rendgyakorlatok El készítés, alapozás, prevenció Atlétikai jelleg feladatmegoldások TARTALMAK A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás közben. Testfordulatok járás közben. Fejl dések, szakadozások járás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztez ellenvonulások járás közben. A 10. Évfolyam el írásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütem gyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejleszt gyakorlatok. 17

18 Er fejleszt gyakorlatok: Láber : térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel, szereken és lépcs n egy, illetve páros lábon. Karer : kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. A törzsizomzatot er sít gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-, hát- és oldalizom-er sít gyakorlatok. Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való törekvés (pl. dobások, lökések). Rajtgyakorlatok, id re történ futások, felmászások, átbújások stb. Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az er t, gyorsaságot fejleszt gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra törekvés. Résztávok futása, m pihen kkel való ismételt lefutása. Hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának kialakítása, a gyaloglás arányának fokozatos csökkentése, a táv folyamatos lefutása. Javasolható a távolság vagy az id tartam meghatározása. Futások Gyorsfutás m-es távon. Rajtversenyek álló és térdel rajttal 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás. Ugrások Magasugrás: a választott technikával. A választott ugrástechnikában a felugrás gyorsítása a kar- és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással. Magasugróversenyek. Távolugrás: a választott technikával. A nekifutás távolságának kimérése tapasztalat alapján, segédvonal alkalmazása. A kar- és láblendítés fokozottabb összekapcsolása az elugrással. Távolugróversenyek. Dobások Kislabdahajítás: néhány lépésb l, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak megfelel végrehajtásra törekvés. Dobóversenyek. Súlylökés: Háttal felállásból becsúszással, a szer minél hosszabb úton történ gyorsítása. Súlylök versenyek. Torna jelleg feladatmegoldások A vállöv, valamint a csíp izület mozgáshatárát növel nyújtó, illetve lazító hatású gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes nehezebb elemek elsajátítását biztosító speciális er sít, lazító jelleg és célgimnasztikai, valamint rávezet gyakorlatok alkalmazása. 18

19 Szergyakorlatok Testnevelési és sportjátékok Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Röplabda Természetben zhet sportok Talaj Ülésb l gurulás hátra kézállás felé. Befejez helyzetek. Fellendülés kézállásba. Fejbillenés, fejenátfordulás. Összefügg gyakorlatok. Szekrényugrás Fiúk: hosszában (5 rész) felguggolás, fejenátfordulás. Lányok: széltében (5 rész) guggolóátugrás, hosszában (4 rész) felguggolás, fejenátfordulás. Korlát (fiúk) Támaszban: lendület hátra, fellendülés felkarállásba. Felkarfüggésben lendület hátra: támaszba lendülés hátul. Támaszban lendület el re, vet dés 90 fokos fordulattal állásba. Összefügg gyakorlat. Nyújtó (fiúk) Lendületvétel. Alaplendület kelepfelhúzódás támaszba. Kelepforgás hátra. Alugrás. Ismert gyakorlatelemek összekapcsolása. Összefügg gyakorlat. Gy r (fiúk) Húzódás-tolódás támaszba. A évfolyam anyagának gyakorlása. Összefügg gyakorlat. Gerenda (lányok) Felugrás oldal-guggolótámaszba. Kering járás. Felugrással lábtartáscsere. Gurulóátfordulás el re. Futólépések. Összefügg gyakorlat. Ritmikus gimnasztika (lányok) Törzsívek állásban. Támadó-, véd állások. Galoppszökdelések. Szökken hármaslépés. Kering lépés hátrafelé fokos fordulatok. Egyszer elemek végrehajtása karikával és labdával. Összefügg gyakorlat. A 10. Évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni. A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás. Betörés a védelemb l kilép, véd t l üresen hagyott területre. Kapura lövés felugrással labdavezetésb l és kapott labdával. A 9. Évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros emberfogás.2:2, 3:3 elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások véd vel szemben. Tempódobás. Játék egy és két kosárra. Földr l felpattanó labda toppolása a lábfej bels részével, helyben és mozgás közben. A labda elhúzása állóhelyben ráfutó társ el l. Játék kispályán. Leütés sánc nélkül, illetve kett s sánc alkalmazásával. Leütés védése alkarérintéssel. Mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben is. A 10. Évfolyamon leírtak szerint. 19

20 Önvédelmi és küzd sportok Hidalás kéztámasz nélkül, hídban végzett fordulatok, hídba érkezés, kijövetel a hídból különböz gyakorlatokkal. Birkózás A 10. Évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem. Fogalmak Dzsúdó Alapvet gyakorlatok: esések, gurulások. A nyújtó, mint új tornaszer és az itt végezhet gyakorlatok: kelepfelhúzódás, kelepforgás. Dzsúdó mint önvédelmi sportág. A továbbhaladás feltételei Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelel en. Nyolc ütem két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütem szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Mérhet atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben zhet sportágban. Részvétel a páros küzdelmekben. 20

21 12. évfolyam Évi óraszám: t l 79 Hatosztályosban: 64 óra Belép tevékenységformák Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéziszer-, társas, pad-, bordásfal-gyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemb l álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kett ben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben zhet sportágakban. Küzd sportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versenyzés.. A birkózás és a dzsudó technikai elemei, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek emberfogás és területvédekezés esetén alkalmazása valós játékszituációban. TÉMAKÖRÖK Rendgyakorlatok El készítés, alapozás, prevenció Atlétika TARTALMAK Futólépés egyes, kettes stb. oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helybenfutás és futás közben. Fejl dések, szakadozások futás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztez ellenvonulások futás közben. A 11. évfolyam el írásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütem szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú kéziszer- és szergyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika. Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejleszt gyakorlatok. Er fejleszt gyakorlatok: Dinamikus láber : térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások szerek felhasználásával, szerterheléssel is. Karer : dobások 3-5 kg-os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak a növelésével. Kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. Kötélmászó és függeszked versenyek. A törzsizomzatot er sít gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-, hát- és oldalizom-er sít gyakorlatok az ismétlésszám és az intenzitás változtatásával. Gyorsaság fejlesztése: Rajtgyakorlatok és versenyek különböz kiinduló helyzetekb l. Összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával és szereken végezve. Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés változtatásával az er t, gyorsaságot és ügyességet fejleszt gyakorlatok végzése. Résztávok ismételt lefutása pihenési id közbeiktatásával. Folyamatos futás megadott távon, majd megadott id re, a táv fokozatos növelésével, az id fokozatos csökkentésével. 21

22 Futások Gyorsfutás 100 m-es távon. Futóversenyek méteren. Rajtversenyek álló és térdel rajttal 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás. Ugrások Magasugrás a választott technikával. A technika folyamatos javítása az ugrás egyes elemeinek tökéletesítésével, az optimális egyéni nekifutás kialakításával. Magasugróversenyek. Távolugrás a választott technikával. A technika javítása, az ugróteljesítmény növelése az optimális egyéni nekifutás kialakításával. Távolugróversenyek Dobások Kislabdahajítás: a 11. évfolyamon tanultak tökéletesítése, távolságra való törekvés teljes nekifutással. Dobóversenyek. Súlylökés: A szer lökésének helyes iránya, szöge. A technika javítása. Súlylök versenyek. Torna jelleg feladatmegoldások Szergyakorlatok Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás er sítés Az egyensúlyérzék fejlesztése célgimnasztikai gyakorlatokkal. Talaj Kézenátfordulás. A évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával gyakorlatsor összeállítása, összeköt elemek felhasználásával. Szekrényugrás Fiúk: hosszában (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása. Keresztben: fejenátfordulás. Lányok: keresztben (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása, fejenátfordulás. Korlát (fiúk) Beugrás felkarfüggésbe, lendület el retámaszba. Felkarfüggésben lendület el re, felkar-lebeg támaszba, billenés támaszba. Kézállásba fellendülés a karfa végén támaszból arccal kifelé. Összefügg gyakorlat kialakítása a osztályban tanult elemek felhasználásával. Nyújtó (fiúk) Billenés alaplendületb l támaszba. A évfolyamon tanult gyakorlatelemekb l egyszer gyakorlat összeállítása. Gy r (fiúk) A Évfolyam anyagának gyakorlása. Összefügg gyakorlat bemutatása. Gerenda (lányok) Felugrás terpesz-talptámaszba. Kering lépés 180 fokos fordulattal. 22

23 Testnevelési és sportjátékok Kézilabda Kosárlabda Labdarúgás Röplabda Az el z osztályokban tanult elemekb l egyéni gyakorlatsor összeállítása. Ritmikus gimnasztika (lányok) Átmenetek egyik törzsívb l a másikba. Kering lépés 180 fokos fordulatokkal. A Évfolyamon tanult elemekb l egyéni gyakorlatsor összeállítása. A 11. Évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása egyéni szempontokat is figyelembe véve. A 9. évfolyamon választott sportjátékok anyagát kell feldolgozni. A területvédekezés elleni játék gyakorlása. Hatosfal és 5+1-es védekezés gyakorlása. Kapuralövés szélr l és beugrással. Területvédekezés (2:3), a véd terület felosztása, a véd játékosok mozgása, helyezkedése a kijelölt területen, területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból. A korábban tanult elemek gyakorlása és alkalmazása a játékban. Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Területvédekezés. Szabadulás véd t l egyszer labdás cselekkel. Rálép s csel indulást, elhúzást utánzó cselek. Játék két kapura. A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. Mentés gurulással. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben. Helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület védelme. Természetben zhet sportok Önvédelmi és küzd sportok A 11. Évfolyamon leírtak szerint. A helyi lehet ségekt l és az id járástól függ en. Társas küzd gyakorlatok felhasználásával a kondicionális képességek (er, gyorsaság) speciális fejlesztése. Birkózás A Évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem. Versenyek. Dzsúdó Újabb technikai elemek elsajátítása. Páros küzdelmek a versenyszabályok szerint.. A továbbhaladás feltételei Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelel en. Nyolc ütem két alapformát tartalmazó pad- és bordásfalgyakorlatok végrehajtása utasításra, 4-8 ütem szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszer gyakorlatsor tervezése és végrehajtása a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. A mérhet atlétikai teljesítményekben javulás, szabályok szerinti versenyzés. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben zhet sportágban. A páros küzdelmekben való részvétel.. 23

24 A részletes követelmények használata, felépítése A testnevelés középszint érettségi vizsga azt tanúsítja, hogy a vizsgázó birtokában van a kerettantervben el írt és az iskolai kötelez órakeretében elsajátított ismereteknek, és azoknak a képességeknek, készségeknek, amelyek a testnevelés és sport prevenciós és egészségvéd céljait szolgálják. A testnevelés emelt szint érettségi vizsga a tárgy iránti nagyobb érdekl dést, esetleg a fels oktatásba felvételi szándékot feltételezve a vizsgázónak komplexebb szakirányú ismereteit, készségeit és képességeit méri a testkultúra területén. Az emelt szint érettségi vizsga hangsúlyozottan kiemeli az ismeretek önálló alkalmazását, az összefüggések felismerését. Ebb l következ en a középszint követelmények nélkülözhetetlenek az emelt szint eléréséhez, de az emelt szint b vül a követelmények mennyiségében és az elsajátítás mélységében. 24

25 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A / ELMÉLETI ISMERETEK VIZSGASZINT TÉMAKÖR KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplõ sportágban, az adott év hazai legfontosabb eredményeinek ismerete 2. A harmonikus testi fejlõdés A testi fejlõdés rövid jellemzése általános és középiskolás korban. (Magasság, testsúly, iskolaérettség mozgásos cselekvések) 3. Az egészséges életmód Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvet ismeretekben. Az egészséges életmód összetev inek értelmezése: rendszeres testedzés, optimális testsúly, aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadid hasznos eltöltése, egészségkárosító szokások (alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megel zésük. 4. Testi képességek Az erõ, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése. A pulzusszám alakulása terhelésre, az erõfejlesztés szabályai. 8 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Az adott év egy nemzetközi hazai érdekeltség eredményének ismerete a helyi tantervben szereplõ sportágban. Az olimpiai mozgalom feladata, tartalma. (Zászló, jelkép, jelmondat, stb.) A serdülõkor testi fejl désének specialitásai Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretekben és összefüggésekben. Az ügyesség és az izületi mozgékonyság értelmezése. A képességek szerepe a teljesítményben. 25

26 VIZSGASZINT TÉMAKÖR KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 5. Gimnasztika A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon. Gyakorlatok javaslata az er, a gyorsaság, az állóképesség fejlesztésére Nyújtó, lazító és er sít hatású gyakorlatok 2-3 példa. Légz gyakorlatok. A bemelegítés szerepe, és kritériumai. 6. Atlétika A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege. 7. Torna A n i és férfi tornaszerek ismertetése. A legfontosabb balesetmegel z eljárások. Segítségadás gyakorlásnál. 8. Ritmikus gimnasztika Az RG szerepe a harmónikus mozgás kialakításában. A ritmikus gimnasztika versenyszámainak felsorolása, rövid bemutatása. Mozgás és zene kapcsolata a ritmikus gimnasztika és az aerobik sportágakban. 9. Küzdõsportok, önvédelem Alsó, felsõ tagozatos és középiskolás tanulók részére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdõjáték ismertetése és a választás indoklása. 1-1 szabad gyakorlati alapformájú gyakorlat értelmezése testrészenként az izomcsoportokra kifejtett hatásuk alapján. Társas-, kéziszer- és szergyakorlatok jellemz i. Testtartásjavító gyakorlatok, A fizika törvényszer ségeinek érvényesülése a tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámokban. Ezek összehasonlítása technikájuk, sebességük, lendületszerzésük és a végrehajtáshoz szükséges kondicionális képességek szempontjából. A tanult technikai elemek végrehajtásának és a segítségnyújtás módjainak ismerete. A talajgyakorlat és a tanult szergyakorlatok elemeinek és elemkapcsolatainak megnevezése. Az esztétikum szerepe a ritmikus gimnasztika és az aerobik gyakorlatokban. 3 páros és 1 csapat küzdõjáték felsorolása és ajánlása különbözõ életkorú gyerekeknek. A grundbirkózás szabályainak ismertetése. 26

27 VIZSGASZINT TÉMAKÖR KÖZÉPSZINT EMELT SZINT 10. Úszás Az úszás higiénéjének ismerete. Az úszás az ember életében. 11. Testnevelési -és sportjátékok 12. Természetben zhetõ sportok Labda érintéssel, vezetéssel, átadással, célfelületre történõ továbbítással és az összjátékkal kapcsolatos három testnevelési játék ismertetése. Egy választott sportjáték alapvetõ szabályainak ismertetése (pályaméretek, játékosok száma, idõszabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, a támadásra és védekezésre vonatkozó szabályok) Egy választott természetben zhet sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése. (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya. stb.) Alapvet ismeretek a táborozások el nyeir l. Egy úszásnem technikai végrehajtásának leírása. Labda érintéssel, vezetéssel, átadással, célfelületre történõ továbbítással és az összjátékkal kapcsolatos testnevelési játékok ismerete, elemenként 1-1 játék. Két választott sportjáték alapvetõ szabályainak ismertetése Egy választott sportjáték támadó és véd játék lehet ségeinek bemutatása. A természetben végzett mozgások jelent sége és hatása az emberi szervezetre. 27

28 B / GYAKORLATI ISMERETEK TÉMAKÖR KÖZÉPSZINT VIZSGASZINT EMELTSZINT 1. Gimnasztika Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig mászókulcsolással. 2. Atlétika Futások Ugrások Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig. A szabadon összeállított 48 ütem szabadgyakorlat bemutatása. Egyik futószám választása kötelez : 60 méteres síkfutás térdelõrajttal. Lányok: minimum idõ: 9,8 sec Fiúk: min. idõ 8,8 sec 2000 m. síkfutás Lányok: minimum idõ: 10:30 perc Fiúk: minimum idõ: 9:00 perc A két ugrószámból egy választása kötelezõ Az ugrás technikája egyénileg választható: Magasugrás Lányok: minimum magasság: 110 cm Fiúk: minimum magasság: 125 cm Távolugrás Lányok: minimum távolság 330 cm Fiúk: minimum távolság: Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig mászókulcsolással, ereszkedés függeszkedéssel állásba. A teljes feljutás minimum ideje: 9,7 sec Fiúk: függeszkedés ülésbõl teljes magasságig. Minimum idõ: 8,5 sec. A mászókötél hossza 5 méter. Az adott iskolaévre érvényes kötelez 64 ütem szabadgyakorlat bemutatása. 60 méteres síkfutás térdelõrajttal. Lányok: minimum idõ: 9,5 sec Fiúk: minimum idõ 8,4 sec 2000 m. síkfutás Lányok: minimum idõ: 9:20 perc Fiúk: minimum idõ: 8:30 perc A két ugrószámból egy választása kötelezõ. Magasugrás (flop vagy hasmánt technika) Lányok: minimum magasság: 115 cm Fiúk: minimum magasság: 140 cm Távolugrás választott technikával Lányok: minimum távolság 380 cm Fiúk: minimum távolság: 28

29 TÉMAKÖR 410 cm 480 cm VIZSGASZINT KÖZÉPSZINT EMELTSZINT Dobások Egy dobószám szabadon választott technikával történõ bemutatása. Kislabdahajítás (javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség által rendszeresített új típusú kislabda használata) Lányok: minimum távolság:20 m Fiúk: minimum távolság: 30 m. Súlylökés Lányok 4 kg-os súlygolyóval minimum távolság: 5,5 méter Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval Minimum távolság: 7,5 méter 3. Torna A talaj vagy a szekrényugrás bemutatása kötelezõ, egy szer kötelezõen választható. Talajtorna Lányoknál választható: felemáskorlát, gerenda, ritmikus gimnasztika. Fiúknál a szer lehet: gy r, nyújtó vagy korlát. Öt különbözõ gyakorlatelembõl összefüggõ gyakorlat összeállítása és bemutatása. Kötelezõ elemek: gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás Javasolt elemek: kézenátfor- Egy dobószám szabadon választott technikával történõ bemutatása. Kislabdahajítás Lányok: minimum távolság: 30 m Fiúk: minimum távolság: 42 m. Súlylökés Lányok 4 kg-os súlygolyóval minimum távolság: 7 méter Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval Minimum távolság: 9 méter Diszkoszvetés Lányok 1 kg-os diszkosszal Minimum távolság: 20 méter Fiúk: 1,5 kg-os diszkosszal Minimum távolság: 28 méter Gerelyhajítás Lányok 600 gr-os gerellyel Minimum távolság 20 méter Fiúk 800 gr-os gerellyel Minimum távolság: 32 méter A talaj és a szekrényugrás bemutatása kötelezõ egy szer kötelezõen választható. Lányoknál: felemáskorlát, gerenda, ritmikus gimnasztika választható. Fiúknál a szer lehet: gy r, nyújtó vagy korlát. Az adott iskolaévre érvényes kötelez gyakorlat bemutatása (lásd. melléklet) 29

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2015-2016. Készítette: Kertész Erika Horváth Nikolett Rozman Ágnes Órakeret: 5 óra/hét Hét Óraszám Tananyag 1. Balesetvédelmi

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA

PORTFÓLIÓ. MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudományi Intézet PORTFÓLIÓ MOZGÁSSAL A FEJLŐDÉSÉRT A sport általi nevelés ERDEINÉ BÉKÉSI VALÉRIA TESTNEVELÉS MA Témavezető: Dr. Tóvári

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

HELYI TANTERV HELYI TANTERV

HELYI TANTERV HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda

BIRKÓZÁS. Tananyag Követelmény Megjegyzés -Az ókori mitológiai birkózó korokról tartott regélés. Héraklész, Milon, magyar vonatkozásban Botond monda BIRKÓZÁS Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek, 6-8 év Cél - A sportolás, nevezetesen a birkózás megszerettetése - A rendszeres, folyamatos edzések utáni igény kialakítása - A fegyelem, figyelem képességének

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Képességfejlesztés gyermek korosztályban

Képességfejlesztés gyermek korosztályban 1 Képességfejlesztés gyermek korosztályban 1. Jelenlegi helyzet Magyarországon, ill. a világban Nem találkozhatunk a régi, hagyományos értelembe vett testneveléssel. Hiányzik az alapos, sokoldalú képzés.

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN Tantárgy: LABDAJÁTÉKOK ALAPJAI Szak: BSc SPORTSZERVEZŐ Tagozat: nappali Tantárgyfelelős neve: DR. REIGL MARIANN Tanszék: SPORTJÁTÉK (TFSPJ) A tantárgy oktatója: DR. REIGL MARIANN, Dr. ÖKRÖS CSABA, DR.

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.03.27. Iktatószám: 4456/2015 CPV Kód: 37400000-2;37420000-8 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.03.27. Iktatószám: 4456/2015 CPV Kód: 37400000-2;37420000-8 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TEE A Lenkey János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésével ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0021 azonosító számú projekt keretében történő eszközbeszerzés

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben