SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12."

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: Kiadását az oktatási miniszter 11049/22/2004. szám alatt jóváhagyta és bevezetését a 2004/2005. tanévt l engedélyezte 2

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény A szakképzésr l szóló többször módosított évi LXXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeir l szóló 45/1999. (XII.13.) OM rendelet A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveir l szóló 37/2000. (XII.29.) OM rendelettel módosított 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet A kerettantervek kiadásáról, bevezetésér l és alkalmazásáról szóló többször módosított 28/2000. (IX.21.) OM rendelet, Az iskolai rendszer szakképzésben részt vev tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet figyelembevételével készült. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Az elméleti és szakmai képzést a jelenleg hatályos közoktatási törvény és aiban szabályozott feltételekkel rendelkez pedagógus vagy más szakember végezheti. A program eredményes megvalósításához gyógypedagógiai tanári végzettséggel rendelkez pedagógus munkájára van szükség. 4 f oktatásához 1 tanár szükséges. Szakoktató munkája is megfelel, de ennek feltétele a hosszabb gyakorlat az értelmileg akadályozott tanulók nevelése, oktatása terén. TÁRGYI FELTÉTELEK Az eredményes képzés biztosításához rendelkezni kell a korszer követelményeknek megfelel jól megvilágított tantermekkel, melyek kielégítik az egészségügyi és higiéniai igényeket is. Legyen lehet ség öltözködésre, tisztálkodásra, hideg-meleg vizes kézmosásra, WC használatra. Biztosítani kell a kényelmes és egészséges munkavégzést lehet vé tev munkaasztalokat, ül alkalmatosságokat. Rendelkezzen az intézmény olyan tanterülettel, ahol a parkápolás gyakorlati elsajátításához biztosítottak a feltételek, (gyakorló terület, gyakorló ugarterület, bemutató terület, növényház, raktárak stb.) A szakmai gyakorlat végzéséhez biztosítani kell a tematikában megtervezett témakörökhöz szükséges szerszámokat, felszereléseket, anyagokat, eszközöket, figyelembe véve a képzésben részt vev tanulók számát. Az eszközök, szerszámok legyenek korszer ek, biztosítsák az ismeretek elsajátításán túl a balesetmentes munkavégzést. A szakképzés során használatos anyagokat, eszközöket, szerszámokat a vonatkozó szabályoknak megfelel en kell elhelyezni, raktározni, tárolni. 3

3 Eszközlista Vet magok, szaporítóanyagok trágyák, növényvéd szerek Ásó, gereblye, kapa, sorkihúzó Kézikocsi, talicska, komposztrosta, komposztáló Ültet fa, öntöz kanna, zsineg Vödör, lapát, vasvilla, lombsepr anyag rekesz, metsz olló Sorkihúzó, aprómagvet Ültet lapát, ültet fa Kézi és motoros f nyíró, f szegély nyíró Kézi és gépi sörénynyíró rész, fejsze, Virágcserepek, köztéri edények Különböz méret létrák Munkaruha, sapka, bakancs Véd szemüveg, véd keszty Gázmaszk, pormaszk, gumicsizma Motoros kapa, kézi vet gép Tereprendezéshez szükséges eszközök: kit k, mér szalagok, szintez k A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEV K A tanulási képességet vizsgáló szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az értelmileg akadályozottak (középsúlyosan értelmi fogyatékos) intézményeibe utalt fiatalok 16 és 25 éves életkor között, akik a készségfejleszt speciális szakiskola el készít szakiskolai évfolyamait (9-10. évfolyam) eredményesen befejezték, és a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró tényez nem áll fen. Egészségügyi és munka alkalmassági vizsgálat a vegyszerekkel történ munka miatt javasolt KÉPZÉSI ID 2 év szakképzési évfolyamon ( évfolyam). A KÉPZÉS CÉLJA Az értelmükben akadályozott tanulók segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátításában, a kés bbi rehabilitáció, illetve védett munkahelyen történ munkavégzés képességének el segítésében. Sajátítsák el irányítással a házi kertek, közterületek, parkok gondozási, ápolási munkálatait. Legyenek képesek családban, szociális ellátásban, esetleg munkavállalóként egyszer parkápolási munkák végzésére (egy- és kétnyári virágok kiültetésére fák, cserjék gondozására, f nyírásra, sörénynyírásra). A parkápoló munkák végzése biztosítsa számukra a teljesebb életet, a társadalomban és a termel munkában való részvételt. Ez el segíti habilitációjukat, rehabilitációjukat. 4

4 Legyenek képesek huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, az id járásnak megfelel öltözködés felismerésével. A tanulók figyelmének, érdekl désének felkeltése saját és közvetlen környezetük szép kialakítására. Tudjanak utasításokat nehézségi fok szerint végrehajtani. Ismerjék a területet, ahol tevékenykedik, tudjanak tájékozódni a munkaterületen. Segítséggel tegyék vonzóvá környezetüket, szívesen tartózkodjanak a jó leveg n, szeressék a természetet, s tudjanak dolgozni megfelel en el készített szerszámokkal, eszközökkel. Kialakítani bennük a rend iránti igény, a rend megteremtésének és fenntartásának, valamint meg rzésének képességét. Sajátítsák el minimális szinten a másokkal való együttm ködést a feladatok végzése során. A KÉPZÉS SPECIÁLIS SAJÁTOSSÁGAI Minimális elméleti ismeret elsajátítása els sorban tevékenységbe ágyazott ismeretszerzéssel. A termel munkában megszokott munkaid szerinti terheléshez fokozottan kell hozzászoktatni a tanulókat, figyelembe véve egyéni terhelhet ségüket. Az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése. Az egyéni képességek figyelembevételével történ fejlesztés. A gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú fejlesztés, gyógypedagógus aktív részvételével. KÖZVETÍTEND ÉRTÉKEK A tanulók Legyenek igényesek önmagukkal szemben. Alkalmazzák megfelel en a higiénés és egészségvédelmi szabályokat, szokásokat. Legyenek képesek az alapvet munkavédelmi és balesetmegel szabályok betartására a gyakorlati munkavégzés során. Segítsék egymást a munkavégzés közben és fogadják el mások segítségét, a nevel k útmutatásait. Tudjanak ásni, gereblyézni, kapálni, ültetni, gyomlálni. Ismerjék meg a f magvetést, a gyeptéglázást, a gyepek ápolását. Az általuk megtermelt növényeket a már megszerzett ismeretek felhasználásával feln tt vagy szakember irányításával tudják gondozni, mint betanított munkás. Ismerjék meg a virágültetés el tti talaj-el készítés folyamatát, alapvet en a gyakorlatok és a közvetlen tapasztalatok útján Tanulják meg a sörvények nyírását, a kertek, parkok növényápolási munkáit. Ismerjék meg a kelés utáni növényápolási munkákat, irányítással tudják elvégezni az egyszer bbeket (gyomlálás, öntözés, talajlazítás, virágok fenntartó metszése stb.) Tartsák tiszteletben és becsüljék meg a saját és társaik által végzett munkát. Segítséggel legyenek képesek a naponta elmerül gondjaiknak megoldására. Képességeik függvényében legyenek képesek a munkájukban részbeni önállóságra, irányított munkavég 5

5 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRATERV Tantárgy megnevezése 11. évfolyam 12. évfolyam Közismereti tantárgyak Olvasás-írás 1 1 Számolási-mérési gyakorlatok 1 1 Társadalmi ismeretek 1 1 Testnevelés és sport 2 2 Szakmai elmélet Szakmai ismeretek 3 3 Munka-és környezetvédelmi ismeretek 1 1 Szakmai gyakorlat* Parkápolás Heti óraszám * + évi 120 óra összefügg nyári gyakorlat, mely a képzés fontos eleme. Ennek keretében ismerkedhetnek meg a tanulók tanult szakmájuk egymásra épülésével, a folyamatos, életszer munkával. A gyakorlat megszervezése a nyári szünetben 1x4 hét, vagy 2x2 hét tavasszal és nyáron. A szakképzésben résztvev tanulók számára legfeljebb a heti óraszám 5 %-ának megfelel számban (1.5 óra/hét) nem kötelez foglalkozás szervezhet (Ktv. 52. /7/). Javasolt nem kötelez foglalkozás: kulturális foglalkozás szakkör sport, testmozgás. Kötelez egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs óraszám a kötelez óraszám 15 %-a (Ktv. 52. /6/). 6

6 A KÉPZÉS TANANYAGA Olvasás-írás Évfolyamok Heti óraszám 1 1 Éves óraszám Témakör Tartalom: 11 évf. Tartalom: 12 évf. Beszédfejlesztés (17 óra) Írás gyakorlása (5 óra) Olvasás (7 óra) Ért olvasás (8 óra) Anyanyelvi, szakmai témájú irodalmi élmények, versek, mondókák. Kommunikációs készség fejlesztése. Felmérések. Képességek szintfelmérése. Vonalvezetési gyakorlatok, íráskészség fejlesztése: átírás, kiinduló írás, folyamatos írás. Szavak, rövid mondatok olvasása, értelmezése. Szövegkép, tárgykép egyeztetése. Rövid mondatok értelmezése. Piktogramok, egyszer jelek alkalmazása, megértése, használata. Anyanyelvi, szakmai témájú irodalmi élmények, versek, mondókák. Kommunikációs készség fejlesztése, egyszer dramatikus játékok. Szakmai kommunikáció, metakommunikatív kifejez készség fejlesztése. Vonalvezetési gyakorlatok, íráskészség fejlesztése: kiinduló írás, folyamatos írás, egyszer bb alkalmazási gyakorlatok. Szavak, rövid mondatok olvasása, értelmezése. Egyszer olvasási gyakorlatok. Rövid mondatok értelmezése, a mindennapi életben használt fontos jelzések és piktogramok megismerése, jelzéseinek értelmezése. Követelmények: Tudjanak az adott szóval (segítséggel) mondatot alkotni. Egyéni képességeiknek és adottságaiknak megfelel en ismerjék fel a bet ket, rövid mondatokat olvassanak, értelmezzenek. Ismerjék fel a mindennapi életben használatos legfontosabb szimbolikus jelzéseket, piktogramokat, és legyenek képesek azoknak megfelel en cselekedni (veszélyt jelz felhívások, információkat adó jelzések). 7

7 Számolási-mérési gyakorlatok Évfolyamok Heti óraszám 1 1 Éves óraszám Témakör Tartalom: 11 évf. Tartalom: 12 évf. Számolási gyakorlatok (12 óra) Mérés (10 óra) Id beli tájékozódás (10 óra) Térbeli tájékozódás (5 óra) Mennyiségek felismerése, összehasonlítása, viszonyítások. Pénznemek felismerése, váltási gyakorlatok. Vásárlási gyakorlatok a pénz felhasználásával. Mértékegységek, mérések gyakorlása. Hossz-tömeg-és rmértékek. Évszakok, hónap, hét, nap. Az óra Távolságok megbecsülése, térbeli elhelyezkedés meghatározása. Térbeli viszonyok meghatározása az alapvet viszonyfogalmak használatával. Mennyiségek felismerése, összehasonlítása, viszonyítások. Pénzkezelési gyakorlatok. Értékek viszonyítása. A pénz értéktartalma. Mérések gyakorlása, összehasonlítások, egyszer becslések. Tájékozódás a naptárban Az óra Id beli viszonyok összehasonlítása konkrét esetekben. Térbeli tájékozódás adott viszonyponthoz képest. Térbeli elhelyezkedés és a viszonyfogalmak változásai a térbeli elhelyezkedés változásaival. Tenyészterület, sor-és távolság. Követelmények: Legyenek alapvet tapasztalataik a mennyiségekr l és azok egymáshoz való viszonyáról. Legyenek elemi tapasztalataik a növények kiterjedésér l, térbeli elhelyezkedésükr l Legyenek képesek alapfokon ismerni a pénz értékét és azt fizet eszközként segítséggel felhasználni. Alapfokon tájékozódjanak az id fogalomkörében és az órahasználatban Alapfokon legyenek képesek ismertetni a legfontosabb kertészeti viszonyokat 8

8 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Évfolyamok Heti óraszám 1 1 Éves óraszám Témakör Tartalom: 11 évf. Tartalom: 12 évf. Hivatalos ügyintézés (11 óra) Munkahelyi ügyintézés (12 óra) Jogok és kötelességek (10 óra) Adó és a közpénzek (4 óra) Követelmények: A közintézmények fogalmának kialakítása, csoportosítás. A közintézmények feladatai. Közhasznú létesítmények és azok használata. Munkaviszony létesítésével kapcsolatos elemi ismeretek. A munkaviszony létesítése. Alapvet munkaügyi fogalmak (munkaid, pihen id, ebédszünet, szabadság, betegállomány, munkabér, vezet, beosztott..) alapfokon való megismerése. A társadalom alapvet ködését szabályozó eszközrendszer létének, egyszer bb fogalmainak megismerése. A törvények betartása és az erre létesült szervezetek (rend rség, bíróság, büntetés, büntetésvégrehajtás). Levonások a fizetésb l. A közpénzek szerepe, felhasználása. Egyes közintézmények ködése, szerepe. Viselkedési szabályok, szokások a közintézményekben. A közhasznú intézmények igénybevétele. Segítségkérés. Az el évben szerzett ismeretek elmélyítése. Munkaügyi ügyintézés. Önéletrajz, munkaszerz dés, felvételre jelentkezés. Munkafegyelmi kérdések Az el évben megszerzett ismeretek b vítése. Alapvet jogok és kötelezettségek a törvények alapján. Legfontosabb szabályok az általános viselkedésben, közlekedésben, ügyintézésben. Az el évben megszerzett ismeretek b vítése. Az egészségügyi és szociális intézmények finanszírozása Irányítás mellett legyenek képesek használni a közszolgáltat és közintézményeket. Igazodjanak el a legfontosabb társadalmi szabályokban, értelmi szintjüknek megfelel en ismerjék a legfontosabb törvényi szabályokat, legyenek képesek azok betartására. Ismerjék a törvényszegés lehetséges következményeit. Ismerjék a törvényesség betartását biztosító szervezetek, különösen a rend rség munkáját. Legyen fogalmuk arról, hogy mi az adó, a közpénz. Értelmi képességeikhez mérten ismerjék meg a közlekedés legfontosabb szabályait, kiemelten a saját életük és testi épségük szempontjából. 9

9 Testnevelés és sport Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám évfolyam 12. évfolyam Témakörök Tartalom Tanulói tev. Tartalom Tanulói tev. Rendgyakorlatok (14 óra) Sorakozás Sorakozás Gimnasztikai gyakorlatok (14 óra) Képességfejleszt gyakorlatok, játékos feladatok (16 óra) Labdás gyakorlatok (14 óra) Testfordulatok Menetelés Kéziszer és szabadgyakorlatok Mozgáselemek összekapcsolása Függeszkedés Távolugrás Magasugrás Súlypontemelkedés Gurulóátfordulás Állórajt Kislabdadobás célba Labdadobás, elkapás, átadás Labdavezetés Sorakozás magasság szerint, járás lábujjhegyen (önállóan) Elindulás, megállás, jobbrabalra fordulatok vezényszóra, ütemtartás Menetelés kétháromsoros oszlopban (irányítással) Szalag, babzsák gyakorlat négy ütemre, helyben futás magas térdemeléssel Terpeszállás, törzshajlítás, bokaérintés, súlyzó, labdagyakorlat Bordásfal Egy lábról elrugaszkodás Megkötés nélkül és átlép technika Bukfenc el re, hátra Versenyfutás Álló helyzetb l célbadobás Egykezes, kétkezes mels átadás Váltott kézzel járás körben akadályok kerülgetésével, szlalompályán Alapállás Testfordulatok Járások Futások Szökdelések Kéziszer gyakorlatok Szer nélküli gyakorlatok Szökdelések Ugrások Futás, kúszások, mászások Labdavezetés Átadás Görgetés Gurítás Tornasorban nagyság szerint Alapállás, pihenj, állj Helyben járással jobbra, balra Három, négyes oszlopban hosszú, rövid léptek, Akadályokon át Szökdelések, váltott, páros lábon helyben ütem utánzással végrehajtható gyakorlatok A leg-jellegzetesebb testhelyzetek elsajátítása Vonal közé érkezve, helyben, tovább haladva taps ritmusát követve Helyb l ugrás, távolugrás, magasugrás Futás lehelyezett tárgyak felett, futás irányváltoztatásokkal Jobb-bal kézzel, helyben és továbbhaladással Társnak és vissza, kétkezes mells átadó, társhoz és vissza saját labda elfogása utánafutás Egykézzel, test körül, felemelt lábak alatt 10

10 Sportjátékok elemei (16 óra) Kosárlabda Labdarúgás Ping-pong Tollaslabda Alapállás, elindulás,megállás, labdavezetés, kosárradobás ziccer Védekezés, kapuralövés Átütés, szerválás Háló fölött ütögetés Labdarúgás Kosárlabda Ping-pong Labdavezetés lábbal, kapura lövés, rúgás falra, visszapattanó labda megállítása Kosárra dobás álló helyzetb l, földobott labda elkapása, védekezés-támadás Adogatás, szerva Követelmények: 11. évfolyam Tudjon önállóan magasság szerint sorba állni, ismerje az irányokat Az eszközök, kéziszerek rendeltetésszer használata, utasítások megértése Szóbeli utasítások megértése. Szabályok megértése, szabályok betartása. A sportjátékok elemi szabályainak betartása. 12. évfolyam Önfegyelem. Térbeli tájékozódás. Kéz-láb helyes koordinációja. Megfelel eszközhasználat. Érezze a ritmust Feladat megértése, betartása. Tárbeli viszonyok ismerete. A labda viselkedésének tanulmányozása. Alapvet sportjáték elemeinek elsajátítása. 11

11 Szakmai ismeretek Évfolyamok Heti óraszám 3 3 Éves óraszám Témakör Tartalom: 11 évf. Tartalom: 12 évf. Anyag-és eszközismeret (17 óra) Éghajlati ismeretek (10 óra) Talajtani ismeretek (10 óra) A parkot alkotó növények, és szaporításuk (37 óra) A parkot, díszkertet alkotó növények ápolása (37 óra) A kéziszerszámok megismerése, használatuk. A velük való balesetmentes munkavégzés szabályai Az éghajlat összetev i, az id járás és az id járás befolyása a kerti munkákra. A csapadék, a szél, a napsütés hatásai. A talaj szerepe a kertészeti termelésben. A talaj legfontosabb típusai. A termesztésre alkalmas talaj. A kert, a park a zöldterület fogalma. A zöldterületek jelent sége, szerepe környezetünkben. A virágágyba kiültethet növények. Az egynyári és a kétnyári dísznövények szaporításának módjai. Vetés, ültetés, palántázás. A kelés utáni növényápolás, növényvédelem Pázsit és gyepfelületek ápolása, gondozása. Virágfelületek ápolási munkái. Rózsafelületek ápolás-gondozása. Talajtakarók (ével k, lágyszárúak, cserjék), díszcserjék gondozása. A kéziszerszámok megismerése, használatuk és karbantartásuk módjai. Vet és ültet kéziszerszámok szabályos használata. Az éghajlat összetev i, id járási jelenségek megismerése, az id járás befolyásoló hatása a kerti munkákra. A talajm velés fontossága, módjai. A talaj term képességének fenntartása. Környezetkímél szerves-és m trágyázás. A földterület m velésének feltételei. A kertekben, parkokban található díszcserjék és díszfák. A díszcserjék szaporítása, kiültetése, gondozása, ápolása. Lombhullató és örökzöld díszcserjék, díszfák. A pázsit, a gyep fogalma, szerepe a kertekben, parkokban. A különböz növények vetésének, kiültetésének id pontja. A növények ápolása, növényvédelem. A biogazdálkodás fontossága egészségügyi-és környezetvédelmi szempontokból. Díszfák fenntartási munkái, gondozásuk (telepítés, talajm velés, öntözés, metszés, tápanyagellátás). Feny k, örökzöldek gondozása. Virágtartók, edényes növények, sziklakertek gondozása. 12

12 Követelmények: Ismerjék meg a becsületes munka értékeit, legyenek igényesek munkavégzésük során önmagukkal és környezetükkel szemben. Ismerjék meg a parkokat alkotó növények szerepét életünkben, környezetünkben Munkájuk során tartsák be a higiéniai és környezetvédelmi el írásokat, szabályokat. Tanuljanak meg igényes munkát végezni a parkápolási tevékenységük közben. Ismerjék meg a kerti munkákra alkalmas talaj legfontosabb tulajdonságait. Sajátítsák el azokat a nélkülözhetetlen parkápolási ismereteket, amelyeknek birtokában irányítás mellett képesek lesznek intézmények, közületek, temet k magánházak kertjeinek, parkjainak gondozására. Tudják a biztonságos munkavégzés alapvet szabályait alkalmazni a gyakorlati munkavégzés során. Tudják kiválasztani a szükséges munkaeszközöket, munkamódszereket és azokat szakszer en használják. Munkájuk során törekedjenek az egészségmeg rz életmódra és a felel sségteljes életvitelre. Munka és környezetvédelmi ismeretek Évfolyamok Heti óraszám 1 1 Éves óraszám Témakör Tartalom: 11 évf. Tartalom: 12 évf. Baleset megel zés az iskolában (10 óra) Baleset megel zés a gyakorlatokon (12 óra) Tennivalók balesetek bekövetkezésekor (7 óra) Az osztály- és munkaterem használatának rendje. A munkavédelmi szabályok betartása, a munkába állás feltételei. A munkaruha és a kötelez véd felszerelések használata, a balesetek megel zése. Kulturált, fegyelmezett viselkedése a kertben. Az id járás viszonytagságainak veszélyei (napszúrás, felégés, allergia). A fizikai állóképesség figyelembevétele. A leggyakoribb foglalkozási mérgezések megel zése, zvédelem. Az els segélynyújtás egyszer bb módjai. Azonnali jelzés baleset bekövetkezésekor a munkavezet knek. Teend k áramütés, t z esetén. Az osztály- és munkaterem használatának rendje. A munkavédelmi szabályok betartása, a munkába állás feltételei. A munkaruha és a kötelez véd felszerelések használata, a balesetek megel zése. A munkavégzéshez a legmegfelel bb szerszámok kiválogatása, rendeltetésnek megfelel használata, fegyelmezett munkavégzés, az utasítás pontos betartása. Az id járás viszonytagságainak veszélyei (napszúrás, felégés, allergia). A fizikai állóképesség figyelembevétele. A leggyakoribb foglalkozási mérgezések megel zése, zvédelem. Az els segélynyújtás egyszer bb módjai. Azonnali jelzés baleset bekövetkezésekor a munkavezet knek. Teend k áramütés, t z esetén. 13

13 Környezetünk védelme (8 óra) Követelmények: Az ember és környezetének kapcsolata, kölcsönhatásai. A komposztálás jelent sége. A környezetvédelem közegészségügyi vonatkozásai. A természetvédelem fontossága. A vegyszer nélküli növényvédelem lehet ségei a természet egyensúlyának fenntartásában. Az ember és környezetének kölcsönhatásai. A környezetvédelem közegészségügyi vonatkozásai. A hulladékok és a környezetre káros csomagoló és egyéb mérgez anyagok kezelésének szabályai. A természetvédelem, a vegyszer nélküli növényvédelem fontossága a természet egyensúlyának fenntartása érdekében. Tanulják meg, hogy a biztonságos munkavégzés egyik alapfeltétele a figyelmes, fegyelmezett magatartás. Tudják rendeltetésszer en használni a szükséges eszközöket, kéziszerszámokat. Ismerjék meg a veszélyjelz piktogramokat. Ismerjék meg a parkápoló munka során el forduló veszélyforrásokat. Sajátítsák el a munka során használt anyagok, eszközök biztonságos kezelésének szabályait. Szakmai gyakorlat Évfolyamok Heti óraszám Éves óraszám * * * összefügg nyári gyakorlat Témakör Tartalom: 11 évf. Tartalom: 12 évf. Anyag-és eszközismeret (142 óra) A parkok anyagai. A parkok növényei és szaporításuk (180 óra) Kapálás, gereblyézés, sörvények- virágok metszése. Sorkihúzó használata. Konyhai hulladékok, parkok, kertek hulladékainak (falevelek, faágak, gyomok) összegy jtése, komposztálása. Az zöldterületi növények megismerése. Parkfenntartási anyagok (természetes kövek, égetett agyagáruk, faanyagok, anyagok) megismerése. szi talaj-el készítés, alaptrágyázás, szerves- és m trágyák kijuttatása, beásása. Virágágyak létesítése, kiültetés egynyári, kétnyári növényekkel. Edények talajának elkészítése, beültetése. Kapálás, gyomlálás, ásás, gereblyézés. El készületek az szi munkákhoz, sorkihúzó használatának gyakorlása. Szerves hulladékok összegy jtése, komposztálása. Az szi id járás megfigyelése. Talajel készítés, alaptrágyázás, szerves- és m trágyák kijuttatása, bedolgozása ásással, motoros kapával. A talaj lezárása hengerezéssel. Ágyások kialakítása, el készítése szi és tavaszi vetésre, ültetésre. Virágmagok vetése szaporítóládába és helybe. Sövények, cserjék telepítése, szabadgyöker, földlabdás, konténeres növények ültetésével. 14

14 A parkokat, díszkerteket alkotó növények ápolása (250 óra) A parkok m tárgyainak fenntartása (20 óra) Követelmények: A pázsit, a gyep ápolási munkái: kaszálás, gereblyézés, tápanyag-visszapótlás, öntözés, leveg ztetés, hengerezés, növényvédelem Pázsitfelújítás gyeptöréssel, felülvetéssel, gyeptéglázással. Virágfelületek gondozása: öntözés, gyomtalanítás, tápanyag visszapótlás, növényvédelem. Sövények metszése, nyírása, cserjék fenntartási munkái. A játszóterek m tárgyainak, berendezéseinek megismerése, állagmegóvása. Sérült, balesetveszélyes játékok eltávolítása. Különböz rózsatípusok ültetése. Ültet gödör ásása, szabadgyöker és konténeres díszfák ültetéséhez, ültetés. Gyeptelepítés. nyírógépek üzemeltetése, karbantartása. Ével ágyak felújítása, áttelepítése. Ével növények felszedése, osztása, talaj-el készítés, tápanyag utánpótlás, talajfert tlenítés, ültetés, beöntözés. Sövények, díszcserjék fenntartási munkái. Fiatal és id s díszfák fenntartási munkái. A játszóterek m tárgyainak, berendezéseinek megismerése, állagmegóvása. Sérült, balesetveszélyes játékok eltávolítása. Tudják az egy- és kétnyári virágok, ével dísznövények kiültetését, ápolását felügyelet mellett elvégezni. Tudjanak díszfát, cserjét ültetni, majd az ültetés utáni munkákat irányítással elvégezni. Ismerjék meg a növényápolás, parkfenntartás alatt alkalmazott szerszámokat, eszközöket, gépeket, termeszt edényeket. Képességeiknek megfelel en alkalmazzák a modern technológiai berendezéseket. Sajátítsák el a talajmunkák fogásait, a szerszámok használatát. Tudjanak a közösségekben a társaikkal összhangban dolgozni. Sajátítsák el a talajm velés alapm veleteit. Ismerjék meg a talaj tápanyag-utánpótlásának környezetkímél módjait. Ismerjék meg a különböz park alkotónövények vetésének, ültetésének ápolásának módjait. Gyakorlati munkájuk során alkalmazzák a környezetbarát egészségre ártalmatlan módszereket, tartsák be a munkavédelmi el írásokat. A BESZÁMOLÁS RENDJE A SZAKMAI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉR L A szakképzés befejezésével a tanulók gyakorlati munkavégzés közben adnak számot felkészültségükr l. A tananyagban szerepl éppen aktuális munka kiscsoportos végzésével. A min sítést a szakmai követelmények megvalósulásáról az oktató team végzi, beszámítva a képzési folyamat során elért eredményeket is. Írásbeli és szóbeli vizsgára a képzési befejezésével nem kerül sor, mert az értelmükben akadályozott tanulók korlátai ezt nem teszik lehet vé. 15

15 A KÉPZÉSR L KIADOTT BIZONYÍTVÁNY A készségfejleszt speciális szakiskola befejezésekor a bizonyítvány mellé Tanúsítványt adunk a tanulók fejl désér l, valamint részletes javaslatot arról, hogy milyen munkatevékenységben, milyen önálló fokon foglalkoztatható életvitele során. A Tanúsítványban szerepelnie kell: A tanuló azonosító adatainak. A képz intézmény azonosító adatainak (köztük az OM azonosító számnak), illetve annak a ténynek, hogy ismereteit a tanuló készségfejleszt speciális szakiskolában szerezte. A képzés szakterületének, a képzési id nek és a képzés engedélyezése számának. A tanúsítvány min sítése: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt és a képzésben részt vett lehet. A képzésben részt vett min sítés a képzésben aktívan résztvev, de a követelményeket teljesíteni nem képes értelmileg akadályozott fiatal tanúsítványába kerül be. 16

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MOSODAI KISEGÍTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2.

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Tanulók Szakmai Képzéséhez Készült: Rum Kastély EGYMI 2014. Tartalom 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE... 4 2. KÉPZÉSI

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 BŐRMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A BŐRMŰVES MŰHELYMUNKA CÉLJA: A vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re

A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re w w w.v i d e ke r t. h u A Vidékért Egyesület képzési ajánlata 2012-re A képzésekre 100%-os támogatás igényelhető az MVH által utólagosan. - 1 - w w w.v i d e ke r t. h u Bemutatkozás Egyesületünk a Vidékért

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

HELYI TANTERV HELYI TANTERV

HELYI TANTERV HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, A KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÓRASZÁMA MEGNEVEZÉSE Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető

BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E. Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető BUDAKESZI ÚTI ÓVODA 1021 Budapest Budakeszi út 75 H Á Z I R E N D J E Készítette: Kovács Ildikó óvodavezető HÁZIREND Az óvoda házirendje többek között: - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére

KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK. sz. példány J ó v á h a g y o m! Budapest, 2011. augusztus - n. Dr. Benkő Tibor vezérezredes KIKÉPZÉSI PROGRAM az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére A HVK KIKÉPZÉSI

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Soós István Borászati Szakképző Iskola 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Soós István Borászati Szakképző Iskola 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Soós István Borászati Szakképző Iskola 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83. Soós István Borászati Szakképző Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalom 1 BEVEZETŐ 5 1.1 Jogszabályi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben