Szakképzési tematika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzési tematika"

Átírás

1 Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira ( évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő A tematikát készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon szakmai munkacsoportja, a Rumi Általános Iskola Gyermek és Diákotthon központi modulja alapján, mely a 24112/2001. számon került jóváhagyásra.

2 2 Jogi alapok: A közoktatásról szóló évi LXXLX. tv.27 (9) (10) b.(11) (12); 45 (6); 52 (3) g (16) A szakképzésről szóló 1993 évi LXXVI. tv. 2. (1) (2) c. és Képzésben résztvevő személyek: A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság jogerős szakvéleménye alapján értelmileg akadályozottak intézményeibe utalt (középsúlyosan értelmi fogyatékos) fiatalok 16 és 25 éves életkor között, akik a készségfejlesztő speciális szakiskola közismereti anyagot, illetve pályaorientációs tananyagot, az érvényes kerettanterv szerint oktató évfolyamát eredményesen befejezték, és a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró tényező nem áll fenn. Képzési idő: 2 év szakképzési évfolyamon ( évfolyamon) A képzés célja: Az értelmileg akadályozott tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátítása, a későbbi rehabilitációs, illetve védett munkahelyeken történő munkavégzés képességének elősegítésére. Olyan egyszerű szakmai tevékenység alapjainak elsajátítása, ami a rehabilitációs és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható. Képessé tevés családi körben is végezhető bedolgozói munka végzésére, ami a fogyatékos ember teljesebb életét, a társadalomban és a termelőmunkában valórészvételét, ezzel együtt részleges társadalmi habilitációját és rehabilitációját segíti elő.

3 3 A képzés speciális sajátosságai: Minimális elméleti ismeret igényes tevékenység elsősorban tevékenységbe ágyazott ismeretszerzéssel történő elsajátíttatása. Folyamatos szoktatás a termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez, figyelembe véve a fogyatékos személyiség tűrőképességét és az egyes fogyatékosok egyéni terhelhetőségét. Az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, Az egyéni képességek figyelembevételével történő A gyógypedagógiai irányelvek szerinti korrektív, kompenzáló és rehabilitációs célú fejlesztés, gyógypedagógus aktív részvételével. Munkavégzéshez szükséges alapvető szakmai ismeretek elsajátítása. Követelmények: Legyen képes a tanuló a munkafegyelem és a munkavégzés alapvető szabályainak betartására. Legyen képes a tanuló az alapvető munkavédelmi és balesetmegelőző szabályok betartására. Ismerje meg a különféle fonalakat és fonalként felhasznált anyagokat és legyek képes a megtanult munkafolyamat során szükséges fonal és szín kiválasztására. Legyen képes a szövőszéket felnőtt aktív segítségével, felvetőszállal felvetni. Legyen képes a szövési tevékenység önálló végrehajtására a szükséges segédeszközök segítségével. Legyen képes a tervezett színek és minták megvalósítására a szövő tevékenység során. Legyen képes az előírt tűréshatáron belüli párhuzamosság és tömöttség biztosítására a szövés során. Legyen képes a fenti tevékenységeket algoritmizálva fázisaiban elkülönítve, szalagmunka jelleggel elvégezni. Legyen képes a készárut csoportosítani, csomagolni, kereskedelmi forgalom számára felcímkézni. Alapfokon tudatosuljon a tanulóban, hogy hasznos munkát végez, az általa előállított terméknek értéke van. Alakuljanak ki fogalmai a teljesítményről, illetve a teljesítményarányos juttatásról.

4 4 Tárgyi feltételek: A munkavégzés szerszámai: Kisváltós álló típusú szövőszék Fekvő típusú szövőszék Billenő szövőszék Szövőkeret a szövés elemeinek gyakorlásához Vetélő, leverő villa Varrószerszámok szegéshez, eldolgozáshoz Kiegészítő és segédszerszámok a szövő munkához. Vágó, daraboló szerszámok Rajzoló, jelölő mérőeszközök A munkavégzéshez szükséges anyagok: Felvetőszál, felvetőfonal Szövőfonal Előkészített tépett csomózott vászoncsík Hulladék vászonanyag Műanyagalapú szövőcsík Cérna, hímzőfonal Az oktatást segítő szemléltető eszközök: Írásvetítő, illetve egyéb kivetítést lehetővé tevő eszközök Hagyományos eszközök: Tábla, kréta Hangtechnikai eszközök: magnó, rádió, stb. Textil és fonal-minta gyűjtemény Különféle összetételű anyagvágatok Szakkönyvek, szaklapok, oktató táblák Diafilmek Videokazetták Szőnyeg-fotók Egyéni védőeszközök, védőfelszerelések: Munkaköpeny, Pormaszk Védőkesztyű.

5 5 Óraszámok a készségfejlesztő szakiskola évfolyamán Tantárgy Heti óraszám Éves óraszám Közismereti tárgyak Olvasás-írás 2 72 Társ. ism. és gy Számolás-mérési gy Testnevelés 2 72 Szakmai elmélet Munka- és körny. v. i Szakmai ismeretek Szakmai gyakorlat Munkatevékenység ,5 rehab. Összesen: Az összefüggő szakmai gyakorlatok óraszáma: évfolyamon 120 óra, ősszel 2 hét, nyáron 2 hét évfolyamon 60 óra, amit az éves óraszám tartalmaz.

6 6 Olvasás-írás évfolyam Cél: Alkalmazza azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik a rövid szöveg olvasását, értelmezését, és az írásbeli kapcsolatteremtést. Tegye képessé a tanulókat a megszerzett ismeretek önálló alkalmazására, a hétköznapi életben történő felhasználására. Fejlesztési feladatok: A megszerzett ismeretek folyamatos gyakorlásával mélyítse el a tanulók kultúrtechnikai ismereteit. Segítse a tanulók hétköznapi életbe való minél önállóbb beilleszkedését, az információk közötti tájékozódást. Követelmények: A tanuló tudjon az adott szóval (segítséggel) mondatot alkotni. Egyéni képességeinek és adottságainak megfelelően ismerje fel a betűket, rövid mondatot olvasson és értelmezzen. Ismerje fel a mindennapi életben használatos legfontosabb szimbolikus jelzéseket, piktogramokat és legyen képes utasításaik szerint cselekedni. (Veszélyt jelző felhívások, információkat adó jelzések.).

7 7 Olvasás-írás 11. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Beszédfejlesztés 32 óra Anyanyelvi, szakmai témájú, irodalmi élmények, versek, mondókák. Átélt, olvasott élmények önálló megfogalmazása, elmondása. Eligazodás a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Kommunikációs készség, beszédtechnika Írás gyakorlása 10 óra Képességek szintjének felmérése, vonalvezetési gyakorlatok. Szövegírás vonalközbe és segédvonalra. Mondatok másolása kiinduló vagy folyamatos írással. Írás gyakorlása tollbamondással. Személyi adatok és levél írása. Íráskészség Írásbeli kifejezőképesség fejlesztése Olvasás 15 óra Szavak, rövid mondatok olvasása, értelmezése. Kép és mondat egyeztetése. Mondat és mondat egyeztetése. Tagmondatok összefüggéseinek felismerése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése

8 8 Értő olvasás 15 óra Rövid mondatok értelmezése. Piktogramok, egyszerű jelek alkalmazása, megértése, használata. Térkép használata. Irodalmi, történelmi szemelvények, versek olvasása, értelmezése. Piktogramok, egyszerű jelek felismerése, gyakorlati alkalmazásuk területei. Térképolvasás. Szövegértő képesség

9 9 Olvasás-írás 12. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő képességek, képességek Beszédfejleszt és 32 óra Anyanyelvi, szakmai témájú, irodalmi élmények, versek, mondókák. Szakmai kommunikáció. Egyszerű dramatikus játékok. Eligazodás a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Szakmai témájú élmények önálló megfogalmazása, elmondása. Információszerz és gyakorlása. Kommunikációs készség Társalgási stílus elsajátítása. Metakommunikáci ós kifejezőképesség Írás gyakorlása 10 óra Vonalvezetési gyakorlatok. Nyomtatványok megismerése. Szövegírás vonalközbe és segédvonalra. Mondatok másolása írottról írottra, nyomtatottról írottra. Nyomtatványok kitöltése. Levél írása, tollbamondás. Íráskészség Írásbeli kifejezőképesség fejlesztése Olvasás 15 óra Szavak, rövid mondatok olvasása, értelmezése. Egyszerű olvasási gyakorlatok. Kép és mondat egyeztetése. Mondat és mondat egyeztetése. Tagmondatok összefüggéseinek felismerése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése

10 10 Értő olvasás 15 óra Rövid mondatok értelmezése. Mindennapi életben használt piktogramok, fontos jelek megértése, használata. Ismeretterjesz tő kiadványok, folyóiratok megismerése. Irodalmi, történelmi szemelvények, versek olvasása, értelmezése. Piktogramok, fontos jelek felismerése, értelmezése. Kiadványok, folyóiratok tanulmányozása, értelmezése. Szövegértő képesség

11 11 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok ( évfolyam) Cél: Bővítse a tanuló azon ismereteit, melyek elősegítik a társadalomba való beilleszkedést. Nyújtson olyan gyakorlati ismereteket, melyek megkönnyítik a tanulónak a környezeti és társadalmi elvárásoknak való megfelelést. Nyújtson olyan ismereteket, melyek a tanuló képességeinek kibontakoztatásával elősegítik, hogy teljesebb életet élhessen. Fejlesztési feladatok: Tegye lehetővé, hogy minél több gyakorlati tapasztalatot szerezhessen a szolgáltató és közintézmények használatában. Gyakorolhassa a tanult viselkedési és magatartási formákat egyéni képességeinek és a társadalom elvárásainak megfelelően. Szituációs helyzetgyakorlatokban gyakorolhassa a köznapi életben adódó helyes cselekvést. Követelmények: A tanuló irányítás mellett legyen képes igénybe venni a közszolgáltató és közintézmények alapvető szolgáltatásait. Igazodjon el a legfontosabb társadalmi szabályokban, értelmi szintjének megfelelően ismerje legalapvetőbb törvényes jogait és a legfontosabb törvényi szabályokat, legyen képes azok betartására. Ismerje a törvények megszegésének lehetséges következményeit. Értelmi képességihez mérten ismerje meg a közlekedés legfontosabb szabályait, kiemelten a saját élete és testi épsége szempontjából legfontosabb szabályokat. Ismerje meg a törvényesség betartását biztosító szervezetek, kiemelten a rendőr munkáját. Ne féljen tőle, tanuljon meg szükség esetén segítséget kérni. Legyen fogalma arról, hogy mi az adó és a közpénz.

12 12 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 11. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Hivatalos ügyintézés 22 óra Közintézmények fogalmának kialakítása, csoportosítása. Intézménylátogatás. Adekvát viselkedés kialakítása, üdvözlő formulák használata. Közintézmények feladatai, közhasznú létesítmények és azok feladatai. Feladatlapok megoldása, a téma feldolgozása beszélgetéssel. Önálló elképzelés alapján hivatali teendők tervezése. Hivatalos iratok, formanyomtatványok kitöltése. Segítségkérés gyakorlása a hivatalos ügyintézésben. Szocializáció, kapcsolatteremt és és alkalmazása (önismeret, alkalmazkodás). Munkahelyi ügyintézés 23 óra Munkaviszony létesítésével kapcsolatos elemi ismeretek. Ismerkedés a különböző szakmákhoz szükséges követelményekkel (iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság stb.) Önbizalom erősítése, jogok és kötelességek megkülönbözteté se, fontosságának felismerése.

13 13 Munkaviszony létesítése. Alapvető munkaügyi fogalmak: munkaidő, pihenőidő, ebédszünet, szabadság, betegállomány munkabér, vezető, beosztott stb. megismerése. Szituációs gyakorlatok a munkába állással és a munkaviszonyban töltött idővel kapcsolatban. Állami és egyházi ünnepek és megünneplésük. Hétvégi pihenő eltöltése. A gyakorlatok során a szókincs bővítése, szituációhoz illő viselkedési módok interiorizálása. Jogok és kötelességek 20 óra A társadalom alapvető működését szabályozó eszközrendszerének, egyszerűbb fogalmainak megismerése. Feladatlapok segítségével a törvényes és törvénytelen cselekedetek megkülönböztetése. Szabálysértés, bűncselekmény fogalmának megbeszélése. Nemzeti és állampolgári identitástudat kialakítása. A törvények betartása és az erre létesült szervezetek (rendőrség, bíróság, büntetésvégrehajtás). A törvényesség betartását szolgáló hatóságok és a velük való együttműködés. Alapvető jogaik és kötelességeik megismerése a munkaerőpiacon illetve a mindennapok során. Néhány eset feldolgozása szituációs gyakorlatokkal. Problémamegoldó gondolkodás

14 14 Az adó és a közpénzek 7 óra Miért és mit vonnak le a fizetésből? Milyen szerepe van a közpénzeknek? SZJA, Munkavállalói, Egészségbiztosítási, Nyugdíjbiztosítási járulékok, Magánnyugdíjpénztári illetve szakszervezeti tagdíjak. Ismerkedés nagyvonalakban az államháztartás rendjével, az egészségügyi illetve nyugdíjrendszer által nyújtott szolgáltatásokkal. A szakszervezet és más érdekképviseleti szervek megismerése. Ismeretlen szavak magyarázatával szókincsbővítés. Mire használja fel az állam a beszedett adót? Beszélgetés az adózás jelentőségéről. Emlékezet, verbális memória

15 15 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 12. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Hivatalos ügyintézés 22 óra Egyes közintézmények szerepe, működése. Intézménylátogatás. (posta, orvosi rendelő, rendőrség) Közlekedési szabályok betartása. Üdvözlési formulák egyre önállóbb használata. Viselkedési szabályok, szokások a közintézményekben. Kórház, orvosi rendelő, rendőrség, bank, posta, önkormányzati hivatal pályaudvar stb. Alapvető szabályok és szokások összegyűjtése, feladatlapok segítségével. Legfontosabb teendők megbeszélése a különböző intézmények igénybevétele kapcsán. Néhány formanyomtatvány kitöltése. Ok-okozati összefüggések felismerése az élet különböző területein. Személyi adatok gyakorlása. A közhasznú intézmények igénybevétele, segítségkérés. Szituációs gyakorlat néhány példa alapján: segítségkérés különböző intézményekben. Önálló ötletek verbalizálásával szókincsbővítés. Munkahelyi ügyintézés 23 óra Az előző tanévben szerzett ismeretek elmélyítése. Munkahelyi ügyintézés, munkafegyelmi kérdések. A tanultak felidézése, a munkahelyhez kapcsolódó fogalmak rendszerezése. Szituációs gyakorlatok segítségével a munkafegyelem fontosságának felismerése. Adekvát viselkedési módok interiorizálása. Szókincsbővítés, verbális kifejezőkészség

16 16 Jogok és kötelességek 20 óra Az előző évben megszerzett ismeretek bővítése. Alapvető jogok és kötelezettségek a törvények alapján. Az alapvető jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése. Önismeret, reális énkép kialakítása. Legfontosabb szabályok az általános viselkedésben, közlekedésben, ügyintézésben stb. Udvariassági formulák gyakorlása. Közlekedés gyalogosan és tömegközlekedési eszközökkel. Közlekedési szabályok önálló alkalmazása. Az adó és a közpénzek 7 óra Az előző évben megszerzett ismeretek bővítése. Az egészségügyi és szociális intézmények szolgáltatásai, igénybevételük. Különböző nyomtatványok kitöltése: Adószám, TAJ-szám, Személyi adatok igazolására szolgáló okmányok használata. Ismeretlen szavak magyarázatával szókincsbővítés. Identitás

17 17 Számolás-mérés Készségfejlesztő Speciális Szakiskola o. Cél: Műveletek végzése segítse a fogalmi gondolkodás fejlődését, fejlessze azoknak a képességeknek a kialakulását, melyek közvetlen segítséget adnak a mindennapi élethelyzetekben. Fejlesztési feladatok: Az időbeli tájékozódás témakörben szerzett ismeretek épüljenek a mindennapi életükbe. Tudják alkalmazni a pénzhasználatban tanultakat. Végezzenek műveleteket 100-as számkörben. Mérések gyakorlati alkalmazása. Követelmények: A tanulóknak legyenek alapvető tapasztalataik a mennyiségekről, és azok egymáshoz való viszonyáról. Legyenek elemi tapasztalatai a tárgyak kiterjedéséről, térbeli elhelyezkedéséről. Legyenek képesek alapfokon ismerni a pénz értékét, és azt fizetőeszközként segítséggel felhasználni. Alapfokon tájékozódjanak az idő fogalomkörében és az órahasználatban.

18 18 Számolás-mérés 11. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Számolási gyakorlatok 12 óra Mennyiségek felismerése, összehasonlítása, viszonyítások. Mennyiségekkel való műveletek. Pénznemek felismerése, váltási gyakorlatok. Vásárlási gyakorlatok pénz felhasználásával. Feladatlapok megoldása. Műveletek végzése pénz segítségével. Gondolkodási funkciók Mennyiségfogalmak rögzítése. A pénz, mint fizetőeszköz. Mérés 10 óra Mértékegységek, mérések gyakorlása. Hossz-, tömeg- és űrmértékek. Mérések végzése. Matematikai szókincs Időbeli tájékozódás 10 óra Évszak, hónap, hét, nap. Az óra. Felsorolás, sorba rendezés. Az óra leolvasása, beállítása. Időbeli viszonyok és összefüggések felismerése. Térbeli tájékozódás 5 óra Távolságok megbecsülése. Térbeli elhelyezkedés. Feladatlapok megoldása, gyakorlati alkalmazása. Megfigyelő és összehasonlító képesség

19 19 Számolás-mérés 12. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő képesség Számolási gyakorlatok 12 óra Mennyiségek felismerése, összehasonlítása, viszonyítások. Pénzkezelési gyakorlatok. Értékek viszonyítása. A pénz értéktartalma. Feladatlapok megoldása. Boltos játék. Olcsó drága termékek szétválogatása. Beszélgetés a pénz értékéről. Gondolkodási funkciók Feladatmegoldó képesség Önállóság Problémamegoldó képesség Mérés 10óra Mérések gyakorlása, összehasonlítások, egyszerű becslések. Mérések végzése. Matematikai szókincs Erő és súly érzékelésének Időbeli tájékozódás 10 óra Tájékozódás a naptárban. Az óra. Időbeli viszonyok összehasonlítása. Naptárban időpontok megkeresése. Játékórán megadott idő beállítása. Verbális memória Összehasonlító képesség Időbeli viszonyok felismerése

20 20 Térbeli tájékozódás 5 óra Térbeli tájékozódás. Térbeli elhelyezkedés és viszonyfogalmak változásai a térbeli elhelyezkedés változásaival. Feladatlapok megoldása, gyakorlati alkalmazása. Téri orientáció Logikus gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség Térbeli tájékozódás

21 21 Testnevelés és sport ( évfolyam) Cél: A tananyag járuljon hozzá az elemi munkatevékenységhez szükséges fizikai és szociális képesség kialakításához. Segítse a megtanult, begyakorolt testhelyzetek, gimnasztikai formájú gyakorlatok, elemi mozgássorok reprodukálására való alkalmasságot. Biztosítsa az egyéni érdeklődés és adottság szerinti sportolás, rendszeres testmozgás motívumainak rögzítését, ezzel segítse a tanulók társadalmi habilitációját. Fejlesztési feladatok: A tanult és begyakorolt alapmozgások és egyszerű mozgássorok reprodukálásával a mozdulatmemória, a mozgásos emlékezet Tornaszerek adekvát, egyre önállóbb használatának megtanítása. Növekvő elem- és ütemszámú ciklikus mozgássorok elsajátítása. Térbeli irányok és viszonyfogalmak használata, lateralitás kialakítása (tájékozódás a tornateremben lévő társakhoz és tárgyakhoz viszonyítva). Gimnasztikai alapformájú gyakorlatok rögzítése. Alapmozgások (futás, ugrás, dobás) gyakoroltatása képességfejlesztő gyakorlatokkal, játékos feladatmegoldásokkal. Sportjátékok alapvető játékelemeinek, játékszabályainak alkalmazása versenyszerűen. Testi fejlődés zavarainak korrekciója a helyi lehetőségekhez igazodó terápiás eljárások alkalmazásával.

22 22 Követelmények: Tudja saját testéhez viszonyítva a tornaszerek, tárgyak helyzetét megmutatni, lehetőség szerint szóban is megfogalmazni. Legyen képes mozgásának ritmusát, dinamikáját és kifejező erejét szabályozni. Tudjon gimnasztikai alapformákat összekapcsolni és irányítás mellett a mozdulatsort folyamatosan végezni. Irányítás mellett tudja testtartását és légzésének ritmusát összehangolni. Tudja alkalmazni a labdabiztonságot a sportjátékok során. A versenyek és csapatjátékok közben törekedjen a játékszabályok betartására, sportszerű magatartásra. Legyen képes a begyakorolt mozgáselemeket, egyszerű mozgássorokat változó körülmények között is alkalmazni.

23 23 Testnevelés és sport - Készségfejlesztő szakiskola 11. évfolyam Témakör Rendgyakorlatok, Téri tájékozódás, Gimnasztikai alapformák 22 óra Tartalom / Tanulói tevékenység Irányítással menetelés helyben járással, takarás, igazodás, ütemtartással. Sorbontás, szakadozás, fejlődés helyben. Testfordulatok talpon és sarkon. Sorakozás magasság szerint segédeszközök nélkül. Egyszerű gyakorlatok: nyak, kar, törzs, láb. Összetett gyakorlatok, előkészítő, nyújtó és ernyesztő hatású gyakorlatok, kéziszer nélkül és kéziszerrel. Fejlesztendő készségek, képességek Foglalkozások rendjének és a fegyelem szükségszerűségének felismerése saját élményen és tapasztalaton keresztül. A szervezett forma elfogadása, a rendgyakorlatok pontos kivitelezése és a testtartás összehangolása. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 20 óra Egyensúlyozó járás segítséggel, nehezített körülmények között. Sorozatgurulás előre, hátra. Kúszás, mászás, függeszkedés természetes akadályok között, mászás kötélen. Távolugrás helyből. Gyorsfutás fejlesztése különböző testhelyzetekből. Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése. Jellemtulajdonságok akarat, bátorság Labdás gyakorlatok 10 óra Kislabda-hajítás irányítással, nekifutással. Labdavezetés váltott kézzel lassú futás közben akadályok megkerülésével. Átadások mozgás közben. Súlylökés tömött labdával. Az alapvető fizikai képességek komplex módon, valamint külön-külön történő fejlesztése, mozgásműveltség

24 24 Sportjátékok elemei 20 óra Kosárlabda átadások különböző típusainak alkalmazása, kosárra dobás álló helyzetből. Labdarúgás, labdaadogatás társnak, álló helyzetből. Pontrúgások. Szivacslabda ütögetés, labda elkapása, visszadobása háló felett. A személyiség formálása csoport-, illetve csapatjátékokon keresztül. Az adott sportág technikai, taktikai elemeinek bevésése.

25 25 Testnevelés és sport - Készségfejlesztő szakiskola 12. évfolyam Témakör Tartalom / Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Rendgyakorlatok, Téri tájékozódás, Gimnasztikai alapformák 22 óra Sorbontás, szakadozás, fejlődés helyben. Térérzékelés. Testfordulatok talpon és sarkon. Sorakozás magasság szerint segédeszközök nélkül. Jelentés, vezényszavak használata. Több mozgáselem összekapcsolása mozdulattá. Lábgyakorlatok prioritása. Összetett gyakorlatok, előkészítő, nyújtó és ernyesztő hatású gyakorlatok, kéziszer nélkül és kéziszerrel. A mozgásszervek általános képzése, előkészítése, életfontosságú készségek fejlesztése, mozgáskoordináció javítása. Kondicionálás, erőnlét megszerzése, fenntartása, állandó fokozása. Képességfejlesztő gyakorlatok, játékos feladatok 20 óra Egyensúlyozó járás segítséggel, nehezített körülmények között. Sorozatgurulás előre, hátra. Kúszás, mászás, függeszkedés természetes akadályok között, mászás kötélen. Magasugrás előkészítése ugrómérce alkalmazásával. Közepes iramú futás terepviszonyok között. Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése. A test valamennyi izomcsoportjának, valamint az egész szervezetnek általános Labdás gyakorlatok 10 óra Kislabda hajítás önállóan, nekifutással. Labdavezetés váltott kézzel lassú futás közben akadályok megkerülésével. Átadások mozgás közben. Súlylökés súlygolyóval. Az alapvető fizikai képességek komplex módon, valamint különkülön történő fejlesztése, mozgásműveltség

26 26 Sportjátékok elemei 20 óra Kosárlabda átadások különböző típusainak alkalmazása, különböző szituációkban. Kosárra dobás labdavezetésből. Védekezés alkalmazása. Labdarúgás, labdaadogatás, labda megállítása különböző játékszituációban. A személyiség formálása csoport-, illetve csapatjátékokon keresztül. Az adott sportág technikai, taktikai elemeinek bevésése.

27 27 Munka- és környezetvédelmi ismeretek évfolyam Cél: A tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltése saját és közvetlen környezetük esztétikus kialakítására. Legyenek képesek a kijelölt munka elvégzéséhez az időjárásnak megfelelő öltözéket felismerni. Szívesen tartózkodjanak a jó levegőn, szeressék a természetet, segítséggel tegyék vonzóvá környezetüket. Értelmi képességeik függvényében ismerjék fel a környezetvédelem fontosságát és tudják, mit tehetnek a környezet védelmében, a mindennapok során. Ismerjék fel a veszélyhelyzeteket és tudják jelenteni azokat. Fejlesztési feladatok: Az elméleti ismeretek elsajátíttatása elsősorban tevékenységbe ágyazott ismeretszerzéssel. Az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek bővítése a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek körében. A veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos teendők elsajátíttatása. A munkaruha és a különböző védőfelszerelések használatának begyakoroltatása. Követelmények: A tanulók tanulják meg, hogy a biztonságos munkavégzés egyik alapfeltétele a figyelmes, fegyelmezett magatartás. Tudják rendeltetésszerűen használni a szükséges eszközöket, kéziszerszámokat. Ismerjék meg a veszélyt jelző piktogramokat. Ismerjék meg a szakmájuk során előforduló veszélyforrásokat. Sajátítsák el a munka során használt anyagok, eszközök biztonságos kezelésének szabályait.

28 28 Munka- és környezetvédelmi ismeretek 11. évfolyam Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Balesetmegelőzés az iskolában 7 óra Az osztály- és munkaterem használatának rendje. A munkavédelmi szabályok betartása, a munkába állás feltételei. A munkaruha és a kötelező védőfelszerelések használata, a balesetek megelőzése. Az osztály- és munkaterem rendjének kialakítása után az eszközök helyének pontos betartása. Feladatlapok segítségével a legfontosabb munkavédelmi szabályok megismerése. A munkaruha és a védőfelszerelések funkciójának megismerése. A baleseti veszélyforrások felismerése, kiküszöbölése. Fejlesztendő készségek, képességek Feladattudat, Kitartás, Pontos munkavégzés, Megfelelő munkatempó, Rendszeretet, Fegyelem Balesetmegelőzés a gyakorlaton 7 óra Kulturált, fegyelmezett viselkedés a kertben (fólia, üvegház). Az időjárás viszontagságainak veszélyei (napszúrás, felégés, allergia). A fizikai állóképesség figyelembe vétele. A leggyakoribb foglalkozási mérgezések megelőzése (személyi higiéné). Tűzvédelem. Balesetmegelőzés szabályainak megismerése, alkalmazása. Beszélgetés a veszélyforrásokról. Tűzvédelmi kategóriák, technikák megismerése. Tűzvédelmi napló vezetése. Pontos munkavégzés, Rendszeretet, Fegyelem, Döntésképesség, Alkalmazkodó képesség Ismeretlen fogalmak magyarázatával szókincsbővítés

29 29 Teendők baleset bekövetkezésekor 7 óra Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai. Baleset bejelentése. Teendők áramütés esetén. A legfontosabb teendők tűz esetén. Elsősegély-nyújtási technikák alkalmazása. Részfeladatok összekapcsolása, Teendők baleset bekövetkezésekor (szituációs játék) Helyzetfelismerő képesség fejlesztése Döntésképesség kialakítása. Környezetünk védelme 15 óra Az ember és környezetének kapcsolata, kölcsönhatásai. A környezetvédelem közegészségügyi vonatkozásai. A természetvédelem fontossága. A vegyszer nélküli növényvédelem lehetőségei a természet egyensúlyának fenntartásában. A környezet és az élőlények közötti kölcsönhatások, összefüggések felismerése. Album készítése folyóiratokból kivágott képek segítségével, az egészséges környezet szépségéről. Környezettudatos tevékenység felismertetése. Rendszeretet kialakítása. Környezetóvás képességének Finommotorika, esztétikai érzék Képzelőerő

30 30 Munka- és környezetvédelmi ismeretek 12. évfolyam Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Balesetmegelőzés az iskolában 7 óra Az osztály- és munkaterem használatának rendje. A munkavédelmi szabályok betartása, a munkába állás feltételei. A munkaruha és a kötelező védőfelszerelések használata, a balesetek megelőzése Az osztály- és munkaterem rendjének kialakítása után az eszközök helyének pontos betartása. Feladatlapok segítségével a munkavédelmi szabályok megismerése. A védőfelszerelések funkciójának megismerése. A baleseti veszélyforrások felismerése, kiküszöbölése. Fejlesztendő készségek, képességek Feladattudat, Kitartás, Pontos munkavégzés, Megfelelő munkatempó, Rendszeretet, Fegyelem Balesetmegelőzés a gyakorlaton 7 óra A munkavégzéshez a legmegfelelőbb szerszámok kiválogatása, rendeltetésnek megfelelő használata. Az időjárás viszontagságainak veszélyei (napszúrás, felégés, allergia). A fizikai állóképesség figyelembe vétele. A leggyakoribb foglalkozási mérgezések megelőzése (személyi higiéné). Tűzvédelem. Fegyelmezett munkavégzés, az utasítások pontos betartása, a megfelelő eszközök kiválasztása. Balesetmegelőzés szabályainak megismerése, alkalmazása. Beszélgetés a veszélyforrásokról. Munkavédelmi szabályok megismerése. Tűzvédelmi kategóriák, technikák megismerése. Tűzvédelmi napló vezetése. Pontos munkavégzés, Rendszeretet, Fegyelem, Döntésképesség, Alkalmazkodó képesség Ismeretlen fogalmak magyarázatával szókincsbővítés

31 31 Teendők baleset bekövetkezésekor 7 óra Az elsősegélynyújtás egyszerűbb módjai. Baleset bejelentése. Teendők áramütés esetén. A legfontosabb teendők tűz esetén. Elsősegély-nyújtási technikák alkalmazása. Részfeladatok összekapcsolása, Teendők baleset bekövetkezésekor (szituációs játék) Helyzetfelismerő képesség fejlesztése Döntésképesség kialakítása. Környezetünk védelme 15 óra Az ember és környezetének kapcsolata, kölcsönhatásai. A környezetvédelem közegészségügyi vonatkozásai. A természetvédelem fontossága. A vegyszer nélküli növényvédelem lehetőségei a természet egyensúlyának fenntartásában. A hulladékok és a környezetre káros csomagoló és egyéb mérgező anyagok kezelésének szabályai. A szelektív hulladékgyűjtés fogalma, gyakorlata. A környezet és az élőlények közötti kölcsönhatások, összefüggések felismerése. Album készítése folyóiratokból kivágott képek segítségével, az egészséges környezet szépségéről. Hulladékok gyűjtése, szelektálása, elszállítása. Környezettudatos tevékenység felismertetése. Rendszeretet kialakítása. Környezetóvás képességének Finommotorika, esztétikai érzék Képzelőerő

32 32 Szövés Szakmai Ismeretek (11. évfolyam) Cél: Olyan munkafolyamatok megismertetése, gyakoroltatása, amelyek a szövési folyamat egyre önállóbbá válását képezik. A munkához felhasznált anyagok illetve az alakításukhoz szükséges eszközök megismerése. Az eszközök célszerű, balesetmentes használatának elsajátítása készség szintjén. Fejlesztési feladatok: A szövéshez használható textilek, fonalfajták megismerése, ezek alkalmazásának felfedezése. A szövés munkafolyamatain belül ismerjék és használják az alkalmazott eszközöket. Ismerjék meg a szövőszék részeit, funkcióját, működését. Ismerjék meg és alkalmazzák a felvetés szabályait. Ismerjék meg és sajátítsák el a rongy és fonal szövés technikai műveleteit a különböző díszítési technikákat. Ismerkedjenek meg a legismertebb, legjellemzőbb népszokásokkal, a szőttesek felhasználásának lehetőségeivel. Követelmények: Tudja csoportosítani a textíliákat. Tudja kiválasztani a szövéshez használható eszközöket. Ismerje a szövőszék legfontosabb részeit. Ismerje a szövési tevékenység munkafázisait. Tudja, mit kell tennie baleset esetén.

33 33 Szakmai ismeretek Szövés 11. évfolyam Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Anyagismeret 30 óra Ismerkedés különféle textíliákkal: - természetes és mesterséges alapanyagok - fonalak, szövetek, kötött, hurkolt kelmék - gézszövetek, nemezek, filcek - bolyhos szövetek, vésznak, selymek A textíliák tulajdonságai: - vastagvékony, durvalágy szövetek -sűrű-ritkán szövött anyagok - nedvszívó anyagok képességének összehasonlítása - hőérzékeny illetve különböző hőfokon vasalható anyagok -anyagismereti próba Textilfajták válogatása, csoportosítása megadott szempontok szerint. Textil csíkokra vágása, összevarrása le-felöltéssel, gombolyítása. Munkadarabok, használati tárgyak készítése vágással, ragasztással, a tanult öltésfajták alkalmazásával. Textil fonalgyűjtemény készítése. Vásárlás egy rövidáru üzletben, nedvszívó képesség összehasonlítási mosással. Vasalás gyakorlása vasalási hőfok szerint. Fonalak sodrása, fonása, szakíthatósága,gyúlékonysági próba. Motring, gombolyag szétválogatása. Fejlesztendő Készségek, képességek Részfeladatok összekapcsolásával a gondolkodás Ismeretek készségek bővítése, készségek gyakoroltatása. Manuális készség, finom motorika Ismeretlen szavak magyarázatával szókincsbővítés Életszerű tevékenységek végzésével az önálló önkiszolgáló tevékenység készség szintű gyakorlása.

34 34 Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Eszközismeret 30 óra A szövés munkafolyamatain belül használt eszközök ismerete, használata. A szövőszékek fajtái: -szövőkeretek: váltás nélküli, kisváltós, asztali váltós, álló szövőszék. Nagy szövőszék: - álló szövőszék -fekvő szövőszék - paraszt szövőszék A szövőszék részei: - henger, nyüst, oldalfák, merevítők, ékek, felvetőállvány Tartozékok: leverő villa vetélő, fonalorsó, olló, mérőszalag A szövőszékek fajtáinak felismerése. A szövőszék részeinek felismerése megnevezése. A tartozékok felismerése, megnevezése. Fejlesztendő Készségek, képességek Megfigyelőképesség,emlékezet, verbális és vizuális memória Egyszerű munkafolyamatok begyakorlásával a szerialitás Gondolkodási műveletek, irányított figyelem Tervezés 30 óra Színekszínelmélet Alap és mintázó színek, színkeverés. Színkörszínkontraszt. Színek csoportosítása: alapszínek, kevert színek. Füzetbe színkeverés temperával. Megfigyelőképesség kreativitás

35 35 Színek tónusai: - hideg színek - meleg színek A színek hangulati szerepe, térhatása. Színárnyalatok, tónusok egymáshoz való viszonya, színvariációk. Papírragasztás a színskála szerint. Játék a színekkel, festéssel,színezéssel. Kompozíció készítése hideg - meleg színekkel. Terítő tervezése (papírvágás, ragasztás) Érzékszervek aktivizálásával sokoldalú tapasztalat szerzése. Ismeretek elsajátítása a többcsatornás fejlesztésen keresztül. Az eszközök adekvát használatának A fogalmak, színárnyalatok megnevezésével, a munkafolyamatok lépéseinek verbalizálásával kifejezőkészség Hagyományaink 18 óra A szőttesek felhasználása: - használati tárgyak - lakásdíszítés - népviselet Népi kismesterségek: - népi faragó, bőrtárgy készítő, hímző, csipkeverő, hímes tojásfestő, mézeskalácskészítő, fonó, szövő Népszokások jellemzői: - karácsonyi, farsangi, húsvéti népszokások Ismerkedés a fonásszövés kialakulásával, fejlődésével, hagyományőrző szerepével. Látogatás és tapasztalatszerzés múzeumban, kézműves házban, kiállításokon. népművészettel kapcsolatos könyvek nézegetése. Népi kismesterségekről filmek megtekintése. Népszokásokhoz kapcsolódó dísztárgyak készítése A szép iránti érzékenység, esztétikai nevelés, ízlésformálás. Népművészeti tárgyak megbecsülésére való nevelés. A régi mesterségek megismerésével szókincsbővítés, elődök tiszteletére való nevelés. Népszokások ápolása, tisztelete és őrzése. Szocializáció, nyilvános viselkedés, normakövetés.

36 36 Szövés Szakmai Ismeretek (12. évfolyam) Cél: A szakmai képzés célja, hogy közreműködővé, alkalmassá váljon a szőnyeg és egyéb használati termékek (terítő tarisznya, párna, rongyszőnyeg előállításában). A munkához felhasznált anyagok illetve az alakításukhoz szükséges eszközök megismerése. Az eszközök célszerű, balesetmentes használatának elsajátítása készség szintjén. Fejlesztési feladatok: Az eddig ismert szövési tevékenységek további gyakoroltatása, egyre önállóbbá válása. Együttműködési készség tovább Feladattudat, kitartás tovább A képességek függvényében a szakma minél teljesebb megtanítása. Követelmények: Legyen képes a szövőszéket felnőtt aktív segítségével, felvetőszállal felvetni. Legyen képes egyéni képességeinek függvényében az adott szövési tevékenység végrehajtására a szükséges segédeszközök segítségével. Legyen képes a tervezett színek és minták megvalósítására a szövő tevékenység során. Legyen képes az előírt tűréshatáron belüli párhuzamosság és tömöttség biztosítására a szövés során. Legyen képes a fenti tevékenységeket algoritmizálva, fázisaiban elkülönítve, szalagmunka jelleggel végezni. Legyen képes a munkafegyelem és munkavégzés alapvető szabályainak betartására. Legyen képes az alapvető munkavédelmi és balesetmegelőző szabályok betartására.

37 37 Szakmai ismeretek Szövés 12. évfolyam Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Szövés előkészítő műveletei Felvetés 18 óra A szövés előkészítő műveleteinek megismerése. Alapanyagok előkészítése. A fonás előkészítése, elrendezése. Felvetés állófekvő szövőszéken. Láncfonal, vetülékfonal tulajdonságai. Fonás 2-3 szállal, sodrás. Textil válogatása csíkokra vágása, gombolyítása. Fonalgombolyítás, szivacstépés. A felvetés és a csomózási technikák megismerése, gyakorlása. Kettős csomó, takács csomó bemutatása, gyakorlása. Fejlesztendő készségek, képességek Irányított figyelem, finom motorika. A technikai lépések egymás utáni elsajátításával memória, szerialitás A tevékenység verbalizálásával nyelvi kifejezőkészség Szövésminták tervezése Rongyszövés 30 óra Lábtörlő, szőnyeg készítése: - sima szövés egy színnel - csíkminta második szín befűzése - bonyolultabb minták kialakítása - széltartás, mérettartás módszerek megismerése. A szövés kipróbálása mintázat nélkül, majd mintázva. Egyenletes, soros hibátlan technika elsajátítása. Ritmus kialakítása. Önálló kezdeményezés,esztétikai illetve a szépség iránti igény felkeltése. Alkotókedv kialakítása a különböző ötletek megvalósításával. Az ötletek verbális kifejezésével a nyelvi kifejezőkészség Manuális készség, finommotorika Adekvát eszközhasznált.

38 38 A szövőmunkák folyamata 30 óra Egyszerű szövés megismerése: - a szövés helyes elkezdése, - elszövés - szövés folyamataalgoritmizált megismerés - egyszerű szövési feladatok szövőszéken A fekvő szövőszéken való szövés folyamata: - felvetés, feszesség beállítása - lekötőcsík, takácscsomó alkalmazása - felrakás, irányítás, váltás módja - leverés, tömörítés célja, módszerei - méret, ellenőrzés, javítási lehetőségek. Minták kialakítása: - sima, csíkos, létrás, rozmaringos, félrozmaringos, gömbözött minták - lekötés, levágás módjai -- utómunkálatok, eldolgozás. Egyenletes,spontán Szövés; Tömörítés, feszítés, váltás gyakorlása. A szövés eszközeinek rendeltetésszerű használata. A szövés elkezdéséhez szükséges anyagok, eszközök kiválasztása. Felvetés műveletének gyakorlása. A szövés gyakorlása. Egyszerű minták bemutatása, folyamatos gyakorlása a képességek figyelembevételével. Mintaolvasásmotívumszövés. Csíkritmus alkalmazása egyszerű munkadarabokon. A kész munkadarab eldolgozásának gyakorlása. Megfigyelőképesség. Egyszerű munkafolyamatok lépéseinek mechanikus bevésése. Megfelelő eszközhasználat. Koncentrált figyelem A méret-arány tartásával a téri tájékozódás fejlesztése, esztétikai érzék alakítása. Finommotorika fejlesztése, az önálló kezdeményezéssel alkotó kedv felkeltése, kreativitás Az elképzelések verbalizálásával nyelvi kifejezőkészség

39 39 Termék előállítás 30 óra Párna szövése, geometriai minták kialakítása, különböző kötésmódokkal. Tarisznya szövése: - kezdő és végszálak helyes behúzása. - szövés befejező műveletei. - felvető befejezése. (makramé fonása, sodrása). - a zsinór rávarrása a kész tarisznyára. Faliszőnyeg-asztali futó szövése: Képességektől függően gyapjúból való termékek szövése. Anyagok előkészítése. Felvetés. Szövés. Mintázás. Befejezés, tisztázás. Lánc és vetülékfonalak előkészítése,kiválasztása felvetés segítségével. Kötésmódok bemutatása: likatos (torontáli), egy szálon forduló, két szál közötti (svéd). A szövés széleinek eldolgozása csomózással. Szövött anyag oldalainak összevarrása. Párna kitömése, eldolgozása. Szövés kapuvonal helyes tartásával. Szövés 2-3 színnel, ugyanannyi vetélővel. Szélek párhuzamos és egyenletes tartása. Szélek eldolgozása összevarrása, zsinórkészítés körömfonással. Tervezés-alapanyagok kiválasztása. Szükséges fonal mennyiség kiszámítása. Színek meghatározása mintaterv szerint. Szövés:előszövés, vetélő helyes használata, kötésmódok megbeszélése. Csíkritmusok:egyenletes, páros, hármas csoportos, ritmusok, egyenletes szövés, szélek párhuzamos és egyenes tartása, eldolgozása, befejezése. Adekvát eszközhasználat. Mérés, aránytartás, téri orientáció Értelmi képességek, irányított figyelem Összpontosítás képességének Finommotorika, manuális készség A tevékenység megszerettetésével a munkában való részvétel elősegítése. Tervezésnél a vállalkozói kompetencia A szükséges anyagmennyiség kiszámításával a matematikai kompetencia A tevékenységek során alkalmazkodás, együttmőködési készség Feladattudat kitartás-pontos munkavégzés. Rendszeretet, fegyelem.

40 40 Szövés Munkatevékenység (Szakmai gyakorlat) ( évfolyam) Cél: A szakmai képzés célja, hogy a tanuló alkalmassá váljon a szőnyeg és egyéb használati tárgyak (lábtörlő, rongyszőnyeg stb.) előállítására. A munkához felhasznált anyagok illetve az alakításukhoz szükséges eszközök megismerése. Az eszközök célszerű, balesetmentes használatának elsajátítása készség szintjén. Fejlesztési feladatok: A szövéselőkészítés és a szövés mozzanatainak elsajátíttatása. A szövéshez használható textilek megismertetése, alkalmazásuk begyakoroltatása. A szövés munkafolyamatain belül ismerjék és használják az alkalmazott eszközöket. A képességek függvényében a szakma minél teljesebb megtanítása. Követelmények: Legyen képes egyéni képességeinek függvényében az adott szövési illetve szövés-előkészítési tevékenység végrehajtására a szükséges segédeszközök segítségével. Legyen képes a tervezett színek és minták megvalósítására a szövő tevékenység során. Legyen képes az előírt tűréshatáron belüli párhuzamosság és tömöttség biztosítására a szövés során. Legyen képes a munkafegyelem és a munkavégzés alapvető szabályainak betartására. Legyen képes az alapvető munkavédelmi és balesetmegelőző szabályok betartására.

41 41 Munkatevékenység (szakmai gyakorlat) Szövés 11. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Szövéselőkészítés mozzanatai és eszközei 200 óra Tervezés (méret, anyag, minta) Szövéselőkészítés (válogatás, vágás, varrás) Eszközök: olló, tű, cérna, textíliák Felvetés Eszközök: motring, gombolyag Anyagok szín és minőség szerinti válogatása, Anyagcsíkok vágása, anyagcsíkok végeinek összevarrása, gombolyítása. Felvetés. Kreativitás fejlesztése Kézügyesség, finommotorika fejlesztése Ismerkedés a szövés eszközeivel 200 óra Fekvő szövőszék Álló szövőszék Asztali váltós szövőszék Szövőkeretek Vetélő (átvető) Leverő villa A szövés kipróbálása a különböző eszközökkel. Ismerkedés az eszközök sajátosságaival, speciális tulajdonságaival. Ismeretlen fogalmak magyarázatával szókincsbővítés A szövéshez használható anyagok megismerése 120 óra Az anyagok csoportosítása eredet szerint Mesterséges természetes anyagok (növényi-állati eredetű) Az anyagok eredet szerinti szétválogatása Válogatás szín és minőség szerint Érzékszervek aktivizálásával sokoldalú tapasztalat szerzése

42 42 A szövés folyamatának megismerése 200 óra Munkadarab elkészítése segítséggel, később irányítással, a tanév végére pedig képességektől függően mind nagyobb önállósággal. Lábtörlő szövése, fokozott figyelmet fordítva a munkadarab széleinek tartására. Egyszerű munkafolyamatok begyakorlásával a szerialitás fejlesztése Irányított figyelem fejlesztése

43 43 Munkatevékenység (szakmai gyakorlat) Szövés 12. osztály Témakör Tartalom Tanulói tevékenység Fejlesztendő készségek, képességek Munkaszervezés 200 óra Előkészítés A munkadarab elkészítésének megtervezése, a szükséges anyagok és eszközök kiválasztása Kreativitás fejlesztése Analízis szintézis gyakorlása Szövéselőkészítés feladatai: Válogatás, Vágás, Varrás. Anyagok szín és minőség szerinti válogatása, Anyagcsíkok vágása, Anyagcsíkok végeinek összevarrása, gombolyítás. Kézügyesség, finommotorika fejlesztése Esztétikai érzék fejlesztése Felvetés előkészítése Gombolyítás motringról A tervezett méret szerinti felvetés A szövőszék adott szélességben történő felvetése Mérés, becslés gyakorlása Szövőmunkák szervezése 420 óra Algoritmizálás A szövés kezdő lépései A szőnyeg kezdő lekötése Anyagelőkészítés Munkavégzés lépéseinek megtervezése, algoritmizálás Lekötés az adott felvetőszálhoz megfelelő sorszámmal A szükséges anyagmennyiség előkészítése A terveknek megfelelő színű és minőségű anyaggal való kezdés az elméletben elsajátított szabályok alapján Algoritmusok kapcsán a részegész viszonyok felismerése a munkafolyamatokban Vizuális memória fejlesztése a tervezett minta megvalósításával

44 44 A tervezett szőnyeg elkészítése, fokozott figyelemmel a szélek tartására. Szövés Folyamatos, pontos munkavégzés gyakorlása A szőnyeg befejezése Záró lekötése Készáru adjusztálása A szövés befejező mozzanatai Az elkészült munkadarab leszedése, csomózása, tisztázása Esztétikai érzék fejlesztése 100 óra Válogatás, rendszerezés Minőség és méret, valamint egyéb megrendelői igény szerinti válogatás. Csomagolás dobozba, védőfóliába. Címkézés, Átkötés, Rendezés. Manuális készség, finommotorika fejlesztése

45 45 A beszámolás rendje a szakmai ismeretek megszerzéséről: Gyakorlati vizsga, a gyakorlati tevékenység során már elkészített munkadarab önálló elkészítése. A szakmai követelmények megvalósításáról a képzési folyamat során tapasztaltak alapján ad számot a tanuló. A minősítést az oktató team végzi. Az értelmileg akadályozott tanuló korlátai miatt írásbeli és szóbeli elméleti vizsgát tenni általában nem képes. A képzésről kiadott bizonyítvány: A képző intézmény az OM által jóváhagyott tanúsítványt ad a végzett tanulónak a képzés eredményes befejezéséről. A tanúsítványban szerepelnie kell: A tanuló azonosító adatainak. A képző intézmény azonosító adatainak (köztük az OM számnak), illetve annak a ténynek, hogy ismereteit a tanuló készségfejlesztő szakiskolában szerezte. A képzés szakterületének, a képzési időnek és a képzés engedélyezése számának. A tanúsítvány minősítése: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, és a képzésben részt vett lehet. A képzésben részt vett minősítés a követelmények teljesítésének képtelensége esetén kerül bejegyzésre a képzésben aktívan részt vevő, de a követelményeket teljesíteni nem képes értelmileg akadályozott fiatal tanúsítványába.

46 46

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÖVÖTT TÁRGY-KÉSZÍTŐ KÖZPONTI SZAKMAI PROGRAMMODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2.

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Tanulók Szakmai Képzéséhez Készült: Rum Kastély EGYMI 2014. Tartalom 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE... 4 2. KÉPZÉSI

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

Pedagógiai program. VI. kötet

Pedagógiai program. VI. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VI. kötet Középsúlyos

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-8.. évfolyam A helyi tanterv a központi kerettanterv alapján készült Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók. Célunk a természeti

Részletesebben

Technika és gyakorlat

Technika és gyakorlat Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Technika és gyakorlat HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Garbócziné Gyallai Eszter Tinicsné Berta Brigitta MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 1. 2. 3.

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 HELYI TANTERV a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (DUÁLIS KÉPZÉSI

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 542 04 FÉRFISZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 725 08 azonosítószám LÁTSZERÉSZ ÉS OPTIKAI ÁRUCIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK I. TÍPUS 1 10. évfolyam

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció

ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció Az alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok a sikeres munkavállaló számára nélkülözhetetlen szociális kompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 21 811 01

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A 2013/14. tanévtől indítandó szakképzés jogi háttere: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 537 SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 9. évfolyam Szakmai el ókészít ó ismeretek Szakmai el ókészít ó gyakorlatok

Részletesebben

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Szociális gondozó és ápoló szakképesítés OKJ azonosító szám 34 762 01 9. - 10. - 11. szakképző

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz tartozó 54 211 01 DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

el készít évfolyamai 9-10.

el készít évfolyamai 9-10. HELYI TANTERV Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola Zalaszentgrót Készségfejleszt Speciális Szakiskola elkészít évfolyamai 9-10.

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 54 762 03 SZOCIÁLIS SZAKGONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) III. SZOCIÁLIS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 761 01 Gyermekotthoni

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.118. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 07 VASÚTI VILLAMOS JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 01 ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ 54 761 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben