1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök"

Átírás

1 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában és környékén 2 Mi van a tanteremben? 3 Anyagok körülöttünk 4 Hóban, szélben, napsütésben 8 Mi kerül az asztalra? 3 Élőlények közösségei 4 Szabadon tervezhető 4 Összesen: 36 óra

2 Az iskola 4 óra A megismerési módszerek folyamatos alkalmazása (megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, mérés). A térbeli tájékozódás fejlesztése. A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és értelmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció fejlesztése. Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása. A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése az iskolai környezetben Helyes viselkedés és megfelelő Mi a különbség az óvoda és az Vizuális kultúra: öltözködés az iskolában (tanórán, iskola között? színek, formák. különböző szabadidős Mi van az iskolában? foglalkozásokon, szünetben). Hogyan tájékozódunk az iskola Matematika: Az iskolában dolgozók épületében? távolságok, foglalkozásának összehasonlítása. Az iskolai élet rendje. nagyságren-dek Megszólításuk, köszönés, Kikkel találkozunk az iskolában? becslése, udvariassági formulák használata. Hogyan öltözködünk az megnevezése, mérése. iskolában? Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályteremben Milyen élőlények vannak a Technika, életvitel és található tárgyak, bútorok tanteremben, az iskolában, az gyakorlat: helyes megnevezése, jellemző iskola udvarán? öltözködés. tulajdonságaik összegyűjtése, A környezetünkben előforduló csoportosításuk különböző anyagok érzékelhető szempontok szerint. tulajdonságai. Élőlények és élettelen dolgok A szobanövények és a házi összehasonlítása, különbségek kedvencek gondozása. Miért nem megfogalmazása. akar sok szülő házi kedvencet? Egyszerű növényápolási munkák Életfeltételek. elvégzése (ültetés, öntözés, Az időjárást jelző piktogramok. talajlazítás) és a hozzájuk tartozó Az iskolában található jelek, jelzések, piktogramok néhány eszköz nevének megismerése, az eszközök használata. A házi kedvencek, a házban és a ház körül élő állatok megnevezése, egy-egy (az ember számára) jellemző tulajdonságának megnevezése. Az időjárás megfigyelése, az időjárásnak megfelelő öltözködés megtervezése.

3 Tájékozódás az iskola épületében. Az iskola épületében és a környéken található jelek, jelzések értelmezése. Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. Az iskolás gyerek 4 óra Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mérés és a tapasztalatok rögzítése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját test megismerése Napi- és hetirend tervezése, a Mi a különbség az iskolás és az Magyar nyelv és megvalósítás értékelése. óvodás gyerek napirendje között? irodalom: mondókák, Helyes testtartás. A megvilágítás Mivel telnek a hétköznapok, a versek, dalok a szerepének felismerése tanulás hétvégék és az ünnepek? testrészekkel közben. Hogyan, mikor és mennyit kapcsolatban. A helyes táplálkozási és a tanulunk? higiénés szokások tudatosítása, Hogyan tájékozódunk a Ének-zene: a ritmus alkalmazása a napi gyakorlatban. környezetben? szerepe a zenében. Az érzékszervek védelmét Mit, mikor, hogyan és mennyit megismerése és gyakorlása, együnk? Matematika: az előtte, alkalmazása. A napszakok, évszakok utána, korábban, Ismétlődő jelenségek (ritmusok) váltakozása. A napok és a később megértése, megfigyelése az ember életében, a hónapok. Napirend és napszakok. használata; folyamat test működésében. Példák Az emberi test külső képe. Az mozzanatainak időbeli gyűjtése. ember főbb testrészei. elrendezése; időrendkezelése Legfontosabb érzékszerveink és szerepük a környezet megismerésében. Védelmük fontossága és módjai. Mi a különbség a felnőttek és gyerekek között? Idő, ritmus, érzékszerv, testrész Tájékozódás az iskolában és környékén Természetes hosszmértékek és léptékek. 2óra

4 KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV A környezet és fenntarthatóság szempontjából a felelős felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés kialakítása az iskolai személyzet munkája iránt. Az energiatakarékosság Matematika: lehetséges megvalósítási halmazok, rész-egész módjainak keresése az iskolán viszony, becslés. belül. Előnyök és hátrányok mérlegelése Vizuális kultúra: annak mentén, érdemes-e az tájképek. iskolába gépkocsival jönni. Az állagmegőrzés, takarítás, karbantartás és a felelős használat jelentőségének felismerése szükségessége, gyakorisága. Az iskola elhelyezése a településen belül. Az iskola és a háztartás összehasonlítása. A tanteremben található tárgyak csoportosítása különböző szempontok szerint (érzékszervekkel vizsgálható tulajdonságok, anyag, méret, felhasználás). Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a környezet tárgyaiban. Kapcsolat keresése az anyag energiatakarékosság, felelősség Hogyan jutunk el az iskolába? Mitől működik az épület? Fűtőberendezések, világítás, szellőztetés, étkező-, raktár- és kiszolgálóhelyiségek szerepe az iskolában. A fűtés lehetséges módjai. Energiaforrások a háztartásban. A készülékek energiatakarékos üzemeltetésének módjai. A helyi közlekedés. A közlekedés és az energiatakarékosság. Az épületek karbantartásával, állagmegőrzésével kapcsolatos legfontosabb munkák az iskolában és otthon. Mi van a teremben? Technika, életvitel és gyakorlat: fűtés, háztartási munkák, közlekedés, energiatakarékosság. Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata, illetve az állandóság és változás szempontjából kapcsolat keresése az anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. A felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése. keresése az anyagi tulajdonságok és a tárgyak felhasználása között. Milyen tárgyak vesznek körül bennünket? Hogyan függenek össze a tárgyak anyagi tulajdonságai a felhasználásuk módjával? Tárgyak (anyagok) tulajdonságai (átlátszóság, keménység, rugalmasság, érdesség-simaság, forma, szín). Mesterséges és természetes 3 óra Magyar nyelv és irodalom: az anyagi tulajdonságokra használható jelzők, hasonlatok;

5 tulajdonságai és felhasználása között egyszerű példák alapján. anyagok a környezetünkben található tárgyakban. Anyagi tulajdonság, felhasználás. Anyagok körülöttünk Anyagok megismert tulajdonságai. 4 óra Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-változások értelmezése. A felépítés és működés kapcsolatában a víz mint oldószer alkalmazása. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az anyagi átalakulások jellemzői között. Különböző köznapi anyagok Önthető-e a szén, a mák, a liszt? Magyar nyelv és Csak a folyadékok önthetők? összehasonlítása halmazállapotuk irodalom: a víz mint szerint. Halmazállapotok: a légnemű versek, mesék témája; Köznapi folyadékok és szilárd anyagok (gázok) kitöltik a hasonlatok, metaforák, anyagok tulajdonságainak rendelkezésre álló teret; a szólásmondások a vizsgálata tapintással, vizuálisan, folyadékok térfogata változatlan, gőzzel, a vízzel és a szaglással, kézzel történő de felveszik az edény alakját; a jéggel kapcsolatban. erőkifejtéssel stb.). A szilárd anyagok megtartják Vizuális kultúra: a víz tapasztalatok megfogalmazása formájukat. megjelenése szóban. A víz halmazállapot-változásai különböző Kapcsolat keresése a víz (olvadás, fagyás, párolgás. műalkotásokban halmazállapot-változásai és Oldat. Vízben való oldhatóság köznapi alkalmazásai között (például hűtés jégkockával, melegítés gőzzel). Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a háztartásban és a természetben. Különböző anyagok viselkedésének megfigyelése vízben. Oldatok készítése. Az anyagok csoportosítása vízben való oldhatóság szerint. A meleg és hideg vízben való oldódás összehasonlítása. Halmazállapot, halmazállapot-változás, oldódás. Hóban, szélben, napsütésben 8 órta

6 Melegítés, hűtés, párolgás. KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV A felépítés és működés szempontjából az időjárás jellemzői és az évszakok kapcsolatának felismertetése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének megértetése. A környezet és fenntarthatóság szempontjából kapcsolat felismertetése a növények állapota és az állati viselkedés, valamint a környezeti változások között. Annak felismertetése, hogy az időjárás befolyásolja az ember és más élőlények állapotát is. Időjárási napló készítése. Hogyan határozza meg Technika, életvitel és Az időjárás élőlényekre gyakorolt öltözködésünket az időjárás? gyakorlat: öltözködés, hatásának megfigyelése, konkrét Hogyan viselkednek a növények időjárás, egészséges példák gyűjtése. A víz és az állatok különböző időjárási táplálkozás Technika, halmazállapotai és a körülmények között? életvitel és gyakorlat: csapadékformák összekapcsolása. Hogyan védjük testünket a hideg, öltözködés, időjárás, Napi és éves ritmus megfigyelése a meleg, a szél és a csapadék egészséges táplálkozás a növény- és állatvilágban, a ellen? Mi jellemzi tapasztalatok rögzítése rajzzal táplálkozásunkat a különböző vagy írásban. évszakokban? Évszakokhoz kötődő étrendek Évszakok és jellemző időjárásuk. összeállítása. A nyári Az időjárás tényezői. A csapadék megnövekedett folyadékigény formái (eső, köd, hó). Az magyarázata. A réteges évszaknak megfelelő helyes öltözködés. öltözködés szerepének megértése. Öltözködési tanácsok adása Példák a növények időjárás-előrejelzés értelmezése fényviszonyokhoz, az állatok alapján. változó hőmérsékleti viszonyokhoz történő alkalmazkodására. Az egészséges táplálkozás jellemzői a különböző évszakokban. A folyadékfogyasztás szerepe. Időjárás, évszakos változás, egészségvédelem. Napszakok, táplálkozás. Mi kerül az asztalra? 3 óra Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére.

7 A rendszeres, nyugodt táplálkozás Miért leszünk éhesek? Vizuális kultúra: szerepének felismerése. Milyen élelmiszerekből érdemes csendéletek Élelmiszerfajták csoportosítása csak mértékkel fogyasztani? gyümölcsökkel, energiatartalmuk (magas, Táplálékpiramis. ételekkel. alacsony), illetve Az éhség mint a szervezet jelzése: tápanyagtartalmuk alapján, energiára, tápanyagra van Ének-zene: az példákon keresztül. szükségünk. étkezéssel kapcsolatok Példákon keresztül a helyes és Az étkezések típusai, a helyes dalok. helytelen étrend, az egészséges és táplálkozás, a terített asztal, az egészségtelen ételek, italok evőeszközök használata, a Technika, életvitel és felismerése, csoportosítása. folyadékbevitel, a kézmosás és az gyakorlat: a főzés, Az étkezéssel kapcsolatos ülve étkezés, az alapos rágás és az illetve ételkészítés; az szokások gyűjtése, elemzése. étkezés utáni fogmosás szerepe. élelmiszerek, ételek A helyes étkezési szokások A víz a legegészségesebb italunk, tárolása; egészséges megismerése, betartása, mely a szervezet számára táplálkozás, étrend. gyakorlása. nélkülözhetetlen. A maradék étellel kapcsolatos higiénés szabályok. Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, étkezési szabály Növény, állat. Élőlények közösségei 4óra Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének felismerése. Életfeltételek, egyes állat- és növényfajok igényei. Élőhely. Egy, az iskola környezetében található jellegzetes életközösség megfigyelése, jellemzése. Az élővilág sokféleségének tisztelete. Magyar nyelv és irodalom: versek egyes állatfajokkal kapcsolatban. Ének-zene: az állatok farsangja, dalok állatokkal kapcsolatosan. Vizuális kultúra: állatok és növények, életközösségek ábrázolása

8 Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, táplálkozási kapcsolat. 2. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 2 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában és környékén 3 Mi van a tanteremben? 4 Anyagok körülöttünk 6 Mi kerül az asztalra? 6 Élőlények közösségei 6 Szabadon tervezhető 5 Összesen: 36 óra

9 Az iskola 2 Az iskolás gyerek Hogyan tájékozódunk a környezetben? Mi a különbség felnőttek és gyerekek között? Ének-zene: a ritmus szerepe a zenében. 4 Idő, ritmus, érzékszerv, testrész Tájékozódás az iskolában és környékén Osztálytárs, fiatalabb és idősebb Mitől működik az épület? Matematika: testvér, szülő, illetve más felnőtt Hosszmértékek. halmazok, rész-egész testméreteinek mérése, az adatok A fő világtájak megnevezése, 3

10 összehasonlítása, relációk megfogalmazása. Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében, a test működésében. Példák gyűjtése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a légzésszámra. Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése és gyakorlása, alkalmazása KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV elhelyezése. A földfelszín formakincsének elemei (hegy, völgy, domb, síkság, folyó, patak). Alaprajz, vázlatrajz. Energiaforrások a háztartásban. Hogyan jutunk el az iskolába? A helyi közlekedés. A közlekedés és az energiatakarékosság. Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség. Mi van a tanteremben? Az osztályterem bútorzata és tárgyainak megnevezése. viszony, becslés. 4 óra Az anyag, energia, információ; a felépítés és működés kapcsolata. A felelős, körültekintő munkavégzés és viselkedés erősítése. Kapcsolat keresése az égés feltételei és a tűzoltás szabályai között. A környezetben lévő tárgyak Mely tárgyak jelentenek veszélyt Ének-zene: tűzzel csoportosítása aszerint, hogy tűz esetén? Hogyan lehet kapcsolatos dalok. tűzveszélyes (gyúlékony), éghető megelőzni a tűzeseteket? Mit vagy éghetetlen-e. Égés lehet tenni tűz esetén? Magyar nyelv és vizsgálatán keresztül az égés Az égés folyamata (égési irodalom: mondókák, feltételeinek megállapítása. feltételek, égéstermékek, éghető versek a tűz-zel Kapcsolat keresése az égés és éghetetlen anyagok). Éghető kapcsolat-ban. feltételei és a tűzoltás módja anyagok a környezetünkben. között. Felkészülés vészhelyzetre. A fegyelmezett cselekvés fontosságának felismerése. A körültekintő munkavégzés A gyufa használata. Irinyi János mint a gyufa feltalálója. Tűzvédelem, a tűzoltás alapelvei, eszközei. fontosságának felismerése. A tűzoltók munkájának értékelése. Tűzvédelem, tűzoltás, égés, anyagi tulajdonság, felhasználás. Anyagok körülöttünk Anyagok megismert tulajdonságai. Az állandóság és változás szempontjából a halmazállapot-változások értelmezése, a tömeg- és űrmértékek használata. Ok-okozati kapcsolatok feltárása napi gyakorlataink és az anyagi átalakulások jellemzői között. 6

11 A környezetünkben előforduló kristályos anyagok csoportosítása (például: kvarc az üveget karcolja, kalcit az üveget nem karcolja és körömmel sem karcolható, gipsz körömmel karcolható). Példák keresése kristályokra (ásványok). Annak magyarázata, miért praktikusabb a folyadékok térfogatát és a szilárd anyagok tömegét megadni. Tömeg- és űrmértékek leolvasása (élelmiszeripari termékekről, illetve mérőeszközökről), kapcsolat keresése a deciliter és liter, illetve a gramm/dekagramm, valamint a dekagramm/kilogramm között. Tömeg- és térfogatmérés víz fagyasztása és olvadása során. Példák keresése a víz halmazállapot-változásaira a háztartásban és a természetben. Folyadékok és a levegő hőmérsékletének mérése. Miért mérik kilóra a krumplit, dekára a mákot, literre a tejet? Miért tesznek a friss zúzódásra jeget? Miért esik jól nyáron a fagyi? Megrepesztheti-e a víz a sziklát? Az önthetőség nem jelenti önmagában azt, hogy egy anyag folyékony halmazállapotú. Környezetünk legkeményebb anyagai a kristályok: ilyenek a drágakövek, a gyémánt. Térfogat- és tömegmérés, mértékegységek (deciliter, liter, dekagramm, kilogramm). A víz halmazállapot-változásai (lecsapódás), ezek kapcsolata a hőmérséklet változásával A melegítés és hűtés a mindennapokban. Halmazállapot, halmazállapot-változás, térfogatmérés, tömegmérés. Mi kerül az asztalra? Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van. Élelmiszerfajták csoportosítása Milyen élelmiszerekből érdemes Vizuális kultúra: energiatartalmuk (magas, csak mértékkel fogyasztani? csendéletek alacsony), illetve Mit érdemes csomagolni egy gyümölcsökkel, tápanyagtartalmuk alapján. egész napos kirándulásra? ételekkel. A táplálkozás, az életmód és az Mit kezdhetünk a maradék ideális testsúly elérése/megtartása étellel? Ének-zene: az közötti kapcsolat felismerése. A leggyakoribb élelmi-szerek étkezéssel kapcsolatok Az étkezéssel kapcsolatos energiatartalma (alacsony, 6

12 szokások gyűjtése, elemzése. Az étkezéssel kapcsolatos szokások (például nyugodt környezet, folyadékfogyasztás, levesek) biológiai hátterének felismerése. A helyes étkezési szokások megismerése, betartása, gyakorlása. A gyorsétkezés előnyeinek és hátrányainak összegyűjtése, mérlegelése. Egy hagyományos helyi étel elkészítésén keresztül a főzési folyamat lépéseinek értelmezése. Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok megismerése és betartása. Ételek csoportosítása aszerint, hogy mennyire romlandóak. Javaslat készítése: mit vigyünk magunkkal hosszabb utazásra, rövidebb kirándulásra télen, nyáron stb. Az ételmérgezés tüneteinek felismerése, a veszélyeinek megértése. KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV magas), a tápanyagok fajtái (fehérje, zsír, szénhidrát). Az ideális testsúly jelentősége: elhízás, alultápláltság veszélyei, példa hiánybetegségre: a skorbut. Szent-Györgyi Albert úttörő szerepe a C-vitamin előállításában. Az emésztéshez nyuga-lomra van szüksége a szervezetnek. Alapvető konyhai műveletek: aprítás, melegítés, hűtés, fagyasztás, szárítás, forralás. A konyhai higiénés szabályok. Az ételmérgezés okai és következményei. dalok. Technika, életvitel és gyakorlat: a főzés, illetve ételkészítés; az élelmiszerek, ételek tárolása; egészséges táplálkozás, étrend. Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, étkezési szabály. Növény, állat. Élőlények közösségei A rendszerek, illetve a felépítés és működés szempontjából az életközösségek kapcsolatainak megismerése. Annak felismerése, hogy az egyes fajok környezeti igényei eltérőek. A mesterséges és természetes életközösségek összehasonlítása. A természetvédelem jelentőségének felismerése. Természetes életközösség Élhetne-e róka a kertben? Magyar nyelv és megfigyelése, állapotának leírása, Tarthatnánk-e oroszlánt irodalom: versek egyes a változások követése, bemutatása hobbiállatként? állatfajokkal és megbeszélése. Életközösség: mesterséges és kapcsolatban. Mesterséges és természetes természetes életközösség. életközösség összehasonlítása Életfeltételek, egyes állat- (sokféleség, változatosság Ének-zene: az állatok 6

13 mintázatok alapján). Az életközösségek összetettségének felismerése. Annak magyarázata, miért bonyolult feladat az állatok megfelelő állatkerti tartása. Az élővilág sokféleségének tisztelete. Az életközösség növényei és állatai közötti jellegzetes kapcsolatok felismerése. Állatok csoportosítása (ragadozó, növényevő, mindenevő). Egyed, csoport és életközösség megkülönböztetése konkrét esetekben. A természetvédelem jelentőségének felismerése, az állat- és növénykertek munkájának értékelése. KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV és növényfajok igényei. Élőhely. Veszélyeztetett fajok. Táplálkozási kölcsönhatások: ragadozás, növényevés. Összefüggés az élőlények energiaszükséglete és életmódja között. farsangja, dalok állatokkal kapcsolatosan. Vizuális kultúra: állatok és növények, életközösségek ábrázolása. Életfeltétel, környezeti igény, természetvédelem, sokféleség, életközösség, táplálkozási kapcsolat. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások. Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mesterséges és természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése. Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Okokozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára.

14 3. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Mennyi időnk van? Megtart, ha megtartod Miért érdemes takarékoskodni? Merre megy a hajó? Önismeret és viselkedés Vágtat, mint a paripa Kertben, mezőn Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás Összesen: 3 óra 7 óra 6 óra 6 óra 6 óra 4 óra 1 óra 3 óra 36 óra

15 Mennyi időnk van? Idő, napszakok, évszakok. Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. Az idő mérése, az időmérés Magyar nyelv és alkalmi és szabványegységei. irodalom: hasonlatok, Az idő kifejezése a mindennapi metaforák, kommunikációban. szólásmondások (az Emberi életszakaszok. idővel kapcsolatban). Születés és halál. Időmérő eszköz készítése, kalibrálása. Napóra megfigyelése. Időmérő eszközök csoportosítása (pontosság, használhatóság, esztétikum szerint). Az idő múlása jeleinek felismerése, szóbeli leírása az emberi egyedfejlődés egyes szakaszaiban. A születéssel, gyermekvárással, az elmúlással kapcsolatos gyermeki elképzelések megbeszélése. 3 Ének-zene: ütem, ritmus, metronóm. Matematika: folyamat mozzanatainak időbeli elrendezése; időrend kezelése. Időmérés. Megtart, ha megtartod Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet. 7

16 KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezet és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet kapcsolat mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsolatok felismertetése. Jeles napok, ünnepek kapcsolata a Magyar nyelv és természet változásaival. irodalom: A lakóhely hagyományai. többjelentésű szavak A gazdálkodó ember természeti és (a fok szó jelentései). épített környezetének kölcsönhatása az ártéri Ének-zene: népdalok. fokgazdálkodás példáján. Haszonállatok: mézelő méh, Vizuális kultúra: szürkemarha, mangalica, racka. népművészet. Haszonnövények: alma, meggy, szőlő. Vadon élő állatok: kárász, Erkölcstan: a csuka, nemes kócsag, fehér gólya. természet tisztelete, a Gyógy- és fűszernövények: hagyományok galagonya, szeder, menta. jelentősége. A hagyományos házak anyagai (nád, sás, fűz, agyag, vályog), a Matematika: részegész kapcsolat. települések mérete. A folyószabályozás hatása és a vizek védelme. Kalendárium készítése, jeles napok és természeti történések, népdalok, népköltések és versek, szépirodalmi részletek megjelenítésével. Példák keresése arra, hogyan látták el az ártéri gazdálkodásból élők táplálékigényüket (növények, tenyésztett állatok, halászat, vadászat), hogyan készítették és tartósították ételeiket, milyen használati tárgyakat és milyen nyersanyagokból készítettek, hogyan ügyeltek arra, hogy a megújuló természet hosszú távon is biztosítsa igényeiket. Egy-két anyag feldolgozásának kipróbálása (pl. agyag, fűzfavessző, gyógynövényszárítás). Annak megértése, hogy a helyi sajátosságokra, problémákra a hagyományos tudás kínálja a legmegfelelőbb megoldásokat. A körültekintő emberi beavatkozás jelentőségének felismerése. A vízvédelem szerepének belátása. Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, értékmentő munkájának megértése. A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése. Technika, életvitel és gyakorlat: a ház részei, építőanyagok, anyagok felhasználása, megmunkálása; élelmiszerek tartósítása. Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly. Kenyérsütés.

17 Miért érdemes takarékoskodni? szempont alapján. Hőmérséklet, az anyagok tulajdonságai. Az anyag, energia, információ szempontjából az energiatakarékos magatartás erősítése. A papírgyártás megismerésén keresztül az ipari folyamat főbb lépéseinek megértése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése. A múzeumok munkájának értékelése. A hőátadás. Vizuális kultúra: A háztartási gépek, eszközök és műveletek különféle készülékek energiatakarékossága. papírfajtákkal Az elektromos készülékek (ragasztás, kasírozás, üzemeltetése a hőtermelés miatt kollázs), papírmasé. veszteséggel is jár. A megújuló és nem megújuló Technika, életvitel és energiaforrások. gyakorlat: gyártási A papír szerepe mindennapi folyamatok. életünkben. A papírgyártás: az ipari gyártás Erkölcstan: az egyéni vázlata (a termék előállítása: felelősség kérdése. nyersanyag, termék, késztermék, hulladék; a papírgyártás Matematika: vízigényes folyamat). halmazok. Használati tárgyak és alkotások újrahasznosított papírból. A papír mint csomagolóanyag. Egyéb csomagolóanyagok. Példák a papír, műanyag, fém újrahasznosítására. Megfigyelések, vizsgálatok a hő terjedésével kapcsolatosan. A megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése konkrét példák alapján. Különböző papírfajták vizsgálata megadott szempontok alapján. Példák gyűjtése a papír felhasználására. A gyűjtött példák alapján az egy hét alatt felhasznált papír mennyiségének mérése. Ismerkedés a papír történetével, merített papír készítése. A papírgyártás és papírkészítés példáján a házi és ipari előállítás különbségeinek megfigyelése. A szelektív gyűjtés és a tudatos fogyasztói magatartás szerepének felismerése az újrahasznosítás kapcsán, az újrahasznosításra gyűjtött példák alapján. Az egyes csomagolóanyagok összehasonlítása különböző szempontok szerint (esztétikus, gazdaságos, környezetkímélő, energiatakarékos, újrahasznosítható, eldobó, pazarló). Múzeumlátogatás után a szerzett tapasztalatokról beszámoló szóbeli vagy írásbeli vagy rajzos formában előre megadott vagy választott 6

18 Papírgyártás, újrahasznosítás, energiaforrás, energiatakarékosság. Merre megy a hajó? Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás. Az anyag, energia, információ szempontjából a mágnesség szerepének felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése; hang- és fényjelenségek tanulmányozása. Az állandóság és változás megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek gyakorlati alkalmazásának megismerése. Tájékozódás csillagképek alapján. Vizuális kultúra: A Göncölszekér legendája. képek vízről, Tájékozódás iránytűvel: a Föld tengerről, hajókról. mágneses tere, a mágneses vonzás, taszítás. Magyar nyelv és Példák hang- és fényjelenségekre. irodalom: a hajózás Keverékek és oldatok. mint téma, a Megfordítható (fagyás-olvadás, csillagképekhez oldódás-kristályosítás) és nem kötődő mítoszok, megfordítható folyamatok (égés). mondák, legendák. Körfolyamat: a víz körforgalma a természetben. Sós víz, édesvíz. Az édesvízkészlet mennyisége a Földön a sós vízhez képest. Példák keresése az állatok tájékozódására. A Göncölszekér csillagkép felismerése. Rajz készítése szabadon választott csillagképről, a csillagkép nevével kapcsolatos gyűjtőmunka végzése. Vizsgálatok a mágnességgel kapcsolatban (vonzás, taszítás, a kölcsönösség felismerése). Az iránytű működésének értelmezése. Annak megértése, miért jelentett az iránytű feltalálása hatalmas segítséget a hajósoknak. Konkrét jelenségek (rezgő húrok, megütött vizespohár, rezgő vonalzó stb.) vizsgálatán keresztül annak megtapasztalása, hogy a hangot a levegő rezgésén keresztül érzékeljük. Fénytörés és -szóródás vizsgálatán keresztül annak felismerése, hogy a fehér fény különböző színek keveréke. Példák gyűjtése környezetünkből keverékekre és oldatokra. A sós víz fagyásának vizsgálatán 6 Ének-zene: a hangszerek hangja, hangmagasság; a hajózáshoz kötődő dalok. Matematika: Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint; a tájékozódást segítő viszonyok megismerése. Számok, nagy számok, mértékegységek.

19 keresztül annak meglátása, miért fagy be nehezebben a tenger, mint az édesvíz. A vízkörforgalom egyes lépésein keresztül a már ismert fizikai változások (párolgás, lecsapódás) bemutatása, az ellentétes irányú folyamatok felismerése. A víztakarékosság, az édesvízkészlet védelme fontosságának felismerése. Tájékozódás, kölcsönhatás, vízkörforgalom. Önismeret és viselkedés Az életkornak megfelelő tudás. Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok és különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a közösség jelentőségének felismertetése az ember életében. Kommunikáció az állatvilágban: a A kutya magatartásán keresztül Magyar nyelv és kutya tájékozódása, területvédő és példák vizsgálata az állati irodalom: szólások, behódoló magatartása. kommunikációra. Hasonlóságok közmondások, Az emberi kommunikáció: és különbségek keresése az állati metaforák (az ember beszéd, testbeszéd. és emberi kommunikáció között. és az állatok Mosoly, fintor, bólintás, Filmrészletek, fotók segítségével viselkedésével hunyorítás, testtartás szerepe. az emberi kommunikáció kapcsolatban). Magatartásformák, szabályok, elemeinek vizsgálata, a mimika és viselkedési normák különböző a testtartás szerepének elemzése Vizuális kultúra: élethelyzetekben. Példák a egy-egy példán. Szerepjáték során arckifejezések, helytelen és helyes viselkedésre. a megállapítások kipróbálása, testbeszéd Együttélés a családban. ellenőrzése. megjelenítése Baráti kapcsolatok, iskolai Emberi magatartásformák művészeti 6

20 közösségek. KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV megfigyelése különböző helyzetekben. Helyzetgyakorlatok elemzése. Példák csoportosítása (helyes és helytelen viselkedés), érvek és indokok keresése. Az együttélés alapvető szabályainak megbeszélése. alkotásokon. Ének-zene: emberi konfliktusok megjelenése dalokban. Matematika: hasonlóságok és különbségek. Erkölcstan: emberi kapcsolatok, közösség, a helyes magatartás. Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. Vágtat, mint a paripa Testrészek. A mozgásjelenségek tanulmányozása során az állandóság és változás és kapcsolatuk felismertetése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az egészségmegőrzésben, a mozgásszervrendszer működésének alapvető megértetése. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának példáján. A mozgásfajták Mozgásjelenségek vizsgálata Vizuális kultúra: a megkülönböztetése (egyenletes és játékos kísérleteken keresztül: mozgás megjelenítése gyorsuló mozgás, ütközés). kérdések megfogalmazása a a művészetekben, A csontok, izmok, ízületek mozgások jellemzőivel mozgókép készítése. szerepe: hajlékonyság, erő, kapcsolatban. A jelenségek rugalmasság, gyorsaság, megfigyelése az állandóság és a Testnevelés és sport: a ügyesség. változás szempontjából, a rendszeres testmozgás, Az edzés és a bemelegítés. A változások megfigyelése, adott az edzés, a testalkatnak, testi adottságoknak szempontú besorolása (a mozgás bemelegítés; megfelelő mozgásformák. A tánc gyorsasága, iránya). világcsúcsok, mint mozgás. A mozgás mint Példák gyűjtése mozgással aktív pihenési forma. kapcsolatos rekordokra. Magyar nyelv és 4

21 A mozgásszegény életmód veszélyei. KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV A rendszeres testmozgás jelentőségének felismerése. Esettanulmányok, példák feldolgozása arról, hogy a rendszeres testmozgás hogyan fejleszti az akaraterőt, állóképességet, ügyességet. A bemelegítés fontosságának, az edzésmunka során a fokozatosság elvének belátása. Lehetőségek keresése a lakóhelyen a rendszeres testmozgás gyakorlására. irodalom: a mozgás, illetve a ló mozgásának megjelení-tése irodalmi alkotásokban, mondókákban. Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód, testmozgás. Mozgásszerv, mozgásforma. Kertben, mezőn Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszakok. A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. A Nap mint energiaforrás. A napsugárzás hatása az élővilágra. Életközösség megfigyelése. Az élővilág szerveződési szintjeinek felismerése. A megfigyelt élőhely élőlényeinek csoportosítása (gomba, növény, állat, zöldség, gyümölcs). 1 Magyar nyelv és irodalom: a kenyérrel kapcsolatos hasonlatok, szólás-mondások, mesék, mondák, műalkotások.. Ének-zene: a kenyérsütéssel, illetve az egyes élőlényekkel kapcsolatos dalok. Életközösség. Technika, életvitel és gyakorlat: gyártási folyamat; alapanyag, nyersanyag, késztermék

22 4. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Mennyi időnk van? Tájékozódás a tágabb a térben Az a szép, akinek a szeme kék? Egészség és betegség Önismeret és viselkedés Vágtat, mint a paripa Kertben, mezőn Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás Összesen: 4 óra 7 óra 5 óra 7 óra 1 óra 2 óra 7 óra 3 óra 36 óra

23 Mennyi időnk van? Idő, napszakok, évszakok. Az anyag, energia, információ, a rendszerek, illetve az állandóság és változás szemszögéből az idő fogalmának megértése, az időegységek alkalmazásának fejlesztése, az időfogalom mélyítése. A felépítés és működés, illetve a környezet és fenntarthatóság szempontjából a Föld, a Nap és a Hold kapcsolatának felismertetése. A tudomány és technika fejlődésének felismertetése példák alapján, a találmányok jelentőségének meglátása a távcső példáján. A Föld mozgásai. Föld, Nap, Hold, holdfázisok képének megismerése. A távcső mint a távoli objektumok megfigyelésének eszköze. Vizuális kultúra: az idő képi ábrázolása, az égitestek képi ábrázolása. A Föld mozgásáról (forgás, Nap körüli keringés) elképzelés kialakítása modell alapján. Annak felismerése, hogy a Földön nem mindenütt egyszerre van nappal, illetve éjszaka. Az időzónák megsejtése. Kapcsolat keresése a naptár elemei és a Föld mozgásai között. Képek keresése, közös bemutató készítése: az égitestek szépségének meglátása. Az egyes holdfázisok rajzolása, elhelyezése a naptárban, a ciklikus ritmus felismerése. Annak megsejtése, hogy a különböző időszámítási módszerek miatt eltérések adódhatnak. A távcső működésének vizsgálata. Annak megértése konkrét példák alapján, miért jelentett a távcső felfedezése hatalmas mérföldkövet a tudomány fejlődésében. 4 Ének-zene: ütem, ritmus, metronóm. Matematika: folyamat mozzanatainak időbeli elrendezése; időrend kezelése. Időmérés, égitest, naptár.

24 Tájékozódás a tágabb a térben Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképhasználat előkészítése. Hol találjuk Magyarországot a A felszíni formák megfigyelése Magyar nyelv és Föld bolygón és lakóhelyünket terepasztalon, maketten vagy saját irodalom: Magyarországon? készítésű modellen (például Magyarország Hogyan tervezhetünk meg egy homokasztalon) és összevetése értékeinek, illetve a utazást? térképpel, földgömbbel. A lakóhelyhez köthető A földfelszín formakincsének település és közvetlen környezete értékek megjelenítése elemei (hegység, dombság, alföld, felszíni formakincseinek a szépirodalomban. óceán, tenger, tó, folyam, folyó, összekötése a modellezett Vizuális kultúra: patak). formákkal. nemzeti Magyarország helyzete: A fő világtájak megnevezése, szimbólumaink, illetve államhatárok, felszínformák, elhelyezése a térképen. Az égtájak az egyes vizek, főváros, települések, azonosítása a közvetlen tájegységekhez útvonalak, szomszédos környezetben. köthető jelképek. országaink. Magyarország domborzati Magyarország elhelyezése: Föld térképén az alapvető térképjelek Ének-zene: bolygó, Európa kontinens, Középmegnevezése, a szomszédos Magyarországhoz, Európa, Kárpát-medence. országok felsorolása. illetve az egyes nagy A települések infrastruktúra A nagy tájegységek felismerése tájegységek-hez vagy rendszere: nagyváros, város, falu, Magyarország térképén. Irányok, a lakó-helyhez köthető tanya. Külváros, kertváros, távolságok leolvasása. népdalok, zene-művek. belváros. Vonzáskörzet. A lakóhely elhelyezése az Magyarország nagy tájegységei. infrastruktúra rendszerében. Lakóhelyünk, lakókörnyezetünk Konkrét példák besorolása. és hazánk néhány főbb természeti Egy tájegységgel kapcsolatban és kulturális nevezetessége.. kutatómunka elvégzése: képek, Közlekedési eszközök. történetek keresése. Tömegközlekedés. Térképmásolás. Saját település A vízi, szárazföldi és légi megtalálása Magyarország közlekedési eszközök. térképén. Néhány jellegzetes magyar nevezetesség megismerése képeken, multimédián keresztül. Közös bemutató készítése a lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és mesterséges 7

25 fogalompár alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában. Utazás tervezése a lakóhely és valamely nevezetes helység között, térkép segítségével: úticél megtalálása, közbenső állomások felsorolása, látnivalók felsorolása, a távolság és időtartam becslése. A tömegközlekedési rendszer jelentőségének, környezeti hatásainak elemzése. Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés. Az a szép, akinek a szeme kék? Testrészek, emberi tulajdonságok. Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése. Emberábrázolás a művészetben. Vizuális kultúra: Szépségideálok. emberábrázolás a Külső és belső tulajdonságok. művészetben; portré és Szerzett és öröklött karikatúra. tulajdonságok. Az ápolt külső szebbé tesz: a Magyar nyelv és testápolás módjai (tisztálkodás, irodalom: a jellemzés; haj, körmök, bőr, fogak ápolása). hasonlatok, metaforák A divat és a testápolás kapcsolata. a szépséggel Fogyatékkal élők, megváltozott kapcsolatban. munkaképesség. Példák, illusztrációk gyűjtése különböző korok, kultúrák szépségideáljaira. Annak felismerése, hogy nem minden szépségideál vagy divat hat előnyösen egészségünkre, egyes szokások pedig kifejezetten egészségkárosítóak (tűsarkú cipők, fűző stb.). Az emberek közötti testi különbségek és hasonlóságok megfigyelése. Példák alapján az öröklött tulajdonság megértése, tulajdonságok csoportosítása. A helyes és rendszeres testápolási 5 Ének-zene: gunyoros népdalok, amelyek egy-egy testi tulajdonságot

26 szokások megismerése, gyakorlása. Annak felismerése, hogy a divat nem mindig az egészséges testápolási szokásokat közvetíti, gyakran felesleges vagy káros szokásokat is erőltethet. Személyes tapasztat szerzése az érzékszervi és a mozgásszervi fogyatékkal élők életéről. Fogyatékkal élők elfogadása, segítése. karikíroznak. Technika, életvitel és gyakorlat: a testápolás módjai, egészséges életmód Testalkat, testi adottságok, személyes higiéné, öröklődés. Egészség és betegség Testrészek, egészséges táplálkozás elemei, hőmérséklet. Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. Az egészséges életmód Az egészségünket károsító és Testnevelés és sport: a (táplálkozás, aktív és passzív védő szokások csoportosítása. rendszeres testmozgás pihenés, öltözködés, személyes Példák gyűjtése az aktív és szerepe, stresszoldás. higiéné, rendszeres testmozgás, passzív pihenésre. lelki egészség). A betegségtünetek felismerésének Magyar nyelv és A betegség (nátha, influenza, gyakorlása esettanulmányokon irodalom: hasonlatok, bárányhimlő) tünetei. keresztül. szólásmondások, A testhőmérséklet, láz mérése. A fertőzés megelőzési módjainak közmondások, mesék A betegség okai: fertőzés, gyakorlása. (az egészséggel és örökletes betegség, életmód. A gyógyítók munkájának betegséggel A gyógyítás. A körzeti orvos és a elismerése, tisztelete. Az egyes kapcsolatban). kórház feladatai. A gyógyszertár. egészségügyi intézmények A védőoltások szerepe. használatának megismerése. Technika, életvitel és Baleset: megelőzés, segélykérés, a A megelőzés szerepének gyakorlat: a betegség mentők értesítése. A mentők felismerése. A mentők tünetei, teendők 7

27 munkája. KÖRNYEZETISMERET HELYI TANTERV munkájának értékelése, tisztelete. Teendők, segítségkérés módjainak megismerése baleset esetén. betegség esetén. Egészségmagatartás, betegség, gyógyítás, baleset, fogyaték. Önismeret és viselkedés Életkori sajátosságának megfelelő tudás. Az önismeret és az önreflexió fejlesztése a viselkedési helyzetek tanulmányozásán keresztül. Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok és különbségek keresése az állati kommunikációval. A kapcsolatok és a közösség jelentőségének felismertetése az ember életében. Magatartásformák, szabályok, Emberi magatartásformák Magyar nyelv és viselkedési normák különböző megfigyelése különböző irodalom: szólások, élethelyzetekben. Példák a helyzetekben. Helyzetgyakorlatok közmondások, helytelen és helyes viselkedésre. elemzése. Példák csoportosítása metaforák (az ember Együttélés a családban. (helyes és helytelen viselkedés), és az állatok Baráti kapcsolatok, iskolai érvek és indokok keresése. viselkedésével közösségek. Az együttélés alapvető kapcsolatban). szabályainak megbeszélése. Vizuális kultúra: arckifejezések, testbeszéd megjelenítése művészeti alkotásokon. 1 Ének-zene: emberi konfliktusok megjelenése dalokban. Matematika: hasonlóságok és különbségek.

28 Kommunikáció, metakommunikáció, együttélés. Vágtat, mint a paripa Testrészek. A felépítés és működés kapcsolatának beláttatása a ló testfelépítésének és mozgásának példáján. A ló leírása: testfelépítés, életmód, alkalmazkodás a környezethez. A ló mozgása: ügetés, poroszkálás, vágta. Ének-zene: népdalok, zeneművek a ló és ember kapcsolatáról, a ritmus és a mozgás kapcsolata (táncok). A kapcsolat felismerése a ló testfelépítése és életmódja, illetve természetes környezete között. Annak magyarázata, miért elterjedt haszonállat a ló: példák keresése a ló és az ember kapcsolatára. A ló mozgásának megfigyelése és a különböző mozgásformáinak összehasonlítása. 2 Testnevelés és sport: világcsúcsok, nemzeti rekordok különböző sportágakban, lovassportok. Magyar nyelv és irodalom: a mozgás, illetve a ló mozgásának megjelenítése irodalmi alkotásokban, mondókákban. Mozgásszerv, mozgásforma. Kertben, mezőn Életfeltételek, tápanyagok, táplálék, évszak. A felépítés és működés kapcsolatában az élőlények csoportosítása, a haszonnövények fogyasztható részeinek megnevezése. 7

29 Gombák, növények, állatok. Zöldségek, gyümölcsök. A Látogatás a piacon, a tanyán vagy a kertben. Az idényzöldségek, Ének-zene: népdalok, zeneművek a ló és növény részei (gyökér, szár, levél, idénygyümölcsök felismerése, ember kapcsolatáról, a virág, termés). A mag. Ehető csoportosítása aszerint, hogy mely ritmus és a mozgás növényi részek. Életszakaszok, csírázás, fejlődés, növekedés, öregedés. Háziállatok (kutya, macska), haszonállatok (tyúk, kacsa), hazai vadon élő állatok (rókalepke, májusi cserebogár, kárász, csuka, ehető növényi részt fogyasztjuk. Példák keresése magra, termésre. Naptár készítése az idényzöldségekről és idénygyümölcsökről. Növény fejlődésének megfigyelése. A megfigyelt kapcsolata (táncok). Testnevelés és sport: világcsúcsok, nemzeti rekordok különböző sportágakban, lovassportok. seregély, feketerigó, mezei pocok, élőhelyen talált növények őz, róka). Szaporodás: pete, tojás, elevenszülő. Lebomlás, komposztálás, rothadás. Kenyérsütés: búza, liszt és kenyér példáján a nyersanyag, termék, késztermék fogalma, a rostálás, a szitálás, az őrlés, a kelesztés és a dagasztás folyamata, az üzletekben kapható kenyerek és az adalékok szerepe, kenyérsütés házilag, kapcsolódás az új kenyér ünnepéhez, a kenyérrel kapcsolatos hagyományok. csoportosítása aszerint, mely életszakaszban voltak. Példaállatok csoportosítása a tanult csoportok szerint (háziállat, haszonállat, vadon élő állat, illetve ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök). Néhány jellegzetes állatnyom tanulmányozása, lerajzolása. Életnyomok gyűjtése a terepi látogatás során. Állatnyomok megismerése. Lebomlás vizsgálata. A komposztálás szerepének felismerése. Szerves hulladékok csoportosítása a komposztálhatóság szerint. Példák gyűjtése kenyérfajtákra, összehasonlításuk különböző szempontok szerint. A kenyérsütés példáján a természet tiszteletének felismerése a hagyományos életmód egyszerű cselekvéseiben. Magyar nyelv és irodalom: a mozgás, illetve a ló mozgásának megjelenítése irodalmi alkotásokban, mondókákban. Életközösség, növényi szerv, életciklus, napenergia. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére. Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást igénylő helyzetekben.

30 A hosszúság és idő mérése, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslése. Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása. Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete. Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete. Informatikai és kommunikációs eszközök irányított használata az információkeresésben és a problémák megoldásában.

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 51/2012.XII.21.EMMI rendelet 1.sz melléklete alapján Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Környezet- ismeret Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Környezetismeret

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Környezetismeret 1.-4. évf. HELYI TANTERV Környezetismeret 1.-4. osztály KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kertészné Fenyvesi Anita Az Érdi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

ADAPTÁLT KERETTANTERV

ADAPTÁLT KERETTANTERV ADAPTÁLT KERETTANTERV A Környezetünk titkai c. tankönyvcsaládhoz Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Környezetismeret tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. Tematikus terv

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. Tematikus terv ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tematikus terv A víz mint élettelen környezeti tényező a 6 12 éves korosztályban folyó természetismereti nevelő-oktató munkában Természetismeret műveltségterület 2. osztály

Részletesebben

Technika és gyakorlat

Technika és gyakorlat Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Technika és gyakorlat HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Garbócziné Gyallai Eszter Tinicsné Berta Brigitta MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 1. 2. 3.

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-8.. évfolyam A helyi tanterv a központi kerettanterv alapján készült Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók. Célunk a természeti

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára

életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Helyi tantervi ajánlás életvitel és gyakorlat 5 7. évfolyam számára Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése.

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam

TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait,

Részletesebben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben A tanuló: Legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE FELSŐ TAGOZAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 2015 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5. évfolyam ÉVES ÓRASZÁM

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam 5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat 5. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Ez a segédlet

Részletesebben

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon,

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Témakörök: Én és az otthonom Élő és élettelen környezet Növények Állatok Évszakok Tanulmányi Környezetünk Környezetvédelem

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

Általános 5-8. évf. Természettudományos gyakorlat

Általános 5-8. évf. Természettudományos gyakorlat 5. évfolyam A természettudományi gyakorlatok tantárgy fókuszában az 5 6. évfolyamon a megfigyelés áll, amelyhez a tapasztalatok, élmények rögzítése, valamint a megfigyelt jelenségek magyarázatának keresése

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere...

Részletesebben

FIZIKA B VÁLTOZAT (hat évfolyamos gimnázium, 2x1x2x2x2) 7. évfolyam Éves óraszám: 72

FIZIKA B VÁLTOZAT (hat évfolyamos gimnázium, 2x1x2x2x2) 7. évfolyam Éves óraszám: 72 FIZIKA B VÁLTOZAT (hat évfolyamos gimnázium, 2x1x2x2x2) 7. évfolyam Éves óraszám: 72 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Problémák, jelenségek,

Részletesebben

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul.

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul. SZERB NÉPISMERET A hazai szerb nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető előrehaladott asszimilációs folyamat

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Témakörök: órakeret: 1. Az anyagok világa 9 2. Élet a kertben 12 3. Állatok a házban és a ház körül 8 4. Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 5. A Föld és a Világegyetem

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK I. Óraszámok: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 2 74 6. 2 74 II. Célok és feladatok Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek.

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és Éves órakeret: 55; 3. évfolyamon 37 + 18 Heti óraszám: 1,5; 3. évfolyamon 1 +0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek 1.- 4. évfolyam Témakörök: 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4.osztály 1. Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok:

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV - 2013. TERMÉSZETISMERET 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Helyi tanterv Hallássérült évfolyamok számára

Helyi tanterv Hallássérült évfolyamok számára Helyi tanterv Hallássérült évfolyamok számára Fizika 7 8. ( A központi tanterv B változatából készült a helyi tanterv.) Célok és feladatok Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

FIZIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

FIZIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 8. SZ. MELLÉKLETE KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 8. SZ. MELLÉKLETE KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 8. SZ. MELLÉKLETE KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2008 A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. KÖRNYEZETI NEVELÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben