KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

2 KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze azokat a kompetenciákat, melyeknek birtokában a gyermekek képessé válnak a közvetlen lakóhelyi majd tágabb környezet önálló megismerésére, elemi szintő értékelésére, alkotóinak, jelenségeinek felfedezésére, a természettudományos szaktantárgyak tanulására. Jól értelmezett, könnyen felidézhetı, egyszerő kognitív mőveletek végzésére alkalmas tényeket és képzeteket alakítson ki a közvetlenül, majd közvetve megismerhetı természeti és ember által létesített környezetrıl. Növelje és fejlessze a tanulókban az életkorukból következıen eleve meglevı érdeklıdést környezetük élı és élettelen világa iránt. Fejlessze a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a természetet, környezetet és annak értékeit felismerı, szeretı, tisztelı, védı magatartásukat. A lakóhelyi, iskolai, települési, majd hazánk értékeinek megismerése, megszerettetése olyan pozitív attitőd kialakulását segítse elı, mely (az élı és élettelen környezet megóvására, védelmére ösztönöz) erısíti a lakóhelyhez való kötıdést, s ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését alapozza meg. Lakóhelyi környezetük megismerése során tanítsa meg a tanulókat elemi fokon tájékozódni a térben és az idıben. Hangsúlyos cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélı, a veszélyhelyzetek megelızését szolgáló magatartásformák kialakítása s ezzel a személyes biztonság növelése. Kiemelt cél a tanulók egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását alapozó pozitív beállítódások és helyes egészségszokások, magatartásformák fejlesztése, annak elısegítése, hogy a tanulók elfogadó és segítıkész magatartással viszonyuljanak a környezetükben élı beteg, sérült és fogyatékos emberek iránt. A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos mőveltség megalapozása, a problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás fejlıdése érdekében a tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, feldolgozásához, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges készségeit, képességeit és szokásait folyamatosan és rendszeresen fejlessze. Ezért alapvetı feladatként fogalmazódik meg a lényegkiemelı (megfigyelı), leíró, azonosítóés megkülönböztetı, rendszerezı, adatértelmezı, következtetı képességek, kommunikációs és vitakészség, az idıben és térben való tájékozódási képesség, a méréshez és kísérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, szokások alakítása. Mivel a tanulók életkorukból követke-

3 KÖRNYEZETISMERET 286 zıen érzékszervi ún perceptuális tanulásra képesek, a fenti készségek, képességek fejlesztése csak akkor hatékony, ha a gyermekek a természettudományos ismeretszerzés és feldolgozás módszereire épülı tevékenységek révén, cselekvı úton tanulnak. A természettudományos ismeretszerzı módszerek, melyekre a tanulási tevékenységeknek épülni kell: a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, osztályozás, rendszerezés, következtetés, becslés, mérés, feltételezés, kísérletezés. Az egyszerő megismerési, tanulási módszerek megtanítása, begyakorlása, alkalmazása keltse fel a gondolkodás fejlettségéhez illeszkedı mértékben a természeti jelenségek, folyamatok ésszerő, tudományos magyarázata iránti igényt. A tantárgy hangsúlyos feladata, hogy a tanulók az ismeretlennel való találkozás módszereinek elsajátítása közben megfelelı irányítással megalapozzanak egy olyan tapasztalati tudást, mely a további tanulmányaikhoz szükséges. Ezek szintje nem haladhatja meg azt, melyet a közvetlen tapasztalás, illetve a gyerekek életkora jelent, de megfelelı irányítással szerezzenek ismereteket az anyag különbözı formáinak érzékelhetı és mérhetı tulajdonságairól. A fejlesztés közben a tanulók ismerkedjenek meg közvetlen környezetük, lakóhelyük, majd egyre táguló körben távolabbi természeti és ember által létrehozott környezetük élılényeivel, élettelen anyagaival, jelenségeivel, a közöttük levı kapcsolatok következtében létrejövı változásokkal, valamint az emberek és környezetük kapcsolatával. Fedezzék fel a természet változatosságát, sokszínőségét, szépségét és ébredjenek rá pótolhatatlan, értékes mivoltára. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK Tájékozódás a természettudományról, a megismerés módszereirıl A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt. Érdeklıdésének megfelelıen jusson ismeretekhez a valóság megtapasztalásával, ezt követıen különbözı képi és szöveges ismerethordozók segítségével is. Legyen képes a természet tárgyait, élılényeit, jelenségeit és folyamatait megadott szempontok szerint a tanító irányításával, majd önállóan elemi szinten megfigyelni. Aktívan vegyen részt a megfigyelések tapasztalásainak elemzésével kapcsolatos megbeszéléseken. Korának megfelelı nyelvi megformálással számoljon be megszerzett ismereteirıl. Legyen gyakorlata a különbözı tárgyak, élılények, jelenségek minıségi és mennyiségi jellemzıinek elemi szintő összehasonlításában. Szerezzen jártasságot a tulajdonságok, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú csoportosításában. Megfigyeléseit, tapasztalatait

4 KÖRNYEZETISMERET 287 saját szavaival, egyszerően fogalmazza meg, és rajzban, írásban rögzítse. Értelmezze az egyszerő képi és szöveges információkat. Építsen elızetes ismereteire, tanítói segítséggel tájékozódjon egyszerő forrásanyagokból. Tanítói irányítással végezzen egyszerő méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket, a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelésére. Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben elıforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az őrtartalom, a hımérséklet és az idı mértékegységeinek használatában. Ismerje fel a mérésekhez, vizsgálódásokhoz, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja azokat balesetmentesen. Vesse össze a természeti és az ember alkotta környezetrıl különféle módon szerzett ismereteit egymással, rendezze azokat különbözı csoportok szerint. Vizsgálódásainak eredményeit elemezze, értelmezze. Ismerje fel a környezetében elıforduló veszélyhelyzeteket. Alkalmazza a tanultakat a mindennapi élet problémáinak megoldásában. Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges életkörülményeket. Ismeretei ébresszék rá, hogy felelıs a természet védelméért, életkorának megfelelı szinten környezettudatos magatartásával, gondolkodásával járuljon ehhez hozzá, becsülje meg környezetének értékeit. Tájékozódjon a biztonságot szolgáló szervezetek (mentık, tőzoltók, rendırség, polgári védelem) munkájáról. Fejlıdjön alkalmazkodóképessége veszélyhelyzetben (menekülés, segítségkérés). Tájékozódás az élı és élettelen természetrıl Érzékszervi megfigyelés segítségével szerezzen információkat a környezetében elıforduló fontosabb élı és élettelen anyagokról. Felismert tulajdonságaik alapján tudja csoportosítani azokat. Különböztesse meg a tárgyakat és anyagokat tulajdonságaik alapján és tudja ezt életkorának megfelelı nyelvhasználattal kifejezni. Ismerje fel a használati tárgyak anyagát, készítsen egyszerő használati tárgyakat. Fedezze fel gyermeki elképzelésének megfelelıen az anyag szerkezeti tulajdonságait. Tapasztalat alapján ismerje fel a halmazállapotokat, a tudományos értelmezésnek megfelelıen. Kísérletek kapcsán ismerkedjen az anyagok kölcsönhatásaival, figyelje meg az ebbıl adódó változásokat. Játékos tevékenységek keretében szerezzen tapasztalatot a hang, a fény és a hı terjedésével kapcsolatban. Ismerkedjen a háztartásban elıforduló energiahordozó és technikai eszközökkel és ismerkedjen meg mőködésükkel kapcsolatos balesetforrásokkal. Legyen tájékozott arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészséges fejlıdé-

5 KÖRNYEZETISMERET 288 séhez. Tartózkodjék az élvezeti és kábítószerek kipróbálásától. Érdeklıdjön az iránt, hogy mely anyagok, szennyezhetik leggyakrabban a környezetét, mely anyagok, eszközök a háztartás leggyakoribb veszélyforrásai. Tájékozódás az idıben, és térben A tájékozódás alapját a természeti jelenségek megfigyelése képezze. Figyelje meg a ciklusok ismétlıdését, a mozgásban megnyilvánuló állandóságot és változást, mutassa be azokat egyszerő példákon. Tájékozódjon a mindennapok idıviszonyaiban. Figyelje meg a napszakok és évszakok változását. Szerezzen gyakorlatot az idı mérésében, a mindennapi életünket meghatározó idıtartamok becslésében. Saját tapasztalat alapján vegye észre az idı múlását, az élılények - közöttük saját maguk - változását, a változások szabályszerőségét, annak okait. Fejlıdjön térérzékelése és térérzete az irányok, távolságok, hosszak, nagyságrendek becslésével, mérésével. A környezetében elıforduló tárgyak méretét viszonyítsa saját testméreteihez, majd szabvány mértékegységekhez. Tájékozódjon a lakóhelyén és annak környékén tudjon útbaigazítást adni. Térkép segítségével figyelje meg, hogy Magyarországon belül hol találja meg saját lakóhelyét. Ismerkedjen meg az ıt körülvevı táj jellegzetességeivel, felszínének formáival, az ottani élılények jellemzı tulajdonságaival. Hasonlítsa össze lakóhelye tájképi sajátosságait más hazai tájakkal. Beszélgetés szintjén legyen fogalma a földön kívüli térségek létének felismerésérıl, az égitestekkel kapcsolatos elképzelésekrıl. A hozott elemi információk és ismeretek győjtése alapul szolgáljon a tudományos kép formálására. Információhordozók az ismeretek szerzésében Az érzékelést, mint alapvetı információszerzést használja az ismeretek összegyőjtéséhez. Tudatosuljon benne, hogy a természetrıl szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján szerezzük meg. Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfelelı könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat. Fejlıdjön elemzı, kritikai képessége életkorának megfelelı kommunikációs helyzetekben. Fogalmazzon meg kérdéseket különbözı információhordozó eszközökbıl szerzett ismereteirıl. Érdeklıdjön a tudósok munkája iránt.

6 KÖRNYEZETISMERET 289 Emberismeret, önismeret, honismeret Aktívan vegyen részt az élet értelmezésére vonatkozó elképzelésekkel kapcsolatos beszélgetésekben. A születéssel, az egyedfejlıdéssel, öröklıdéssel kapcsolatos elképzeléseit vitassa meg tanítójával, társaival. Ez alapul szolgáljon a tudományos nézetek késıbbi közvetítéséhez. Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegırzés alapvetı szabályait. Ismerje a korszerő táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit. Ismerje fel, hogy a környezet állapota az ember egészségére is hatással van. Fogadja el a fogyatékkal élı embereket. Figyeljen meg emberi magatartásformákat és élethelyzeteket. Ismerkedjen szőkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival. Gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülıföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez vezetnek. A tapasztalatok összegyőjtése után képes legyen azokról beszélgetni, kérdéseket megfogalmazni, véleményt alkotni. Fejlıdjön önismereti képessége, ismerje fel saját külsı és belsı tulajdonságait, tudjon azonosításokat és különbözıségeket megfogalmazni. Életkorának megfelelıen ismerje hazája természeti és társadalmi adottságait, legyen tisztában azzal, hogy mit jelent a nemzet, haza, magyar fogalma. Győjtsön információkat a tananyaghoz kapcsolódóan a híres emberekrıl.

7 KÖRNYEZETISMERET ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Témakörök, tartalmak A megismerési módszerek alapozása A témakör tartalma, az összes többi témakör ismeretanyaga, amit az ebben a témakörben fejlesztési feladatként kitőzött képességek, készségek fejlesztését biztosító tanulói ismeretszerzı tevékenységekkel (módszerekkel) kell feldolgozni. Ezek a megfigyelés, leírás (szóban, rajzban), összehasonlítás, csoportosítás a tanulók közvetlen környezetében lévı tárgyak, anyagok, élılények (növények, állatok, ember), jelenségek érzékelhetı tulajdonságaira vonatkozóan. Fejlesztési feladatok, tevékenységek A lényegkiemelı (megfigyelı), leíró, azonosító és megkülönböztetı képességek, kommunikációs készség, térben és idıben való tájékozódási képesség fejlesztése. Ezért érzéki megfigyelések, a megtapasztalt érzékelhetı tulajdonságok alapján összehasonlítások, csoportosítások végzése adott algoritmus szerint, elıször a valóság élılényein, élettelen anyagain, jelenségein, majd képek, diaképek, filmek, videofelvételek segítségével. A valóságban megfigyel jellemzık felismerése fényképen és rajzon. Tapasztalatszerzés tanítói, majd piktogramok segítségével történı irányítással a közvetlen környezet élılényeinek, tárgyainak, anyagainak jelenségeinek érzékelhetı tulajdonságairól. A tapasztalatszerzés színtere tanulmányi sétákon és kirándulásokon a valós természet, illetve az osztályteremben kialakított természetsarok, valamint az alkalmilag biztosított, bevitt természeti alkotóelemek. A tapasztalatok kifejezése szóban, rajzban életkornak megfelelıen tanítói segítséggel.

8 KÖRNYEZETISMERET 291 Tájékozódás az élettelen természetrıl A tanulók közvetlen környezetében levı élettelen anyagok (víz, levegı, talaj, kızetek), tárgyak érzékelhetı tulajdonságai (alak, szín, felületi tulajdonságok, íz, illat, hang), részekbıl való összetettsége. Az idıjárás elemei: napsugárzás, hımérséklet, szél, csapadék. Az idıjárással kapcsolatos természeti jelenségek: felhık, villámlás, menydörgés, szivárvány. A szélsıséges idıjárás okozta veszélyhelyzetek és a védekezés lehetıségei. A tanulók közvetlen környezetében levı természetes és mesterséges tárgyak (pl.: kavics, talajminta, használati tárgyak, élelmiszerek) érzékelhetı tulajdonságainak tanítói irányítással választott algoritmus szerinti megfigyelése és felismerése, a megfigyelt tulajdonságok alapján összehasonlításokkal azonosságok, különbségek felismerése, csoportok alkotása. A víz és más folyékony halmazállapotú anyagok érzéki megfigyelése algoritmus szerint, tapasztalatok összehasonlítása, azonosságok, különbségek felismerése, csoportok alkotása. A levegı és más légnemő halmazállapotú anyagok érzéki megfigyelése algoritmus szerint, a tapasztalatok összehasonlítása, csoportok alkotása. A tapasztalatok kifejezése segítséggel élıszóban, rajzban, ahogyan fejlıdik az íráskészség, fokozatosan írásban is. A fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan az élettelen természetrıl, az elızetesen meglevı élmények, ismeretek tudatosítása, rendezése, hozzákapcsolása a fejlesztési tevékenységek során tapasztaltakhoz. Az idıjárás elemeinek tanítói irányítással való érzéki megfigyelése, a nap meghatározott idıpontjaiban, az egyes évszakokban (folyamatosan) a tapasztalatok összehasonlítása, következtetések levonása, a tapasztalatok szóbeli kifejezése, rajzos rögzítése.

9 KÖRNYEZETISMERET 292 A napok, napszakok neve, jellemzıi, változása. Az évszakok jellemzı idıjárása. Az évszakok, hónapok neve, sorrendje. Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, helyi szokások. Tájékozódás az élı természetrıl A tanulók közvetlen környezetében természetes és mesterséges élıhelyeken elıforduló növények (fák, cserjék, lágyszárúak) és azok részei, érzékelhetı tulajdonságai (alak, szín, felületi tulajdonságok, íz, illat, hang). A tanulók közvetlen környezetében természetes és mesterséges élıhelyeken elıforduló emlısállatok, madarak, ízeltlábúak kültakarója és a testrészek érzékelhetı tulajdonságai (alak, szín, felületi tulajdonságok, illat, hang). A vizsgált növények és állatok érzékeléssel vizsgálható életjelenségei (mozgás, táplálkozás, növekedés, szaporodás). A szél (pl.: fuvallat, szellı, csendes szél, erıs szél, viharos szél), a csapadék (pl.: esı, hó, dér, zúzmara, köd, pára), különbözı megjelenési formáinak megfigyelése és felismerése. A napszakok, napok, hetek, hónapok, évszakok idıjárási jellemzıinek összehasonlítása, azonosságok, különbségek felismerése, sorba rendezése, váltakozása. A szélsıséges idıjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése videofelvételrıl, filmrıl, a lehetséges védekezés átgondolása, megbeszélése, eljátszása. Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szokások (pl.: szüret, Márton-nap, karácsony, húsvét, madarak és fák napja), megismerése, részvétel az adott lakóhely hagyományos ünnepeiben, népszokásaiban. Ünnepek megrendezése az osztályban. A tanulók közvetlen környezetében természetes és mesterséges élıhelyeken elıforduló fák, cserjék, lágyszárú növények és részeik érzékelhetı tulajdonságainak algoritmusokra épülı, tanítói irányítással történı megfigyelése. A tanulók közvetlen környezetében élı, emlısökhöz, madarakhoz, ízeltlábúakhoz tartozó állatok és testrészeik érzékelhetı tulajdonságainak algoritmusra épülı, tanítói irányítással történı megfigyelése. A megfigyelt és felismert tulajdonságok alapján összehasonlításokkal azonosságok,

10 KÖRNYEZETISMERET 293 Az egyes évszakokban a vizsgált növényeken, állatokon bekövetkezı változások (rügyfakadás, virágzás, termés kialakulása, lombhullatás; költözés, fészekrakás, téli álom). Állatmesék és a valóság. különbségek felismerése, csoportok alkotása. A tapasztalatok kifejezése életkornak megfelelıen élıszóban, rajzban, késıbb írásban is, tanítói segítséggel. A fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan a növényekrıl, állatokról elızetesen meglevı élmények, ismeretek tudatosítása, rendezése, hozzákapcsolása a fejlesztési tevékenységek során szerzett tapasztalatokhoz. A valóságban megtapasztalt tulajdonságok alapján a vizsgált növény, állat, vagy a hozzá hasonló megfigyelése és felismerése képen, dián, rajzon, filmen. Természetsarok kialakítása, az ott élı növények gondozása (öntözés, magvetés, ültetés, tápoldat készítése). A mese és a valóság összevetése dramatikus helyzet-játékokban. Az ember és egészsége A gyermeki és felnıtt (önmaguk, osztálytársuk, szülık, testvérek, tanító) emberi test, a testtájak és részei érzékelhetı tulajdonságai. Az érzékszervek és az érzékelési folyamatok, az érzékszervek szerepe a környezet megismerésében. A gyermek és felnıtt életmőködései (mozgás, táplálkozás, növekedés, fejlıdés, szaporodás). Az egészség és a betegség. Alapvetı testápolási, étkezési, öltözködési, Tájékozódás a saját testen, majd más gyermekek és felnıttek testtájainak és részeinek megfigyelése az érzékelhetı tulajdonságok alapján az alkalmazott megfigyelési algoritmus szerint. A megfigyelési tapasztalatok alapján összehasonlítások végzése, azonosságok, különbségek felismerése, csoportosítások. A testrészek megnevezése, rögzítése rajzzal. Saját és más gyermekek, felnıttek életmőködéseinek megfigyelése, összehasonlítása,

11 KÖRNYEZETISMERET 294 valamint higiéniás (tisztálkodási) tennivalók. A leggyakoribb balesetek és megelızésüknek módja. Segítségkérés balesetkor (mentık, tőzoltók, rendırség). Tájékozódás térben és idıben Helyes irányok meghatározása önmagához viszonyítva (elıtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra). Az iskola neve. Az iskola legfontosabb helyiségei, azok rendeltetése. Az iskola környékének jellemzı közterei. Az otthon és az iskola környezetében a felszín jellemzı tulajdonságai. Az otthon és az iskola közötti útvonal. A település (településrész) neve. A tanuló lakóhelyének pontos címe. Az iskola pontos címe. A környék nevezetes épületei. A lakóhely jellegzetességei. azonosságok, különbségek felismerése. Az egészséges életmód kialakulása érdekében az óvodai szokások folytatása, gyakorlása. A helytelen szokások megbeszélése, javítása. Játékok, dramatikus helyzetgyakorlatok a helyes öltözködéssel, tisztálkodással, étkezéssel, valamint betegségekkel, balesetekkel kapcsolatban. Játékos gyakorlatok az alatta, fölötte, mellette, közötte, elıtte stb., a bal, jobb irányok helyes használatára. Az iskola épületének megismerése. Tájékozódás az iskola épületében. A különbözı helyiségek rendeltetésének megbeszélése. Az otthontól az iskoláig vezetı útvonal megfigyelése, beszámoló a tapasztalatokról. Az iskola környékének bejárása. A KÖVETKEZİ TANÉV FEJLESZTÉSI FELTÉTELEI A kerettanterv az elsı és a második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti, ezért a következı tanévi fejlesztés feltételeit a 2. évfolyam végén határozza meg.

12 KÖRNYEZETISMERET ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Témakörök, tartalmak A megismerési módszerek alapozása A témakör tartalma az összes többi témakör ismeretanyaga, amit az ebben a témakörben fejlesztési feladatként kitőzött képességek, készségek fejlesztését biztosító tanulói ismeretszerzı tevékenységekkel (módszerekkel) kell feldolgozni. Ezek a megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás, tapasztalatok szóval, rajzzal, írással való rögzítése fokozatosan egyre nagyobb önállósággal; viszonyítás, becslés, mérés alkalmilag választott és szabvány egységekkel tanítói irányítással, segítséggel, leírás (szóban, rajzban, írásban) tanítói segítséggel. Fejlesztési feladatok, tevékenységek A lényegkiemelı (megfigyelı), azonosító- és megkülönböztetı, leíró képességek, szóbeli kifejezıképesség, kommunikációs készség, térben és idıben való tájékozódási képesség fejlesztése, a mérési technika fejlesztése, szokások alakítása. Ezért élılényeken és az élettelen anyagokon, a jelenségekhez kapcsolódóan érzéki megfigyelések végzése, a megtapasztalt érzékelhetı tulajdonságok alapján összehasonlítások, csoportosítások végzése egyre nagyobb fokú tanulói önállósággal adott algoritmus szerint, szükség esetén tanítói segítséggel. A mérhetı tulajdonságok viszonyítása, becslése, mérése alkalmilag választott és szabvány mértékegységekkel tanítói segítséggel. A tanulók környezetében található anyagokból (pl.: kavicsok, címkék, kupakok, lehullott levelek, száraz termések, üres csigaházak) győjtemények készítése. Tapasztalatszerzés tanítói segítséggel, de egyre nagyobb tanulói önállóságra törekedve a lakóhely különbözı élıhelyeinek élıvilágáról, élettelen környezetérıl és azok változásáról tanulmányi sétán, kiránduláson és osztályteremben. A változások okainak keresése. A közvetlen és közvetett tapasztalat szerzés megkülönböztetése.

13 KÖRNYEZETISMERET 296 Tájékozódás az élettelen természetrıl A tanuló tágabb környezetében az élettelen anyagok érzékelhetı (szín, alak, méret, felületi tulajdonságok, hımérséklet, keménység, rugalmasság, íz, illat, hang) és mérhetı (hosszúság, tömeg, térfogat, őrtartalom, hımérséklet, idı) tulajdonságai. Megmérhetı és nem megmérhetı tulajdonságok. A mérés algoritmusa; alkalmi és szabvány mértékegységek. Azonos és különbözı tulajdonságok. Az anyagok tulajdonságai és a felhasználásuk, hatásuk közötti kapcsolat. Élelmiszerek. A tanulók környezetében levı élettelen anyagok, tárgyak, élelmiszerek érzékelhetı és mérhetı tulajdonságainak az algoritmus szerint egyre nagyobb önállósággal való megfigyelése, a tapasztalatok alapján való felismerése. A tapasztalatok összehasonlítása, viszonyítása, azonosságok, különbségek felismerése, csoportosítások. Az anyagok azon tulajdonságainak észrevétele, amelyek miatt a környezetet szennyezhetik, veszélyeztethetik. A tanulók mindennapi életével kapcsolatban keletkezett hulladékok, szemetek helyes kezelésével, tárolásával kapcsolatos helyes viselkedési szokások, szabályok megismerése, gyakorlása. A tanulók környezetét alkotó anyagok, tárgyak élelmiszerek mérhetı tulajdonságainak (hosszúság jellegő mennyiségek; tömeg, térfogat, hımérséklet, idı) becslése, mérése alkalmi és szabvány mértékegységekkel. Összehasonlítások, sorba rendezések a mérések alapján. A tapasztalatok, mérési eredmények tanítói segítséggel történı szóbeli kifejezése és lejegyzése. Kapcsolat keresése a tulajdonság és a funkció között. Tájékozódás az élı természetrıl A tanulók közvetlen és tágabb környezetében megfigyelhetı vadon élı és termesztett növények és részeik, életmőködéseik érzékelhetı és mérhetı tulajdonságai (hosszúság, A vadon élı és termesztett növények, vadon élı és tenyésztett állatok érzékelhetı és mérhetı tulajdonságainak megfigyelése a kialakított algoritmus segítségével egyre nagyobb

14 KÖRNYEZETISMERET 297 szélesség, magasság, tömeg, térfogat). Növényi táplálékok. Gyümölcsök, zöldségek szerepe az egészséges táplálkozásban. A tanulók közvetlen és tágabb környezetében megfigyelhetı vadon élı és tenyésztett, valamint kedvtelésbıl tartott állatok életmőködésük és részeik érzékelhetı és mérhetı tulajdonságai. A vadon élı, a tenyésztett és a kedvelésbıl, vagy társként tartott állatok élete közötti különbség. Az állatok viselkedése. A tanulók közvetlen környezetében levı élıhely/ek, életközösség/ek és azok növényeinek és állatainak vizsgálata. tanulói önállósággal. A megfigyelési tapasztalatok összehasonlítása, viszonyítása, az azonosságok, különbségek felismerése, választott és megadott szempontok szerinti csoportosítások végzése (lágyszárú és fásszárú növény; lombhullató, örökzöld fa, illetve cserje; egy évig élı, több évig élı növény; emlıs, madár, rovar, bogár, halak). A tanulók környezetére legjellemzıbb élıhely, életközösség (erdı, mezı, vizek, vízpart, park, kert, gyümölcsös) növényeinek, állatainak megfigyelése, az egészen, vagy annak részein a mérhetı tulajdonságok becslése, mérése, alkalmi és szabvány mértékegységekkel, összehasonlítások a mérési eredmények alapján. Az élılények változásainak figyelemmel kísérése érzéki megfigyelésekkel és mérésekkel (növekedés, fejlıdés, pusztulás, szaporodás) Az idıjárás hatása, az életmódban bekövetkezı változások megfigyelése, az okokozati összefüggések felismerése, értelmezése (téli álom, költözés, lombhullatás, egy évig, több évig élı növények). Az ismétlıdı jelenségek, tevékenységek észrevétele. Az ember és egészsége Az emberi test mérhetı tulajdonságai (pl.: testmagasság, fejkerület, derék- és csípıbıség, mellbıség, testtömeg, a test egészének térfogata, hımérséklet). Mérhetı tulajdonságok becslése, mérése alkalmi és szabvány mértékegységekkel saját testen, más gyermeken, felnıttön a tanév folyamán többször. A mérési ered-

15 KÖRNYEZETISMERET 298 Szervezetünk megfigyelhetı és mérhetı ritmusai (szívdobogás, pulzusszám, lélegzetvételek száma). Az életmőködések fıbb jellemzıi (mozgás, táplálkozás, légzés, fejlıdés). Legfontosabb szerveink szerepe életünkben. A helyes napirend. A fogváltás, a helyes fog- és testápolás. A fogorvos és az orvos gyógyító munkája. A betegségek megelızése, a betegségek elleni védekezés formái. A környezet szervezetünkre gyakorolt ártalmas hatásai (pl. napsugárzás, zaj, szennyezett levegı, a képernyı hatása, élısködık). Fogyatékos, sérült embertársaink. mények rögzítése, ábrázolása és összehasonlítása, a tapasztalatok értelmezése. A pulzusszám és lélegzetvételek számának nyugalomban és testmozgás után mérése, a mérési eredmények összehasonlítása. A láz tüneteinek megismerése. A 8-9 éves gyermek helyes napirendjének alakítása. A fogazat változásainak felismerése, a helyes fogápolás szokásainak alakítása. A testi higiéniás szokások állandó és folyamatos gyakorlása. Beszélgetések, dramatikus gyakorlatok a sérülés, a betegség gyógyítása, gyógyulása, a fogyatékos, sérült emberekhez főzıdı viszonyok témakörében. Tájékozódás térben és idıben A helymeghatározás viszonylagosságának vizsgálata tájékozódás adott megfigyelési ponthoz, konkrét tereptárgyak (pl.: épületek, fák, emlékmővek) helyzetéhez viszonyítva. Út az otthontól az iskoláig. Az iskola környékének megfigyelése (közterületek, közlekedési eszközök, üzletek, a szabadidı eltöltésének helyei, intézmények, nevezetes és érdekes épületek, helyek). A lakóhely és környéke felszínének jellemzı formái, vizei, ezek mérhetı tulajdonságai. A településhez főzıdı hagyományok, mesék, mondák, történetek. A település utcái, házai egykor. A település lakóinak élete Tapasztalatgyőjtés az iskola környékén: séta, kirándulás a település nevezetes helyeire. Az iskola környékének, természeti formáinak, vizeinek, nevezetes épületeinek, megfigyelése, a lehetıségeknek megfelelıen mérések elvégzése, számbavétele, sorba rendezése. Rajz- és képgyőjtemények készítése. A település jellemzı természeti formáinak megfigyelése (síkság, dombok, hegyek, völgyek, patakok, folyók), elnevezése, felismerése. Természeti értékeinek, szépségének felfedezése. Helytörténeti bemutatóhely, kiállítás megtekintése. Történetek, emlékek, mondák győjtése, olvasása. Helyi hagyományok

16 KÖRNYEZETISMERET 299 régen és most. ápolása. A KÖVETKEZİ TANÉV FEJLESZTÉSI FELTÉTELEI A tanuló legyen képes tanítói irányítással a követlen környezet élettelen alkotóelemeit, élılényeit az érzékelhetı tulajdonságok a részekbıl való összetettség, a rész-egész viszony alapján megfigyelni; a közvetlenül érzékelhetı természeti jelenségek, változások (pl.: idıjárási jelenségek, az évszakok változása) és az élılények életjelenségeit megfigyelni, összehasonlítani. Megfigyeléseirıl, tapasztalatairól tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján. Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel. Ismerje fel a valóságban megtapasztaltakat rajzról, képrıl. Tudjon a megtapasztalt jellemzık alapján irányítással összehasonlítani és csoportosítani. Ismerje fel közvetlen környezete tárgyain, anyagain, élılényein a mérhetı tulajdonságokat. Legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a választott mérıeszközöket a tanult mértékegységeket. A mérési eredményeket fogalmazza meg helyesen és rögzítse. Használja helyesen a napszakok nevét. Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes sorrendben. Nevezze meg az idıjárás elemeit, az évszakok jellemzı idıjárási jelenségeit. Nevezze meg a tanult élılényeket, azok fı testrészeit, sorolja fel jellemzı tulajdonságaikat, jegyeiket. Tájékozódjon jól saját testén. Ismerje és használja pontosan a helyet, helyzetet jelentı (elıtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket. Ismerje lakóhelye fıbb jellegzetességeit. Ismertessen egyet a település hagyományai közül. Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén.

17 KÖRNYEZETISMERET ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Témakörök, tartalmak A megismerési módszerek alapozása A témakör tartalma az összes többi témakör ismeretanyaga, amit az ebben a témakörben fejlesztési feladatként kitőzött képességek, készségek fejlesztését biztosító tanulói ismeretszerzı tevékenységekkel (módszerekkel) kell feldolgozni. Ezek a megfigyelés, összehasonlítás, csoportosítás, viszonyítás, becslés, mérés, vizsgálódás, egyszerő kísérletek végzése a tanulók környezetében lévı tárgyak, élılények érzékelhetı és mérhetı tulajdonságai és a kölcsönhatásokban bekövetkezı változások körében, tapasztalatok leírása (szóban, rajzban, írásban). Fejlesztési feladatok,tevékenységek Az elsı és második évfolyamon megkezdett képességek, készségek továbbfejlesztése, a mérési és kísérletezési technika és a szükséges szokások alakítása adott algoritmus szerint, egyszerő kísérleti eszközök használatának a gyakorlása. Ezért az élettelen anyagok és élılények tulajdonságaiban, életjelenségeiben bekövetkezı változások folyamatos megfigyelése, összehasonlítások végzése egyre nagyobb tanulói önállóságra törekedve. A változások okainak keresése, felismerése. Tanítói segítséggel a folyamatok, jelenségek, változások kísérleti körülmények között való megfigyelése, értelmezése. A mérhetı tulajdonságokban bekövetkezı változá-

18 KÖRNYEZETISMERET 301 Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem megszerezhetı ismeretek forrásaival (gyermekenciklopédiák, egyszerő képes határozók, álló- és mozgóképek, térképek). Tájékozódás az élettelen természetrıl A tanulók tágabb környezetében elıforduló anyagok, jelenségek érzékelhetı, mérhetı tulajdonságai. A tulajdonságok változása, a változások okai. Az érzékeléssel megfigyelhetı mozgások. Hely és helyzetváltoztatás. Az oldódás. Az idıjárási elemek változása, a változás hatása a tanulók környezetében elıforduló anyagokra. Halmazállapot-változások a mindennapi életben. Fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás. Az olvadás és az oldódás megkülönböztetése. sok igazolása méréssel, méréssorozatok végzésével. Oksági összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a mindennapi tapasztalatok között. A tapasztalatok kifejezése szóban, korábbi tapasztalatok beépítése, rögzítése rajzzal, ábrával és írásban segítséggel. Gyermekenciklopédiák, könyvek használata adott feldolgozási algoritmus segítségével. Tévémősorok, reklámok és az azokban elıforduló helyes és téves tájékoztatások megfigyelése, elemzése (pl. táplálkozás, gyógymódok). A tanulók tágabb környezetében elıforduló anyagok és lejátszódó jelenségek érzékelhetı és mérhetı tulajdonságainak az algoritmusok segítségével egyre nagyobb tanulói önállósággal való megfigyelése, a tapasztalatok önálló, szükség esetén tanítói segítséggel történı szóbeli kifejezése és lejegyzéssel, lerajzolással való rögzítése. A mérhetı tulajdonságok becslése, mérése, a mérési eredmények lejegyzése. A különbözı hatásokra az érzékelhetı és mérhetı tulajdonságokban bekövetkezı változások megfigyelése és felismerése, a változás elıtti és utáni tulajdonságok összehasonlítása, következtetések megállapítása tanítói segítséggel. A tanuló környezetében az élettelen természetben lejátszódó alapvetı kölcsönhatások megfigyelése, a bekövetkezı változások felismerése, a változások okainak megbeszélése

19 KÖRNYEZETISMERET 302 A fényjelenségek megfigyelése és vizsgálata. Az anyagok és a fény kölcsönhatása. Az árnyék megfigyelése, vizsgálata tanteremben, szabadban. A mágnes érzékelhetı tulajdonságai, mágnesek egymásra hatása. A mágnes és különbözı anyagú tárgyak egymásra hatása. Az éghetı és az éghetetlen anyagok tulajdonságai, az égés feltételei. Az égés mint veszélyforrás. A veszélyre figyelmezetı jelek és jelzések. és életkornak megfelelı értelmezése (az idıjárás elemeinek hatása a környezet anyagaira; halmazállapot változások; a fény hatása; mágnesek hatása más anyagokra; égés; mozgások). Mondatok, rövid szövegek igazságtartalmának eldöntése a megfigyelések tapasztalatainak alapján. Rövid szóbeli beszámoló a tapasztalatokról. Az egyes változások és hatásuk felismerése a természetben. Tájékozódás az élı természetrıl A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A magok csírázásának és a növények fejlıdésének feltételei. A környezet változásainak (pl. fény, talaj, idıjárás, szennyezı anyagok) hatása a növények életére. A növényi élet évszakos ritmusa. Az állatok életéhez nélkülözhetetlen környezeti feltételek vizsgálata. A környezet változásainak hatása az állatok életére. Az állatok évszakok szerinti viselkedése. A növények és állatok kapcsolata, egymásrautaltsága. Helyes viselkedésünk a természetben. A növények változásának folyamatos megfigyelése. Egyszerő kísérletek az életfeltételek bizonyítására. Különbözı állatok viselkedésének, életmódjának, az élıhelyükhöz és más élılényekhez főzıdı kapcsolataiknak a megfigyelése a valóságban, valamint álló- és mozgóképek en. Az ember szerepének tisztázása a környezetében élı más élılények életfeltételeinek alakításában. Tetteink következményeinek kutatása.

20 KÖRNYEZETISMERET 303 Az ember és egészsége A gyermekek és felnıttek testméretei. Az ember számára nélkülözhetetlen környezeti feltételek. A környezet változásainak hatása az ember életére. Egészséges életmód. Helyes napirend. Az egészség és a sport. A betegség tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás, vérzés). A leggyakoribb fertızı betegségek és megelızésük. A védıoltások fontossága. A beteglátogatás, betegápolás szabályai. A kuruzslás veszélyei. Mérések, megfigyelések és összehasonlítások végzése a gyermekek és a felnıttek testméreteire vonatkozóan. A mérési eredmények rögzítése tanítói segítséggel. Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése. Saját tapasztalatok megbeszélése, összehasonlítása a társakéival. Helyes napirend kialakítása. Megfigyelések, vizsgálódások az élelmiszerek, tápanyagok körében (cukor, fehérjék, zsírok, olajok). Az emberei test folyadék szükségletének megfigyelése. A helyes táplálkozási szokások, étrendi elıírások megismerése. Látogatás fogorvosi rendelıben, gyógyszertárban, viselkedési szabályok gyakorlása. A magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, balesetek megelızése közötti oksági összefüggések keresése (pl.. zsebkendıhasználat, kézmosás). Dramatikus játék során a helyes egészségszokások gyakorlása. Tájékozódás térben és idıben A felszíni formák megfigyelése a tágabb környezetben. Alaprajzok készítése (pl.: tárgyak, osztályterem, lakószoba, közeli tér). Kicsinyítés rajzolással. Útvonalrajzok, térvázlatok, térképszerő ábrázolások ismert tereprıl. A valóság térképi ábrázolása jelekkel felszíni formák, vizek jelölése a térképen. A négy fı világtáj. Az iránytővel való tájé- Egyszerő alaprajzok készítése. Útvonalak berajzolása az alaprajzba. Térképszerő képes ábrázolások, térképvázlat készítése az iskola környékérıl. A térképvázlaton útvonalak bejelölése, bejárása. Szimbolikus jelek alkalmazása. A fı világtájak megnevezése. Tájékozódás iránytő segítségével.

21 KÖRNYEZETISMERET 304 kozódás. Országismeret Élet a fıvárosban és az ország más vidékein. Hazánk fıvárosa Budapest. Ismerkedés a fıváros nevezetes és a gyerekek szempontjából érdekes épületeivel, létesítményeivel, helyeivel. Közvetlen vagy közvetett (tv, videó, dia, könyv, könyvtár) tapasztalatszerzés: Duna, Vár, Gellérthegy, Országház, hidak, nagykörút, üzletek, színházak, bábszínház, Állatkert, Margitsziget, közlekedés. A KÖVETKEZİ TANÉV FEJLESZTÉSI FELTÉTELEI A tanuló legyen képes folyamatos, idıben elhúzódó megfigyeléseket végezni, tapasztalatait írásban rögzíteni. Legyen gyakorlata a hosszúság, a tömeg, a térfogat, őrtartalom, a hımérséklet becslésében, mérésében, a mérési eredmények kifejezésében. Legyen képes egyszerő kísérleteket (vizsgálatokat) tanítói irányítással végrehajtani, a végbemenı változásokat megfigyelni, a tapasztalatokat szóban megfogalmazni, rajzban, írásban rögzíteni. Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról. Használja helyesen, balesetmentesen a vizsgálatokban használt eszközöket. Ismerje fel, nevezze meg az anyag halmazállapotait megfigyelési tapasztalás alapján. Ismerje fel a halmazállapot változásokat. Közvetlen környezetébıl nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásokra, használja helyesen a kifejezéseket. Ismerje a mentık, tőzoltók, rendırség telefonszámát, értesítésük módját. Ismerje fel, nevezze meg és a megtapasztalható tulajdonságok alapján jellemezze egyre nagyobb önállósággal a környezetének néhány vizsgált növényét és állatát (fa, cserje, lágyszárú növény; emlıs, madár, ízeltlábú, hal). Vizsgálatai alapján nevezze meg az élılények életfeltételeit. Ismerje, hogyan kerülhetık el a betegségek. Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot. Tájékozódjon az iskola környékérıl készített térképvázlaton. Állapítsa meg helyesen iránytő segítségével a fı világtájakat. Ismerje fel, nevezze nevén a település jellemzı felszíni formáit,

22 KÖRNYEZETISMERET 305 felszíni vizeit, nevezetes épületeit. Ismertessen egyet a település hagyományai közül. Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén. 4. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1,5 óra Témakörök, tartalmak

23 KÖRNYEZETISMERET 306 A megismerési módszerek alapozása A témakör tartalma az összes többi témakör ismeretanyaga, amit az ebben a témakörben fejlesztési feladatként kitőzött képességek, készségek fejlesztését biztosító tanulói ismeretszerzı tevékenységekkel (módszerekkel) kell feldolgozni. Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, viszonyítás, becslés, mérés, vizsgálódás, egyszerő kísérletek végzése, a tanulók közvetlen környezetében lévı tárgyak, élılények érzékelhetı és mérhetı tulajdonságai és a kölcsönhatásokban bekövetkezı változások körében önállóan, szükség esetén tanítói segítséggel. Önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek alkalmazásával. Ismeretforrások (gyermekenciklopédiák, egyszerő képes határozók, térképek, álló és mozgóképek) használata a megismeréshez. Fejlesztési feladatok, tevékenységek Az elsı, második és harmadik évfolyamon megkezdett képességek, készségek, a mérési és kísérletezései technika és a szükséges szokások, a kísérleti eszközök használatának továbbfejlesztése. Ezért az élettelen anyagok és élılények tulajdonságaiban bekövetkezı változások folyamatos megfigyelése, összehasonlítások végzése, következtetések levonása. A folyamatok, jelenségek, változások kísérleti körülmények között való megfigyelése, értelmezése. Méréssor megtervezése és végzése. A változások okainak keresése, összefüggések felismerése. A folyamatok nyomon követése, következtetések, egyszerő összefüggések felismerése. A tapasztalatok lejegyzése, rendezése, elemzése tanítói segítséggel. Az egyéni ismeretszerzés megalapozása. Búvárkodás a könyvtárban. Önálló beszámolók a könyvtári tájékozódás eredményérıl. Összefüggı feleletek tanítói kérdésekre. Tájékozódás az élettelen természetrıl Az otthon, az iskola, a lakóhely tisztasága, szennyezı forrásai. A helyes viselkedési szokások szabályok gyakorlata. A lakóhely levegıjének, vizeinek állapota, tisztasága, szennyezettsége, szennyezı forrásaik. A szennyezettség hatása az élılényekre, az emberre. A megelızés, a védekezés lehetıségei. Szelektív (különválogató) hulladékgyőjtés. Folyamatos megfigyelések egyszerő vizsgálatok, kísérletek a levegı, a víz, a talaj tisztaságáról. A tanulók környezetébıl vett vízminták egyszerő vizsgálata. Egyszerő eljárás a víz tisztítására, szőrésére. A lakóhely levegıtisztaságának megfigyelése. Levegı-, víz-, talajvizsgálat érzékeléssel és egyszerő vizsgáló eszközökkel (pl. nagyító, szőrıpapír). A különválogató hulladékgyőjtés jelentıségé-

24 KÖRNYEZETISMERET 307 A környezet szennyezıdése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, az önvédelem lehetıségének megismerése. nek felismerése és szükségességének belátása. A lakóhely környezetében elıforduló anyagok összetettségének észrevétele. Kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között. Jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövıbeli környezeti hatásai közötti egyszerő összefüggések felismerése. A környezetünkért szükséges helyes viselkedési szokások, magatartásformák folyamatos gyakorlása, alkalmazása a mindennapi életben. Tájékozódás az élı természetrıl A tanuló környezetében megfigyelhetı élıhelyek jellemzıi. Az erdı, a füves és vizes élıhelyek néhány gyakori növény- és állatfajának jellemzıi (mérete, kültakarója, testfelépítése, jellemzı részei, szervei, mozgása, táplálkozása, szaporodása, változása, illetve viselkedése, alkalmazkodása). Az ember hatása az élıhelyekre. A természet védelmének fontossága, védett helyi természeti értékek. Egyszerő összefüggések keresése az élılény élıhelye, életmódja és testfelépítése között. A helyi környezet és az élılények környezetalakító hatásának vizsgálata. A lakóhelyen megfigyelhetı néhány lágy- és fásszárú növény, valamint néhány emlıs, madár, gerinctelen állat tulajdonságainak rendszerezett megismerése, ezek táplálékláncba sorolása. Annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink befolyásolják a jövıt. Kapcsolat keresése az ember tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között Az ember és egészsége Az ember életkori szakaszai. A különbözı korú emberek szervezetének, életmőködéseinek, viselkedésének összehasonlítása. Helyes és helytelen szokásaink. Az egészsé- Megfigyelés, mérés a testen. A mérések rögzítése tanítói segítséggel. Dramatikus játékok az életkorok jellemzıirıl, helyes és helytelen szokásainkról.

25 KÖRNYEZETISMERET 308 get károsító szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószerezés) kialakulása, veszélye, felkészülés az elutasításukra. A reklámok hatása életmódunkra. A reklámok elemzése az elérni kívánt hatás és a valóság összevetésével. Tájékozódás térben és idıben A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen. Különbözı domborzatú tájak, legnagyobb folyóink, tavaink felismerése Magyarország domborzati és vízrajzi térképén. A lakóhely elhelyezése a térképen. Tájaink képekben. Utazás megtervezése. Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemzı felszíni formáiról és felszíni vizeirıl. Közvetett tapasztalatszerzés a helyben nem megtapasztalható felszíni formákról és vizekrıl. Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével, iránytővel (egyszerő tájolóval). Elemi szintő tájékozódás Magyarország domborzati térképén. A lakóhely megkeresése Magyarország térképén. Magyarország nagytájainak felismerése jellemzı képek, leírások alapján. Egyszerő utazás megtervezése menetrend segítségével. Országismeret Hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben. Településtípusok (város, falu, tanya). Népcsoportok, kisebbségek hazánkban. Magyarok a határon túl. Híres magyarok, hírünk a világban. A lakóhely nevezetes szülöttei. A lakóhely és környékének természeti és kulturális értékeinek megkeresése a térképen, felismerése képrıl. Jellemzı képek győjtése, rendezése. Tájékozódás arról, hogy a magyarokon kívül más népek is élnek határainkon belül, és élnek magyarok határainkon kívül is. Híres emberek fennmaradt emlékeinek felkutatása a lakóhely múltjából.

26 KÖRNYEZETISMERET 309 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Legyen képes a tanult algoritmusoknak megfelelıen önállóan megfigyeléseket, összehasonlításokat, csoportosításokat, méréseket végezni, egyszerő kísérleteket leírásnak megfelelıen végrehajtani és a változásokat megfigyelni. A tapasztalatokat helyesen, pontosan megfogalmazni, írásban rögzíteni. A tapasztalatok megbeszélésekor helyesen kommunikálva, jól érvelve képviselni véleményét. A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggı felelettel válaszoljon. Mutasson be az alkalmazott algoritmusokra építve egy-egy ismert növényt, emlıst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetébıl. Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket. Nevezzen meg a környezetébıl környezetszennyezı forrásokat, ismerje azok egészségkárosító hatásait. Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a tanult élettani jellemzıket. Tudja, hogyan ırizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt leginkább. Tudjon tájékozódni és adott helyre eltalálni lakóhelyén. Ismerje a domborzat jelölését a térképen. Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország domborzati térképén. Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit. Mutassa be a lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét. Nevezze meg a különbségeket az eltérı településtípusok között. Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket. Nevezze meg a lakóhelyén élı népcsoportokat. SZEMPONTOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ Tájékozódás az élı és élettelen természetrıl - Az érzékszervi megfigyelés pontossága. - Tulajdonságok megnevezése. - Csoportosítások, rendezések adott és önállóan választott szempontok szerint. - A tapasztalatgyőjtés gyakorlatában való aktív részvétel. - Érdeklıdés a közvetlen környezet alkotóelemei, élılényei, jelenségei iránt. - Érzékenység a környezı természet megóvására, helyes magatartásformák, szokások szerinti viselkedés. Tájékozódás idıben és térben

27 KÖRNYEZETISMERET A természet változásainak érzékelése, megfogalmazása. - A megfigyelések elemzése, a természeti jelenségek megismerése. - Egyszerő, a mindennapi életben szükséges mérések. - A tájékozódás, viszonyítás, összehasonlítás eredményes bizonyítása a gyakorlatban. - Alapvetı térképismeret: térképjelek leolvasása. - Érdeklıdés, kíváncsiság, tájékozottság a tanultakat kiegészítı információk győjtésében. Információhordozók az ismeretek szerzésében - A megfigyelések, mérések, vizsgálódások, kísérletezések eredményes kivitelezése, a feladatokban való aktív részvétel. - Tájékozottság a tananyagot érintı írásos és audio -vizuális információkban. - Kritikai képesség bizonyítása. - Kommunikáció fejlettsége a tájékozottság bizonyítására. Emberismeret, önismeret, honismeret - A beszélgetésekben való aktív részvétel. - Kérdések megfogalmazása, véleményalkotás. - Magatartásformák, élethelyzetek megfigyelésérıl való beszámolás. - Mások iránti érdeklıdés, nyitottság, a másság elfogadása, segítségnyújtás. - Tájékozottság hazája, lakóhelye, otthona földrajzi, történeti és társadalmi jellemzıirıl - Igényesség a személyes életvitelben (tisztaság, táplálkozás, mozgás) - Önmagát helyesen megítélı képesség fejlıdésének mértéke. - Önállóság fejlıdése a természeti és társadalmi környezethez való alkalmazkodásban. - Nyitottság és érdeklıdés társadalmi környezete megismerése iránt. - Együttmőködés tanítóval, társakkal. - Alapvetı viselkedési formák (tisztelet, udvariasság, elfogadás, megbecsülés, kötelességtudat, segítıkészség, szeretet) tiszteletben tartása és alkalmazása spontán élethelyzetekben.

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok:

TERMÉSZETISMERET. 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TERMÉSZETISMERET 5-6. HELYI TANTERV - 2013. TERMÉSZETISMERET 5 6. Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben

Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben. Az 1. osztály követelményrendszere a 2. félévben Az 1.osztály követelményrendszere az 1. félévben A tanuló: Legyen képes a közvetlen környezetében önállóan megfigyeléseket végezni, a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Témakörök: órakeret: 1. Az anyagok világa 9 2. Élet a kertben 12 3. Állatok a házban és a ház körül 8 4. Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 5. A Föld és a Világegyetem

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET

KERETTANTERV KÖRNYEZETISMERET - 1 - KERETTANTERV SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK (ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÉS RÉSZKÉPESSÉGZAVARRAL KÜZDŐ) INTEGRÁLT OKTATÁSÁHOZ KÖRNYEZETISMERET 1-4. OSZTÁLY NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat

SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 537 SZAKMAI EL ÓKÉSZÍTÉS AZ AGRÁR ÉS A GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE,,B változat 9. évfolyam Szakmai el ókészít ó ismeretek Szakmai el ókészít ó gyakorlatok

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

Biológia orientáció 9. osztály

Biológia orientáció 9. osztály Biológia orientáció 9. osztály 1 Tematikai egység címe Kültakaró és mozgás A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Környezetvédelem Számonkérés Összefoglalásra,

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5-8. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Összesen Tantárgy Heti Évi Heti Évi ÓRA Biológia 1 37 1 37 74

Évfolyam 5. 6. Összesen Tantárgy Heti Évi Heti Évi ÓRA Biológia 1 37 1 37 74 BIOLÓGIA 5-6. évfolyam A tanterv, a NAT Ember a természetben és a Földünk környezetünk Műveltségterület követelményeit fedi le integrált tantárgyként. A tantárgy óraszáma: 74 Ennek felosztása: Évfolyam

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Környezetismeret tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon,

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

ADAPTÁLT KERETTANTERV

ADAPTÁLT KERETTANTERV ADAPTÁLT KERETTANTERV A Környezetünk titkai c. tankönyvcsaládhoz Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK

OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ELŐADÓ: VENCZELNÉ GULYÁS EDIT 2014. OKTÓBER 9. KÖRNYEZETISMERET 1. és 2. osztály tankönyv és munkafüzet ESZKÖZÖK ÉS FELDOLGOZÁS JÁTÉK ÉS SZÓRAKOZÁS A TANULÁS A TANANYAG FELDOLGOZÁ-

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7.

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam. A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra. 7. BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Heti és éves óraterv: A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra 8. évfolyam 1,5 óra 54 óra 7. évfolyam A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai

Részletesebben