Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program"

Átírás

1 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a szakképző évfolyamok számára /A ben elfogadott helyi tanterv szerint/

2 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Tartalomjegyzék: 1. Az iskola szakképzési rendszere A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés célja A szakiskolai képzés általános feladatai A tanulók szakiskolai felvételének feltételei A szakmák kiválasztásának alapelvei Az értelmileg akadályozott serdülő- és fiatalkorúak rövid jellemzése A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés felépítése A képzés sajátosságai A gyakorlati képzés intézményünkben A Készségfejlesztő Speciális Szakiskolába kerülés feltételei A szakképzés célja A szakképzés feladata Alapelvek a feladatok teljesítéséhez Elvárt teljesítmény

3 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Az iskola szakképzési rendszere A képzés szabályozásának jogi háttere: évi LXXIX. többször módosított törvény a közoktatásról; évi LXXVI. többször módosított törvény a szakképzésről; 2003./243. (XII.17.) Kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és módosításai; 2/2005. (III.1.) OM rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról; 11/1999. (VI.8.) MKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről; Helyi Tanterv Magyar Közlöny 26/2004. (IX. 16.) OM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004 (V.20.) OM rendelet módosításáról Heves megye önkormányzatának közoktatás fejlesztési terve Az intézmény Alapító Okirata A szülők elvárásai, igényei A pedagógusok szakmai törekvései Az iskola kapcsolatrendszere, együttműködési lehetőségei Az intézmény adottságai A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola az értelmileg akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. Az intézmény szakmai képzése alkalmazkodik az értelmileg akadályozott, középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok testi és lelki sajátosságaihoz. A képzés során a fejlesztést úgy kell megvalósítani, hogy biztosítva legyen a tevékenységek változatos, egymásra épülő folyamata, lehetőséget biztosítson a megfelelő gyakorlásra, figyelembe vegye az egyéni haladási képesség ütemét és legyen lehetőség a sikerélmény elérésére, amely a további tevékenységek és gyakorlás alapvető motivációját biztosítja. 3

4 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés célja A készségfejlesztő speciális szakképzés olyan életvezetési ismeretek kialakítását tűzi ki célul, amely a mindennapi élet gyakorlati ismereteinek felhasználásával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi vagy integrált munkahelyi munkával, viszonylag önálló életet élni. A képzés célja, hogy legyenek alkalmasak szűkebb környezetben egyéni szükségletük szerint differenciált támogatással az életkezdéshez szükséges személyiségjegyek, ismeretek és gyakorlat megszerzésére és a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítására. Célunk megismertetni a tanulókat minden olyan munkaformával, tevékenységgel, amelyek a felnőtt fogyatékosokat foglalkoztató intézményekben előfordulnak. Széles kínálatot kell nyújtani, hiszen a tanulók iskola utáni elhelyezése szinte minden esetben egyéni lehetőségek figyelembe vételével történik, ki kell választani, a tanuló mely tevékenységformában tud a legjobban teljesíteni. Szolgálja a képzés a tanulók személyiségének formálását, munkaszocializációs képességeik kialakítását, valamint alkalmassá válásukat a lakókörnyezetük életébe való integrálódásra. 3. A szakiskolai képzés általános feladatai Elsődleges, hogy alakítsa ki azokat a kompetenciákat, amelyek alapvetően befolyásolják a felnőtt élet minőségét, biztosítják a minél teljesebb önállóságot az életvitel során. Fejlessze és javítsa a tanulók kommunikációs szintjét az elemi szimbólumok, jelzések felfogásában, a munkautasítások megértésében, a társalgásban. Fejlessze a szociális kapcsolatalakítást, a kulturált magatartási szokásokat, az önellenőrzés képességét, a társakkal, műhelyvezetőkkel, családtagokkal és idegenekkel való kapcsolatokban a helyes magatartást. Gazdagítsa élményeiket a szűkebb emberi környezet történéseiben, a munkaörömök befogadásában, a természet élvezetében, segítse elő, hogy élményeiket ki tudják fejezni szóban, képekben. Fejlessze akaratukat az előre átgondolt cselekvésekben, a magatartás és cselekvés önkritikus végrehajtásában. Erősítse testi fejlődésüket, higiénés kultúrájukat alakuljon ki az egészséges életmód, környezet tudatos magatartás igénye. Ismertesse meg a tanulókkal a munkafolyamatokat, a munkahelyet, a baleset megelőzésének legfontosabb módjait, szokásait, törekedjen a rend, a tisztaság szokásainak kialakítására. 4

5 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Nyújtson alapvető ismereteket a munkával és a társadalmi együttéléssel kapcsolatos jogokról és kötelességekről, segítse elő azok megértését és betartását. Alakítsa ki a monotónia tűrést, hiszen az általuk végezhető munkák általában egyhangúak. 4. A tanulók szakiskolai felvételének feltételei - Iskolai előképzettség. - A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló az általános iskola 8 évfolyamának elvégzése után léphet a készségfejlesztő speciális szakiskola 1/9. évfolyamába. - Egészségügyi és munka alkalmassági feltételek. A készségfejlesztő speciális szakképzésre jelentkező tanulóknál figyelembe kell venni az egyéni, aktuális pszichoszomatikus állapotokat, és az adott munkatevékenységre való alkalmasságot. Iskolánk tanulóit a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálja, és javasolja szakiskolai felvételre. Iskolaorvos munka alkalmassági vizsgálata méri fel a tanuló fizikai alkalmasságát, a szakmaválasztás lehetőségét. 5. A szakmák kiválasztásának alapelvei - Az általános iskolában jól begyakorolt, ismert munkafázisra épüljön. - Közel álljon a gyermek érdeklődéséhez, motiválhatóságához. - Adjon lehetőséget sikerélményük, kreativitásuk kibontakozásához. - Biztosítsa az egyszerű betanulást igénylő munkafolyamat elsajátításának képességét. - Készítsen fel az önálló életkezdésre az egyéni lehetőségek figyelembe vételével. 6. Az értelmileg akadályozott serdülő- és fiatalkorúak rövid jellemzése A középsúlyos értelmi fogyatékosokra jellemző, hogy serdülésük elhúzódó jellegű, átnyúlik az ifjúkorba, de a biológiai érés éves korban fiúknál, lányoknál egyaránt bekövetkezik. Idegrendszeri és hormonális változások magyarázzák a sokszor fellépő pszichológiai problémákat is, fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek, mint eddig voltak. 5

6 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Pszichés fejlődésük lassú, csak egy - egy részük képes az olvasás - írás és számolás elemi elsajátítására. Gondolkodásuk konkrétumokhoz tapad. Az ifjúkor felé közeledve már megjelennek a bírálat - önbírálat csírái, bizonyos feladattudat, közösséghez tartozás érzése is, valamint a tudásvágy abban a szűk ismereti körben, amelyben mozognak. Erősödik az éntudat, csoporttudat, tevékenységüket és magatartásukat kritikusabban és értelmesebben szemlélik. Céljaik már hosszabb távra szólnak. Az értelmi fogyatékosság okozta értelmi akadályozottság ellenére bizonyos relatív önállóság, önkifejezés elérhető, a fiatal felnőtt mégis egész életében társadalmi támogatásra szorul kisebb - nagyobb mértékben. 7. A készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés felépítése Képzési idő:4 év 1. Előkészítő szakasz: kétéves időtartamú (9-10.évfolyam) Szakmai orientációs szakasz. Célja: a munkaszocializációs képességeinek kialakítása, felkészítés a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképző évfolyamán elsajátítandó szakmatanulásra. Az 9. és 10. évfolyamon az általános ismeretet megalapozó nevelés-oktatás, továbbá szakmaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása folyik. A szakmai előkészítő ismeretek oktatásánál lényeges szempont, hogy a fiatal lehetőséget kapjon arra, hogy betekintsen a szakmák rendszerébe és kedvet kapjon a későbbi szakmai tevékenységek elsajátításához. Megkedvelje a képességeihez mért, választott szakmát, fizikálisan erősödjön, állóképessége, koncentrálóképessége növekedjen. Különösen hangsúlyozni kell testedzését, manuális képességeinek fejlesztését. Ennek érdekében tanórán kívüli elfoglaltságokkal megvalósítjuk a mindennapos testedzést. A készségtárgyak témaköreiben azokra a területekre fektetünk hangsúlyt, ahol a manuális készségfejlesztés a cél. 2. Szakképző évfolyam: kétéves időtartamú ( évfolyam) Szakmai - gyakorlati képzés folyik. 6

7 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Célja: az értelmileg akadályozott tanulók személyiségének formálása, munkaszocializációs képességeinek kialakítása oly mértékben, hogy intézményünket elhagyva képesek legyenek a tanult szakma részterületeit differenciált segítséggel akár védőmunkahelyen, akár otthon bedolgozóként hasznosítani. A évfolyamon a szakma tanítása mellett, megváltozott arányban folytatódik a műveltségi és gyakorlati ismereteket közvetítő képzés. (Kerettantervi rendelet alapján 6 közismereti óra.) A képzés két évfolyama alatt lehetőség nyílik a fiatalok tanulási tempójához igazodó oktatási formák megvalósítására. Kis lépésenként sajátítják el a szakmában és a gyakorlati életben használható fogásokat. A szakmai oktatás során az elméleti ismeretek tanításának mélysége minden esetben igazodik a tanulók egyéni befogadóképességéhez. 8. A képzés sajátosságai A szakképzést előkészítő, évfolyamokon kompetencia-alapú oktatás folyik. Ennek keretében alapkészségek fejlesztése, szocializáció, és szakmai alapozás történik. Az előkészítő évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott és halmozottan sérült tanulókat oktató-nevelő általános iskola 1-8. évfolyamának készült tanterv koncepcionális és tartalmi folytatása. A évfolyamot azért tekintjük a szakképzés előkészítésének, mert általános műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. A Szakmai előkészítő ismeretek, Szociális munkatevékenységek illetve, az Életvitel és gondozási ismeretek elnevezésű tantárgyakban szakmai előkészítés, szakmai alapozó oktatás történik. Tulajdonképpen itt kezdődik el az értelmileg akadályozott tanuló középfokú képzése. Azok a fiatalok, akik eredményesen befejezték a 10. évfolyamot, tanulmányaikat a szakiskola gyakorlati évfolyamain folytatják. 9. A gyakorlati képzés intézményünkben három szakma alapjainak elsajátítására ad lehetőséget: Textil - és fonalmentő munka (két év) Parkápoló- és kertészeti munka (két év) Takarítói munka, takarítói kisegítő munka (két év) Az Oktatási Minisztérim megbízásából a Nemzeti Szakképzési Intézetben készült programmodulok adaptálásával történik tanulóink speciális szakiskolai képzése. 7

8 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Munkahelyi ismeretek és gyakorlatok modul lehetőség szerinti bevezetése (csak azoknak a tanulóknak, akik képességeikben alkalmasak) Javasolt a tanulók eredményes munkába állításának érdekében a képzés teljes ideje alatt külső gyakorlási lehetőségeket biztosítani. A Munkahelyi Gyakorlat programba való lehetőség szerinti bekapcsolódással a tanulók kapjanak esélyt arra, hogy szembesüljenek a felnőtt, nyílt társadalom, ill. a munkahelyek elvárásaival. 10. A Készségfejlesztő Speciális Szakiskolába kerülés feltételei A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján (8. évfolyam elvégzése után) kerülhetnek az értelmileg akadályozott tanulók középfokú oktatásba. A szakma választásánál fontos egyéni aktuális pszichoszomatikus állapotuk és az adott munkatevékenységre való alkalmasságuk. 11. A szakképzés célja Felkészíteni tanulóinkat majdani felnőttkori lehetőségeikre, hogy tanulmányaik befejeztével viszonylag önállóan teljes emberi életet éljenek, hogy a társadalomba sikeresen integrálódjanak. Az értelmükben akadályozott fiatalok segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, munkavégző-képesség, szabályok interiorizált elsajátításában. Rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, készségekkel, amelyekkel a családi, munkahelyi szabadidős közösségbe tudnak alkalmazkodni, váljanak alkalmassá egyszerű rendszeres munkára, szabadidejüket irányítással értelmesen, örömet adóan tudják felhasználni. Célunk a későbbi rehabilitáció, illetve a védett munkahelyen történő munkavégzés elősegítése, a szakma megtanítása. A képzés: Fejlessze és javítsa a tanulók kommunikációs szintjét az elemi szimbólumok, jelzések felfogásában, a társalgásban, a munkautasítások megértésében. Fejlessze a szociális kapcsolatalakítást, a kulturált magatartási szokásokat, az önellenőrzés képességét, a társakkal, műhelyvezetőkkel, családtagokkal és idegenekkel való kapcsolatokban. Gazdagítsa élményeiket a szűkebb emberi környezet történéseiben, a munkaörömök befogadásában, a természet élvezetében, segítse elő, hogy élményeiket ki tudják fejezni szóban, képekben. 8

9 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Fejlessze akaratukat az előre átgondolt cselekvésekben a magatartás és cselekvés önkritikus végrehajtásában. Erősítse testi fejlődésüket, higiénés kultúrájukat. Ismertesse meg a tanulókkal a munkafolyamatokat, a munkahelyet, a baleset megelőzésének legfontosabb módjait, szokásait, törekedjenek a rend, a tisztaság szokásának kialakítására. Nyújtson néhány alapvető ismeretet a munkával és a társadalmi együtt- éléssel kapcsolatos jogokról és követelményekről. Segítse elő azok megértését és betartását. 12. A szakképzés feladata az értelmileg akadályozott fiatal oktatása-nevelése: a legáltalánosabb élethelyzetekben történő eligazodásra helyes cselekvésre a szükséges segítség igénylésére és elfogadására társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására egyszerű munkavégzésben siker elérésére reális vágyak és célok kitűzésére Feladatok a évfolyamon: a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése kulturált társalgás, magatartási szokások kialakítása ismeretek nyújtása a természeti társadalmi környezetről egyszerű összefüggések feltárása, ok-okozati kapcsolat felismerése önismeret kialakítása, elmélyítése a fizikai állóképesség fejlesztése alapvető higiénés szokások erősítése egészségmegőrzés módjainak elsajátíttatása 9

10 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK megismertetni a tanulókat a különböző munkafolyamatokkal baleset megelőzés szabályainak megismertetése, elmélyítése szakmai előkészítő ismeretek elsajátíttatása Feladatok a évfolyamon: a kognitív képességek folyamatos szinten tartása, erősítése az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott elsajátíttatása rendszeres, folyamatos munkavégzéshez szükséges személyiségjegyek (figyelem, pontosság, megbízhatóság, kitartás, fegyelem, felelősség, társaik és önmaguk munkájának megbecsülése) fejlesztése, erősítése egyszerűbb munkafogások elsajátításában, munkafolyamatok végzésében jártasság elérése erősíteni a tanulókban a harmonikus munkakapcsolat kialakításának képességét az eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatának megismertetése, elsajátíttatása a rend iránti igény képességének kialakítása- a rend megteremtése, fenntartása, megóvása tekintetében a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése 13. Alapelvek a feladatok teljesítéséhez A tanulási képesség sajátossága állandó, ezért a speciális nevelés során, az egyéni bánásmód és egyéni haladás elvét szükséges alkalmazni. Elsősorban gyakorlati ismereteket kell oktatni. Minimális elméleti ismeret elsajátíttatása során elsősorban tevékenységbe ágyazott ismeretbővítésre törekedni. A kommunikációs és szociális képességeket folyamatosan kell fejleszteni. A termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez fokozatosan kell hozzászoktatni a tanulókat, figyelembe véve egyéni terhelhetőségüket. 10

11 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Elvárt teljesítmények a szakiskolai képzés végére Legyenek igényesek önmagukkal szemben. Alkalmazzák megfelelően a higiénés és egészségvédelmi szabályokat, szokásokat. Legyenek képesek az alapvető munkavédelmi és balesetmegelőző szabályok betartására a gyakorlati munkavégzés során. Segítsék egymást a munkavégzés közben és fogadják el mások segítségét, a nevelők útmutatásait. Tartsák tiszteletben és becsüljék meg a saját és társaik által végzett munkát. Segítséggel legyenek képesek a naponta felmerülő gondjaik megoldására. Képességeik függvényében legyenek képesek munkájukban részbeni önállóságra, irányított munkavégzésre. A tanulók képességeikhez mérten sajátítsák el a tanult szakmákat, a kiemelkedően jó képességűek tegyenek szakmai vizsgát. Legyenek képesek egyéni szükségleteikhez mért differenciált támogatással viszonylag önálló életet élni, (napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi, vagy részmunkaidőben integrált munkában) Legyenek képesek egyszerű, betanítást igénylő munkákat ellátni. Jussanak el az önkiszolgálás minél magasabb fokára, lakhatási lehetőségüknek függvényében lakóközösségükbe, lakókörnyezetükbe történő integrálódásra. Legyen igényük és képességük kapcsolatok létesítésére és fenntartására, a kulturális javak fogyasztására, egészséges életmódra, környezetük megóvására. 11

12 A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a Nemzeti Szakképzési Intézet által készített központi szakmai programmodulok alapján zajlik a következő szakmákban: Parkápoló kertészeti, munka Textil- és fonalmentő munka Takarítói munka, takarítói kisegítő munka

13 Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium KIK Tartalomjegyzék Textil- és fonalmentő munka Takarítói munka, takarítói kisegítő munka Parkápoló, kertészeti munka I. A képzés szabályozásának jogi háttere 4.old A modul bevezetésének feltételei... 4.old A tanulók felvételének feltételei... 5.old. II. A Modul megnevezése és célja... 8.old A modul megnevezése... 8.old A képzés célja... 8.old. III. Követelmények, közvetítendő értékek... 9.old. IV.A modul szerkezete old A képzési idő old A szakmai modul beillesztése a képzésbe old A képzés óraterve old. V. A tananyag témakörei old A modul tartalmának elsajátításához témakörönként javasolt óraszámok old Javaslat a témák tananyagának feldolgozására old. VI. Módszertani ajánlások old Ellenőrzés és értékelés módja old. VII. Vizsgák old. Vizsgamunka old. Év végi vizsga old. Felhasznált irodalom old. I. A modul szabályozásának jogi háttere... 4.old A modul bevezetésének feltételei... 4.old A tanulók felvételének feltételei... 5.old. II. A modul megnevezése, célok, feladatok.. 6.old A modul megnevezése... 6.old. 2.2 A modul célja, a célcsoport megnevezése... 6.old. III. A közvetítendő értékek... 8.old. IV. A modul beillesztése a képzésbe old. V. A képzés struktúrája - a modul szerkezete old. VI. Módszertani javaslatok old. VII. Ellenőrzés - értékelés old. VIII. Vizsgák old. Felhasznált irodalom old. I. A modul szabályozásának jogi háttere... 4.old A modul program... 4.old A modul bevezetésének feltételei... 4.old A képzéshez szükséges anyagok, eszközök... 6.old. II. A modul megnevezése és célja... 8.old A modul megnevezése... 8.old A képzés célja... 8.old. III. Követelmények, közvetítendő értékek... 8.old. IV. A modul struktúrája old A képzési idő old A szakmai modul beillesztése a képzésbe old A képzés óraterve old. V. A téma anyagának részletezése old A parkápoláshoz szükséges elméleti ismeretek old Gyakorlati ismeretek old. VI. A módszertani ajánlások old. VII. A tanulói teljesítmények, magatartás és szorgalom ellenőrzési, mérési, értékelési, minősítési rendszere old Követelmények havi lebontásban old A tanulók minősítése old Részvizsgák old Vizsgalapok old. Felhasznált irodalom old.

14 SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TANTERV a KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ Textil és fonalmentő munka 2010.

15 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TEXTIL - ÉS FONALMENTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ

16 Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készítette: Ruttkay Leventéné Véleményezte: Kajáry Ildikó Szerkesztette: Tímár Szabolcs Kiadását az oktatási miniszter 2684/4/2006.szám alatt jóváhagyta és bevezetését a 2006/2007. tanévtől engedélyezte Adaptálta az egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon szakmai munkaközössége 2010-ben 3

17 I. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE A központi modul a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról szóló módosított évi CXXI. törvény, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer támogatásáról szóló többször módosított évi LXXXVI. törvény, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII.13.) OM rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet, a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló többször módosított 28/2000. (IX.21.) OM rendelet, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes jogszabályok módosításáról szóló 17/2004.(V.20.) OM rendelet, a sajátos nevelési igényű (fogyatékos) tanulók iskolai oktatásának irányelveiről szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet, a nevelési intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.26.) OM rendelet alapján készült. A szervezés során figyelembe kell venni az önkormányzatok helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait. 1.1 A modul bevezetésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a jelenleg hatályos közoktatási törvény17., 30. és a aiban szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, illetve más szakember végezheti. 4

18 A program eredményes megvalósításához gyógypedagógiai tanári végzettséggel rendelkező pedagógus munkájára van szükség. 4 fő oktatásához 1 tanár az ideális. A szakoktató eredményes munkájának feltétele a megfelelő felkészültség (gyógypedagógiai alapismeretek, gyakorlat az értelmileg akadályozott tanulók nevelése- oktatása terén). Javasolt a Ktv. 1.sz. mellékletének a Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak iskolában és kollégiumban szerint egy fő gyógypedagógiai asszisztens, vagy gyermek- és ifjúsági felügyelő alkalmazása. Amennyiben az iskola szakmai programjába beépítésre kerül a Munkahelyi gyakorlat program illetve a Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban modul, a külső gyakorlati képzőhelyen 2 tanuló/1 fő kísérő személyzet biztosítása szükséges. Az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók osztály és csoport létszámának kialakításában a hatályos közoktatási törvény és a szakképzési törvény rendelkezései szerint: az osztálylétszám 6 10 fő a szakmai gyakorlati foglalkozáson a csoport létszáma max. 4 fő / oktató. (A magasabb létszám szakmailag nem megengedhető!) Tárgyi feltételek A munkatevékenység végzése történhet a teljes képzési idő alatt az iskolai tanműhelyben, illetve a képzési idő egy részében gazdálkodó szervezetnél megfelelő személyi segítők biztosításával (pl. csoportos gyakorlat vagy egyénenként munkahelyi gyakorlat program során). egészségügyi és higiéniai szabályoknak megfelelő szaktanterem, tanműhely tisztálkodást, WC-t biztosító elhelyezés munkaasztalok, kényelmes ülőalkalmatosságok jó minőségű saját eszköz (speciális eszközök balkezeseknek) raktárhelyiség, polcok, szekrények 1.2 A tanulók felvételének feltételei A képzésbe azok a tanulók vehetnek részt, akik a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság jogerős szakvéleménye alapján értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok), a 16. életévüket betöltötték és egészségi állapotukban a képzéssel kapcsolatos egészségügyi kizáró tényező nem áll fenn. 5

19 Egészségügyi és munka alkalmassági vizsgálat a poros, esetleg allergén tünetek megjelenésének lehetősége miatt is javasolt.(több váratlan és kellemetlen meglepetés is elkerülhető az orvosi vizsgálatokkal, ahol is az esetleges allergia, magas vérnyomás illetve más egészségügyi probléma felderítése is megtörténhet, ami a későbbiekben életmódbeli és egyéb következményekkel is járhat.) A képzésben résztvevő tanulók az iskolaorvos által előírt vizsgálatokon kötelesek részt venni, a további vizsgálatukról az iskolaorvos dönt. Munkavégzés eszközei, szerszámai kisváltós álló típusú szövőszékek fekvő típusú szövőszékek szövőkeretek a szövés elemeinek gyakorlásához vetélő, leverő villa varró szerszámok kiegészítő és segédeszközök a szövő munkához vágó, daraboló szerszámok rajzoló, jelölő, mérő eszközök zacskók, dobozok fólia hegesztő csomagoló anyagok címkék Munkavégzéshez szükséges anyagok felvető szál, felvető fonal szövőfonal tépett, csomózott textilcsíkok hulladék textília cérna, hímzőfonal csomagolóanyagok fólia a csomagoláshoz Oktatást segítő szemléltető eszközök írásvetítő, számítógép video filmek (történeti áttekintéshez, szövéshez) szakkönyvek, szövésminták hagyományos taneszközök (tábla, kréta, stb.) hangtechnikai eszközök (rádió, magnó) A tanórák jelentős részét a műhelyben töltik a tanulók. Hasznos, ha többször van módjuk fonalboltban, textiláruházban tanulmányi látogatásokon, műhelylátogatásokon részt venni. 6

20 A Munkahelyi gyakorlat program illetve a Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban modul beépítése esetén a megfelelő feltételek biztosítása a munkahelyi gyakorlat helyszínén. A gyakorlati oktatás dokumentálására ajánlott a Gyakorlati oktatási csoportnapló vezetése (A /A.B.C Tü. Nyomtatvány erre a célra van rendszeresítve) 7

21 II. A MODUL MEGNEVEZÉSE ÉS CÉLJA A modul megnevezése Textil- és fonalmentő munka a készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók számára. 2.2 A képzés célja Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére a textil- és fonalmentő tevékenységek bemutatása, megtanítása, gyakorlása a szükséges készségek elsajátítása és önálló - részben önálló alkalmazása. A szakmai programmodul elsősorban értelmileg akadályozott tanulók számára készült építve a munkatevékenység és háztartási ismeretek tantárgyak során tanultakra. A szakmai modul felhasználható még az értelmileg akadályozottak felnőttképzésének keretében a munkatevékenységnek megfelelő munkába állításhoz. 8

22 III. KÖZVETÍTENDŐ ÉRTÉKEK, KÖVETELMÉNYEK Szakmai gyakorlat - Textil és fonalmentő munkák Cél legmagasabb egyéni önállósági szint mérése olyan tevékenységek végeztetése, melyek alapján szolgálhatnak a későbbi munkavégzésnek munkakészség kialakítása megfelelő viselkedésmód kialakítása (pontos munkakezdés, folyamatos munkavégzés, segítőkészség, segítségkérés, szabályok, előírások betartása, tartatása, szünetek eltöltése /zene hallgatás, olvasás, társasjáték, stb./). Feladat egy feladatra való figyelem összpontosítás a tevékenység szabályainak elfogadása, betartása pedagógus, szakoktató, akár sorstárs irányító szerepének elfogadása társak tevékenységének irányítása mások segítségének elfogadása, segítségnyújtás figyelem az interakcióban résztvevő más (egy vagy több) személyre saját tevékenysége ütemének és időtartamának szabályokhoz, esetenként a társakhoz való igazítása társak tevékenységének megfigyelése, teljesítményének értékelése udvariassági szabályok betartása beszédértés, beszédhasználat (szakmai kifejezések) információ és élménymegosztás a csoport vezetőivel, társakkal Az alkalmazkodó képesség fejlesztése Ismerje a területet, ahol tevékenykedik, tudjon tájékozódni a munkaterületen. Képes legyen huzamosabb ideig végezni a kijelölt munkát, a szükséges öltözék és eszközök kiválasztásával. Tudjon utasításokat végrehajtani. Egészséges életmódra nevelés Törekedni kell a kitartó folyamatos munkavégzésre, a megfelelő testi fejlettség elérésére. (Fizikai állóképesség.) Sajátítsák el a fiatalok az egészség megóvásához szükséges egészségügyi alapismereteket, az alapvető higiéniai szokásokkal együtt. 9

23 Mindennapi életük és munkájuk során törekedjenek az egészséges és a tiszta, környezetszennyezéstől mentes életmód megismerésére, megtanulására és követésére. Szociális beilleszkedésre nevelés A magatartást szabályozó viselkedésformákat kell kialakítani és megszilárdítani. Ismerjék meg a különböző élethelyzeteket, fokozatosan tudjanak megfelelni a fiatalok a rájuk váró (képességeikhez mért) feladatok elvégzésére. Úgy kell megismertetni velük helyzetüket, hogy lehetőleg elfogadják azt, és segítséggel képesek legyenek a velük sorsközösségben élő társaikkal megfelelően együtt élni és dolgozni. Tudják az emberi kapcsolataikban az egyet nem értést kezelni, és kevésbé sérüljenek a vitákban. Forduljanak bizalommal szűkebb- és tágabb környezetükhöz amennyiben segítségre van szükségük. Érzelmi nevelés Szükséges, hogy végzett munkájukat szeressék, tevékenységük eredményét képesek legyenek magukénak érezni, érzelmileg kötődjenek társaikhoz, tanáraikhoz, nevelőikhez, ami a munkavégzés folyamatában nélkülözhetetlen számukra. Szépérzék fejlesztése A szépre és jóra való fogékonyság kialakítása és fejlesztése. Segítséggel tegye vonzóvá környezetét, tudjon dolgozni megfelelően előkészített helyszínen és munkaeszközökkel. Vegye észre, hogy a rend és tisztaság a szűkebb és tágabb környezetet széppé teszi. Munkára nevelés Kialakítandó a rend igénye, a rend megteremtésének és fenntartásának, valamint megőrzésének képessége. A tervezett munkakövetelmények teljesítése valamint a vezetői utasítások figyelembevétele egyaránt fontos legyen számára. A társakkal való együttműködés elvárható szinten legyen jelen a mindennapi munkavégzésükben. 10

24 Testi nevelés A mindennapi élethez alapvetően nélkülözhetetlen a munkavédelmi, egészségvédelmi ismeretek és szokások elsajátítása mellett a testi fejlettség és ellenálló képesség kialakítása és fenntartása is. Fontos, hogy kialakuljanak bennük az egészséges életmódhoz tartozó higiéniás szokások és a maguk szintjén vigyázzanak egészségükre. (Lehetőleg kerüljék a káros szokások kialakulását, alkohol, dohányzás, mozgásszegény életmód, stb.) Rendszeresen végezzenek az állapotuknak megfelelő testmozgást, sporttevékenységet (úszás, torna, stb.). A modul teljesítésének követelményei Legyen tisztában a textil fontosságával és felhasználásának területeivel. A tanuló ismerje az eszközök nevét, funkcióját, balesetmentes használatának módját. Válassza a legmegfelelőbbet az adott lehetőségek közül a feladat megoldásához. (eszközök kiválasztása) Ismerje a használt alapanyagokat. Tudja tárolásuk helyét és helyes tárolásuk módját. Segítséggel (rajzos illetve szöveges útmutató, használati utasítás) a tanult munkafolyamatot végezze el a szükséges anyag és eszköz kiválasztásával, felhasználásával együtt Becsülje mások munkáját. A fiatalokban tanulmányaik során kialakulnak a társas együttélés alapvető szokásai, ismeretei, önkiszolgálási szintjük lehetővé teszik számukra a viszonylagos önállóságot. Az ismert hely és személyek megnyugtató hátteret jelentenek számukra, lassan megismerve a tágabb környezetet is, ahol biztonsággal mozoghatnak, és bővülő ismereteik nyomán megnő a kinti (iskolán kívüli) világ iránti érdeklődésük. Az intézményben folyó többéves fejlesztő munka során kellő mélységben és alapossággal kell kialakítani a fiatalok egyéni képességeit, valamint biztosítani kell az egyéni korrekciót is. Tanár irányításával jól begyakorolt rutinnal végzett tevékenységeket kell gyakorolni, ami a későbbiekben a biztonságosan végzett munkát segíti. Segítséggel, illetve aki arra képes, önállóan tudjon a munkára kijelölt helyen megfelelően, a szükséges eszközökkel dolgozni. Képes legyen az általuk megtanult munkafolyamatokat (segítséggel, illetve önállóan, célszerűen megválasztva a szükséges alapanyagokat és eszközöket) elvégezni. 11

25 Az értelmileg akadályozott tanulók nyílt munkaerő-piaci beilleszkedése érdekében az iskola szakmai programjába a helyi igényeknek megfelelően beépíthető a Munkahelyi Gyakorlat program illetve a Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban modul. A program segíti a tanulók számára elsajátítani a munkavállalóvá váláshoz szükséges ismereteket és magatartásformát. 12

26 IV. A MODUL SZERKEZETE 4.1 A képzési idő A modul teljes tananyagtartalmának feldolgozására javasolt idő két tanév: 1/11. évfolyam 2/12. évfolyam Az elmélet és gyakorlat javasolt aránya: 20% - 80% 4.2 A szakmai modul beillesztése a képzésbe A képzési idő alatt a program alapvető gyakorlati és a feltétlenül szükséges elméleti ismereteket nyújtja a textil- és fonalmentés témakörében, heti 4x4+3 óra (a.). Munkába állásra, életkezdésre felkészítő évfolyamok óraszáma napi 5 ill. 6 óra, heti 27,5 óra (Ktv ). Kötelező egészségügyi és pedagógiai rehabilitációs óraszám a heti kötelező óraszám 15 %-a (Ktv ). A készségfejlesztő szakiskola működésére, a tanulók jogállására, a Munkaerő-piaci Alapból történő támogatásra stb. tekintetében csak akkor vonatkoznak a speciális szakiskolák rendelkezései, ha a tanítási év átlagában legalább heti (a szakképzésre vonatkozó rendelkezés szerint!) 15 óra gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók. (Ktv ) Amennyiben a modul tanítása az önálló életkezdésre felkészítő program keretében kerül felhasználásra a heti 2x4+1 (c.), 3x4+2 (b.) óra keretében is történhet. Ezekben az esetekben a fennmaradó szakképzési órakeretben történhet a konyhai modul oktatása, illetve akár más, a helyi sajátosságoknak megfelelő szakmai ismeretek és gyakorlatok oktatása (pl. dísznövénytermesztés, szőnyegszövés, takarítás, csomagolás stb.) 13

27 4.3 A képzés óraterve (A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret) 11. és 12. évfolyam Elmélet gyakorlat aránya: % 11. évfolyam 12. évfolyam A tantárgy megnevezése Ktt. r. 15% e. 5% Ktt. r. 15% e. 5% 1. Anyanyelv és kommunikáció x Számolás és mérési gyakorlatok x Társadalmi ismeretek Egészség-,munka és környezetvédelem x Testnevelés x Szakmai elmélet. Textil-és fonalmentés a. változat Szakmai gyakorlat. Textil-és fonalmentés a. változat Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 9. Egyéni korrekció Számítástechnika-és irodatechnika alapjai Ének-zene tánc és dráma Háztartástan, életvitel 2,5* 2,5* 13. Ábrázolás 1 1 Összes tantervi kötött óraszám 27,5 27,5 Tanulói összes óraszám 32,0 32,0 A táblázatban alkalmazott betűk jelentése: x Tematikáját a központilag kiadott kerettanterv tartalmazza r Rehabilitációs foglalkozásokra felhasználható órakeret 15 % (4 óra/hét) e Egyéni fejlesztésre felhasználható órakeret 5 % (1,5 óra/hét) h Helyi igények szerinti modulok feldolgozására használható órakeret Az a. pontban tervezett órakeret csak abban az esetben javasolt, amennyiben lehetőség van külső helyszínen történő munka végzésére is. A egyéni fejlettségi szint és az iskola helyi lehetőségeinek megfelelően minél több tanuló számára javasolt bizonyos óraszámban a külső munkahelyen történő gyakorlat. Javasolt a Munkahelyi Gyakorlat program illetve a Munkavállalói ismeretek a gyakorlatban modul beépítésével a tanulók munkába állításának előkészítése. 14

28 V. A TANANYAG TÉMAKÖREI 5.1 A modul tartalmának elsajátításához témakörönként javasolt óraszámok (elméleti és gyakorlati órák összesen) Sorszám megnevezése Témakörök évfolyamonkénti kb. óraszámok 1/11.évfolyam 2/12. évfolyam 1. Anyagismeret/fonalmentés Anyagismeret/textilmentés Eszközhasználat, balesetmegelőzés Fonalmentés menete Textilmentés menete Kapcsolódó más gyakorlati tevékenység (tanulmányi séta) Mérés, csomagolás, tárolás Ismétlés, rendszerezés Felkészülés a vizsgára, vizsga Óraszám összesen (elméleti és gyakorlati)

29 5.2 Javaslat a témák tananyagának feldolgozására I. FONALMENTÉS Témakör Elsajátítandó ismeretanyag Módszertani, technikai utalások Anyagismeret A fonal fajtái - természetes eredetű növényi eredetű (pamut, len) állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem) - természetes eredetű vegyi szálak ( viszkóz) - szintetikus vegyi szálak poliamid, poliészter - kevert szálak A fonal készítésének módjai Változatos technológia rövid ismertetése.(pl.: fonás, eszközei, történeti áttekintés, cérna készítése stb.) A fonalak felhasználása Textil készítése - kézi és gépi előállítás (pl.: szőttesek, szőnyegek, ruhaanyagok) Kötött anyag készítése - kézi és gépi előállítás (pl.: kötések, hurkolások stb.) - Az anyagismeret szükséges információt nyújt a textilmentés kellő szintű elsajátításához, mivel az anyag tulajdonságai nagyban behatárolják a későbbi felhasználást. - Ajánlott a témakör feldolgozása során fonalakat, cérnákat árusító üzletbe tanulmányi séta szervezése, ahol mód van az anyagok változatosságának bemutatására. - Az eltérő módon készült darabok bemutatása, és annak tudatosítása, hogy mind fonalból készültek, de más-más technikával és alapanyagból. - A fonalak megismertetése és vizuális megfigyelés után csak tapintással differenciálja a tanuló a különböző fonalakat. - Végezzen csoportosítást, és találjon összefüggést a fonalvastagság és a célszerű felhasználás között. 16

30 A munkavégzéshez szükséges eszközök Olló, mérőszalag, vetélő, leverő villa, horgolótű, stb. - A munkavégzés többnyire kézzel történik, de szükség lehet olló és egyéb célszerszám használatára is. - A tárolás a fonalnak megfelelő formában történjen (szellőzés biztosítása, védelem biztosítása a kártevők ellen moly- stb.) A súly- és hosszúságmérés gyakorlására valamint a végzett teljesítmény rögzítésére is jó alkalom a mérőeszközök megfelelő használata. Az eldolgozáshoz, rojt készítéshez használt horgolótű, a hurkolás technikájának elsajátítására ad módot. 17

31 A munka menete Válogatás A felhasználásra szánt alapanyag válogatása - alapanyag - szálvastagság - szín szerint A válogatást értelem szerűen az adott alapanyag összetétele határozza meg. A munkában részt vevő tanulók minden szempont szerint végezzék el a válogatást az adott lehetőségeknek megfelelően. Bontás (kötött termékek bontása) Kellékek eltávolítása (gombok, kapcsok, húzózárak, zsebek, bélés lefejtése) - kézzel kötött - géppel kötött termékek bontása. A bontás megkezdése (a megfelelő hely megkeresése) Gombolyítás Az adott hosszúságot meghaladó fonal szálakat segédeszközre vagy kézfejre tekeri. Az előre meghatározott fonalhosszúságnál rövidebb szálak gyűjtése külön történik. A szálakat összecsomózva, vagy csomózás nélkül kell gombolyítani. A fonalmentés jó kézügyességet igénylő munka. Ki kell alakítani a tanulókban a munkatevékenységgel kapcsolatos egészségvédelmi szokásokat. Például a kezeket (köröm, kézbőr) a munkavégzés után hasznos alapos mosás után a célnak megfelelő ápolókrémmel kezelni. Az ujjak mozgékonyságát a munkafolyamat közben rövid tornagyakorlatokkal (pihentető kéztorna) lehet fejleszteni és megőrizni. A takarékos, gazdaságos szemlélet kialakítását folyamatosan erősíteni szükséges. Próbálja meg a tanuló az ömlesztett, vagy gubancos fonalat felgombolyítani lehetőség szerint kevés veszteséggel. A színek válogatása és egyeztetése fejleszti a figyelmet, differenciáló képességet, a monoton munkát érdekessé, változatossá teszi. Hasonló hatása van a más szempontú válogatásnak is, és amennyiben lehetőség van ezek rendszeres váltogatására a fáradságot is sikerül csökkenteni, ellensúlyozni a munkavégzés során. A fonal szálhosszúsága behatárolja a felhasználást ezért célszerű válogatni a fonalat, a rövid szálakat más célú felhasználásra külön gyűjteni. 18

32 A munkát kiegészítő és segítő tevékenység Készítsen a fonalakból mintakollekciót, színek, anyagok, vastagság szerint. Az esztétikai érzék fejlesztését segítő szín- és formakompozíciók készítése. (papír, ragasztó felhasználásával) Az iparművészetben, divatban, lakáskultúrában ismerkedjen a fonalak változatos alkalmazásával. Ismerkedjen a kézimunka különböző technikáival (kötés, horgolás, subázás, hímzés, varrás, szövés stb.) hobbi szinten. Ezek az ismeretek felértékelik a végzett munkát is. Nézzen képes magazinokat, albumokat, katalógusokat és válogasson adott szempontok szerint a látott képekből. (Neked melyik tetszik? Szerinted milyen anyagból készült ez a ruha stb.) Tegyen több tanulmányi sétát megfigyelési szempontok teljesítésével. (Jegyezd meg mire használták a vastag fonalat! Miből készült a sál? stb.) A munkához kapcsolható más gyakorlati tevékenység A modul fenti tartalmához kapcsolódik az önálló életkezdés program más tevékenysége. Például különböző kézimunka tevékenységek ( kötés, horgolás, hímzés és a szőnyegszövés). A modul gyakorlati hasznát közvetlenül is megtapasztalhatják a fiatalok, hiszen a használhatatlan anyagból munkájuk eredményeként értéket termelhetnek. 19

33 II. TEXTILMENTÉS A témakör feldolgozása során mód nyílik a fonalak témakörében tanultak ismétlő rendszerezésére, mivel a szükséges ismeretanyag egy része megegyezik. Az új témakör feldolgozása ezért kevesebb időt vehet igénybe, a fennmaradó időkeretet az anyagfelismerés gyakorlására és esetleg tanulmányi kirándulás szervezésére ajánlott fordítani (pl. varroda, szövőműhely, filmnyomó műhely, kékfestő műhely stb.). Témakör Elsajátítandó ismeretanyag Módszertani, technikai utalások Anyagismeret A textil fajtái - természetes eredetű növényi eredetű (pamut, len) állati eredetű (gyapjú, hernyóselyem) - természetes eredetű vegyi szálak ( viszkóz) - szintetikus vegyi szálak poliamid, poliészter - kevert szálak Tulajdonságai Az elkészítés módja (szövés, csomózás, fonás, kötés, hurkolás) - színezés technikája - a kikészítés fajtái (csak megemlíteni, mert megjegyezni sem képes) A textil felhasználásának területei (lakástextil, fehérnemű, ruhanemű) A leggyakrabban használt anyagok megnevezése, tulajdonságai, felhasználása: - Pamutszövetek Batiszt (vékony, könnyű) blúz, fehérnemű alapanyag. Krepp (vékony, hullámos felületű, egyszínű vagy nyomott mintás) ágynemű, fehérnemű, gyerekruha alapanyag. Flanel (vastagabb, laza kötésű, puha szövet, mindkét oldalán bolyhozott) hálóruha, ing alapanyag. - Az anyagismeret szükséges információt nyújt a textilmentés kellő szintű elsajátításához, mivel az anyag tulajdonságai nagyban behatárolják a későbbi felhasználást. - Ajánlott a témakör feldolgozása során méterárut árusító üzletbe tanulmányi séta szervezése, ahol mód van az anyagok változatosságának bemutatására. - Az anyagok sokféleségét és felismerését gyakoroltassuk olyan, erre a célra készített mintakollekcióval, ami a textilfajtákat reprezentálja. A felismerést ne csak vizuális felismerésre alapozzuk, a tapintás fontosságát hangsúlyozva, csukott szemmel is gyakoroltassuk az anyagok felismerését. - Kellő anyagismerettel rendelkezve a környezetében fellelhető textilek elemzése is megtörténhet. (ez lehet az olyan mint meghatározással, de kellő gyakorlat után elvárhatjuk az ismertebb elnevezések használatát is pl.: bársony, krepp, flanel stb.) Fontos hangsúlyozni, hogy az eltérő anyagok eltérő tulajdonságai miatt meghatározott területen és összetételben lehet egy időben használni őket. Fontos az anyagismeret a későbbi hibák elkerülése érdekében (pl. színtartóság, mérettartósság, kopásállóság figyelembe vétele). 20

34 Karton (közepes vastagságú anyag, vászonkötésű) blúz, ing, nyári ruha, kötény anyaga. Ballon (erős, sűrű szövésű anyag) kabát, dzseki, szoknya, nadrág anyaga) Kordbársony (különböző szélességű csíkozott) nadrág, szoknya, dzseki, gyerekruha anyaga. Pamutvászon (vastagabb, vékonyabb vászonkötésű) munkaruha, lakástextil alapanyaga. Gyapjúszövet (eltérő vastagságú, kellemes tapintású) női ruha, kosztüm, férfiöltöny kabát alapanyaga Selyemszövet (szép fényű, kellemes, puha) blúz, női ruha, sál anyaga. Műselyem, viszkóz (fényes, sima felületű) bélés, dekorációs anyag, blúz ruha anyaga. A munkát kiegészítő és segítő tevékenység Textilekből mintakollekció készítése színek, anyagfajták szerint. Az esztétikai érzék fejlesztését segítő szín- és formakompozíciók készítése (papír, ragasztó felhasználásával). Ismerkedjen az iparművészetben, divatban, lakáskultúrában használt anyagok változatos tulajdonságaival. Nézzen képes magazinokat, albumokat, katalógusokat és válogasson adott szempontok szerint a látott képekből. (Neked melyik tetszik? Szerinted milyen anyagból készült ez a ruha stb.) Tegyen több tanulmányi sétát adott megfigyelési szempontok teljesítésével. (Jegyezd meg mire használták a bársony anyagot! Mi készül puha anyagból? Miből készült a szoknya, hálóing? stb.) 21

35 Kellékek A textilből készült termékek kiegészítői - cérna, bélés, erősítő anyagok, szalagok stb. - gomb - kapocs - zár A ruhanemű elkészítéséhez szükséges kellékek változatossága, funkciója. A munkavégzéshez szükséges eszközök Olló, célszerszám Tároló dobozok a munka során lefejtett kellékek tárolására, válogatására. A munkavégzés kézzel történik olló használatával. Esetleg más jól használható célszerszám is alkalmazható kellő gyakorlás és balesetvédelmi oktatás után. A hosszúság mérés gyakorlására, valamint a végzett teljesítmény rögzítésére is jó alkalom a mérőeszközök megfelelő használata. A munka során összegyűlt kellékek (nem textilanyagok) különválogatása, tárolása. A munkát kiegészítő és segítő tevékenység A differenciált feladatmegoldásokra jó lehetőséget biztosít a kellékek válogatása, csoportosítása. A válogatás több szempontú lehet (pl. gombok) szín, forma, méret, anyag szerint csomagolva, felcímkézve tárolhatók újbóli felhasználásig. Hasonló módon a kapcsok, patentok párosítva méret, szín szerinti csoportosítás után csomagolva, címkézve tárolhatók. A húzózárak mérete, színe szerint csoportosítva mód van a hosszúságmérés gyakorlására, a szemmérték fejlesztésére is. A fenti kiegészítő tevékenységek a számolás-mérés és anyanyelv és kommunikáció tárgyakkal jó gyakorlási lehetőséget biztosítanak. 22

36 A munka menete Válogatás A felhasználásra szánt alapanyag válogatása - alapanyag - szín - szükséges tevékenységek elvégzése szerint A válogatást értelemszerűen az adott alapanyag összetétele határozza meg. Célszerű már a válogatás során figyelembe venni a majdan elvégzendő szükséges munkafolyamatokat is. (pl.: gombokat le kell majd venni, bélést ki kell fejteni stb.) A munkában részt vevő tanulók minden szempont szerint végezzék el a válogatást az adott lehetőségeknek megfelelően. A kellékek eltávolítása a textilről A gombok, kapcsok, zárak lefejtése, levágása. A bélés kifejtése. A kellékek elkülönítése, válogatása. A textil szétfejtése Az összevarrt anyag fejtése a varrás mentén. A fejtés különböző módjának elsajátítása (pl. ollóval, célszerszámmal, szálkihúzással stb.) A fejtett anyag tisztítása a felesleges szálak eltávolításával, az anyag simítása, válogatása nagyság szerint. A textilmentés jó kézügyességet igénylő munka. A kezeket (köröm, kézbőr) a munkavégzés után hasznos alapos mosás után a célnak megfelelő ápolókrémmel kezelni. Az ujjak mozgékonyságát a munkafolyamat közben rövid tornagyakorlatokkal (pihentető kéztorna) lehet fejleszteni és megőrizni. A munkába vett anyagok lehetőség szerint legyenek tiszták, pormentesek. A válogatás munkafolyamata egyben tartalmazza az anyagok kisimítását, rendezett elhelyezését, ami a későbbi munkafolyamatokat is segíteni fogja. A kellékek levágása során ügyeljen, hogy a textil ne sérüljön meg. A fejtés pontosságot, türelmet igényel. A munkafogások elsajátítására kellő időt szükséges biztosítani, hogy a megfelelő rutin kialakulhasson. A kézügyesség, látási figyelem megfelelő fejlettségi szintje szükséges a biztos munkavégzéshez. Elsősorban ne a gyorsaságra törekedjen, a pontos, baleset- és hibamentes munkavégzés legyen a cél. 23

37 A textil darabolása a majdani felhasználás szerint Csík tépése rongyszőnyeg készítéséhez. - a csík szélességének kimérése centiméterrel, vagy sablonnal - az anyag bevágása a kimért helyen - az anyag repítése száliránynak megfelelően - amennyiben az anyag nem téphető, a megfelelő szélesség kimérése és bejelölése után elvágása ollóval - az azonos anyagú és szélességű, színű csíkok összeöltése megfelelő színű fonallal és a kapott csík feltekerése. Az így előkészített textilcsíkok kerülnek felhasználásra a szövés során. A különböző munkafázisok végzése előtt tisztázni kell, hogy milyen későbbi felhasználásra készül az alapanyag. Hasznos, ha pl. egy rongyszőnyeg készítését megtekinti, és látja, hogy milyen felhasználásra kerül az általa készített alapanyag. A különböző hosszúságú csíkokat célszerű néhány egyszerű öltéssel összeerősíteni, ez segíti a későbbi felhasználást. Hasznos, és pihentető is egyben, ha a különböző fázisokat felváltva végzi, képességek, munkabírás figyelembe vételéve. Negyven ötven perc tépés után varrás, feltekerés, esetleg a csíkvastagság kijelölése pihentető lehet, mivel más-más képesség szükséges a feladat elvégzéséhez. A teljesítmény figyelemmel kísérése így is biztosított, és ajánlatos a munka minden fázisának megtanulása, gyakorlása. A munkát kiegészítő és segítő tevékenység A mérés gyakorlása jól kapcsolódik a meglévő ismeretek felhasználásával a kulturtechnikai ismeretek alkalmazásához. A mérőeszközök (hosszúság, súly) valamint a varráshoz szükséges méretű tű és megfelelő vastagságú és színű cérna megválasztása is önálló, felelős munkavégzésre ad lehetőséget. Textil darabolása egyéb felhasználási célokra A textil egyenesre vágása (bomlást gátló ollóval) változatos célú felhasználásra - foltvarrás alapanyaga céljából (Patchwork): ebben az esetben kiemelkedően 24 Amennyiben lehetőség van rá tekintsen meg patchwork technikával készült darabokat, textilképeket. A kész darabok segítik tájékozódását és a végzett munka

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÖVÖTT TÁRGY-KÉSZÍTŐ KÖZPONTI SZAKMAI PROGRAMMODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, SZAKISKOLA ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Köszöntő Tisztelettel és szeretettel köszöntöm abból az alkalomból, hogy a Szalaparti Egységes

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2.

Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Önálló életkezdésre felkészítés Szakma 2. Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Tanulók Szakmai Képzéséhez Készült: Rum Kastély EGYMI 2014. Tartalom 1. A KÉPZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGI HÁTTERE... 4 2. KÉPZÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PARKGONDOZÓ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PRORAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1.

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Tóth Margit Kornélia

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben