A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/ Honlap: Jóváhagyta: Varga Alfréd igazgató Sopron, március 25. Hatályba lépés időpontja: szeptember 1. 1

2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 I./1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA, ÉRVÉNYESSÉGE... 4 I./1.1. A Pedagógiai Program érvényességi idejének meghatározása... 4 I./1.2. A Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítása... 4 I./1.3. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala... 4 I./2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 I./3. HELYZETELEMZÉS... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM:... 7 II./1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ELVEI, CÉLJAI ÉS FELADATAI... 7 II./1.1. Pedagógiai alapelveink:... 7 II./1.2. Pedagógiai célok... 7 II./1.3. Alapvető feladatok:... 7 II./1.4. Részfeladatok... 8 II./1.5. Az oktató - nevelő munka pedagógiai eljárásai... 8 II./1.6. A képzés szakaszai... 8 II./1.7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke... 9 II./ Az iskola épülete, és a hozzá kapcsolódó létesítmények...9 II./ Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere...9 II./2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK II./3. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK II./3.1. Céljaink: II./3.2. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II./4. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK II./5. PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI II./5.1. A pedagógus feladata, hogy: II./5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai II./6. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG II.6.1. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység II.6.2. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok II./ BTMN-es tanulók:...14 II./ SNI-s tanulók:...14 II./6.3. A tehetségondozással kapcsolatos tevékenység II./ Tanulmányi versenyek...15 II./ Szakkörök...16 II./ Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány...16 II./ Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység...16 II./7. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE II./7.1. A tanuló véleménynyilvánítási joga: II./7.2. A tanuló javaslattételi joga: II./8. A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI II./8.1. Szülő - iskola közötti kapcsolattartás formái II./8.2. A tanuló és az iskola együttműködése II./8.3. Diákönkormányzat: II./9. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI II./9.1. Javító vizsga: II./9.2. Osztályozó vizsga II./9.3. Különbözeti vizsga: II./10. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYAI II./10.1. Felvétel: II./ Túljelentkezés esetén az első osztályba történő felvétel elbírálásának szempontjai...19 II./ Felvétel az emelt szintű ének-zenei osztályba...20 II./ Felvétel az emelt óraszámú nyelvi osztályba...20 II./ Felvétel az emelt óraszámú informatika osztályba...20 II./ Felvétel a napközi otthonba és a menzai ellátásba...20 II./ Fejlesztő pedagógiai foglalkozás...20 II./10.2. Átvétel

3 II./11. AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV III. HELYI TANTERV...22 III./1. KÖTELEZŐ, KÖTELEZŐEN VÁLASZTANDÓ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK MEGNEVEZÉSE ÉS ÓRASZÁMAI III./2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI III./3. A NAT-BAN MEGFOGALMAZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI III./4. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJAI III./5. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK III./5.1. Német nyelv III./5.2. Angol nyelv - informatika III./5.3. Emelt szintű ének-zene III./5.4. Napközi otthonos foglalkozás III./5.5. Énekkar III./5.6. Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások III./5.7. Szakköri foglalkozás III./5.8. Iskolai sportkör III./5.9. Egyéb, nem iskola által szervezett foglalkozás III./6. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJAI III./6.1. Szöveges értékelés 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében III./6.2. Értékelés a 2. évfolyam II. félévétől a 8. évfolyamig III./7. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI III./8. A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSI ELVEI III./8.1. Fegyelmi intézkedések III./8.2. Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: III./8.3. A tanuló magatartásának értékelése és minősítése: III./8.4. A tanuló szorgalmának értékelése és minősítése III./8.5. Szempontsor a tanuló személyiségének félévi és év végi szöveges értékeléséhez az 1. évfolyamon, illetve a 2. évfolyam félévében: III./9. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI III./9.1. Osztályszervezés: III./9.2. Csoportbontás az alábbi tárgyaknál: III./9.3. Korrepetálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás: III./9.4. Szakkör: III./9.5. Napközi otthonos foglalkozás III./9.6. Énekkar III./10. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK III./11. EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK III./11.1. Alapelveink: III./11.2. Az iskolai környezeti- és egészségnevelési szemlélete III./12. GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK III./12.1. A tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos alapelvek III./12.2. A tanulók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos intézkedések III./12.3. Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység III./13. AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLA NEVELÉSI - OKTATÁSI PROGRAMJA III./14. AZ INTÉZMÉNYBEN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK III./14.1. A második évfolyam úszásoktatás III./14.2. Az ötödik évfolyam erdei iskolai program III./14.3. Projektnap III./14.4. Táborok III./14.5. Gárdonyi Napok III./15. ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE III./16. AZ OTTHONI, NAPKÖZIS FELKÉSZÜLÉS ELVEI ÉS KORLÁTAI

4 I. Bevezető I./1. A Pedagógiai program elfogadása, érvényessége I./1.1. A Pedagógiai Program érvényességi idejének meghatározása A Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógiai programja szeptember 1-től felmenő rendszerben érvényes. Az iskola módosított és kiegészített pedagógiai programját a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A nevelőtestület a pedagógiai programot a megtartott Nevelőtestületi értekezleten egyhangúlag elfogadta. I./1.2. A Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítása A program felülvizsgálatára a jogszabályi előírások szerint kerül sor. I./1.3. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala Az iskola pedagógiai programja az iskola honlapján valamint munkanapokon 8 15 óráig az iskola könyvtárában, illetve az igazgatói irodában elérhető és olvasható. Sopron, Varga Alfréd igazgató 4

5 "Minden ember annyit ér, amennyit tud." (Gárdonyi Géza) I./2. Intézményi adatok Az intézmény neve: Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhelye: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1. Alapítás ideje eredeti irat hiányában: december 13. Alapítója létrehozáskor: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény vezetője: Varga Alfréd Megbízásának időtartama: augusztus július 31. Működési területe: Sopron város közigazgatási területe Körbélyegzője: a Magyar Köztársaság címere a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sopron körfelirattal Az intézmény típusa: általános iskola Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alaptevékenysége: iskoláskorúak általános iskolai oktatása 8 évfolyamon Telefon: 99/ Fax: 99/ gardonyi@sopron.hu Alapító okiratának száma, kelte: 5

6 I./3. Helyzetelemzés Az iskola épülete Sopronban a Ferenczy János utca 1. szám alatt található óta működi 8 évfolyamos általános iskolaként. Gárdonyi Géza nevét 1991-ben vette fel. Az intézmény élén álló vezető munkáját három igazgatóhelyettes segíti. Az intézményben hét munkaközösség működik: osztályfőnöki, humán, természettudományi, idegen nyelvi, informatika-technika, művészetek és sport, illetve az alsós munkaközösség. Iskolánk épületében 23 osztályterem, 4 szaktanterem, 2 nyelvi terem, 1 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba, 1 tornaszoba, 1 kondicionáló szoba és egy több mint tízezer kötettel rendelkező könyvtár található. A 2000 szeptemberében átadott tornacsarnokot a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolával használjuk közösen. Az iskolaudvar felújítási munkálatai során elkészült a kézilabda-pálya, a futópálya, valamint egy játszótér EU-s szabványoknak megfelelő játékokkal és mini kosárpalánkokkal szeptemberében átadásra került egy 60 méteres futópálya. Évfolyamonként három párhuzamos osztály működik, az osztálylétszámok átlaga fő. Az alsó tagozaton 30 éves múltra tekint vissza az iskolaotthonos szervezeti keretek között folyó oktató-nevelő munka. Ez az oktatási forma jelenleg is egyedülálló a városban. Az iskolaotthonos osztályok az első három évfolyamon működnek. Ez az oktatási forma egyensúlyt teremt a gyerekek számára a tanulás és a pihenés között a szabadidős tevékenységek megszervezésével, a szabad levegőn való mozgásos játékokkal. Ezekben az osztályokban a nevelők tantárgycsoportokban tanítanak, és vezetik a saját tantárgyukhoz kapcsolódó ún. önálló munkát. Ez egyben a házi feladat megoldását jelenti. A negyedik évfolyam már felkészíti a tanulókat a felső tagozatra; megszűnik az iskolaotthon, itt napközi otthonos foglalkozáson vehetnek részt igény szerint tanulóink. Idegen nyelvként tanítványaink már az első osztálytól választhatják a német vagy az angol nyelvet, negyedik osztálytól pedig az informatika tanulására van lehetőség. Emelt szintű oktatást az új NAT bevezetésével az ének-zene tantárgyból biztosítunk az 1. évfolyamtól, az emelt óraszámú német nyelv és az emelt óraszámú informatika oktatása a 4. évfolyamtól indul. Ez utóbbi tantárgy emelt óraszámú oktatását az angol nyelvet tanulók körében szervezzük. A 2. évfolyamosok kötelező úszásoktatáson vesznek részt. Az 5. évfolyamos tanulóink részére minden évben egyhetes erdei iskolai oktatást szervezünk, mely ingyenes a gyerekek részére. Iskolánk életét számos hagyomány gazdagítja: pl. a Gárdonyi napok, az osztálykarácsonyok, a farsangi mulatság, a diákönkormányzati napok rendezvényei. Nevelői kísérettel biztosítjuk a tanulók rendszeres színházlátogatását. Az iskola aulája különböző kulturális rendezvényeknek és kiállításoknak ad helyet. Munkánkat segíti a A Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány. Alapítványunk céljai: a hátrányos helyzetű és egyéb szociális hátránnyal küzdő tanulók támogatása kulturális, sport- és szabadidős tevékenység szervezésének segítése az iskola tárgyi feltételeinek bővítése a tanulók jutalmazásának támogatása 6

7 Pedagógiai Program részei: II. Nevelési program III. Helyi tanterv II. Nevelési program: II./1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai elvei, céljai és feladatai II./1.1. Pedagógiai alapelveink: 6-14 éves tanulóink életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek figyelembevételével az általános műveltség megalapozása a gyenge képességű tanulók felzárkóztató foglalkozások keretében történő segítése a minimális követelmények elsajátításában diákjaink sokoldalú képzéssel történő felkészítése a középiskolára környezeti értékek tiszteletének, valamint az egészséges életmód kialakításának igénye valamennyi diákunkban a tanuláshoz és tanításhoz szükséges szakmai feltételek kialakítása, biztosítása a demokratikus iskolavezetés működtetése, a rendszeres pedagógus továbbképzések és a jó színvonalú eszközök és a változatos tanítási módszerek segítése intézményünkben folyó oktató- és nevelőmunkát segítő, szoros és állandó együttműködés kialakítása az iskolán belüli és iskolán kívüli partnerekkel munkánkban a folyamatos fejlődésre, a minőség tudatos kezelésére való törekvés II./1.2. Pedagógiai célok az általános műveltség megalapozása a helyi tanterv által megfogalmazott követelmények segítségével a tanulók életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek figyelembevételével az ismeretanyag megértése és alkalmazása a jó iskolai légkör megteremtése az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása a tanítás-tanulás folyamatában a környezeti értékek, valamint az egészséges életmód előtérbe helyezése a közösségi normák, magatartási formák megfogalmazása, elsajátítása, a másság elfogadása hazánk kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerése, megőrzése az iskola nyitottságának megteremtése II./1.3. Alapvető feladatok: intézményünk valamennyi tanulója sajátítsa el a Nkt. által megfogalmazott követelményeket hangsúlyt fektetünk az alapvető kompetenciák fejlesztésére, az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátítására kiemelt feladatnak tekintjük tantárgytól és tanórától függetlenül az anyanyelvi nevelést, a szép, helyes magyar beszéd tanítását, a kifejezőkészség, az előadói készség fejlesztését az ének-zenét emelt szinten és a német nyelvet emelt óraszámban oktatjuk 7

8 az informatika emelt óraszámban történő oktatásával fejlesztjük a digitális kompetenciát a vizuális kultúra magasabb óraszámának biztosításával és a médiaismeretek tananyagba történő beépítésével biztosítjuk a médiatudatosságra nevelést fontosnak tartjuk a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek elsajátítását (tisztelet, tolerancia, szeretet) II./1.4. Részfeladatok az 1-3. évfolyamon biztosítjuk az egész napos iskolai nevelést és oktatást 1. évfolyamtól az ének-zene oktatást emelt szinten folytatjuk a nyelvi csoportokba a tanuló képességei, nyelvi tanulmányi eredménye szerint az átjárhatóságot biztosítjuk az informatika oktatással segítjük elő a tanulók jártasságát a számítógép kezelésében, a felhasználói programok alapvető ismereteiben a gyenge képességű tanulókat felzárkóztató foglalkozások keretében segítjük a kerettanterv minimális követelményeinek elsajátításában illetve tanulótársaikhoz való felzárkózásban lehetőség szerint szakköri foglalkozásokon biztosítjuk a tehetséges tanulók fejlődését, illetve érdeklődési köreiknek megfelelő ismeretek megszerzését sportkörök segítségével biztosítjuk tanulóink egészséges testi fejlődését segítjük a 8. osztályosok iskolaválasztását II./1.5. Az oktató - nevelő munka pedagógiai eljárásai Speciális képzés 1. évfolyamtól ének-zene emelt szintű oktatás, 2. évfolyamon beépített tananyag az úszás 4. évfolyamtól emelt óraszámú informatika oktatás 4. évfolyamtól emelt óraszámú német oktatás. II./1.6. A képzés szakaszai 1-4. évfolyam: alapozó szakasz. Feladata az általános képességfejlesztés. Az 1. évfolyamon évismétlésre abban az esetben utasítható a tanuló, ha a tantervi követelményeket mulasztás miatt nem tudta teljesíteni és nem értékelhető, ill. az év megismétlését a szülő kéri. A továbblépés feltétele a 2-4. évfolyamon a minimumkövetelmények 90 %-os teljesítése. Amennyiben a tanulónak nem sikerül a továbbhaladás feltételeit teljesíteni, a törvényi előírásnak megfelelően javítóvizsgát tehet évfolyam: tantárgyak megalapozása. Feladata a tanulás megtanítása, az érdeklődés felkeltése az egyes tantárgyak, tudományok iránt. A továbblépés feltétele az egyes évfolyamok végén: a tantárgyi minimumok 90 %-os teljesítése. Amennyiben a tanulónak nem sikerül a továbbhaladás feltételeit teljesíteni, a törvényi előírásnak megfelelően javítóvizsgát tehet évfolyamon: a tudományosan megalapozott ismeretek elsajátításának első szakasza. 8

9 A továbbhaladás feltételei megegyeznek az 5-6. évfolyamra vonatkozó feltételekkel. II./1.7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke II./ Az iskola épülete, és a hozzá kapcsolódó létesítmények Az iskola felújított épülete a város központi részén található. Az épület mögötti területen 2000-ben épült új tornacsarnok, játszóudvar. Az épülettel körülhatárolt udvar az ünnepélyek megtartását teszi lehetővé. Az épületben egyedi fűtésű központi fűtés található. Tantermek száma: szaktanterem: 4 nyelvi terem: 2 osztályterem: 23 Nem tanterem típusú funkciós helyiségek: tanári szoba: 1 irodák: 5 könyvtár: 1 csoportszoba: 2 fejlesztőszoba: 1 tornaszoba: 1 tornacsarnok 1 ebédlő: 1 aula: 3 (kiállítások, hangversenyek rendezése) büfé 1 szertár: 5 tornaterem mellett külön szertár és testnevelői szoba 1 orvosi szoba 1 II./ Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere Oktatási eszközök: demonstrációs eszközök tanulókísérleti eszközök földrajzi-, történelmi térképek audio-vizuális eszközök (írásvetítő, TV, diavetítő, magnó, lemezjátszó) ének-zene szaktanteremben Hi-Fi torony számítógépek Szükséges fejlesztések számítógéppark, szoftverek folyamatos fejlesztése a hatékony oktató munkához folyamatos taneszköz és szemléltető eszköz fejlesztése 9

10 II./2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Segíteni a tanulókat a helyes és eredményes tanulási módszerek elsajátításában, valamint, hogy képességeiknek megfelelően tegyenek erőfeszítéseket az egyéni továbbhaladásra. Biztosítani, hogy továbbtanulásra alkalmas tudás és tanulási képesség birtokában legyenek. Lehetővé tenni, hogy érdeklődésüknek megfelelő tanórán kívüli foglalkozásokon, tanulmányi és sportversenyeken vegyenek részt. Önálló ismeretszerzésre, folyamatos és kitartó tanulásra késztetetni diákjainkat. Elsajátíttatni a kultúrált viselkedés és az együttélés szabályait; ennek megfelelően viselkedjenek iskolán belül és kívül. legyenek udvariasak, kötelességtudóak, toleránsak. Megismertetni őket a nemzeti és a helyi kultúra értékeivel, hagyományaival Múzeumlátogatás, osztálykirándulás, helytörténeti vetélkedő keretein belül ismerjék meg iskolájuk, lakóhelyük, hazájuk történetét, hagyományait. Egészséges magyarságtudat alakuljon ki bennük. Vegyenek részt tanulóink az iskolai hagyományok megszervezésében és azok rendezvényein (Gárdonyi nap, Farsang, osztálykarácsony). Fontos feladat, hogy kialakítsuk bennük az igényt a szabadidő tartalmas eltöltésére. Ebben segítséget nyújt a diákönkormányzat is (diákönkormányzati nap, játszóház, disco, sportnap, Ki mit tud? szervezése ). II./3. Teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az egészségfejlesztés leglényegesebb módszere az egészségnevelés. Célja, hogy az egészségkulturális szint növelésével, az életmód javításával elősegítse az egészség megtartását, a betegségek megelőzését. Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel megtanítsa a fiatalokat, hogyan kell az egészség értékét megszerezniük, megőrizniük, védeniük és fejleszteniük. II./3.1. Céljaink: A testi és lelki egyensúly, a lelki harmónia megteremtése. Önmagával és környezetével szemben igényes tanulók nevelése. Az iskolai és otthoni környezet egészét átható környezettudatos tanulói magatartás. Prevenció, káros szenvedélyek megelőzése, veszélytudat kialakítása, segítségnyújtás. Egészséges életmódra nevelés (mozgás, táplálkozás, higiéné, szabadidő területén). Felelős felnőtté válás, egymásra figyelő, egymást elfogadó, toleráns magatartás kialakítása. Környezetkímélő hulladékkezelés. A fenntartható fejlődés elméletének megfelelő szemléletmód kialakítása. II./3.2. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A helyi tantervbe és a tantárgyakba az egészségnevelés és a környezeti nevelés konkrét feladatainak beépítése. Lelki egészségvédelem szemlélete minden tantárgyban jelenjen meg. Évente dekorációs verseny szervezése az osztályok között, minden teremben legyen zöld növény. 10

11 Osztályfőnöki órákon, gyakorolják a személyes krízishelyzetek felismerését és a kezelési stratégiájukat (konfliktuskezelés). Igazgató, osztályfőnökök folyamatos kapcsolatban legyenek az iskolaorvossal, védőnővel. Osztályfőnökök (pedagógiai asszisztens) elkísérik a tanulókat az aktuális szűrővizsgálatokra, védőoltásokra. Gyakorlati oktatás során a tanulók megismerkednek a korszerű, egészséges táplálkozás elméleti és gyakorlati alapjaival, a munkahelyi és a személyes higiéné fontosságával, balesetvédelmi oktatás keretén belül elsősegély-nyújtási alapismeretekkel. Évente egy alkalommal egészségvédelmi projektnap szervezése. Meghívott vendégek tartanak előadásokat (iskolaorvos, védőnő, ÁNTSZ, Vöröskereszt és rendőrség munkatársai). Termékbemutatók szervezése. Szülői értekezleten meghívott szakemberek tartanak előadást, a tanulókat veszélyeztető tényezőkről, azok felismeréséről és a veszély elhárításáról. Pedagógusok személyes példamutatással ösztönözzék a tanulókat a vízzel, árammal, gázzal való takarékosságra. Drog-prevenciós program Figyelemmel kísérjük az iskolai büfé kínálatát az egészséges táplálkozás szellemében és észrevételeinket jelezzük II./4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztés célja a tanulók és a társaik ill. a környezetük közötti kapcsolat kialakítása. Ennek érdekében fontos: pozitív egyéniségek bevonásával jó közösségi szellem kialakítása mind osztály, mind iskolai szinten a megfelelő viselkedési kultúra kialakítása, fejlesztése a tanulók legyenek nyitottak, megértők egymással szemben; figyeljenek társaikra, hallgassák meg egymás véleményét; legyenek toleránsak fontos az önkormányzati rendszer kiépítése ill. fejlesztése - legyenek képesek bírálatra, önbírálatra, értékelésre ismerjék fel, fogalmazzák meg az osztály- és iskolaszinten felmerülő problémákat, működjenek együtt azok megoldásában segítsék a hagyományok ápolását, vegyenek részt aktívan az iskolai rendezvényeken legyenek képesek önmaguk, társaik és környezetük védelmére (ügyeljenek saját és társuk testi épségére) iskolán belül és kívül egyaránt kerüljék a környezet szennyezését, legyen igényük közvetlen környezetük széppé és tisztává tételére A közösségfejlesztés keretei: tanórákon (kiemelten az osztályfőnöki órák) tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, felkészítők stb.) osztály-, iskolai szintű ünnepélyek, programok erdei iskola diákönkormányzati programok II./5. Pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Kötelessége, hogy munkáját a Köznevelési törvényben megfogalmazottak szerint felelősséggel végezze. 11

12 II./5.1. A pedagógus feladata, hogy: A tanulók fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse. A tanulók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben. Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa. A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha a gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. Az írásbeli házi feladatokat javítja és ellenőrzi, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli. A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon. A képességfejlesztést igénylő tanulók fejlődéséről, közös feladatokról folyamatosan konzultál a fejlesztő pedagógussal. Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket (orvosi segítségkérés, baleseti jegyzőkönyvhöz adatszolgáltatás). Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttműködés magatartási szabályait és törekszik annak betartatására. Beosztás alapján folyosói, ebédlői ügyeletet lát el. Beosztás alapján helyettesítést lát el. Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni a munkahelyén, akadályoztatása esetén az igazgatót, vagy az igazgatóhelyettest időben értesíteni, távolmaradása esetén a szakszerű helyettesítés érdekében tanmenetét a legrövidebb időn belül bocsássa az igazgatóhelyettes rendelkezésére. Személyi adataiban történt változás bejelentése. Tanmeneteiben megtervezi a tanított tárgyak tananyagának éves ütemezését. Szaktárgya szerinti szakmai munkaközösség tagjaként részt vesz a munkaközösség éves munkatervének összeállításában, céljainak megvalósításában. Jelen van az iskolai ünnepélyeken, szükség szerint segíti színvonalas lebonyolításukat. Részt vesz a tantestület fórumain és aktívan törekszik az intézményi célok megvalósítására. II./5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai Felelős vezetője osztálya közösségének. Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztálya fegyelmi helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait havi rendszerességgel a tanártársai elé terjeszti. A tájékoztató füzet útján rendszeresen tájékozatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi munkájáról. A tájékoztató füzeten keresztül figyelemmel kíséri a tanárok tanulókra vonatkozó értesítéseit. Engedélyt ad a tanulóknak a SzMSz ben rögzített felmentésekre. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja a tanórán kívüli programokról, feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közreműködik szervezésükben. Javaslatot tesz a tanulók, a kollégák véleményét figyelembe véve a tanulók jutalmazására, segélyezésére. Segíti a tanulók pályaválasztását azok személyiségének ismeretében. 12

13 Kíséri a tanulókat és biztosítja felügyeletüket az iskola épületén kívüli programokon. 13

14 II./6. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység II.6.1. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Azon tanulóink számára, akik magatartási zavarokkal küzdenek, szakszerű pszichológiai szolgáltatást - iskolapszichológus hiányában - nem tudunk nyújtani. A Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusához irányítjuk tanulóinkat, segítségükkel igyekszünk megkeresni a probléma hátterét. Súlyos magatartászavarral rendelkező tanulóink életvitelét, családi körülményeit az osztályfőnökök és az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse kíséri figyelemmel, és szükség esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes önkormányzati szervekkel. Az osztályfőnöki órák tematikájába beépítjük a helyes életvezetés alapvető ismereteit, igyekszünk megtanítani tanulóinkat, hogy tudjanak nemet mondani az élet veszélyes kihívásaira. A viselkedéskultúra keretében pedig segíteni kívánjuk őket helyes irányba terelve magatartási problémáik megoldásában. II.6.2. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A problémás, érzelmileg, értelmileg fejletlenebb gyermekeket számukra megfelelő tempóban és megfelelő módszerekkel kívánjuk felzárkóztatni, biztosítani számukra a kudarcmentes iskolai légkört. II./ BTMN-es tanulók: A foglalkozásokat fejlesztőpedagógus irányítja. A fejlesztő pedagógus a tanóráról emel ki tanulókat és elsősorban azokat a részképességeket fejleszti kiscsoportos foglalkozásokon, amelyek szükségesek az eredményes iskolai tanuláshoz. Felső tagozatban a tanulás tanításával - amely szintén beépül az osztályfőnöki órák tananyagába - segítjük a tanulók fejlődését. Felzárkóztató foglalkozásokon folyik a gyengébb képességű tanulók megsegítése, tudásuk megfelelő szinten tartása. Törvényi előírásnak megfelelően folyik 5-6. évfolyamon az alapkompetenciák fejlesztése. Iskolánkban meghatározott órakeretben logopédus oktat, aki a beszédhibás tanulók korrekcióját végzi, valamint segítséget nyújt az osztálytanítóknak az esetlegesen felmerülő olvasási hibák korrigálásában. II./ SNI-s tanulók: Intézményünk vállalja azon sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálata és megalapozott véleménye alapján többségi iskolában oktathatók. A sajátos nevelési igény a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, illetve az iskolai tanuláshoz szükséges lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét fejezi ki. Ezért a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, fejlesztését tesz szükségessé. A fejlesztés alapelvei: a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse az iskolai közösségbe való mind teljesebb beilleszkedést a tanulóval szembeni követelmény igazodjon a fejlődésének üteméhez 14

15 a fejlesztés ne terhelje túl a tanulót A fejlesztés célja: a sajátos nevelési igényből fakadó hátrányok csökkentése vagy lehetőség szerint megszűntetése harmonikus, önmaga problémáit megfelelően kezelni tudó személyiség kialakítása egészséges énkép kialakítása a kudarctűrő képesség növelése önállóságra nevelés Az integrált oktatásból, nevelésből adódó feladatok: a sajátos nevelési igényű tanulók felmérése a pedagógusok, a szülők és a tanulók felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására folyamatos kapcsolattartás az érintett tanulók szüleivel, a Pedagógiai Szakszolgálattal és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői bizottsággal megismerni a Szakértői Bizottság szakvéleményét, és a tanórai tevékenységek, foglalkozások során figyelembe venni és beépíteni a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslataikat alkalmazkodni az eltérő képességekhez, viselkedésekhez, biztosítani az egyéni haladás ütemét sikerélményhez juttatni a tanulót egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresni a pedagógiai eszköztárat gazdagítani, bővíteni a tananyag differenciált feldolgozása a fejlesztés sokszínűségének biztosítása szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése A sajátos nevelési igényű tanuló ellenőrzése, számonkérése, értékelése: a tanulók értékelését mindig önmagukhoz mért fejlődésük alapján kell megtennünk az értékelés sokoldalú, változatos legyen, mely megfelel a tanuló értelmi képességének, életkori sajátosságának, valamint a tantárgyi követelményeknek Tantárgyi követelmény: Az adott tantárgy követelményeinek meghatározásában a szaktanár figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű tanuló aktuális szakértői véleményét, és annak ismeretében határozza meg a tanulótól elvárható követelményt. II./6.3. A tehetségondozással kapcsolatos tevékenység Az iskola kiemelten kezeli a tehetséges tanulók képességeinek minél magasabb szinten történő kibontakoztatását. II./ Tanulmányi versenyek A felső tagozatos szaktárgyi versenyek szervezése és lebonyolítása a szakmai munkaközösségek feladata. A versenyek köre az évek során bővült és kiterjedt az alsó tagozatosokra is. Tanulóink valamennyi tantárgyból részt vesznek tanulmányi versenyeken. A szaktanárok tehetséggondozó foglalkozások keretében készítik fel a tanulókat. Tanulóink alsóban és felsőben egyaránt részt vesznek az országos levelezős feladatmegoldó versenyekben egyénileg és csapatban egyaránt. Helyi tanulmányi versenyeket szervezünk városi és térségi szinten egyaránt az alábbi tantárgyakból: magyar nyelvtan - Gombocz Zoltán Helyesírási Verseny (térségi) magyar irodalom - Gárdonyi Géza Prózamondó Verseny (városi) 15

16 matematika - Városi Matematika Verseny - német nyelv - Városi Német Verseny - angol nyelv - Városi Angol Verseny - informatika - Városi Informatikai Verseny Az iskola zenei hagyományainak megfelelően kiemelt figyelmet fordít a különböző kórus, népdaléneklési és hangszeres versenyeken való részvételre. II./ Szakkörök Az intézmény finanszírozási lehetőségeinek függvényében igyekszünk a tanulói érdeklődésnek megfelelő szakköröket biztosítani. Az iskola lehetőséget biztosít tanulóink testi nevelésének sokoldalú fejlesztésére és sportversenyeken történő részvételre. II./ Soproni Gárdonyi Iskoláért Alapítvány Jól működő alapítványunk biztosítja tehetséges tanulóink versenyekre utaztatásának költségeit. Évente egy alkalommal pénzjutalomban részesíti kiemelkedő képességű tanulóinkat.gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok II./ Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység Probléma felismerése Okok keresése Helyszíni segítségnyújtás Jelzés a gyermekvédelmi rendszer illetékeseinek A tevékenységi terület három tanulói kör tekintetében egymásra épülő feladatokat jelent: Az intézmény valamennyi gyermekével általános prevenció, mentálhigiénés programok, szociális ellátások, érdekképviselet Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel helyzetfelismerés, nyilvántartás, tanácsadás szülőknek, tanulóknak Veszélyeztetett gyermekekkel helyzetfelismerés, segítségnyújtás, jelzési kötelezettség, dokumentálás, együttműködés a gyermekvédelmi rendszer szereplőivel II./7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje II./7.1. A tanuló véleménynyilvánítási joga: Iskolánk tanulóinak joga van az iskolát és a tanulóközösséget érintő kérdésekben véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, ill. a diákönkormányzat keretén belül. Egyéni problémáival szaktanárhoz, osztályfőnökhöz és indokolt esetben az iskolavezetés tagjaihoz, ill. az ifjúságvédelemmel megbízott igazgatóhelyetteshez fordulhat. II./7.2. A tanuló javaslattételi joga: Iskolánk tanulói javaslatot tehetnek a tanórán kívüli foglalkozásokra, a tanítás nélküli munkanapok programjaira, a tanulók számáűra szervezett szabadidős tevékenységekre, tanulmányi kirándulás helyszínére, programjára. Ennek fórumai az osztályfőnöki órák és a DÖK ülései. 16

17 Továbbá személyesen vagy törvényes képviselője útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A Diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletéért, továbbá a Nkt.-ben foglaltak szerint kérheti saz őt ért sérelem orvoslását. II./8. A szülő, tanuló, pedagógus kapcsolattartásának formái Iskolánk alapvető célja, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok, feladatok ne üres szólamok maradjanak, de ténylegesen megvalósuljanak. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy az intézmény közvetlen (tanuló, pedagógus, dolgozó) és közvetett használói (szülő) együttműködjenek, segítsék egymás munkáját. Ezért tartjuk fontosnak, hogy biztosítsuk a folyamatos és rendszeres kapcsolatot egymás között. II./8.1. Szülő - iskola közötti kapcsolattartás formái A Szülői Szervezet a közoktatási törvényben megfogalmazottak szerint működik. Szabályzatát az SzMSz aktuális mellékletében rögzítjük, tagjainak névsora minden tanév első szülői értekezletén kerül aktualizálásra Az SzSz bizottságának elnöke a tantestületi értekezletek állandó meghívottja. Az iskola alapdokumentumaiban történő lényeges változásokról az igazgató tájékoztatót tart az SzSz osztályképviselőinek. A SzSz összejöveteleire az iskola a helyiséget biztosítja. A szülők tájékoztatásának formái: szülői értekezletek fogadóórák, egyéni fogadóórák nyílt napok tájékoztató füzetben történő bejegyzések intézményi honlap hírlevél elektronikus üzenetek Szülői értekezlet: évente 2 alkalommal: - szeptemberben a szülők tájékoztatása a tanévről, februárban az I. félév értékelése szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek a tanévet megelőzően tájékoztató jellegű szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei részére pályaválasztási szülői értekezlet Fogadóórák: november és április hónapban 1 2. évfolyamon családi fogadóórák A szülők segítő munkájára számítunk az iskolai rendezvények, társadalmi munkák, kíséretek megtartásában is önkéntes vállalás alapján. Az oktatási miniszter 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében mind a szülők, mind a tanulók részére biztosítjuk, hogy a Pedagógiai programot megismerjék, megtekinthessék. Iskolánk Pedagógiai programja az iskolai könyvtárban és az intézmény honlapján tekinthető meg. 17

18 II./8.2. A tanuló és az iskola együttműködése A tanulók tájékoztatásának módjai: osztályfőnöki óra faliújság hangosbemondó diákönkormányzati megbeszélés honlap II./8.3. Diákönkormányzat: A DÖK szervezete az osztályképviselőkből áll. Ők választják meg a diákönkormányzati tanácsot (minden évfolyamról 1 képviselő + 1 vezető). Munkájukat segíti egy felnőtt személy is. A diákképviselők és az iskolavezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje A diákközvéleményt az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége képviselik a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral együtt. A DÖK vezetősége és a képviselők szükség esetén bármikor összehívhatók. Évente egy diákparlament kerül megrendezésre, ahol bárki részt vehet, és kérdéseket tehet fel az iskola vezetőségének, pedagógusainak. A kapcsolattartás módjai: diákközgyűlés rendezvények osztályfőnöki órák diákönkormányzati gyűlés faliújság diákképviselők beszámolója az iskolavezetés és a tantestület számára II./9. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az osztályozó-, javító- és egyéb vizsgák 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Az osztályozó-, a javító- és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi szabályok A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása: A vizsgát a tanuló bizottság előtt teszi. A bizottság összetétele: Elnök: lehetőség szerint a munkaközösség-vezető Vizsgáztató: szaktanár Jegyzőkönyvvezető: az igazgató által kijelölt alsós ill. felsős nevelő A vizsgáztatást a szaktanár végzi. II./9.1. Javító vizsga: Javító vizsgát tehet a tanuló, ha: tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott az osztályozó és különbözeti vizsgáról önhibájából elkésik, távolmarad vagy engedély nélkül távozik Javítóvizsga időpontja 18

19 Augusztus között, az igazgató által megjelölt időpontban. Ha a tanuló egészségi ok miatt (huzamosabb kórházi ápolás vagy orvosi kezelés alatt állt), ill. huzamosabb külföldi tartózkodás miatt az augusztusi osztályozó, ill. javítóvizsgára nem tud felkészülni, indokait figyelembe véve az adott naptári év október között tehet osztályozó, ill. javítóvizsgát. A javítóvizsgára való felkészüléshez a tantárgyat tanító nevelőnek legkésőbb a bizonyítványosztás időpontjáig a vizsga anyagát írásban át kell adniai a tanulónak. A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A javítóvizsga díjtalan, nem nyilvános és nem ismételhető meg. A javítóvizsga eredményét, a záradékot az osztályfőnök jegyzi be a bizonyítványba és a törzslapra, és az igazgató írja alá. Az eredményhirdetés a bizonyítványok kiosztásával történik. II./9.2. Osztályozó vizsga Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól ha egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeit az előírtnál eltérő idő alatt kívánja teljesíteni ha a tanuló a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott és a nevelőtestület jóváhagyta osztályozó vizsgára bocsájtását Osztályozó vizsgák időpontja: magántanulók esetében iskolánkban negyedévente történik a beszámoló egyéb esetben a félévet és a tanév végét megelőzően az igazgató által meghatározott időpontban Osztályozó vizsga lebonyolítása: a vizsga időpontjáról és anyagáról az igazgatóhelyettes írásban értesíti a szülőt és a tanulót a vizsgát az adott szaktanár vezeti le és érdemjeggyel értékeli a tanuló teljesítményét a vizsga lehet szóbeli és írásbeli a vizsga eredményéről jegyzőkönyv készül II./9.3. Különbözeti vizsga: Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: eltérő tantervű más iskolából átvétellel kerül iskolánkba az iskola azonos évfolyamán belül osztályváltást kérelmez Különbözeti vizsgák időpontja: az átvételt illetve a kérelem benyújtást követő 3 hónapot követően az igazgató által kijelölt időpontban Különbözeti vizsga lebonyolítása: a vizsga követelményeit a helyi tantervben megfogalmazottak szerint kell meghatározni, melyet a szaktanár írásban közöl a tanulóval a vizsgát az adott szaktanár vezeti le és érdemjeggyel értékeli a tanuló teljesítményét a vizsga lehet szóbeli és írásbeli a vizsga eredményéről jegyzőkönyv készül II./10. A tanulók felvételének és átvételének helyi szabályai II./10.1. Felvétel: II./ Túljelentkezés esetén az első osztályba történő felvétel elbírálásának szempontjai a gyermek az iskola lakókörzetében lakik 19

20 a gyermek testvére a következő tanévben iskolánk tanulója a gyermek szülője (gondviselője) iskolánk dolgozója pedagógus szülő(k) gyermeke SMJV Önkormányzatának területén belül van az állandó lakhelye II./ Felvétel az emelt szintű ének-zenei osztályba Felvételt nyerhet minden olyan tanuló, aki a beiratkozást megelőzően szervezett zenei meghallgatáson megfelelt. A meghallgatáson megfigyelik a gyermekek alapvető zenei képességeit, a zenei hallás szintjét, ritmusérzékét. Az elbírálásban részt vesz: - ének-zene munkaközösség-vezető - ének-zene szaktanár - leendő osztályfőnök. II./ Felvétel az emelt óraszámú nyelvi osztályba Az emelt óraszámú német nyelvi képzésben azok a tanulók vesznek részt, akik az első osztályos beíratkozás alkalmával a német nyelvet választják. II./ Felvétel az emelt óraszámú informatika osztályba Az emelt óraszámú informatika képzésben azok a tanulók vesznek részt, akik az első osztályos beíratkozás alkalmával az angol nyelvet választják II./ Felvétel a napközi otthonba és a menzai ellátásba Minden tanév májusában írásban mérjük fel a következő tanév napközis igényeit a 4. évfolyamon. A szülőnek augusztus végén, az iskolavezető által kijelölt időpontban a napközis és a menzai ellátásra írásban kell jelentkezni. II./ Fejlesztő pedagógiai foglalkozás A foglalkozáson az a tanuló vesz részt, akinek a pedagógiai szakszolgálatok szakvéleménye alapján a részvétele indokolt. A foglalkozásokat az a tanuló látogathatja, akinek törvényes képviselője ehhez írásban hozzájárult. II./10.2. Átvétel Átvétellel az iskolába kerülés feltételei: a tanuló átvételét a szülő írásban kérelmezi az iskola igazgatójánál benyújtja a következő dokumentumokat: tanuló bizonyítványa, tanév közben ellenőrzője, születési anyakönyvi kivonat, tanuló lakcímkártyája, Az elbírálásban részt vesz: iskolavezetés éríntett osztályfőnök emelt óraszám vagy tagozat esetén a szaktanár Átvétel elbírálásának szempontjai: a gyermek az iskola lakókörzetébe költözik a befogadó osztály létszáma nem haladja meg a törvényi előírásokat a tanulmányi előzmények megfelelnek az iskolában folytatott oktatásnak eltérő tanulmányi előzmények esetén vállalja az előírt különbözeti vizsga letételét a Pedagógiai programban szabályozottaknak megfelelően A döntésről az igazgató írásban vagy telefonon értesíti az érintett szülőt. Az értesítés határideje: tanév közben lehetőség szerint max. 5 munkanapon belül 20

21 tanév elején a tanév kezdetét megelőző 5 nappal Soproni tanuló esetén a körzetbe költözés nem indok az átvételre. II./11. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. Az alapvető tudnivalók megismerése és bemutatása tanórai keretek között történik: 6. évfolyamon természetismeret, egészségtan 8. évfolyamon biológia tantárgy keretében valamennyi évfolyamon tanév elején az osztályfőnöki órák keretében felső tagozatban a kémia és a technika órák keretében: - sérült elhelyezése, lefektetése, ruha meglazítása - újraélesztés - sebellátás - vérzéscsillapítás - csontsérülések rögzítése - hő okozta sérülések ellátása - mérgezések tüneti kezelése Az ismeretek elsajátításában az iskolai védőnő nyújt segítséget az alábbiak szerint: évente szakkör keretében meghírdetett elsősegélynyújtó tanfolyam indítása kb alkalommal, melynek végén a legügyesebb tanulók a városi elsősegély-nyújtó versenyeken vehetnek részt katasztrófavédelmi versenyre készülés keretében kb. 4 alkalommal alapvető elsősegélynyújtási ismeretek bemutatása, megtanítása a gyerekeknek igény esetén egészségtan és osztályfőnöki óra esetén elsősegély órák tartása 21

22 III. Helyi tanterv Választott kerettantervek megnevezése 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 1.számú melléklet: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára - Magyar nyelv és irodalom - Idegen nyelv - Matematika - Erkölcstan - Környezetismeret - Ének-zene/ A változat - Vizuális kultúra - Technika, életvitel és gyakorlat - Testnevelés és sport Tagozatos kerettanterv: - Ének-zene emelt általános iskolai terv (1-8. évfolyam) Szabadon választható: - informatika (4. évfolyamtól) 2.számú melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - Magyar nyelv és irodalom/ A változat - Idegen nyelv - Matematika - Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek - Hon- és népismeret - Erkölcstan - Természetismeret - Biológia-Egészségtan/A változat - Fizika/B változat - Kémia/ B változat - Földrajz - Ének-zene/A változat - Vizuális kultúra - Informatika - Technika, életvitel és gyakorlat - Testnevelés és sport A helyi tanterveket az alkalmazott tankönyvek kiadóinak helyi tantervi ajánlásai alapján készítettük. 22

23 III./1. Kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése és óraszámai Óratervek Alsó évfolyam 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály német informatika énekzene német informatika énekzene német informatika ének-zene német informatika ének-zene Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Informatika 1 Környezetismeret Ekölcstan/Hit- és erkölcstan Ének-zene Ék Ék Rajz Technika Testnevelés ÉK ÉK 23

24 Felső évfolyam osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály német informatika énekzene német informatika énekzene német informatika énekzene német informatika ének-zene Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Erkölcstan/Hit- és erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Biológia-Egészségtan Földrajz Ének-zene ÉK ÉK ÉK ÉK Hon- és népismeret Vizuális kultúra Informatika Technika Testnevelés Osztályfőnöki ÉK ÉK ÉK 27,5+2,5 27,5+2 27,5+2+1ÉK 24

25 III./2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyv tartalma egyezzen meg a helyi tanterv tantárgyi programjában megfogalmazottakkal. A tankönyvcsalád ölelje fel az alsó ill. a felső tagozat mind a négy évfolyamát. A tankönyveket az elektronikus információs rendszer tankönyvjegyzékében az adott tanévben szereplő listából választjuk ki szeptember 1-től felmenő rendszerben a tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek közül kell választani. A szakmai munkaközösségen belül megállapodás szerint történik. Minden további szempontból iránymutató a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 27. és a tankönyvellátás helyi rendjében megfogalmazottak. III./3. A NAT-ban megfogalmazott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Pedagógiai feladatok Megvalósítás Erkölcsi nevelés Az iskolai házirend és szokásrend, kulturált viselkedés, önismeret, helyes énkép kialakítása. 25 Alapvető erkölcsi normák, értékek megismertetése, tudatosítása Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A szülőhely és a haza múltjának jelenének megismertetése az egyes tantárgyak ismeretanyagán keresztül Hagyományok ápolása Hazaszeretet kialakítása Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek, valamint a demokratikus államforma működésének megismertetése egyes tantárgyak ismeretanyagába építve Az önkormányzás és együttműködés készségének kialakítása Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való részvételre Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, gyakoroltatása A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése

26 A kitartás, a szorgalom, az elkötelezettség kialakítása A testi és lelki egészségre nevelés Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása Az egészséges életmód iránti igény kialakítása Felvilágosító, megelőző előadások szervezése A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a rendszeres testedzés, sportolás, természetjárás, esztétikus mozgás iránti igény kialakítása Fenntarthatóság, környezettudatosság Igényes környezet kialakítása a tanulók köz- reműködésével. A tanulók környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása Pályaorientáció 7-8. évfolyamtól osztályfőnöki óra keretén belül felkészítés a középiskolai továbbtanulásra pályaválasztási programok látogatása pályaválasztási szülői értekezlet tanulók szervezett felkészítése a központi felvételikre Művészeti nevelés Kulturális programok szervezése, látogatása Műveltségi területekhez kapcsolódó szakkörök működtetése emelt szintű ének-zene oktatása Médiatudatosságra nevelés médiaismeretek beépítése a vizuális kultúra tantárgyba a tudatos médiahasználat kialakítása az informatika és az osztályfőnöki órák keretében A tanulás tanítása Helyes munkarend kialakítása (pontosság, rendszeresség, munkafegyelem) Az értelmi képességek és az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. Az anyanyelv megfelelő elsajátítása (írás-és beszédkészség, szövegértés). Biztos matematikai alapkészségek kialakítása. Szilárd általános alapműveltség biztosítása. Törekszünk az érdeklődés felkeltésére a szaktárgyi témák iránt, valamint arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás szervezésében. III./4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módjai Intézményünkben a mindennapos testnevelés a testnevelés tanórákon folyó tevékenységgel, a tömegsport-foglalkozásokkal, az iskolaotthonban és a napköziben a szabadlevegőn történő játékos 26

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény adatai:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény adatai: PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény adatai: Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola /Örökös ökoiskola/ 1171 Budapest, Sisakos sáska u. 3. OM 035113 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476 Pedagógiai Program 2015 Tartalom AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola. Deutsche Nationalitätenschule Werischwar. 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola. Deutsche Nationalitätenschule Werischwar. 2085 Pilisvörösvár, Vásár tér 1. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Deutsche Nationalitätenschule Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tartalomjegyzék Deutsche Nationalitätenschule PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Wenn auch die Welt im ganzen fortschreitet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben