AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE"

Átírás

1 1

2 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u Az intézmény alapításának éve: Az intézmény jogelődje: Bátai Általános Művelődési Központ Az alapító neve, címe: Báta Községi Önkormányzat 7149 Báta, Fő u Intézményt fenntartó és működtető neve, címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Az intézmény típusa: közoktatási intézmény Az intézmény jogállása: A Bátai Hunyadi János Általános Iskola önálló jogi személy, amelyet meghatalmazott igazgató irányít. OM azonosító: Az iskola épülete és a hozzá tartozó telek tulajdonosa: Báta Község Önkormányzata Iskolánk pedagógiai programjának jogszabályi háttere Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 1992.évi XXXIII. törvény: A közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 110/2012(VI.4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 11/1994. (VI. 28.) MKM rendelet (39/D, 39/E ). nevelési-oktatási intézmények működéséről 2

3 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Az intézmény értékrendje, alapelvei Ebben a fejezetben intézményi alapelveinket, céljainkat, feladatainkat rögzítjük. Iskolánk: munkáját a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend, a demokrácia értékei, és a különböző kultúrák iránti nyitottság hatja át, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra. humán és technikai feltételével támogat minden olyan intézményen kívüli kezdeményezést, amely alapfeladatainak, célkitűzéseinek megvalósítása irányába hat. munkatársainkat emberi értékeik, a pedagógiai, szervezési tudatosságuk, valamint elért teljesítményük alapján, egységes szemlélet és követelményrendszer alapján ítéljük meg. Tevékenységének minden területén érvényesüljön: gyermekek személyiségéhez, életkori sajátosságaihoz igazodó pedagógiai módszerek alkalmazása, egyéni sajátosságok figyelembe vétele, differenciált fejlesztése az erkölcsös, önálló életvitelre, önállóságra, önnevelésre és céljaik elérésére való nevelés a szabályzatokban, szabályozókban rögzítettek egységes betartása, betartatása a fenntartható fejlődés szemléletének közvetítése, az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás igényének felkeltése az értéktartó tudás, az egész életen át tartó tanulás megalapozása magas színvonalú feladatellátás együttműködési készség fejlesztése külső kapcsolatépítéssel és információáramlással partnerközpontúság, minőségelvűség a nemzeti identitás megőrzése a helyi kultúránk, népművészetünk ápolása, átadása nyitottság és tolerancia más népek, kultúrák és szokások iránt az egymást elfogadó, segítséget nyújtó, támogató családias közösségek kialakítása, a kommunikációs kultúra, az egymás iránti tolerancia és a másság elfogadásának tiszteletben tartása az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása 1.2. Az intézmény célja Olyan iskola működtetése, amely a helyi igényekre reagálva összehangolt munkát folytat, a nevelés, az oktatás érdekében. A gyermekek sokoldalú az adottságoknak, képességeknek, lehetőségeknek, követelményeknek, elvárásoknak megfelelően nevelése, oktatása, gondozása A tanulók képességeinek fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása 3

4 A személyes fejlődéshez, helytálláshoz, az egész életen át tartó tanulás megalapozásához szükséges kulcskompetenciák eredményes fejlesztése Az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereinek elsajátítása Megfelelő motivációval sikerélmény biztosítása A továbbtanulást biztosító szilárd ismeretek kialakítása A társadalmi értékrendnek megfelelő kommunikációs normák kialakítása A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek elfogadtatása Az esélyegyenlőség érvényesítése, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása A teljes körű integrációval a hátrányok ellensúlyozása, mérséklése A különleges gondozást igénylő gyerekek: tehetséges, hátrányos helyzetű és SNI tanulók integrált keretek között megvalósuló nevelésének-oktatásának megszervezése Az egyetemes emberi jogok, különösen a gyermeki jogok tiszteletben tartása Nemzeti értékeink közvetítése Az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás iránti igény felkeltése, a fenntartható fejlődés szemléletének megalapozása Partnereink megismertetése a szolgáltatási kínálataink által modellértékű IPR alapú intézményfejlesztési rendszerünkkel Referencia intézményi szerepünkből adódóan intézményünk jó gyakorlatainak átadása, más intézmények önfejlesztő tevékenységének támogatása Pályázati lehetőségek teljes körű kihasználása 1.3. Az intézmény feladatai A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer működtetése az alábbi feladatok megvalósítása érdekében: Az alapismeretek szilárd elsajátításához szükséges sikeres tanulási helyzetek és a gyerekek önbizalmát növelő szorongásmentes légkör biztosítása Az integrációs pedagógiai rendszer (IPR), az integrációs fejlesztést megvalósító programok és programelemek működtetése Lehetőség biztosítása a tanulók számára a választható foglalkozások kínálatával új ismeretek megszerzésére Az egyéni képességek célirányos fejlesztése Tehetséggondozás Felzárkóztatás Sajátos nevelési igényű tanulók képességeihez alkalmazott feltételrendszer biztosítása Az oktatás folyamatában a tanulás tanításának hangsúlyozása A piacképes tudás kialakítása és a fenntartható fejlődés érdekében interaktív módszerek alkalmazása A sokszínű szabadidős tevékenységek révén az értékek (erkölcsi, tárgyi, művészeti) iránti tisztelet felébresztése 4

5 Célzott tanórai és tanórán kívüli tevékenységekkel a tanulók magatartási és kommunikációs kultúrájának javítása Nemzetiségi oktatás biztosítása Együttműködési megállapodásokon nyugvó partneri kapcsolatok fenntartása, újak kiépítése Az intézmény multiplikátor (pedagógusok és pedagógushallgatók felé) szerepének megtartása és folytatása Ezen pedagógiai program alapelveinek és célkitűzéseinek, valamint az év aktuális feladatainak figyelembevételével évente intézményszintű tervek készítése. Az intézményt irányító dokumentumok egységének, tudatos alkalmazásának biztosítása (PP, Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat) Az intézmény nyitottságának biztosítása. A felhasználók eligazítását biztosító, érdemi információt nyújtó dokumentumok hozzáférhetővé tétele Nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy diákjainkban megfelelő módon alakítsunk ki egységes képet az őket körülvevő világról. Ennek pedagógiai eszközei a következők: Tanórai keretek: Az óra jellege határozza meg, melyik problémát hogyan, osztálykeretben vagy egyéni foglalkozás keretében dolgozzuk fel. A tanórai keretek életkori sajátosságoknak, egyéni adottságoknak, fejlettségi szintnek megfelelően szerveződnek. Tanórán kívüli tevékenységek: akadályverseny (szeptember), gyalogtúra (DÖK), sportszakkörök, kerékpártúra és ügyességi verseny, tánc, úszás erdei iskola, táborok gyűjtési akciók (papír, vas) tanulmányi és sportversenyek kiállítások, pályázatok Ügyes kezek (jeles napokhoz és hagyományos ünnepekhez kapcsolódva) Nem hagyományos keretek: Projektnapok: az egész iskola részvételével közvetlen környezetünk (természetes és épített), hagyományaink és értékeink, az egészséges életmód és a környezetvédelem területeinek megismerése Korábbi pályázatok keretében kidolgozott témahét, projektek, moduláris oktatás programjainak lehetőség szerinti megvalósítása, tanórán és tanórán kívüli foglalkozások keretében Élményközpontú környezeti nevelés, a természetvédelem fontosságának tudatosítása Kompetencia alapú oktatás alkalmazása Szociális kompetenciák fejlesztésének összehangolása Eljárások, módszerek Leggyakrabban, legeredményesebben alkalmazott eljárások: 5

6 kooperatív tanítási technika csoport munka differenciálás IKT frontális osztálymunka szemléltetés drámapedagógia projektmódszer kreatív tevékenységek művészeti kifejezési módok A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják: írásvetítő projektor digitális tábla számítógép fali vetítővászon televízió CD/DVD lejátszó 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A személyiségfejlesztés általános célja a fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának, illetve a személyiség teljes kibontakozásának a segítése. Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Anyanyelvi és matematikai kompetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Hatékony, önálló tanulás képessége Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A kompetenciaterületek és azok összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: általános műveltségét anyanyelvi kompetenciáit természettudományos kompetenciáit 6

7 világszemléletük, világképük formálódását erkölcsi ismereteit ön- és társértékelési kompetenciáit Pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás. E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink különböző szintű adottságaikkal, eltérő mértékű fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban, projektek, témahetek megvalósításán keresztül minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek átadása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti képességeinek kialakítására, fejlesztésére. További feladataink: A bizalom légkörének megteremtése, az intenzív személyi kapcsolatok kialakítása az adott életkori szakaszok jellegzetességeinek figyelembe vételével A gyermekek sokoldalú megismerése a személyiségfejlesztés érdekében Differenciált képességfejlesztés, tehetségfejlesztés, a műveltségi hátrányok csökkentését, alkotóképesség fejlesztése A sikeres pályaválasztás érdekében a helyes tanulási szokások kialakítása, a tanulás tanítása, illetve az élethosszig tartó tanulás képességének kifejlesztése A tanulók erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése Kommunikációs kultúrára nevelés, digitális kompetencia alkalmazása Művészeti nevelés keretein belül a művészetek iránti érdeklődés erősítése A hazaszeretet érzésének erősítése, a haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismerésén, a nemzeti hagyományok ápolásán keresztül Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása Következetes ellenőrzés, útmutató, fejlesztő értékelés A nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: Az iskola nevelési-oktatási folyamata a személyiségfejlesztés érdekében adjon teret: az iskolai életnek a tanulásnak a játéknak a munkának. fejlessze: a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddze akaratukat, testi és lelki egészségre vonatkozó kulcskompetenciáit. járuljon hozzá: életmódjuk, 7

8 szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, megszilárdulásához; esztétikai, művészeti tudatosságuk és kifejezőképességük fejlődéséhez. Pedagógiai programunk olyan közös gondolkodást vár el az iskola pedagógusai és az iskolafenntartó részéről, amelyben központi cél a tanulók egész személyiségének fejlesztése. A fenti célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: A személyiségfejlesztést szolgáló tevékenységek: mérések készítése a képességek, a tudásszint, az értékrend és a közösségben elfoglalt helyzet objektív megismerése érdekében újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával a személyiség komplex fejlesztése megfigyelések tanórai és tanórán kívüli helyzetekben megfigyelések, információk, mérések elemzése és értékelése, tervszerű információgyűjtés tanulókkal, szülőkkel, diákközösségekkel folytatott beszélgetések révén tapasztalatok megbeszélése a szülőkkel és a gyermek nevelésében érintett pedagógusokkal. 3. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek az egészséges életvitelhez. Az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak feladata a gyermek testi-lelki fejlesztése, megóvása. Cél: tanulóink rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében olyan korszerű ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, melyek egészségi állapotuk kedvező irányú változását idézik elő. Kiemelt feladat: bemutatni tanulóinknak az egészséges életmódot szolgáló tevékenységi formákat, valamint az egészségbarát viselkedésformákat, illetve ezeket gyakoroltatni velük Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Természettudományos kompetencia: Az ember és a rajta kívüli természet között lejátszódó kapcsolatok megértése Szociális kompetencia: Az egészséges életvitel meghatározó szerepének megértése Testi, lelki egészség, egészségünk védelme, ennek szerepe a társadalomban A tantestület által prioritást élvező területek: önmaguk és egészségi állapotuk ismerete az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 8

9 mindennapos testedzés és az egészséges testtartás fontossága egészség-betegség testi és környezeti higiénia egészséges környezet környezeti ártalmak szenvedélybetegségek megelőzése barátság, nemiség fejlődése, párkapcsolat, szexualitás balesetvédelem, elsősegélynyújtás iskolai erőszak megelőzése az idővel való gazdálkodás A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel. A területek konkrét tevékenységekben nyilvánulnak meg. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő iskolai programok, tevékenységformák szolgálják: egészségnevelési projekt A végrehajtás színterei: mindennapos testmozgás szenvedélybetegségek-prevenciós program fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja iskolán belüli agresszió megelőzése szexuális nevelés. Kiemelten a következő tantárgyakban jelenik meg az egészségnevelés témaköre: környezetismeret, természetismeret, biológia, erkölcstan, testnevelés, osztályfőnöki órák. Tanórán kívüli foglalkozások: napközis foglalkozások, délutáni szabadidős foglalkozások, sportprogramok, sportnapok, egészségnap vagy drog-prevenciós nap, kirándulások, erdei iskola, hétvégi programok (foci, asztalitenisz, kerékpár- és gyalogtúra, néptánc..), DÖK programok (DÖK nap), filmvetítés, 9

10 vetélkedők, kiscsoportos beszélgetések, előadások, internethasználat Értékelés: minden program és minden tanév végén. A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: testnevelésórák; játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon; az iskolai sportkör foglalkozásai; úszásoktatás; az iskolaotthonos és napközis foglakozások szabadidejében. Tájékoztatók: szülői értekezlet (szülők számára) szakmai tréningek (pedagógusoknak) osztályszintű tájékoztatók (orvos, pszichológus, rendőr, egyéb szakemberek) részvétel pályázatokon. 4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSO- LATOS FELADATOK Olyan működő csoportok létrehozása, melyek saját érdekszférájukon belül segítik az egyén fejlődését, képességeinek kibontakoztatását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el, és tevékenyen járuljanak hozzá: az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, a közösségi szokások, normák elfogadásához (erkölcsi értékrend), a másság elfogadásához, az együtt érző magatartás kialakulásához, a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Szociális és állampolgári kompetenciák A nemzeti öntudat, hazafiasság, demokrácia és a közjó iránti elkötelezettség Erkölcsös magatartás Együttműködő magatartás, konfliktuskezelés Felelősségvállalás másokért, a környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért Anyanyelvi kommunikáció Saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi kifejezőkészség A közösségi nevelés színterei: a család az iskola 10

11 tanórák (kiemelten az osztályfőnöki, erkölcstan/hit-és erkölcstan, magyar óra ) tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások (napközi, tanulószoba, kirándulás) diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diákönkormányzati munka) szabadidős tevékenység, ünnepélyek az iskolán kívüli közösségek (Községi önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, óvoda, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, civil szervezetek..) Valamennyi terület feladata azonos, közösen egymást erősítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve fejlessze a tanulók személyiségét. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladataink a következők: Törekedjünk arra, hogy tanulóink nagy része: Ismerje meg a társas együttélésnek azokat az alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. Ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsülje meg ezeket. Váljon érzékennyé környezete állapota iránt, legyen meghatározó életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés. Legyen képes társaival és a felnőttekkel is a közösségi normáknak megfelelően kommunikálni. Legyen képes önkontrollra, mások segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére. Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. A fentiek megvalósítását segítik: azok a tantárgyi tartalmak, melyek a fenti ismeretek birtoklásához járulnak hozzá, a módszertani eszköztár (projektek, témahetek, újszerű tanulásszervezési eljárások, az együttműködésre épülő feladatmegoldások: csoportmunka, kooperatív technikák, dramatizálás stb.) amelyben nagyobb teret kap a kérdésfeltevés, a viták kialakulása, a kulturált vita lefolytatása, vélemények - érvek megfogalmazása és ütköztetése, 11

12 a nevelés-oktatás folyamatában alkalmazott változatos munkaformák, a diákönkormányzat iskolai és osztályszintű működése, mely kerete és színtere a közösségben és a közösségért végzett tevékenységnek, olyan csoportok működési feltételeinek biztosítása, melyben az eredmény feltétele a közös munka (néptánccsoport, kosárlabda, labdarúgó, asztalitenisz sportcsoportok, stb.) a hagyományok ápolása, ünnepélyekre, rendezvényekre készülés, és az azokon való részvétel IKT alkalmazások szorgalmazásával a közösségi eredmények, események, feladatok elérésének támogatása: iskolai honlap frissítése. Évenként ismétlődő ünnepélyeink: tanévnyitó az október 23-i és a március 15-i ünnepély ballagás tanévzáró ünnepély Hagyományos rendezvényeink: Hunyadi-nap Mikulás karácsonyi műsor Jótékonysági bál farsangi bál Gyermeknap DÖK napok tanulmányi versenyek tanulmányi és jutalomkirándulás erdei iskola nyári táborok 5. PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 5.1. Pedagógusok helyi intézményi feladatai Gyermekekkel, tanulókkal való törődés testi-lelki épség megóvása személyiségfejlesztés képességfejlesztés egyéni bánásmód, személyre szabott fejlesztés hátrányok kompenzálása, felzárkóztatás, tehetséggondozás együttműködés a pedagógustársakkal felügyelet. 12

13 Közösségi munka tevékenységek megtervezése, megszervezése, lebonyolítása, értékelése (iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése ) másság elfogadása, elfogadtatása hátrányos megkülönböztetés megelőzése osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Szülőkkel való kapcsolattartás lehetőség szerint a gyermek családi hátterének megismerése szülők rendszeres tájékoztatása (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok) Saját munka megtervezésének feladatai helyi tanterv, tanmenet, nevelési terv készítése pedagógiai programban meghatározott nevelési, fejlesztési feladatok megtervezése közösségi élet szervezésével, fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek meghatározása a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, ügyviteli feladatok elvégzése Részvétel a nevelési-oktatási intézmény munkájában részvétel a nevelőtestület munkájában a nevelőtestület által meghozott döntések végrehajtása mindazon feladatok teljesítése, melyekkel az intézmény vezetője megbízta Továbbképzésen való részvétel saját ismereteinek karbantartása, önképzés, life long learning hétévenként legalább egy vagy több összesen (120 óra) képzésen való részvétel Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 5.2.Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében osztálya tanulóinak nevelése, munkája során maximális tekintettel a személyiségfejlődés jegyeire. Az osztályban tanító pedagógusok munkájának segítése és koordinálása. Kapcsolattartás az osztály szülői munkaközösségével. A tanulók tanulmányi előmenetelének, az osztály fegyelmi helyzetének figyelemmel kísérése. 13

14 A tanulók magatartásának, szorgalmának minősítése, a minősítési javaslat nevelőtestület elé terjesztése. Szülői értekezlet megtartása. A osztályával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása: ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Osztálya kötelező orvosi vizsgálatának segítése és nyomon követése Az osztályban végzendő gyermekvédelmi feladatok ellátása, kapcsolattartás az iskola gyermekvédelmi felelősével. Tanulók rendszeres tájékoztatása az iskola előtt álló feladatokról, mozgósítás azok megoldására, közreműködés a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslattétel a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részvétel az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a közös feladatok megoldása. Rendkívüli esetekben óralátogatás az osztályában. 6. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 6.1. Hátránykompenzációt segítő tevékenységek A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű beilleszkedési, tanulási és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos gondozás. A különböző területeken fokozott segítségre és figyelemre szoruló gyermekek fejlesztésében valamennyi pedagógus részt vesz. Fontos szerepe van az osztályfőnöknek, a gyógypedagógusnak és a gyermekvédelmi felelősnek. A személyiségjegyek feltérképezéséhez szülők bevonásával, meggyőzésével, esetenként külső szakember segítségét vesszük igénybe. Az integrációs rendszer építésének folyamatában is olyan helyi programok kifejlesztésén dolgozunk, amely a tanulási nehézségekkel küzdő, a beilleszkedési és magatartási zavarok megelőzését, csökkentését segítik elő. Cél: a beilleszkedési, szocializációs, tanulási, magatartási nehézségek Fontos: kialakulásának megakadályozása a meglévők csökkentése, enyhítése a szociális hátrányok enyhítését segítő szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítására törekvés a befogadó pedagógiai kultúra támogatásával, 14

15 a megelőzés érdekében szoros kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálattal, a nevelési tanácsadóval, a tanulási képességet vizsgáló és rehabilitációs szakértői bizottsággal, a gyermekjóléti szolgálattal, a folyamatos kapcsolattartás (kötetlen és célirányos konzultáció gyerekkel, szülővel, családlátogatás) során annak elérése, hogy a szülők igénybe vegyék a nevelési tanácsadó szakszerű segítségét a kudarcok negatív következményeinek megelőzése, enyhítése érdekében egyéni fejlesztő foglalkozások tartása, alkalmankénti esetmegbeszélések, problémamegoldó fórumok szervezése a pedagógusok körében, a gyermekvédelmi felelős rendszeresen érdeklődése, s az adódó problémák megbeszélése a gyermek nevelésében érintett pedagógusokkal, a tanuló érdeklődésének és képességének megfelelő közösségi feladatok során annak elérése, hogy a különböző tanulói csoportok elfogadják és segítsék a beilleszkedési nehézségekkel küzdő társaikat A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetség fejlesztésének alapja a szellemi és a speciális képességek megismerése mellett a kreativitás, a divergens gondolkodás és a feladatok iránti elkötelezettség kialakítása, melyet a teljesítmény iránti motivációval, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltésével és fenntartásával, az eredeti megoldások, a szorgalom és a kitartás elismerésével kívánjuk elérni. A tehetséggondozás első, legfontosabb fázisa, hogy minél előbb felismerjük a tehetségre utaló tulajdonságokat (testi, fizikai, idegrendszeri, intellektuális, érzelmi, affektív, emocionális, stb.). E feladatot a gyermekekkel közvetlen kapcsolatot kialakító pedagógusok végzik. Az iskolai tehetséggondozást a következő kiemelt területeken végezzük: A képességek fejlesztése dominánsan a tanórákon alkalmazott differenciálással valósul meg, ahol a pedagógus az egyéni/csoportos jellemzők alapján választ adekvát szervezeti formát, módszert, taneszköz-használatot és feladatot, s ezt veszi figyelembe a házi és a kiegészítő feladatok kijelölésénél. A tehetség fejlesztésének egyéb színterei: egyénre szabott órai differenciálás szaktárgyi és kulturális versenyek igény szerint szakkör formájában első osztálytól az idegen nyelv, és az informatika, felsőbb osztályokban (7. osztálytól) második idegen nyelv oktatása tanórán kívüli foglalkoztatási rendszerben működő intellektuális és speciális képességek fejlesztését szolgáló: szakkörök, foglalkozások (matematika, néptánc, moderntánc, színjátszó kör, sport, diákönkormányzati tevékenység ) a szegedi Nyitott Világ művészeti iskola kihelyezett tagozatának (festészet) működtetése Bajai zeneiskola (Danubia) 15

16 a tehetség fejlesztését szolgálja az iskolán kívüli tehetséggondozó foglalkozásokon való részvétel (pl. zeneiskola, labdarúgás) az IPR eszközrendszerének integrációt segítő, tantárgyi képességet fejlesztő elemei kompetencia alapú programok, programcsomagok, újszerű tanulásszervezési technikák, modern pedagógiai módszerek alkalmazása, kulcskompetenciák fejlesztése témahetek, projektek szervezése IKT eszközök és digitális tananyagok alkalmazásával, egyéni feladatadás és személyre szabott differenciálás tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon iskolakönyvtár, múzeum, művelődési ház, tájház, Fekete Gólya múzeum programjainak látogatása. Fejlesztendő kompetenciaterületek: Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén: Egyéni tervkészítés, megmérettetés, kockázat felvállalása (versenyek), Digitális kompetencia területén: Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés) Szociális és állampolgári kompetenciák területén: Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktus megoldási készség Önálló tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Feladataink, tevékenységeink a kompetenciaterületek fejlesztése érdekében: hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása tanulási technikák, módszerek megismertetése tanulmányi versenyek szervezése versenyekre való felkészítés, a versenyzés etikájának megtanítása önálló kiselőadások készítésének segítése bíztató értékelés differenciált feladatok adása csoportfoglalkozások szervezése, kooperatív munkamódszerek alkalmazása A könyvtári tevékenység fontos színtere e témának is: könyvkölcsönzés szabad érdeklődés alapján, kutatómunkák egy-egy téma feldolgozása tanári irányítással, kutatási lehetőségekkel önálló kezdeményezés támogatása (kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia) 16

17 a könyvtár egyéb lehetőségeinek kihasználása zenehallgatás, CD- ROM használata, programok végigjátszása, lexikon-szótár használata újságírás, újságszerkesztés, riportkészítés írott formában (magnófelvétellel), videóval, iskolarádió (digitális kompetencia) egyéni illetve kiscsoportos beszélgetések (anyanyelvi kommunikáció) internet-használat kutatómunkához, iskolaújság készítéséhez. (digitális kompetencia) A tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő program Az iskolai IPR az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakítását segíti. Iskolánk a bukás-mentességre törekszik, gyenge tanulóinkat igyekszünk a minimum szintre eljuttatni. A fejlesztés, korrekció feltétele a korrekt, feltáró munka. Fontos az iskolaérettség szakszerű eldöntése, mely az óvoda és a szülő felelőssége. A kudarc okainak kiderítése, szükség esetén a nevelési tanácsadó segítségének igénybevételével történik. Az óvodából a beszédhibás gyerekek megkezdett, vagy befejezett terápia után kerülnek hozzánk, sok esetben a helyes kifejezés automatizálása a feladatunk. Ezt a munkát óraadó logopédus segíti, aki folyamatosan foglalkozik a beszédhibák korrekciójával. A problémák korai feltárása érdekében gyógypedagógusunk minden év decemberéig elvégzi a DIFER felmérést elsős tanulóinkkal. Az alsó tagozatból a felső tagozatba lépéskor, a tanév első hónapjában az alsó tagozatos osztályfőnökök esetmegbeszélés keretében átadják felső tagozatos kollégáiknak a gyermekeket, kiemelve a speciális fejlesztő eljárásokban részt vevő tanulók nevelésére, tanítására, értékelésére vonatkozó ismereteket. Feladataink: a probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása az okok feltárása a szükséges intézkedések megtétele a fejlesztés megtervezése. A megelőzés érdekében a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, a nevelési tanácsadó, valamint a helyi gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat munkatársai segítenek a szülők felvilágosításában, szakmai segítséget nyújtanak a nevelőknek a problémák felismerésében. Prevenciót szolgáló tevékenységek: szeptemberben bemeneti méréssel kezdődik a fejlesztés irányának és módjának meghatározása. Az első évfolyam első félévében a mérési /DIFER/ eredményekre alapozott, szükség esetén egyénre tervezett képességfejlesztés történik valamennyi tantárgy belépésekor megismertetjük a tanulókkal az adott tantárgy eredményes tanulását segítő módszereket 17

18 havi rendszerességgel az általunk kifejlesztett TAN-TAN programmal tanulási technikákkal és módszerekkel ismertetjük meg a gyerekeket tanórákon és kiemelten az iskolaotthonos és a napközis foglalkozásokon gyakoroltatjuk az önálló feladat megoldási módokat, segítjük a gyermek számára legmegfelelőbb kiválasztását A tanulási kudarcok csökkentését segítő tevékenységek: részképesség hiány esetén, enyhébb esetben egyéni fejlesztő foglalkozás iskolán belül, súlyosabb esetekben szakszolgálat igénybevétele, esetleg egyes tantárgy tanulása alóli felmentés; ismerethiány esetén javító, pótló foglalkozások lehetőségének biztosítása; pszichés eredetű tanulási kudarcok elkerülését egyénre szabott feladatokkal, csoportmunkába bevonással, versenyhelyzetek kiszűrésével segítjük, iskolapszichológus segítségének igénybe vételével oldjuk meg pozitív motivációt igyekszünk biztosítani önbizalmat növelő preferáló eljárásokkal, pl. individuális viszonyítással értékeléskor, azokon a területeken sikerek biztosításával, melyekben nincs elmaradás Az iskolakezdéstől a befejezésig nagy gondot fordítunk a tanulási kudarcnak kitett, a különleges helyzetben levő, illetve a sajátos nevelési igényű tanulóink felzárkóztatására, egyéni fejlesztésére. Alkalmazzuk a tanulási kudarcnak kitett gyermekek felzárkóztatásának segítése érdekében a kooperatív csoportmunkát, a dramatizálásban rejlő lehetőségeket, a differenciált egyéni munkát. Arra törekszünk, hogy minél több élményhez, motivációhoz jussanak a témaheteken, projekt programokon. IKT eszközök és ismerethordozók alkalmazásával a differenciált tanulásszervezést segítjük. Inkluzív nevelés Intézményünk tartósan képes a személyi és tárgyi feltételeinket illetően is a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező HHH és SNI gyerekek oktatására-képzésére, az együttnevelésre, megfelelő párbeszéd kialakítására az érintett szülőkkel. Feladataink: a hátrányos helyzetből adódó problémák csökkentése a tanulási nehézségek okának feltérképezése, a sérülések korrekciójának és kompenzálásának segítése. Ezen tanulóink érdekében kapcsolattartás a szakértői bizottsággal és más társintézményekkel, speciális szakemberekkel. Tevékenységrendszer A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében az integrált pedagógiai rendszer további működtetését tervezzük. A sajátos nevelési igénytől függően a fejlesztés többféle formája lehetséges. A fejlesztési formák összefüggést mutatnak az integrálhatóság szintjével. Ezek lehetnek: csoportos vagy egyéni fejlesztési forma. 18

19 A szakvélemény alapján az eltérő /speciális/ tanterv szerinti nevelésbenoktatásban részesítendő gyermekek számára az előírt tanterv, fejlesztési terv alapján foglalkoznak a pedagógiai szakszolgálat szakmai segítségnyújtásával az érintett pedagógusok. Dokumentáció A HHH tanulókról egyéni fejlesztési tervet készít az osztályfőnök, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődéséről egyéni fejlesztési naplót vezet a gyógypedagógus, logopédus. Az iskolai dokumentumokban jelzés történik a HHH és sajátos nevelési igényű gyermekek státuszáról. Integráció és inklúzió a tevékenységekben Az inkluzív nevelés alapfeltételei: az iskolába kerülés körültekintő előkészítése: az óvodából az iskolába való átmenet segítése (Suli-váró projekt) együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése: szülői házzal, gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, szakmai és szakszolgálatokkal, középfokú oktatási intézményekkel, nemzetiségi önkormányzattal A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű, de különösen szociális hátrányokban lévő tanulót képességeinek kibontakoztatásában. A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő kompetenciaterületek fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, szocializációjukat segítheti elő: Anyanyelvi kommunikáció: Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása szóban és írásban Matematikai kompetencia: Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, amelyek konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel Digitális kompetencia: Információkeresés Szociális és állampolgári kompetencia: Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodás segítése, frusztráció kezelése, egyéni és közérdek tisztelete. Mivel iskolánkban egyre nő a nehéz anyagi körülmények között élő tanulók száma, programokkal igyekszünk segíteni a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, folyamatos fejlődését. Alapelveinkből fakadóan a hátrányok enyhítése közös kötelesség és feladat. Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, üdülési esélyeit, akik ezt anyagi helyzetük miatt nem tehetnék meg. Feladataink: segíteni azon tanulók 19

20 beilleszkedését az iskolai környezetbe ismeretelsajátítását egyéni ütemű fejlődését akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek családi mikrokörnyezet, családi házon kívüli környezet iskolai körülményeiket tekintve csonka családban felnövő gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva gyermekek) átmenetileg hátrányos helyzetűek (új) tanulók tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: a gyerekek egészséges fejlődését biztosító nevelési légkör létrehozása az indulási hátrányok csökkentése egyéni képességekhez igazodó foglalkozások szervezése kudarcok és lemaradások csökkentése érdekében egyéni fejlesztés gyógypedagógiai, logopédiai, gyógy-testnevelési ellátás tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök a kompetencia alapú programok, projektek, témahetek, az újszerű tanulási technikák és pedagógiai módszerek révén a HH, HHH, SNI (BTM, F70) gyerekek integrációjának segítése a pályaválasztás segítése, pályaorientációs program működtetése, szervezése (ld. IPR, JAM, együttműködési megállapodás a középiskolákkal) személyes, egyéni tanácsadás tanulóknak, szülőknek a családok életvezetési gondjainak segítése, szükség esetén pszichológus, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat szakembereinek igénybevétele drog- és bűnmegelőzési valamint mentálhigiénés programok a nevelők, szülők, gyermeket segítők személyes kapcsolatai, szükség esetén családlátogatások iskolaotthonos, napközis és tanulószobai foglalkozások étkezési lehetőség biztosítása tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatások az iskolai könyvtár-, internethasználat a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozáson, szabadidős tevékenységek, versenyek), művészeti oktatásban való részvétel lehetősége 20

21 kirándulások szervezése, természetjárás, múzeumok, színház, könyvtár programjainak látogatása szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval, családsegítő szolgálattal, polgármesteri hivatallal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége a gyermekek nyári táboroztatásához, erdei iskolához nyújtott támogatás együttműködés a kulturális intézményekkel családi életre nevelés, egészséges életmódra nevelés rendszeres iskolába járás folyamatos ellenőrzése minden gyermek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása helyi, országos támogatások megszerzésének ösztönzése ösztöndíjak, pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. Az IPR rendszer elemeinek alkalmazása - helyi mentori rendszer- a szociális hátrányok enyhítése érdekében A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok - A gyermekvédelem az iskolai nevelő-oktató munka, kiemelten az osztályfőnöki tevékenység része. Az osztályfőnökök megfigyeléseikkel, észrevételeikkel aktívan segítik a községben működő gyermekvédelmi felelős tevékenységét, aki munkáját összehangoltan végzi a Bátaszéken működő Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az intézményre háruló feladatok így közvetettek. Minden gyermekre kiterjedő feladataink: a gyermeki jogok teljes körű biztosítása, betartása és betartatása biztonságos és védelmet nyújtó intézményi környezet kialakítása az iskolában tartózkodás ideje alatti felügyelet megszervezése megismertetés a szenvedélybetegségekkel és azoktól való megóvás balesetvédelmi oktatás és az alapvető közlekedési szabályok elsajátítása és gyakoroltatása A különböző veszélyeknek fokozottan kitett tanulókra vonatkozó feladataink: a veszélyeztetettség konkrét formájának és okainak felderítése naprakész lista vezetése a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról az érintett tanulók közösségbe való beilleszkedésének segítése: osztálykeretben, napközis foglalkozási formákban a gyermekvédelmi felelős segítő tevékenysége, rajta keresztül folyamatos kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal a szülőknek nyújtott tanácsadással, ügyintézéshez nyújtott segítséggel folyamatos együttműködés kialakítása 21

22 Az IPR-ben együttműködési megállapodásokat, partneri kapcsolatokat alakítunk ki a következő szervezetekkel, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldására: Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal szakmai és szakszolgálatokkal középfokú oktatási intézményekkel Roma Nemzetiségi Önkormányzattal civil szervezetekkel. 7. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYA- KORLÁSÁNAK RENDJE A Közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanulókat érinti. Tehát a diákönkormányzat döntésétől függ, hogy az érdekképviseleti tevékenységen kívül milyen feladatokat vállal fel. A DÖK-nek többféle jogköre van: döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel is rendelkezik. Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diák-önkormányzati SZMSZ pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben munkaterv készül, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza. A diákönkormányzat működése A diákönkormányzat tagjai iskolánk azon tanulói, akik önkéntesen elfogadják a diákönkormányzat működési szabályait. Minden osztály 2-2 tanulót delegál a diáktanácsba, akiknek a megválasztása az osztályban egyszerű javaslattétel és ezek után titkos szavazással történik. A küldött megválasztásához és későbbi visszahívásához is egyszerű szavazattöbbség szükséges. A megbízatás 1 tanítási évre szól. A diáktanács tagjai önmaguk közül nyílt jelöléssel, titkos szavazással diáktanács-elnököt választanak, egyszerű szavazattöbbséggel. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni. 8. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁ- NAK FORMÁI Az iskola, mint az nevelő-oktató munka színtere, csak akkor működhet eredményesen, ha a gyermek érdeklődésére épít, és figyelembe veszi a szülői elvárásokat, igényeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejleszté- 22

23 sének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógusközösség koordinált, aktív együttműködése. Intézményünk működésében részt vesznek mindazok a csoportok, gyermekek, pedagógusok, szülők, illetve ezek demokratikusan választott képviselői, akik valamilyen szerep vagy funkció révén az intézménnyel szoros kapcsolatban vannak, és akiket ezért a szabályozás közvetlenül érint. A pozitívumokról, eredményekről rendszeresen híreket adunk az intézmény honlapján / A problémákat a keletkezés helyén, az érintettek közreműködésével oldjuk meg. Az előforduló hibák okait feltárjuk, majd megtesszük a megfelelő lépéseket az ismételt előfordulások elkerülése érdekében. Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. A megvalósulás formái: feltétele: kölcsönös támogatás koordinált pedagógiai tevékenység kölcsönös bizalom tájékoztatás őszinteség eredménye: - családi és iskolai nevelés egysége - kedvezően fejlődő gyermeki személyiség Az együttműködés formáit az előzetesen már vázolt pedagógiai feladatokra építettük, és az alábbi két témakör köré rendeztük: A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákra támaszkodunk: aktív részvétel az intézmény rendezvényein, őszinte véleménynyilvánítás, együttműködő magatartás, nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldása, családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése, érdeklődő-segítő hozzáállás, szponzori segítségnyújtás. Iskolánk (pedagógusok) a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja: előre tervezett, ill. rendkívüli szülői értekezletek fogadóórák, nyílt napok, nyílt órák szervezése szervezett szülői értekezlet célzott csoportoknak rendszeres és folyamatos tájékoztatás a gyermekek tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról (háromhavonta értékelő hét) változatos témájú foglalkozások, szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési módokat 23

24 előadások szervezése (logopédus, nevelési tanácsadó, pszichológus, egészségügyi szakember meghívása) pályaválasztási tanácsadás családlátogatás (szükség esetén) közös kirándulások A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái, feladatai: Az együttműködés színterei: Szülői értekezlet: a szülők tájékoztatása, a szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a szülői kérések, javaslatok összegyűjtése, továbbítása az igazgatóság felé. Fogadóóra: szülő és pedagógus személyes találkozása, a gyermekkel kapcsolatos problémák feltárása, lehetséges megoldások közös keresése. Nyílt nap: a szülő betekintést nyerhet az iskola nevelő-oktató munkájába. Háromhavonkénti kompetencia alapú értékelés: tájékoztatás az IPR-ben résztvevő gyermek fejlődéséről, egyéni haladásáról. Írásbeli tájékoztató: a szülők tájékoztatása a tanulókat érintő eseményekről, programokról. Személyes megbeszélés: a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. Családlátogatás: indokolt esetben. Programok, rendezvények: szívesen vesszük programjainkon, rendezvényeinken a szülői segítséget, támogatást, részvételt, melyekről tájékoztatást adunk. Szülői képviseleti fórum: A szülői szervezet, közösség saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője jogszabályban meghatározottak szerint tanácskozási joggal részt vehet a gyermekek nagyobb csoportját érintő nevelőtestületi értekezleteken. Szülői Szervezet - működéséről részletesen az SZMSZ-ben rendelkezünk. A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: osztály-család hétvége túrázással egybekötve családi játékos vetélkedő, sportfoglalkozások közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével A szülők a tanév eleji és félévi szülői értekezleten megkapják az intézmény munkaterve alapján készült havi bontású, az adott félévre szóló ütemtervet. 24

25 Az alapdokumentumok módosításának tartalmáról, új nevelési-oktatási elemek bevezetéséről, azok megkezdése előtt a szülőket tájékoztatni kell az őket érintő részletekről. Az új oktatás- és tanulásszervezési eljárások /pl.: projekt, témahét, tantárgyi integráció, stb./ tartalmi elemeit a szülőkkel ismertetni kell. A tanulók tájékoztatásának fórumai, a kapcsolattartás formái: Diákközgyűlés: évente egyszer, igazgatói, tanulói tájékoztatás. Diákönkormányzat ülései. Az eltelt időszak eredményeinek kihirdetése, problémák megbeszélése, tájékoztatás a programokról, eseményekről. Osztályfőnöki óra: tájékoztatás (hetente). Kompetencia alapú értékelés (IPR) Kiemelt fontosságú a diákönkormányzatot támogató pedagógusi munka. Az osztályfőnökök felkészítik a tanulókat a fórumokon való eredményes munkára, illetve irányítják őket a feladatok megvalósításában. Intézmény partnerei Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai -és szakszolgálatok PTE és a PTE Illyés Gyula FK középfokú oktatási intézmények Roma Nemzetiségi Önkormányzat civil szervezetek. Kapcsolattartás formái Az intézmény partnereivel a feladatra kijelölt felelős (igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, gyógypedagógus, stb.) veszi fel és tartja a kapcsolatot hivatalos levélben, telefonon vagy személyesen. 9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI 9.1. A továbbhaladás és évismétlés eljárása 1-8. évfolyamokon: A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a kerettantervben előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Amennyiben nem nyújt megfelelő teljesítményt, abban az esetben meg kell ismételne az adott évfolyamot. Az első évfolyamon a tanulók abban az esetben utasíthatók évfolyamismétlésre, ha nem nyújtottak megfelelő teljesítményt, azaz nem teljesítették az előírt követelményeket. A tanuló részére szülői kérelemre engedélyezhető az iskola első évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha egyébként a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. Ha a tanuló az első évfolyamon nem tesz eleget az előírt követelményeknek, de tanulmányait legkésőbb a hetedik életévében megkezdte 25

26 munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait újra az első évfolyamon folytathatja. Szülő kérésére a magasabb évfolyam is legfeljebb egy alkalommal megismételhető. Az idegen nyelv tanulásának első tanévében /4. évfolyam/ elégtelen osztályzat esetén a tanuló évfolyamismétlésre nem kötelezhető évfolyamon a tanulók az iskola magasabb évfolyamába akkor léphetnek, ha az előírt tanulmányi követelményeket az adott évfolyam minden tantárgyából teljesítették. Ezt a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve megszerzett érdemjegyei alapján bírálják el. A továbbhaladáshoz évfolyamonként az egyes tantárgyak tanterveiben a pedagógiai szakaszokhoz a kerettantervben előírt minimális követelményeket kell alapul venni. Ha a tanuló a 2. évfolyamtól a tanév végén 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító, vagy osztályozó vizsgát tehet. Ha a tanuló a 2. évfolyamtól a tanév végén három vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, kötelező évfolyamot ismételnie. Ha a javító vagy osztályozó vizsgán valamely tantárgyból elégtelen az eredménye, az évfolyamot ismételni köteles. Csúsztatott iskolakezdés (6-7 éves korig) 1-. évfolyamon 2-8. évfolyamokon Továbbhaladás Előkészítő évfolyam (6-7 éves korig, egy alkalommal) Egyéni továbbhaladás Egyéni továbbhaladás, követelmények teljesítése Szakvélemény javaslatára: mentesítés egyes tantárgyak látogatása/értékelése alól. Évismétlés nem teljesítette a követelményeket, hiányzás miatt vagy szülői kérésre nem teljesítette a követelményeket vagy hiányzás miatt vagy szülői kérésre 9.2.Osztályozó vizsga A magasabb évfolyamra lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie akkor, ha: magántanuló volt, az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, egy tanítási évben 250 óránál, vagy valamely tantárgy éves óraszámának 30%-t meghaladó óránál többet mulasztott, a követelményeket sem teljesítette, emiatt nem osztályozható, ha tanév közben más iskolából érkezik, és ott az adott tantárgyat nem teljesíti. Az osztályozó vizsga tantárgyai: 26

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bányai Júlia Gimnázium OM 027 943 A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógia programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. (1) bekezdése és a 70. 1) bekezdés a) pontja

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Pedagógiai program. Emberré csak ember által lesz az ember. Grillparzer. Készítette: dr. Várnai Andrásné igazgató 2013. évben

Pedagógiai program. Emberré csak ember által lesz az ember. Grillparzer. Készítette: dr. Várnai Andrásné igazgató 2013. évben Emberré csak ember által lesz az ember. Grillparzer Pedagógiai program Készítette: dr. Várnai Andrásné igazgató 2013. évben Átdolgozta: Vidra Dorottya igazgatóhelyettes 2015. évben Jóváhagyta: Farczádi

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja 2013 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II. A BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA 5 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 8 III.1. Nevelő oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben