ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-i ülésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Intézmény Pedagógiai Program szeptember 1-jén lépett hatályba, majd 2004-ben módosításra került. A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 48. (1) bekezdés értelmében: Az iskola pedagógiai programja meghatározza: a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, a PP végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül: az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, - az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját, moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a középszintű érettségi vizsga témaköreit, nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatást, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának (továbbiakban: PP) felülvizsgálata megtörtént. A PP-ban az alábbi változtatások, kiegészítések, módosítások történtek: 1. Aktualizálás 2. Kiegészült a) az Alapító Okirat módosított tételeivel felnőttoktatás, pedagógiai szakszolgálat, integrált nevelés b) A Közoktatási törvény évi módosításával. c) Drogstratégia programmal. A PP mellékleteit nem csatoltuk, mivel ezekben változtatás nem történt, kivétel a drogstratégiai program. Az PP módosításában az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolt. A nevelőtestület a módosítást június 1-jén elfogadta. Kérem az előterjesztésben foglaltak jóváhagyását. Zirc, június 8. Wohlfart Zsuzsanna igazgató

3 Határozati javaslat /2007. (VI. 25.) Kt számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programját. 2. Utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Igazgatóját, hogy a módosított Pedagógiai Programot hozza nyilvánosságra. Felelős: 1. pont esetében : Ottó Péter polgármester 2. pont esetében : iskola igazgató Határidő: 1. pont esetében : azonnal 2. pont esetében : szeptember 1.

4 TARTALOM I. Legfontosabb intézményi adatok az alapító okirat alapján...4. II. Nevelési program Bevezető indoklás Iskolánk jellemzői Képzési programok Személyi feltételek Tárgyi feltételek Nevelési feltételek Pályázatok...9. III. Alapelvek, célok, feladatok, értékrend Alapelvek Célok, feladatok Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja feladatai Alapfokú nevelés-oktatás első szakasza 1-4. évfolyam Alapfokú nevelés-oktatás második szakasza 5-8. évfolyam Célok, feladatok a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében-oktatásában Tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása 1-4. évfolyam Tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása 5-8. évfolyam Tanulásban akadályozott tanulók szakiskolai nevelése-oktatása évfolyam Értékrend Gyermekpartnerség: Legfontosabb partnerünk a gyermek Szabadság Felelősség Teljesítmény Emberi értékek Demokrácia értékei Nemzeti értékek Európai humanista értékrend IV. Eszköz és eljárásrendszerek Eszköz és eljárásrendszerek, tevékenységek Az eljárások kiválasztásának szempontjai Módszerek Nevelési eredményvizsgálataink kiterjedése (kétévente) Nevelési eredményvizsgálat módszerei V. Közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés A közösségnevelés főbb területei az iskolában A nevelőtestületi közösség A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Személyiségfejlesztés Feladat, mindent elkövetni, hogy tanulóink Iskolánk pedagógiai programja nevelési, tanítási - tanulási folyamata adjon teret Feladataink Diákönkormányzat (DÖK) Osztályfőnöki nevelőmunka VI. Egyéni képesség és személyiségfejlesztés

5 1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tevékenységi formák a nehézségek leküzdésére Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Célja Feladat: segíteni a hátrányos helyzetben élő tanulók Igazgató feladata Osztályfőnökök feladata Gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladata Iskolaorvos feladata Iskolai védőnő feladata A fogorvos feladata A tanulók, szülők tájékoztatásával kapcsolatos feladatok Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal Egészségnevelési, drogprevenciós programok Pályaorientáció követelmény módszerek Pályaválasztási felelős feladata A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok Tevékenységformák, lehetőségek A sikerek elérése érdekében A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Feladatok Felzárkóztató programok, lehetőségek: Tehetséggondozó programok VII. Együttműködési formák A szülő, pedagógus és a tanuló együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Alapvető értékek Feladatok A szülőkkel való kapcsolattartás formái Továbbfejlesztés lehetőségei VIII. Helyi tanterv Óratervek Követelmények, helyi kerettanterv Kiegészítés A helyi tanterv tantárgyi és időkerete Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek kiválasztásának alapvető szempontjai A tanulásban akadályozott tanulók osztályaiban Tanulói segédletek tanári segédletek Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Belépés, kibocsátás Tanulói ellenőrzés, értékelés Értékelés

6 5.2. Ellenőrzés Magatartás Szorgalom Jutalmazás Büntetés Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése és minősítése Modulok: 1-8. évfolyam Nem kötelező tanórai foglalkozások 1-8. évfolyam Német nemzetiségi nyelvoktató program Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése és minősítése a sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott tanulóknál Az otthoni, a napközis és tanulószobai-felkészüléséhez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az írásbeli beszámoltatás formája, rendje, korlátai, szerepük a tanulók tudásának értékelésében IX. Speciális programok az oktató-nevelő munka során Német nemzetiségi nyelvoktató program Angol-számítástechnika program Rajz-vizuális program Felnőttoktatás Célok, feladatok Az oktatás során használt kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy Felvétel, tanulói jogviszony megszüntetése Az oktatás folyamata A felnőttoktatás működési rendje Értékelés Tantárgyankénti számonkérés formái (vizsgák) Pedagógiai szakszolgálat Gyógy testnevelés Logopédiai szolgáltatás Rehabilitációs célú megsegítés X. Fejlesztési elképzelések XI. A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések A módosított pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Mellékletek

7 I. Legfontosabb intézményi adatok az alapító okirat alapján 1. Az intézmény neve: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2. Az intézmény székhelye: 8420 Zirc Rákóczi tér 2-5. Az iskola telephelyei: A - E épületek: Zirc Rákóczi tér 2-5. F épület: Zirc Köztársaság u Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény, amelynek intézményegységei: - 8 évfolyamos általános iskola - Körzeti feladatokat ellátó összetett iskola, melyen belül: a) 1 8. évfolyamon sajátos nevelési igényű - tanulásban akadályozott - tanulók általános iskolai nevelése és oktatása b) évfolyamon előkészítő szakiskolai nevelés és oktatás folyik. c) Pedagógiai szakszolgálatot ellátó iskola, melyen belül: - Logopédiai feladat ellátása - gyógy testnevelés ellátása - rehabilitációs célú nevelési tanácsadás folyik 4. Az iskola alaptevékenysége: - Biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapvizsgára, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. - Biztosítani a német nemzetiségi nyelvoktatást. - Ellátni a sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését és oktatását. - Ellátni a sajátos nevelési igényű évfolyam tanulóinak az előkészítő szakiskolai nevelését és oktatását. - Biztosítani az általános iskolai napközi otthoni és tanulószobai ellátását. - Biztosítani a logopédiai és gyógy testnevelési ellátást - A tárgyi és személyi feltételeknek megfelelően biztosítani az integrált oktatást. különös tekintettel a részképesség és magatartás zavarokkal rendelkező tanulók részére. - Hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások szervezése. - Biztosítani az általános iskolai napközi otthoni és tanulószobai ellátást. - A bölcsődei ellátás keretében biztosítani a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödében a bölcsődések napközbeni étkeztetését helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozások szervezése. - Biztosítani az általános iskolai felnőttoktatást, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését. Az alaptevékenység ellátásával le nem kötött kapacitásának teljesebb kihasználása érdekében bérbeadási, egyéb szálláshely, - szolgáltatási tevékenységet és idegen étkeztetést is folytathat. Az iskolai intézményi étkeztetés biztosítása végett telephelyein főző és melegítő konyhát működtet. 5. Beiskolázási köre kiterjed: 4

8 Zirc város közigazgatási területére, valamint Lókut község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai tanulókra. Felvehető maximális tanulólétszám: 850 fő 730 fő 6. A gazdálkodási jogköre szerint: Részben önálló, al-számlával rendelkező költségvetési intézmény. A pénzügyi - gazdasági feladatokat az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. 7. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Zirc Város Önkormányzati Képviselő Testülete Az intézmény tevékenységének megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése és oktatása, valamint az előkészítő szakiskolai nevelés és oktatás a Veszprém Megyei Önkormányzattal közösen intézmény irányító társulás formájában valósul meg. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önálló költségvetéssel rendelkezik. Az iskola igazgatója gyakorolja a jogszabályokban foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 9. Az alapító okirat kelte: A módosított alapító okirat kelte: január Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az iskolaigazgatót a képviselő-testület nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján. A kinevezés előkészítése a Képviselő-testület Oktatási, kulturális Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 5

9 II. Nevelési Program 1. Bevezető indoklás jan. 29-én tantestületünk elfogadta iskolánk pedagógiai programját, amely 10 évre szólóan tartalmazza nevelési-oktatási és képzési céljainkat. A kétévenkénti felülvizsgálat, a közoktatási törvény évi illetve évi módosítása, a kerettanterv bevezetése és az iskolaszerkezet változása szükségessé tette annak módosítását. 2. Iskolánk jellemzői 2.1. Képzési programok Iskolánk képzési programja az utóbbi években a kor követelményeinek megfelelően változott és alakult. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, partnereinket. Figyelembe vettük igényeiket, az újat, a minőségit állítottuk előtérbe. Fejlesztéseink következtében a hagyományos kisvárosi iskolából kinőttük magunkat térségi feladatokat ellátó iskolává es tanévtől sajátos nevelési igényű tanulók oktatása honosodott meg iskolánkban, mely során az enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott tanulók nevelését-oktatását vállaltuk fel. Az eltelt időszakban igazi hiánypótló képzési formává vált, amelyet a térség települései is igénybe vesznek. A sajátos nevelési igényű gyermekek külön iskolai nevelését végző iskolai osztályokat igény szerint kell létrehozni. Az ilyen problémákkal küzdő gyermekek iskolai nevelése, oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai osztályokban, gyógypedagógiai tanárokkal folyik iskolánkban Az as tanévben német tagozat létesült Az es tanévben rajz-vizuális program indult. A képzés folytatására a helyi gimnázium ad lehetőséget es tanévtől német nemzetiségi nyelvet oktató osztály létesült. A magasabb óraszám és a tananyag szerkezete lehetővé teszi, hogy az induló osztályokban a nyelv tanításán kívül helyet kapjon a térségben élő nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak megismerése is Az es tanévtől szerepet vállalunk a Gyermekvédelmi Igazgatóság által fenntartott lakásotthonban élő állami gondozott tanulók oktatásában is Az es tanévtől iskolánk osztályos Előkészítő Szakiskolává bővült. A sajátos nevelési igényű Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gombatermesztés szakmai orientációs képzést kapnak es tanévben a szülői igényeknek eleget téve indítottuk az angolszámítástechnikai programunkat. A program 2. osztálytól indul csoportbontásban es tanévben bővült a kötelező idegen nyelv választhatósága. A 4. évfolyamon a német nyelv mellett a tanulók az angol nyelvet is választhatják as tanévtől iskolánk bekapcsolódott az Alapfokú Művészeti Iskola 6 éves programjába, amely államilag elismert bizonyítványt ad. A képzés a következő művészeti ágakban indult: képző és iparművészet, táncművészet. 6

10 2.2. Személyi feltételek Szakos ellátottságunk megfelelő. Igényes, szakmailag felkészült pedagógusok oktatják, nevelik tanulóinkat. Folyamatosan fejlesztik tudásukat, továbbképzéseken az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően vesznek részt. Egyre nagyobb igény jelentkezik a számítógép használatának elsajátítására. Megoldódott iskolánkban a gyógy testnevelés és a gyógytorna foglalkozás. A szeptember 1-jétől önálló iskolai védőnő látja el a szükséges egészségügyi feladatokat. Továbbképzésekre a beiskolázást az öt éves továbbképzési terv alapján végezzük tól 10 órás kedvezménnyel gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős végzi a gyermekvédelmi feladatokat. Iskolánkban fejlesztő pedagógus és logopédus dolgozik, az alsó és felső tagozat évfolyamain tantárgyi fejlesztő segíti a részképesség zavaros gyermekek felzárkóztatását. A nevelő-oktató munka segítői a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek. Felső tagozatban a részképesség zavaros tanulók segítésére a SINDELAR-tréningprogramot is alkalmazzuk. Iskolánk életében, szakmai munkájában fontos szerepet töltenek be a szakmai munkaközösségek. Vezetőik az iskola vezetőségének tagjai. Igényes tervező, szervező és végrehajtó munkát végeznek. Munkájuk meghatározó, a helyi tanterv készítésében is jelentős feladat hárul rájuk. A térség igényei szerint területi munkaközösségek jöttek létre, melyben pedagógusaink is aktívan kiveszik részüket, többen munkaközösség vezetőként Tárgyi feltételek Oktató - nevelő munkánkat hat öt épületben végezzük. Az épületek állapota - az évek óta elmaradó nagyobb felújítások miatt - egyre romlik. A B épületben PARE pályázat eredményeként kialakításra került két számítógépes tanterem. Az F épület tetőszigetelése megoldódott, de beltéri munkákra valamint az egész terület lekerítésére sürgősen sort kell keríteni. Az iskolaudvarok nagyok, parkosításuk folyamatban van. Az F épület kerítése, udvara elhanyagolt, sürgős változtatást igényel, melyet saját erőből nem tudunk megoldani. A tantermek száma negyvennégy, ebből kis alapterületük miatt kettő szükségtanterem. Szertárak száma öt. Az F épület II. emeleti 2. sz. termében jelenleg délelőtt tantárgyi fejlesztés folyik, a délután napközis kézműves foglalkozást tartanak. Nyertes pályázat esetén számítógépes tanteremmé alakul. A szaktantermek felszereltsége közepes, az eszközök állapota egyre jobban romlik, állandó javításra, karbantartásra szorul. A fejlesztés folyamatos a 2008-ig megtervezett eszközfejlesztési terv alapján, bár a betervezett pénzösszeg nem minden évben áll az iskola rendelkezésére. A felső tagozat 7-8. osztályaiban szaktantermi, az 5-6. osztályokban, valamint az alsó tagozatban osztályterem rendszerű oktatás folyik. Szövöde és kerámia műhely is működik, szeptemberétől megoldódott a fazekas műhely helye az iskolaépületben. Három informatikai szaktanteremmel rendelkezünk számítógépes munkahellyel, mely az igényeknek megfelelő. Internet hozzáférés a tantermekben megoldott. Számítógépes szaktantermekkel rendelkezünk, valamint egy 10 számítógépes tanteremmel is. Jelenleg már Internet hozzáférésünk is van, illetve az ADSL vonal is működik. Számítógépes parkunk bővítésére pályázatokat nyújtottunk be - multimédiás illetve multifunkcionális tantermek kialakítására - melynek elbírálását várjuk. 7

11 A napközis csoportoknak külön terme nincs, a foglalkozások a tantermekben zajlanak. A tanulók és a szülők továbbra is igénylik a napközi otthon segítségét a tanulásban, a gyerekek szabadidejének hasznos, igényes szervezésében. A törvény értelmében minden csoportot ellátunk megfelelő számú tankönyvekkel, szótárakkal, lexikonokkal. Iskolánk saját könyvtárral rendelkezik. Az F épületé tágas, jól megfelelően felszerelt, a B épületben egy osztályteremből lett kialakítva, sok könyvvel, folyóirattal, játékkal. Itt biztosítunk ügyeletet a tanulószobára, illetve a szakkörökre várakozó tanulóknak. Az B F épületben a követelményeknek megfelelő logopédiai szoba, az F és három épületben jól felszerelt fejlesztő szoba került kialakításra. Ezekben a helységekben esztétikus, igényes környezetben történik a tanulókkal való egyéni fejlesztés. A sportolási feltételek adottak. A B épületben csak tornaszoba van, melyet a Besztercei Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a saját igényeinek megfelelően továbbfejlesztett. Itt a délutáni órákban: néptánc, modern táncoktatás folyik. A tornaszobát igénybe veszik gyógy testnevelés foglalkozásokra is. Így tudjuk biztosítani a mindennapos mozgáslehetőséget. Az 1994-ben épült tornaterem nyarán külső és belső felújítást kapott. A tornaterem kihasználtsága jó és sokrétű évben szükség lesz a parketta felületi lakkozására. A parketta balesetveszélyessé vált, ezért sürgős padlócserére van szükség. Az F épület tornateremben sportpadló csere történt. A terem kihasználása sokoldalú. Tömegsport, egyéb sportfoglalkozások, kötélugró szakkör, padló hoki foglalkozások, és külső sportfoglalkozások. Az elhasználódott sporteszközöket mindkét tornateremhez kapcsolva a sportcélú normatívából folyamatosan pótoljuk. A szabadtéri programok három sportpályán zajlanak. Az iskolaudvarban levő pálya jó állapotú ugyan, de a pályát körülvevő drótháló folyamatos felújítást igényel. A Rákóczi-téri pálya komoly felújítást igényel. Iskolánk kihasználja a városban működő Tanuszodát. Az alsó tagozatban testnevelés óra keretében minden évfolyam, felső tagozatban az 5-6. évfolyam vesz részt úszásoktatáson, évi 10 órában. A 3. évfolyam az egész évben, a többi évfolyam foglalkozáson vesz részt. A sajátos nevelési igényű tanulók 1-6. osztályig heti 2 órában tanulnak úszni. A technikaoktatást szolgáló épületegyüttes az iskola főépületétől különálló építmény, ami elavult a mai korszerű oktatás feltételeit nem tudja kielégíteni. Rendelkezünk tankonyhával, ahol a háztartástan oktatás és gyakorlat történik. A technika épületét és az iskola tornatermeit együtt használjuk a tanulásban akadályozott tanulókkal. A osztályosok pályaorientációs és szakmai előkészítő tevékenységeinek végzéséhez fazekas és szövőműhely áll rendelkezésünkre. Az F épület technika tantermeiből alakítottuk ki a rajz-vizuális blokkot. egyik technika terméből kerámia műhely lett kialakítva és égetőkemencével is rendelkezünk. Gondot jelent, hogy a szaktantermek a tornaterem légterében van, a zaj nagy, ezért nagyon sürgős lenne egy hangszigetelt ajtó a két tanteremre. Az A épület pincéjében pályázat segítségével gombatermesztési szakterem került kialakításra, amely gyakorlati helye a tanulásban akadályozott osztályos tanulóknak. A gyermekek étkeztetése két az F épületben történik. Az F épület ebédlője tágas, kellemes körülményeket biztosít az étkezéshez. A C épületben melegítő konyhás rendszer működik. Itt egy tanteremben délelőtt tanítás folyik, 12 órától átalakul étkezővé, A másik terem csak ebédlő funkciót tölt be. Audió-vizuális eszközök beszerzése folyamatos, lásd. eszköz fejlesztési terv 2008-ig. 8

12 Szűkös anyagi helyzetünk ellenére sikerült 5 szaktantermet un. Európa tanterem mé alakítani a rajz tagozatos tanulók és néhány aktív kolléga bevonásával. A sajátos nevelési igényű osztályok továbbra is a D és az E épületben kerülnek elhelyezésre, nem elfogadható körülmények között Nevelési feltételek A közösségi órák, a szakkörök, a tanulmányi és egyéb versenyek, a különböző felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások mind segítik a tanuló személyiségének megismerését, fejlesztését. Továbbra is tervezzük a hagyományos Reguly-hét megrendezését, melyet a felnőttek és a gyerekek javaslatainak figyelembe vételével szervezünk a diák-önkormányzat közreműködésével, a szabadidő felelős koordinálásával. Tanulmányi kirándulásokat osztályonként szervezünk, az ésszerű takarékoskodás figyelembe vételével. A tanulásban akadályozott tanulók tagozatos kirándulásokon vesznek részt. Gyermekeink sokoldalú fejlesztése érdekében egyhetes Erdei Iskolát szervezünk a mindenkori hatodik osztályosoknak és igény szerint a negyedik osztályosoknak is. A pályázati lehetőségek megszűnésével nehéz helyzetbe került az erdei iskola szervezése. A források beszűkülése miatt nehéz előteremteni a táborozás költségeit. A továbbiakban csak az anyagi feltételek biztosítása esetén van esély az erdei iskola megszervezésére, hisz a családokra már több önrészt ráterhelni nem lehet. Nagy sikere van nyári táborainknak. Integrált táboraink segítik a másság elfogadását. Intézményeink helyiségeiben, területein párt, szervezet, politikai célú mozgalom nem működhet. Politikai célú tevékenység, rendezvény nem folytatható, nem szervezhető az alatt az idő alatt, amíg a tanulók az iskolában tartózkodnak Pályázatok Pályázati lehetőségeket kihasználjuk iskolánk anyagi feltételeinek javítására. Figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázatokat, többnyire eredményesen pályázunk. Eredményes tanulói pályázatokkal iskolánk hírnevét öregbítjük. Anyagi helyzetünk további erősítését segíti az 1994-ben létrehozott Reguly Iskoláért Alapítvány. Támogat minden olyan kezdeményezést, kérést, igényt, amely a tanulók érdekeit, az iskola továbbfejlődését segíti. A sajátos nevelési igényű tanulók programjait támogató alapítvány a Zirci Napsugarak Alapítvány. Vagyonuk gyarapítására rendszeresen pályáznak, keresik a szponzorokat. 9

13 III. Alapelvek, célok, feladatok, értékrend 1. Alapelvek Az iskolai nevelő-oktató munka célja olyan értékek közvetítése illetve erősítése, amelyek a) egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, b) másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. 2. Célok, feladatok 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai Olyan iskola kialakítása, ahol jól érzik magukat a gyerekek és a pedagógusok egyaránt. A pedagógusok és tanítványaik közös munkával érhetik el céljaikat. Pedagógiai felfogásunk az önálló arculatú autonóm iskola megteremtése. Feladat: 1. Figyelemmel kell kísérni partnereink igényeit, elvárásait. Velük együttműködve folyamatosan alakítani gyermekeink személyiségét. 2. Az iskola tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét, jogait. Hangsúlyt helyez a tanulók jogainak és kötelességeinek érvényesítésére és védelmére. 3. Az iskola a szülők megbízottjaként is törekszik a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére. 4. Figyelembe veszi a szülők és diákok ez irányú jelzéseit, kész a jelentkező problémák megoldására. 5. Mindannyian felelősek vagyunk önmagunkért, egymás és az iskola egészének fejlődéséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt és ránk bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért. 6. A nevelőtestület tagjai személyes példamutatással, illetve különböző pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének kialakítását. Az egyenlő bánásmód követelményeit kötelesek vagyunk betartani Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik alkalmasak önálló ismeretszerzésre. A társadalmi igényeknek megfelelően mindenki tehetségének, céljainak és lehetőségeinek megfelelően tudjon érvényesülni. - Egyéni képességfejlesztés, a hátrányos megkülönböztetés tilalma. - Feladat: 1. Fontos szerepet kapjon az emberi méltóság, az egyéniség tiszteletben tartása, a kreativitás kibontakoztatása. Az uniformizálást, a személytelenséget el kell kerülni intézményünkben. 2. Mindent el kell követni, hogy a különböző képességű, lemaradó tanulókat sikerélményhez juttassuk. Kövessük egyéni fejlődési útjukat, hogy el tudják sajátítani az alapvető készségeket, képességeket! 3. Az iskola elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt. A teljesítmények következetes értékelésével motivál a jobb eredmény elérésére. 4. A feltételek biztosításával az átlagos és átlag alatt teljesítő tanulók számára is lehetőséget adunk eredményességük növelésére. Fejlesztő pedagógust, logopédust alkalmazunk, egyéni foglalkozásokat szervezünk, megismerjük az egyéni fejlesztésre alapozott (EFA) tantervcsaládot. Tervezzük egy multifunkcionális oktatási blokk létrehozását. 10

14 Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megtanulják a sérült emberekkel való együttélés társadalmi normaként való érvényesítését, a másság elfogadását. Feladat: 1. Keresni az integrált nevelésben rejlő módszertani lehetőségeket, adott élethelyzetek gyakoroltatását. A tanulócsoportokat érdeklődési körüknek megfelelően szervezzük. Integrált oktatás keretében biztosítjuk a lemaradó tanulók felzárkóztatását Kialakítjuk iskolánk egyéni arculatát, sajátos stílusát a tanulók igényeinek megfelelően. Feladat: 1. Színvonalas rendezvények, szabadidős programok szervezése. Reguly napok, osztálykirándulások, színvonalas megemlékezések. Biztosítjuk tanulóink versenyre való felkészítését. Kiváló teljesítményt nyújtó tanulóinkat, Reguly oklevél, Reguly emlékplakett elismerésben részesítjük Szeretnénk, hogy a térség iskolái is megismerjék munkánkat, segítjük a térség iskoláinak tevékenységét. Feladat: 1. Országos, regionális, megyei, térségi szaktárgyi és sport versenyek helyszínét biztosítjuk iskolánkban, és részt veszünk azok lebonyolításában. Továbbképzéseket, szakmai napokat szervezünk. 2. Gyógypedagógusaink igény szerint szakmai segítséget nyújtanak az integráltan foglalkoztatott, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához Az iskola külső környezetének javítása mellett törekszünk a belső megújítására is, a kor követelményeinek megfelelően. Feladat: 1. Tovább bővíteni Európa tantermeinket. Új multifunkcionális termek kialakítását tervezzük, számítógépes rendszerünket tovább fejlesszük Céljaink, feladataink megvalósítása rajtunk múlik. Igyekszünk megfelelni az Európai Unio oktatáspolitikai szemléletének: 1. Egész életen áttörténő tanulás továbbképzések folyamatos szervezése. 2. Az iskola nyitottá tétele partnerközpontú működés, szolgáltatási funkciók bővítése Alapfokú nevelés-oktatás első szakasza 1-4. évfolyam Célja: 1. Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 2. Vezesse át a gyermeket a játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységeibe, az iskola adjon teret, a gyermekjáték-, és mozgás iránti vágyának. 3. Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok értékei iránt. Segítse természetes fejlődését, érését. 4. Az iskola elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen és sajátítasson el a negyedik osztály végére. Feladata: 1. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. 11

15 2. A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ez által motivált munkában fejlessze a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását. 3. Alapozza meg a tanulási szokásokat. Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 4. Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek szociális kulturális környezetéből, vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 5. Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését Alapfokú nevelés-oktatás második szakasza 5-8. évfolyam Célja: 1. Folytassa az első szakaszban megkezdett képességek, készségek fejlesztését. 2. Vegye figyelembe, hogy a éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. 3. Vegye figyelembe, hogy éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. 4. A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük. 5. A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra, majd a társadalomba való beilleszkedésre. 6. Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. Feladata: 1. Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus kapcsolatokhoz szükségesek. 2. Sajátítsa el a tudatos kritikus fogyasztói magatartás (gazdaságosság, takarékosság, minőség, ökológiai fogyasztó védelem) fogalmait. 3. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás érzését, empátiáját. 4. Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságát, becsületességének, szavahihetőségének értékét. 5. Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 6. A nemzeti és a nemzetiségi hagyományok tudatosítása, és az ápolásukra való nevelés. 7. Erősítse az Európához való tartozás tudatát, késztessen más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 8. Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására Célok, feladatok a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében-oktatásában 1. Azon képességek fejlesztésének biztosítása, amelyek a társadalmi cselekvőképesség kialakulásához vezetnek. 2. Olyan gyógypedagógiai segítség biztosítása, mely speciális nevelési szükségletüknek megfelel. 3. Olyan elfogadó, megértő, szeretetteljes közösség nyújtása, amelyben önértékelése pozitív irányt vesz. 12

16 2.5. Tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása 1-4. évfolyam Célja: Az alapvető tanulási és magatartási normák kialakítása, a higiénia és kommunikációs képesség fejlesztése. Feladata: 1. A tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztése. 2. Biztosítani minden tanuló számára a képességfejlesztésben az érzéki tapasztalatok szerzését és a cselekvésformák átélését, cselekedtetését Tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása 5-8. évfolyam Célja: Az önálló tanulási tevékenység kialakítása mellett a magatartási normák ismerete, megerősítése. Feladata: 1. A megismerési folyamatok fejlesztése, élethelyzetek gyakoroltatása 2. Tanulási tevékenységek és technikák megismertetése, kialakítása Tanulásban akadályozott tanulók szakiskolai nevelése-oktatása évfolyam Célja: 1. A szerzett ismeretek megerősítése, a hiányok pótlása, szintetizálása, alkalmazása 2. Megismertetni a tanulókat a pályaorientációs foglalkozások keretében számukra elsajátítandó szakmákkal. (gombatermesztés) 3. Szembesüljenek a tanulók saját tényleges képességükkel, tehetségükkel. Feladata: Szakmai előkészítő programok keretében önálló életvezetési technikák gyakoroltatása. 3. Értékrend Az iskolában folyó nevelőmunka értékközpontú. Az értékek létrehozásában és érvényesítésében teret kapnak: 1.1. Gyermekközpontúság 1. Az iskola tiszteletben tartja a szülők gyermekeik nevelése iránti felelősségét és jogait. Céljaiból is fakadóan hangsúlyt helyez a tanulók jogainak érvényesítésére és védelmére. 2. Az iskola a szülők megbízottjaként törekszik a szülők által is helyesnek ítélt normák közvetítésére és erősítésére. Figyelembe veszi a szülők és diákok ez irányú jelzéseit, kész a jelentkező problémák megoldására. 3. A humánus gyakorlat kialakítása és megőrzése, valamint a kölcsönösen gyümölcsöző diák-tanár kapcsolat hangsúlyt kap. 4. Az egészséges körülményeket és az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit az iskola következetesen próbálja megvalósítani Gyermekpartnerség: Legfontosabb partnerünk: a gyermek Szabadság Az iskola a tanórák idevonatkozó anyagrészeiben, az iskola tevékenységében és a nevelési elvek alkalmazásában a szabadság különböző területeken történt megvalósulásának társadalmi, történelmi (világ, európai és magyar történelem) vonatkozásait kiemelten kezeli. Az egyik ember szabadságának legfőbb korlátja a másik ember szabadsága, ezért iskolánkban azonos fontosságúnak tekintjük a szabadságot és a rendet, hogy valóságosan működjön a tolerancia, a személyiség tisztelet. 13

17 Fontos szerepet kap az emberi méltóság, az egyéniség tiszteletben tartása, a kreativitás kibontakoztatása. Igyekszünk elkerülni az uniformizálást, a személytelenséget. Ez főként a pályaorientációban, a személyre szabott feladatokban, a sokrétű többletszolgáltatások közötti választási lehetőségekben, valamint az iskola jó hangulatának megteremtésében nyilvánul meg A tanuló rendszeres és kielégítő információkat kap a személyét és tanulmányait érintő kérdésben. Szervezett formában gyakorolhatja egyetértési, döntési véleményezési és javaslattételi jogait Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a dolgozók és a tanulók személyiségi, cselekvési szabadságát, családi és magánélethez való jogát. Ez az elv megnyilvánul az oktatás menetének minden fáziságban és az értékelésben is Felelősség Mindannyian (felnőttek és diákok) felelősek vagyunk önmagunk, egymás és az iskola egészének fejlődéséért, az iskola értékeinek, jó hírnevének megőrzéséért, a vállalt, vagy ránk bízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért A nevelőtestület tagjai személye példamutatással, illetve különböző pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók helyes szemléletének kialakítását Az iskola felelőssége, hogy a tanulók magatartásáról, tanulmányi munkájáról a közoktatási törvényben foglaltak szerint tájékoztassa a szülőket Teljesítmény Az iskola elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt Biztosítja a feltételt a kevésbé sikeres teljesítményű tanulók előrehaladásához. A teljesítmények következetes értékelésével motiválja a jobb eredmények elérését Az iskola figyelmet fordít arra, hogy az egyén képességeit kibontakoztathassa és hasznosíthassa közösségi és társadalmi szinten is Az iskola értékelés alapja az egyenlő elbírálás elve, melyet a Pedagógiai Programban részleteztünk Emberi értékek Az emberi értékrendbe is illeszkedő tényezők mellett az iskola segíti a tanulók társadalomba való beilleszkedésének menetét, és hangsúlyt helyez az általános emberi, lakóhelyi, nemzeti, európai, identitás, valamint ez e területeken létrejött történelmi értékek elfogadása és időszerű alkalmazása A hazaszeretet erősítése Az emberi együttélés, együttműködés, tolerancia, empátia erősítse. Polgári értékek Az előzőekben említett, a polgári értékrendbe is illeszkedő tényezők mellet az iskola segíti a tanulók társadalomba való beilleszkedésének menetét, és hangsúlyt helyez az általános emberi, európai, nemzeti, lakóhelyi identitás, valamint ez e területeken létrejött történelmi értékek elfogadására és időszerű alkalmazására Demokrácia értékei Olyan magatartásforma kialakítása, melyben az egyén és a közérdekei egyaránt szerephez jutnak Az általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre biztonságosan építheti ismereteit a későbbiekben valamennyi tanulónk Szem előtt tartjuk az esélyegyenlőség elvét, hogy a rászoruló, hátrányos helyzetű tanulóink is jobban meg tudjanak felelni a kor diktálta követelményeknek. 14

18 3.7. Nemzeti értékek Fontos szerepet szánunk a hagyományoknak, a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, beleértve az ország nemzetiségeihez tartozó azonosság tudatának ápolását, kibontakozását Európai humanista értékrend Azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik Kiemelt jelentőséggel bír programunkban más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése, megbecsülése. Erre neveljük tanítványainkat. Intézményünk fontos alapelve, hogy a fenti nevelési elvek tanulók érdekében történő alkalmazása csak akkor éri el a kívánt eredményt, ha az iskola és a szülők kétirányú és folyamatos kapcsolata is biztosított. A hagyományosan alkalmazott és bevált kapcsolattartási módszerek mellett ezért az iskola folyamatosan meggyőződik e feltétel megfelelő szintjéről, illetve az újítás lehetőségeiről. Iskolánk nyitott a társadalomban, a nagyvilágban újonnan keletkező olyan valóságos szakmai értékekre, amelyek az iskolai nevelési célok megvalósítására progresszíven hatnak. IV. Eszköz és eljárásrendszerek 1. Eszköz és eljárásrendszerek, tevékenységek Alkalmazásuk lényege: a tanulókat a pozitív tevékenységre késztessük, a negatív hatásokat, pedig kiküszöböljük Az eljárások kiválasztásának szempontjai Tanulók életkori sajátosságai, értelmi képességei Az egyéni fejlesztésre alapozott tantervcsalád (EFA) A mindenkori szituációk, és azok tartalma A pedagógus személyisége, felkészültsége, érdeklődési köre Módszerek Tudatosítás Követelés, meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés Értékelés, elismerés, büntetés, melyek kombinációit kell alkalmazni Nevelési eredményvizsgálataink kiterjedése (kétévente): egyes tanulókra tanulócsoportokra az iskola egészére Nevelési eredményvizsgálat módszerei Megfigyelés, beszélgetés Írásbeli kérdőíves tesztek, névvel illetve név nélkül Gyermeki produktumok Összehasonlítás, következtetések levonása feladatok meghatározása Pedagógiai elemzések egyes nevelési területekről Végzett tanulók helytállásának figyelemmel kísérése. 15

19 V. Közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés 1. Közösségfejlesztés Fontos, hogy a közösségben a tanuló jól érezze magát, legyen feladata, értelmes célt adjon életének, segítse munkájában. Közösség létrehozása nagy tapintatot igényel a pedagógustól, hisz minden gyerek más-más értékrendet, viselkedésformát hoz otthonról, és ezt közös nevezőre kell hozni A közösségnevelés főbb területei az iskolában Tanórák: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, napközi, kirándulások, séták, közösen végzett munka Diákönkormányzat Szabadidős munkatevékenységek Mind a négy terület sajátos foglalkozási formát követel, de tevékenyen hozzájárul: a) a tanuló közösségi magatartásának kialakításához b) véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez c) a közösségi normák, szokások elfogadásához d) a másság elfogadásához e) az együtt érző magatartás kialakulásához f) a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez A nevelőtestületi közösség modell a tanulók számára saját életük megszervezésében. A gyermekek együttműködésük során önkéntelenül is átveszik azokat a: a) magatartásmódokat b) szervezeti formákat c) működési elveket, amelyeket nevelőiktől, közvetlen környezetüktől látnak. Az intézmény valamennyi dolgozójának törekednie kell arra, hogy pozitív példaként álljanak a diákok előtt megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcsolatokkal A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: Törekedni kell arra, hogy minden tanuló: a) Ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait-kölcsönös segítség, bátorítás, tisztelet, őszinteség, szeretet, felelősségérzet, kötelességtudat, bizalom, türelmesség, tolerancia. b) Sajátítsa el és gyakorolja azokat az ismereteket, egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. c) Közvetlenül is vállaljon részt nemzetközi kapcsolatok ápolásában. diáklevelezések, United Games egyéb programok - d) Váljon érzékennyé környezete állapota iránt-aktív részvétel a környezetvédelemben e) Legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni, és azt szelektíven használni, értelmesen használja az Internet adta lehetőségeket. 16

20 f) Tanuljon meg tanulni, tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kerülhet sor. g) Minden tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a pedagógusok az alábbi módon segíthetik: a) Biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, fejlesztésének segítésére. b) Alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. c) Erősítse a környezet iránti pozitív érzelmi megnyilvánulásokat. d) Fejlessze ki a tanulókban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának képességét. e) Fejlessze ki a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítő magatartást. f) A változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését. g) Segítse a szociális képességek - kapcsolatteremtő és kooperációs képesség, tolerancia, empátia, konfliktus és kudarctűrés - kialakulását. h) Segítse a reális, a valóságnak megfelelő énkép fokozatos kialakulását, az önkritika, az egészséges ambíció és akarat kifejlesztését Sajátos nevelési igényű tanulók követelményrendszere a közösségi nevelés terén: a) A magatartási normák, minták megismerése nyomán jussanak el a szabálytudatig, az elfogadásig, a szabályazonosításig. b) Ismerjék fel és tudják értelmezni az egyéni és közösségi érdekek, érdekütközések és a kompromisszumos megoldásokat. c) Tudjanak azonosulni az emberszerető, toleráns magatartással. d) Tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttműködés, az önzetlen segítés, az egészséges versenyszellem a játékban, a tanulásban, az alkotásban, a sportban. e) Ismerje meg a közösen végzett munka örömét A közösségi nevelés legfőbb színterei az alábbi tanórán kívüli foglalkozások tevékenységek: a) napközis, tanulószobai foglalkozások b) iskolai sportkör (tömegsport) c) énekkar, szakkörök, érdeklődési körök d) közösségi órák e) színvonalas ünnepélyek, megemlékezések a szabadidő szervező illetve a felelősök szervezésében A tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt: a) a tanulói (szülői) igények b) a rendelkezésre álló szakemberek c) az anyagi lehetőségek ismeretének figyelembe vételével. Szem előtt tartva, hogy a kötelező tananyag elsajátításához kapcsolódó foglalkozásokért az iskola nem kérhet pénzt. 17

21 A szakkörök szervezésében a következőkre kell odafigyelnünk: a) Időben történjen meg a szakkörök időpontjainak és vezetőinek meghatározása b) A hirdetőtáblán órarendszerűen jelenjen meg az időrendi beosztás. c) A szakkörök, érdeklődési körök hosszabb távon ugyanabban az időpontban kerüljenek megszervezésre. d) Hiányzások regisztrálása- szülői levél a szakkörökre való jelentkezéskor Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: a) napközis, tanulószobai foglalkozások b) sportkörök: kézilabda, labdarúgás, kötélugró, padló hoki, tömegsport. c) egyéb szakkörök az igények alapján d) versenyek: tanulmányi helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő, valamint levelezős versenyek, kulturális versenyek e) iskolai bajnokságok, házi versenyek f) Reguly napok g) hagyományok ápolása h) Erdei iskola i) tanulmányi kirándulások, múzeum, kiállítás látogatások, színházlátogatás. 2. Személyiségfejlesztés Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel együttműködve folyamatosan alakítjuk a gyermek személyiségét Feladat, mindent elkövetni, hogy tanulóink: 1. a különböző szintű adottságaikkal, 2. az eltérő mértékű fejlődésükkel, 3. az iskola és az iskolán kívüli tanulásukkal, 4. egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 5. szervezett ismeretközvetítéssel, 6. spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket Iskolánk pedagógiai programja nevelési, tanítási - tanulási folyamata adjon teret: 1. a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak játéknak, munkának 2. fejlessze a tanuló önismeretét, együttműködési készségét, eddze akaratukat 3. járuljon hozzá életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. Személyiségfejlesztésünk színtere nem csak az iskola, az otthon, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. E célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 18

22 2.3. Feladataink Az értelem kiművelése terén: 1. Megismerési vágy fejlesztése: játék, versengés, a felfedezés öröme 2. Sikeresség értelmezése- tanulói önbizalom és önismeret erősítése 3. Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása. Tanulás módszereinek megismerése, elsajátítása, a tanulás megszeretése, problémamegoldó gondolkodási képesség fejlesztése, igazság ismerete, egyénre szabott kreativitás 4. Váljanak fokozatosan önállóvá a tanulásban. 5. Szerezzenek gyakorlatot, az önálló ismeretszerzést segítő intézmények hasznosításában. (könyvtár, színházlátogatás, médiák ) A segítő életmódra nevelés területén: 1. Pozitív szociális szokások kialakulásának segítése 2. Olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, amely a mindennapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk káros következményeit. 3. A tanulók érezzék magukat biztonságban, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak. 4. Olyan segítő légkör kialakítása és fenntartása, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedési tevékenység. Szervezzük úgy az iskolai életét, hogy a tanuló minden héten, de legalább havonta vegyen részt olyan tevékenységben, amely segítő együttműködés által valósul meg. iskola, osztály dekorálása, iskola környékének rendezése, parkosítás 5. Egészséges versenyszellem kialakítása. 6. Emberközpontú (humanisztikus) iskola kialakítása, ahol az értelem és az érzelem dominál. 7. Fontos legyen a pedagógus személyes példamutatása, nyitottsága, őszintesége, segítő szándéka. 8. Alakítsuk ki tanulóinkban a kitartás, önfegyelem, önbizalom, tolerancia elveit. Tudják elfogadni a másságot, mint az emberi sokféleség, különbözőség tényét Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén: 1. Az egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal helyes táplálkozás, életvitel, drog megelőzési programok, dohányzás, alkoholfogyasztás elleni felvilágosító munka 2. A leginkább jellemző pozitív fogyasztói magatartás elsajátítása: helyes kiválasztás, döntés, kockázatvállalás, a bizalmi elv érvényesülése kultúrált formában. 3. Önkiszolgálási képességek: a) Testi képességek fejlesztése: - Testnevelés órák, sportszakkörök, kerékpáros és természetjáró szakkör, a város egyéb sportolási lehetőségeinek kihasználása b) Kézügyesség fejlesztése: - Rajz - szövő - kézműves szakkörök, - Rajz - vizuális program, - Napközis foglalkozások, játszóházak - Kismesterségek megismerése 19

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 27-i ülésre Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja A) Nevelési Program B) Helyi Tantervek iskolaigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A) NEVELÉSI PROGRAM... 5 1. Az iskola működésének

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben