MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924"

Átírás

1 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

2 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet augusztus 30-án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. 2

3 Tartalom II. A FELADATAINKAT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK,... 4 DOKUMENTUMOK... 4 III. Helyzetelemzés, személyi és tárgyi feltételek... 7 Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok...7 Személyi feltételek...7 Továbbképzés...8 Tárgyi feltételek alakulása...9 IV. Tankötelezettségi törvény végrehajtása... 9 V. Mulasztások... 9 VI. Bukások számának csökkentése... 9 VII. Az iskola tartalmi munkájának szervezése A DIFER- mérőeszközök használata...10 Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során:...11 A tanórák szervezése:...11 A tanulószobás csoportok főbb feladatai:...13 Gyermek- és ifjúságvédelmi munka:...14 Munka, rend, fegyelem...14 VIII. SNI tanulók fejlesztéséhez, ellátásához szükséges személyi és tárgyi eszközök, törvényi előírások A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása...14 A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése...15 A SNI tanulók nevelésében oktatásában részt vevő gyógypedagógus:...15 Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések:...15 Adminisztrációs teendők:...15 IX. Az ellenőrzési és értékelési rendszer az oktatásban Bemeneti mérés:...16 Kimeneti mérés:...16 Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen:...17 X. Az IMIP-ből adódó aktuális feladatok XI. Szülőkkel való kapcsolattartás XII. Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek XIII. Tanításon kívüli tevékenységek Mellékletek Ellenőrzési terv...33 Bevezető A gyorsan változó világgal lépést tartani csak egy állandóan fejlődő, a múlt értékeire építő, mégis innovatív pedagógia képes. Az ismeretek bővülése, a képességek egyre sokrétűbb megnyilvánulása, a társadalmi változások iskolai kivetülései számtalan kérdést vetnek fel a pedagógusok számára. Új szempontok jelennek meg, új súlypontozások válnak szükségessé. Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek, így pl. a kommunikációs vagy az együttműködési képességeknek is. Ugyanakkor napjainkban egyre több iskolában jelentkezik a beilleszkedés, illetve az elfogadás hiánya. A társadalomban jelentkező különbségek kivédhetetlenül megjelennek az iskola falain belül is, napi gondok elé állítva a gyerekeket, a szülőket és a 3

4 pedagógusokat. Olyan problémákat kell megpróbálni kezelni, melyekre az iskolán kívüli társadalom sincs felkészülve. Az integráció társadalmi szükségszerűség, amelynek meg kell jelennie az oktatásban is. Rendkívüli módon fontos ugyanis, hogy a társadalom különböző csoportjai képesek legyenek egymás mellett élni, együtt dolgozni, egymást elfogadni, megérteni. Az integráció szemléletének kialakításában az iskoláknak kiemelt szerep jut. Az integrált neveléshez módszertani megújulás szükséges, a megváltozott viszonyok a régi, rutinszerű eljárásokkal nem kezelhetők. II. A FELADATAINKAT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új Mt.) évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről (régi Mt.) évi LXXXVI. Törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról A 138/1992.(X.8.) Korm. rend. a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Vhr.) év CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX törvény a közoktatásról (Kt.) A Vásárhelyi Pál Általános Iskola feladata, hogy a sokféle, eltérő képességű és érdeklődésű gyermekben megtaláljuk, felismerjük az egyéni fejlesztés lehetőségeit, hogy sikerélményhez juttassuk abban, amiben tehetséges, ösztönözzük képességei fejlesztésére, csökkentsük hátrányait. Ezek a legfőbb pedagógiai elveink. Oktató-nevelő munkánk célja, hogy segítse diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Iskolánkban az 1-4. évfolyamon egész napos formában tanítunk. Jelenleg 2 tanulószoba működik. A délutáni órákban a diákok részt vehetnek szakköri munkában, művészeti foglalkozásokon, tagjai lehetnek tehetségfejlesztő, képességfejlesztő és hátránykompenzáló programoknak. 4

5 Iskolánk az oktatás-nevelés minőségi megújítására törekszik. A minőség mutatói iskolánkban a következők: kommunikáció anyanyelven és legalább egy idegen nyelven magas teljesítmény az ismeretek elsajátításában és alkalmazásában alkotásra való beállítódás és felkészültség művészeti értékek iránti fogékonyságra való nevelés innovációra való készség önművelési technikák birtoklása révén széles körű általános műveltség IKT eszközök értelmes használata naprakész informáltság Magyarország és a nagyvilág sorsának alakulásáról reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép, világkép környezetünk megbecsülésére és megóvására való attitűd kialakítása tolerancia humanizációra való törekvés az életvezetésben és az érvényesülésben másokkal szemben empátia tanúsítása, mások érzékenységének, autonómiájának tiszteletben tartása. Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjéről. A tanév rendje első tanítási nap: szeptember 3. (hétfő) utolsó tanítási nap: június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A szorgalmi idő első féléve január 11-ig tart ig értesítjük a tanulókat, szülőket az I. félévben elért tanulmányi eredményekről. Az I. és a II. félév lezárását követő 15 napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 5

6 5. (1) Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). (2) A téli szünet december 27-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). (3) A tavaszi szünet március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda). (4) Az iskola az (1) (3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a köznevelésről szóló törvény 30. (2) (3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. (5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1) (3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. (6) Az (1) (5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. (7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A felvételi eljárás és a beiratkozás Határidők és feladatok A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe Az általános felvételi eljárás kezdete Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. A tanulmányi versenyek Iskolánk a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által, a MEPI-által szervezett tanulmányi versenyeket és a diákolimpiai versenyeket a tanulók és a kísérő pedagógusok útiköltség- 6

7 térítésével támogatja. Alapkészségek országos mérése, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése 9. (1) A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és - képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatók és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetők. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 29-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (4) A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. (5) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 12-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. A vezetők október 27-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 7-ig kell elvégezniük. 7

8 (6) A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 3. és május 28. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. III. Helyzetelemzés, személyi és tárgyi feltételek Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok Évfolyam / osztály Létszám Ebből 2 főnek számít Számított létszám HHH 1.évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Alsó összesen évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Felső összesen Összesen

9 Személyi feltételek Pedagógusok A Vásárhelyi Pál Általános Iskola óta az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program szerint működik, ennek megfelelően képzettek az itt tanító kollégák. A pedagógusok közül sokan több diplomával, szakvizsgával rendelkeznek. A tantestület létszáma 56 fő. Ügyviteli dolgozó, gazdasági ügyintéző 1+1 Minden pedagógus főiskolai végzettségű vagy egyetemi vizsgával rendelkezik, vannak szakvizsgázott kollégák, alkalmazottaink szakképzettek. Tárgyi feltételek, gazdálkodás Folyamatos feladatunk az éves költségvetésnek megfelelő szigorú gazdálkodás, a rendelkezésre álló előirányzat nem léphető túl. Fontos, hogy az iskola helyiségeit, berendezéseit és műszaki eszközeit rendeltetésszerűen használja minden felnőtt és gyerek egyaránt. Fontos, hogy az alkalmazotti közösség minden tagja érezze kötelességének a vagyonvédelmet. Követeljük meg minden tanulótól a megfelelő eszköz és bútorhasználatot. Kiemelt figyelmet fordítsunk az új IKT-eszközök megóvására, szakszerű használatára. Azokban a tantermekben, ahol interaktív táblák kerültek felszerelésre és személyi számítógépeket telepítettünk, ott az ezeket átvevő és alkalmazó pedagógus az egyszemélyi felelős. Az egésznapos oktatásban egészségügyi szempontok miatt váltócipő használunk. A váltócipő használatát az iskola többi helyiségeiben a Házirend szabályozza. A környezeti nevelés, a gyerekek udvari magatartásának fejlesztése, a rend és a tisztaság, az esztétikus környezet kialakítása és fenntartása folyamatos feladatunk. Az épületben és a tantermekben a dekorációkat folyamatosan aktualizáljuk, cseréljük. Felújítás, karbantartás A karbantartási munka a KIKFOR Kft. és az iskola saját feladata. A nyár folyamán a következő felújítási és karbantartási munkák történtek szülői segítséggel, saját erőből: 5 tanterem festése-mázolása dobogók festése-mázolása 9

10 10 darab tábla festése a porta festése-mázolása Az Internet hozzáférés biztosított a tanulók és a dolgozók számára. A telefonellátottság, fénymásolási és faxolási lehetőség megfelelő. Az intézmény infrastruktúrája általánosságban jó. A számítógép parkot tervszerűen korszerűsítjük. Pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhatunk fel, ebből egy programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai Diákönkormányzat dönt. Továbbképzés 1 kolléga közoktatás-vezető szakon tanul. 1 kolléga a Szegedi Tudomány Egyetemen kezdi meg tanulmányait. Tárgyi feltételek alakulása A nyár folyamán megtörténtek a szükséges tisztasági meszelések és a nagytakarítás. Kérem a kollégákat, hívják fel a gyerekek figyelmét a rend és a tisztaság megóvására! Az IKT (információs és kommunikációs technikai) eszközök megóvására, tárolására, valamint a szekrények rendjére és az előző tanévekben beszerzésre került fejlesztő eszközökre és bútorokra nagy figyelmet fordítsunk! Felelős: iskolavezetés, szaktanárok, tanítók, nevelők. IV. Tankötelezettségi törvény végrehajtása A leendő első osztályosok beíratásának megfelelő előkészítése és lebonyolítása. Együttműködés az óvodákkal. A gyermekek megismerése érdekében differenciált képességvizsgálat a Difer csomag segítségével. Igény szerint óvónők hospitálása. Tavasszal a leendő első osztályosok látogatása az iskolában. A tanulási képességvizsgálat minden esetben előzze meg az iskolai beíratást, mert a beíratott gyermek az óvodába vissza nem íratható! Felelős: alsós munkaközösség-vezetők, 1-2. osztályos tanítók. A magántanulói státusz megítélésében a jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. A hátrányos helyzetű tanuló esetén, az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szerezni a Gyermekjóléti Szolgálat véleményét! Felelős: igazgató, osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős. 10

11 V. Mulasztások A mulasztások csökkentése, megszüntetése mindannyiunk feladata, ehhez a tanulók kötelességtudatának, munkafegyelmének, valamint a szülőkkel való szorosabb, akár napi kapcsolat erősítése szükséges. Fokozott figyelmet fordítson minden osztályfőnök a HHH tanulók hiányzásainak csökkentésére! A törvényi változás értemében az igazolatlanul mulasztó tanulókra külön figyelmet kell fordítani és igazolatlan hiányzásaikat jelenti kell a Kormányhivatal felé. A védőnő a kötelező szűréseket és az általános orvosi vizsgálatot, 1., 3., 5., 7., 8. osztályokban végzi. Az osztályfőnöki munka erősítését, a családlátogatást kell előtérbe helyezni a rendszertelenül iskolába járó és szociálisan rászoruló tanulókkal szemben, bevonva a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét. A gyermekvédelmi felelőssel, a körzeti orvosokkal és a védőnőkkel való kapcsolat erősítése nélkülözhetetlen. Kérném az osztályfőnököket, egyeztessék az osztályukba járó HHH, HH és veszélyeztetett tanulók névsorát a gyermekvédelmi felelőssel! Felelős: ie. vezető, gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök. VI. Bukások számának csökkentése Hatékony tanítási órák, a megtanítás érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasználása. A tanulók képességeit figyelembe kell venni a követelmények meghatározásakor. Alapkészségek, - képességek kialakítása, fejlesztése. Tapasztalati úton történő ismeretszerzés. Képességfejlesztő foglalkozások (kislétszámmal, elsősorban a halmozottan hátrányos tanulóknak). A fogalom kialakításához a meglévő szemléltető eszközök felhasználása. Differenciált képességfejlesztés. Projektoktatás, kooperatív tanulás, differenciált óraszervezés. A szóbeli számonkérés előtérbe helyezése az írásbeliséggel szemben. A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlása. Az újonnan érkező tanulók diagnosztizálása, megfelelő felzárkóztatása, segítése. Felelős: tantestületünk valamennyi tagja. 11

12 VII. Az iskola tartalmi munkájának szervezése Egységes elvárás a Nemzeti Alaptanterv tanulási esélyegyenlőség segítésének tartalma. Ennek értelmében minden intézményben kötelezettség: - Az 1-8. évfolyamokon a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a folyamatos egyénhez igazodó fejlesztés megvalósítása. - A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése a nevelés-oktatás egész folyamatában. - Adaptív tanulási eljárások alkalmazása. - Az adott tanulócsoport szintjén egységes, ám differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. Az alapozó szakasz funkciója elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség együttes megalapozása. Ebben a szakaszban történik az iskolai tudás és a tanítás folyamatának erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz szükséges és ehhez rendeződő képességnyalábok, kompetenciák célzott megalapozását. Az iskolának értelmeznie, illetve újra definiálnia kell a szerepét, hogy támogatást adhasson növendékeinek, illetve segítse őket abban, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak, hogy képesek legyenek önállóan és tudatosan adekvát válaszokat keresni életproblémáik megoldásához. Ehhez elengedhetetlen, hogy az iskola tanítás-tanulásszervezési formái rugalmasabbak és adekvátabbak legyenek a tanítási tartalmakhoz, a tanulók életkori sajátosságaihoz, valamint, hogy az ismeretközvetítés-, és feldolgozás mikéntje, azaz a tanulás-tanítás módszerei, eljárásai, technikái és eszközei nagyobb teret adjanak a tanulók részvételének és önkifejezésének. Szöveges értékelés az általános iskolák első évfolyamán és második évfolyam első félévére érvényesül. A DIFER- mérőeszközök használata A pedagógiai mérések szerepe a készségfejlesztésben. Kritériumorientált, diagnosztikus készségmérés. Felmérés a DIFER tesztjeivel, teljes és rövid változatok, a kapott adatok értelmezése, az országos helyzetkép ismertetése írásmozgás-koordináció, beszédhang-hallás, relációszókincs, elemi számolási készség, tapasztalati következtetés, 12

13 tapasztalati összefüggés-megértés, Iskolaérettség megállapítása a készségek fejlettsége alapján. A mérés során feltárt hiányos készségek, képességek tudatos, egyéni fejlesztése! Nevelőtestületünk kiemelt feladatai a tanév során: - olvasás, szövegértés fejlesztése, - kulcskompetenciák fejlesztése - íráskép, külalak javítása (betű, szám) - a megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében, - integrált oktatás (SNI, HHH), - a HHH tanulók szakköri és rendezvényi részvételének növelése, - matematika, az elemi rendszerező és kombinatív képességet fejlesztő feladatok gyakorlása, - a tanulók állóképességének további erősítése, - az alsó tagozat fizikai fittség eredményeinek teljesítménynövelése, - idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, - tanulószobában a tanulás hatékonyabbá tétele, - mulasztások csökkentése, - szülők tájékoztatása, A tanórák szervezése: A tehetséggondozás előtérbe helyezése fontos feladatunk. Felzárkóztató programok a rászoruló tanulók részére. Egyéni képességfejlesztés (HHH tanulók részére) a szükséges tantárgyból. Tanítóink az 1. és 2. osztályokban a Difer-csomag segítségével differenciált képességvizsgálatot végeznek. Iskolánkban 3-8. osztályig angol csoportok működnek. 1. osztálytól német nemzetiségi nyelv oktatás történik. 3.,4., 5.,6.,7.és a 8. évfolyamokon tanulóink a főbb tárgyakat csoportbontásban tanulnak. Folytatjuk a mindennapos testnevelést, amelynek megvalósítása a délutáni tömegsport foglalkozásokkal lehetséges. Az órarendek összeállításánál az évfolyamok vegyék ezt 13

14 figyelembe! A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje naponként legalább harminc perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is meg lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként és szükség szerint legfeljebb egy óraközi szünet idejének legfeljebb ötven százaléka felhasználásával lehet megszervezni. Minden testnevelést tanító vezessen tanulóiról feljegyzést, amelyben az őszi és tavaszi eredmények szerepeljenek! Gyógytornát a testnevelés óra keretén kívül szervezünk a rászoruló tanulók részére, gyógytestnevelő irányításával. Az egyéni képességek fokozott figyelembe vétele az oktatásban. A házi feladatok mennyiségére és minőségére nagy figyelmet fordítsunk! A módszerek további gazdagítása, továbbképzések formájában, munkaközösségi foglalkozásokon, nevelési értekezleten. Valamennyi módszer a tanulók képesség szerinti fejlesztését, a megtanítást szolgálja. Legalább egy érdemjegy minden hónapban. A szóbeli feleletek előtérbe helyezése az írásbeliséggel szemben, különösen a gyengébb képességű tanulóknál. A tankönyvek használatára, a tanulásra való megtanításra a szaktanároknak nagy gondot kell fordítani. Különösen 5-7. osztályokban a belépő új tantárgyaknál. Az alapkészségek, a beszéd, az olvasás, az írás, a helyesírás, a számolási készség kiemelt fejlesztése az alapozó funkciók érvényesítése. Alsó tagozaton a mindennapos tollbamondás folytatása. A munkák minden esetben javítva és javíttatva legyenek! Beszédművelés, beszédfejlesztés a tantárgynak megfelelően, szakkifejezések beépítése a tanulók szókincsébe. A szóbeliség további erősítése. Az olvasás a tantervi követelmények alapján egyik kiemelt területe munkánknak. Felső tagozaton kiemelt feladat a hangos- és a néma értő olvasás fejlesztése minden tantárgyból! Írás, helyesírás: a tanulók különböző szaktárgyi órákon végzett írásbeli munkájáért, annak helyesírásáért minden szaktanár, tanító felelős! A számolási készség fejlesztése érdekében az újszerű módszerek megismerése fontos feladat. A kompetenciamérés eredményeit figyelemmel kisérve nagyobb hangsúlyt kapjanak az elemi logikai képességet igénylő feladatok. A feladatok végrehajtásához szükséges időtényezők csökkentése! 14

15 Minden tantárgy esetében a kulcskompetenciák fejlesztése osztályokban jobban tudatosítani a középiskolai követelményeket! Hatékonyabbá kell tenni a pályaorientációt! Különös tekintettel a HHH tanulók érettségit adó középiskolákba való irányításával. A szülők széleskörű és folyamatos tájékoztatása a pályaválasztásról 7-8. osztályokban. (Pályaválasztási szakember bevonása.) Kapcsolattartás a könyvtárral, az olvasás megszerettetése, helyes magatartás a könyvtárban, a könyvtár- használat módja, könyvtári órák. Az SNI tanulók részére fejlesztő foglalkozások szervezése. BTM-es tanulók tanórán történő fejlesztése. A HHH tanulóknak egyéni képességfejlesztő foglalkozások tartása. Írásbeli, anyanyelvi és idegen nyelvi munkák rendszeres javítása, javíttatása, értékelése minden szaktanárra nézve kötelező! A képességek, készségek fejlődését csak így érhetjük el. Felelős: minden tanár, tanító A tanulószobás csoportok főbb feladatai: - Legfontosabb feladat a tanulók következő napi órákra való felkészülésének biztosítása. - Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a tanulásban. - Tanulmányi idő védettsége. - Különösen figyeljünk a foglalkozások időtartamára: 15:00 óra előtt tanuló csak indokolt esetben mehet el! - Az elmélyült tanulás biztosítása, mennyiségi, minőségi ellenőrzés (Olvasás gyakoroltatása. - Memoriterek kikérdezése; lehetőség szerint a rászorulókkal egyéni foglalkozás biztosítása. - Az önálló tanulás idejének helyes beosztása. - Együttműködés a csoport tanulóit tanító nevelőkkel, hospitálás tanórákon. - A szabadidő helyes megszervezése, fejlesztő hatású tevékenységek kialakítása. - Az összefüggő, a napi három órát meghaladó tanulószobai foglalkozások között, minden olyan délutáni tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást! A játékos testmozgást, ha az időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni! A játékos testmozgás ideje legalább napi 15

16 negyvenöt perc! - Kulturált viselkedés, étkezés, ebéd utáni szabad levegőn tartózkodás, mozgásos tevékenységek biztosítása. - Személyi higiénia szabályainak betartatása. - Környezet tisztántartása, otthonossá tétele. - Felelősrendszer kialakításával közösségfejlesztés. - A gyerekek érdeklődését felkeltő programok szervezése. - Hagyományok ápolása. - Játéktanítás. - Kapcsolatrendszerek erősítése. - Könyvtárlátogatások, mesedélutánok, technikai tevékenységek alkalmazása a lehetőségek szerint. - Az e- naplóban hetente összesítsék a jelenlévő tanulókat Felelős: a munkacsoport vezetők, minden pedagógus Gyermek- és ifjúságvédelmi munka: - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka fokozott segítése, a megelőzés, feltárás érdekében, - egyeztetés a jegyzővel a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulókról, - a rászorultak felterjesztése, - az ingyenes étkeztetésre, a napközi otthoni ellátásra szorulók felkutatása, - veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, rendszeres iskolába járásuk figyelemmel kísérése, - a tankötelezettségi törvény betartatása, - intézkedés az igazolatlan mulasztások visszaszorítására, - kapcsolattartás a Gyermekjóléti szolgálatokkal. Felelős: gyermekvédelmi felelős, osztályfőnökök. Munka, rend, fegyelem A munkaközösségek fő gondozói e munkaterületnek. A diákönkormányzat újraszervezése. Iskolaszintű diákönkormányzat. Kiemelt feladatunknak kell tekintenünk az ügyeleti rend megszervezését az egységesség és következetesség szem előtt tartásával. A tanórai munka során a tevékenykedtetés, képességekre szabott feladat szolgálja a rendet 16

17 és a fegyelmet! A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanteremben! Tanulót óráról kiküldeni nem szabad! Tanulmányi felelősök munkájának újraszervezése. Az egészséges életmódra nevelés területén a házirend, a szokásrendszer folyamatos fejlesztése. A tanulók magatartásának, viselkedésének kulturáltságát állandóan fejleszteni kell osztályszinten, adott épületbeli közösségi szinten, iskolai szinten is! Egészséges és egységes elfogadott viselkedési norma megkövetelése, köszönésben, megszólításban, kérésben. Az erkölcsi normák érzelmi alapon való megismerése. Az öltözködés, étkezés, higiéniai és esztétikai követelmények erősítése. Az iskola minden helyiségében biztosítani kell a tisztaságot! Felelős: iskolánk valamennyi pedagógusa. VIII. SNI tanulók fejlesztéséhez, ellátásához szükséges személyi és tárgyi eszközök, törvényi előírások A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az SNI tanulókat két csoportba sorolták: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd; A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése 1. Csoportlétszám/osztálylétszám kialakítása: SNI esetén 2-3 tanulónak számítható (a normatíva igénylése esetén egy gyermek/tanuló). A SNI tanulók aránya: kedvezően szervezhető, ha a 15% fölé nem emelkedik. Kötelező és nem kötelező órák szervezése: Nincs eltérés a tanulók közt. Felzárkóztatás, képességkibontakoztatás céljából a szükséges tantárgyakhoz rendelhető feladat, melynek célja a tanult ismeretek rögzítése, egyéni megsegítésekkel történő automatizálása. 2. Rehabilitációs célú foglalkozások szervezése: 17

18 Célja a fennálló zavarok csökkentése pedagógiai és/vagy pszichológiai rehabilitálás útján, kompenzáló technikák elsajátítása, ismereteinek más úton történő rögzítésével az alkalmazások lehetőségének elsajátítása. A SNI tanulók nevelésében oktatásában részt vevő gyógypedagógus: programokat, programcsomagokat állít össze, részt vesz pedagógiai diagnózis elkészítésében, ennek megfelelő pedagógiai környezet kialakításában, speciális segédeszközök kiválasztásában. javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, együttműködik a többségi pedagógusokkal, nyomon követi a tanulók haladását, javaslatokat fogalmaz meg az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó módszerváltásokra, közreműködik az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő rehabilitációs tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációkban, terápiás fejlesztő foglalkozásokat végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon egyéni fejlesztési terv alapján, a kötelező rehabilitációs órakeretben. Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések: A tanuló valamely tantárgyból/tantárgyakból vagy tantárgyrészből minősítés alóli mentesítésre jogosult, ha a szakértői véleményben ez megfogalmazásra került. Eben az esetben a tantárgy ismeretanyagát idői és tartalmi intervallumában egyéni program szerint módosítani kell. A módosítás rövidebb időben megvalósítható programot kell, hogy tartalmazzon, hiszen ahogyan a rehabilitáció sikeressége elősegíti a fejlődés felgyorsulását, a kompenzációs tevékenység hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanuló a megsegítések mellett abban a tempóban tanulja a tantárgyat, amely megegyezik az évfolyam programjával. Cél tehát az egyéni programban a felzárkóztatás megvalósítása, a tanuló legoptimálisabb fejlődésének biztosítása. Az érintett tanárok külön, erre a célra megfelelő egyéni fejlesztő naplót vezetnek tanulónként. 18

19 Adminisztrációs teendők: Az értékelő naplóba, a törzskönyvbe és a bizonyítványba a tanulóhoz a következőket kell beírni: bizottság neve, címe, szakvélemény száma, kiállítás kelte, felülvizsgálat időpontja, határozat szám tantárgyi mentesítés esetén, a szakértői véleményt és a tantárgyi mentesítést igazoló dokumentumok hivatalos másolatát az osztályfőnök őrzi. Felelős: osztályfőnökök és fejlesztő pedagógusok IX. Az ellenőrzési és értékelési rendszer az oktatásban Bemeneti mérés: Szeptemberben az első osztályosok képességeinek mérése, regisztrálása (difer-mérés). Folyamatmérések: hangos olvasás: 2-8. évfolyamon, néma értő olvasás: 2-8. évfolyamokon, helyesírás: 2-8. évfolyamon, matematika: 2-8. évfolyamokon, testi fejlettség mérése: 1-8. osztályok, az SNI tanulók mérése. A mérési eredmények leadása az ie.vezetőnek. Kimeneti mérés: A 8. évfolyam végén magyar nyelvtanból, hangos olvasásból, néma értő olvasásból, matematikából, idegen nyelvből. A 4., 6. és 8. évfolyam végén kompetenciamérés az OH szervezésében. Az SNI tanulók mérése, összehasonlítása a bemeneti méréssel. A fizikai fittség mérése öt területen 1-8. osztályokban. Az eredmények összehasonlítása az őszi, valamint a korábbi évek eredményeivel. Felelős: minden testnevelést tanító és tanár. 19

20 Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen: pedagógiailag kifogástalan, folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális, kiszámítható, nem kampányszerű, sokoldalú, vegye figyelembe a tanuló valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevékenységét is, módszertanilag változatos, konkrét, objektív és igazságos, szükség esetén méltányos, lehetőség szerint kollektív. legyen természetes kísérője a tanulási folyamatnak, ne kísérje túlzottan feszült légkör! Az ellenőrzés és értékelés során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a tantárgy jellegét, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését is. Az osztályozás nem lehet a fegyelmezés, a büntetés eszköze! X. Az IMIP-ből adódó aktuális feladatok A minőségfejlesztés célja az oktató-nevelő munkatevékenységre fordított közösségi erőforrások felhasználásának optimalizálása azért, hogy a szolgáltatást nyújtók és a szolgáltatást igénybe vevők minél szélesebb köre minél elégedettebb legyen. A minőségfejlesztés a köznevelés, valamennyi szereplőjének érdeke. A helyi közoktatási minőségfejlesztési rendszer kiépítésének célja a helyi közoktatás-irányítási folyamatok külső és belső vevőinek elégedettségét kiváltó, költségtakarékos megszervezése. Emellett fontos cél az intézményi és a fenntartói minőségfejlesztési folyamatok ésszerű összhangjának megteremtése, a minőségfejlesztési célok összehangolt kitűzése, megvalósítása, értékelése és szükség esetén korrekciója. A helyi közoktatás-irányítás belső folyamatainak minőségelvű szervezése alkalmat ad arra, hogy felesleges érdeksérelmek nélkül optimalizálódjon a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása. Ma már világosabban látjuk az iskola minőségbiztosítási programjának pozitívumait, eredményeit. Sikerült az elmúlt időszakban kialakítani a partnerközpontú működés alapjait. A nevelés-oktatás hosszabb folyamat, nem lehet egyik pillanatról a másikra eredményeket felmutatni, hiszen számolni kell a feltételrendszer változásaival, melyekre sok esetben nem tudunk hatást gyakorolni a legnemesebb szándék ellenére sem. Folyamatos fejlesztés szükséges ahhoz, hogy a kialakított rendszer a változó viszonyok és körülmények között is 20

21 jól működjön. A folyamatos javítás, az állandó elkötelezettség és a motiválás fenntartása, a problémák észlelésének és megoldásának kultúrája végeláthatatlan fejlesztési lehetőséget ad az irányítás számára. Folyamatos változások mennek végbe környezetünkben. A következő tanévben, tanévekben legfontosabb feladatunk lesz ezek beépítése a minőségbiztosítási programunkba, és egyéb dokumentumokba. A szülői és tanulói igény- és elégedettségmérés értékelésekor igények, célok fogalmazódtak meg, ezek részint már az előző időszakban is beépültek az intézkedési tervünkbe, ám teljesülésük érdekében folyamatosan érvényeseknek kell lenniük. A gyermekekkel való személyes törődés erősítése Az egyéni képességek fokozott figyelembe vétele az oktatásban A tanulói fegyelem javítása Az intézmény felszereltségének, személyi és tárgyi feltételeinek jobb megismertetése a szülőkkel Az idegennyelv-oktatás feltételeinek javítása Az informatikaoktatás feltételeinek javítása Adekvát tanítási-nevelési módszerek alkalmazása Maximális törekvés az iskolai balesetek megelőzésére A szülőkkel való személyes kapcsolat formáinak bővítése Az intézményen belüli információáramlás hatékonyabbá tétele Iskolánk népszerűsítése, vonzóvá tétele A programból adódó egyéb feladatok: Az intézmény dolgozói körében kérdőíves módszerrel felmérések végzése, azok elemzése. Az intézkedések, végrehajtott programok elemzése, értékelése. A várható törvényi változások beépítése folyamatosan a dokumentációba. A programon kívüli feladataink: - A kompetencia mérések eredményeit az eddigiekhez hasonlóan elemezni kell. - Az olvasás-szövegértés fejlesztésére tervezet és program készítése. - A tanulmányi teljesítmények értékelése során ki kell térni az egyes osztályok teljesítményére 2-8. osztályig. Felelős: Minőségbiztosítási csoport, 21

22 XI. Szülőkkel való kapcsolattartás A gyermek nevelése a család és az iskola közös felelőssége. A nevelés alapvető színtere a család. Az iskola nem csorbíthatja a szülők jogait, és nem vállalhatja át kötelességeit. Köteles felismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő (elsősorban nyelvi és viselkedésbeli) hátrányokat, és segíteni azok csökkentését. Az iskola akkor számíthat a szülői ház támogatására, ha nevelési céljainak és módszereinek megvalósításában együttműködik vele, és követelményei igazodnak a tanulók teherbíró képességéhez. A nevelő-oktató munka eredményessége megköveteli az iskola és a szülők közötti folyamatos kapcsolattartást. Ezt szolgálják a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások. A kapcsolattartás és az együttműködést segíti a szülői munkaközösség. A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. Ez a tájékoztatás kiemelt feladatunk. A HHH tanulók szüleinek tájékoztatása negyedévente gyermekük tanulmányi munkájáról és magatartásáról. Az iskolának pontos tájékoztatást kell adni, hogy milyen könyveket kell naponta a tanulónak magával vinnie az iskolába. A tájékoztató alapján a szülőnek kell meggyőződnie arról, hogy a gyermeke az iskolatáskába behelyezett-e az előírtnál több tankönyvet. Amennyiben igen, abban az esetben a felelősség a szülőt terheli. A szülő kötelessége gondoskodni gyermeke testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról, továbbá biztosítani gyermeke tankötelezettségét, valamint figyelemmel kísérni gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodni arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle várható segítséget. A Szülői Munkaközösség munkájának irányítása. Szülői munkaközösségi tagok újraválasztása szülői értekezleteken. Évente 4 alkalommal iskolai SZMK - értekezlet. Ősszel: Iskolánk munkatervének elfogadtatása. Megismertetni a szülőkkel intézményünk pedagógiai programját, követelményrendszerét, értékelési rendszerét. Közös rendezvények megbeszélése. 22

23 Tavasszal: Év végi rendezvények előkészítése, vélemények a végzett iskolai feladatokról A másik két alkalommal iskolai rendezvények előkészítésére, a tankönyvtámogatás véleményezésére kerül sor. Osztály szülői értekezletek tartása évi 2 alakommal, alsó tagozaton a szülők igénye szerint. Fogadóórák, családlátogatások szükség szerint. Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök. XII. Tehetséggondozás, szakkörök, versenyek Szakkörök és hittan oktatás szervezése a tanulók érdeklődésének megfelelően. A tehetségek felismerése, a velük való törődés legalább olyan fontos feladatunk, mint a lemaradók felzárkóztatása. Tanulmányi versenyeken való részvétel. Iskolaszintű tanulmányi versenyek: rajz, helyesírás, olvasás, idegen nyelv, matematika, sport, szavaló, természetismereti, informatika és történelem. A versenyek összeállításakor törekedjünk a szóbeliségre és lehetőség szerint a gyakorlati feladatokra is. A versenyeken, vetélkedőkön minden osztálynak képviselnie kell magát. Felelős: minden nevelő. Országos Tanulmányi és Kulturális versenyek meghirdetése a 2012/2013-as tanévre. Minden esetben az országos tanulmányi versenyeken való szereplésre ösztönözzük tanulóinkat! A versenyeken, ünnepélyeken résztvevő tanulók munkáját minden esetben jutalmazni kell! Felelős: ie. vezető, minden tanító, tanár. Sport - diáksportversenyek Atlétika, röplabda, labdarúgás, kisiskolák versenye, alkalomszerűen úszás osztályokban tömegsport foglalkozásokon a tömegesítésre kell nagy gondot fordítani, a tanulók egészséges mozgásigényének kielégítésével. Felmenő rendszerben az 1 évfolyamon 23

24 és az 5. évfolyamon bevezetésre került a minden napos testnevelés. Felelős: testnevelést tanítók. XIII. Tanításon kívüli tevékenységek Tanítási órán kívüli tevékenységek szervezése a személyiség fejlesztése érdekében. Kirándulások szervezése, tervszerűen, az osztályfőnöki munkatervbe beépítve. Filharmónia hangverseny látogatása. Színházi előadás szervezése alsó tagozaton. Videofilmek, CD-k megtekintése tantárgyakhoz, ünnepélyekhez kapcsolódóan tanórán kívül is. Az internet használata tantárgyi felkészüléshez. Felelős: osztályfőnökök, nevelők, diákönkormányzat. Tanórához és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó: óralátogatás különböző céllal (tantárgygondozás, mérés), dokumentumok ellenőrzése (pl. tanmenetek), taneszköz, tankönyv kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága, rendezvények, ünnepségek, tanulószoba, szakkör, egyéni képességfejlesztés, verseny. Óralátogatások Az iskola igazgatója és a munkaközösség-vezetők vizsgálják, ellenőrzik: A munkafegyelmet, az órakezdés és befejezés pontosságát, az ügyelet ellátását. Az adminisztrációs munka naprakész végzését (e-naplóvezetés, osztályzatok beírása, ellenőrzők beírása, tanulói mulasztások igazolása, a jutalmazási és fegyelmezési intézkedések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása). Formája: Előre bejelentett látogatások. Az óramegbeszélésre kerül sor. A Működési Szabályzatban lefektetettek szerint megosztásban látogatják a tanítási órákat, az ie. vezető és a munkaközösség-vezetők. 24

25 A látogatás fő célja és feladata, a tanulók tudásának megfigyelése, a megtanítás, az alapkészségek érdekében végzett tevékenységek, tudatos képességfejlesztés, kompetenciaterületek fejlesztése hogyan történik az órákon, milyen módszereket alkalmaz a nevelő a megtanítás érdekében? A kollégák kérdéskultúrájának és a tanulók szakszókincsének megfigyelése. Az írásbeli munkák ellenőrzésének rendszeressége. Alsó tagozaton a mindennapos tollbamondás ellenőrzése. A meglévő szemléltető eszközök kihasználtságának ellenőrzése. Szaktantermek, osztálytermek aktuális dekorációja. Feladatunk továbbá a és a tanulószoba munkájának segítése, ellenőrzése. Az óralátogatások célja mindenkor a segítségnyújtás, a felmerülő problémák közös megoldása. Minden esetben a tisztaság, a rend, a kulturált viselkedés megfigyelése. 25

26 A tanév rendje az 1. sz. melléklet. A belső ellenőrzést részletesen tartalmazza az 2. számú melléklet. A 2012/2013-as tanévben minden kollégámnak jó egészséget, türelmet és odaadó gyerekszeretetet kívánok! Szalayné Mónus Ildikó intézményegység-vezető Kecskemét, augusztus

27 Mellékletek 27

28 KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE AS TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK AUGUSZTUS AUGUSZTUS 27 hétfő AUGUSZTUS 28 kedd AUGUSZTUS 29 szerda AUGUSZTUS 30 csütörtök AUGUSZTUS 31 péntek SZEPTEMBER SZEPTEMBER 24 péntek Alakuló értekezlet 9:00 3 hétfő 3. hétfő Pótvizsga 8:00 Pótvizsga 8:00 Pótvizsga 8:00 Tanévnyitó értekezlet 9:00 (integrációs) Tanévnyitó értekezlet 10:30 (iskolai) Tanévnyitó ünnepély 18:00 Első tanítási nap, osztályfőnöki órák (1-2.óra) Létszámok, tanulószobások, ebédet igénylők létszámának lejelentése 9:00-ig 1. évfolyam: szülői értekezlet 17:00 (SZMK vezetők választása) AMI tanévnyitó értekezlete 28

29 SZEPTEMBER 3-7. E-naplók megnyitása, anyakönyvek kitöltése, Fejlesztő naplók megnyitása, hitelesítése az igazgatóságon Tanulószoba igénylőlap leadása Előzetes statisztikai adatok szolgáltatása SZEPTEMBER 3-4. AMI pótbeiratkozás, felvételi különbözeti vizsgák SZEPTEMBER 7. AMI első tanítási nap SZEPTEMBER 7. Művészeti iskola e-naplók megnyitása SZEPTEMBER 3-7. Szülői értekezletek (1-4. évfolyam) Szülői értekezletek (5-8. évfolyam) SZEPTEMBER 8. Tanítási nap okt. 27 helyett, hétfői órarend szerint 1-3 óra megtartva 8:00 10:00 A Petőfivárosi fiókkönyvtár átadási ünnepsége 10:00 SZEPTEMBER 17. AMI szülői értekezlet 17:00 SZEPTEMBER 18. Statisztikai adatok pontosítása SZEPTEMBER 20. AMI törzslapok kitöltése SZEPTEMBER 21. Óvodai sprint-futás SZEPTEMBER 22. Iskolai sport- és egészségnap, sprint-futás (Nov. 10. helyett) 8:00 11:00 SZEPTEMBER 24. Nemzetközi hulladékgyűjtő nap 8:00 17:00 SZEPTEMBER 24. SZMK választmány alakuló értekezlete 17:00 SZEPTEMBER 25. AMI SZMK értekezlet Térítési díj, tandíj kérelmek beérkezésének határideje SZEPTEMBER 27. Alapítványi ülés (mk. vez.,int.vez., alapítványi tagok) Helyszín: VPÁI 17:00 29

30 OKTÓBER 1. OKTÓBER 5. OKTÓBER 12. OKTÓBER 13. OKTÓBER 19. Megemlékezés a Zenei világnapról (műsor az iskolarádióban) 8:00 Megemlékezés az Aradi vértanúkról (ünnepi műsor az iskolarádióban, (6. évfolyam) Fejlesztést igénylő első osztályos tanulók névsora (DIFER mérés) Adatszolgáltatás a közoktatási információs tájékoztató rendszerbe Oktoberfest Mercedes-Benz Schule VPÁI Kinderovi Projektnap (dec. 15. helyett) 14:00 Megemlékezés az 1956-os forradalomról és a köztársaság kikiáltásáról (ünnepi műsor az iskolarádióban 7.évfolyam) 8:00 OKTÓBER 26. péntek Utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt OKTÓBER 27. szombat Ügyelet AZ ŐSZI SZÜNET OKTÓBER 28-TÓL NOVEMBER 4-IG TART NOVEMBER 5. Első tanítási nap az őszi szünet után NOVEMBER 6. NOVEMBER 8. I. féléves AMI térítési díjak és tandíjak befizetése Felső tagozat (5-8. osztályok) részére magatartás, szorgalom értékelése 30

31 14:30 Felső tagozat (5-8. osztályok) részére fogadó órák AMI fogadó óra 16:30 NOVEMBER 11. Márton-napi felvonulás (1-8. nemzetiségi osztályok) 16:00 NOVEMBER 15. Nyílt nap az 1. és 5. évfolyamon a szülők, illetve az óvónők számára NOVEMBER 16. NOVEMBER 19. Negyedévi figyelmeztetők beírása, szülők tájékoztatása e-naplón keresztül Továbbtanulási tájékoztató szülőknek, tanulóknak 17:00 DECEMBER 1 Adventi vásár 15:00 DECEMBER 6. DECEMBER 7. DECEMBER 10. Mikulás- napi ünnepség Alsó tagozatosoknak osztályszinten Felső tagozatnak Mikulás parti 17:00 20:00 A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe 10. SZMK választmányi megbeszélés DECEMBER 17:00 DECEMBER 14. AMI rendhagyó foglalkozások a karácsonyi ünnepek keretében 31

32 16:00 18:00 DECEMBER 21-ig I. félévi dolgozatok, felmérők megíratása DECEMBER 17 jan. 10. DECEMBER 21. I. féléves AMI vizsgaidőszak Karácsonyi ünnepség (1-3. óra megtartva) 10:00 8:00 8.évf. koszorúzás A TÉLI SZÜNET DECEMBER 27-TŐL JANUÁR 2-IG TART JANUÁR 3. JANUÁR 10. (csütörtök) Első tanítási nap Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 14:30 Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00 JANUÁR 11. Az I. félév vége JANUÁR 18-ig Félévi értesítők kiosztása JANUÁR 18. JANUÁR és 8. évfolyamos gimnáziumokban egységes írásbeli felvételi vizsgák 14:00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre10:00 32

33 JANUÁR 22. A magyar kultúra napja (iskolarádió - humán munkaközösség) JANUÁR 24. Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre 14:00 JANUÁR 25. Ingyenes tankönyvigény felmérése AMI II. féléves térítési díjak, tandíjak meghatározása JANUÁR Szülői értekezletek (alsó tagozaton) JANUÁR Szülői értekezletek (felső tagozaton) FEBRUÁR 1. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet (1. tanítás nélküli munkanap) 9:00 FEBRUÁR 2. Alapítványi bál 19:00 FEBRUÁR 7. Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulót, FEBRUÁR 15. Farsang 1-4. évfolyam diákjai számára 14:00 16:30 Farsang az 5 8. évfolyam diákjai számára 17:00 20:00 FEBRUÁR 15. Továbbtanulók jelentkezési lapjainak továbbítása a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első pl. pedig a Felvételi Központnak Tankönyvrendelés elkészítése, véleményeztetése 33

34 FEBRUÁR 22. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (7. és 8. évfolyamon) megemlékezés az iskolarádióban FEBRUÁR A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében MÁRCIUS 1. Nemzetközi anyanyelvi nap Zauberwald német nemzetiségi vers és prózamondó verseny MÁRCIUS 1. A következő tanévre vonatkozó beiskolázási terv elkészítése, szórólapok, hirdetések MÁRCIUS 2. Suli váró leendő elsősök számára játszónap 9:00 12:00 MÁRCIUS 6-7. MÁRCIUS 8. MÁRCIUS 9. Nyílt nap az 1. és 4. osztályban Sportvetélkedő az óvodásoknak és az 1. osztályosoknak Városi Diákszínjátszó Találkozó MÁRCIUS 13. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala. MÁRCIUS 14. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (iskolai műsor, 5. évfolyam) 34

35 Alsó tagozat 9:00 10:00 Felső tagozat 10:00 11:00 MÁRCIUS MÁRCIUS 20. MÁRCIUS 21. MÁRCIUS 22. MÁRCIUS 22. MÁRCIUS 23. MÁRCIUS 25. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége A módosító tanulói adatlapok megküldése a Felvételi Központnak. Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 10:00 A leendő első osztályos tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok megtervezése A víz világnapja (projektnap ápr. 3. helyett) Vásárhelyi Maraton futóverseny (ápr.4. helyett) 2. tanítás nélkülimunkanap Vásárhelyi nap (ápr. 5. helyett) 11:00 A TAVASZI SZÜNET MÁRCIUS 28 -TÓL ÁPRILIS 2-IG TART. ÁPRILIS 8. szerda Első tanítási nap a tavaszi szünet után ÁPRILIS 11. A költészet napja 5-8. osztályos tanulók magatartás és szorgalom értékelése 14:30 Fogadóórák 16:30 35

36 AMI fogadó óra ÁPRILIS 15. Háromnegyedévi figyelmeztetők beírása. A gyenge tanulmányi előmenetel miatt szaktanári figyelmeztetések beírása, a szülők tájékoztatása. SZMK választmányi megbeszélés 17:00 ÁPRILIS 16. ÁPRILIS 22. ÁPRILIS 25. A Holokauszt emléknapja iskolarádió műsor 8:00 A Föld napja (projektnap május 2. helyett) 11:00 A középfokú iskolák megküldik felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. MÁJUS tanítás nélküli munkanap MÁJUS Anyák napja MÁJUS 6. Papírgyűjtés 8:00 17:00 MÁJUS 6. MÁJUS 6-ig MÁJUS 10. MÁJUS 13. Tankönyvek ingyenességének igazolása Tájékoztatás a szülőknek az AMI alapvizsgák időpontjáról A kölcsönözhető tankönyvek jegyzékének közzététele SZMK választmányi megbeszélés 17:00 36

37 MÁJUS 16. MÁJUS 24-ig MÁJUS 29. Tanév végi feladatok egyeztetése, testületi értekezlet 16:00 Tanulók fizikai állapotának felmérései táblázatban megjelenítése Országos kompetenciamérés a 4., 6., 8., évfolyamon (matematika, anyanyelv) MÁJUS tanításnélküli munkanap osztálykirándulások MÁJUS 31. MÁJUS JÚNIUS 3. JÚNIUS 3. Gyermeknap -DÖK nap /osztálykirándulások (5. tanítás nélküli munkanap) Művészeti alapvizsga és év végi vizsgák szervezése Pedagógus nap Első osztályosok alakuló szülői értekezlete 17:00 JÚNIUS 4. A nemzeti összetartozás emléknapjaként tartsuk számon az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját, június 4-ét rádióműsor 8:00 JÚNIUS 6. AMI osztályozó konferencia 14:30 JÚNIUS 10. AMI utolsó tanítási nap 37

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló a 2011/2012-es tanév munkájáról Készítette: Bernáth Ildikó igazgató Tartalom I. Bevezető... 3 II. Helyzetelemzés, személyi

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. -a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2015. október 21. dr. Molnár

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 9142 RÁBAPATONA, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról Készítette: Márkus Gusztáv igazgató Rábapatona,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben