GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA évi M U N K A T E R V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E"

Átírás

1 GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA évi M U N K A T E R V E

2 A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a ös tanév rendjéről Az iskola pedagógiai programja és helyi tantervei 1. Tárgyi feltételek A Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola az oktató-nevelő munkáját a hét önkormányzat két településén látja el több épületben. Csonkahegyháton található a 8 osztályos gesztor intézmény, Becsvölgyén, a telephelyen pedig a felső tagozatos tanulók tanulnak. Intézményünk állami költségvetési szervezetként működik. Intézményünk tárgyi feltételeit a székhelyiskola és a telephely iskola épületeinek tagolt elhelyezkedése határozza meg, hisz két egymástól távoli épületben folyik a tanítás és nevelés. A Csonkahegyháton működő gesztor intézményben található: 8 tanterem 1 aula számítástechnika és fejlesztő terem ebédlő 1 iroda helyiség 1 tanári szoba 1 igazgatói iroda mellékhelyiségek 2 öltöző az épülethez tartozik még: salakos sportpálya, füves udvar, és a Kerti Kuckó 1

3 A Becsvölgyén működő iskola főépületében található: 4 tanterem 1 aula számítástechnika és fejlesztő terem könyvtári polcok és szekrények 1 iroda helyiség 1 tanári szoba 1 igazgatói iroda mellékhelyiségek 1 raktárhelyiség az épülethez tartozik még: salakos sportpálya, füves udvar, és a Kerti Kuckó A melléképületben található: melegítő konyha ebédlő technika szertár testnevelés szertár Az intézményekben lezajlott nyári beszerzések: Tisztasági festés néhány kiszolgáló létesítményben és osztályteremben 2

4 2. Létszámadatok Csonkahegyhát 1-8. osztály ÉVFOLYAM TANULÓK SZÁMA Összesen 94 Napközis csoport 4 csoport, 58 tanuló Menzás tanulók 3 tanuló Napi 3x étkező 89 tanuló Tanulószoba 2 csoport, 34 tanuló Becsvölgye- telephely 5-8. osztály ÉVFOLYAM TANULÓK SZÁMA Összesen 38 Menzás tanulók 26 tanuló Tanulószoba 2 csoport, 20 tanuló 3

5 3. Személyi feltételek Pedagógus munkát végzők: Név Berke Andrea Zabariné Juhász Linda Geráth Csabáné Horváthné Császár Erzsébet Koválcsik Miklósné Karácsonyné Baksa Ildikó Kustán Jenő Kustánné Kiss Zsuzsanna Körmendiné Malasics Edit Porédosné Zagyva Andrea Oroszné Erdei Rita Pataki Tiborné Dominkóné Cséber Andrea Siklósiné Gyergyák Erika Domján Vera Simon Zsolt Szabó Dezső Szabó Dezsőné Paisné Molnár Barbara Vugrineczné Pais Zita Varga Andrea Pápai Éva Nyulas Róbert MEGBÍZATÁS Tanár, 6. osztályban osztályfőnök, Munkaközösség vezető Tanár Tanító, 3-4. osztályban osztályfőnök, gyermek és ifjúságvédelmi felelős Tanár, 8. osztályban osztályfőnök Tanár, 8. osztályban osztályfőnök, Munkaközösség vezető, DÖK vezető Tanár, 6. osztályban osztályfőnök Tanár, igazgatóhelyettes Tanító az 1. osztályban, gyógypedagógus, osztályfőnök. Tanár, 5. osztályban osztályfőnök Tanító a 4. osztályban Tanár, 7. osztályban osztályfőnök DÖK vezető Tanító, az 1. osztályban, Munkaközösség vezető Tanár Tanító, az 2. osztályban Tanár, az 5. osztályban osztályfőnök Igazgató, tanító Tanár Tanító a 3. osztályban, gyermek és ifjúságvédelmi felelős Tanító, a 2. osztályban osztályfőnök Tanár Tanár, a 7. osztályban osztályfőnök Tanító a 4. osztályban Tanár, Szabó Dezső táppénze idejére 4

6 Technikai és adminisztratív dolgozók: Gergye Anna Farkas Jánosné Adrovicz Gyuláné Bakáné Dóra Zsuzsanna Simonné Németh Ildikó Horváth Tiborné Barabás József iskolatitkár ügyviteli alkalmazott technikai dolgozó technikai dolgozó technikai dolgozó technikai dolgozó karbantartó 4. Oktató-nevelő munkánk konkrét feladatai A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok közül az idei tanévben meghatározónak tartjuk: Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, a 6. évfolyam végére való folyamatos kialakítása A kompetencia alapú oktatásrendszer továbbfejlesztésére törekszünk, ennek érdekében munkacsoportokat hoztunk létre! Előtérbe helyezzük a módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő oktatást. A hatékony, kooperatív tanítási/tanulási módszerek elsajátíttatása és az önművelés igényének kialakítása kiemelt feladat. A szövegértés fejlesztése tanórákon és tanórán kívül. Az olvasási és írástechnika folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti érdeklődés fokozása. A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a helyes, kulturált, választékos kifejezőképesség kialakítására törekvés. Az idegen nyelvek oktatásában a kreativitást igénylő kommunikatív nyelvoktatás fejlesztése. A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával. Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre. A különleges gondozást igénylő tanulókkal, a magatartási problémával, rendelkező tanulókkal való egyéni bánásmód alkalmazása. Az integrált oktatás az oktatásügy reformjának része. A pedagógusok továbbképzésének iránya a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, oktatásuk, nevelésük hatékonyabb módszertani eljárásainak megismerése és gyakorlatban való alkalmazása. 5

7 Integrációs terv kidolgozása az egyenlő bánásmód elvének sokoldalú érvényesítésével. IPR, iskola-óvoda átmenet, módszertani adaptációt elősegítő munkacsoport további működtetése. Kiemelt nevelési célkitűzésünk az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása. Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos testedzés lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. A tartásjavító, preventív módszerek folyamatos alkalmazása. Ennek megfelelően a nevelési vonatkozások sokoldalú fejlesztése válik lehetővé segítség által. A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése, megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában. A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Az előző években eredményes múzeumpedagógiai és délutáni szervezett szabadidős projektek folytatása. A hatékony és sokoldalú ismeretszerzés biztosítása a foglalkozások által. Kiemelt nevelési feladat a verbális és fizikai erőszak visszaszorítása, megelőzése. A normatudatos magatartás kialakítása és fejlesztése a cél. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai fegyelmi helyzet javítása. A beilleszkedési- és magatartászavarral küzdő tanulók egyéni bánásmóddal való fejlesztése, beilleszkedésük segítése. A felmérések tükrében helyzetkép kialakítása tanulói és osztályszinten egyaránt. Az OKÉV mérés tapasztalatainak elemzése után a megfelelő korrekciók végrehajtása. Pályázati erőforrások kihasználása Esztétikai nevelés fejlesztése. Hiányzások kiemelt kezelése, annak ellenőrzése. 6

8 Konkrét feladataink: Helyzetelemzések elkészítése az osztályokról, benne különös tekintettel a tanulók szociális helyzetéről, ifjúságvédelmi problémákról. Felelős: osztályfőnökök Határidő: október 19. elsősöknek: november 16. Az óvodával való kapcsolat folytatása, módszereink megismertetése, nyílt órák 1. és 4. osztályokban, nevelőink óvodai látogatása. Felelős: alsó tagozatos munkaközösség Határidő: folyamatos Fejlesztő (SNI) és (BTM) pedagógiai munka: Felelős: Berkiné Őri Márta Choma Béláné Kompetencia munkacsoportok munkájának folyamatos beszámolója: Felelős: Koválcsik Miklósné (matematika) Vugrineczné Pais Zita (magyar nyelv és irodalom) Szabó Dezsőné (alsó tagozat) Városi, városkörnyéki, megyei, országos szintű tanulmányi versenyeken való részvétel megtervezése és lebonyolítása. Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok, tanítók Év eleji, illetve év végi felmérések átdolgozása, megíratása, elemzése. Felelős: munkaközösség-vezetők szaktanárok, tanítók Határidő: folyamatos 7

9 Iskolai és állami rendezvények, ünnepélyek megszervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás az egyházakkal. Felelős: iskolavezetés munkaközösség-vezetők szaktanárok Rendezvényeink technikai megszervezése. Felelős: nevelőtestület Határidő: folyamatos Diákönkormányzat működésének támogatása. Az iskolai DÖK és a szülői közösség fórumait és lehetőségeit a nevelőtestületi célok és feladatok megvalósítására partnerként, érdemi súllyal kell bevonnunk. Felelős: diákönkormányzat vezetők nevelőtestület tanulóifjúság Határidő: folyamatos Szakmai bemutatók, művészeti bemutató, továbbképzések megtervezése, lebonyolítása. Felelős: iskolavezetés munkaközösség - vezetők Az intézményekkel való kapcsolattartás. Felelős: iskolavezetés Határidő: folyamatos A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának segítése (felmérések elkészítése). Felmérések: hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű veszélyeztetett tanulók kiszűrése Felelős: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Határidő: folyamatos 8

10 A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatok, tevékenységek: A tanév egészét átható kiemelt feladata a tantestület valamennyi tagjának az új törvényi szabályozók naprakész ismerete, s ezek figyelembe vételével az iskolai dokumentumok aktualizálása. A nevelőtestület minden tagjának elengedhetetlen feladata: A bevezetésre került kerettanterv alkalmazásának és beválásának vizsgálata A pedagógus életpályamodell megismerése A pedagógus előmeneteli rendszer szabályainak megismerése Felkészülés a pedagógusminősítésre Intézményi önértékelés elkészítése A munkaidőkeret megszervezése Az átdolgozott iskolai alapdokumentumok alkalmazása, felülvizsgálata A Házirend következetes betartatása Személyes példamutatás - a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkaköréhez tartozó titoktartási kötelezettség megtartása. A pontos adminisztrációs munka elvégzése, Az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében. Az iskolavezetőségnek a kiemelten fontos területeken a rendszeres ellenőrzést és értékelést folyamatosan kell végeznie, amely a munkaközösségek ellenőrző tevékenységére épül. Nevelő-oktató munkánk fő célja a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlesztése. Feladatul tekintjük, hogy tanítványaink olyan használható tudás birtokába jussanak, amely felkészíti őket a továbbtanulásra. Ezért megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a 8. osztály felé, és biztosítjuk tanulóink számára a felvételi előkészítőn való részvételt. Az alsó tagozat alapozó jellege és az alapkészségek fejlesztése meghatározó feladat. Az 1-4 osztályban tanító pedagógusok szakmai felkészültsége biztosíték arra, hogy ennek maradéktalanul megfeleljünk. Örömmel tapasztaltuk, hogy a napközi nagyon kedvelt tanulóink körében. A hatékony tanulás és a tanulási technikák megtanítására, elsajátítására kiváló színtér a napközi. Ebben és az iskola neveltségi szintjének emeltségében fontos szerepet szánunk a napközinek és a napközis nevelőnek. 9

11 Felső tagozatokban a tanulószobán vesznek részt a gyerekek fővel, amelyre a gyereklétszámot tekintve nagy szükség van. Bízunk benne, hogy a tanulmányi eredményekben is látható változások lesznek. Értekezleteink a feladatok megbeszélését, a problémák tisztázását, a munka értékelését, a kölcsönös tájékoztatást és továbbképzést szolgálják. Alakuló értekezlet Tanévnyitó értekezlet Félévi értekezlet Tanévzáró értekezlet Őszi Tavaszi NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Tanévet előkészítő szervezési feladatok megbeszélése, munkatervi kérdések. A tanév rendjének ismertetése. A 2015/2016-os tanév munkatervi vitája. Intézményi önértékelési rendszer elkészítésének előkészítése. Kompetenciamérési munkacsoportok beszámolója. A tanulmányi- magatartás és szorgalmi helyzet elemzése, értékelése - a 8. osztályosok beiskolázási tervei - pályaválasztási felelős- - a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóink helyzete, az integrációs és képesség kibontakoztató tevékenységek számbavétele. A 2015/2016-os tanév értékelése, elemzése, - a beszámoló vitája, javaslatok, kiegészítés. NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK A 4-5 évfolyam közötti átmenet megkönnyítése. Intézményi önértékelések elvégzett feladatai. Kompetenciamérési munkacsoportok beszámolói. Tavaszi nevelési értekezlet: Aktuális tennivalók az intézményi önértékeléssel kapcsolatban. Intézményi önértékelések elvégzett feladatai augusztus óra szeptember :00 Felelős igazgató igazgató január igh. + mk. vezetők június igazgató + igh november igazgató április igazgató Osztályozó KONFERENCIÁK Tanulmányi, magatartási munka értékelése. január igazgató + június igh. 10

12 Tantestületi értekezlet MUNKAÉRTEKEZLETEK Aktuális feladatok megbeszélése és az eltelt időszak értékelése. Tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítése. Intézményi önértékelés szükség szerint igazgató + igh. Munkaközösségi megbeszélések Iskolavezetés Aktuális feladatok megbeszélése, döntések előkészítése a munkatervben foglaltak alapján. Beszámoló a munkaközösségek, diákönkormányzat havi munkájáról. Döntések előkészítése, ill. döntések. Gazdasági kérdések. Havi program megbeszélése. Törvények, rendeletek ismertetése. Aktuális problémák. Információcsere. alkalmanként minden hónap első hétfőjén mk. vez. igazgató+ igh. 5. Szervezeti felépítés Az iskolavezetés Igazgató: Igazgatóhelyettes: Munkaközösség vezetők: Simon Zsolt Kustán Jenő Pataki Tiborné, Koválcsik Miklósné, Berke Andrea Minden hónap 5-ig elkészítik a havi programot, amit eljuttatnak az intézmény mindkét helyszínére. A vezetői munkaértekezleten elhangzottakról tájékoztatást adnak a munkaközösség vezetők a tantestület tagjainak. Szakmai munkaközösség Intézményünkben három szakmai munkaközösség alakult: Alsó tagozatos munkaközösség vezető: Pataki Tiborné Felső tagozatos munkaközösség vezető: Koválcsik Miklósné Osztályfőnöki munkaközösség vezető: Berke Andrea A tanév elején a szakmai munkaközösségek elkészítik az éves munkatervüket, és annak alapján dolgoznak. Felelős: Pataki Tiborné, Koválcsik Miklósné és Berke Andrea Határidő: szeptember

13 6. Diákönkormányzat A hagyományos tevékenységeken kívül ebben a tanévben nagyobb szerepet szánunk a diákönkormányzatnak az iskolai rend és fegyelem megtartásában és a napi feladatok (pl. diák ügyelet) megoldásában. A diákönkormányzat működésére kiemelt figyelmet fordítunk. A gyermekeket megillető jogokat tiszteletben tartja a nevelőtestület. A diákgyűléseket megtartjuk és a Diákönkormányzat napját is kiemelten kezeljük. A tanév elején a Diákönkormányzat vezetői elkészítik az éves munkatervüket, és annak alapján dolgoznak. Felelős: Oroszné Erdei Rita, Koválcsik Miklósné Határidő: szeptember Gyermek-és ifjúságvédelem A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök rendszeres fogadóórát tartanak, szükség szerint családlátogatásra is elmennek. Iskolánk tanulóiból hátrányos helyzetű: 36 ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 32 A számok is mutatják, hogy kiemelt figyelmet kell fordítanunk ezekre a gyermekekre. A Nemzeti Köznevelési Törvény lehetőséget biztosít az ingyenes tankönyvellátásra és az ingyenes étkeztetésre. A rászoruló családok gyermekei intézményünkben ezt megkapják. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladataink ellátásában számítunk a védőnő szakmai segítségére, valamint a Családsegítő Intézet munkatársának tevékenységére. 12

14 8. Szülői közösségek Szolgáltató iskola kívánunk lenni, ezért mindent megteszünk, hogy a szülőkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki. Folytatva a jó hagyományokat rendszeresen tartunk fogadóórákat, szülői értekezleteket. Nyílt napokon lehetőségeket teremtünk arra, hogy a szülők részt vegyenek tanítási órákon, kulturális és sport programokon. Az iskolai nyílt napok tervezett időpontjai: április Megfelelő fórumokat biztosítunk a szülőknek, hogy elmondhassák véleményüket, jobbító szándékú javaslataikat. A SZM választmányának működését az elmúlt évekhez hasonlóan tervezzük. Az esztétikus környezet kialakítását fontos feladatnak tekintjük az épületen belül, de az iskola környékén is. A tavalyi év tapasztalatai alapján az idén is számítunk a szülők véleményére, javaslataira az iskolai programok megszervezésében vagy esetlegesen új programok megvalósításához javaslatokat várunk. 9. Az óvoda és iskola kapcsolata Továbbra is valljuk, hogy stratégiai feladat a jó beiskolázás, ez pedig az óvoda alapozó munkájára épül. Az együttműködés eddig kialakított formáit jónak értékeltük és ebben a tanévben folytatjuk a következőket: szülői értekezletek iskolára felkészítés folyamatát figyelemmel kísérjük az elsős tanítónők és az iskola igazgatója rendszeres kapcsolatot tart az óvónőkkel, a gyerekekkel és a szülőkkel közös nevelési értekezlet szakmai továbbképzéseken való részvétel a szülők tájékoztatása az iskolánkban folyó tevékenységekről A nagy csoportos óvodásoknak és szüleiknek bemutatjuk az iskola tevékenységét, a szülőket és a gyerekeket meghívjuk az iskolába bemutató órára és ismerkedésre. Az óvodásoknak a nyílt nap tervezett időpontjai: február 27. és március

15 10. Kapcsolat az önkormányzatokkal A folyamatos és rendszeres kapcsolat kiépítésére törekszünk. Egyeztetve a települések programjait aktívan bekapcsolódunk a rendezvények szervezésébe, lebonyolításába és az ünnepségeken műsort adunk. 11. Kulturális tevékenység A 2015/2016-os tanévben folytatjuk a már kialakult jó kapcsolatot a Keresztúri Dezső ÁMKval, a József Attila Városi Könyvtárral, a zalalövői Salla Művelődési Központtal és a Hevesi Sándor Színházzal. Szeretnénk a kapcsolatainkat a továbbiakban kiszélesíteni a környező sportegyesületekkel. Figyelemmel kísérjük a hét település közművelődési intézményeinek programját, és részt veszünk a bábelőadásokon, ismeretterjesztő előadásokon stb. A hagyományápolás, a szülőföldhöz való tartozás, más kultúrák megismerése a nevelési programunk része és ebben a tanévben több figyelmet fordítunk erre a területre. 12. Tehetséggondozás Tanulóink számára sportszakköröket, és az érdeklődésüknek megfelelően más szakköri lehetőségeket is biztosítunk. Figyelemmel kísérjük a környező települések iskoláinak felhívásait tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, kulturális bemutatókra és az érdeklődésnek megfelelően benevezünk azokra. Különösen nagy sikere volt tavaly a levelezős játékoknak, amelyeket ebben a tanévben is folytatunk. A tehetséggondozás színterei: angol néptánc német képzőművészeti kézműves szakkör furulya matematika népismeret 14

16 13. A tanév rendje A szorgalmi idő első tanítási nap: szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási nap: június 15. (szerda). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. (181) A szorgalmi idő első féléve január 22-ig tart. Az iskolák január 29-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek őszi szünet: október október 30. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). téli szünet: december december 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). tavaszi szünet: március március 29. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda). A tanév során biztosított 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: 1 nap Iskolanap Gárdonyi nap október 22.(csütörtök) 1 nap közös szakmai nap november 20.(péntek) 1 nap nevelőtestületi értekezlet február 1.(hétfő) 1 nap tantestületi kirándulás május 27.(péntek) 1 nap diák-önkormányzati nap június 6.(hétfő) 15

17 Szakmai ellenőrzések: 2016-ban megvalósuló minősítések: - Kustán Jenő - Kustánné Kiss Zsuzsanna - Paisné Molnár Barbara Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés: Simon Zsolt: intézményvezetői Kustán Jenő, Kustánné Kiss Zsuzsanna, Paisné Molnár Barbara, Berke Andrea Intézményünk feladatai az önértékelés területén: - Intézményi célok, elvárások meghatározása a pedagógusokra, a vezetőre és az intézményre vonatkozóan a megadott egységes elvárás-rendszerek mentén. - Az önértékelés előkészítése, belső szabályozása, tervezése és ehhez kapcsolódóan a partnerek tájékoztatása az önértékelési standardok alkalmazásával. IÖCS tagjai: - Simon Zsolt igazgató - Kustán Jenő igazgató helyettes - Kustánné Kiss Zsuzsanna tanító - Berke Andrea tanár - Oroszné Erdei Rita tanár 14. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 9. (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás - a művészeti és a testnevelés órák kivételével - számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (4) A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 28-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. (5) A miniszteri rendelet a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal június 1-jére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a 16

18 hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (6) A miniszteri rendelet a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a Hivatal június 1-jére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett középiskolák a Hivatal részére november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai május 18-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 4-ig kell elvégezniük. (9) Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak - az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 6. és június 1. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT ). 10. (1) Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a) november 1. és december 15. között az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira, valamint b) január 6. és április 30. között a középfokú iskolák Nkt ában foglalt értesítési kötelezettségének teljesítését. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket a Hivatal folytatja le. Az a) pontban szereplő ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal március 31-ig, a b) pont szerinti ellenőrzésről készült jelentést június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 17

19 15. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben A B Határidők Feladatok A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel Az általános felvételi eljárás kezdete Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program jába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 18

20 Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék) A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a -13. felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki A ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben az Nkt. 14. (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 19

21 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra. 16. Szülői értekezletek és fogadó órák tervezett időpontjai Csonkahegyhát 1-8.osztály Szülői értekezletek időpontjai: szeptember 28.(hétfő) február 1. (hétfő) május 9. (hétfő) (kezdete ) Fogadóórák időpontjai: november 16.(hétfő) március 21.(hétfő) (kezdete ) Becsvölgye-telephely 5-8.osztály Szülői értekezletek időpontjai: szeptember 30.(szerda) február 4. (csütörtök) május 10.(kedd) (kezdete ) Fogadóórák időpontjai: november 18.(szerda) március 22. (kedd) (kezdete ) Tanulmányi kirándulások: Alsó tagozat: május utolsó, június első hete Felső tagozat: május első hete Megjegyzés: hétfőn általában múzeumok zárva 20

22 17.Iskolai ünnepek, megemlékezések, rendezvények Aktualitás Idő Szervezeti keret Felelős Tanévnyitó ünnepély Megemlékezés az aradi vértanúkról (okt. 6.) Megemlékezés október 23-áról augusztus október október 22. Karácsonyvárás 2015.december 18. Kultúra napja január 22. A kommunista diktatúra áldozatainak emlék-napja Megemlékezés 1848 március 15. Roma Kultúra Világnapja A holokauszt áldozatainak emléknapja (ápr. 16.) február március április április 15. Költészet napja április 11. Nemzeti Összetartozás Napja (jún. 4.) Ballagás június 3. Iskolai ünnepély Csonkahegyhát Becsvölgye Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen Iskolai ünnepség a gesztorintézményben Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen osztálykeretben Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen osztálykeretben Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen Iskolai ünnepség a gesztorintézményben és a telephelyen osztálykeretben június között Iskolai ünnepély Csonkahegyháton és Becsvölgyén Igazgató, Kustánné Kiss Zsuzsanna Berke Andrea Horváthné Császár Erzsébet Koválcsik Miklósné Koválcsik Miklósné Berke Andrea Berke Andrea Horváthné Császár Erzsébet Pataki Tiborné Kustánné Kiss Zsuzsanna Tantestület Berke Andrea Vugrineczné Pais Zita Osztályfőnökök Oroszné Erdei Rita Karácsonyné Baksa Ildikó Osztályfőnökök Osztályfőnökök Körmendiné Malasics Edit Vurineczné Pais Zita Osztályfőnökök Igazgató, Oroszné Erdei Rita Horváthné Császár Erzsébet Koválcsik Miklósné Varga Andrea Tanévzáró ünnepély június között Iskolai ünnepély Igazgató, Oroszné Erdei Rita Horváthné Császár Erzsébet Koválcsik Miklósné Varga Andrea 21

23 18. Iskolai programok Augusztus: Augusztus 31.: Tanévnyitó ünnepély a Becsvölgyei Telephelyiskolában és Csonkahegyháton. Felelős: Berke Andrea és Kustánné Kiss Zsuzsanna Szeptember: Szeptember 3.: Szülői értekezlet az 1. osztályosoknak. Szeptember: Beiratkozás szakkörökre, jelentkezés foglalkozásokra. Szeptember 23.: Tantestületi értekezlet. Téma: Önértékelés, a tanév rendje, feladatok, aktualitások. Szeptember vége: Bábszínház (Lázár E.: A legkisebb boszorkány) alsó tagozat Szeptember 28.: Szülői értekezlet Csonkahegyháton. Szeptember 30.: A zenei világnapról és az olvasás és népmese napjáról való megemlékezés Csonkahegyháton. Felelősök: Geráth Csabáné, Vugrineczné Pais Zita Szeptember 30.: Szülő értekezlet Becsvölgyén. Október: Október 2.: Megemlékezés a népmese napjáról és a zenei világnapról a Becsvölgyei Telephelyiskolában. Felelős: Berke Andrea Irodalmi kalandozások olvasási és könyvtárhasználati csapatverseny indítása (májusig) 5. osztályosoknak a Becsvölgyei Telephelyiskolában. Felelős: Berke Andrea Október 5.: Megemlékezés az aradi vértanúkról Csonkahegyháton emléktúra formájában. Felelős: Koválcsik Miklósné Október 5. (hétfő).: Munkaközösségi megbeszélés (Becsvölgye Csonkahegyhát felső tagozatos pedagógusok). Téma: Jutalmazás és büntetés. Dicséretetek és figyelmeztetések szempontrendszere. A szeptemberi magatartás és szorgalom értékelése. Október 6.: Megemlékezés az aradi vértanúkról a Becsvölgyei Telephelyiskolában. Felelős: 8. osztály Horváthné Császár Erzsébet Október 15.: A 3 előadásos általános iskolás színházbérlet első előadása. Felelős: Berke Andrea 22

24 Október 22. GÁRDONYI-nap. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Felelős: Koválcsik Miklósné. Megemlékezés Gárdonyi Gézáról. Felelős: Berke Andrea. Tanulmányi versenyek, kézműves foglalkozások, játékos csapatverseny és sportversenyek Csonkahegyháton közösen a becsvölgyei és a csonkahegyháti tanulókkal. Felelősök: tantestület tagjai Október: Bábszínház (Czigány Z.: Csoda és Kósza) alsó tagozat Bárczi Géza 3 fordulós anyanyelvi verseny indítása Becsvölgyén. Felelős: Berke Andrea November: November 3. (kedd): Munkaközösségi megbeszélés (Becsvölgye Csonkahegyhát felső tagozatos pedagógusok) November eleje: Az Ady szavalóverseny házi versenye Becsvölgyén. Felelős: Berke Andrea és Csonkahegyháton. Felelős: Vugrineczné Pais Zita. November 10.: Volt egyszer egy házi mesemondó verseny. Felelős: Pataki Tiborné November 12.: Pályaválasztási kiállítás Zalaegerszegen (7-8. o.). Felelősök: Horváthné Császár Erzsébet, Oroszné Erdei Rita, Varga Andrea, Koválcsik Miklósné November 16.: Ady szavalóverseny városi fordulója November közepe: I3 informatika verseny indítása a Becsvölgyei Telephelyiskolában és Csonkahegyháton. Felelős: Koválcsik Miklósné November 16-án, fogadóóra Csonkahegyháton, 18-án, Becsvölgyén. Novemberben: A Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny területi fordulója. Felelősök: ének-zenét tanító pedagógusok November: Bábszínház (A 3 kismalac és a farkasok) alsó tagozat November közepe: I3 informatika és Koller matematika verseny kezdete. Felelős: Koválcsik Miklósné November 20.: Mesetarisznya mesemondó-és rajzverseny, Bak. Felelős: Paisné Molnár Barbara. November 21.: Volt egyszer egy mesemondó verseny, Zalaegerszeg November 25.: Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója a Becsvölgyei Telephelyiskolában. Felelős: Berke Andrea és Csonkahegyháton Vugrineczné Pais Zita. 23

25 November-decemberben: Teremfutsal Városkörnyéki Diákolimpia. Felelős: Zabariné Juhász Linda November-decemberben: Városkörnyéki Asztalitenisz Diákolimpia. Felelős: Zabariné Juhász Linda November 27. (péntek) Az adventi időszak kezdetét (nov. 29.) jelző első gyertya meggyújtása Csonkahegyháton. December: December 2. (szerda): Munkaközösségi megbeszélés (Becsvölgye Csonkahegyhát felső tagozatos pedagógusok) December 4.: Mikulás ünnepség a Diákönkormányzat szervezésében a Becsvölgyei Telephelyiskolában. Felelős: Oroszné Erdei Rita az alsó tagozatban. Felelős: Pataki Tiborné. A felső tagozatos gyerekek Csonkahegyháton megajándékozzák egymást osztályfőnöki óra keretében. December 8.: Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára. December: Bábszínház (Nanga és az elefántgyerekek) alsó tagozat December 13.: Luca napi búza elültetése Csonkahegyháton. Felelős: Kustánné Kiss Zsuzsanna, Domján Vera. December 18.: Karácsonyi közösségi nap és műsor. Felelősök: Becsvölgyei Telephelyiskolában Berke Andrea, Horváthné Császár Erzsébet; Csonkahegyháton Berke Andrea, Kustánné Kiss Zsuzsanna, Pataki Tiborné. Január: Januárban: Osztályozóértekezlet, a haladási és mulasztási naplók átnézése, a hiányok pótlása. Január 16.: Központi felvételi a 8. évfolyamosoknak matematikából és magyarból. Január 22.: Megemlékezés a magyar kultúra napjáról. Felelős: 6. osztály Berke Andrea (Becsvölgyei Telephelyiskola); Csonkahegyháton Vugrineczné Pais Zita Januárban a leendő 1. osztályos tanítók látogatása az óvodákban. Felelős: Pápai Éva, Porédosné Zagyva Andrea. Január 22.: Az első félév utolsó tanítási napja, a félév zárása. Január 29-ig.: A félévi értesítők kiosztása. 24

26 Január-februárban: Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulója után területi forduló Zalaegerszegen. Felelős: Berke Andrea. A 3 előadásos általános iskolás színházbérlet második előadása. Felelős: Berke Andrea. Február: Február 1-jén szülői értekezlet Csonkahegyháton, 4-én, Becsvölgyén. Február 11. (csütörtök): Munkaközösségi megbeszélés (Becsvölgye Csonkahegyhát felső tagozatos pedagógusok) Február 12.: Jelentkezési lapok leadásának végső határideje a 8. évfolyamon tanuló diákok számára. Február 19.: Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója. Felelős: Horváthné Császár Erzsébet, Koválcsik Miklósné, Szabó Dezsőné. Február 25.: Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztálykeretben. Február hónapban farsang a Diákönkormányzatok szervezésében. Felelős: Oroszné Erdei Rita és Koválcsik Miklósné. Február: Bábszínház (Csukás I.: Pintyőke Cirkusz-világszám) alsó tagozat Február 27.: Ovis délelőtt Csonkahegyháton. Felelős: Pápai Éva. Március: Március 7. (hétfő): Munkaközösségi megbeszélés (Becsvölgye Csonkahegyhát felső tagozatos pedagógusok) Március 11.: Ünnepi megemlékezés az es forradalomról és szabadságharcról. Felelős: 7. osztály Oroszné Erdei Rita (Becsvölgyei Telephelyiskola) és Karácsonyné Baksa Ildikó. Március 21. és 22.: Fogadóóra Csonkahegyháton és Becsvölgyén Márciusban: a Petőfi szavalóverseny valamint a József Attila szavalóverseny iskolai selejtezője. Felelős: Berke Andrea Becsvölgyei Telephelyiskola és Vugrineczné Pais Zita Csonkahegyháton után városkörnyéki forduló Zalaegerszegen. Márciusban: Városkörnyéki Teremlabdarúgó IV. korcsoportos Diákolimpia. Felelős: Szabó Dezső Március : A továbbtanulási jelentkezési lapok módosításának határideje. 25

27 Március 17.: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny. Felelős: Horváthné Császár Erzsébet, Koválcsik Miklósné. Március 19.: Ovis délelőtt Csonkahegyháton. Felelős: Porédosné Zagyva Andrea. Márciusban: Szellemi diákolimpia sakk: Felelős: Zabariné Juhász Linda. Április: Április 5. (kedd): Munkaközösségi megbeszélés (Becsvölgye Csonkahegyhát felső tagozatos pedagógusok) Április 8.: A roma kultúra világnapja. Megemlékezés osztálykeretben. Április 11.: Megemlékezés a költészet napjáról. Felelős: 5. osztály Körmendiné Malasics Edit (Becsvölgyei Telephelyiskola) Siklósiné Gyergyák Erika és Vugrineczné Pais Zita. Április : Nyílt nap Április 15.: A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Megemlékezés osztálykeretben. Április 22.: Túra a Föld napja alkalmából Becsvölgye Felelős: Körmendiné Malasics Edit, Oroszné Erdei Rita és környezetvédelmi projekt Csonkahegyháton Felelős: Varga Andrea. Április 26.: A felvételi eredmények megküldésének határideje. Áprilisban: Sokat tud az én kezem képzőművészeti verseny. Felelős: Horváthné Császár Erzsébet. Áprilisban: Sárvíz Kupa mezei futóverseny. Felelős: Zabariné Juhász Linda és Szabó Dezsőné. Április: Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny. Felelős: Koválcsik Miklósné. Április: Bábszínház (Isti-Pisti és a kővirágok) alsó tagozat Áprilisban: Kisiskolás atlétika verseny. Felelős: Zabariné Juhász Linda. Április-májusban: Das große DACH-Qviz német nyelvű országismereti vetélkedő. Felelős: Oroszné Erdei Rita. A 3 előadásos általános iskolás színházbérlet harmadik előadása. Felelős: Berke Andrea 26

28 Május: Május eleje: Anyák napja a csonkahegyháti alsó tagozatban. Felelős: Pataki Tiborné. Májusban a leendő 1. osztályosok látogatása az iskolában. Májusban: Kisiskolák bajnoksága labdarúgás. Felelős: Szabó Dezső Május 4. (szerda).: Munkaközösségi megbeszélés (Becsvölgye Csonkahegyhát felső tagozatos pedagógusok) Május 9. és 10.: Szülői értekezlet Csonkahegyháton és Becsvölgyén. Május 18.: Idegen nyelvi mérés Május 25.: Országos kompetenciamérés (6. és 8. évfolyam) Május vége: Osztálykirándulások, későbbi pontosítással. Májusban: Hód-napja természetjáró akadályverseny Iklódbördöcén. Felelős: Körmendiné Malasics Edit (Becsvölgyei Telephelyiskola). Június: Június 4.: Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról. Megemlékezés osztálykeretben. Június: DÖK-nap (strandolás Lentiben) Felelős:Siklósiné Gyergyák Erika és Koválcsik Miklósné. Június 15.: Utolsó tanítási nap Júniusban: Osztályozóértekezlet, a haladási és mulasztási naplók átnézése. Június 15. után: Ballagás, tanévzáró. Felelős: Horváthné Császár Erzsébet, Oroszné Erdei Rita; Varga Andrea, Koválcsik Miklósné. Csonkahegyhát, szeptember 27. Simon Zsolt igazgató A 2015/2016-os tanév munkatervét és programját a tantestület egyhangúlag elfogadta. 27

29 Mellékletek 1. Diákönkormányzat-munkaterv 2. Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv 3. IPR munkaterv 4. Jelenléti ív 28

30 1. Diákönkormányzat munkaterve GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSONKAHEGYHÁT FŐ ÚT 24. DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV 2015/

31 Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi funkciója mellett azonban fontos szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége. Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük. Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, a diákönkormányzati jogokat. A jogok ismeretén túl tisztában kell lenni azzal is, melyek a diákönkormányzat feladatai az iskolában. A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket. A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Célunk: - A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat. - Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki munkaközösséget. - Részt kívánunk vállalni a projektek és esetleges témahetek lebonyolításában, akár önálló programokkal is. - Az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek programjainak közös tervezése. 30

32 A diákönkormányzat működési területei, feladatai: 1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben. 2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái: - az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése (DÖK, versenyek stb.) - a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával 3. A társadalmilag hasznos munkák irányítása: - papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal - hasznos elem gyűjtése folyamatosan - hulladékgyűjtés akciószerűen Te szedd! 4. Kulturális rendezvények segítése: - iskolai ünnepélyek - rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése - iskolai projektekben és témaheteken való részvétel 5. Sportrendezvények, kirándulások, túrák lebonyolítása Szervezeti felépítés Diákönkormányzatot segítő tanár: Koválcsik Miklósné Diáktanács titkár: Tóth Cintia Kitti 8.o. Tagok: Pálfi Loretta 3.o. Vass Sándor 3.o. Egyed Fruzsina 4.o. Salamon Dominik 4.o. Szántó Dávid 5.o. Szekér Bence 5.o. Gecse Brendon 6.o. Kovács Gergő 6.o. Kovács Krisztina 7.o. Simon Klaudia 7.o. Kondor Dorina 8.o. 31

33 Éves munkaterv Az évek óta rendszeres havi név-és születésnapi köszöntők megszokott módon való megtartása az idei tanévtől elmarad, így más formát kell kitalálnunk, az első megbeszélések egyikének fő témája ez lesz. SZEPTEMBER alakuló ülés, vezetőség választás, házirend az éves munkaterv megbeszélése, programjavaslatok országos sportnap (szept. 25.) OKTÓBER név-és születésnapi köszöntés emléktúra az aradi vértanúk tiszteletére, számháború GÁRDONYI-NAP ( megemlékezés 1956-ról, Gárdonyi Gézáról, majd játékos csapatverseny a felsőtagozatosoknak és különböző tanulmányi és rajzversenyek, kézműves foglalkozások az alsósoknak) NOVEMBER név-és születésnapi köszöntés osztálydélutánok mozilátogatás DECEMBER név-és születésnapi köszöntés adventi gyertyagyújtások Mikulás karácsonyi műsor, betlehemezés JANUÁR név-és születésnapi köszöntés félévi értékelés Magyar Kultúra Napja (jan. 22.) 32

34 FEBRUÁR név-és születésnapi köszöntés farsang, szívkirály-királynő választás álarc-készítő verseny MÁRCIUS név-és születésnapi köszöntés megemlékezés márc. 15-ről, fáklyás felvonulás ÁPRILIS név-és születésnapi köszöntés a költészet napja (ápr. 11.) a Föld napja (ápr. 22.) osztálydélutánok, gyalogtúra MÁJUS név-és születésnapi köszöntés osztálykirándulások papírgyűjtés JÚNIUS név-és születésnapi köszöntés DÖK-nap (strandolás Lentiben) éves értékelés ballagás, tanévzáró Természetesen minden menetközben adódó esemény, rendezvény, verseny, vetélkedő szervezésében, lebonyolításában ill. azon való részvételben szívesen közreműködünk. Koválcsik Miklósné diákönkormányzatot segítő tanár 33

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 Beiskolázási Szabályzat 2015/2016. tanév (a 2016/2017. tanévre felvételizők számára) 1 Iskolánk OM azonosítója: 201526 A felvételi eljárás

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT 2014-2015 ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2014/2015.

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. ja Készítették: Árvai Zsolt Badics Tünde Horváth Miklósné igazgató 2013. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. Az intézmény

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

2013-2014. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján

2013-2014. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a 47/. (VII.4.) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 2 1 6 HÉTFŐ 7

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatója

Pályaválasztási tájékoztatója A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási tájékoztatója a megye középfokú intézményeiről, általános iskolai tanulók részére 2016/2017. tanév Bevezető Kedves Pályaválasztó Tanulók!

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2011. szeptember - október Fejér Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból Tisztelt Olvasóink! Kedves Kollégák! Sokszínű iskolánk

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: 1 2 A 2015/2016-os tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015/2016. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015/2016. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2015/2016. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2015.09.28-án 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda. 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2. sz. OM: 201787. Munkaterv 2015-2016. tanév Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201787 Munkaterv 2015-2016. tanév Tartalom 1. Bevezetés... 2. oldal 1.1. Törvények... 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek... 2. oldal 1.3. Miniszteri rendeletek...

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató

2013. AUGUSZTUS. Mk-i értekezletek Igh. Tantestület. DÖK patr. ped. vizsgáztató tanárok 9. évf. osztálymegbeszélések igazgató 2013. AUGUSZTUS Naptári Feladat, rendezvény, esemény Felelős Résztvevők 22. Cs. Előzetes tantestületi értekezlet tantestület 23. P. Munkaközösségek megalakulása tantestület 24. Szo. 25. V. Javítóvizsgák

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben