BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT"

Átírás

1 A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató

2 BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt / óta/ Az iskola fenntartója: Csévharaszt község Önkormányzata Az iskola földrajzi működési területe: Csévharaszt község Az iskola beiskolázási körzete: Csévharaszt község területe, de szülői kérésre egyéni mérlegelés alapján az ország bármely területéről fogadunk tanulókat. Intézményünk a község egyetlen általános iskolája, a szülők döntő többsége fizikai dolgozó, mindezek meghatározzák döntően pedagógiai programunkat, valamint helyi tantervünket is. A Nemzeti alaptanterv követelményeihez igazodva, figyelembe véve a helyi sajátosságokat végezzük oktató-nevelő munkánkat. 2

3 AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA Az iskolánk a község egyetlen általános iskolája, így világnézetileg semleges oktatást folytat Csévharaszt tanulóifjúságának érdekében. Céljaink között kiemelt helyen szerepel: a képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában, a differenciált, szükségletekhez igazodó segítségadás a képességek fejlesztése során, a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a felzárkóztatás és tehetséggondozás révén személyiségfejlesztés, a napközi otthon által segítségadás a felkészülésben, étkezési lehetőség biztosítása igény szerint, az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az értékekkel. Mindehhez olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a gyerekek és a felnőtt is jól érzi magát, ahol az emberi, a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak. Iskolánk 1-8. évfolyamig oktatja és neveli növendékeit. Ezalatt az idő alatt széleskörű szolgáltatást kínál: napközit, szakköröket, sportkört, szakkorrepetálást. Színház, múzeumlátogatásokkal, osztálykirándulással és nyári táborozással tesszük változatossá és tartalmassá a tanulók szabadidőtöltését. 3

4 Gondoskodunk a tanulók napi ügyeletéről a tanítási szünetekben. Családlátogatásokkal, fogadóórákkal és szülői értekezletekkel tesszük élővé a kapcsolatot az iskola és a szülői ház között, segítséget adunk a szülőknek gyermekük felkészítéséhez. 4

5 AZ ISKOLA TANULÓNÉPESSÉGE- SZOCIOLÓGIAI HELYZETKÉPE Az iskola tanulóinak 98%-a csévharaszti. A tanulók többsége fizikai dolgozók gyermeke, egy részük hátrányos helyzetű családi milliőből érkezik. A biztos megélhetést elérő,,jól kereső szülők sem mind törődik gyermeke tanulásával kellőképpen, ez főleg felső tagozatnál figyelhető meg. Az iskolába érkező elsősök között akadnak beszédhibásak, ez is az iskolára háruló feladat, felhívni a szülők figyelmét a hibára és annak javítását végző intézményhez utalni a tanulót a szülővel együtt. A szülők főleg alsó tagozatban igen szép számban kezdenek jobban odafigyelni gyermekük munkájára, rendszeresen /szinte naponta / találkoznak a tanítókkal, mely igen örvendetes. AZ ISKOLAI CSOPORTOK. 1. Tanulócsoportok: Iskolánk 8 évfolyamon, 1-8. osztályban 9 osztályt indít. 2. Napközis csoportok: Az 1-5. évfolyam tanulói közül két csoport működik. 3. Szakkörök: Az 1-4. évfolyamon irodalmi és tömegsport, az 5-8. évfolyamon polgár védelmi, IVK., tömegsport, énekkar, nyelvi, irodalmi szakkör, újságszerkesztői működik, mely évente módosulhat igény szerint. 5

6 AZ ISKOLA SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 1. Személyi feltételek: Jelenleg a nevelőtestület létszáma 16 fő, egy fő GYES - en van közülük. 1.5 fő takarítónő, 1.5 konyhalány és 1 fő karbantartó segíti a nevelőtestület munkáját. A nevelőtestület képzettsége jelenleg : 1 fő egyetemi diplomával rendelkezik, 4 fő tanárképző főiskolát végzett, 7 fő tanítóképző főiskolát,/közülük 1 fő GYES - en/ 1 fő jelenleg harmadéves a tanárképzőn, 1 fő utolsó éves főiskolás 1 fő másodéves másoddiplomás, nyelvtanárit végez 1 fő napközis szakos Az igazgató biológia-földrajz szakos, valamint közoktatási vezető szakkal rendelkezik. Feladatok vállalása az iskolai életben: 9 fő osztályfőnök 2 fő munkaközösség vezető 1 fő DÖK vezető 3 fő a környezeti nevelés munkacsoport tagja 3 fő az egészségnevelés munkacsoport tagja 3 fő a minőségirányítás csoport tagja 7 fő szakkör vezető 6

7 2. Tárgyi feltételek: a. Tantermek Iskolánk jelenleg egy egyszintes főépületből, melyhez megépült egy tornaterem szertárral és öltözőkkel, valamint egy számítástechnika terem és egy földszintes épületből áll, mely közös udvarral kapcsolódik hozzá. A főépületben hat tanterem található, közülük egy kisebb, a többi 55m 2. A földszintes épületben van még 3 tanterem, valamint a napközis terem tálalóval. A tanulói padok már minden teremben új egyszemélyesek, új székekkel, minden teremben új táblák, az ablakokon függöny és sötétítő egyaránt megtalálható, több teremben a linóleum is új, termeink rendelkeznek vetítővásznakkal, új modern nevelői asztalokkal, melyek tartalmaznak javarészt írásvetítőket és magnetofonokat is. A szaktanterem 4 teremben alakult és folyamatosan alakul. Az iskolavezetés nagy gondot fordított arra, hogy otthonossá és szebbé tegye az iskolát, ebben segítségére volt a nevelőtestület és a Csévharaszt Gyermekeiért és Ifjúságáért közalapítvány anyagi támogatással. 7

8 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS VEZETÉSI SÉMÁJA Munkáltató az igazgató. Munkáját 1 igazgatóhelyettes segíti. Az intézmény a törzskari vezetést alkalmazza, amelynek lényege, hogy a fontosabb döntések előtt az igazgató kikéri a törzskarhoz tartozó személyek véleményét, azok meghallgatása után dönt. A törzskar tagjai: igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, diákönkormányzat vezetője és a KT. elnöke. A törvényességet, a zökkenőmentes működést a Szervezeti és működési szabályzaton kívül segíti a Kollektív szerződés, a Munka- és balesetvédelmi szabályzat az iskolai házirend, az éves munkaterv, a nevelési terv kiegészülve a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokkal, a környezeti nevelési programmal, valamint az egészségnevelési, fejlesztési programmal, a minőségirányítási program, a helyi tanterv biztosítja. Szervezeti leírás Igazgatás Igazgató- Feladatköre, az iskola pedagógiai munkájának irányítása. Hatásköre - az intézmény tervező, szervező, ellenőrző feladatainak ellátása, az iskola képviselete és más kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, az intézmény jog szerinti működtetése, irányítása. Kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal. Megbízás időtartama: 5 év, 2002-től. 8

9 Igazgatóhelyettes - vezetői feladatok ellátása az igazgató irányításával. Gondoskodik a távollévő dolgozók helyettesítéséről, a változó bérek elszámolását végzi, az alsó tagozatos nevelőket koordinálja, a munkaközösség vezető munkáját irányítja. Munkaközösség vezetők - feladatkörük, feladatuk az alsó tagozat illetve a felső tagozat nevelőinek munkáját elősegítsék, irányítsák, szervezzenek bemutatóórákat, nyílt napokat. Megbízás időtartama: tanévenkénti megerősítéssel a visszavonásig szól. Az érdekegyeztetés, az érdekérvényesítés szervei, formái 1. A szak alkalmazotti érdekérvényesítés szervei A közalkalmazotti tanács 2. A tanulói érdekérvényesítés szervei Diákönkormányzat 3. A szülők érdekérvényesítési szervei A szülői munkaközösség Az iskola társadalmi kapcsolatai Iskolánk kiegyensúlyozott kapcsolatot tudott kiépíteni a község vállalkozóinak nagy részével, melynek köszönhetően nagy mértékben szponzorálják a farsangi rendezvény kapcsán az iskolát. 9

10 A községben működő vállalatok évről évre támogatták és reményeink szerint a jövőben is fogják, anyagilag és tárgyi formában tanulóinkat. Segítségükre a jövőben is számítunk. A kapcsolatok jól működnek a helyi klubkönyvtár, de a Monor városi Művelődési Központtal is. A környező iskolákkal immár rendszeres játékos sport vetélkedőkön találkozunk szép eredményekkel. AZ ISKOLA NEVELÉSI - OKTATÁSI CÉLJAI 1. Az iskola általános célkitűzései Az általános műveltség megalapozása az életkor, a fejlettség figyelembevételével. A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása. A környezettel való harmonikus együttélésnek kialakítása. Alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás érdekében. Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése. Törekvés a fejlődésre, a kompenzáló, a karbantartó technikák, megoldások elsajátítása és annak kitartó végzése. Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek megfelelően. Az önálló tanulás képességeinek kialakítása és fejlesztése. A testi-lelki egészség megóvása, ápolása. 10

11 Értékeink kultúránk, a szülőföldünk és népünk, gyökereink megismertetése, kötődések, azonosulások kiépítése. Oldott, humános légkör megteremtése az iskolában, ahol az értelem, az érzelem szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok kiteljesednek. A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, önbecsülésük erősítése. A mi iskolánk 8 osztályos általános iskola. Nevelőmunkánk középpontjában az autonóm gyermeki személyiség áll, melynek fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembe vételével élményszerűen történik. Iskolánkban olyan tudást, ismereteket adunk át, mellyel kialakítjuk a korszerű műveltség alapjait, melynek segítségével képessé válnak az önálló ismeretszerzésre és továbbtanulásra. A gyerekekkel és a szülőkkel együttműködve toleráns, együttműködésre képes, kultúráltan viselkedő, kreatív, önmagával és környezetével szemben is igényes, egészséges személyiségű tanulókat nevelünk, aki képes elfogadni mást és önmagát is. Kötődjön lakóhelyéhez és hazájához. Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai: Eredményes sikeres ismeret elsajátítás önmaga képességeihez mérten. Kultúrált érintkezési formák birtoklása, illemszabályok elsajátítása, önuralom, a konfliktus kezelő technikák birtoklása. Reális önismeret, környezetvédő cselekedet a felnőtt jelenléte nélkül is. 11

12 Továbbfejlesztethető, továbbépíthető tudás, igény a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre reális tervek és elképzelések alapján. A szokások a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös viselkedés és megnyilvánulás a társakkal szemben, az önzetlenség, a szeretet, a segítőkézség, a szorgalom és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása. A rongálás megfékezése, elítélése. Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés a társakhoz, felnőttekhez. Ellenőrzési formák: folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése, mérések. Ellenőrzésben résztvevők: minőségirányítás csoport, környezeti nevelési csoport, egészség nevelési csoport tagjai az alsós és felsős munkaközösség. Ellenőrzés ideje: félévente a magatartás viselkedés változásai, a képesség fejlődése. A programokban megadott időben. 2. Nevelési-oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten a) A kisiskoláskor Az óvodás létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. 12

13 Az iskolai élet, a társas kapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. A feladat- és szabálytudat erősítése. Az érdeklődés, az aktivitás, a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. Az önismeret alapozása. A közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása. Az alapvető kultúra technikák elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. A játék megszerettetése, szabályjátékok, didaktikai játékok örömének megélése. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Törekvés a pozitív tulajdonságok felfedezésére, tudatosítására, megerősítésre, fejlesztésre. b) A serdülőkor Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről. Az önképviselet, a megnyilatkozás, a véleménynyilvánítás elsajátítása. Ismeretszerzés a továbbtanulásról, a pályaválasztásról. Az általános műveltség elemeinek gazdagítása, ismeretek szélesítése, strukturálódása, megerősítése. Felkészítés a társadalmi szerepekre, a magánélet szerepeire. Az önálló tanulás elsajátítása, a megismerés módszereinek, műveleteinek gyakorlott alkalmazása. Egészségmegőrző, környezetóvó attitűd kialakítása. A felzárkóztatás és tehetséggondozás igénylése. 13

14 A személyiség érzelmi, akarati oldalának stabilizálása. A célok teljesítésének formái a helyi tantervben, a tantárgyak tanterveiben és értékelési egységeiben jelennek meg, évfolyamokra lebontott formában. ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások Napközis csoportok: Napközis ellátásban részesül az iskola valamennyi egy-ötödik osztályos tanulója igény szerint Konzultáció tanulási problémákról. Kötetlen tárgyú konzultáció nevelővel. Felkészítés tanulmányi versenyre. Felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyre. Szakkörök. Egyéb, éspedig: színház, múzeum látogatás, úszótanfolyam alkalmanként, háromszori étkezési lehetőség, tábor, segély. 14

15 A tanulók számára térítésmentes. A felsoroltak közül fenntartói hozzájárulással működik az összes. Szülői befizetéssel történik az étkeztetési lehetőség. A fenti szolgáltatások igénybevételének megfelelő magatartási feltétele van, a szóban forgó feltételek meglétét az osztályfőnök hivatott megnézni. Az extra szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igénybejelentést a tanuló egyénileg a meghirdetett szolgáltatás felelőséhez fordul szülő láttamozásával ellátott kérelemmel - engedéllyel és az osztályfőnök vagy diákönkormányzat ajánlásával. A tanulóknak a fenti iskolai szolgáltatások iránt támasztott igényei összegyűjtésének eljárása: D. ö. osztálytitkárok által, vagy osztályfőnök által. Szociális szolgáltatások Délelőtti étkezési lehetőséget biztosítunk térítéses feltételekkel. Ebédelési lehetőséget biztosítunk térítéses feltételekkel. Uzsonnát biztosítunk térítéses feltételekkel. Segélyezési lehetőséget biztosítunk fenntartó által megszabott feltételekkel. Ösztöndíjat biztosítunk a közalapítvány feltételeivel. Egészségügyi szűrővizsgálatot biztosítunk, iskola orvos által. Délutáni ügyeletet a napközi otthon által biztosítunk. 15

16 Vakációs kínálatok Szabad szombaton, ünnepnapokon nevelői kísérettel 50%-os utazási kedvezménnyel. A tanítási szünetben nyári táboroztatás. Tehetséggondozás, képességek kibontakoztatása Kiegészítő ismereteket nyújtunk a képességek fejlesztése, a tehetséggondozás céljából a tanulók érdeklődésének kielégítésére. Működnek egyéb tevékenységi formák is. Így a kreativitást fejlesztő, a műveletek elvégzését segítő eszközök használatának elsajátítása, az informatika világának megismerése, esetenként más jellegű tevékenység. Kulturális hátrányok, tanulási nehézségek leküzdése Az ilyen problémákkal küszködő tanulókat rendszeres, állandó korrepetálásra rendeljük. Differenciált feladatok alkalmazásával segítjük elő felzárkóztatásukat. Magatartási, beilleszkedési zavarok Az ezzel a problémával küzdő tanulók helyzetének javítására a szülőkkel együttműködve permanens kapcsolatot alakítunk ki a probléma javítása érdekében. Rendszeres, konkrét személyre szabott feladatok által. 16

17 A szolgáltatások biztosításában együttműködő partnerek Az iskola együttműködő partnerekkel biztosítja az alábbi foglalkozásokat az önként jelentkezőknek: Kodály Intézet által évi 5 alkalommal történő rendhagyó énekóra, melynek kapcsán megismerkedhetnek a híres zeneművekkel, hangszerek sokaságával, neves zenetanárok előadásában az iskolában. A helyi klubkönyvtár szolgáltatásainak igénybe vétele. Lehetőséget biztosítunk a református és katolikus egyháznak heti egy - egy óra hittan megtartására. AZ ISKOLA HAGYOMÁNYRENDSZERE Az iskolával történő találkozás, az óvodai védett környezet elhagyása a gyermek, a szülő számára szorongást, bizonytalanságot okozó tényező. Ennek oldására született a beiratkozás alkalmával történő beszélgetés, az iskola, az osztály megtekintése. Ajándékkal köszöntjük az elsősöket a tanévnyitón és ezen a napon tartjuk az első szülői értekezletet is. Nemcsak a tanulók fogadása, hanem a tanulók elbúcsúztatása is ünnepélyes keretek között, ballagással, búcsúztatókkal, műsorral történik. 17

18 Az ünnepek sorában első helyen áll a karácsony, amelyben valamennyi osztály műsorral ajándékozza meg az egész iskola közösségét és szülőket, vendégeket. A farsangi bál és jelmezes felvonulás a tanulók és a szülők részére minden évben nagy eseménynek számít. A helyi vállalkozók nagyfokú anyagi és tárgyi segítséget adnak a rendezvény minél magasabb szintű lebonyolításához. A Föld napja alkalmából vetélkedőt, műsort, vagy rajzpályázatot hirdetünk meg. Anyák napján minden osztály bensőséges műsorral köszönti az anyukákat, nagymamákat osztálytermeikben. Nemzeti ünnepeinket iskolai szinten műsorral ünnepeljük, melyet egy - egy nevelő önkéntes alapon vállal el a tanév elején. Nyílt nap keretében adnak számot elsőseink szüleiknek és a tantestületnek fejlődésükről. Fogászati és táplálkozási, terítési vetélkedő szervezése. Alsós prózamondó verseny, iskolai szavaló verseny megtartása. " Egy nap az iskoláért " akció keretében szépítjük környezetünket. Tanulmányi háziversenyeket rendezünk, részt veszünk a tehetségesebb tanulókkal a területi versenyeken is. Levelező versenyekből az országos megyei illetve területi versenyeken is részt veszünk. Polgárvédelmi vetélkedőn, házi illetve területin egyaránt eredményesen megjelenünk. Iskolánk névadója tiszteletére Balla napok rendezése Az osztályok között labdarúgó, kézi-kosárlabda versenyek megrendezése. Év végi sportnap és gyermeknap szervezése. 18

19 Monori Májusi Napokon alkalomszerű részvétel. Jellegzetes jutalmazási és elmarasztalási tradíciók Dicséret műsorokon, versenyeken való eredményes részvételért adható. Az értékelési gesztus módja, lényege: Személyiség formáló történhet írásbeli vagy szóbeli formában. Intés, figyelmeztetés a házirend megszegéséért adható. Az értékelési gesztus módja, lényege: Személyiség formáló történhet írásbeli vagy szóbeli formában. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELE A beiratkozáshoz szükséges feltételek az iskola első évfolyamán: Csévharaszt község lakója, vagy egyéni elbírálás alapján a nem helyi lakos is felvehető. Óvodai szakvélemény, ennek hiányában iskolánk tanítója végzi el az iskolaérettségi vizsgálatot. Orvosi igazolás. Személyes megjelenés a szülővel. Születési anyakönyvi kivonat bemutatása. A belépési követelmények más iskolából érkező tanuló esetén: Köteles az a tanuló azon tantárgyból vizsgát tenni amiből az előző iskolájában nem tett meg, és további haladásához nálunk szükséges. A vizsga letételéhez időt biztosítunk. 19

20 Az iskolába iratkozás az iskola felsőbb évfolyamain: Az utolsó tanítási napot megelőző 4 héten belül érkezők szintfelmérésben vagy osztályozó vizsgában részesülnek. A 4-és 6. év végén belső vizsga, amely írásbeli teszt, példamegoldás esetleges szóbeli kiegészítéssel történik a NAT minimumszintje alapján a készségtárgyak kivételével. A tanév közbeni átjárás szabálya: Ha a szülő tárgyév január 31-ig írásban jelzi, hogy gyermeke a második félévben magasabb évfolyamba akar lépni, akkor február 10-ig osztályozó vizsgát tehet, sikeres vizsga esetén a következő évfolyamon folytathatja a második félévben a tanulmányait. Az iskolára jellemző, továbblépés szempontjából releváns periódus: A tanév. A tanévtől eltérő továbbhaladási engedélyt a leírtak szerint a szülőnek kell írásban kérnie évfolyamugrás esetén. A periódus során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés és a periódus végén átfogó írásbeli és szóbeli értékelés. A 4. és 6. osztály végén belső vizsga a készségtárgyak kivételével. A fenti értékelésbe vont tantárgyak évfolyamonként: 4. osztálynál - matematika, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, míg a 6. osztálynál- matematika, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, társadalmi ismeretek, természeti ismeretek. A továbbhaladásról a tantestület adott csoportja dönt. Az elmarasztaló értékelést követő utólagos korrekció lehetősége a javítóvizsga, melyet tárgyév augusztus 31. napjáig kell elvégezni. Pontos napjáról a tanulókat időben kell értesíteni az iskolának. 20

21 ÉRTÉKELÉS Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái és követelményei, a tanuló tudása értékelésének és minősítésének módja tanév közben és tanév végén azonos módon történik, kivétel az osztályban a készségtárgyakat nem érdemjeggyel, hanem szöveges módon értékeltük, 2004 szeptemberétől felmenő rendszerben bevezetjük az 1.-4.osztályban a szöveges értékelést, melyet az alsós munkaközösség dolgozott ki a jogszabályok figyelembe vételével. Az értékelés kifejezésének módja : 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. Az értékelés rendszeressége: Bármely értékelhető tanulói teljesítményre bármikor alkalmazzuk az értékelési mechanizmust, de legalább havonta egy érdemjeggyel. Az értékelés közlése: Tanév közben csak az OM által rendszeresített nyomtatványokat használjuk fel a szülők tájékoztatására, kivéve a szöveges értékelést. Az értékelési gesztusban domináns kiindulópont: A két értékelés között mennyit fejlődött vagy hanyatlott a tanuló, valamint az adott teljesítménynek mi az objektív értéke. Mindezt a nevelőtestület egységesen fogja alkalmazni munkája során, természetesen az objektív értéket véve elsődlegesnek. 21

22 A nevelőtestület döntése értelmében egységesen szabályozza a magatartás és szorgalom jegyek kritériumait, melyeket havonta jelez a szülők felé írásban a tájékoztató füzeten keresztül. Ezek a jegyek függetlenek a tantárgyi érdemjegytől. Magatartás jegy értékelésének követelményei: PÉLDÁS a tanuló magatartása, ha a közösségben jó munkával, jó kezdeményezéseivel kitűnik felelősséget érez társai tanulmányi előmenetele és magatartása iránt kötelesség - és tisztelettudó társainak példát mutat, betartja a házirendet nincs igazolatlan mulasztása iskolai és iskolán kívüli magatartásával öregbíti iskolánk hírnevét a Diák Önkormányzat munkájában aktívan részt vesz környezetbarát tevékenységet folytat JÓ a tanuló magatartása, ha az osztály életében részt vesz, de nem kezdeményező az iskolában és iskolán kívül is kultúrált magatartást tanúsít kötelesség és tisztelettudó igyekszik a házirend következetes betartására a megelőző félévben osztályfőnöki figyelmeztetésnél nagyobb fegyelmi büntetése nem volt 22

23 igyekszik öregbíteni iskolánk hírnevét VÁLTOZÓ a tanuló magatartása, ha az osztály munkájában csak vonakodva vesz részt kötelességét pontatlanul teljesíti, időnként udvariatlan és társaival szemben figyelmetlen rendszeretete ingadozó, időnként megszegi a házirend szabályait tapasztalható igyekezet a hibák kijavítására megelőző félévben igazgatói figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nem volt ROSSZ a tanuló magatartása, ha hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével tűnik ki a közösség, az osztály fejlődését súlyosan hátráltatja társainak általában rossz példát mutat az adott félévben igazgatói intése volt igazolatlanul mulasztott 23

24 Szorgalmi jegy értékelésének követelményei PÉLDÁS a tanuló szorgalma, ha kötelesség - teljesítése kifogástalan, öntevékeny, önálló feladatainak teljesítésében erejéhez, adottságaihoz képest jól felkészül a tanítási órákra, feladatainak teljesítésére, az órákon tevékenyen részt vesz korábbi tanulmányi eredményét megtartja vagy javítja minden tárgyból igyekszik erejéhez mérten teljesíteni a követelményeket füzetei, tankönyvei tiszták írásbeli munkájának külső alakja szép, tetszetős, áttekinthető rendszeresen olvas, bővíti ismereteit őrködik környezetének rendje felett JÓ a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkáját teljesíti erejéhez és adottságaihoz képest felkészül az órákra, azon tevékenyen részt vesz, vállalt kötelezettségeit teljesíti felszerelése és írásbeli munkája rendes tanulmányi eredményét megtartja 24

25 VÁLTOZÓ a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanusít törekvést kötelességét csak figyelmeztetés után teljesíti sokszor otthon hagyja felszerelését, többször nincs kész a házi feladata írásbeli munkája és rendszeretete, felszerelésének állapota kifogásolható tanulmányi előmenetelében visszaesés tapasztalható a megelőző időszakokhoz képest 1-2 tantárgyból HANYAG a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez viszonyítva nem, vagy nagyon keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében nagymérvű a visszaesése önmaga képességeihez mérten a megelőző időszakoktól kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan felszerelését nem tartja rendben, többször otthon hagyja, írása csak nehezen olvasható a tantárgyi követelményeknek nem tesz eleget Tankönyv jegyzék a 2004/05.tanévre Melléklet 1-4.oldal. Taneszköz igény az elkövetkezendő évekre A leltáríven feltüntetett eszközök meghibásodás esetén történő pótlása, a belépő új modulok, pl. mozgókép és médiaismerethez 25

26 szükséges eszközök megvásárlása, pl. digitális fényképezőgépek, számítógépek cseréje modernebbekre, alsós informatika bevezetéséhez termenként gépek, színes monitorral, nyomtatóval, megfelelő programokkal, hátsó udvar sportudvarrá alakításához szükséges anyagok, eszközök biztosítása. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta én. 26

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Házirend. Hatályos: 2009. szeptembertől

Házirend. Hatályos: 2009. szeptembertől Házirend Hatályos: 2009. szeptembertől Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Jogszabályi háttér... 3 2. A Házirend hatálya, érvényessége... 3 3. Jogorvoslati jog gyakorlása, érdekképviselet... 3 4. A

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2015. szeptember 1. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2015. október 21. dr. Molnár

Részletesebben

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2.

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Házirend Elfogadta a nevelőtestület: 2012.08.31. A fenntartó jóváhagyta. 2012.08.31. A házirend szabályainak alapja: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben