Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, augusztus 28. Megyesi Istvánné intézményvezető

2 Tartalom 1. Bevezetés 1.1 Az intézmény önmeghatározása 1.2 A pedagógiai program törvényi háttere 1.3 Székhelyintézmény, tagintézmények neve, címe, elérhetősége 2. Az intézmény nevelési programja - Óvoda 2.1 Az óvodai nevelés alapelvei, értékei, célkitűzése 2.2 A gyermek személyiségfejlesztését, közösségi életre történő felkészítését biztosító nevelési feladatok, tevékenységek 2.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek egyéni fejlesztését, fejlődését biztosító feladatok, tevékenységek 2.4 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 2.5 A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenysége 2.6 A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 2.7 Az egészségnevelés és környezeti nevelés elvei 2.8 A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 3. Az intézmény nevelési programja Iskola 3.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 3.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 3.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 3.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 3.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 3.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 3.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 3.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 3.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 3.11 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 3.12 Az utazó gyógypedagógiai ellátással kapcsolatos pedagógiai feladatok

3 1. Bevezetés 1.1 Az intézmény önmeghatározása A szeptember 1-től intézményünkhöz öt tagintézmény kapcsolódott. Valamennyi intézmény célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók képességeik függvényében sajátítsák el a társas kapcsolatok alapvető szabályai, a hétköznapi élethelyzeteknek megfelelő magatartási szokásokat, az egyéni lehetőségeikhez mért műveltségelemeket és munkafolyamatokat, hogy felkészüljenek a felnőttkori, segített, illetve önálló életlehetőségekre. A referencia- intézményként további célunk, hogy kidolgozott Jó gyakorlatainkat átadjuk, az adaptálást segítsük más szegregált oktatást, nevelést végző intézménynek, illetve többségi intézménynek. Nyitott intézményként segítjük gyógypedagógus és gyógypedagógus asszisztens, és a felnőttképzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzését. Módszertani sokszínűségünket, szakmai felkészültségünket a hálózati horizontális képzéseken, nyitott órákon, konferenciákon bemutatjuk. Célunk a folyamatos fejlődés, fejlesztés, mások tapasztalatainak adaptálása. A már kifejlesztetett jó gyakorlataink állandó felülvizsgálatával, új jó gyakorlatok kidolgozásával a szakmaiságunk fejlesztése, fejlődése biztosítható. Intézményünkbe a tanulók a megyei és országos Szakértői Bizottságok szakértői véleménye alapján kerülnek. Iskolafilozófiánk, öndefiníciónk kiindulópontja, vezérlője a gyermek. Egyéni arculatunk legfőbb jellemzője az, hogy gyermekeink sajátos nevelési igényűek, különleges bánásmódot igényelnek, ezért oktatásuk sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszik szükségessé. Célunk, hogy olyan oktató-nevelő munka valósuljon meg az intézményben, amelynek eredményeképpen a gyermekek önmagukhoz mért legmagasabb szintre jussanak el. Alapértékeink, amelyek pedagógiai programunk alapját képezik: - gyermekközpontúság sajátos gyermekszemlélet érvényesítése, - sokoldalú készség és képességfejlesztés, - szocializáció, - felzárkóztatás, tehetséggondozás, - munkára nevelés, társadalmi beilleszkedés elősegítése, - felkészítés az önálló életvitelre és családi életre - székhelyen a segített életvitelre, - egészséges életmódra nevelés, - nyitottság, korszerűség az oktató- nevelő munkában, - hagyományőrzés és teremtés az intézményben. Intézményünk működésében új alapérték a referencia-intézményi feladatokból adódóan a Jó gyakorlatok átadásával, adaptálásával, a felsőoktatási gyakorlóhelyi funkcióval összefüggő tevékenységek minőségi megvalósítása. Ezek a feladatok részletesen a Pedagógiai Program mellékleteként szereplő dokumentumokban szabályozottak. Alapértékeink alapján fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkat. Iskolánk missziója: diákjainknak képességeiknek megfelelően olyan értéket közvetíteni, amelyek segítségével emberi mintát és használható tudást adunk, és a társadalomba való beilleszkedésüket segítjük.

4 1.2. A pedagógiai program törvényi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012 (VI.4.) Kormán rendelet - A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1.3 Székhelyintézmény neve, címe, elérhetősége - Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Rövid neve: Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út : E - mail: kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu Telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u Hódmezővásárhely, Simonyi u Hódmezővásárhely, Aranyág 22751

5 2. A székhelyintézmény nevelési programja óvoda 2.1 Az óvodai nevelés alapelvei, értékei, célkitűzése Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Alapelvek: - A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, és bizalom övezi. - A nevelés lehetővé teszi, és segíti a gyermek személyiségfejlődését, az egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. - Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak. Az elvárásokat minden esetben a fogyatékosság jellege, súlyosságának mértéke határozza meg. Terhelhetőségét biológiai állapota, estleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei befolyásolják. Az óvodai nevelés az általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, és az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és a segédeszközök megléte biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, úgy, hogy a napirend során mindig csak annyi segítséget kap, amennyire szüksége van. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének sajátossága, hogy az egész napos tevékenység során, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását teszi szükségessé, melyek csoportos, kiscsoportos, vagy egyéni formában kerülnek megvalósításra. Ennek érdekében, sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák, szakszerű megválasztása szükséges. A fejlesztés rövidtávú céljai minden esetben komplex (gyógypedagógiai orvosi - pszichológiai) vizsgálatra, diagnózisra épülnek. A fejlesztő tevékenység team munkában kialakított, szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely elfogadó, az eredményeket értékelő. 2.2 A gyermek személyiségfejlesztését, közösségi életre történő felkészítését biztosító nevelési feladatok, tevékenységek A korai fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést, és az óvodaérettség elérését. A kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztés kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson: - az alapmozgások kialakítása, fejlesztése, - a manipuláció kialakítása, fejlesztése, - minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztésére, - a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, - a szobatisztaság és az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, - adekvát játékhasználat elsajátítatására, - a kognitív funkciók fejlesztésére. Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, sok ismétlésnek. A fejlesztés során törekszünk a motiváció fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztésére.

6 2.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek egyéni fejlesztését, fejlődését biztosító feladatok, tevékenységek Az egyéni fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai kompetencia, amely kiegészül a társszakmák terápiás együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának, pszichés fejlődési zavarának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező szakember együttműködése szükséges. A fejlesztés céljai minden esetben, a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai - orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira épülnek. Az egyéni fejlesztés a gyermek speciális nevelési szükségleteihez, a képesség - struktúra egyenetlenségéhez igazodó, sérülés - specifikus fejlesztés. Célok és feladatok: - a hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával, - a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, és használatuk megtanítása, - egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése, - az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermekek támogatása. A fejlesztést meghatározó tényezők: - a fogyatékosság típusa, súlyossága, - részesült-e korai fejlesztésben, - a kisgyermek életkora, pszichés és egészségügyi állapota, - készségei, képességei, - kognitív funkciói, meglévő ismeretei, - családi háttere Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi képességek fejlesztését. 2.4 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek - anyagi veszélyezettség felmérése, - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának felmérése - ( HH- hátrányos helyzetű, HHH halmozottan hátrányos helyzetű), - nem megfelelő taneszközzel, felszereléssel rendelkezők felmérése, - hiányos vagy nem megfelelő ruházat felmérése, - azok számának felmérése, akik óvodai programból, művelődési tevékenységekből, anyagi okokból maradnak ki, - nagycsaládból származók feltérképezése, egyéb hátrányok kiszűrése - (pl. munkanélküliség, szülők betegsége), - határon túlról érkezők számának felmérése, - védelembe vett, veszélyeztetett gyermekek felmérése, A csoportvezetők, a szülők elmondása alapján, ill. a nevelői munkát segítők jelzései során, esetlegesen a családgondozóval együttműködve, mérik fel a hiányokat, és jelzik az intézményvezető-helyettesnek. A gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó vezető a csoportvezető pedagógusokkal együttműködve segíti a szülőket.

7 A szülők egyéni segítése: - tájékoztató fogadóórák rendjéről, - a szülők folyamatos tájékoztatása, a faliújságon, a jogairól és lehetőségeikről, - segélykérő, támogató levelek írása, - étkezési támogatás. Szükség esetén az intézményvezető- helyettes jelzéssel él: - szülők, gyámok felé, - az illetékes polgármesteri hivatal, a rendkívüli és rendszeres gyermekvédelmi támogatás ügyintézésében, - a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat felé, - az illetékes jegyző, - gyámhivatalok felé, Közbenjárunk a gyermekek érdekében nonprofit szervezeteknél. 2.5 A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek - gyermeki jogok védelme, - prevenciós tevékenységek (esélyegyenlőség, családi nap, egészségnap), - segítségnyújtás a veszélyeztetettség megszüntetésében való részvétel (fogadóóra, családlátogatás), - jelzési kötelezettség az intézmény vezetése felé, - az igazolatlan hiányzások jelzése, dokumentálása, - folyamatos tájékoztatás az aktualitásokról, - segítő beszélgetés gyerekekkel, szülőkkel, - a gyermekek érdekében történő esetmegbeszélések, konferenciák, 2.6 A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái A gyermek személyisége a családi és az óvodai nevelés együttes hatására fejlődik, és a fejlődéséért mind a családnak, mind az óvodának megvan a maga felelőssége. A céltudatos óvodai nevelés csak akkor vezethet eredményhez, ha sikerül kellő összhangot teremteni a családi és az óvodai nevelés között. Napjainkban a pedagógus tanácsadó-, információnyújtó-, felvilágosító- és tájékoztató szerepe felértékelődik. A pedagógusnak minden nap a legkülönbözőbb megoldatlan problémákkal kell szembesülnie a családtagok pszichés érintettsége, a család kedvezőtlen vagy rossz anyagi- és társadalmi helyzete, az egyszülős vagy sokgyermekes családi háttér, a szülők iskolázatlansága és esetenként együttműködésük hiánya következtében. A pedagógus feladatai: - Partneri viszony kialakítása: A szülő az óvodai nevelés folyamatában együttműködő partner kell, hogy legyen. Összehangolt, aktív együttműködésünk elengedhetetlen feltétele a gyermek személyiségfejlődésének. Ehhez kölcsönös bizalom, őszinteség és egymás elfogadása szükséges. - A család megfelelő szemléletének kialakítása: Fontos, hogy a szülők tudják, gyermekük fejlesztésének ők is aktív részesei, az otthoni nevelés is nélkülözhetetlen láncszeme a tanulás folyamatának. Az óvoda és a szülő közötti kapcsolatnak állandónak kell lennie, kiterjedve a gyermek értelmi, mozgás, akarati és érzelmi fejlődésére.

8 - Reális jövőkép, közös célok megfogalmazása: A családi nevelés akkor segíti optimálisan a sérült gyermek személyiségének fejlődését, ha a szülő megfelelően értelmezi a követelmények és az elvárások egymásra épülését. Ehhez alapvető fontosságú, hogy a szülők széleskörű és szakszerű tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről, állapotának változásáról. A családdal való kapcsolattartás formái: - Fogadóóra: kéthavonta pénteken. Igény szerint akár napi, heti szinten is lehetőség nyílik a pedagógussal való konzultációra. - Nyílt tanítási napot rendezünk minden tavasszal, anyák napi megemlékezéssel egybekötve, de van mód arra is, hogy a szülő előzetes bejelentkezés alapján bármikor részt vegyen a foglalkozásokon. - Szülőknek készült tájékoztató fal: az aktuális tudnivalókról, intézeti eseményekről tájékozódhatnak. - Telefonon és ben is érdeklődhetnek a szülők a gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről, esetleges kérdéseiket ezen csatornákon keresztül is feltehetik. - A fontosabb információkról levélben kapnak tájékoztatást a szülők (tanév rendje, tanítási szünetek, fogadóórák, szülői értekezletek stb.) - Szülőknek készült tájékoztató füzet (prospektus), melyet az új gyermekek szülei kézhez kapnak. - Szülőklub: előadások az intézményben felmerült problémák és a szülők által javasolt témában. - Közös részvétel rendezvényeken 2.7 Az egészségnevelés és környezeti nevelés elvei Az egészségnevelés az óvoda immanens (minden nevelési folyamatban benne levő) mozzanata. Az óvodai nevelési program általános nevelési feltételei közé az alábbi egészségfejlesztő tevékenységek tartoznak: - Testi egészség (gondozás, ápolás, mozgásfejlesztés). Célja: a tisztaság igényének felkeltése, a fokozatos önállóság. Testedzés: a teremben vagy szabad levegőn való heti 5 alkalommal mozgásfejlesztés, testnevelés, lehetőség szerint állatasszisztált terápia, vízhez szoktatás, úszásoktatás, kirándulás - Speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi nevelés. - Egészségvédő képesség fejlesztése. Cél: hogy alakuljon ki a kisgyermekben egy olyan attitűd, amely a személyi és a környezeti higiénére, a mozgásos életmódra, az egészséges táplálkozásra, a kulturált étkezésre, másokon való segítésére irányul. Az önmaguk és társaik épségének óvására. - Lelki egészség (érzelmi biztonság nyújtása). - Szociális kapcsolatok kialakítása. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai beilleszkedése nehezebb. Itt kerülnek először olyan helyzetbe, amikor a vágy a cselekvés, szándék és végrehajtás közé akadályok ékelődnek. Nehezíti a helyzetet, hogy a kommunikáció hiányában nem tudják kívánságaikat, szükségleteiket jelezni, kódjai nem egyértelműek az új környezet számára. A csoportban megtanul alkalmazkodni, vágyait késleltetni, a szituáció ismétlődésével lassan tájékozódni az új helyzetben, megtanulja "elviselni" társait, majd fokozatosan közelít a

9 számára szimpatikusabbak felé, mindig érezve, hogy a szeretetet, biztonságot adó felnőtt közelében van. A napirend, a foglalkozások változatos ismétlődése, a pihenés, szabad játék számtalan lehetőséget ad az egymásra figyelésre, az együttes örömszerzésre, a másság elfogadásának segítésére. Megtanulják az elemi illemszabályokat. 2.8 A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az óvodai nevelés gondoskodik: - a gyermeki szükséglet kielégítéséről, - az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, - a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről, - integrációs felkészítésről, - szociális helyzetből eredő hátrányok ellensúlyozásáról, - akadálymentesítésről, - a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, - differenciálásról a gyermek képességeinek figyelembe vételével, megfelelő szakemberek biztosításával (szurdopedagógus, tiflopedagógus, konduktor, logopédus, gyógypedagógus), - a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből eredő hátrányok ellensúlyozásáról. Veszélyeztetettség, a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv 5. -a szerint olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Hátrányos helyzetű gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és az alábbiak közül egy fennáll: - alacsony iskolai végzettségű szülő, - alacsony a foglalkoztatása a szülőnek (munkanélküli 12 hónapig), - elégtelen lakókörnyezet Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek: - aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a hátrányos helyzet feltételei közül kettő áll fenn, - nevelésbe vett gyermek, - utógondozott, - egyedi elbírálás a gyámhatóság által Az óvoda biztosítja: - Valamennyi hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családjával való szorosabb együttműködést, kommunikációt, cél a hátrányos helyzetből adódó lemaradások ellensúlyozása (családsegítés, gyermek és ifjúságvédelem, személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel, rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről).

10 - A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, megsegítését, fejlesztését (óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele, folyamatos fejlettségmérés, megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás, differenciálás). - A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek óvodai szocializációját, cél a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek óvodai szocializációjának, családi életének, helyzetének figyelemmel kísérése. (Óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele, a veszélyeztetettnek nyilvánított gyermekre fokozottan kell figyelni annak érdekében, hogy azonnali intézkedésre kerülhessen sor, amennyiben a család helyzetében olyan változás következik be, amely a gyermek épségét veszélyeztetné, amennyiben ezek a gyermekek nem járnak rendszeresen óvodába, jelzéssel kell élni a gyermekvédelmi szervek felé, szükség esetén, lehetőségeinkhez mérten segítségnyújtás a családnak). - A sajátos nevelési igényű gyermek családjával való szorosabb együttműködést, kommunikációt, cél a sajátos nevelési igényből adódó lemaradások ellensúlyozása, a gyermekek optimális fejlődésének biztosítása (partnerközpontú működéssel, a szülői igények figyelembe vételével, személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel, a gyermek állapotának elfogadásával kapcsolatos nézetek kicserélése, szülőklub indítása, rendszeres kapcsolattartás a gyermek fejlődéséről). - Megfelelő szakellátást, cél, hogy minden rászoruló gyermek kapja meg az állapotának megfelelő fejlesztést, lehetőleg az óvoda falain belül (szoros együttműködés az óvodában dolgozó kollégákkal). - Tehetséggondozást (szakkörök).

11 3 Az intézmény nevelési programja Iskola 3.1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az intézményi nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei Az intézmény hagyományaival, tapasztalataival és a korszerű gyógypedagógia módszereivel, eszközeivel teljesíti feladatait. Gyógypedagógiai oktató-nevelő munkánk során a differenciált, individualizált képesség-fejlesztést mindig szem előtt tartjuk, mivel a gyermekeink eltérő egyéni képességekkel rendelkeznek. Az ismeretanyag tartalmát mindig az életkorhoz igazítottan építjük be nevelési- oktatási programunkba, és soha nem tévesztjük szem elől a tanítási tanulási folyamatban a gyermek motiválását, aktiválását, mert valljuk, hogy a gyermek ne csak passzív alanya legyen az oktatási- nevelési folyamatnak, hanem aktív résztvevője és gyakorló alanya. Mindig törekszünk arra, hogy a gyermeket egyéni képességeinek és szintjének megfelelően sikerélményhez juttassuk, a tanulási kudarc elkerülésének, ennek egészséges feldolgozásának érdekében. A tanítási- tanulási folyamat folyamatos, fejlesztő ellenőrzését, értékelését mind a gyerekre, mind a pedagógusra vonatkozóan, egyaránt alapelvünknek tekintjük, a fejlesztő értékelés nem maradhat el az oktatási-nevelési folyamatból. A fejlesztő és építő értékelés serkenti a gyermek teljesítményét, biztosítja a gyermeknek a sikerélményt, amely nélkülözhetetlen a gyermek pozitív személyiség fejlesztéséhez. Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket állítja középpontba, amely fontos szerepet szán a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének. Pedagógiai munkánk kiindulópontja a gyermekek képességeinek maximális kihasználása. Munkánkat a demokrácia és a humanizmus értékei hatják át. Olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amely biztosítja számukra az egyenértékűség érzését. Munkánkat a normalizációs elv alapján végezzük. A nevelés oktatás során figyelembe vesszük, hogy az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során vezetésre, segítségre, folyamatos irányításra van szükség. A szenzoros és mozgásos közlések befogadására fogékonyabbak a tanulók, ezért szemléletes rávezetéssel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel eredményesebb a fejlesztés. Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. érzékszervek működési zavarai, mozgászavar, epilepszia) jelentős mértékben befolyásolják az egész személyiség fejlődését. A pedagógiai folyamat során tág teret kell biztosítani a hátrányok kezelésére, az egyéni bánásmódra. A nagymértékű egyéni különbségek miatt a csoportok összetétele rendkívül heterogén. Ez a pedagógiai helyzet csak a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal (habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, gyógytorna, logopédia, különféle terápiák) oldható meg optimálisan. A fent említett pedagógiai alapelveink áthatják iskolánk minden nevelési területét. Az intézményi nevelő oktató munka pedagógiai céljai A cél meghatározása a pedagógia központi kérdése. A cél, nevelési eredményeket meghatározó érték és normarendszer. A pedagógiai tevékenység egészét meghatározzák a célok. A nevelési célokban mindig a társadalmi elvárások fogalmazódnak meg a személyiség szubjektív szükségleteinek figyelembevételével.

12 Általános célok: A sajátos nevelési igényt tekintve középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg fogyatékos) és súlyosan, halmozottan sérült - továbbiakban SNI - tanulók nevelését, oktatását, képzését és habilitációját, rehabilitációját ellátó óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola, szakiskola és kollégium célja, hogy a tanulók képességeik függvényében: - ismerjék meg, sajátítsák el és normakövetéssel alkalmazzák az emberi együttélés, a társas érintkezés alapvető szabályait, - a köznapi helyzetnek megfelelő magatartási szokásokat, - a képességeikhez mért műveltségi elemek elsajátításával készüljenek fel a segített felnőttkori életlehetőségekre. Az intézmény célkitűzései között első helyen szerepel az értelmileg fogyatékos tanulók képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, az általános fejlesztés az életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően. Kiemelt célok: - a hiányosan működő képességek korrekciója, valamennyi területen és osztályfokon, - a társadalmi beilleszkedés feltételeinek elősegítése, - a személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns magatartással, - az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel és értékekkel. Mindezt: - egyéni és kiscsoportos formában történő képességfejlesztéssel, - a képességek fejlesztése során differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtással, - a tartós tanulási fogyatékosságot, magatartás zavart mutató tanulók fejlesztésében terápiás eszközök és eljárások alkalmazásával érjük el (pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció), - tanórán kívüli szolgáltatások, programok. Mindezek megvalósulásához támogató feltételeket teremtünk: - elfogadó élettér, amelyben az SNI gyermek, tanuló érzelmi biztonságban, védettnek érzi magát, - olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben gyermek és felnőtt jól érzi magát, melyben minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, különbözőségét, a másságot is elfogadva, - törekszünk arra, hogy az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapuljanak, - az intézményi élet megbízható ritmusa orientációt, biztonságot nyújt, valamint közeget a pihenéshez és kikapcsolódáshoz, - lehetőséget kap arra, hogy cselekvési kompetenciáit, élményszerző képességeit minden területen kibontakoztathassa, - szociális kapcsolatokat alakíthat ki, legyenek barátai, kommunikációs közeledései és válaszadási próbálkozásaiban támogatást találjon, - lelki és erkölcsi támaszt kap, amely abban nyilvánul meg, hogy emberi méltósága, személyisége a gyengeségei ellenére- számítson és fontos legyen másoknak, - környezetével dinamikus kapcsolatban álló intézmény, - a szegregáció lehetőséghez mért- leszűkítése, PR tevékenység,

13 - integrációs törekvések a tanórán kívüli tevékenységekben, - részvétel a közvetlen társadalmi környezet oktatási, kulturális, sport és szakmai életében, - a súlyosabban, halmozottan sérült gyermekek fogadása, - a gyakorlati oktatás felé irányuló pedagógiai munka szervezett kooperációban (széleskörű általános, gyógypedagógiai és speciális eljárások kompetenciáival bíró pedagógustestület, humán szakemberek, szülői együttműködés). Célkitűzéseink: A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásának és nevelésének legalapvetőbb célja a szociális beilleszkedés megvalósítása, melynek érdekében a nevelés-oktatás feladata: - a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, - a szocializációs képességek kiemelt fejlesztése, - a tanulói aktivitás serkentése, a folyamatos motiváció biztosítása, - gyakorlatorientált képzés, - az életvezetési technikák elsajátíttatása, gyakorlása, - a képességek korrekciója és fejlesztése, egyéni és kiscsoportos formában, - egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a hátrányok csökkentésére, - az épen maradt, kevésbé sérült részképességek feltárása és fejlesztése, - a személyiség gazdagítása: az önelfogadásra, mások elfogadására, toleráns magatartásra nevelés, - az eredményes társadalmi integrációra törekvés. A képzés során a tanulók egyéni képességeihez igazodva kell elsajátíttatni minden olyan tevékenységet, amellyel az iskolai oktatás befejeződése után találkozhatnak. A személyiség alakítására a játék van a legnagyobb hatással. Nevelő, fejlesztő hatása a tanulás és a munka tevékenységébe is beágyazódik. Ezért fontos az alkalmazása a képzés minden területén. Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai: Az általánosság szintjén a következő elvárásokat, követelményeket fogalmazzuk meg, amit az értelmileg fogyatékos tanulónak a képzési idő végére el kell érnie: - ismerje, fogadja el az alapvető emberi értékeket viselkedésében, egyszerű szociális kapcsolataiban normakövetéssel ezek jelenjenek meg, - legyen képes önmaga ellátására, a mindennapos tevékenységekben való együttműködéssel járuljon hozzá léte biztosításához, - tapasztalja meg saját személyét, kapcsolódjon be önkifejezést segítő foglalkozásokba, (pl: játék, sport, ének, zene, tánc drámajáték, kézművesség, stb..) - ismerje környezetét, tudjon abban önállóan, vagy kevés segítséggel tájékozódni, - legyen igénye saját környezete esztétikusabbá tételére, - legyen képes mozgását irányítani, törekedjen a különbözőmozgások összehangolására, - tudjon egyszerű cselekvéseket, néhány mozzanatból álló mozgásokat utánozni, legyen képes szenzoros korrekciók végrehajtására, a felesleges mozdulatok kiküszöbölésére, - legyen képes a begyakorolt egyszerű mozgásformák spontán végrehajtására, - egyéni sajátosságok figyelembe vételével felnőttek irányítása mellett legyen képes munkafolyamatok megismerésére, egyszerű munkafogások elsajátítására, gyakorlati tevékenységekben való alkalmazására, - a különböző mértékben elsajátított kultúrtechnikai ismereteket praktikus helyzetekben segítséggel tudja alkalmazni, - eredményes, sikeres ismeret elsajátítás önmaga képességeihez mérten,

14 - kulturált érintkezési formák elsajátítása, elemi írott és íratlan szabályok betartása, illemszabályok elsajátítása, alkalmazása főként irányítással, - társas kapcsolatok fenntartása, önuralom, - tájékozódás a közvetlen környezetben, - az élő és épített környezet értékeinek felismerése, környezetvédő, óvó cselekedet elemeinek megnyilvánulása különféle helyzetekben, - önmaga és a társainak elfogadása, megértése, türelem a társakkal szemben, mások hátrányos helyzeteivel való visszaélés elkerülése, - erkölcsös viselkedés és megnyilvánulás a társakkal szemben, szeretet, segítőkészség, - a szorgalom és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása, - a rongálás elítélése saját helyzettől, képességtől függően. Iskolánk és kollégiumunk az SNI gyermekeknek, tanulóknak széleskörű szolgáltatást kínál: - speciális, a sajátos nevelési igényhez adaptált óvodai nevelési programot, fejlesztő nevelés-oktatás programját és helyi tantervet és szakképzési programot, illetve a kollégium nevelési programját, - napközit, - szakköröket, sportkört, - logopédiai ellátást, - gyógytestnevelést a pedagógiai szakszolgálat által, - konduktív mozgásfejlesztést, terápiás célú úszásoktatás, - lehetőség szerint állatasszisztált terápiák ( lovas, kutya) - Munkahelyi gyakorlat programot, - erdei iskolai programot, - nyári napközit, táboroztatást, tanulmányi kirándulásokat, - lehetőséget a hitoktatásra fakultatív formában (Az értelmileg akadályozott gyermek számára a tanterv nem írja elő a hit-és erkölcstan oktatását tantárgyi keretek között, mert az egyes tantárgyak tananyag tartalma magába foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekekhez mért ismeretanyagot.) A tanulók különös gondozási igényét kielégítve fejlesztő és terápiás csoportokat szervezünk. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével is segítjük a családokat, a kollégiumban lakó tanulók teljes egészségügyi ellátását elvégezzük. Eseti gondozó, ellátó munkával járulunk hozzá a bejáró tanulók egészségügyi ellátásához, gondoskodunk a tanulók egészséges étkeztetéséről, az alapvető egészségügyi szokások, önellátó tevékenységek elsajátításáról, alkalmazásáról. Iskolánk ellátja az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Kar és a SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet nappali és levelező tagozatos gyógypedagógus hallgatóinak gyakorlatvezetését a főiskolák felkérésének és előírásainak, elvárásainak megfelelően. Továbbá együttműködési megállapodás alapján a nevelő-oktató munkát segítők képzéséhez a gyakorlati lehetőséget biztosítjuk. A középiskolák diákjai számára a közösségi szolgálatát teljesítését is lehetővé tesszük. Az intézményi nevelő oktató munka pedagógiai feladatai Az intézményünknek a célokból, az alapelvekből következően konkrét feladatai vannak, amelyeknek a nevelő-oktató munkánk minden területén érvényesülnie kell.

15 Kiemelt feladatok: - biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek tanulóink sajátos iskolai neveléséhez szükségesek, - az alapfokú iskolázás teljes tartalmában - szükségleteinek megfelelően- egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesíteni a rászoruló tanulót, - megfelelő tanulásszervező formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált, az egyéniesített fejlesztés, - olyan tanulási környezetet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, amelyben a valóságról sokoldalú, konkrét tapasztalatokat szerezhet és a közvetlen vizsgálódásokból kiindulva, juthat el a tanuló az ismeretek képi, majd absztrakciós szintjéhez, - a szülők és az iskola között olyan kapcsolat megteremtése, ahol a nevelési feladatok megvalósításában partnerként vesz részt a szülő, - a tanuló szükségletének és a szülők igényének megfelelően teljes ellátás biztosítása - ügyelet, oktatás, étkeztetés, fejlesztő felkészítés, napközi, tanulószobai ellátás, szakkörök, klubok, tehetséggondozás, - a tanítás-tanulás folyamatában - a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva megértetni, elsajátíttatni az egészség megóvásának fontosságát, a környezetünk védelmével összefüggő teendőinket, - a tanulók és szülők folyamatos tájékoztatása iskolai tevékenységük fejlődéséről, elért eredményeikről, lehetőségeikről, - feladata a törvények és szabályozók szellemében a gyermekvédelmi tevékenység megszervezése, működtetése, a szociális hátrányból eredő különbségek csökkentése, - a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása a konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében, - bizonyos általános ismeretek megalapozása az életkor, az értelmi fogyatékosság, a fejlettség figyelembe vételével, - az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése, - önmaga és társai másságának felfogadása, felismerése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségi szintnek megfelelően, - a testi és lelki egészség megőrzése, a maradandó testi és lelki állapotváltozás megismertetése, elfogadtatása, - oldott humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem, az érzelem szabadon kibontakozik és az emberi kapcsolatok kiteljesednek, - a jól működű képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, önbecsülésük kialakítása, - a kommunikációs, szocializációs folyamatok elősegítése, fejlesztése, - a tanulási, tevékenységeken keresztül az egész személyiség formálása, fejlesztése. A nevelési célok szoros összefüggésben vannak a pedagógiai eszközrendszerrel. Az eszközrendszeren azokat az eljárásokat, módszereket, eszközöket értjük, amelyek a nevelés feladatainak megvalósítására alkalmasak. A nevelési cél változása előbb vagy utóbb módosítja az eszközrendszert is. A cél- és eszközrendszer között azonban kölcsönhatás van. Nevelési eszköznek leggyakrabban a gyerekek fő tevékenységi formáit tekintjük, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik. A nevelési módszer pedig a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizációját jelenti. A

16 nevelés eszközei, eljárásai valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat egymással összefüggő, egymást feltételező nagyon fontos elemei, tényezői, a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljaitól Ebből adódóan a nevelési módszereinket hozzá kell igazítani az előzőekben leírt célokhoz. A nevelési módszer a pedagógus illetve pedagógusközösség tervszerű és szervezett eljárásai, tevékenységei, amellyel egy adott pedagógiai feladatot megold. A módszerek nem mesterkélt eljárások, hanem a gyerekek tevékenységébe beillesztett pedagógusi tevékenységek. A módszerek szorosan összefüggnek egymással, rendszert alkotnak, bonyolult kölcsönhatásban érvényesülnek. A nevelési módszereknek igazodniuk kell: - a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségükhöz és a tanulók képességeihez, - a pedagógusok személyiségéhez, pedagógiai felkészültségéhez, kultúrájához és vezetői stílusához, - a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. Különböző célokat és feladatokat különböző módszerekkel, különböző szervezeti keretek között tudjuk hatékonyan megvalósítani. Nagymértékben segítik a differenciálást a tanulók képességeihez igazodó módszerek. Szükséges a hagyományos bemutatás, magyarázat mellett olyan korszerű módszerek alkalmazása, amelyek biztosítják a tanulók érdeklődésének fenntartását, a tapasztalati tanulás, a tanulók önálló ismeretszerzését. Építenek a tanár és tanulók közös tevékenységére, fejlesztik a tanulók gondolkodását, kommunikációs képességét, önismeretét, szociális képességét. (Kooperatív tanulás, egyéni és/vagy páros munka, drámajáték, projekt, vita, interjú, előadás, megbeszélés, verseny, kísérletezés stb.). A módszereket és a tanulásszervezési formákat mindenkor a didaktikai feladatoknak és a tanulók sajátosságainak kell alárendelnünk. Hatékony tanulás csak korszerű és változatos szervezeti formák alkalmazásával valósulhat meg. A hagyományos frontális osztálymunkát fel kell váltania a célszerű, konkrét pedagógiai szituációhoz és a tanulók sajátosságaihoz igazodó csoportos és egyéni munkának. A pedagógus közvetlen irányításával zajló frontális munkától, az aktív tanulásra ösztönző csoportmunkán át juthatunk el tanulóink teljes önállóságáig. A csoportmunka előnye: a jó képességű tanulók dinamizmusa magával ragadja a gyengébb képességű tanulókat. Elősegíti az empatikus készségek, a szociális kompetenciák és a toleranciakészség fejlesztését. Az egyéni munka előnye, hogy tanulóink saját ütemük szerint dolgozhatnak. A pedagógusnak nagyobb lehetősége van az egyénre szabott, differenciált feladatadásra tanári segítés mellett. Ez biztosítja a tanulók eredményes munkáját, ami növeli pozitív beállítódásukat, teljesítőképességüket, segíti önértékelésük kialakítását. Gyermekeink számára a fogyatékosság típusához és súlyossági fokához igazodó tankönyvcsaládok és munkafüzetek állnak rendelkezésre. A korszerű taneszközök bővülő választéka, a differenciálás legkülönfélébb változásait biztosítja. Az fénymásolók, számítógépek, projektorok, digitális táblák lehetővé teszik saját tervezésű, differenciált feladatlapok, gyakorlóanyagok, szemléltető anyagok készítését, alkalmazását, a digitális tananyagok adaptált felhasználását. Gyermekeink elsődlegesen tapasztalati személyiségek, így a tapasztalatszerzésnek, a követendő mintaadásnak, gyakorlásnak megerősítésnek, szerepjátéknak, fejlesztő játékoknak és beszélgetéseknek jelen kell lennie a tanítás és nevelés egész folyamatában.

17 3.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Nevelési és oktatási intézményünk legfontosabb feladata tanulóink személyiségének minél teljesebb mértékben történő kibontakoztatása. Az iskola pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: - a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátítása, és az ezekre épülő differenciálás. E két feladat azt a célt szolgálja, hogy az SNI tanulóink: - a különböző szintű adottságaikkal, - eltérő mértékű fejlődésükkel, - az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, - egyéb tevékenységeikkel, - spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakítására, fejlesztésére. A tanagyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: - elsajátított ismereteit, - világszemléletük, világképük formálódását, - társas kapcsolatait, - eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, - tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: Az iskolai nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret a színes, sokoldalú, iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának. Fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddze akaratukat. Járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. A pedagógiai programunk magvalósításához elengedhetetlen a közös gondolkodás a mindenkori Fenntartó és iskola dolgozói és közvetlen partnerei részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének harmonikus fejlődése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a családi, és a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:

18 1. Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok (a tanulók értelmi fogyatékossága miatt nagyon korlátozottak) A tanulási motívumok fejlesztése: - a megismerési vágy fejlesztése, - az érdeklődés fejlesztése, - a felfedezési vágy fejlesztése: a megfigyelési késztetés, az értelmezési vágy, - a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése, - a tanulás teljesítményvágy optimalizálása, - tanulási sikervágy és kudarcfélelem, - tanulási elismerésvágy, - tanulási kötelességvágy, - tanulási kötelességtudat, ambíció A kognitív képességek fejlesztése: - kognitív műveletek fejlesztése, - felismerés és kivitelezés, - gondolatképzés, - összehasonlítás, - azonosítás, - sorrend felismerés, - elemi kombinálás, - tapasztalati következtetés, - megfigyelés, - értelmezés, - kognitív kommunikáció, - ábraolvasás, ábrázolás, - beszéd és beszédértés, - írás és olvasás, - gondolkodás, - viszonyítás, - általánosítás, - probléma megoldás. Mindezek a képességek csak nagyon elemi szinten és egyénenként differenciált módon alakíthatók ki tanulóinkban. 2. Segítő életmódra nevelés A nevelés szociális értékrendek megismerésének, a pozitív értékrend elfogadásának és az a szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, a kreativitás növekedésének elősegítését jelenti. Ebből következik, hogy a nevelés, személyiségfejlesztés feladata kettős: - a szociális kompetencia gyarapítása, - a pozitív egyéni értékrend és a kreativitás növelésének segítése. A szociális kompetencia fejlesztése Feladatunk a megfelelő szociális szokások, minták, készségek és ismeretek elsajátításának elősegítése, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a szociális viselkedés alapvető szabályait, megértsék a szabálytudat szerepét.

19 Az egyéni szociális értékrend fejlesztése: A szociális hajlamok (kötődés, rangsorképzés, birtoklás, szexualitás stb.) öröklött motívumok, működésük és szerepük a tudattalan és szándéktalan döntésben, viselkedésben nyilvánul meg. Feladatunk a szociális értékrend fejlesztése terén olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttműködésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk káros következményeit. A szociális szokások: hasonló helyzetekben mindig hasonló magatartást, viselkedést váltanak ki. Feladatunk a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. Olyan iskolai életrend kialakítása, működtetése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvárhatók. Szociális minták: mások szociális viselkedésének, magatartásának vizuális leképezései. Feladatunk az élményszerű, pozitív minták felkínálása, személyes példamutatással. Az antiszociális minták hatásának csökkentése, fékezése. Szociális kommunikáció fejlesztése: A szociális kommunikáció két összetevője a nonverbális érzelmi kommunikáció és a szóbeli szociális kommunikáció. Feladatunk egyrészt a meghatározóan pozitív érzelmi légkör megteremtése és fenntartása az osztályokban, a tantestületben, az iskolában, amelyben a pedagógusok és a tanulók is biztonságban, jól érzik magukat, amelyben a tanulók érzelmi karaktere, személyisége optimálisan fejlődhet, másrészt a verbális eszközök fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók képesek legyenek megértetni magukat a világban. A szociális érdekérvényesítés fejlesztése: A szociális érdekérvényesítő viselkedés négy alapvető módja: a megosztás, osztozkodás, elosztás és a megszerzés. Feladatunk a pedagógusok és a tanulók közötti szociális kölcsönhatások optimalizálása, a tanulók egymás közötti optimális szociális kölcsönhatásainak elvárása. Segítőképesség fejlesztése: A segítőképesség nagyon sokféle aktuális helyzetben, sokféle normát, szabályt, szokást követve valósulhat meg. Feladatunk, hogy az iskola kínálja fel a segítés sokféle lehetőségét, módját, olyan segítő légkört alakítson ki és tartson fenn, amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység. A pedagógus feladata, hogy az alkalmas mintákat a tanagyagból kiemelje úgy, hogy a segítés mintáival a tanulók rendszeresen szembekerülhessenek. Együttműködési képesség fejlesztése: Olyan közös érdeket szolgáló viselkedés, amely önállóan vagy a vezetéssel, a segítéssel összefonódva érvényesül. Feladatunk, hogy a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés formáival (együtt cselekvés, közös feladatmegoldás, közös kirándulás stb.) Az iskola úgy szervezze tevékenységeit, hogy a tanulók rendszeresen, legalább havonta vegyenek részt olyan tevékenységben, amely a segítő együttműködés által valósul meg.

20 Egészséges és kulturált életmódra nevelés (részletesen lásd: Egészségnevelési program) Az egészséges életmód olyan aktivitás, amely a szervezet, a pszichikum szükségleteinek. a kulturált életmód a személyes szükségletek, vágyak igényes, színvonalas kielégítése. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés a személyes kompetencia fejlesztését, eredményességének és igényességének növelését jelenti. Az iskola alapvető feladata a prevenció, a személyes kompetencia fejlődésének segítése., Iskolánkban az értelmileg fogyatékos tanulók körében a személyes képességek fejlesztésén és azon belül az önkiszolgálási képességek fejlesztésén van a hangsúly. 3. Testi képességek fejlesztése Feladatunk a testi képességek kifejlesztése és folyamatos karbantartása, mozgásnevelés és testnevelés órák, az úszás jótékony hatásainak kihasználása, tömegsport, egészséges versenyszellem kialakítása (sportversenyek, sportnap), a minél gazdagabb sportköri élet kihasználása, valamint a társuló mozgásfogyatékosság habilitációja, konduktív fejlesztés. A kondicionálási és a koordinációs képesség fejlesztése, karbantartása különféle táncok tanulásával (integráltan bármely óra keretén belül, táncszakkör, színjátszó szakkör), a kézügyesség fejlesztése különféle tevékenységek során a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben (kézműves szakkör). Önellátási képesség fejlesztése: Feladatunk az önellátó képesség, viselkedés tevékenységformáinak megismerése, gyakoroltatása, tudatosítása változatos formákban a képességeknek és az életkori sajátosságoknak megfelelően (egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, az osztályterem, hálótermek berendezéseinek rendben tartási igénye, a háztartási és a ház körüli munkák, a közlekedés, a vásárlás szokásai, mintái, készségei) Befogadóképességek: Feladatunk a zenei befogadóképesség szándékos fejlesztése megfontoltan válogatott zeneművek rendszeres hallgatásával, az iskolai élet minden arra alkalmas mozzanata legyen alkalmas a művészi értékű zene hallgatására. A vizuális befogadó készség fejlesztése: Az iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, amiben a tanulók jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényességüket, a szép iránti fogékonyságukat (évszaknak, ünnepeknek, jeles napoknak megfelelő dekoráció, udvar, tantermek, folyosók, ebédlő, stb. tisztántartása). Szakmai képzés alapozása: a speciális kompetenciák fejlesztése Az alkotóképesség fejlesztése, tág értelemben vett alkotóképesség kreativitás, lehetővé teszi, hogy kisiskolás kortól kezdve tudatosabban tervezzük meg az alkotóképesség fejlesztésének feladatait, hogy feldúsítsuk az alkotóképességet fejlesztő tevékenységet. Feladatunk, hogy feltárjuk az alkotótevékenységre alkalmas tantárgyi tartalmakat. További fontos feladatunk olyan tanórán kívüli szakkörök, művészeti képzések (kézműves szakkör, táncszakkör, színjátszó szakkör) működtetése, amelyek tartalma felhasználható az alkotó tevékenység kibontakoztatására, az iskolán kívüli lehetőségek minél jobb kihasználása.

21 3.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A NAT értelmében az egészségnevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Intézményünk egészségnevelési programjának kidolgozása során figyelembe vettük, hogy: - sajátos nevelési igényt tekintve értelmileg fogyatékos gyermekeket nevelünk, - a programot intézményi szinten, az óvodától a készségfejlesztő speciális szakiskoláig átfogóan kell megvalósítani, - az egészségnevelést tantárgyakon átívelő, kereszttantervi kompetenciaként valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon is megvalósuló általános fejlesztési feladatként szükséges kezelni. Az egészségnevelés részterületei: - egészséges táplálkozás, - rendszeres testmozgás, - személyi higiéné, - szabadidő hasznos eltöltése (aktív), megfelelő aránya, - lelki egyensúly (megfelelő önismeret, önértékelés). A prevenció: A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására, az egészség megőrzésére irányul. Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és a családi élet kialakítása, fenntartása, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése. Az egészségnevelés alapelvei intézményünkben: Napjainkban az egészség-, egészségvédelem, egészségnevelés fokozottabban előtérbe került. Ezért szükségessé vált, hogy az SNI gyermekek is minél fiatalabb korban elemi szinten megismerjék ezen lényegét, az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Intézményes nevelésük végéig következetes oktató-nevelő munkával az egészségnevelés céljai és feladatai képességeiknek megfelelően beépüljenek mindennapi szokásrendjükbe, erősödjön személyiségük, csökkenjen az ártó tényezők hatása és az iskola befejezése után a diákok a saját életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat. A tanulók ez által olyan képességek birtokába kerülnek, mely értékrendjüket, életviteli szokásaikat pozitívan befolyásolják.

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Az intézmény adatai...9 1 Intézményi Stratégia... 10 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM szám: 100921 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A képzőművészet, a mozgásművészet, a népművészet, a zene, az irodalom, a művészet megannyi ága alkalmas arra, hogy képet

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1.

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Tóth Margit Kornélia

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2.sz. melléklet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 19 Helyi tanterv (általános iskola, Nyíri út 30.) 52. 20Autizmus spektrumzavarral élők helyi tanterve 53

TARTALOMJEGYZÉK. 19 Helyi tanterv (általános iskola, Nyíri út 30.) 52. 20Autizmus spektrumzavarral élők helyi tanterve 53 Pedagógiai Program KECSKEMÉTI GYÓGYPEDAGÓGIAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2013. 6000 KECSKEMÉT, NYÍRI ÚT 30. TARTALOMJEGYZÉK 1 A kecskeméti gyógypedagógia története 4 2 A Kecskeméti Gyógypedagógiai

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben