MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendje A tanulóknak az intézmény döntési folyamatban való részvételi jogai, gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabálya Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv HELYI TANTERV A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettantervnek megfelelő óraszámok Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának alapelvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása A mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai Sajátos pedagógiai módszerek alkalmazása, projektoktatás A választható érettségi tantárgyak, és annak teljesítése A középszintű érettségi és témakörei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezetnevelési elvek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanulók jutalmazásával, magatartásának és szorgalmának minősítésével összefüggő alapelvek A Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény szakmai programja... (külön csatolva) 2

3 BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMOT a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola tagintézménnyel bővült nevelőtestülete készítette és fogadta el. Jogszabályi háttere alapvetően a Nemzeti köznevelési törvény (2011.évi CXC. törvény) és 20/2012 EMMI rendelet. A pedagógiai program kialakítása során törekedtünk arra, hogy közös célokat, alapelveket úgy fogalmazzuk meg, miközben mindkét intézmény megtartsa saját arculatát, értékeit, hagyományait, helyi tantervét. Az újragondolt pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a személyiség- és közösségfejlesztés, a szülők, tanulók és pedagógusok együttműködési formáinak továbbfejlesztése, a környezetnevelési és egészségvédelmi program, a tanulók értékelési-, ellenőrzési- és mérési rendszere. Intézményünk gimnáziumi képzése 6 csoporttal bekapcsolódott a kompetencia alapú oktatást támogató TÁMOP pályázatba, melynek célja az, hogy az ismeretek magas színvonalú elsajátítására alapozva tanulóink a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek, valamint a digitális technika alkalmazása beépüljön a tanórákba. Szaktanáraink egymástól tanulva más csoportokban is hasznosítják a pályázat során szerzett ismereteket A pedagógiai program kidolgozása kapcsán figyeltünk arra, hogy a pályázat fenntarthatósága biztosított legyen, a 2008-ban megfogalmazottak továbbra is érvénybe maradjanak. A kialakított nevelési és tantárgyi programunk összhangban áll a Nemzetei alaptanterv és a kerettanterv korszerű műveltségképével; a tanulói önállóságot és kreativitást előtérbe helyező személyiség- és közösségfejlesztő pedagógiai elvekkel; a felzárkóztatást ill. tehetséggondozást egyaránt segíteni kívánó elképzeléseivel, valamint a kompetencia alapú oktatás támogatásával, a modern iskolai IKT eszközök lehetőség szerinti alkalmazásával. A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménnyel bővült tantestülete 3

4 HELYZETELEMZÉS AZ INTÉZMÉNY FÖLDRAJZI, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, BEISKOLÁZÁSI KÖRZETE A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola két intézményegységből áll: MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 3100 Salgótarján Arany János út 12. OM azonosító: Telefon: 32/ , Tel/Fax: 32/ Internet: madach@madach-starjan. sulinet.hu KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI TAGINTÉZMÉNYE 3100 Salgótarján Acélgyári út 73. OM azonosító: Telefon: 32/ Tel/Fax: 32/ Internet: kanizsai@eu-starjan.sulinet.hu; akkreditációs szám: AL-1818, felnőttképzési nyilvántartási szám: folyamatos Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolában (alapítás éve: 1923) általános jellegű négy évfolyamos gimnáziumi képzés folyik; a Salgótarján, Acélgyári út 73. székhelyű Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézményében (alapítás éve: 1963) négy évfolyamos szakközépiskolai, öt valamint 1/13-15(-16), 2/14-3/15. évfolyamon szakképzés folyik. A gimnázium és szakközépiskola kielégíti Salgótarján városban élők beiskolázási igényeit. Ugyanakkor a városon kívüli, sőt megyén kívüli lakhellyel rendelkező tanulók is tanulnak intézményünkben: tanulóink Nógrád megye több mint negyven, valamint Heves megye néhány településéről járnak be. Mindezen tények alapján kimondható, hogy a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola nemcsak városi, hanem megyei feladatokat is vállal a tanulók középiskolai tanulmányainak biztosításában. 4

5 AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNY KÉPZÉSI SZERKEZETE MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA NAPPALI TAGOZAT Gimnáziumi képzés Szakközépiskolai képzés KANIZSAI DOROTTYA EGÉSZSÉGÜGYI TAGINTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZAT Szakképzés ESTI (levelező) TAGOZAT felnőttképzés szakképzés tervezés alatt általános évfolyam (13. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyam általános évfolyam ápoló 1/13-3/15. évf. ápoló angol nyelv 2012/2013. tanévben indult utoljára német nyelv 2011/2012. tanévben indult utoljára Emelt óraszámú angol nyelv Emelt óraszámú német nyelv emelt óraszámú informatika humán orientáció emelt óraszámú rajz és vizuális kultúra emelt óraszámú testnevelés (közoktatási sportiskolai kerettanterv) általános 2011/2012. tanévben indult utoljára 5

6 1. NEVELÉSI PROGRAM 6

7 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Összetett célú intézményünk elsődleges alapelve, célja az intézmény versenyképességének és népszerűségének megőrzése, illetve annak javítása személyiségközpontú pedagógia megvalósításával és alkotó pedagógiai környezet létrehozásával, a különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált oktatásával és az esélyegyenlőség biztosításával, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztésével, a kompetencia alapú oktatás módszertani kultúrájának bevezetésével és elterjesztésével, a modern oktatástechnikai eszközök lehetőség szerinti alkalmazásával; olyan erkölcsi, szellemi és etikai értékek közvetítése, mint a becsületesség, a munka és tudás tisztelete, a szeretet, a bizalom, az ésszerű rend, a szabadság, a hazaszeretet, a szolidaritás, minden hátrányos megkülönböztetés elvetése; korszerű, a kor követelményeinek és a tanulók életkorának megfelelő mennyiségű és mélységű, valamint a nemzeti alaptanterv által megfogalmazott tudás és műveltségtartalom átadása; széleskörű differenciálást tükröző és átjárható oktatási rendszer, melyben csak megfelelő követelmények teljesítése esetén lehet továbbhaladni; a közép- és emelt szintű érettségire, és az azt követő egyetemi, főiskolai és egyéb felsőfokú tanulmányokra, valamint a szakközépiskolában a évfolyamokon működő szakképzésre történő felkészítés; a tanítási időn kívüli iskolai, valamint iskolán kívüli szabadidős programok megszervezésével az igényes, kulturált és tartalmas szórakozás és kikapcsolódás iránti igény felkeltése; az egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra és kiegyensúlyozott életvitelre, reális önismeretre és pozitív életszemléletre nevelés; a beilleszkedési, tanulási problémákkal küzdő, valamint szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése és támogatása AZ INTÉZMÉNY CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSA Nemzeti értékeink, kultúránk megismertetése; kötődések, azonosulások kiépítése, nemzeti öntudat és hazafias nevelés. Feladat, eszköz, eljárás: Megemlékezések szervezése. Kulturális rendezvények lebonyolítása. A névadó személyéhez kapcsolódó hagyományápoló rendezvények szervezése, lebonyolítása. Honismereti vetélkedő szervezése. Kapcsolódás az európai és egyetemes kultúra értékeihez. Feladat, eszköz, eljárás: Műveltségi verseny szervezése. Az Európai Unió intézményrendszerének, működési elvének megismerését, megértését segítő ismeretek tantárgyakba integrálása. 7

8 Az iskolák erőforrásainak, a tanulók igényeinek megfelelően külföldi cserekapcsolatok kiépítése. Alapvető nyelvi és kommunikációs készségek elsajátíttatása. Feladat, eszköz, eljárás: Kommunikációs gyakorlatok főképp a magyar nyelvi órák, illetve a kommunikációhoz kapcsolódó tantárgyak keretében, de valamennyi tantárgy esetében a szaktárgyi sajátosságok figyelembe vételével. Ennek megfelelő tantervek kialakítása. Személyiségközpontú iskola kialakítása, melynek középpontjában a gyerek áll, aki a pedagógusokkal, társaival való együttműködés során bontakoztatja ki személyiségének egyedi jellegét. A tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. Feladat, eszköz, eljárás: A tanulók személyiségének tiszteletben tartása. Diákok bevonása az iskolai élet, az iskolai programok szervezésébe. Kölcsönös bizalmon, megértésen alapuló együttműködésre törekvés. A tanulókat érintő döntéseknél elsősorban a gyermek érdekeinek szem előtt tartása. Az általános műveltség nyújtása, a tanulók megbízható és alapos tudásának biztosítása olyan ismeretek átadásával, amelyek lehetővé teszik a közép- és emelt szintű érettségi vizsga sikeres letételét. Feladat, eszköz, eljárás: Önálló tanulási, ismeretszerzési technikák megismertetése, elsajátíttatása. A tudás, a tanulás, az alkotó munka értékének elfogadtatása. A tanulók képességeinek, a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztése, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munka világához. Feladat, eszköz, eljárás: Közismereti és szakmai órákon a tantárgyakhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése, a gazdaság működésének alapszintű megismertetése, pénz világában történő alapvető tájékozódás segítése. Állampolgári kompetenciafejlesztését, az önálló tájékozódást és véleményalkotás támogatja A sajtó és nyilvánosság választható akkreditált tantárgy. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a kompetencia alapú oktatás megvalósításával. 8

9 Segítségadás az egyéni képességeknek megfelelő pálya kiválasztásához. Feladat, eszköz, eljárás: Igény esetén a évfolyamon pályaorientációs vizsgálatok és a pályaválasztással kapcsolatos előadások szervezése. A tagintézményben a humánpályák tantárgy keretében biztosított a pályaorientáció. Reális énkép kialakítása. Életpálya-építési stratégiák megismertetése. Alapvető viselkedési normák ismerete és betartása, a kommunikációs és kooperációs képességek fejlesztése. Feladat, eszköz, eljárás: Ismerkedés az illemszabályokkal az osztályfőnöki és etika órákon, a kulturált hangnem és kommunikáció használata. Csoportmunka, kooperatív technikák alkalmazása tanórákon, projektfeladatokban. Az egyéni képességek lehető legnagyobb mértékű kibontakoztatásának segítése, igény kialakítása a már megszerzett ismeretek bővítésére, csoportmunkában történő hasznosítására. Iskolánk felvállalja a részfunkciózavarok következtében kialakult diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, valamint más sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését/oktatását, a tanulási esélyek egyenlőségének biztosítása érdekében. Feladat, eszköz, eljárás: Tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon a kreatív gondolkodás, logikai áttekintő és problémamegoldó képesség fejlesztése, kooperatív technikák elsajátítása, illetve a reális önismeret kialakítása. Szakkörök, önképzőkörök szervezése a tanulók érdeklődésére építve az iskolai erőforrások figyelembevételével. Differenciált foglalkozások biztosítása tanórákon. Kiscsoportos foglalkozások biztosítása. Tehetséges tanulók ösztönzése és segítése a megyei és országos szintű tanulmányi versenyeken való részvételre. Megfelelő módszertani eszközök megválasztása a tanulók motiválása és sikerélményhez juttatása érdekében. Az egyéni teljesítményre, egyéni képességszintre támaszkodó tanulási technikák elfogadása, elsajátítása és fejlesztése. A tanulók legyenek toleránsak, tudják elfogadni a sajátjuktól eltérő nézeteket, ismerjék fel és becsüljék meg az igazi értékeket másokban és önmagukban egyaránt, erkölcsi nevelés. Feladat, eszköz, eljárás: Osztályfőnöki órák keretében önismereti foglalkozások szervezése, olyan szociológiai és pszichológiai alapismeretek megismertetése, mely segíti a tanulót reális önértékelésében, az egészséges önbizalom megerősítésében. Intézményünk biztosítja a gondolat-, lelkiismeret-, és vallásszabadsághoz való jog gyakorlását, vallási és világnézeti semlegességet. 9

10 Tagintézményben a kapcsolódó tantárgyak (humánorientációs tantárgyak, illetve szakmai alapozó tantárgyak) támogatják az önismeretfejlesztését. A tanulók legyenek toleránsak, tudják elfogadni a másságot": a középiskola keretei között fejleszthető nevelési nehézségekkel, tanulási és motivációs problémákkal, magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalokat és a sajátos nevelési igényű tanulókat. Feladat, eszköz, eljárás: A személyiségfejlesztési feladatok megtervezését, végzését megelőzi a tanulók körében végzett felmérés, szűrés. E feladat elvégzésében kiemelt szerepe van az osztályfőnököknek és a velük szorosan együttműködő iskolapszichológusnak, ifjúságvédelemmel megbízott pedagógusnak. Ezt a tevékenységet iskolánk külső szervezetek bevonásával, a Nevelési Tanácsadóval, különböző szakszolgálatokkal, családvédelmi intézményekkel segítő kapcsolatban végzi. Az önkéntesség, segítő magatartás kialakítása Feladat, eszköz, eljárás: A segítő magatartás fejlesztése, az önkéntes munka teljesítésének segítése. Csoportmunka, kooperatív technikák alkalmazása. Az élő és élettelen környezet értékeinek tisztelete és megóvása. A környezetvédelem aktuális problémáinak ismerete. A fenntarthatóság iránti igény és környezettudatosság kialakítása. Feladat, eszköz, eljárás: A környezetvédelmi programban leírtak megvalósítása. Környezettudatos magatartás kialakítása a tanórákon, szabadidős tevékenységek során. Alapvető technikák elsajátítása, szokások kialakítása a testi és lelki egészség megóvásának érdekében. Feladat, eszköz, eljárás: Az egészségnevelési program megvalósítása, a moduláris oktatás kiterjesztése az egészségnevelésben. Egészségmegőrző szemlélet kialakítása a testnevelési és osztályfőnöki órákon. A mai kor emberének elengedhetetlenül szükséges idegen nyelvi ismeretek fejlesztése, az informatika gyakorlatorientált oktatása, a digitális írástudás elsajátítása szükséges. Feladat, eszköz, eljárás: Idegen nyelvi programok szervezése. Csereprogramok, külföldi utak szervezése. Közismereti tantárgyakból olyan feladat kitűzése, melynél szükség van az informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazására. Ismeretszerzési technikák megismertetése az informatika segítségével. 10

11 Az IKT eszközök tanórákon történő használata. Az idegen nyelv elsajátításához szükséges felkészülés igény esetén a lehetőségek figyelembevételével tanórán kívüli tevékenység, esetleg másik középiskolával kötött megállapodás vagy egyéni felkészülés megszervezésének biztosítása. Az alapvető könyv- és könyvtárhasználati, informatikai ismeretek elsajátítása, a tanulási és önművelési kultúra fejlesztése. Feladat, eszköz, eljárás: A diákok minden év elején megismerkednek a könyvtár rendjével. 9. évfolyamos tanulók látogatása, beiratkozása a megyei könyvtárba. 9. évfolyamon könyvtári órák szervezése a magyar órák keretében. Könyvtári programokon való részvétel. Bekapcsolódás a város életébe, és az érdeklődők folyamatos tájékoztatása iskolánkról. Feladat, eszköz, eljárás: Rendszeres kapcsolattartás a a városi önkormányzattal, diákjaink szüleivel, családjával és volt diákjainkkal. A megyei lapokon, helyi információs rendszereken, valamint honlapunkon keresztül az iskola életéről, rendezvényeiről, kiemelkedő eredményeiről beszámolni. Kapcsolataink ápolása a helyi iskolákkal, egyéb intézményekkel. Rendszeresen képviseljük iskolánkat a helyi rendezvényeken, szükség esetén közreműködünk annak lebonyolításában. Önálló intézményi innováció megvalósítása, nyomon követése. Feladat, eszköz, eljárás: Informatika tantárgyhoz kapcsolódó program megvalósítása. A művészetek alapjai tantárgy speciális, helyi tantervének kidolgozása. Az innováció keretében, az iskola pedagógusai által kidolgozott innovatív programok monitoringozása. A nevelő testület módszertani kultúrájának fejlesztése. Feladat, eszköz, eljárás: A kompetencia alapú oktatás megvalósításának segítése, belső képzések megvalósítása. A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre való törekvés tevékenységrendszerének biztosítása. IKT eszközök használatának kiterjesztése. Tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés ésszerű megvalósítása, kooperatív módszerek alkalmazása. Témahét, projektmódszer alkalmazása Moduláris oktatás lehetőség szerinti alkalmazása az egészségnevelés néhány témakörében. 11

12 Az élethosszig tartó tanulás igényeinek kialakítása. A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. A szakképzésben széles körű, mobilizálható, konvertálható szaktudás elsajátítása, az új ismeretek befogadására kész magatartás kialakítása, a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. Feladat, eszköz, eljárás: Az eredményes tanulási stratégia és tanulás-módszertani ismeretek megismertetése a tanulókkal. A tanulók felkészítése a munkaerőpiac diktálta változásokra, reálisan felmért, idejében végrehajtott pályakorrekcióra. Életpálya-építési stratégiák kialakításának támogatása, segítése. A tanulók fogyasztói kultúrájának fejlesztése, valamint a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése. Feladat, eszköz, eljárás: Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba beépíteni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmakat, különös tekintettel a hazai termékekre. A tanulók gazdasági és pénzügyi nevelés Feladat, eszköz, eljárás: Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba beépíteni a gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos tartalmakat; Olyan programok szervezése, amely bemutatja az ésszerű gazdálkodás alapelveit, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményeket és folyamatokat, a pénzügyi kockázatvállalást. A tanulóink felkészítése arra, hogy munkájukban legyenek igényesek, szorgalmasak, kreatívak, vállalkozó szelleműek, valamint alkalmasak önmaguk menedzselésére, érdekeik érvényesítésére. Feladat, eszköz, eljárás: Osztályfőnöki órákon és különböző tanórákon, valamint különböző rendezvényeken az önismeret fejlesztése. A testnevelési specializációt választó, a sportiskolai keretek között működő sportoló diákok műveltségképe gazdag és komplex legyen, ugyanakkor az iskola segítse a sportoló diákokat a tudatos sportolóvá válás folyamatában a megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítése révén. Feladat, eszköz, eljárás: A testnevelési orientációjú csoportokban a sportiskolai kerettanterv rugalmas alkalmazásával a tanulók olyan kiegészítő ismereteket kapnak, amely segíti a sporttudatos magatartás kialakítását. 12

13 Az egészségügyi szakember képzésének célja, hogy meg tudjon felelni a magas szintű szakmai követelményeknek, s olyan emberi magatartásnak, amely felelősségérzettel, empátiás készséggel és hivatástudattal párosul. Feladat, eszköz, eljárás: Az egyes szakképzési tanórákon olyan elméleti és gyakorlati oktatás kialakítása, amely segíti a tanulókat abban, hogy a munkájukat felelősséggel végző egészségügyi szakemberekké váljanak. A humán szakmacsoport felkészíti tanulóit a felsőfokú, nemcsak szakirányú továbbtanulásra, a konvertálhatóság szem előtt tartásával elősegíti a szakmai mobilitást, bekapcsolódást a munkaerőpiacra. Feladat, eszköz, eljárás: Az egészségügyi szakképzésben résztvevők számára a továbbtanulásra való felkészülést. Az érettségi megszerzése utáni egészségügyi szociális szakmai képzés lerövidítése a szakképzésben résztvevők számára, felsőfokú szakképesítés megszerzésének felkínálása. Feladat, eszköz, eljárás: Az egészségügyi szociális irányú szakmai továbbtanulás megalapozása, felkészítés külföldi munkavégzés lehetőségére is. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai végzettség megszerzésének lerövidítése a megszerzett alapozó ismeretek segítségével. Hatékony oktatás szervezés megvalósítása, szakképzés megújítása a törvényi előírásoknak megfelelően, felsőfokú szakképzésre történő felkészítés. 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK ALAPELVEK Intézményünk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét sokoldalúan fejlessze. Erre irányuló oktató-nevelő munka iskoláinkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt az ebben a korban meghatározó kortárs közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanuló személyiségfejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra, illetve a tanórán kívüli tevékenység. Az intézmény pedagógusai kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását, a tehetségek kibontakoztatását, a lemaradók felzárkóztatását. 13

14 A pedagógiai tevékenységünkben fontosnak tartjuk a középiskola keretei között fejleszthető nevelési nehézségekkel, tanulási és motivációs problémákkal, magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő diákok és a sajátos nevelési igényű tanulók integrálását.. Ennek megfelelően kiemelten fontos feladat a differenciálás a reális lehetőségek keretein belül. Célunk, hogy a pedagógusok a nevelő-oktató munkájuk során lehetőleg igazodjanak a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez. Ezt szolgálja: csoportbontás; felzárkóztató; szakkör; előkészítő; különböző szabadidős tevékenységek szervezése; egyéni fejlesztés a SNI tanulók esetében a szakszolgálatok véleménye alapján. A sikeres személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés összefügg egymással. A személyiség- és közösségfejlesztést szolgálja az iskolák hagyományrendszere, a DÖK működése, a tanulók közéleti szereplése, illetve iskolán kívüli versenyeken, programokon való részvétele. A tanulók személyiségének fejlődése, alakulása szűkebb illetve tágabb környezetükben történik. Ezért a tanulók közösségi, illetve a közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása intézményünk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A közösségfejlesztés történhet egyrészt az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek megszervezésével, másrészt a nevelői segítséggel támogatott önirányítási képesség kialakításában, harmadrészt egy-egy osztály illetve egyéb módon szerveződött tanulói közösségre jellemző egyéni arculat és hagyományok kialakításával. A tanulók komplex személyiségfejlesztése, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyéni adottságait figyelembe véve kiemelten fontos feladat. Az ezzel kapcsolatos célokat, feladatokat és azok megvalósításának lehetséges színtereit az alábbi táblázat tartalmazza. Cél: Feladat: Megvalósítás színterei: A tanulók erkölcsi nevelése A tanulók értelmi nevelése A tanulók érzelmi nevelése A tanulók akarati nevelése A tanulók nemzeti, hazafias nevelése A tanulók állampolgárságra, demokráciára nevelése A tanulók közösségi nevelése a személyiségfejlesztés eredményességéért, önkéntesség Alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása. Az értelmi képességek fejlesztése, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése. A tanulás iránti motiváció fejlesztése. A tanítás-tanulás folyamatában alkotó jellegű feladatok meghatározása. a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A kitartás, a szorgalom, az elkötelezettség kialakítása. Igény kialakítása a szülőhely és a haza múltjának, jelenének megismerésére. A nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása. A tanulók állampolgári nevelése, hogy később képesek legyenek felelősségteljes döntést hozni szűkebb és tágabb környezetüket érintő kérdésekben. Lehetőség szerint gazdasági és vállalkozási alapismeretek megismertetése. Szociális kompetenciák fejlesztése: az emberi együttélés szabályainak megismertetése, tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, osztályfőnöki órák, iskolai rendezvények, tanóra, etika (gimn.), önismereti óra (szki.) tanóra, szakkörök, iskolai könyvtár, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, iskolai rendezvények, tanóra, osztályközösségek által szervezett programok, egyéni foglalkozások tanóra, vetélkedők hagyományőrző rendezvények iskolában és iskolán kívül, tanórák, anyanyelvi, helyismereti versenyek, tanulmányi kirándulások, nemzeti ünnepek DÖK, tanóra (tanóra, társ.ism., földrajz), közéleti szereplések, választható foglalkozások között: A sajtó és nyilvánosság, Osztályfőnöki órák osztályközösségek rendezvényei, iskolai rendezvények, TDK, közösségi szolgálat teljesítése 14

15 A tanulók mentálhigiénés és testi nevelése A tanulók kreativitásának fejlesztése A kommunikációs képességek fejlesztése. Médiatudatosságra nevelés A tanulók művészeti nevelése A tanulók természettudományos szemléletének fejlesztése A tanulók környezettudatos magatartásának nevelése Gazdasági és pénzügyi nevelés felkészítés az SNI-s tanulók integrált nevelésére. Az érzékenység és toleráns magatartás képességének fejlesztése, a másság elfogadása. Az önismeret, a tanuló saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény kialakítása. Alapvető technikák elsajátítása a testi és lelki egészség megóvásának érdekében. A kreatív, ötletgazdag és alkotó gondolkodás kialakításának segítése. Támogatni kell a rugalmas, eredeti, problémaérzékeny gondolkodásra való törekvést. Az írásbeli és szóbeli közlés igényességének kialakítása, az ehhez szükséges technikák elsajátítása. Cél, hogy a tanulók értsék a az új és hagyományos médiumok nyelvét, ismerjék a média működését és hatásmechanizmusát. A művészeti alkotások értő befogadására kész, minél szélesebb körű általános műveltséggel rendelkező, érzékeny személyiség nevelése. Egységes természettudományos szemléleten alapuló hatékony gondolkodásmód kialakítása. A tudásalapú társadalom és az élethosszig tartó tanulás követelményének megfelelni tudó személyiség nevelése. A természet és környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás kialakításának támogatása. A pénzügyi világgal és gazdasági ismeretekkel kapcsolatos hasznosítható minimális ismeretek elsajátíttatása. osztályfőnöki órák, önismereti tréningek, testnevelési órák, DSE foglalkozások, DÖK rendezvények tanóra, iskolai rendezvények, TDK foglalkozásai, tehetségfejlesztés, egyéni foglalkozás tanóra, közéleti szereplések, TDK, iskolai rendezvények Tanóra, iskolai rendezvénye, Sajtó és nyilvánosság akkreditált tantárgy, média tanórák, művészeti fakultáció, énekkar, TDK, színház-, hangverseny-, múzeummozilátogatás, kiállítások tanóra, témanap, témahét, tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, kiállítás, terepgyakorlat, rendhagyó természettudományi órák, jeles órák tanóra, témanap, témahét, tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, kiállítás, terepgyakorlat, rendhagyó természettudományi órák, közösségi szolgálat, Te szedd akció Tanóra, témanap, osztályfőnöki órák A kiemelt figyelmet igénylő tanulók (SNI, BTM, kiemelten tehetséges), hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók személyiségfejlesztéséhez kapcsolódó alapelvek nem különböznek az eddigiekben megfogalmazottaktól azonban az ehhez kapcsolódó pedagógiai feladatokat külön fejezetben fogalmaztuk meg ISKOLAI TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A kitűzött célok egyrészt tanórán, másrészt a tanórán kívüli tevékenységek szervezésével valósíthatók meg. A tanórán kívüli foglalkozásokon nyílik lehetőség a tehetséges tanulók egyéni felkészítésére, a tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatására, az iskolai közösség kialakítására, az iskolához való kötődés erősítésére, és az iskolai hagyományok ápolására. Továbbá alkalom adódik olyan ismeretek megszerzésére, amely már túlmutat a kötelező tananyagon, illetve olyan közösségi kapcsolatok kialakítására, amelyre nincs lehetőség a tanóra időkeretei között. Ezért nagyon fontos a tanórán kívüli foglalkozások igény szerinti megszervezése és a lehetőségekhez mérten maximális kihasználása. Intézményünk a házirendben meghatározottak szerint biztosítja a fakultatív hit- és vallásoktatást. Ezek megszervezéséhez kapcsolódó éves feladatokat a mindenkori munkaterv tartalmazza. 15

16 Tanulóink a foglalkozást vezető által ismertetett cél meghatározásának és vázlatos programjának előzetes tájékoztatása alapján választanak alábbi tanórán kívüli elfoglaltságok közül. A végleges programok kialakításánál a vezetők a tanulók igényeit is figyelembe veszik. Az egyes tevékenységi körök vezetői nem feltétlenül pedagógusok, hanem meghívott szakemberek is lehetnek. Intézményünk a házirendben meghatározottak szerint biztosítja a fakultatív hit- és vallásoktatást. A tanórán kívüli iskolai foglalkozások szerkezeti formái: térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, valamint térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 1. Felzárkóztató A felzárkóztatón az iskolák olyan tanulói vesznek részt, akik valamely tantárgy tanulásában lemaradtak, hiányos ismereteik miatt gyengén teljesítenek. Ezek megszervezése a 9. évfolyamon mindig az adott igényekhez igazodik. Különösen fontos azoknak a tehetséges tanulóknak a segítése, akik valamely területen kiemelkedően teljesítenek, s emiatt gyakran nem tudnak részt venni a tanórán. A csoportindítás minimális létszáma 5 fő. 2. Egyéni fejlesztés A SNI tanulók esetében az iskola egyéni fejlesztő órákat biztosítja, s egyéni felzárkóztató órákat biztosít szükség esetén. 3. Önképzőkörök, szakkörök Érdeklődés szerint szerveződő, különböző korosztályú és évfolyamú tanulókat magába foglaló közösség, amelynek minden tanuló alanyi jogon tagja lehet. Működésüket az iskolai SZMSZ szabályozza. Elsősorban a tehetséges és érdeklődő tanulók fejlesztését célzó foglalkozások, amelyek nem kimondottan tananyaghoz, hanem inkább ismeretkörhöz kapcsolódó tudásanyag megszerzését, elmélyítését teszik lehetővé az egyéni tanulás előtérbe-helyezésével. A felhasznált módszereket - összhangban a pedagógiai programban megfogalmazottakkal- a pedagógus és a résztvevők szabadon választják meg. Ilyen jellegű tevékenység a TDK, az énekkar, diákszínjátszók, infotronika (robottechnika) és egyéb önképzőkörök munkája. 4. Tanulmányi versenyre való felkészítés Olyan kiscsoportos foglalkozások, ahol egy adott tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók felkészítése folyik. 5. Rendhagyó órák Olyan órák, amelyek külső előadó bevonásával történnek. Rendjét az éves munkaterv alapján összeállított havi program tartalmazza. 6. Közép- és emelt szintű érettségire történő felkészítő Az érettségi követelményeknek megfelelő szervezett tevékenységi forma, ahol a kötelező tananyag elmélyítésével foglalkoznak a tanulók. 7. Tömegsport foglalkozás 16

17 Az iskolai sportélet, a mindennapos testnevelés megvalósítása a tömegsport megszervezésével egészül ki. Alapvető célja a tehetséggondozáson kívül a testmozgásra való igény megerősítése, az erőnlét, az állóképesség, az akarat fejlesztése, az együttjátszás örömének kialakítása. 8. Iskolai könyvtár A központi és tagintézményben a folyamatosan gyarapodó könyvtárkészlet egyik részét a szép- és szakirodalom alkotja, másik részét a múzeumi értékű könyvtári részleg. Cél a szakirodalom hiányterületeinek állandó pótlása, könyvtárkészlet bővítése könyvtáros irányításával. Az iskola könyvtárába bárki beiratkozhat, aki az intézmény tanulója vagy pedagógusa. 9. Számítógépterem tanórán kívüli igénybevétele A nyitva tartás fő célja egyrészt, hogy segítséget nyújtsunk azoknak a tanulóknak, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel; másrészt a diákoknak legyen lehetőségük elkészíteni más szaktárgyakhoz kötődő feladatokat, pályázatokat Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 1. DSE A DSE foglalkozásokon történik egy-egy sportágban kiemelkedő tanulók versenyre való felkészítése. Sportágak szerint külön fiú és lány csoportok működnek. A sportágakat a mindenkori igény és lehetőség határozza meg. Önálló jogi személy. Működését a DSE alapszabályzata rögzíti. 2. Hangverseny 3. Színház-, múzeum-, kiállítás- és mozilátogatás 4. Tanulmányi kirándulások 5. Szaktáborok (képzőművészeti-, és egyéb) 6. Sporttáborok és foglalkozások (vízi tábor, sítábor, kerékpártúra) 8. Külföldi utak 1.3 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Az egészség olyan érzékeny, sérülékeny állapot, amely fölött nagyon érdemes őrködni!" Dombi László gondolatai tükrözik iskolánk szemléletét is. Iskolánk egyik fő profilja az egészségügyi szakképzés. Ebből adódóan mindig is kiemelt fő feladatunknak tekintettük az egészségfejlesztést és az egészségnevelést. A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden diák részesüljön a teljes testi-lelki-szociális jóléti állapotát hatékonyan fejlesztő, a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére irányuló tevékenységekben. Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges életvitelhez. A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskolának, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménynek jól működő egészségnevelési hagyományai vannak. Célunk, hogy a tagintézmény profiljából adódóan 17

18 elősegítse a intézmény egészségnevelési programjának megvalósulását, amely egyben a közös fejlesztési stratégia irányába hat. Az egészségnevelési program több részelemre bontható: 1. Egészségfejlesztés, egészségmegőrzés 2. Egészséges táplálkozás 3. Mindennapos testedzés, testmozgás 4. A testi-lelki egészségfejlesztés, viselkedési függőségek, szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése. 5. Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 6. Baleset-megelőzés és első-ellátás 7. Személyi higiénia EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS Napjainkban az egészség-megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Ezért alapvetően arra épít, hogy olyan életmódbeli alternatívákat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a mindennapi élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági helyzetét, mentális és fizikális kapacitását. Az egészségmegőrző tevékenység magában foglalja az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével, az életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését. Hangsúlyozza az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével összefüggő növekvő kompetenciát, azt, hogy az egyének, a laikusok is e szolgáltatások értő felhasználóivá váljanak. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy a legintenzívebb szocializációs tanulási időszakban, az általános és középiskolában találkozzanak a gyerekek egészségnevelési ismeretekkel. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet X. fejezete A gyermek, a tanuló egészségének, biztonságénak védelmével, egészségfejlesztésével kapcsolatos feladatokat határozza meg EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola. A betegségek és kiemelten a szenvedélybetegségek megelőzése az egészséges életmód, a megfelelő önismeret kialakítása mindannyiunk közös ügye és felelőssége. A tizenévesek meghatározó közege az iskola, a kortárscsoport, de sem a pedagógus, sem a család szerepét nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szerencsés esetben a szülő az, aki legjobban ismeri gyerekét és legtöbbet tehet érte, a pedagógus pedig szükség esetén kezet nyújthat, és a figyelmet az észlelt problémákra irányíthatja. Intézményünkben az egészségnevelés az elmúlt években is több színtéren valósult meg. Iskolánk a humán orientáltságú iskolatípusok közé tartozik, ezért elsősorban az orientációs és osztályfőnöki tanórák keretében, s tanórán kívüli tevékenység formájában tartotta kiemelt jelentőségűnek az egészségfejlesztést. Együttműködés jött létre az egészségügyi, a gyermekvédelmi, a pedagógiai szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. 18

19 Az iskolában eddig is minden rendelkezésre álló módszer segítette a tanulók és tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és a lehetőségekhez képest eredményes tanulást. Mindezeket figyelembe véve az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak az a színtere, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Az egészségfejlesztés fő feladatai: - egészségfejlesztő környezet megteremtése; - egészségfejlesztő közösségi tevékenység; - egyéni képességek fejlesztése; - primer preventio kiszélesítés. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód jellemzőit, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás egészségvédő hatásával, hogy alapvető technikákat sajátítsanak el testi és lelki egészségük megóvása érdekében. Programunk megvalósulása érdekében sokszínű programokat szervezünk, amelyek elősegítik a fiatalok harmonikus testi, lelki, szociális fejlődését, valamint segítik őket abban, hogy ne kerüljenek függőségi viszonyba a környezetükben található különböző pszichotróp szerekkel. Kiemelt célunk, hogy egészségnevelési programunkat a fenti pontok alapján, 4-5 évre lebontva valósítsuk meg Célmeghatározás: egészségügyi állapotunk ismerete egészséges testtartás, mozgás fontossága, mozgásigény fejlesztése az egészség, mint érték ismerete egészséges táplálkozás érvényesítése, szerepe betegség preventív, betegségek kialakulása és folyamata párkapcsolatok, harmonikus szexuális kultúrája krízishelyzetek felismerése, kockázatkeresés, -felismerés lelki egészségvédelem megerősítése (stressztűrés, stresszkezelés) egészséget támogató környezet biztosítása egészséges tanulási környezet kialakítása szenvedélybetegségek elkerülése, alkohol, drog és dohányzás visszaszorítása a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége Tanórai keretben megvalósítandó programok A Tagintézményben az egészségtan tantárgy tanítása a 10. évfolyamon heti 2 órában zajlik. Az ismeretek elmélyítését, készség szintre emelését szolgálja további két évfolyamon a szakmai alapozó tantárgyak (egészséggondozás, pszichológia, mentálhigiéne, emberi test) oktatása. A diákok az erőszakmentes konfliktuskezeléssel a kommunikációs készségfejlesztés, valamint az ön- és társismeret tantárgyak keretében foglalkoznak. Ezek a témák a tananyag részét képezik. Ennek a modulnak a komplex programmá történő alakítását szolgálja az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló egészségnevelés, drogprevenció. A programok kialakításánál figyelembe vettük a WHO egészség fogalmát, az iskolánkban ezen a területen már bevált tanórai és tanórán kívüli hagyományokat, valamint a 28/2000. (IX. 21.) OM rendeletet, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet, mely szerint az egészséges életre nevelés, illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyag tanévenként legalább 10 órában az osztályfőnöki órákon kell, hogy a tanulók elé kerüljön. Az egészségnevelésben néhány témakörében bevezetjük a moduláris oktatást. Osztályfőnöki órákon az alábbi témakörökkel foglalkoznak tanulóink: 19

20 9. évfolyam 1. óra Az egészség és az életmód szerepe életünkben 2. óra A serdülőkor jellemzői 3. óra Kapcsolatok és megjelenés 4. óra A kortársak hatásai 5. óra Kockázatok és veszélyek az egészség megőrzésében 6. óra A dohányzás egészségkárosító hatásai 7. óra Az alkoholizálás egészségkárosító hatásai 8. óra Mi a drog? Legális és illegális drogok 9. óra A droghasználat következményei 10.óra Változások és egyensúly a serdülő szervezetében 10. évfolyam 1. óra Baleset-megelőzési ismeretek 2. óra Elsősegély-nyújtási ismeretek 3. óra A serdülőt körülvevő elvárások: társadalom, család, kortárscsoport, média 4. óra A család hatása az életmódra 5. óra A kortársak hatása 6. óra A média hatása 7. óra Társadalmi elvárások 8. óra Társadalmi devianciák 9. óra Kapcsolatok kialakítása családdal, kortárscsoportokkal 10.óra Kinek akarok megfelelni? Meg akarok-e felelni valakinek? 11. évfolyam 1. óra Rákszűrés 2. óra Rákmegelőzés 3. óra A társadalmi együttélés szabályai. Hogyan jönnek létre a szabályok? 4. óra A társadalmi normaalkotás folyamata (norma, szabály, szokás) 5. óra Eltérés a szokásostól: táplálkozás 6. óra Eltérés a szokásostól: párkapcsolati minták 7. óra Eltérés a szokásostól: a szexualitás mindennapjai 8. óra Eltérés a normáktól: alkohol és drog 9. óra Következmények: deviáns karrierek 10.óra Önismeret, kommunikáció, pályaválasztás 12. évfolyam 1. óra Párkapcsolatok, AIDS 2. óra AIDS, egészséges utódok 3. óra A felnőtté válás folyamata a döntések tükrében, pályaválasztás 4. óra Döntések életmódomban: kapcsolataim, helyem a világban 5. óra Döntések életmódomban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné 6. óra A döntések hatása: rövid távon hosszú távon 7. óra Egészséges életmód és az élet minősége 8. óra Hogyan képzelem el a családomat? 9. óra Hogyan képzelem a munkámat? 20

21 10.óra Közösségért érzett felelősség: a környezet védelme Az Ifjúságegészségügyi Szolgálat tagjaival (iskolaorvos, védőnő) egyeztettük az osztályfőnöki órák egészségnevelési témáit. Kérésünkre vállalták, hogy minden osztályban évfolyamonként meghatározott témában előadásokat tartanak. Ezeket az órákat a védőnő, esetleg az iskolaorvos vagy az általa javasolt külső előadó tartja meg minden osztályban, illetve lehetőség szerint a tagintézmény adott témában kompetens szakember. Az értékelés 9. évfolyamon és 12. évfolyamon az intézmény által elkészített írásbeli kérdőív kitöltésével és azok elemzésével történik. Tanórán kívüli programok: A tanórán kívüli programok megszervezésébe és lebonyolításába bevonjuk iskolánk kortársoktató tanulóit. 1. Világnapok megünneplése: Április 7. Április 22. Május 8. Május 31. Október 1. Október 10. November 15. December 1. Egészségügyi Világnap Az ápolók napja Nemzetközi Vöröskereszt Napja Dohányzásmentes Világnap Az idősek világnapja A lelki egészség világnapja Füstmentes világnap AIDS-ellenes Világnap Mindegyik világnap esetén kapcsolódunk a városi programokhoz. Rádiós megemlékezést szervezünk, kiállítást rendezünk az adott témához kapcsolódóan, megfelelő anyagi források esetén szóróanyagokat készítünk. 2. Városi rendezvényeken való részvétel, városi szűrővizsgálatokon való aktív közreműködés. 3. A Madách-hónapok zárásakor egészségvédelmi szekció megszervezése a beadott pályázatok és meghívott előadó(k) bevonásával. 4. Kanizsai Nap Ápolók Napja Közöd Nap 5. Egészségvédelmi vetélkedő szervezése osztályok között. (Ha pályázat útján anyagi forráshoz jutunk, ez a vetélkedő városi vagy megyei szintre is kiterjeszthető.) 6. Egészségnevelési előadások szervezése évente három alkalommal. (A diákokat és a pedagógusokat is érdeklő problémákat figyelembe véve, természetesen, ha megfelelő anyagi hátteret tudunk teremteni.) 7. Életmód klub működtetése. A klub havonként szervez összejöveteleket a tanév elején meghatározott egészségnevelési témákban. 8. Osztályfőnöki nap szervezése a tanév utolsó hetében, melynek keretében szakemberek bevonásával az önismeret fejlesztéséhez, a pályaválasztáshoz nyújtunk segítséget. 9. Sportprogramok, vetélkedők, versenyek, kirándulások szervezése. 10. Képességek és készségek mérése a Munkaügyi Központ pszichológusának segítségével (önismeret és pályaválasztás segítése, pszichológiai tanácsadás) 11. Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz. 12. Az iskola környezetének szebbé tétele. 13. Országos, megyei egészségügyi versenyeken való aktív közreműködés. 14. Szoros kapcsolattartás a városi, megyei az Addiktológiai Csoport tagjaival. 21

22 1.3.3 MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS A nevelés nagy titka abból áll, hogy a test gyakorlatai és a szellem gyakorlatai mindig pihenésül szolgáljanak egymásnak A testnevelés és sport műveltség tartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva - ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a szakaszban a munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak tudatosítására és a NAT-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret elsajátítására kell elsősorban törekedni. További cél a tanulás és a mozgás helyes arányának kialakítása, A műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját. Az utóbbi évtizedekben romlik az ifjúság egészségi állapota. Ez megnyilvánul a testalkati rendellenességek számának növekedésében. Magyarországon a keringési betegségek állnak az első helyen a halálokok között, és sajnos a halálozási mutatók emelkedő tendenciát mutatnak. Életmódunkra jellemző a fizikai inaktivitás, az egészségtelen táplálkozás, esetleg az alkohol, nikotin vagy drogok fogyasztása. A mindennapos testnevelés célja a szervezet mindennapos tréningje, napi felfrissítése fizikális, mentális szinten egyaránt, ahol a rendszerességen van a hangsúly, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat egyaránt. A mindennapos testedzés célja: tanulóink helyben valósíthassák meg kondíciójuk fejlesztését, a sporton keresztül érjék el az egészségük megőrzését. Ez legyen a prevenció alapköve, kaphassanak felüdülést a tanórák fizikai monotonsága után, ismerkedhessenek meg új sportágakkal, alkalmazhassák a tanultakat. Segítse elő új kapcsolatok kialakítását, a közösség formálását. A helyi tantervben célként jelenik meg, hogy a végzős diákok legyenek alkalmasak fizikálisan, mentálisan az általuk választott, illetve a szakképzésben az egészségügyi pálya elvárásainak megfelelni. Legyenek képesek felnőtt korban bármilyen sportolás előtt egyénileg végrehajtani általános bemelegítést, levezetést. Ismerjék az egészséges mindennapok elvárásainak egyéni sport oldalát, ismerjék a csoport sportokat, s merjenek, tudjanak azokban részt venni. Tudjanak majd gyermekükkel közösen játszani, sportolni, s szorgalmazzák azok ilyen irányú törekvéseit. Mivel a tanulók egyik meghatározó közege az iskola, ezért az ifjúság edzettségi fokának javításában az iskoláknak fontos szerepük van. Az életkori sajátosságok nagyban befolyásolják a fizikai terhelhetőség formáját, így nagyon fontos a megfelelő terhelés biztosítása. A minden napi testnevelést tanórai keretek között, felmenő rendszerben valósítjuk meg. Az alábbi lehetőségek segítik a megvalósítást: a) Működik iskolánkban: atlétika, torna, kézilabda, kosárlabda és labdarúgó szakosztály fiúk és lányok számára egyaránt. Tömegsport keretében úszásoktatást is folytatunk. Labdarúgásban, röplabdában, kosárlabdában házibajnokságokat szervezünk az osztályok között. b) Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulókat minél több szabadidős sporttal ismertessük meg tanulmányaik alatt. Ezzel is segítjük őket abban, hogy szabadidejükben is biztosítsák önmaguk számára a megfelelő fizikai terhelést. Ennek ütemezését a helyi tanterv tartalmazza. c) Szabadidős tevékenységeink közé tartozik sí-táborok, kerékpártúrák, teljesítménytúrák megszervezése, korcsolyázási lehetőség megteremtése. 22

23 d) Az első testnevelési órán minden tanévben balesetvédelmi oktatást tartunk. A higiénés szokásokra és a felszerelés megfelelő módon való tisztántartására is felhívjuk a figyelmet ezen az órán. Minden tanítási óra után lehetőség van a tanulók tisztálkodására. e) A tanulók fizikai állapotának mérését tesztekkel végezzük évente kétszer: ősszel és tavasszal. Tisztában vagyunk azzal, hogy meglevő lehetőségeink maximális kihasználása is kevés a megfelelő fizikai állapot elérésére! A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS Az Ifjúság egészségügyi Szolgálat feladatai: 1. Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelvek szerint: - testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat) - pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés - érzékszervek működése (látásélesség, színlátás) - mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozás) - golyvaszűrés - vérnyomásmérés 2. A kiszűrt tanulók folyamatos gondozása 3. Személyi higiéné ellenőrzése 4. Testi, szellemi fejlődés ellenőrzése, regisztrálása 5. Testnevelési felmentések, gyógytestnevelésre való utalás 6. Iskolai helyiségek és környezet vizsgálata, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel 7. Kapcsolattartás szülőkkel (igény szerint) 8. Pályaválasztás segítése Ezeket a szűréseket iskolánk orvosi szobájában minden tanévben minden tanulónál elvégzi az iskolaorvos és a védőnő. Az adatok nyilvántartását és kezelését orvosi asszisztens végzi. A szűrések zavartalan lebonyolításának megszervezése a mindenkori tanügyi és szervezési igazgatóhelyettes, gyakorlatioktatás-vezető feladata EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS, KÖZÉTKEZTETÉS A két intézmény közétkeztetési állapota eltér. A telephely épületében működik a konyha, a tagintézmény épületében pedig egy melegítő konyha. Cél: az étterem állapotának igényes szintre történő emelése (mázolás, festés, bútorzat cseréje) az étrendi javaslat összeállítása a mennyiségi, minőségi és egészséges táplálkozási szempontok alapján a kulturált étkezési szokások etikettjének megerősítése és kialakítása ha az intézmény vezetője megállapodást kíván kötni az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet működtetésére, döntéséhez be kell szereznie az iskola- egészségügyi szolgálat szakvéleményét (az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, tartalmaz-e olyan terméket, amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, 23

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Intézményvezetői bevezető...

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben