Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:"

Átírás

1 Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv Alapelvek, célok, értékek Nevelési feladatok Személyiségfejlesztés Az intellektuális szükségletek kialakítása, kiművelése A tanulási motívumrendszer fejlesztésének területei: Az értelmi képességek fejlesztése: Az esztétikai szükségletek fejlesztése Közösségfejlesztés A közösségfejlesztés céljai Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel és tanulási kudarcokkal küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program, tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Tanulási kudarcokkal küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program Az eredményes pedagógiai munka érdekében alkalmazott pedagógiai eljárások és módszerek Egészségnevelés, környezeti nevelés Egészségnevelési program Környezeti nevelés Az iskola működése A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái Személyi feltételek Tárgyi feltételek Eszközjegyzék Záró rendelkezések Helyi tanterv Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és óraszámaik A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás rendje, módszerei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének a formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe A tanulók fizikai állapotának mérése, módszerei A középszintű érettségi vizsga témakörei Alkalmazott módszerek Kooperatív technikák Pszichodráma Önismeret, emberismeret Projektoktatás Melléklet

2 Bevezető Minden egyes gyermeknek megadatik, hogy a lehetőségeihez mérten a legjobb legyen, függetlenül a tehetségétől és a hátterétől, ez nem a kiválóság elleni merénylet; hanem annak megvalósítása. David Miliband, angol iskolaügyi miniszter Pedagógiai hitvallásunk: Olyan iskola megvalósításán fáradozunk, ahol a légkör emberséges, elfogadó, ahol minden gyermek és minden ember fontos! A pedagógusaink az órán és azon kívül is bármikor megszólíthatóak, partnerként kezelik a diákokat. Az életkornak és a képességeknek megfelelően ösztönzik a nálunk tanuló gyermekeket a tanulási folyamat sikeressége érdekében. A tanár nálunk nem az ismeretek egyedüli birtokosa, hanem a tanulási folyamat segítője, irányítója. A mi iskolánkban a tanulás nem csupán a tanár előadásainak meghallgatásából áll, hanem érdekes, változatos iskolai és iskolán kívüli tevékenységek biztosítják a tanulók érdeklődésének a felkeltését és fenntartását. Az ismeretszerzést nem önmagáért való célnak tartjuk, hanem a képességfejlesztés nélkülözhetetlen eszközének. A lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk azért, hogy ösztönözzük a gyermekeket a személyes gondolataik megfogalmazására, a kreatív, problémamegoldó gondolkodás kialakítására. A tanulók erősségeire építve segítjük őket a reális célok megfogalmazásában, a helyes énkép kialakításában. Törekszünk arra, hogy diákjaink tisztában legyenek a saját erősségeikkel és gyengeségeikkel, a nyilvánvaló rejtett képességeikkel, amiket használni tudnak a kiegyensúlyozott életvitelük és a jövőbeni karrierjük kialakítása érdekében. Az iskolán kívüli projektek megvalósítása során együtt dolgozunk azért, hogy a Budenz József Alapítványi Gimnáziumban végzett tanulók számára természetes legyen a csapatmunka, kialakuljon bennük a felelősségvállalás, rugalmasság, az elkötelezettség a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Képesek legyenek a hatékony időgazdálkodásra, tudjanak megfelelő döntéseket hozni, a kialakult konfliktusokat értelmezzék, kezelésükre pedig hatékony technikákkal rendelkezzenek! Mindezek mellett nem feledkezünk meg a legfontosabbról, arról, hogy 2

3 boldog, kiegyensúlyozott fiatalokat neveljünk, segítsük őket egy sikeres életpálya megtervezésében és megvalósításában. Hisszük, hogy a magas színvonalú munka elképzelhetetlen a színvonalas tanítás nélkül! Tudjuk, hogy ezt csak olyan pedagógusok tudják eredményesen, jól kiszámíthatóan produkálni, akik alázattal tekintenek erre a nemes munkára, akik naponta képesek megújulni, hosszú távú stratégiákban gondolkodni, a rájuk bízott gyémántokat újból és újból újracsiszolni, amíg el nem érik tökéletes fényességüket! Változnak az iskolák, a gyerekek, változnak a pedagógusok, változnak az elvárások a munkaerőpiac, a fenntartók és a szülők részéről is. Ebben a változó világban igyekszünk olyan állandó értékeket közvetíteni, amelyek időtállóak! 3

4 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) Készült az államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 88. (3), 96. (1), (2) bekezdése, a közalkalmazottal jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 8., 10., 14., 15., valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 8. (4) és a 37. (5) bekezdése alapján. 1. Az intézmény neve: 2. Az intézmény székhelye: 1021 Budapest Budenz u Tagintézmény: nincs 4. OM azonosító: Alapító neve: Pegazus Rt. 6. Alapító címe: 1053 Budapest Ferenciek tere Fenntartó neve: Budenz József Gimnázium Alapítvány 8. Fenntartó címe: 1021 Budapest Budenz u Az intézmény típusa: gimnázium 10. Felügyeleti szerv: a. Szakmai, törvényességi felügyelet: Budenz József Gimnázium Alapítvány kuratóriuma 4

5 b. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros Főjegyzője (1052 Budapest, Városház u ) 11. Működési terület: Budapest és vonzáskörzete 12. Munkarendje: nappali 13. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-tanulólétszám: 125 fő 14. Az intézmény évfolyamainak száma: gimnázium (4+1 évfolyam) 15. Az intézmény feladata: Gimnáziumi általános középfokú nevelés-oktatás 4+1 évfolyamon 4 évfolyamos gimnázium első évfolyamán (9. évfolyamon) idegen nyelvi előkészítő és informatikai ismeretek oktatása, képességfejlesztés 16. Az intézmény tevékenységei: a. Ellátandó alaptevékenysége: 8021 Általános középfokú oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás b. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: 5551 Diákétkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 17. Az intézmény jogállása: jogi személy 18. Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon: a. Ingatlan: Az intézmény működését a Budapest II. ker. Önkormányzata tulajdonában lévő és a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budapest, Budenz u , hrsz: 10983) által használt épület egy részében (5 tanterem, folyosó összesen 218 nm), amelyet ingyen bocsát rendelkezésre a már korábban megkötött megállapodások alapján folytatja. b. Ingóság: 5

6 A Budenz József Általános Iskola és Gimnáziummal kötött megállapodás alapján rendelkezésre állnak a kötelező eszközjegyzékben meghatározott tárgyi és eszközfeltételek. c. Egyéb bevételek: Alapító kezdő vagyona Alapítványi és egyéb támogatások Szülői hozzájárulás A költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás 19. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: Az intézmény működéséhez a fenntartó ingyen bocsátja rendelkezésre a szükséges vagyont, amely felett az intézmény vezetője önállóan jogosult rendelkezni. Az intézmény rendelkezésére áll a leltár szerint nyilvántartott állóeszköz állomány. a. Az intézmény igazgatója a vagyonnal és a kuratórium által évente jóváhagyott költségvetés keretei között önállóan rendelkezik. b. Az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani. c. Az igazgató a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámolót ad a fenntartónak. 20. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény részben önálló gazdálkodó. a. Vagyontárgyait tevékenységének ellátásához a fenntartó jóváhagyásával szabadon használhatja. b. Gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén, ill. az ebbéli feladatokkal megbízott külsős cég székhelyén látják el. c. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 6

7 d. Az iskola az adott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. 21. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a Budenz József Gimnázium Alapítvány kuratóriuma bízza meg 4 évre. Budapest, február 1. Dr. Ligeti Erika Budenz József Gimnázium Alapítvány Kuratórium Elnöke 7

8 Nevelési terv Az iskola helye, társadalmi háttere Iskolánk a II. kerületben található. Természeti környezetünk harmonikus, az épített környezet igényes, esztétikus. Az iskola és környezete Budapest zöldövezeti része, ahol leginkább a 80-as, 90-es évekre jellemző családi és társasházak, valamint új építésű villák, illetve lakóparkok a jellemzőek. A beiskolázási körzet azonban jóval tágabb térségeket ölel fel. E tekintetben az iskola tágabb környezetét alkotják Solymár, Nagykovácsi, Budakeszi, Páty és Telki települések is. Az elmúlt évtizedek migrációs folyamatainak köszönhetően, illetve a megváltozott városfejlődési dinamika következtében, iskolánk beiskolázási körzetében kiemelten magas számban élnek állami és önkormányzati vezetők, magas beosztású cégvezetők, magasan kvalifikált értelmiségiek, illetve vállalkozók. Maga a kerület már eddig is számos hírességnek adott otthont, a teljesség igénye nélkül olimpiai bajnokok, színészek, költők, filmrendezők, kiemelkedő tudományos munkát végzők sora élt, illetve él napjainkban is itt. Ezek a tényezők mind életminőséget, életvezetési attitűdöt jelentenek a nálunk tanuló diákoknak, számunkra pedig speciális feladatokat. Iskolánkról Iskolánkat 1992-ben alapították néven. Az intézmény fenntartója: Budenz József Gimnázium Alapítvány, amelynek besorolása közhasznú szervezet. OM azonosító: Székhelye: 1021 Budapest, Budenz utca Az alapítvány működését a kuratórium segíti, amelynek jelenleg 3 tagja van. Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el. Az alapítvány gazdálkodását és működését Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A tanulóinkról Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a nálunk tanuló diákok személyiségüket tekintve rendkívül sokszínűek, eltérő mentális fejlettséggel, előzetes 8

9 tudásanyaggal, és természetesen változatos szociokulturális háttérrel rendelkeznek. Többségében biztos egzisztenciával rendelkező szülők gyermekei. A szülők munkaterheiből adódóan következik, hogy alapvető készségeket nincs lehetőségük átadni gyermekeiknek. A pozícióikból eredően fokozott elvárásaik vannak tanulóink iskolai tevékenységével, eredményességével szemben. A teljesíthetőségről képzetük nincs, ami hosszantartó konfliktusforrást eredményez. Ez az állapot nem maradhat meg az iskolában töltött évek alatt, ellenkező esetben személyes problémáik tovább bővülnek a tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal. A hiányzó alapkészségek miatt továbbtanulásuk, munkavállalásuk is lehetetlenné válhat, így a róluk való gondoskodás a társadalom számára erkölcsi és anyagi terhet jelent. Mivel diákjaink az iskolában töltik el az év nagy részét, egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a nevelést, a fejlesztést, az egyéni gondozás megvalósítását. A folyamat során biztos hátteret, kiszámíthatóságot, figyelmet és törődést biztosítunk számukra. Az elmúlt években sikeresen foglalkoztunk magatartási, tanulási problémákkal küzdő tanulókkal, akik ma már a felsőfokú intézmények tanulói, a számításukat megtaláló felnőtt emberek. Az iskolánk, az innovatív pedagógia keretein belül a hangsúlyt elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére, az ismeretről a jártasságra, az ismeretek megtanításáról a képesség- és készségfejlesztésre, a motiváció kialakítására helyezi. A tanítás helyett maga a tanulás kerül előtérbe, maximálisan figyelembe véve a tanulási környezet, az információszerzés sokrétűségét. Tapasztalataink szerint a folyamat során a tanár elsősorban a tanulás facilitátorává válik. Az oktatás-képzés során előtérbe helyeződik a tanuló sajátos, egyéni igényeihez való igazodás. Az eredményesség és a minőség érdekében változatos módszereket alkalmazunk. Fő profilunk a komplex személyiségfejlesztés, valamint kiemelt szerepet szánunk a nyelvoktatásnak is. Tantárgyi struktúránk szerves részét képezik az önismereti, etika, mentálhigiéné és a tanulásmódszertan órák. A választható nyelveket angol, német, spanyol, francia magas óraszámban, bontott csoportokban tanítjuk. A 2004/2005-ös tanévtől kezdve, minden évben nyelvi előkészítő osztályt indítunk az évi LXXIX. közoktatási törvény bekezdése alapján. 9

10 A 2006/2007-es évtől kezdődően, felmenő rendszerben bevezettük a kompetencia alapú oktatást, a következő területeken: matematikai logika; szövegértés-szövegalkotás; szociális-életviteli-környezeti kompetenciák; életpálya építés. Törekvéseink egybehangzanak a Közoktatási Törvény, a NAT, valamint a közoktatás távlati stratégiáját megalapozó szándékokkal, amit a kompetencia alapú oktatás módszerével valósítunk meg. 10

11 1. Alapelvek, célok, értékek Alapelvek: Humanista értékrendszer. Komplexitás elve: A biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatos figyelembe vétele és összehangolása a neveléssel-oktatással. Motiváció elve: A megismerési vágy legyen élő a tanulóinkban, gyakorolják kritikai észrevételeiket, maradjon meg a természetes kíváncsiságuk. Aktivitás elve: A tanuló legyen tevékeny részese a tanítás-tanulás folyamatának. Koncentráció elve: A tanítás során a különböző műveltségi területek összekapcsolódása. Önfejlesztő tevékenységek elve: Az életkornak megfelelő képességek és készségek kialakítása az önképzésre. Szemléletesség elve: Az ismeretszerzést megkönnyítő módszertani eljárások alkalmazása. Visszajelzés elve: Folyamatos visszajelzések a tanulói tevékenységekről, ezek változásáról, a javítás lehetőségeiről. A pedagógus vezető szerepének elve: Az egyenlő partneri viszonyrendszerben, melyben a tanuló alanya a nevelés-oktatás folyamatának, a pedagógusnak segítő feladata van: a pedagógiai folyamat szervezésében; a tanulási légkör kialakításában; a személyiségfejlesztésében; a tevékenységek megszervezésében (Kt b). A bizalom elve: A tanár magatartása, és szakmai tudása általi hitelesség. A bizalom, a megértés, a tisztelet a tanuló személyisége iránt. Törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. 11

12 A világnézeti információk tárgyilagos, többoldalú közvetítésének elve (Kt.4. 2.b). A tolerancia elve: Az SNI tanulók integrálásával valósul meg Célok: Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és alkalmaznak különböző cselekvésformákban. Célunk a kulcskompetenciák kialakítása, az életen át tartó tanulási készségek kialakítása (matematikai logika, szövegértés-szövegalkotás, szociális-életviteli kompetenciák, idegen nyelven folytatott kommunikáció, vállalkozói kompetenciák, IKT kompetenciák). Célunk az egyéni képességek kibontakoztatása, melyet módszertani kultúránk sokféleségével valósítunk meg (kooperatív módszerek, projektmódszer, pszichodráma módszere). Célunk: a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése az európaiság szellemében. Célunk: olyan tevékenységkínálat kialakítása, amely a diákok közreműködésével alakul ki és valósul meg. Az iskola működését úgy szervezzük, hogy diákjaink lehetőséget kapjanak a kezdeményezésekre és a felelősséggel járó döntések meghozatalára. Segítjük tanulóink egészséges vitakultúrájának fejlődését. Célunk: olyan közösségi élet szervezése, ahol biztosítjuk a diákjogok gyakorlását. Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint, saját keretein belül lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók számára. Célunk tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Célunk a tanulói előrehaladás folyamatos követése, a tanulók rendszeres, komplex értékelése. A tanulás és értékelés folyamatának összekapcsolása. Értékelési rendszerünkkel ösztönzően hassunk a tanulói teljesítmény eredményességére. Célunk, hogy diákjaink sikerorientálttá váljanak. A produktív teljesítmény járuljon hozzá az iskola fejlődéséhez. Célunk a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 12

13 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi higiéné fontosságával. Preventív tevékenységeink során megismerjék a drog, az alkohol, a dohányzás egészségkárosító hatását. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. Az IKT-eszközök alkalmazása az oktatás és az ismeretszerzés egész folyamatában (internet, interaktív tábla, e-tananyagok, projektmunkák). Értékek: A tantestület által fontosnak tartott és képviselt értékek: együttműködés, nyitottság, rugalmasság, tolerancia, aktivitás, szorgalom, eredetiség, tudás tisztelete kommunikációs készség, folyamatos tanulás igénye, bizalom, türelem, kitartás őszinteség, becsületesség, megbízhatóság, felelősségvállalás, érdeklődés, empátia, tisztelet és megbecsülés, kiegyensúlyozottság Ezen értékek mind hatékonyabb megjelenítése és megjelenése érdekében fejleszteni kívánjuk tanulóinknál: egész életen át tartó, a személyes lehetőségek megragadására való törekvést; az értelmes, kreatív kritikai gondolkodást; a kommunikációs képességeket és készségeket; 13

14 a másokra figyelést, a világ dolgai iránti érdeklődést; az egészséges életmódra való törekvést; a munkafegyelmet, a törvénytiszteletet. Tartalmilag és módszertanilag sokszintű és differenciált oktatási programot készítünk, amely a tanulók adottságainak figyelembevételével elfogadható eredményre vezet az oktatásban és a nevelésben és csökkenti a beilleszkedési problémákat. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Csak az ember élhet szellemileg, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott, harmonikus életet, aki tisztában van önmagával. A kellő önbizalom és magabiztosság szintén önismereti, önépítési indíttatású. A döntőképességet, az önismeretet és az önbizalmat azonban nem lehet elméleti úton fejleszteni. Ugyanakkor tanulható, fejleszthető iskolai körülmények között a pedagógiai tevékenységek, az interakciók kapcsán, amennyiben pedagógiai tudatossággal szervezzük a személyiségfejlesztést az iskolai nevelés során. 14

15 2. Nevelési feladatok 2.1. Személyiségfejlesztés A pedagógiai tevékenységünk alapja a személyiség szervezett, tervszerű fejlesztése. A személyiségfejlesztés lényege a szocializáció. A személyiségfejlesztés célja: az önfejlesztő aktivitás fejlesztése, a személyiségben rejlő lehetőségek kibontakoztatása. A személyiség komplex fejlesztése iskolánkban magában foglalja tehát az intellektuális szükségletek kiművelése mellett a gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. Gimnáziumunkba kerülő gyermekeink többsége speciális nevelést igénylő. Egyrészt tanulási nehézségekkel küzdenek, másrészt magatartási zavar jellemzi őket. Nagyon gyakori a figyelemzavar, a hiperaktivitás, bizonyos készségek hiánya, sőt testi fogyatékkal küzdő tanulóink is vannak. Tapasztalataink alapján csak a viszonylagos harmóniában élő gyermeki egyéniség fejleszthető. A korosztályra oly jellemző viselkedési formák, mint az időérzék teljes elvesztése, a kockázatvállalás kényszere, az önbizalom elvesztése, a motiválatlanság arra ösztönöz bennünket, hogy közös, rendszeres együttműködő tevékenységgel próbáljunk ezeken a magatartási szokásokon javítani, az alapismereteket elsajátíttatni. Kiemelten fontosnak tartjuk a jó iskolai élmény meggyökereztetését tanulóinkban, ugyanis az iskola nagyon jó eséllyel védi gyermekeinket a nagyobb ártalmaktól. Ennek sarkalatos pontja a jó gyermeki közérzetet biztosító tanári magatartás, amely egyben személyes példát nyújt tanulóinknak, amikor kialakítják a társaikhoz, másokhoz való viszonyulásukat. Mivel tanulóink sikereik többségét az előző évek folyamán általában iskolán kívüli tevékenységeik által szerezték, ezért nagyon fontos, hogy az oktatási folyamat szerves részét képezze az iskolán kívüli tevékenységek sora is. 15

16 Igyekezetünk arra irányul, hogy minél többször teret adjunk a tanulók önálló kezdeményezésének, ugyanis ebben a folyamatban élhetik meg gyermekeink személyiségük fontosságát. Munkánk során folyamatosan együttműködünk az iskolapszichológussal, a pszichodráma pedagógussal, meghívott külső szakemberekkel (nőgyógyász, drog, prevenciós szakorvos, egészségpszichológus). Önismeret-emberismeret A komplex személyiségfejlesztés részeként gimnáziumunkban minden tanuló önismereti, emberismereti órákon vesz részt. Ezeknek az óráknak a célja, hogy az iskolai közegben problémásnak minősített gyerekek számára olyan lehetőséget teremtsünk, ahol kifejezhetik, átélhetik saját értékeiket, ahol megfelelőnek, szerethetőnek, jól teljesítőnek érzik magukat Az intellektuális szükségletek kialakítása, kiművelése Az intellektuális szükségletek alakításának középpontjában az információszerzés és az információfeldolgozás áll. Az információfeldolgozás függ a készségektől, képességektől és az értelemtől. Az értelem fejlesztésében két alapvető feladat emelhető ki: a tanulási motívumrendszer fejlesztése; a gondolkodási képességek fejlesztése A tanulási motívumrendszer fejlesztésének területei: a természetes kíváncsiság megőrzése (a problémamegoldó tevékenység élményt nyújtó folyamata) a megismerés élménnyé válása tapasztalási élmény (saját tudás, saját ismeret megszerzése, játékszeretet fejlesztése, kreativitás, szimuláció) teljesítményvágy 16

17 Az értelmi képességek fejlesztése: a tanulási képesség fejlesztése a gondolkodás fejlesztése a megismerés folyamatának gyakorlása a kognitív kommunikáció fejlesztése Az esztétikai szükségletek fejlesztése az esztétikai szemlélődés kialakulásának igénye az élménybefogadás szükségének fejlesztése az alkotás igényének fejlesztése 2.4 Közösségfejlesztés A közösséghez való viszonyrendszer fejlesztése: szocializálódási készség fejlesztése (kötődés, empátia, tolerancia, segítségnyújtás); érdekérvényesítési, együttműködési képesség fejlesztése; magatartás fejlesztése, melynek legmagasabb rendű eleme: a jellem. A jellemfejlesztés az erkölcsi nevelés területein realizálódik. Fontos a személyiség egyes részterületeinek és a teljes személyiségfejlődésnek a harmóniája. A személyes motívumok fontos szerepet játszanak az életmód szabályozásában. Fejlesztendő személyes motívumok: önérvényesítési motívumok (konfliktuskezelés, tolerancia, esélyegyenlőség, egészséges életmód); szuverenitás motívuma (önálló döntésre, cselekvésre, tevékenységre való vágy); önbecsülés, önbizalom, önszeretet motívuma. 17

18 Tevékenység Elvek/módszerek Felelősök Határidő Intellektuális Motiváció; szükségletek szemléletesség; fejlesztése. komplexitás; differenciálás. Értelmi képességek fejlesztése. Esztétikai szükségletek fejlesztése Folyamatos visszajelzés; kompetenciák fejlesztése; a gondolkodás fejlesztése; képességfejlesztés; differenciálás; kooperatív módszerek; interaktív óravezetés Elsősorban az ének, rajz irodalom, művészetek, média órákon az alkotásvágy felkeltése. Az élménybefogadás szükségének motivációs kialakítása. Szemlélődő magatartás kialakítása. Tárlatok, hangversenyek látogatása. Magatartás fejlesztése Dramatikus órák; differenciálással, csoportmunka, az adott szaktárgynál koncentrációval projektmunka Szaktanárok Szaktanárok Szaktanárok (ének, rajz, magyar, osztályfőnök), fakultációvezetők. Pszichodráma asszisztens, pszichológus, szaktanárok, osztályfőnökök Egész évben folyamatosan. Egész évben folyamatosan. Egész évben folyamatosan. Egész évben folyamatosan. 18

19 Életmód szabályozása Emberismeret, Szaktanárok, Egész évben osztályfőnöki óra, osztályfőnökök folyamatosan. testnevelésóra és egyéb tantárgyi koncentráció; mentális nevelés A közösségfejlesztés céljai Pozitív értékrendet magáénak valló kisebb közösségek, pl. osztályok és nagyobb pl. évfolyamok és az egész iskola tanulóiból álló közösségek szervezése, kialakítása, fejlesztése. A közösség tagjainak együttműködésével hozzon létre értékeket, teremtsen hagyományt és ápolja is azt: tanulmányi és egyéb (pl. szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi) versenyek, megemlékezések nemzeti ünnepeinkről, rendezvények, pl. Mikulás, Karácsony, sportnap, Európa nap, Esélyegyenlőségi nap, Emberjogi nap, Fordított nap, szalagavató bál, ballagás, színházi előadások megtekintése, múzeumlátogatás. Rendszeresen szervezünk egy és többnapos kirándulásokat, ahol a gyerekek megismerhetik hazánk és a különböző népek hagyományait és kultúráját. Célunk, hogy a közösségi célokért tenni akaró, aktív gyerekekből álló, demokratikus elvek alapján működő közösségeket hozzunk létre. Olyan közösségeket, amelyek tagjai ismerik és betartják az iskolai szabályokat, pl. a házirendet. Magukénak vallják az iskola értékrendjét. Óvják az iskola berendezéseit, eszközeit. Alakítsuk ki bennük az összetartozás érzését, erősítsük a közösségi tudatukat. Olyan osztályközösségeket fejlesszünk, ahol a gyerekek tisztelik társaikat és a felnőtteket, elismerik egymás eredményeit. Elfogadják és tisztelik egymás személyiségét, toleránsak a problémával küzdő társaikkal szemben, segítik őket a nehézségek leküzdésében, az esetleges kudarcok elviselésében. 19

20 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Alkalmazási terület: Az iskola valamennyi tanulója (9-13. évfolyam) A folyamat leírása: Tevékenység Módszer Felelős Határidő Megfigyelés, közösségi 9. osztályok indítása, célok, tervek Osztályfőnökök közösséggé meghatározása, Szaktanárok szervezése gólyatábor, I. félév Az iskolai szabályok házirend betartása, A házirend ismertetése, a Budenz Alapítványi a nevelési helyzetek Tanév elején és Pedagógusok Gimnázium elemzése, értékelése. folyamatosan. értékrendjének Példamutatás. belsővé válása Együttes élmény, Tanulmányi, művészeti, Iskolavezetés, Munkatervben hagyományok teremtése, ápolása környezetvédelmi, sport-versenyek. Ünnepségek, munkaközösség vezetők, pedagógusok meghatározott időpontban. rendezvények: Mikulás, Osztályfőnökök karácsony, szalagavató bál, farsang, fordított nap, ballagás, színház-, mozi-, koncertmúzeumlátogatás, tanulmányi kirándulás, projekttáborok, sí táborok, emberjogi nap. 20

21 2.3. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel és tanulási kudarcokkal küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program, tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Intézményünk minőségszemléletének alapelve: az emberi oldal, esélyegyenlőség, önmegvalósítás, azaz a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának lehetősége és szabadsága. Az iskolai tevékenységrendszerünk olyan pedagógiai-pszichológiai folyamat, amely során valaki a korábbinál autonómabb, spontánabb, önmagában szilárdabban bízó, önmagáért és másokért felelős emberré válik. A diák annak élményét élheti át, hogy azonos lehet saját értékével. Az integráció előkészítő szakaszában mindezek az értékek már megjelennek, de teljes valójában az inkluzív oktatás tudja a fenti elképzeléseket megvalósítani. Inkluzión a pedagógiában a befogadást értjük, amely a speciális nevelési szükséglet fogalmának újragondolásából indul ki. A személyiséghez alkalmazkodó nevelői környezetben (személyi és tárgyi) biztosítható a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek optimális fejlődése. Mindezekből logikusan következik, hogy előnyben kell részesíteni az egyéni fejlesztést az osztálymunkával szemben. Kitüntetett szerephez kell jusson a kreativitás, a helyzetfelismerés és a döntési képesség, az önállóságra nevelés és a kapcsolatteremtő készség. Fontos az egyéni haladási ütem figyelembe vétele, a tantárgyi integráció, a gyermek egyéni sajátosságaira épülő ismeretek elsajátítása. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermek esetében tanulási nehézségről van szó, ami teljesítménygyengüléshez, esetleg regresszióhoz vezet. A tanulási kudarc komplex jelenség, az egész személyiség problémája. Azért van szükség a tanulási zavarok időbeni felismerésére, mert a legtöbb beilleszkedési zavar mögött ez feltételezhető. A segítségnyújtásban az egész tantestület együttes és következetes, megértő és megsegítő 21

22 szemléletére van szükség. Meg kell említeni még a hiperaktivitást és figyelemzavart, mert ezek a problémák ritkán, de párosulhatnak a tanulási zavarral. Az ilyen problémákkal küzdő tanulóknak is állandó megerősítést kell, hogy kapjanak, mert elvesznek az ingerekben. Fontos számukra az érzelmi biztonság, az egyéni foglakozás. Az empátiás kapcsolat elengedhetetlen. A részképesség zavarokkal küzdő SNI tanulóink az iskola vagy a szülő kérésére a pedagógiai szakszolgálatok által kiadott szakvélemény alapján egyéni fejlesztésben részesülnek, amelynek programját a pedagógusok készítik el, egyéni fejlesztési terv formájában. A fejlesztés tartalmát a szülővel egyeztetjük, annak végrehajtását folyamatos kontrollal ellenőrizzük. Az előrehaladást esetmegbeszélő foglalkozásokon az összes szaktanár részvételével követjük nyomon. Az egyéb nehézségekkel küzdő tanulóink számára a szülő és gyermek beleegyezésével az iskola szakpszichológusa tud segítséget nyújtani. Amennyiben a probléma nem oldható meg az iskola keretein belül, úgy a nevelési tanácsadó segítségével tud az intézmény hatékonyan segítséget nyújtani a gyermek és a szülő számára Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A képesség- és készségfejlesztés az iskola minden pedagógusa számára állandó feladat. Olyan tevékenység, amely az iskolai munka minden színterén állandóan jelen van. Különös hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekekkel történő foglalkozásra, amennyiben erre nincs lehetőség az iskola keretein belül, a valamiben kimagasló teljesítményt nyújtó tanulóinkat oda irányítjuk, ahol a tehetségüknek, képességüknek a legmegfelelőbb fejlesztést, foglalkozást kaphatják. Tevékenység Módszer Felelős Határidő A tehetség megfigyelés Tanár, szaktanár, folyamatosan felismerése osztályfőnök, szabadon választott óra speciális képességeket mérő tesztek Tehetségfejlesztő pedagógus, pszichológus tanév eleje a tehetség 22

23 Tehetség/ képességfejlesztés (iskolán belül) felismerését szolgáló tudatos szituációk tervezése, használata egyéni fejlesztés differenciált tanóravezetés Adott szakórákon a felelős szaktanárok A fejlesztést végző pedagógus, szaktanár Minden pedagógus folyamatosan folyamatosan folyamatosan speciális kiosztása feladatok Adott osztályfőnök, választott szakkörvezető szaktanár, szabadon óra, folyamatosan fakultáció Szabadon választott óra vezetők folyamatosan emelt szintű képzések Iskolavezetés, szaktanárok érintett folyamatosan Tehetség/ képesség fejlesztés (iskolán kívül) versenyeztetés, a tehetség kipróbálását elősegítő szakirányú iskolai, kerületi, fővárosi, országos versenyeken kapcsolatok kialakítása felsőoktatási intézményekkel, különböző szakmai szervezetekkel, szakiskolákkal, sportegyesületekkel, javaslattétel a tehetséges tanulók további fejlődésére Szaktanár, szakkörvezető, szabadon választható órák vezetői, Minden pedagógus folyamatosan folyamatosan projektoktatás Projektvezetők folyamatosan A fejlesztés hatékonysága, értékelése speciális előadások, szakmai programok, kirándulások, csereutak szervezése a tehetséges tanulók számára, versenyeredmények összegzése, értékelése felvételi eredmények értékelése Adott szakkörvezető, fakultációvezető, munka- Iskolavezetés, közösségvezetők Szaktanárok, osztályfőnökök szaktanár, félévkor és év végén 23

24 Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok Az iskolai gyermekvédelem komplex és preventív tevékenységi rendszer, amelyet a gyermeki szükségletek (szeretet, biztonság, esélyegyenlőség, egészségvédelem) és jogok kiteljesítésére való folytonos törekvés jellemez. Ez a tevékenység nagyfokú érzékenységet, empátiát, tapintatot, szakértelmet igényel. Csak akkor lehet eredményes, ha a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítését tartjuk elsődlegesnek, és ennek kapcsán szoros együttműködés alakul ki valamennyi résztvevő között. A gyermekvédelemnek alapvetően két nagy területe van: Az egyik a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókkal való törődés. Környezetünkben a veszélyeztetésnek és a hátrányos helyzet kialakulásának többféle formája jelenik meg. Családok szétesése, alacsony kereset, munkanélkülivé válás, a nagy családról való gondoskodás terhe, érzelmi, erkölcsi elhagyottság, egészségügyi problémák, tanulási nehézségek, magatartászavarok. A másik terület az intézmény valamennyi tanulóját érintő preventív és felvilágosító tevékenység. Ez akkor lesz hatásos, ha az ártalmak és veszélyek bemutatásával párhuzamosan felvértezzük tanulóinkat a védekezési lehetőségekkel. Hasznos tevékenységek, tartalmas életcélok felé irányítjuk figyelmüket. A folyamat megnevezése: Gyermek-és ifjúságvédelem Alkalmazási terület: az iskola valamennyi tanulója kiválasztott tanulók (rászorultság szerint) 24

25 A folyamat leírása: Tevékenység Módszer Felelős Határidő A veszélyeztetett és a hátrányos tájékozódás, helyzetű tanulók kiszűrése megfigyelés, beszélgetés Egészséges életmód, kulturált előadások, szabadidő, bűnmegelőzés, drog programok, prevenció, függőségek, önismeret-és emberismeret óra, beszélgetések viták Osztályok év eleji és igény tájékoztatás, szerinti látogatása, fogadóórák beszélgetés diákoknak és szülőknek, kapcsolat a DÖK-kel Aktív részvétel iskolai értekezleteken, megbeszéléseken, az iskola képviselete külső programokon, rendezvényeken Szükség esetén kapcsolat egyeztetés, felvétel a külső, gyermekeket megbeszélés segítő kerületi intézményekkel Gyerm.véd.felelős, osztályfőnökök, szaktanárok, pszichológus, védőnő szeptember végéig átfogó, utána folyamatos Gyerm. véd. felelős, folyamatos osztályfőnökök, szaktanárok, külső előadók, Gyerm. véd. felelős folyamatos Gyerm. véd. felelős folyamatos Intézményvezető, folyamatos osztályfőnök 25

26 A gyermekvédelmi felelős kapcsolatrendszere Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Kerületi Gyermekvédelmi Munkaközösség Esetenként egyéb fővárosi intézmény Külső kapcsolatok kerületi szint Pedagógiai Szakszolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekvédelmi felelős Osztályfőnöki mk. Szülői ház Szaktanárok Diákok DÖK Pszichológus Logopédus Iskolaorvos Iskolavezetés Belső kapcsolatok Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Szociális hátránnyal küzdő tanulóink számára több lehetőséggel szolgálunk: Évfolyamonként egy tanuló tandíjmentességben vagy tandíjkedvezményben részesül. A tankönyvellátásról szóló törvény alapján a szociálisan rászoruló tanulók számára ingyenes tankönyvellátást biztosítunk. 26

27 Tanulási kudarcokkal küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program Az iskola feladata közé tartozik felderíteni, hogy vannak-e a tanulási kudarcnak önhibájukon kívül kitett tanulói, és javítani esélyüket a felzárkóztatásban. A szaktanár feladata, azoknak a tanulóknak a felderítése, akik valamilyen tanulási zavarral pl: diszgráfia küzdenek és az osztályfőnök, illetve a szülők tájékoztatása. Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a vélelmezett problémáról, és a lehetséges megoldásokat együtt mérlegelik. Az osztályfőnök felajánlhatja az iskolapszichológus vagy más szakember - nevelési tanácsadó segítségét is. Természetesen bármilyen megoldás csak a diák és a szülő beleegyezésével lehetséges, az iskola csak a felismerésben és a szakemberhez irányításban játszik komoly, nem nélkülözhető szerepet, továbbá biztosítja a helyet és az időpontot a pszichológus számára a kezeléséhez. Amennyiben a probléma az iskolán belül, szakember segítségével is megoldható, akkor a szakórákon, illetve délutáni korrepetálásokon van mód a hiányok pótlására. Amennyiben a családi/szociális háttér bizonyul a tanulási kudarc okának, akkor az előbbiek szerint a gyermekvédelmi felelős segítségével próbál az osztályfőnök és az iskola segítséget nyújtani a tanuló számára. Igyekszünk továbbá - szaktanári szervezésben, de iskolai vagy osztály szinten olyan feladatokat, versenyeket, rendezvényeket szervezni, amelyeken azok a tanulók is sikerrel vehetnek részt, akik tanulási kudarcaik miatt visszahúzódóak, vagy kevesebb a sikerélményük. Ezeken lehetőséget kapnak arra, hogy olyan oldalukról mutatkozzanak be a tanárok és a diákok közössége előtt, amelyben kiemelkedők (sport, művészetek, hobbi). Így elismerést tudnak kivívni maguknak, és a siker mint tudjuk gyógyít, és alkalmas arra, hogy átlendítse őket a nehézségek okozta gátlásos időszakon, javítsa felzárkózási beilleszkedési lehetőségeiket. A bekerült diákok esetében idejekorán kell diagnosztizálni az esetleges tanulást gátló tényezőket, és fontos, hogy megfelelő szakember foglalkozzon az érintett tanulókkal. Folyamatosan nyomon követjük a fejlődésüket, és az osztályozó értekezleteken az osztályban tanító tanárok alaposan megvitatják a további teendőket, lehetőségeket. 27

28 Fontos továbbá, hogy olyan hangulatot igyekszünk teremteni, amelyben a jó eredményeknek és az értékes személyiségeknek helyük van. A pusztán teljesítmény és jegycentrikus helyett az emberi értékekre is odafigyelő diákközösséget szeretnénk kialakítani. A kudarcokkal küzdő diákok éppen olyan fontosak számunkra, mint a könnyen és látványosan haladók. Érdekükben más intézmények eredményesnek mutatkozó tanfolyamait, kísérleteit is nyomon követjük, és részt veszünk bennük Az eredményes pedagógiai munka érdekében alkalmazott pedagógiai eljárások és módszerek Az oktatás nevelés során rendszeresen alkalmazott módszerek a következők: kooperatív technikák; pszichodráma módszer; projektmódszer; differenciálás; tanulásmódszertan; egyéni fejlesztés. Kooperatív technikák Az Európai Unióban végzett un. Pisa-felmérés tanulságai új kihívások elé állítja a tanítástanulás folyamatában résztvevőket. A felmérés eredményei megkérdőjelezik a hagyományos oktatási folyamat eredményességét, amelynek során a tudás megszerzésének módja jórészt csak a tanár előadásán és az ún. frontális osztálymunkán alapul. A magyar diákok az európai átlagot tekintve jelentős elmaradást mutatnak a kulcskompetenciák fejlettségének területein, úgymint a matematikai logika, szövegértés-szövegalkotás, szociális és életviteli kompetencia. A korábban csak a mechanikus tudás elsajátítására alapozó oktatási rendszerünk ezért megújításért kiállt. Nem elegendő csupán a tananyag elsajátítása és annak lexikális jellegű visszaadása, hanem az alkalmazott tudás, a gyakorlatban is hasznosítható, az információszerzésen alapuló tanulási folyamatra van szükség, amelynek időbeni határai ma már kitolódnak az élethosszig történő tanulás képességének elsajátításáig. 28

29 A tanítás-tanulás folyamatának átalakítására, korszerűbbé tételére az ún. kooperatív tanulási technikák mind gyakoribb alkalmazását vezettük be. Kutatások bizonyítják, hogy ez a tanulási forma pozitívan hat a tananyag mélyebb megértésére, növeli az osztályok általános teljesítményét, javítja az önbecsülését és a diákok elmélyülését az adott témában. A kooperatív tanulás segíti a diákok kreativitásának fejlődését, növeli az aktivitásukat és érdeklődésüket a tanulmányaik során. A csoportmunkán alapuló munka bármely tantárgyban sikeresen alkalmazható oktatási forma, iskolánkban a matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, történelem, magyar nyelvés irodalom valamint az idegen nyelvek oktatásában is sikeresen alkalmazzuk. Diákjaink visszajelzései egyértelműen bizonyítják, hogy a tanulók együttműködésére, az egyéni felelősség vállalására alapuló tevékenységi formákban a tanulók képesek megosztani egymással erősségeiket és fejleszthetik gyengébb képességeiket, együttműködési készségüket, miközben jelentősen javulnak a konfliktuskezelési technikáik is. Pszichodráma módszer A pszichodráma módszer leggyakoribb alkalmazása az önismeret, emberismeret, társadalomismeret órákon valósul meg. Elsődleges eszköze a szociális-életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének. Ebben a terápiás értékű formában a gyermek és a felnőtt azonos helyzetben van, teljesen egyenrangú partnerek. A szimbolikus sík kizárja a rossz teljesítmények lehetőségét is. Így a gyerekek olyan élményekhez jutnak, melyek a mindennapi életükben nem fordulnak elő. A tanulók sajátos nyelvükön, játékban, szimbólumok által szólalhatnak meg. A játék gyakorlatilag nagyon tág teret biztosít számukra, ezáltal sokkal autentikusabban mernek megnyilvánulni, mint egyébként, a mindennapok valóságában. A módszer cselekmény-akció-katartikus, élményt élménnyel gyógyít. A gyermek pszichodrámában nem magyarázunk, nem kommentálunk, nem vonunk le tanulságokat. Éppen ezért, a nem eléggé szeretett gyerekek a közös élményben alakíthatják ki a szociális együvé tartozás, a kölcsönösség érzését. A csoportvezetők legfontosabb feladata a gyermekek elfogadása, s ha ez csoportnormává tud válni, akkor a biztonságérzetét elvesztett gyerek vissza tudja nyerni az önértékelését. Új 29

30 szerepeket vállalhat, próbálhat ki. A pszichodráma a szociális érés eszköze, mert a közös improvizáció összekapcsolja a résztvevőket. Nem dolgozható ki közös drámai cselekmény együttműködés nélkül. Projektmódszer A 2005/2006-os tanévben iskolánk felmenő rendszerben bevezette a projektoktatást. Intézményünkben a projektmódszer leggyakoribb alkalmazást a természettudományos tantárgyakban, (földrajz, biológia, kémia, fizika), illetve a történelem és a társadalomismeret tantárgyban nyer. Tanulóink a tanév során kétszer projekttáborban vesznek részt, amely táborok helyszíne Magyarország Nemzeti Parkjai. Az öt év alatt diákjaink bejárják és komplex módon megismerik, feldolgozzák Magyarország 10 nemzeti parkját. A tábort a helyszínnek és a kiemelt feladatnak megfelelően több szaktanár kíséri, biológia-kémia, etika-emberismeret és földrajz-testnevelés, történelem, angol szakos kollégák. A szaktanárok munkáját segítik a nemzeti parkok munkatársai, szakvezetői is. Az első négy tanév programjai: Balatoni Nemzeti Park Hortobágyi Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Őrségi Nemzeti Park Fertő-Hanság Nemzeti Park Kiskunsági Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Duna-Dráva Nemzeti Park A projekttevékenység során fejlesztett kompetenciák szociális életviteli és környezeti kompetenciák; az együttműködési készség; a kritikai gondolkodás, a problémamegoldó képesség, a megfigyelőképesség; 30

31 az önálló aktivitás; a csapatmunkában történő munka tanulását, elsajátítása; alkalmazkodó készség; a környezettudatos magatartás kialakulása, megerősödése; az IKT kompetenciák; a magyar-és idegen nyelven folytatott kommunikációs készség; a vállalkozói kompetenciák; a lényegre törő jegyzetelés elsajátítása; a szakanyagok gyűjtésének, szelektálásának módszerének megtanulása; komplex témafeldolgozás; a tanár-diák viszony ember közelibbé válása; életvezetésük szerves részét képezze a természet szeretete és a természet diktálta törvények elfogadása és tisztelete. Tanulásmódszertan Tanulóink a 9. osztályban, tantervbe iktatva tanulásmódszertan órákon vesznek részt. A tanulásmódszertan nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy, inkább egy képességfejlesztő tréning, éppen ezért az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el. Tanításából akkor származik igazi és tartós haszon, ha a szaktárgyak tanulásánál a gyerekek valóban hasznosítják az elsajátított képességeket, illetve módszereket. Ehhez az intézményben tanító tanárok együttműködése elengedhetetlen! Célkitűzések: a tanulás örömének, szabadságának visszaadása, az iskolához való pozitív viszony kialakítása, a tanulási szokások formálása, hatékony tanulási módszerek elsajátítása, a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése, személyiségépítés. 31

32 Követelmények: A tanulókat nem értékeljük osztályzattal, hanem félévenként írásbeli értékelést kapnak, amely kiterjed a tanuló előmenetelére, tanulási magatartására, a képességekben tett fejlődésére, kijelöli a tanuló teendőit a következő időszakra. A módszerek részletesebb leírása a Helyi tantervben található Egészségnevelés, környezeti nevelés Egészségnevelési program Az egészségmagatartás kialakítása hosszú, az egész életen át tartó szocializációs folyamat eredménye. Elsődleges a család szerepe ebben a folyamatban. A család mintaadó, szocializációs szerepkörének gyengülését korunk egyik kedvezőtlen jelenségeként tartjuk számon. Az iskola, mint ismeret- és értékadó, érték-meghatározó környezet, kiemelt szerepet kap az egészségtudatos magatartás kialakításában. E magatartás kialakítása rendkívül az iskolai nevelés szinte minden tevékenységén széleskörű pedagógiai hatásmechanizmusok együttes eredményeként valósulhat meg. Önismeret, önértékelés fejlesztése (ösztönző, elismerő, értékelő folyamatok). Pozitív életkép kialakulása annak érdekében, hogy az egyének kontrollálják saját életüket. Pszichológiai, csoportlélektani ismeretek bővítése (az egyes korcsoportok viselkedéseinek, törvényeinek megismerése). Esélyegyenlőség biztosítása (gyermekvédelem). Az egészséget és az egészségmagatartást támogató környezeti tényezők ismertetése. Hiteles közvetítés (pedagógusok, kortárssegítő csoportok). Az iskola egészségügyi szakembereivel folytatott kapcsolattartás. Tantárgyi lehetőségek feltérképezése. 32

33 A tárgyi környezet esztétikai jelentősége, hatása az egészségre. A gyermekétkeztetéssel folyamatos kapcsolattartás. A az egészséges napirend kialakítását szorgalmazza. Arányos napi terhelés Szünetekben/óraközi szünetben javasoljuk a levegőztetést, a szabadban eltöltött szünetet Minden szünetben kötelező a tanteremben a szellőztetés A tanórákon a tanterem világítása feleljen meg az elvárásoknak Csökkentsük az erős zajt, károsító hatására hívjuk fel a figyelmet Hívjuk fel a figyelmet a kényelmes ruházat viselésére A mindennapos testmozgás igényének kialakítása. Az egészséges környezet Az egészséget támogató környezet kialakítása ld.: Környezetnevelési program Megvalósítandó programok: szelektív hulladékgyűjtés; energiatakarékos izzók felszerelése; az iskolai bútorok folyamatos cseréje. Az élelmiszerek által közvetített megbetegedésre való felkészülés Előadások szervezése Drogprevenció Információgyűjtés; előadók, kortárssegítő csoportok kialakítása; osztályfőnöki órák; emberismereti órák; szülőknek szervezett előadások. Az iskola egészségügyi szakemberei: védőnő, iskolaorvos. 33

34 Az iskolaorvos és a védőnő közösen végez komplex szűrővizsgálatokat a 9, 11. osztályokban. Feladatuk még: a szakrendelésre küldöttek leleteinek begyűjtése és gyógytestnevelési besorolások. Korcsoport Szűrések oszt. látásélesség 9. oszt. színlátás 9. oszt hallásvizsgálat oszt. golyvaszűrés oszt. mozgásszervek, orthopédia: gerinc, lúdtalp, súly-és magasságmérés oszt. vérnyomásmérés Aktív testmozgások Sportkörök Sportköreinket az adott tanév eleji igényfelmérés alapján szervezzük. Lehetőségeink: kosárlabda, falmászás, floorball, röplabda, futball. Szabadidő kibővítése Kerti pálya használata, síelés, korcsolyázás, úszás, stb. Baleset megelőzés Módszer Felelősök Határidő Általános baleset- Baleset Osztályfőnökök - az Szeptember, első védelmi helyzetek, megelőzésére, ismertetés tényét, tanítási nap. szabályok az felkészítés a tartalmát iskolában. balesetveszélyes dokumentálni kell. helyzetek 34

35 Baleset megelőzés az iskolán kívül, külső helyszíneken. Balesetvédelem a szakórákon. Elsősegélynyújtás oktatása. felismerésére, elkerülésére. Tilos és elvárható magatartásformák ismertetése életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően. Tanulmányi kirándulások, sítáborok, nyári táborok. Balesetveszélyes helyzetek a víz mellett, vizeken. Kémia, fizika óra: a kísérletekhez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes használata. Testnevelés: a sporttevékenységek sérülése nélküli végzése. Biológia és testnevelés órák keretében. Osztályfőnökök Kísérőtanárok Testnevelő Az aktualitásnak megfelelően. Szaktanárok Első tanórán, folyamatos Biológia és testnevelő tanárok Az óra anyagába építve. 35

36 Környezeti nevelés A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fenntartását és a társadalmak fenntartható fejlődését (NAT 2003). A környezeti nevelés alapelvei A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet s benne az emberi társadalom harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarországon is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés. A környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlatban 36

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Emberré csak ember által lesz az ember. Grillparzer. Készítette: dr. Várnai Andrásné igazgató 2013. évben

Pedagógiai program. Emberré csak ember által lesz az ember. Grillparzer. Készítette: dr. Várnai Andrásné igazgató 2013. évben Emberré csak ember által lesz az ember. Grillparzer Pedagógiai program Készítette: dr. Várnai Andrásné igazgató 2013. évben Átdolgozta: Vidra Dorottya igazgatóhelyettes 2015. évben Jóváhagyta: Farczádi

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben