Szent-Györgyi Albert. Módosítás: december 21. 2/97

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97"

Átírás

1 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015.

2 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent-Györgyi Albert Módosítás: december 21. 2/97

3 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 3 II Intézményi adatok... 5 III Nevelési program... 6 III.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...6 III.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...8 III.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...9 III.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok...11 III.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai...15 III.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység...16 III.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje...20 III.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel...21 III.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata...23 III.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai...26 III.11 A felvételi eljárás különös szabályai...26 IV Az intézmény helyi tanterve IV.1 Szakközépiskola...27 IV.2 Szakiskola...56 IV.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei...73 IV.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása...74 IV.5 Mindennapos testnevelés...75 IV.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai...75 IV.7 A középszintű érettségi vizsga témakörei...77 IV.8 Projektoktatás...84 IV.9 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések...84 IV.10 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái...85 IV.11 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása...86 IV.12 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei...87 IV.13 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek...87 IV.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei...87 IV.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei...89 V Az iskola szakmai programja V.1 Szakközépiskolai és szakiskolai képzések...92 V.2 Felnőttoktatás...94 V.3 A szakmai képzések óratervei...95 Módosítás: december 21. 3/97

4 VI A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések VI.1 A pedagógiai program érvényességi ideje...96 VI.2 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala...96 VII Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradékok Módosítás: december 21. 4/97

5 II Intézményi adatok A tagintézmény elnevezése: Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája OM azonosító: Szervezeti egység kód: A tagintézmény székhelye: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14./d Az alapítás éve: Az alapító: Városi Önkormányzat Kaposvár Közvetlen jogelőd: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor utca 32. A tagintézmény a Kaposvári Szakképzési Centrum szervezeti egysége Kaposvári Szakképzési Centrum 7400 Kaposvár, Virág u. 32. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Nemzetgazdasági Minisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Módosítás: december 21. 5/97

6 III Nevelési program III.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. Iskolánkban a nevelés-oktatás célja a Nemzeti Alaptanterv alapján nemzeti öntudattal rendelkező, az általánosan művelt, szakmailag jól képzett, képesítésének megfelelő munkakör ellátására illetve szakirányú továbbtanulásra alkalmas, testileg, lelkileg egészséges és harmonikusan fejlett tanulók nevelése. Olyan iskola működtetése, melyben tanuló és tanár egyaránt jól érzi magát. Célunk, hogy a családdal együttműködve a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket alakítsunk ki a tanulókban. Nevelési céljaink: - Erkölcsi nevelés a tanulók erkölcsi és értékítélő rendszerének fejlesztésére törekszünk, ezáltal felelősségtudatuk nő, képesek beilleszkedni a közösségbe, felkészülnek az önálló, tudatos életvitelre. Példamutatásunk alapján megtanulják a munka becsületét, a kölcsönös segítségnyújtás közösségkovácsoló erejét, egymás kölcsönös tiszteletét és elfogadását. - Nemzeti öntudat kialakítása ismerniük kell a tanulóknak közvetlen környezetüket iskolánk névadóját, városunk nevezetes épületeit, Kaposvárhoz fűződő híres személyeket. Tájékozottak legyenek a népi kultúrák értékeivel, a magyar nép hagyományaival, ünnepeivel. Ismerjék a magyar nemzet történelmi személyiségeit, az irodalom, a művészetek, a sport kiemelkedő alakjait. A megszerzett ismeretek elősegítik a tanulókban a nemzeti identitás kialakulását. - Állampolgárságra, demokráciára nevelés nevelési folyamat során a tanulókban kialakul az egyéni és a közösségi célok összhangja, a törvények, az emberi és állampolgári jogok tisztelete. Segítségükkel képesek lesznek beilleszkedni a demokratikus elveken működő jogállamba. - Önismeret és társas kultúra a tanulók legyenek tisztában saját értékeikkel, tudásukkal, ismerjék hiányosságaikat. Oktató-nevelő munkánkon keresztül ösztönözzük képességeik, ismereteik folyamatos fejlesztésének igényét, egyéni szükségleteik alapján céljaik elérését. - Családi életre nevelés iskolai közösségünk összetartó erejével, példamutatásával segíti elő az egymásra figyelést, a harmonikus emberi kapcsolatok kialakulását, a felmerülő konfliktusok humánus kezelését. Értékközvetítő magtartásunkkal kívánjuk elősegíteni tanulóinkban a harmonikus családi közösségek kialakítását. - Testi és lelki egészségre nevelés iskolánk profiljából adódóan kötelességünk megismertetni a tanulókat az egészség értékjellegével, az egészséges életmód alapelveivel, a követendő magatartásmintákkal. A mindennapi élet során felmerülő problémák megoldására konfliktuskezelő technikák megtanulását kínáljuk fel a diákoknak. A függőségek elkerülésében az elutasítás képességének elsajátítása döntő jelentőségű. Módosítás: december 21. 6/97

7 - Felelősségvállalás másokért, önkéntesség a másság elfogadása, a szociális érzékenység, a másokon való önzetlen segítés alapvető emberi értékek. Ez, az iskola intézményrendszerében, mint kitűzött cél, a mindennapi életet átható ideológia jelenik meg. Hitvallásunkkal, személyes példamutatásunkkal formáljuk tanulóink személyiségét. A közösségi munka önkéntesség elvén működő gyakorlása jól kiegészíti oktató-nevelő munkánkat. - Fenntarthatóság, környezettudatosság a tanulóknak meg kell tanulniuk, hogy a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Élhető környezetet kell megteremteni körülöttünk, amelyben a fenntartható fejlődés és a környezet tisztelete egymás melletti értékeket jelentenek. - Pályaorientáció a középiskolai nevelés és oktatás átmenetet képez a tanulási folyamat és a munka világa között. Célunk, hogy tanulóink képességeik, vágyik, céljaik alapján megtalálják a nekik legjobban megfelelő hivatást, foglalkozást. - Gazdasági és pénzügyi nevelés a diákok a munka világában nem nélkülözhető alapvető gazdasági és pénzügyi ismeretekre kell, hogy ismereteket szerezzenek. Ezáltal átlátják a világgazdaság, a nemzetgazdaság és a családok életét meghatározó gazdasági-pénzügyi folyamatokat. - Médiatudatosság ismerjék meg a diákok a média és a társadalom közötti kapcsolatot, legyenek tisztában a kommunikációs kultúra formáival, a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés formáival. - A tanulás tanítása elsajátítása valamennyi közoktatási intézmény feladata. Az életkori sajátosságokból adódó logikus gondolkodás a tudatos, hatékony ismeretszerzés alapvető feltétele. Az előzetes ismeretekből, tapasztalatokból építkezve használtató tudás átadásával, megszerzésével, az önképzés igényét kívánjuk megteremteni a diákokban. A mindenki által elsajátítandó és a későbbi tanulás sikerének alapját képező kulcskompetenciák kialakítása a középiskolai oktatás feladata is. A kulcskompetenciák elsajátításának előnyei: - elősegíti a személyiség fejlődését, az egész életen át tartó fejlődés igényét, - elősegíti az aktív állampolgári szerepvállalást és beilleszkedést a társadalomba, - elősegíti foglalkoztathatóságot. Fejlesztendő kulcskompetenciák: - Anyanyelvi kommunikáció magába foglalja a hallott és olvasott szöveg értését, a szóbeli és írásbeli szövegalkotást. Valamennyi tanóra célja, hogy az írásbeli kommunikációja mellett hangsúlyt fektessen a tanulók szókincsének fejlesztésére, a magyar nyelv helyes használatára. - Idegen nyelvi kommunikáció elősegíti az interkulturális kommunikáció fejlődését. Segítségével nő a tanulók ismeretszerzési tárháza, idegen kultúrák megismerésének lehetősége, szélesedik a világról való ismerete. - Matematikai kompetencia az élet valamennyi területén szükséges. A természettudományos ismeretek elsajátításához, pénzügyi-gazdasági ismeretek megértéséhez is alapvető fontosságú. - Természettudományos és technikai kompetencia nevelési céljainkkal összhangban elősegítjük a világ természettudományos folyamatainak megértését. Természetes környezetünk megismerése ugyanakkor nem zárja ki a fenntartható fejlődés lehetőségét. Módosítás: december 21. 7/97

8 - Digitális kompetencia hiánya a XXI. században digitális analfabetizmushoz vezet. A tanulási folyamat nyomtatott formáját felváltja az IKT és az internet. A munka világában elengedhetetlenül szükséges a digitális eszközök használatának képessége. - Szociális és állampolgári kompetencia kialakításuk segítségével a tanulók képesek beilleszkedni az iskolai közösségbe és a társadalomba. Képesek lesznek a hatékony együttműködésre, a szűkebb és tágabb közösségekben rejlő problémák megértésére, megoldására. Pozitív attitűdjeik révén tiszteletben tartják a vallási és etnikai közösségeket. - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia alapját képezi a speciális ismereteknek, készségeknek, magatartásformáknak, amelyek segítik az egyén beilleszkedését a társadalomba. Képesek lesznek a folyamatos megújulásra, a kreativitásra és a kockázatvállalásra. - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltétele a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosításának. Fogékonyak lesznek a művészeti értékek befogadására, melynek segítségével környezetük esztétikai gazdagodását segítik elő. - Hatékony, önálló tanulás arra ösztönzi a tanulókat, hogy előzetes ismereteik birtokában képesek legyenek az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítására. Meglévő képességeiket folyamatosan fejlesztik, motiváltak lesznek az önképzésre. III.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolának-mint másodlagos szocializációs színtérnek- a személyiségformálás folyamatában betöltött szerepköre és feladatai az utóbbi évtizedben jelentősen megváltoztak. Az átadandó ismeretanyag megsokszorozódott, a családok hagyományos nevelői funkciói minőségükben és arányaikban negatív irányba tolódtak el. Iskolánkban évek óta folyamatosan nő azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a családja szociálisan a társadalom perifériájára sodródott. A hátrányos helyzetű gyermekek mellett egyre több a veszélyeztetett és pszichésen sérült tanuló is. A szülők túlnyomó része, mint modell elvesztette hatékonyságát a személyiségformálás folyamatában. Az iskola és a pedagógusok, valamint az iskolapszichológus egyre jelentősebb szerepet töltenek be a családi nevelés hiányosságainak pótlásában, annak érdekében, hogy a tanulók pszichés károsodásai ne váljanak irreverzibilissé. Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek személyiségükbe integrálni az elsajátított tudást, készségeket, a tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önismeret, az önkontroll, az önállóság, az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság fenntartása. A mentálhigiénés munka hivatott arra, hogy: - a gyermek iskolai tanulásához jó légkört biztosítson, - egyértelmű érték és követelményrendszert támasszon minden tanuló számára, - sikerélményhez juttassa a tanulókat mind a teljesítményben, mind a kreativitásban, - érzelmi támaszt nyújtson, - pozitív és követhető viselkedésmintát állítson elé, - vonja be az egészségvédő programokba, - fejlessze személyiségét és tanulási technikáját. Módosítás: december 21. 8/97

9 III.2.1 Feladataink a személyiségfejlesztésben - A folyamatban először kiemelt szerep jut az osztályfőnököknek, akik a bemeneti személyiségvonások feltérképezését végzik, ami kiterjed a tanulók következő személyiségszerkezeti elemeire: figyelem, memória, motiváció, tolerancia, empátia, kudarctűrés, konfliktuskezelés, Én-kép. - Reális önismereti és önértékelési képességek fejlesztése. Ehhez segítséget kapnak: pszichológia, kommunikáció, osztályfőnöki órák keretében. Az önértékelés kiterjed a reális és ideális Én-kép közti különbségek felismerésére is. - A tanulók önérvényesítési és döntési gyakorlatának fejlesztése részt vesznek az őket érintő fegyelmező és jutalmazó intézkedések kidolgozásában (pl. házirend). - A tanulók közösséghez való tartozásának erősítése a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon (iskolai rendezvények, kirándulások stb.). - Pályaorientáció keretén belül segítségnyújtás a tanuló személyiségéhez illő pályaválasztásban. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utak, lehetőségek, alternatívák a megismertetése tevékenységek és tapasztalatok útján. Fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy életpályájuk során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. - Érzelmi, akarati tulajdonságok fejlesztése, kiegyensúlyozottságra való törekvés. - Szakmai attitűdök erősítése, hogy képesek legyenek elviselni a szakma által támasztott - néha leküzdhetetlennek tűnő - akadályokat. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítunk, amelyek elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretüket. - A negatív viselkedésminták felismerése és pozitív irányba történő befolyásolása. - Tudják elfogadni környezetük változékonyságát, a személyek másságát és eltérő kultúráját. - Legyenek képesek szociokulturális hátrányaik leküzdésére. - Képesek legyenek felismerni és kezelni a konfliktushelyzeteket, tudjanak segítséget kérni és nyújtani hasonló esetekben. - Jussanak el az empátiának arra a szintjére, hogy helyesen tudják mások jelzéseit értelmezni. - Jussanak el a probléma felismerés olyan fokára, hogy képesek legyenek segítséget kérni a számukra megoldhatatlan helyzetekben. - Tegyenek szert olyan kommunikációs képességre, hogy azt készség szintjén tudják alkalmazni különféle interperszonális helyzetekben. - Feleljenek meg azoknak a szerepelvárásoknak, amelyeket a kisebb-nagyobb közösségek /család, iskola, munkahely/ támasztanak velük szemben. III.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai - Prevenció előtérbe helyezése és személyes példamutatás - Egészségfejlesztő csoport megalakítása - Személyi higiéné jelentőségének kihangsúlyozása - Egész évben korcsolyázás tanórai keretek között, a városi sportcsarnokban - Kaposvár város által szervezett futónapokhoz való csatlakozás Módosítás: december 21. 9/97

10 - Zöld túra mozgalom helyi szervezete által meghirdetett rendszeres túrázási lehetőségekről való tájékoztatás, azon előzetes regisztráció után, részvételi lehetőség biztosítása - Iskolai, önálló túra-utak megszervezése kihasználva Kaposvár környékének természeti adottságait - Egészséges táplálkozás: a korszerű és egészséges táplálkozási szokások megismertetése. - Életmód programokon, rendezvényeken (Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház egészségnapján) való részvétel. A-HA! az Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Program keretében bővítjük a diákok szexuál-higiénés ismereteit Akadályozott személyek élethelyzetének megismertetése - A tanulók iskola-egészségügyi ellátása - az iskola-egészségügyi alapellátás keretében szervezett, megelőző jellegű tevékenység Módszerek: - egyéni (vizsgálatok, védőnői tanácsadás), - iskolaorvosi vizsgálat első alkalommal: személyes anamnézis felvétele során a magas kockázatú fiatalok, az esetleges, genetikai terheltségek kiszűrése, - tini ambulancián való megjelenés, az aktív szexuális életet élők esetében az éves citológiai szűrővizsgálatok elvégzésének szorgalmazása. (erre lehetőséget nyújt, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház egészségfejlesztő irodájának ezen irányú tevékenysége), - egészségfejlesztő csoport szervezésében: a tanulói egészségmagatartás felmérése (káros egészségmagatartási szokások dohányzás, alkohol, drog, szexualitás), - éves bőrgyógyászati szűrővizsgálat megszervezése tekintettel a hazánkban egyre magasabb számban megjelenő bőrgyógyászati daganatok előfordulására csoportos (tanórákon előadás, egyéni beszélgetés), - drogprevenciós pályázatok nyújtotta lehetőségek kihasználása, - a függőséghez vezető motívumok felismerésének megismertetése, - mentálhigiénés konzultáció és szaktanácsadás, - felvilágosító előadások és bemutatók tartása külső szakemberek bevonásával, - akadályozott személyek élethelyzetének bemutatása szimulációval, - oktatófilmek megtekintése, megbeszélése, - városunkban működő anonim drogambulancia működésének megismertetése diákjainkkal. Módosítás: december /97

11 Egészségnevelési program időpont évfolyam feladat Június évfolyam Szeptember évfolyam Iskolaorvosi vizsgálat Tanulói egészségmagatartás felmérése Október 9. évfolyam Tini Ambulancia bemutatása felelős személy Iskolaorvos, védőnő osztályfőnök koordinátor November 10. évfolyam Bőrgyógyászati szűrés koordinátor December Január Február Minden évfolyam Önkéntes jelentkezők Szakképző évfolyamok AIDS Világnap Deviáns magatartás, szenvedélybetegségek megelőzése Akadályozott személyek élethelyzetének bemutatása osztályfőnökök szakoktatók Ápoló 2. évfolyam és osztályfőnök Március 9. évfolyam Egészséges táplálkozás osztályfőnök Április Minden évfolyam Május évfolyam Folyamatosan gyalogtúra Új felmérés, értékelés, újratervezés Sportprogramok, egészségnevelési pályázatok figyelése DÖK III.3.2 Elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása osztályfőnökök koordinátor Iskolánk profiljából adódóan az első-segélynyújtási ismeretek elsajátítása tanórai keretek között zajlik a helyi tantervnek megfelelően, minden képzési területen. III.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Napjainkban - a társadalmi változások miatt - a család mellett egyre nagyobb szerepet kell vállalnia az iskolának a tanulók mindennapi életre való felkészítésében. Tanulóink jelentős része éves, ezért szembe kell néznünk a serdülőkor problémáival, ugyanakkor ki kell használnunk azt a lehetőséget, hogy ez az életkor legalkalmasabb a közösségi életre nevelésre. Az iskola kiemelkedő feladata az öntudatos, jogait és kötelességeit ismerő és érvényesítő állampolgár nevelése. Alapvető célunk az osztályközösségek kialakítása, az iskolához való tartozás tudatosítása, a kötődés elősegítése. Az ember a szeretetet, az elfogadást közvetítő környezetben válik képessé az együttéléshez szükséges erkölcsi normák betartására, a közösségi élet szabályainak elfogadására és alakítására. Módosítás: december /97

12 A közösség hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosítunk a tanulóknak a sokszínű tevékenységre, a társas együttműködésre, élményszerzésre. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: - tanórák, - szaktárgyi órák, - osztályfőnöki órák, - tanórán kívüli, egyéb foglalkozások, - diákönkormányzati munka, - szabadidős-tevékenységek. Mind az öt terület sajátos foglalkozási formát követel, mások az egyes területek feladatai. Céljai abban azonban megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak a tanulók közösségi magatartásának kialakításához. III.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A tanítási órákon különböző képességű, tudású, szocializációs háttérrel rendelkező diákok tanulják meg a közismereti és szakmai ismeretanyag elsajátítása mellett az együttműködés képességét, a csoport érdekeinek és az egyén érdekeinek az összehangolását. Feladatok: - Segíteni a tanulók kezdeményezéseit. - A tanórákon alkalmazott változatos munkaformákkal erősíteni az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését. - Arra irányítani a tanulót, hogy az önálló ismeretszerzés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában. - A tisztességes, alapos munka iránti igény kialakítása. - Kialakítani a tanulókban az igényt arra, hogy mások munkáját objektíven értékeljék, ezáltal önmaguk helyét is reálisan határozzák meg a csoportban, illetve saját munkájuk értékét a csoport munkájában. - A harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztése. - Multikulturális nevelés. - Mások tiszteletben tartásának erősítése. - Tolerancia növelése. - Team munka gyakorlása a kooperatív tanítási technikák alkalmazásával. - Koncentrációs képesség növelése. III.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozások a tanulók fejlődését szolgálják. Ezek felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, osztálykirándulások, ünnepélyek, illetve az iskola által szervezett egyéb programok formájában valósulhatnak meg. A nemzettudat megalapozásához fontos, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, értékeit: hazánk földrajzát, történelmét, hagyományait, mindennapi életét. Az egyéb foglalkozások nemzeti értékeink megismerésében is segítik tanulóinkat. A közösen átélt kirándulások, túrák, szabad foglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. Módosítás: december /97

13 Feladatok: - A tanulókat önellenőrzésre, másokkal való együttműködésre, egymás segítésére és ellenőrzésére nevelni. - Átgondolt pedagógiai irányítással biztosítani, hogy a különböző tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez tartozás érzését. - Sokoldalú és változatos foglalkozásokkal erősíteni a közösségi magatartást. - Iskolai hagyományaink, az ünnepélyek, megemlékezések, a közösséghez tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését közvetítik. - A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében. - Diákjaink közreműködése iskolai rendezvényeink, ünnepeink előkészítésében, szervezésében segíti őket saját értékeik felismerésében és nemzeti öntudatuk kialakításában egyaránt. III.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A tanulók érdekeiknek képviselete céljából diákönkormányzatot hozhatnak létre. Az iskolai közösség formálásában jelentős szerepet játszik ez a szervezet, amely az iskolai élet demokráciájának fontos színtere, elősegíti az iskolai közélet aktivitását. Feladatok: - Megismertetni a diákokkal az iskolai közösség egységeinek, tagjainak jogait. - A diákképviselet kialakításában a pedagógusoknak segítséget kell adnia a tanulóknak. - A diákönkormányzati működés szabályainak megismertetése, fejlesztése. - A konfliktuskezelés kulturált módjainak megismertetése. - Segíteni a diákönkormányzat és az iskola egyéb közösségei között a kapcsolattartást. - Tanulóink számára megteremtjük az aktív közösségi élet lehetőségét azáltal, hogy a diákönkormányzat keretein belül érdeklődési, tevékenységi körüket figyelembe véve alakítjuk ki a programokat. - A diákönkormányzat részt vesz a jogszabályban meghatározott intézményi döntési folyamatokban, így elősegíti a felelős, aktív állampolgárrá nevelést. - Diákjainkat segítenünk kell abban, hogy az iskolai diákönkormányzati gyakorlatból szerezzenek jártasságot az érdekképviselet formáiban, a felelősségteljes joggyakorlásban. - Tudatosítani szeretnénk a többség, illetve a kisebbség jogainak fontosságát, tiszteletét. - A társadalmi szolidaritás erejének bemutatása is lényeges feladata a diákönkormányzatnak, amely valamely karitatív tevékenységhez való kapcsolódás útján valósulhat meg. III.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai Az egyén sikerességének, boldogulásának egyik fontos feltétele, hogy aktívan részt vegyen a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében. Az iskola egyik alapvető feladata, hogy tanulóit olyan ismeretek, képességek birtokába juttassa, amelyek elősegítik felelős állampolgárrá válásukat. Különösen fontosnak tartjuk, hogy diákjainkkal megismertessük az egészségtudatos életmódot, a civil szervezetek szerepvállalását az egészségügy területén, illetve a társadalmi szolidaritás lehetőségeit. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a nevelőtestület igyekszik a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervezni (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, más intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatok ápolása: Vöröskereszt, SM betegek, Borostyán Virág Anyaotthon, Módosítás: december /97

14 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Gyermekosztálya és Idősek klubja). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. Feladat: - Kulturális érzékenység növelése. - Együttműködő képesség fejlesztése. - Másság elfogadása. - Empátiás készség kialakítása. - Műveltség gyarapítása. - Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása - Nemzeti identitás kialakítása - Az iskolai hagyományok megismertetése. - Helytörténeti ismeretek gyarapítása. III.4.5 A tanulók közösségi szolgálata: Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. A tevékenységeknek kettős célt kell szolgálniuk: a csoport/egyén nem csak tesz valamit a közjavára, megold egy problémát és értéket teremt, hanem tanul az együttműködésről, a konfliktuskezelésről, az empátiáról, a kreatív gondolkodásról, a projekttervezésről, a döntéshozásról és a felelősségvállalásról. A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, amelynek végzése során csak a tevékenység kiválasztásában valósulhat meg a szabad döntés A közösségi szolgálat célja olyan tanulók nevelése, akik: - reflektív gondolkodók megértik saját erősségeiket és korlátaikat, célokat határoznak meg, és stratégiákat dolgoznak ki személyes fejlődésük érdekében, - elfogadják az új kihívásokat és az új szerepeket, - tudatában vannak annak, hogy közösségek tagjaiként felelősséggel tartoznak egymásért és a környezetért, - aktív résztvevői hosszabb, együttműködésen alapuló projekteknek, - kiegyensúlyozottak fontosnak tartanak, és képesek élvezni számos tevékenységi formát, beleértve az intellektuális, fizikai, kreatív és érzelmi tapasztalatokat. A közösségi szolgálat előnyei, hogy a tanulók - valódi élethelyzetekben alkalmazzák a tudományos ismereteket, szociális és személyes készségeket, - igazi hasznot nyújtanak saját maguk és mások számára, - megtapasztalják, hogy képesek pozitív változást előidézni, - olyan döntéseket hoznak, amelyeknek igazi, nem feltételezett eredményei lehetnek, - fejlesztik problémamegoldó képességeiket, - megtanulják, hogy felelősséggel és elszámoltathatósággal tartoznak a cselekedeteikért. A közösségi szolgálat előkészítése a 9., a teljesítése évfolyamokon történik meg. A közösségi szolgálattal járó feladatokat, a teljesítés helyszíneit és az évenkénti ütemezését az SZMSZ és a munkaterv tartalmazza. Módosítás: december /97

15 III.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai III.5.1 A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai - a tanítási órákra való felkészülés, - a tanulók dolgozatainak javítása, - a tanulók munkájának rendszeres értékelése, - a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, - érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, és szakmai vizsgákon való közreműködés, - kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, - a tanulmányi versenyek lebonyolítása, - tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, - felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, - iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, - a közösségi szolgálat szervezése, - osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, - az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, - szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, - részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, - részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, - a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, - tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, - iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, - részvétel a munkaközösségi értekezleteken, - tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, - iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, - szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, - osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, - osztálytermek rendjének ellenőrzése. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. Módosítás: december /97

16 III.5.2 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: - az iskola pedagógiai elvei szerint neveli tanulóit, formálja személyiségüket, - az ODB-vel együttműködve segíti a jó osztályközösség kialakulását, - támogatja, koordinálja az osztályában tanító pedagógusok munkáját, és lehetőség szerint látogatja óráikat, - aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály Szülői Szervezetével, a tanítványaival foglalkozó nevelőtanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi felelős, gyámügyi munkatárs), - figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, - félévenként minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, majd javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti, - szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről (az osztályzatok folyamatos beírását a tanulmányi felelőssel ellenőrizteti), - ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló pontos, naprakész vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt, a mulasztásokat minden hónap 10-ig összesíti), - saját hatáskörében indokoltan évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulóinak, igazolja hiányzásukat, - nyilvántartja a hiányzások mértékét (igazolt, igazolatlan) és a vonatkozó jogszabályok szerint intézkedik (saját hatáskör, igazgató tájékoztatása további intézkedések esetén), - az iskolai védőnő segítségével megszervezi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, - rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az aktuális iskolai feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, lebonyolításában, igény szerint tanulmányi kirándulást szervez, - az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, - részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét, - nevelő oktató munkájához tanmenetet készít, - segítséget nyújt a tanulóknak a pályaválasztásban, a továbbtanulásban, munkavállalásban. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. III.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Nevelő-oktató munkánknak alapvető szerepe van abban, hogy a tanulóink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Ezek azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Módosítás: december /97

17 Képességfejlesztés tanórákon: - Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, differenciálás. - Csoportbontással (idegen nyelv, számítástechnika, a választható érettségi tantárgyak, a szakképző évfolyamokon a központi programok által előírt tantárgyak) egyénre szabott feladatok megoldását tesszük lehetővé. - A nem kötelező (választható) tantárgyak tanulása. - Tanulóinkat megtanítjuk az önálló könyvtár használatára. - Házi dolgozatok íratásával segítjük az önálló ismeretszerzést szakmai és közismereti tantárgyakból egyaránt. - Multimédiás terem lehetőségeinek kihasználása III.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek - Felkészítjük tehetséges tanulóinkat városi, megyei, országos sport, tanulmányi és kulturális versenyekre. - Házi tanulmányi versenyeket, bemutatókat szervezünk. - Igény szerint sportköröket, szakköröket szervezünk. - Tehetséges tanulóink bevonása az iskola újság szerkesztésébe. - Az iskolarádió műsorainak színvonalasabbá tétele (pl. aktuális események, évfordulók, jeles napok-események, ünnepek és iskolai élet, stb.). - Szabadidős foglalkozások bővítése (pl. színház-, múzeum-, és mozi látogatás, kulturális rendezvények stb.). - Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások szervezése. - Iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. - Előadásokkal, intézménylátogatással, tanácsokkal segítjük tanulóink továbbtanulását, pályaválasztását, igénybe vesszük a FIT pont szolgáltatásait - Tanulmányi látogatások és kirándulások szervezése. - Pályázati kínálatok, lehetőségek kihasználása. III.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Iskolánkban minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. Iskolába kerüléskor a tanulási nehézségekkel küzdő 9. osztályos diákok jellemzésében elkülöníthetjük: - az általános képességbeli hiányokat, ezeken belül a tanulási technikák, a tanuláshoz szükséges alapismeretek, valamint a tanulási képesség hiányait; - a magatartásbeli zavarokat, az iskolában elvárt szinthez képest szocializációs problémákat; - a tanulási-önképzési, valamint az iskolai lét elfogadását akadályozó motivációs zavarokat, és ezzel összefüggésben a jövőképében tapasztalható bizonytalanságot; Tanulásszervezési, didaktikai tevékenység: - a megfelelő tankönyvek kiválasztása - a pedagógiai infrastruktúra választékának növelése Módosítás: december /97

18 - az alkalmazkodás, beilleszkedés segítése - konfliktus-helyzetekben a kritikai gondolkodás megerősítése - önkritikus, felelősségvállaló magatartás kialakításának támogatása - a döntési képesség kialakításának elősegítése alternatív helyzetekben az ésszerű érvelés támogatása - az életminőség javítására az érzelmi, értelmi, életviteli egyensúly kialakításának segítése - a tanulói érdektelenség csökkentése - a tanulói motiváltság növelése sikerélmény biztosításával - eredményesebb tanulási módszerek megtanítása - hiányos ismeretek pótlása - felzárkóztató programok - egyéni korrekció, egyéni segítés - differenciálás a tanuló egyéni ütemében - a szóbeliség nagyobb aránya az iskolai munkában, a tanulók teljesítménymérésében - osztályok csoportokra bontása - a számítógép bevonása az ismeretszerzésbe III.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A beilleszkedési és magatartási zavarokkal, ill. tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek megismerése és kiszűrése első feladatunk, melyre többnyire a tanév eleji szintfelmérések kapcsán kerül sor. A hiányosságok feltárását követően olyan programok kidolgozása és bevezetése a célunk, amely lehetővé teszi a prevenciót, a megfelelő fejlesztést és korrekciót. Ennek érdekében valamennyi tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal az adott tárgy eredményes tanulását segítő módszereket. A nevelési módszerekben empatikus magatartás kialakításával és fenntartásával, a bizalom megteremtésével segítjük egy harmonikusabb és eredményesebb tanár-diák kapcsolat kialakulását. Fejlesztő foglalkozásokat, korrepetáló órákat biztosítunk tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink számára. Lehetőségeinkhez mérten egyénre szabott differenciált tanulásszervezési módszereket alkalmazunk a nevelési-oktatási folyamat során. A családdal minél hatékonyabb együttműködésre törekszünk, emellett többszintű partneri kapcsolatokat építünk ki és tartunk fenn. A problémák kezeléséhez szükségessé válhat szakemberek segítségének igénybevétele, továbbá esetmegbeszélések, szakmai fórumok szervezése. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása a fejlesztő foglalkozások keretében történik. III.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A köznevelési törvény minden pedagóguskötelező feladatává teszi a gyermek- és ifjúságvédelmet. A gyermekvédelem átfogja a pedagógiai munkát, annak nevelő és oktató programját. A pedagógusoknak közre kell működniük a gyermek- és ifjúságvédelem feladatainak ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. Az iskolai ifjúságvédelmi felelős összefogja, koordinálja ezt a munkát. Törekszünk arra, hogy a pedagógusok és az ifjúságvédelmi felelős között rendszeres, folyamatos információáramlás történjen. A hatékonyabb együttműködés érdekében fontos a nevelőtestületi értekezleten tájékoztatás tartása a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról, mely tevékenység átfogja az iskolai élet egészét. Módosítás: december /97

19 Alapvető feladataink: - A tanulók és a szülők gondviselők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, továbbá az időpontokról. A tanulók tájékoztatása az osztályfőnöki órák keretében és faliújságon történő megjelenítés formájában történik, a szülőket gondviselőket pedig a szülői értekezleten tájékoztatjuk. - A tanulók hátrányos helyzetének, halmozottan hátrányos helyzetének és veszélyeztetettségének felmérése és nyilvántartása. - A veszélyeztetettség és hátrányos helyzet okainak feltárása osztályfőnöki órák keretében, és egyéni beszélgetés lehetőségének biztosításával, valósul meg. - A feltárt problémák ismeretében próbálunk segíteni a megoldásban, ehhez szükség van egy belső és külső jelzőrendszer működtetésére, melyben együttműködnek a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat szakemberei, a családsegítő szolgálat, a polgármesteri hivatal, a gyermekorvos, védőnő, továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetek, egyházak, szomszédok, kortárs csoportok. - A szociális hátrányokat az iskola lehetőségeihez mérten minden lehetséges eszközzel enyhítjük. - Az iskolai ifjúságvédelmi felelősnek a fegyelmi tárgyalásokon a tanuló érdekében fel kell lépnie; továbbá feladata a tanulók hiányzásának és tanulmányi eredményének figyelemmel kísérése. - Fontos az egészséges életmód kialakítása és fejlesztése felvilágosító munka segítségével, az illegális drogokról, azok egészséget károsító hatásairól, valamint a közösségekre és a társadalom egészére kifejtett veszélyeiről. - Hosszú távú cselekvési programot szeretnénk megvalósítani a megelőzés érdekében, pl.: előadásokon való részvétel megszervezése; filmvetítés, majd azt követő vita, tapasztalatok cseréje; vetélkedők szervezése; a tanulók önismeretének fejlesztése érdekében szituációs feladatok megoldása, majd elemzése; a kiképzett kortárssegítő szolgálat igénybe vétele. - Feladatunknak tekintjük még pedagógusaink droggal kapcsolatos ismereteinek bővítését, kiemelve a pedagógus szerepét a drogprevencióban. - A 9. évfolyamos tanulók szüleinek/gondviselőinek tájékoztató szervezése az ifjúságvédelmi feladatokról és a drogprevencióról, írásos ismertető anyag készítése számukra A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskolában készült felmérések adatai szerint iskolánk tanulóinak többsége szerény, mondhatni, szegény körülmények között él. Ez az iskolánk szociális funkciójának megnövekedése révén sok-sok sajátos feladatot jelent a pedagógusok számára. Tanulóink sajátos életkorban, átmeneti életszakaszban vannak, a gyermekkor és a felnőttkor között. A partnerségnek nagy szerepe van az énkereső időszakban. A fiatalok többsége rászolgál a partneri szerepre, hálás érte és mindent megtesz, hogy megfeleljen az elvárásoknak. A hátrányos helyzetű fiataloknál különösen nagy ennek a jelentősége, hiszen a forintokon kívül ebből van számukra a legkevesebb. Természetesen ebben a tanári személyiségnek is fontos szerepe van. A munkanélküliség elterjedése, a családok széthullása, az értékrend feje tetejére állása mind-mind olyan tényező, amely megnehezíti a diákok életét. Képtelen megérteni, feldolgozni és leginkább elfogadni helyzetét. Ebben különösen nagy szerepe van a tanácsoknak, iránytűknek, amelyeket elsősorban a pedagógusok közvetítenek a tizenéves hátrányos helyzetű nemzedék számára. Sajnálatos tény, hogy diákjaink egy részének odahaza nincs számítógépe, internetes elérhetősége, viszont korunk nem nélkülözheti a számítógépet. A számítógép használhatósága, Módosítás: december /97

20 hasznosíthatósága szakmánkban is egyértelmű és elengedhetetlen. A felzárkózásra biztosít kiváló lehetőséget a diákok számára is hozzáférhető multimédiás terem. Az anyagi hátrányokból következően a fiataloknak esélyük sincs arra, hogy átlépjék országhatárainkat. Mi e téren is az esély növeléséért dolgozunk, s célunk hogy a Leonardo da Vinci program segítségével minél több tanulót vigyünk külföldi szakmai gyakorlatra. A szociális támogatás formái: - az iskolai ifjúságvédelmi felelős a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi, - a tankönyvtámogatás formái: az iskolától történő kölcsönzés, használt tankönyvek biztosításával, - biztosítjuk az iskolai könyvtár, a multimédiás terem, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használatát, - személyes segítő kapcsolat kialakítására törekszünk a tanulókkal, a szülőkkel, gondviselőkkel, - segítjük a továbbtanulási szándékaik megvalósulását és a munkában való elhelyezkedésüket, - vészhelyzetben intézkedünk a gyermek biztonságos elhelyezéséről, pl. nővérszálló, kollégium, - szükség esetén védelembe vételt kezdeményezünk, a veszélyeztetettség megszüntetése, vagy megelőzése érdekében, - szoros kapcsolatot alakítunk ki a polgármesteri hivatallal, a gyermekjóléti szolgálattal és a családsegítő központtal, annak érdekében, hogy bármilyen szociális hátrányt elszenvedő tanuló minél hamarabb segítségben részesüljön, - az iskola ifjúságvédelmi felelőse tevékenységével segíti a szociális hátrányok enyhítését, - támogatjuk tanulóink részvételét a különféle pályázatokban (pl. Bursa Hungarica, Útravaló), - mentálhigiénés, drog- és bűnmegelőzési, áldozatvédelmi programokat szervezünk. III.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje A diákönkormányzat a jogszabályokban meghatározottak szerint részt vesz az intézmény döntési folyamataiban. Az iskolai diákönkormányzat folyamatos munkakapcsolatot tart az iskolavezetőséggel, az osztályfőnöki munkaközösséggel, az ifjúságvédelmi felelőssel. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: - az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, - az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, - a házirend elfogadása előtt, - a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, - a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, - a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, - az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, - az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, - a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, - az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Módosítás: december /97

21 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt - saját működéséről, - a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, - hatáskörei gyakorlásáról, - egy tanítás nélküli munkanap programjáról, - az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint - amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet - a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, - a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és - az előterjesztést, valamint a meghívót ha jogszabály másképp nem rendelkezik a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. A diákközgyűlés összehívását - az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. - A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. Az aktuális teendők, kérdések megbeszélése céljából - diákönkormányzat tagjai legalább havi rendszerességgel gyűléseket tartanak. A döntésekről a DÖK munkáját segítő pedagógus folyamatosan tájékoztatja az iskolavezetőséget. III.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel Az iskola eredményes működésének egyik fontos összetevője az oktató és nevelőmunkában résztvevő személyek (tanulók, szülők) folyamatos és szoros együttműködése. III.8.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák - az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a diákokat az osztályfőnöki órákon, - osztályonként 2 diákönkormányzati képviselő működik, akik részt vesznek az iskolai DÖK munkájában, közvetítő szerepet látnak el, Módosítás: december /97

22 - a DÖK munkáját a feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, - évente 1 alkalommal diákközgyűlést hívunk össze, - havi rendszerességgel a DÖK gyűléseken tájékoztatjuk a diákokat az aktuálitásokról, - a tanulók képviselői véleményt nyilváníthatnak a jogszabályban meghatározott esetekben, - a diákönkormányzat vezetője kapcsolatot tart az iskola vezetőjével, - a különböző programokról az iskolai faliújságon, honlapunkon és a stúdión keresztül is értesülnek a tanulók, - a kapcsolattartás során tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségi jogait. III.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák Iskolánkban szülői választmány működik, mely a Szervezeti Működési Szabályzata szerint tevékenykedik. Szülői értekezletet évi 2 alkalommal tartunk, ahol tájékoztatjuk a szülőket: - az iskola házirendjéről, - az iskola céljairól, feladatairól, - a helyi tanterv és az érettségi követelményeiről, - az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, - gyermekeik tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, - az osztály tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, - a szülők kérdéseit, véleményét az osztályfőnök továbbítja az iskola vezetősége felé, - szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet összehívása. Fogadóóra: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása évi 2 alkalommal: - információt szerzünk a tanulók egyéni gondjairól, ha igénylik tanácsokat adunk az otthoni tanulásra, a tanulók magatartási problémáira, a szabadidő helyes eltöltésére, továbbtanulásra. Írásbeli tájékoztató: - a szülőket írásban is értesítjük gyermekük tanulmányi eredményéről, magatartásáról és az iskolai programokról; - az ellenőrző könyvben folyamatosan, - A kötelezően beszerzendő taneszközökről és a tankönyvlistáról az újonnan érkezőket beiratkozáskor, a felsőbb évesek szüleit év végén értesítjük. - A szülők tájékoztatást kapnak a tankönyvtámogatásokról, az ingyenes tankönyvhöz jutás lehetőségéről, a jogosultság feltételeiről. - Az érettségire felkészítő tanórákról a tanulók jelentkezési feltételeiről - Az iskolában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról. Nyílt nap: - leendő diákjaink és szüleik számára ősszel nyílt napot tartunk, ahol megismerkedhetnek az iskolában folyó munkával. (óralátogatás, szülői fórum). III.8.3 Az iskola partnereivel való kapcsolattartás Az iskolát a külső kapcsolatokban általában az igazgató képviseli. Az iskolavezetés többi tagja a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső személyekkel, szervezetekkel. A kapcsolatok formáját és módját a fenntartóval, a felügyeleti szervekkel és a szakmai irányító szervezetekkel a törvények és jogszabályok határozzák meg. A fenntartóval való kapcsolattartás Módosítás: december /97

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben