Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/"

Átírás

1 K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

2 Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere... 1 I.1. Az óvoda adatai... 3 II. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETELEMZÉS JŐVŐKÉP AZ ÓVÓDAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEK AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATA (INTEGRÁCIÓ) AZ ÓVODA FUNKCIÓI INTEGRÁCIÓ, INTEGRÁCIÓS NEVELÉS Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) zavarral küzdő gyermekek nevelése A migráns gyermekek interkulturális nevelése: Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése A NEVELÉS KERETEI Egészséges életmód alakítása Érzelmi nevelés és szocializáció Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés GYERMEKI TEVÉKENYSÉG FORMÁK Játék Tevékenységekben megvalósuló tanulás Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás, mozgásos játékok Külső világ tevékeny megismerése, matematika Munka jellegű tevékenységek AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Szervezeti és időkeretek Napirend Hetirend Dokumentáció A gyermek fejlődésének nyomon követése Alapszolgáltatások Személyi feltételek Tárgyi feltételek AZ ÓVODA SAJÁTOS FELADATAI Gyermekvédelmi feladatok Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉN (ISKOLAKEZDÉS)... 91

3 I. Pedagógiai programunk törvényi háttere 1. Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 2. Gyermekvédelmi törvény 3. Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei, a község Fejlesztési terve 4. Intézményünk Alapító Okirata 5. Intézményünk belső szabályzatai / Gyermekvédelem, SZMSZ, Házirend, Szülői Szervezet SZSZ/ 1

4 Előszó helyett Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat, és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek /József Attila/ 2

5 I.1. Az óvoda adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: KASTÉLY ÓVODA Az óvoda pontos címe: 8086, Felcsút Fő u. 56. Az óvoda telefon és fax száma: Az óvoda címe: Az óvoda működési területe: Az óvoda fenntartója: Az óvoda alapító okiratának száma: Az Alapító okirat kiegészítése: Az óvodai csoportok száma: Az óvoda befogadó képessége: Felcsút Felcsút Községi Önkormányzat 8086, Felcsút Fő u. 76. Tel: XII. 17/ÖKT 38/1997.III.04 67/2009.(VII.14) ÖKT 88/2009. (IX. 28.) ÖK sz. határozat négy 90 fő 3

6 II. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Óvodánk helyzetképe, jellemzői Óvodánk a falut átszelő fő út mellett, egy régi, szép épületben található. Nem óvodának épült, valamikor egy tehetős család nyári kastélya volt, de belső átalakítása, ma jól szolgálja a gyermekek testi, lelki fejlődését, megfelelő ellátását. A közelmúltban bővítésre is sor került, és megújult a régi épület is. Tornaszobát kaptunk, és megépült a negyedik csoport, a hozzátartozó kiszolgálóhelyiségekkel. A logopédiai foglalkozások is elkülönítve, csak a célt szolgáló helyiségben zajlanak. A teljes megújulást követően, óvodánk felvette a KASTÉLY ÓVODA nevet, utalva ezzel a múltra, és a jelenlegi kinézetre. Az udvar felszereltsége kiváló. Tágassága miatt, rendkívül alkalmas mozgásra, játékra, rendezvények megtartására. A játékeszközöket sikerült lecserélni, korszerűsíteni, szabványosíttatni. Az eszközök beszerzésének anyagi forrását pályázati pénzekből, és rendezvényeink bevételéből sikerült előteremteni, az önkormányzati kereteken felül. Óvodánk jellegét nagymértékben befolyásolják az idejáró gyermekek életkörülményei, a családok eltérő pedagógiai szokásai. Ezért nagyon fontos a jó kapcsolattartás a szülőkkel, hogy velük egyetértésben neveljük a ránk bízott gyermekeket. A falu lélekszáma folyamatosan emelkedik, sok új ház épül, és ezzel együtt bővül a fiatal családok száma. Ezért vált szükségessé az óvoda bővítése is. A szülőkkel való kapcsolattartást nevelőmunkánk kiemelt területének tekintjük. A szülői értekezletek szakmai tartalma, a közvetlen beszélgetések, közös rendezvények szervezése, a példamutatás és megértés, nagyban hozzájárul eredményes nevelésünkhöz, és ahhoz, hogy kiérdemeljük és megtartsuk a szülők bizalmát. Személyi feltételek Óvodánk alkalmazotti közössége stabilnak mondható. Szinte mindenki a faluban lakik. A negyedik csoport működésével, négy új dolgozó kezdte meg nálunk a munkáját. Fiatalok, szakképzettek. A dolgozói létszám: 18 fő. Az óvodapedagógusok száma: 9 fő, valamennyien felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A dajkák száma: 4 fő, mindegyikük rendelkezik dajka szakképzettséggel szeptemberétől pedagógiai asszisztenst is foglalkoztatunk, napi 8 órában. Négy csoporttal működünk, a csoportok nagyrészt életkor szerinti összetételűek. A körülmények teszik szükségessé, hogy egy kiscsoport, két részben osztott, (kis és középső) és egy nagycsoport működik. A gyermekekkel két óvónő és egy dajka foglalkozik csoportonként. Az óvónők heti váltásban dolgoznak. A pedagógiai asszisztens a két kiscsoportban dolgozik. 4

7 Az óvodában heti két alkalommal logopédus foglalkozik a gyermekekkel. Igény szerint hittanoktatást is tartanak az egyházak képviselői, a pedagógiai időn kívül. Az SNI-s gyermekekkel gyógypedagógus foglalkozik az adott szakvéleményen feltüntetett időkeretben. Tárgyi feltételek Az óvoda szakmai szempontból a jól felszerelt óvodák közé tartozik. Folyamatosan tudunk fejleszteni is. Az óvoda belső arculata esztétikus, apránként szereztük be a modern fabútorokat, színes textíliákat, új ágyakat. A bővítéssel tágas és világos lett az épület, a csoportszobák színes falakat kaptak. Négy csoportszobával, tornaszobával és saját főzőkonyhával rendelkezünk. Játékszereket évente kétszer vásárolunk. Tavasszal az udvari játékokat, ősszel pedig a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, fejlesztőjátékokat vesszük meg. Az udvar 2010 nyarán teljesen megújult. Óvodánk rendelkezik számítógéppel, fénymásolóval. A csoportok tévével, videóval, cd-s magnóval és DVD lejátszóval. A pedagógiai program előzményei 1999 ben nevelőtestületünk elkészítette helyi pedagógiai programunkat. Programunk Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című, választható óvodai programjára épült. A pedagógiai programból azt vettük át, amivel teljes mértékben azonosulni tudtunk, és azt, amit a mi óvodánkban meglévő feltételek mellett meg tudunk valósítani. A program kiválasztásánál figyelembe vettük az önkormányzat és a szülők elvárásait, kéréseit. Az időközben módosított közoktatási törvény, a változó rendelkezések, törvényi megfeleltetés, valamint a pedagógiai programunk felülvizsgálata és értékelése után úgy döntöttünk, hogy a pedagógiai programot átláthatóbbá tesszük, szerkezetét kissé megváltoztatjuk. Ez 2004-ben meg is történt. Leginkább az a cél vezérelt bennünket, hogy gyermekeink számára minél tartalmasabb, örömtelibb, vidámabb és boldogabb óvodás éveket biztosítsunk. Úgy készítsük fel őket az iskolás évek kihívásaira, hogy közben meghagyjuk számukra a felhőtlen gyermekkor lehetőségét. A 2010-es módosításra pedig, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai miatt van szükség. A 2013-as módosításra az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai és a Köznevelési Törvény hatályba lépése miatt van szükség. A módosítás után a program még inkább gyermekközpontú, személyközpontú és játékközpontú lett. Gyermekközpontú, mert biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Személyközpontú, mert a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik. Játékközpontú, mert - a mással nem helyettesíthető szabad játékot helyezi mindenek fölé. 5

8 6

9 1. JŐVŐKÉP Törekszünk arra, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk hatására gyermekeink érzelmileg derűs, vidám, mozgásban jól koordinált, edzett, játékban kreatív, ötletes, esztétikumában igényes, szépet észrevevő, környezetében az összefüggéseket meglátó, értő, szociális készségekben együttműködő, átérző, jól kommunikáló, azaz sokoldalú személyiséggé váljanak Óvodakép Intézményünk gyermekközpontú. Mi kíváncsiak vagyunk a gyermekekre, hogy milyenek testi, lelki, szellemi értelemben, és törekszünk arra, hogy megteremtsük számukra a kedvező és inger dús környezetet, melyben szabadon kibontakoztathatják egyéniségüket. Erősítjük azokat a személyiségjegyeket, amelyek megkönnyítik az iskolai közösségbe történő beilleszkedést. Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekeket környezettudatos magatartásra neveljük, amihez elengedhetetlen a dolgozók és a szülők példamutató modellje is. Tudjuk, hogy életkori sajátosságból adódóan, ebben az időszakban a gyerekek elsődleges tevékenysége a játék, a szabad játék. A játékban élményeit, vágyait dolgozza fel, miközben ismereteket, készségeket sajátít el. Éppen ezért a gyermekek fejlesztésében személyiségük alakulásában készségeik, képességeik fejlesztésében erre alapoztunk, és alapozunk, igazodva az egyéni képességekhez. Mindezeket szem előtt tartva, törekszünk a gyermeki szükségletek kielégítésére, a sokszínűségre, az igényességre, mind a tartalomban, mind a módszerekben, mind pedig az eszközök sokféleségében. Természetesen a többi gyermeki tevékenységnek is létfontosságú szerepe van a személyiségformálás szempontjából, így a verselésnek, mesélésnek, éneknek, énekes játéknak, táncnak, rajzolásnak, mintázásnak, mozgásnak, külső világ tevékeny megismerésének, munka jellegű tevékenységeknek, valamint a tanulásnak is. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú gyermekek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, - óvó, védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő - a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kis iskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Pedagógiai programunkban kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük a mozgást és az anyanyelvi nevelést. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a multikulturális nevelésen alapuló társadalmi integráció lehetőségét, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Óvodánk pedagógiai felfogása befogadó, viselkedésünk megértő, nyitott a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt. 7

10 Sikeres nevelőmunkánk garanciája, hogy nevelőtestületünk sokoldalúan képzett, hivatásukat tisztelő és szerető pedagógusokból áll. Ennek megfelelve a kollégák szakmai felkészültsége jó. Mindannyiunk igénye a folyamatos önképzés. Nevelőtestületünk kész az innováció befogadására Gyermekkép A mosolygós, vidám, elégedett gyermekből, mosolygós, türelmes, elégedett felnőtt lesz! Óvodai nevelésünk a gyermekek érdekeit helyezi mindenek fölé, ennek megfelelően a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, befogadó, és biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés esélyét. Feladatunk az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével. Az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében az óvoda kiegészíti a családi nevelést. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. Gyermekképünk alapgondolata, hogy a kisgyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemen is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Fejlődését genetikai adottságai, a környezete, valamint a nevelés együttesen határozza meg. Óvodai nevelésünk során olyan kompetenciákat kívánunk kialakítani gyermekeinkben, amelyek lehetővé teszik számukra, a zökkenőmentes átmenetet az iskolai életre. Milyenné váljon, az általunk nevelt kisgyermek? Olyan gyermekké, aki kíváncsi, érdeklődő, egészséges, vidám. Aki gazdag érzelemvilággal rendelkezik. Aki biztonságban, szeretetben érzi magát. Aki fogékony a szépre, képes azt meglátni, átérezni. Aki tiszteli és becsüli az emberi és természeti értékeket. Aki maximálisan elfogadja a másságot és toleráns. Aki befogadó és elfogadja az erkölcsi, magatartási normákat. Akinek ismeretanyaga a szabad játék során folyamatosan bővül, s képes azokat a gyakorlatban alkalmazni. Aki képes megfelelni, az iskolai kihívásoknak. 8

11 2. AZ ÓVÓDAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEK Kiindulópontunk és egyben alapállásunk változatlanul: Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). (ONAP) Ennek megfelelően célunk: Az óvodások sokoldalú harmonikus fejlődése, a gyermeki személyiség kibontakozása, a hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). A gyermekek az óvodában a 3-4 évet barátságos, derűs környezetben töltsék el, és érezzék jól magukat. Élvezzék a mással nem helyettesíthető szabad játék örömét. Elegendő idő biztosítása a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra. A művészetek eszközeivel ismerkedjenek a világgal, fedezzék fel azt. Anyanyelvi nevelés egész napot átszövő prioritásának biztosításával a kommunikáció fejlesztése. Fontos feladatunk a környezettudatos nevelés. Mozgáskultúra alakítása, fejlesztése. A gyermekek sajátítsák el a legalapvetőbb viselkedési és magatartási formákat. Nagy hangsúlyt kapjon az egyéni (individuális) fejlesztés, az egyéni képességek mind magasabb színtű kifejlesztése. Testileg, lelkileg és szociálisan legyenek érettek az iskolakezdésre. Az eltérő fejlettségi ütem és az egyéni képességek figyelembevételével az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése Az egészséges életvitelhez szükséges szokások megalapozása. Megalapozott és következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer. 9

12 Az óvodai nevelésünk alapelvei: A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. Nevelésünk segítse a gyermek személyiségfejlődését, és egyéni képességeinek kibontakoztatását. Pedagógiai alapelveink szerint a gyermekeket megilleti a különleges védelem és gondoskodás. Törekszünk a különböző pedagógiai módszerek alkalmazására, biztosítjuk az óvodapedagógusok módszertani szabadságának érvényesülését, segítjük az innovatív pedagógiai törekvések megvalósítását. Nevelőtestületünk az értékek, a hagyományok, a helybeli szokások megőrzése mellett, nyitott az újra, képes a megújulásra, a változtatásra. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Általunk még fontosnak tartott elvek: A gyermek mindenekfelett álló érdekének elve. A gyermeket övezze tisztelet, bizalom, megbecsülés és szeretet. A feltétel nélküli elfogadás elve. Esélyegyenlőség biztosításának elve. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve (kizárás, korlátozás, zaklatás, jogellenes elkülönítés). Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve (differenciált bánásmód, egyéni szükségletek). Óvodánk inklúzív (befogadó) szemlélettel, gyermekközpontú pedagógiai attitűddel a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, az egyenlő hozzáférés lehetőségének biztosításával, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését is. Tapasztalatszerzés elve ( a gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, maga tapasztal és figyel, nem pedig attól lesz értelmes, hogy elhiszi nevelője magyarázatait. ) Fontos feladatnak tartjuk, hogy a migráns (hazájukat elhagyni kényszerülő) gyermekek esetében megvalósuljon az interkulturális nevelés, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmének figyelembevételével. Szem előtt kell tartanunk a szülőföldhöz való kötődés jogát és fontosságát, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a társadalmi integrálás elősegítését. 10

13 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATA (INTEGRÁCIÓ) Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére, megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Alapvető pedagógiai feladatunk az óvodáskorú gyermek testi-lelki szükségleteinek a kielégítése, fejlődésének biztosítása, nyomon követésének dokumentálása. A pedagógiai célok megvalósulásának érdekében nevelőmunkánkkal az alábbiakra kell törekednünk. Testi fejlődés terén arra törekszünk, hogy Legyenek egészséges, edzett, gyermekek. Mozgásuk legyen összerendezett. Alakuljanak ki a megfelelő egészségügyi szokásaik. Ismerjék meg és fel alapvető testi szükségleteiket, azokat legyenek képesek kielégíteni. Érzelmi- szociális képességek fejlesztése: Legyen vonzó a gyermek számára az óvoda. Alakuljanak ki az emberi együttélés alapvető szokásai- szabályai (Pl. köszönés stb.) Segítse az óvoda az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek kialakulását (Pl. barátság, figyelmesség, segítőkészség) Alapozza meg a feladattudat, a feladattartás képességének kialakulását. Mentális- értelmi képességek fejlesztése terén arra törekszünk, hogy A környező valóságot tapasztalati úton ismerjék meg, az összefüggéseket legyenek képesek meglátni az óvodapedagógus irányításával. Észlelési és finommotorikai képességeik fejlődjenek. Egyszerű gondolkodási műveleteket tudjanak alkalmazni. Megtartó emlékezetük működjön. Önálló feladatmegoldó képességeik kialakuljanak. Gondolataikat, érzéseiket legyenek képesek kifejezni (beszélgetések kezdeményezése). 11

14 1. AZ ÓVODA FUNKCIÓI 1. Óvó- védő funkció Cél: - minden gyermek testi, lelki, szellemi védelme, ápolása, erősítése, fejlesztése és ezek harmóniájának megteremtése, - a gyermekek biztonságos, higiénés környezetben való környezettudatos nevelése. Ennek érdekében feladat: Gyermekvédelmi törvény alkalmazása, a gyermek jogainak érvényesítése. Korai prevenció. Együttműködés a védőnővel, a gyermekjóléti szolgálattal, egyéb szakemberekkel. 2. Szociális funkció Cél: - a családban és a társadalomban jelentkező hiányosságok kompenzálása, a családok pozitív befolyásolása, - minden gyermek találja meg helyét az óvodai közösségben. Ennek érdekében feladat: Gondozási feladatok ellátása. Egészséges életmód szokásainak alakítása. Természetbeni és pénzbeli támogatás javaslata a gyermek és a családok szükségleteinek megfelelően. Családlátogatások rendszeres szervezése. Pedagógiai, gyógypedagógiai, stb. tanácsadáson való részvétel elősegítése. 3. Nevelő- személyiség fejlesztő funkció Cél: - Mindazon képességek kibontakoztatása, mely közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéséhez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. - Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Ennek érdekében feladat: Az eltérő kultúra befogadása, érzelmi és értelmi képességek megalapozása. Együttélés, nyitottság, a valós életre orientálás elsajátítása, tolerancia. Identitás tudat alapjainak lerakása. A társadalmi érintkezés normáinak kialakítása, kommunikáció. Esélyegyenlőség lehetősége az iskolai tanulás megkezdéséhez. 12

15 2. INTEGRÁCIÓ, INTEGRÁCIÓS NEVELÉS Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 5.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Sajátos nevelési igényű gyermek: az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság alapján: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Cél: Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott lehetőségek alapján, az integrált nevelés során a sérült illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb, folyamatosan biztosított speciális fejlesztése mellett a gyermekek életminőségének javítása, beilleszkedésük segítése, melynek eredménye a saját magát elfogadó teljes életet élő, boldog gyermek. Feladat: Óvodába kerülés során a sajátos nevelési igényű gyermekekről a szakszolgálatoktól (gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) szakvélemény kérése, beszerzése. Együttműködés a Gyógypedagógiai Szakszolgálattal (kontroll vizsgálat kérése, kompenzációs lehetőségek bővítése). Integrált nevelés rendszerének fogyatékosságból eredő speciális fejlesztő tevékenység megszervezése az óvodai nevelés időkeretein belül szakember irányításával. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása specifikusan. Empatikus magatartás, a másság elfogadása és elfogadtatása a szülőkkel és a gyermekekkel, a másságot elfogadó környezet megteremtése. Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció). Értelmi képességek területén megmutatkozó hiányosságok, eltérések kiegyenlítése. Pszichikus funkciók, részképességek fejlesztése. Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel. Egyéni fejlesztés, gyógypedagógiai terápia (szakember) kétszemélyes kapcsolatban, mikro-, illetve makró csoportosan. Előzetes diagnosztizálás, fejlettségi szint felmérése óvodába kerülés után. Együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal szakvélemény, kontrolvizsgálat, az óvodapedagógusok részére szaktanácsadás (Szakértői Bizottság, Pedagógiai tanácsadó) Együttműködés a családdal másság elfogadása gyógypedagógiai tanácsadáscsaládlátogatás. 13

16 A fejlesztés alapelvei - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését kizárólag megfelelő képzettségű szakember láthatja el. - A fejlesztés feladatait integráltan, csoporton belül az óvónők minden esetben a megfelelő szakember útmutatásai alapján végezhetik. - Az óvodai nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására a sérülés mértékének megfelelően törekszünk. - Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget adunk a gyermek számára, hogy önállóan tudjon tevékenykedni. Gyakorlati útmutató: Az óvodapedagógusok mindent kövessenek el, hogy az integrálható gyermekek megtalálják helyüket a csoportban. Segítsenek a kapcsolataik kialakításában. Kövessék figyelemmel a szakemberek munkáját. Az integrált nevelés során csak olyan fejlesztést szolgáló feladatokat vállaljanak fel, amelynek szakmailag eleget tudnak tenni. Lehetőség szerint vonják be az óvodapedagógusok a gyermeket a közös játékba, tevékenységekbe. Segítsék, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségletei is kielégítést nyerjenek. Inkluzív szemlélettel kell alakítani a gyermekekben rejlő empátiás készséget, az elfogadó magatartást, ezen belül a toleranciát, a türelmességet, a figyelmességet, a segítőkészséget. A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni. Az óvónő ismerje fel és gondozza a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt, azt a területet, amiben a gyermek tehetséges. Feladatvállalás az integrált nevelés terén A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy állapotának megfelelő speciális ellátásban részesüljön. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése során a cél, az olyan feltételek biztosítása, amely a gyermekek speciális nevelési szükségleteihez, életkori, érési sajátosságaihoz igazodik. Cél, hogy támaszt nyújtsunk, és az érzelmi biztonságon túl, szolgáljuk a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, értelmi, szociális fejlesztést, s egyben arra törekszünk, hogy speciális terápiák, módszerek alkalmazásával, segítsük a gyermekek fejlődését. Ezekkel a gyermekekkel, a feladat ellátásához szükséges képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakember foglalkozik. Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legjobb formája a fejlesztésnek. Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, amelyben a gyermekek magatartása kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást, megfélemlítést, megalázást. 14

17 Az óvodáskor végére a sajátos nevelési igényű gyermeket is el kell juttatnunk oda, hogy szívesen járjon óvodába, hogy csoporton belül megtalálja a helyét és ne kerüljön peremhelyzetbe. Örömmel vegyen részt a speciális tevékenységekben és kimutatható fejlődésen menjen át Beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) zavarral küzdő gyermekek nevelése A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermekek ellátását az érvényben lévő Közoktatási Törvény alapján meghatározottak szerint végzi az intézmény. Ellátandók azok a gyermekek, akik a Nevelési Tanácsadó által megállapított és szakvéleménnyel dokumentált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdenek. Cél: az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott lehetőségek alapján, az egyéni fejlesztés biztosítása mellett az integrált nevelés során a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítése. Feladat: Az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása illetve megerősítése. Az ismeretelsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmonikus működést mutató részképességek megerősítése. A motiváció növelése A fejlesztés alapelvei a BTM-es gyermekek egyéni fejlesztésének ellátása megfelelő képzettségű szakemberrel, (fejlesztő pedagógus) a megfelelő eredmény elérése érdekében hatékonyan működő team-munka kiépítése a különböző ismeretekkel rendelkező szakemberek egymást kiegészítő és megerősítő munkája (fejlesztő pedagógus-óvodapedagógus gyógypedagógus- logopédus) megfelelő szakember útmutatásai alapján végzett integrált fejlesztés szükség szerint kapcsolatfelvétel külső szakemberekkel (pl.: pszichológus, nevelési tanácsadó szakembere, orvos stb) a család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe A fejlesztés formái és lehetőségei a törvényben biztosított időtartamban egyéni fejlesztés, felzárkóztatás differenciálás az integrált nevelés során a szabad játéktevékenység lehetőségeinek, illetve a családi tér lehetőségeinek irányított kihasználása A különböző színtereken a fejlesztő, felzárkóztató tevékenység párhuzamosan, egymást kiegészítve, megerősítve folyik! Egyéni fejlesztés: Az egyéni fejlesztési terv személyre szólóan, az adott feladatellátást igénylő gyermekre vonatkoztatva kerül kidolgozásra. Az egyéni fejlesztési terv kidolgozása során figyelembe kell venni: 15

18 - a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét - saját megfigyeléseket - a gyermekkel foglalkozó más szakemberek tapasztalatait - a szülőkkel folytatott beszélgetés kapcsán kapott információkat - A fejlesztés tervezésének időkerete: Az egyéni fejlesztési terv készítése folyamatos a gyermek fejlődési ütemének figyelembevételével, az egyéni igényekhez igazodva. A fejlesztés tervezésének tartalmi elemei: A fejlesztési folyamat tervezésekor figyelembe kell venni, hogy az érzékelés-észlelés, mozgás, beszéd és gondolkodás egymástól elválaszthatatlanul működő folyamatok. A gondolkodás az észlelésbe ágyazódva, a cselekvésen keresztül indul meg, s a verbalitás irányában teljesedik ki. Az érzékelés-észlelés és mozgás komplex, kiegyensúlyozott működése elengedhetetlen feltétele a fogalmi szintű megismerésnek, mely az ismeretanyag elsajátításának bázisa. Ennek megfelelően kiindulópontunk a percepciós (érzékelés-észlelés) és kognitív (megismerő-észlelő) területek mozgáson keresztül történő fejlesztése, a verbális (szóbeli) szint folyamatos működtetése mellett. A fejlesztés folyamata: Egyéni szükséglettől függően a bázisfunkciók megerősítése: Észlelési területek együttműködése Mozgás, finommozgás (az észlelési és motoros rendszer együttműködése) Téri orientáció (saját testen és térben való tájékozódás) Nyelvi készségek, beszédszerveződés Emlékezet általános fejlesztés a közvetlen emlékezet fejlesztés a megtartó emlékezet fejlesztése a célzott, a részterületnek megfelelő fejlesztés pl: vizuális emlékezet Figyelem általános fejlesztés a figyelem terjedelmének fejlesztése a figyelem koncentráltságának biztosabbá tétele a célzott részterületnek megfelelő fejlesztés pl: figyelem Készségfejlesztés a megerősített bázisfunkciók segítségével az összetettebb működést igénylő területek fejlesztése (pl: írás készség, számolás-készség stb.) Motiváció-fejlesztés sikerélményhez juttatás segítségével a motiváció megerősítése reális én-kép kialakítása mentálhigiénés szempontok érvényesülése A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: - Egészséges énkép, és önbizalom alakul ki. 16

19 - Növekszik a kudarctűrő-képesség, kialakul a feladattudat. - Fejlődik az önállóság, az alkalmazkodó képesség. - Fejlődik a szocializációs készség. - Rendeződik a látás, hallás, mozgás koordináció. - Fejlődik az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet. - Összehangoltabbá válik a gondolkodás és a beszéd. - Pontosabbá válik a testséma, stabillá válik a dominancia. Feladatvállalás a logopédia terén Logopédiai ellátás során a beszédjavítás célja, hogy biztosítsa a gyermekek számára azt a feltételrendszert, amely figyelembe veszi a beszédhiba és kommunikációs zavarok kisgyermekkori tüneteinek változatosságát, a speciális szükségleteket, az egyéni teherbíró képességeket, a fejlődés egyéni ütemét, alkalmazkodva az egyéni sajátosságokhoz. A beszédjavító óvodai fejlesztés egyéni, kiscsoportos formában, kötött keretek között a szülők bevonásával (otthoni gyakorlás) történik. Az intenzív, sérülés specifikus, sokoldalú fejlesztés az óvodai alapprogram megvalósításán túl, foglalkozási körökhöz kötötten valósítható meg. Az alapozó foglalkozások (mozgás- és kommunikációfejlesztés, anyanyelvi fejlesztés, viziomotoros készség fejlesztés) biztosítják, hogy e gyermekek számára is kialakuljon a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, értelmi és szociális érettség. Az óvoda hagyományos felszerelésein túl, biztosítani tudjuk az egyéni foglalkozató szobát és tornaszobát. A logopédiai tükrön kívül álló tükröt is használunk, valamint szükség van, speciális tornaszerekre, a finommotorikai fejlesztést szolgáló eszközökre, fejlesztő játékokra. A logopédiai óvodai fejlesztést a mi óvodánkban logopédus tanár végzi, akinek a munkáját az óvodapedagógus segíti A migráns gyermekek interkulturális nevelése: Alapelveink: A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe az óvodai nevelést. Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésükben is érvényesíteni kell. A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, individualitásukban keressük. A migráns gyermekek neveléséből adódó óvónői feladatok: Felkészülés a gyermek fogadására úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel is. Szükség esetén tájékozódik és információkat gyűjt a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatban. 17

20 A migráns gyermek érzelmi biztonságának megteremtése, a vele való nevelési feladatok meghatározása, az irányok kijelölése. Segíteni kell a gyermeket a magyar nyelv elsajátításában. Ennek leghatékonyabb eszköze a játék, tere pedig maga a gyermekközösség Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése Pedagógiai feladataink: Feltáró munka elvégzése. Veszélyeztetett, illetve nehezen nevelhető gyermekek kiszűrése. A hátrányos helyzetű gyermekek egyéni differenciált, felzárkóztató fejlesztése. Szakmai hálózattal a kapcsolattartás fenntartása. Szülői értekezleten a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos elméleti ismeretének bővítése, viták indítása szakirodalom ajánlása, szakember meghívása Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése Pedagógiai feladataink: A tehetségígéretes gyermekek azonosítása, komplex fejlesztése, életútjának nyomon követése Minden gyermek egyéni képességstruktúrájából az erős oldal megtalálása (legjobb, legügyesebb, legkiemelkedőbb) Cél: Általános képességek megalapozása Sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása Az erős és gyenge oldal fejlesztése Kreativitás fejlesztése Énkép erősítése Élményszerző programok szervezése Elfogadó, biztonságos légkör megteremtése A tehetséges gyermekek fejlesztése: Pántlika népi játékok és táncok műhelymunka Ügyes kezek kézműves műhelymunka Mozgás, PEK-torna Barangoló program 18

21 6. A NEVELÉS KERETEI 4.1. Egészséges életmód alakítása 4.2. Érzelmi nevelés és szocializáció 4.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRÓL ÁLTALÁBAN Az egészséges életmód kialakítása az óvodai nevelés alapvető tevékenysége. Alapvető szükségleteket elégít ki, amelyek elősegítik a kisgyermek fejlődését. Az egészség - az egészség az emberek semmi mással nem pótolható, alapvető értéke, nélküle sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. - az egészség a testi, lelki és társkapcsolati jólétet, az aktív alkalmazkodó és teljesítőképességet foglalja magában. - az egészségvédő és egészségfejlesztő magatartás elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik. - az egészség védelme, karbantartása tanítható - az egészség megtartása, fejlesztése az életre, sikerre vonatkozó kompetenciák kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a testi, lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti az egészségvédő képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást. Egészségfejlesztési feladatok - az óvodai nevelés immanens része az egészségfejlesztésre és az egészségkárosodás megelőzésére irányuló egészségnevelő tevékenység. - mindkét egészségfejlesztési feladat mind a testi, mind a lelki nevelő tevékenységre vonatkozik. - az egészségfejlesztés akkor lesz hatékony, ha teljes körű, ami azt jelenti, hogy át kell hogy hassa az óvodai élet egészét - fontos, hogy minden gyermek részt vegyen benne, hogy a nevelőtestület aktívan munkálkodjon ebben, hogy megvalósuljon a felvilágosítás, hogy feltárjuk és elhárítsuk a vészhelyzeteket, hogy betartsuk a munka és balesetvédelmi előírásokat. - bevonjuk a szülőket és a lehetséges civilszervezeteteket, az óvoda társadalmi környezetét is. Feltételei: Egészséges környezet biztosítása: Környezeti higiénia - a környezeti higiéniára nevelés magába foglalja az óvoda tisztaságának a megóvását, szépítését. A termek szellőztetését, a helyes fűtés és világítás biztosítását, az udvar tisztántartását, a mellékhelyiségek takarítását. A természet megvédését, a hulladékkezelést, az energiával való takarékosságot. 19

22 Természeti környezet Víz az élethez nélkülözhetetlen. A gyermekek napi vízigénye legalább 2-3 liter melyet a nap folyamán, szükséglettől függően biztosítani kell. Talaj a gyorsan fejlődő, nagy mozgású gyermeki szervezet számára létfontosságú, hogy rendszeresen tartózkodjanak a levegőn. A gyermekek mozgásfejlődése érdekében gyepesített talaj szükséges, amit időjárástól függően érdemes locsolni, nyáron többször is. Minden homokozót, használaton kívül, le kell takarni. A homokozót naponta fel kell ásni. A gyermekek segíthetnek télen a hó eltakarításában, tavasszal az udvar előkészítésében, bekapcsolódhatnak a tavaszi munkákba (ültetés, öntözés, gyomlálás). Ilyenkor a munkához szükséges megfelelő eszközöket biztosítani kell. Óvodánkban az udvar teljes egészében füves. Levegő az anyagcsere folyamathoz, az élethez nélkülözhetetlen a levegő, melynek hőmérséklete naponta és évszakonként ingadozik. A szervezet hőszabályozással védekezik, ezért van jelentősége a megfelelő öltözködésnek. A hirtelen légköri változások befolyásolják a szervezet működését. Melegfront: ingerlékenység, nyugtalanság, szapora pulzus. Hidegfront: csökkenő pulzus, aluszékonyság, bágyadtság. A levegő szennyezés egyik forrása a por, melynek csökkentését épületen belül, portalanítással, porszívózással, épületen kívül pedig rendszeres locsolással lehet csökkenteni. Mesterséges környezet Épület- a gyermek akkor érzi jól magát, ha otthonos barátságos környezet veszi körül. Folyamatosan figyelni kell az épület állagának esetleges változásait, különös figyelemmel a baleset megelőzés szempontjaira. A felújítás során elkészült egy viszonylag magas lépcsősor is ezért, a baleset- megelőzés szempontjából, nagyobb odafigyelést igényel a gyerekek közlekedése. Udvar Az óvoda játszóudvara áttekinthető. Van elegendő hely a futkározásra, a különböző mozgásformák gyakorlására, labdajátékokra, stb. Kijelölt helye van a nyugodtabb játéknak, pl. könyvnézegetés, rajzolás, szerepjátékok, sőt kaptak a gyermekek egy udvari rajztáblát is. Az udvaron használt játékeszközöknek a felújítással lett megfelelő tároló helye, amelyet az óvodapedagógusok segítségével a gyermekek tartanak rendben. A baleset- megelőzésre minden esetben nagy hangsúlyt kell fektetni. A baleset megelőzés szabályozása az SZMSZ ben, a csoportnaplóban, és a Házirendben lelhető fel. Belső helyiségek és berendezések a csoportszobák lehetőség szerint legyenek úgy kialakítva, hogy derűs nyugodt légkört árasszanak, és a gyermekek sokoldalú tevékenységéhez alkalmasak legyenek. A dekoráció legyen ízléses, tartalmazzon valamiféle funkciót, és ne akadályozza a tisztántartást. Az öltözőben jellel ellátott 20

23 szekrények álljanak a gyermekek rendelkezésére. A váltócipő, váltóruha cseréje is történjen meg. Személyi higiéniai helyiségek a mosdó, WC helyiségek kedvező feltételeket teremtsenek a helyes egészségügyi szokások kialakításához. Fontos, hogy elegendő szappan, körömkefe, WC papír, stb, álljon a gyermekek rendelkezésére, melynek kialakított helye legyen. Az egyéni eszközök legyenek jellel ellátva. Az egészséges és tiszta környezet fennmaradásának legfontosabb feltétele a megfelelő eszközökkel végzett rendszeres és alapos takarítás. Takarítás az óvoda helyiségeit, udvarát és kertjét olyan állapotban kell tartani, hogy azt az összes létesítményeivel együtt a gyermekek állandóan használhassák. Tisztántartásuk mindenkinek kötelező. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza! Környezeti tényezők: Megvilágítás mivel a gyermeki tevékenységek a szemet erősen igénybe veszik, szükséges a megfelelő világítás (erőssége, egyenletessége, káprázatmentessége). A rossz világítás kifáradáshoz, teljesítmény csökkenéshez vezet. Természetes megvilágítása a csoportszobáknak megfelelő, elegendő ablakfelület van. Az új terem különösen optimális, hisz minden oldalról kapja a természetes fényt. A mesterséges megvilágítás fénycsövekkel történik, amelyek üzemeltetése gazdaságos és a megkövetelt Lux elérést biztosítja. Klíma (hőmérséklet) A csoportszobákban télen az átlagos hőmérséklet a gyermek testmagasságában C legyen. Szellőztetés naponta többször van szükség 5-10 percig tartó szellőztetésre. Különösen fontos az étkezés utáni, lefekvés előtti alapos és alvás alatti folyamatos szellőztetés. A sok mozgással járó tevékenységet mindig nyitott ablaknál tanácsos végeztetni úgy, hogy a gyermeket közvetlen hideg levegő ne érje. Fűtés Az időjárásnak és a külső hőmérsékletnek megfelelően kell az óvoda fűtését biztosítani, a melegvíz szolgáltatást pedig a napi igényeknek megfelelően. A csapokból kevert víz folyhat csak. Zaj A kellemes, pszichés komfortklíma kialakulását erősen befolyásolják a zajhatások. Az erős környezeti zaj (külső, belső) nehezíti a beszéd érthetőségét, kifáradáshoz vezet, a központi idegrendszer tevékenységét negatívan befolyásolja. Zavarja az alvást, pihenést, csökken az étvágy, romlik az emésztés. Az állandó erős zajszint átmeneti, vagy tartós halláscsökkenést okozhat. A csoport légkörére jellemző, hogy milyen hangerő uralkodik a teremben. A kultúrált beszédmodor kialakítása ezért fontos nevelői feladat. Ahol gyakori a hangoskodás, kiabálás, dobálás, ott a nyugtalanság, az agresszív viselkedés is könnyebben felüti a fejét. 21

24 6.1. Egészséges életmód alakítása Célja: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitelének alakítása, testi fejlődésük elősegítése, egészségük óvása, megőrzése. Az egészséges életmódra nevelés a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése. Az óvodai nevelés feladatai: A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása, óvása, megőrzése A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, esztétikus és biztonságos környezet biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. A migráns gyermekek esetében, tiszteletben kell tartani a multikulturális szokások megőrzésének lehetőségét és a szülőföldhöz való kötődés jogát. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Ezen a nevelési területen is fontos a pedagógus modellértékű szerepe, valamint az óvónőgyermek és a gyermek-dajka közötti jó kapcsolat. Fontos feladat a szülőkkel való együttműködés a testi, lelki nevelésben. Sikerkritérium: A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, szappant, körömkefét használnak, fogat mosnak és fésülködnek. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, tisztán a helyére teszik. Zsebkendőjüket önállóan használják, észreveszik, ha szükség van rá. Megfelelően használják a WC- t, vigyáznak rendjére. A gyümölcs és zöldség napok szervezése, Új ízekkel való ismerkedés, ismeretlen italféleségek kóstolása, az elkészítésben is részt vehetnek a gyerekek (saláta, gyümölcstál) Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, valamint önállón folyadékot öntenek a kancsóból. Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, villát és kést. Szükség szerint használják a szalvétát. Étkezés közben halkan beszélgetnek. Teljesen önállóan öltözködnek, ruhájukat ki- begombolják, a cipőjüket bekötik. A ruhájukat gondosan összehajtogatva a helyére teszik, öltözőszekrényüket, annak környezetét rendben tartják. Ügyelnek környezetük esztétikumára, a rend megőrzésére, ill. annak helyre állítására törekszenek. Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 22

25 Az ágyneműt segítséggel összehajtják. A pszichohigénés nevelés feladatai: A lelki egészség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek kiművelését öleli fel. Főbb területei: az egészséges napirend gyakorlása, hibás viselkedési módok kezelése, stressz hatások kompenzációja, a magatartások érzelmi vezérlésére való készség, segélykiáltások megértése. A fejlesztés főbb feladatai: - társas-társadalmi beilleszkedés megvalósítása - normatartás elsajátítása és a tevékenység önellenőrzésének gyakorlása. Gyakorlati útmutató a gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése Az óvodapedagógus a gyermek felvétele után lehetőleg még a nyári időszakban készítsen a gyermekekről anamnézist. Ezzel indítja el az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteire helyezze a hangsúlyt. A testi szükséglet kielégítése megalapozza a gyermekek jó közérzetét, ami minden tevékenységhez elengedhetetlen. A növekedés, fejlődés üteme minden gyereknél más és más. Ezért az óvodapedagógus a gyerekekkel együtt folyamatos megfigyeléssel, pl. testsúly, magasság stb. összehasonlítható mérésekkel segítse az egyéni jellemzők, sajátosságok feltárását. A gyermekek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermek, valamint a gyermek és a dajka közötti meghitt, megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszinte, hiteles viselkedéssel, bizalomkeltő metakommunikációs jelzésekkel közelednek feléjük, és tapintatot, elfogadást, megértést közvetítenek. Ilyen feltételek mellett megismerhetők a gyermekek igényei, családból hozott szokásai. A gondozás folyamatában lényeges a fokozatos szoktatás és gyakorlás. Az óvodapedagógus a szülőkkel együtt a gyermekek önálló testápolás, étkezés, öltözködés szokásainak szintjét az óvodába lépés pillanatától kezdve kísérje figyelemmel. A beszoktatás ideje alatt az óvodapedagógus a dajkák, a pedagógiai asszisztens bevonásával minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, hogy megtanulhassák az egészséges életmód szokásainak sorrendjét és azok fogásait. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel, tápanyagszükségletük 3/4 részét az óvodában kapják. Ezért az óvónő kísérje figyelemmel a gyermekek étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. Az étkezési szokásokat úgy alakítsák ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon, jól szervezetten, lehetőleg a folyamatosság módszerével éljenek. Az ételek higiéniai és közegészségügyi okból, ½ óránál tovább ne legyenek a teremben. A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek ismerjék meg a szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával nézzék el a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Később ösztönözzék a gyermekeket, de ne kényszerítsék az ételek elfogyasztására. Biztosítsák, hogy a nap bármely tevékenységében és időszakában ihassanak. A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Az óvodapedagógus a gyermekek ápolása közben beszélgessen a gyermekekkel, s csak akkor segítsen nekik, ha szükségük van a segítségre. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. 23

26 Az óvoda és a család gondozási szokásainak összehangolása segít az azonos elvek betartásában. A felnőttek különös gonddal védjék a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC használatához a felnőttek teremtsék meg az intim feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóban végezhessék ezeket a teendőket. Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermekeket. Az óvodapedagógus következetesen kérje a szülőket, hogy több rétegűen öltöztessék gyermekeiket. Fontos meggyőzni a szülőket a praktikus, ízléses öltözés előnyeiről. Türelmes meggyőző munkával, a szülők jó partnerekké válhatnak. A mindennapos szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Biztosítsuk, hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket, egyénileg, szabadon ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos tevékenységek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációs fejlesztését. A napi kocogás ajánlott az óvoda udvarán. A gyermeke alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A nyugodt pihenés feltétele a csend és a biztonság. Az elalvás előtti mesélés, és az azt követő altatódalok dúdolása, kondicionáló reflexként hat. Ha lehet, minden alkalommal éljék át a gyermekek az altatódalok hatására kialakult szendergés állapotát. A gyermekek alvásigénye különböző. Félórai nyugodt pihenés után az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a nem alvó (5-6-7 éves) gyermekek felkelhessenek, és csendes tevékenységet folytathassanak. Májustól kezdve az iskolába felvett gyermekeknek legyen lehetőségük csak akkor pihenni, ha igényük van rá. Ezzel is segítjük a gyermekeket az iskolai élet szokásaihoz. Gyakorlati útmutató a gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosításához Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve ápolja a felnőtt mindaddig, míg szülei nem érkeznek meg. Ez feltétlenül fontos láz, hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törölköző használatával igyekezzünk gátolni. Három- négy éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bepisilnek. Ennek oka általában pszichés eredetű, ezért a leszoktató eljárások zömmel eredménytelenek. A felnőttek óvakodjanak a gyermekek megszégyenítésétől. Csakis tapintatos, szeretetteljes bánásmód, és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az okokat. Négy- öt éves korban kialakuló alakváltozás, hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a rövid, prevenciós fejlesztő tornák, a mozgásigény kielégítése, segít a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtarása javítható. A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, ha mindennapi edzési lehetőségük van. Erre legtöbb lehetőséget a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a gyermekek ellenálló képességét. Mozgás szükségletük kielégítése érdekében az óvodapedagógus szervezzen napi kocogó- futó lehetőségeket. 24

27 A gyermekek meghatározott futópályán önmaguk döntsék el, mennyit futnak. A felnőttekkel együtt végzett rendszeres kocogások, futások, ösztönzően hatnak rájuk, és fokozzák a szív jó vérellátását, a rugalmasságot és az állóképességet. A gyermekek a víz edző hatását is érezzék meg az óvodában. Jó idő esetén, az óvoda udvarán pancsoljanak. Gyakorlati útmutató a gyermekek fejlődéséhez szükséges esztétikus, egészséges környezet meg teremtéséhez Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A tárgyi környezet, ha megfelel az egészségügyi előírásoknak, ha esztétikus, nyugtató hatású színharmóniát áraszt, ha egyedi, praktikus megoldásokat tartalmaz, kiváló alapot ad az óvodai nevelőmunkához. Az óvoda egyik legfontosabb fejlesztési területe az óvoda udvara. Az a célszerű, ha különböző csoportokba járó gyermekek együtt játszhatnak, ugyanakkor legyen egy- egy állandó hely, ahol a gyermekek megtalálhatják saját óvodapedagógusukat. Az udvar esztétikus szépségét a növények ízlésesen kialakított együttese adja. Óvodánkban rengeteg fű, fa, bokor, virág pompázik egész évben. A bejáró díszburkolatot kapott, új kapu, járdák és kandeláberek teszik széppé környezetünket. A négy csoportra van három homokozónk, ami bőségesen elegendő. A labdajátékokhoz megfelelő nagyságú terület áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda udvarán van olyan udvarrész, ahol a gyermekek énekes játékokat játszhatnak, ill. bábozásra, dramatizálásra nyílik lehetőségük. A beszélgetésekre, és egyéb tevékenységekre padok, asztalok vannak elhelyezve. Az óvoda épületét a nevelési fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében esztétikusan, ízlésesen kell berendezni. A több funkciót betöltő csoportszoba legyen alkalmas szabad játékra, étkezésre, alvásra, pihenésre. A barátságos, otthonos, esztétikus környezet biztosítja a gyermekek jó közérzetét, s egyben jó mintát ad a szülőknek is. Óvodánk külső és belső kinézetében is megújult, így nagyon szép és esztétikus. A csoportszoba megvilágításához használjuk ki a természetes fényt, tűző nap esetén használjuk a sötétítő függönyöket. Az óvodapedagógus az esztétikai tevékenységekhez alakítson ki kuckókat a csoportszobában. Tervezzen meg egy esztétikus, igazi mesebirodalmat, amely a személyes perceknek, bábozásnak, drámajátékoknak, mesélésnek a színtere. Legyen meghatározott helye a zenei képességfejlesztés eszközeinek is. Szükséges egy olyan sarok is, ahol a gyermekek nyugodtan festhetnek, mintázhatnak, rajzolhatnak, barkácsolhatnak, és mindent megtalálnak, ami a vizuális téri alkotáshoz szükséges. A séták folyamán gyűjtött kincsek, a gyermekek által gondozott növények is kerüljenek egy helyre. A tornaszoba legyen a mozgásos játékok színtere, rendezvények helyszíne. Az öltözők biztosítsanak nyugodt feltételeket az öltözéshez, vetkőzéshez. A szülőknek az öltözőben legyen egy esztétikus általános tájékoztatási tábla. A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. A fürdőszobai tevékenységek szokásait jelenítsék meg képi formában is a szokások rögzítése és az otthoni gyakoroltatások elősegítésére. A folyosón, a gyermekek szemmagasságában kialakított galérián, a saját alkotások a gyönyörködést, rácsodálkozást szolgálják, még a szülőknél is. 25

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Elfogadva: 2013. augusztus 28. 1 ALAPDOKUMENTUMOK 1. 2011.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. ÓVODÁNK ADATAI, BEMUTATÁSA..... II.

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. (Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Szervezeti és Működési Szabályzata átdolgozott anyag 2014. szeptember 10. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések.7.old. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben