Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

2 - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövõ." (Bárczy Gusztáv)

3 - 3 - TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ Óvodai sajátosságaink, céljaink Óvodánk környezeti sajátosságai Óvodánk sajátos arculata Gyermekképünk Óvodai nevelésünk célja Óvodai nevelésünk rendszere, feladatai Egészséges életmódra nevelés Gondozás Érzelmi nevelés és szocializáció Közösségi és szocializáció Érzelmi nevelés Befogadás Átmenet az iskolába Anyanyelvi nevelés,- értelmi fejlesztés Tevékenységben megvalósuló tanulás Fejlesztõ foglalkozások Sajátos nevelési igényû gyermekek A gyermekek fejlõdésének nyomon-követése Az óvodai élet tevékenységformái Játék Mozgás Mozgásos fejlesztõ játékok A külsõ világ tevékeny megismerése Rajzolás, mintázás, kézimunka Vers, mese Ének-zene, énekes játék Munkajellegû tevékenységek A nevelési program feltételrendszere Az óvodai élet megszervezése Együttmûködés a szülõkkel Személyi feltételek A program tárgyi feltételrendszere Az óvoda gyermekvédelmi feladatai 52. Függelék 1. Érvényességi rendelkezések 2. Jogszabályok jegyzéke 3. Alapító Okirat 4. Jegyzõkönyv az szülõi véleményezésérõl 5. Jegyzõkönyv az nevelõtestületi elfogadásáról

4 - 4 - BEVEZETÕ A társadalomban és közoktatási rendszerünkben történt változások gyökeres átalakuláshoz vezettek szeptemberétõl dolgoztunk az Egészségközpontú Óvodai Nevelési Programmal, melynek keretét a 137/1996.(VIII. 28.) Kormány rendelete alapján az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja képezi májusában, novemberében, 2010 májusban, júliusában módosítások történtek. A jogszabályi változások alapján felülvizsgáltuk és módosítottuk programunkat. A módosítást indokoló további tényezõk: - Alapító Okiratunk megváltozása - Továbbképzéseken szerzett tapasztalataink - A nevelési gyakorlatban tapasztalható fejlõdés - Rendszerszemléletünk fejlõdése - Minõség iránti elkötelezettségünk - Innovatív hajlandóságunk Jelen felülvizsgálatot és változtatást, az alapprogramot módosító Kormányrendelet 255/2009.(XI. 20.) hatályba lépõ rendelkezése indokolja 1. ÓVODAI SAJÁTOSSÁGAINK, CÉLJAINK 1.1. ÓVODÁNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI Óvodánk Budapesten, Kõbánya központjában van. Óvodásaink családjainak szociokulturális helyzete sokszínû: nagy különbség van életmódjukban, kulturáltságukban, iskolázottságukban, anyagi helyzetükben. Intézményünk kétszintes, egyedi fûtésû panel épület, melynek egyik szárnyában bölcsõde mûködik. A fölszinten irodák, az emeletén jól felszerelt, igényes berendezésû csoportszobák vannak. Minden csoportnak van külön öltözõ és mosdó helyisége. Óvodánk nagy alapterületû, csoportonként elkülönített kertjében a sok fa és bokor a jó levegõhöz, a virágos növények az esztétikus környezethez, a beépített játékeszközök és a nagy területek a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez biztosítják a feltételeket.

5 - 5 - A gyermekek tevékenységeiket (játék, munka jellegû tevékenységek, tanulás, étkezés, pihenés) a csoportszobákban és a kertben végzik. Az aktuális tevékenységeknek és a gyermekek játék adta kívánságaiknak megfelelõen naponta többször átrendezzük a csoportszobát. A gyermekek egyéni- illetve kiscsoportos fejlesztéséhez külön szoba áll rendelkezésre a logopédus, fejlesztõ pedagógus, óvodapszichológus számára. Gazdag óvodai könyvtárunk az óvodások, szüleik és az óvoda dolgozóinak rendelkezésére áll. A napi háromszori korszerû táplálkozást biztosító élelmet a bölcsõdei konyha szolgáltatja. Egyik csoportunkban a négy közül reformétkeztetés valósul meg. Az óvodában folyó nevelõ-oktatómunkát az óvodavezetõ irányításával csoportonként 2-2 óvodapedagógus végzi. A feltételek biztosításában, a gyermekek gondozásában és nevelésében, a környezet tisztántartásában szakképzett dajkák, kisegítõ munkatársak is részt vesznek. Az épülettel szemközt található a gyermekorvosi rendelõ tõl szülõi kezdeményezésre létrejött a Tegyünk többet az óvodások egészségéért! alapítványunk. Óvodai nevelési céljainkat és feladatainkat segíti az alapítvány célja és feladata: a gyermekek korszerû egészségnevelési és egészségmegõrzési elméletének és gyakorlatának megvalósítása, az egészség védelmének megvalósításához szükséges tárgyi feltételek támogatása ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA A családi nevelés kiegészítése és a saját pedagógiai hitvallásunk alapján az óvodai nevelésünk, a sokoldalú személyiségfejlesztés, az egymás megértésére, elfogadására nevelés, és a gyermekek értelmi nevelésére irányul. Nyitottak vagyunk a családok felé, hiszen csak így, együttmûködve érhetünk el eredményt a gyerekek testi-, lelki-, szellemi-, szociális fejlesztése területén. Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségben történõ beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlõdését. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. A játék kiemelt szerepû az óvodás gyermek életében, ezért a szabad játékra, mint egyedülálló személyiségfejlesztõ lehetõségre nagy hangsúlyt fektetünk. A gyermekek kiemelt tevékenysége a mozgás. A sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében a gyermekek óvodában töltött idejét maximálisan a játékokra és mozgásra fordítjuk. Ezeket a tevékenységeket jelentõs mértékben a nagy kertünkben valósítjuk meg. Változatos és intenzív játék- és mozgáslehetõségeket biztosítunk a csoportszobában és a szabadban is: tornaszerek állandó használata, vizes-edzés, légfürdõ, napfürdõ, láb- és tartásjavító torna a gerinc-deformitások megelõzésére, óvodán kívüli mozgásos tevékenységek. A családokat is bevonjuk a mozgásba: sportnapot szervezünk. Heti egy alkalommal minden csoportban tervszerû komplex mozgásos fejlesztõ játékokat vezetnek az óvónõk kötött vagy kötetlen formában, melyet saját csoportjuk fejlettségi szintjéhez terveznek. A gyermekek mindennapi életérõl nyílt napokon és videofelvételekrõl tájékozódhatnak a szülõk.

6 - 6 - Az egészséges életmódot, betegségmegelõzést és a korszerû táplálkozást kiadványok terjesztésével, közös programokkal népszerûsítjük a szülõk körében. A bölcsödébõl étkezõ gyermekcsoportjaink étrendjében fehérhúsok szerepelnek, s minden nap van friss gyümölcs és zöldség. Reformcsoportunk étrendje pozitív példát nyújt az egészséges táplálkozásra: barnakenyér-és péksütemények, fehérhúsok, tejtermékek, minden étkezéshez háromféle nyers zöldség, barnacukor, méz, gabonapelyhek, magvak. Elengedhetetlen a gyermekek lelki egészségvédelme, megõrzése, szükség esetén a szakszerû segítségadás. Különösen fontosnak tartjuk a csoportokon belül az egyes gyerekek differenciált mentálhigiénés nevelését különbözõ módszertani, pedagógiai, pszichológiai, nevelési eljárások alkalmazásával. Ehhez óvodapszichológus segítségét vesszük igénybe. Az óvónõ a nevelõmunkában kulcsszerepet tölt be. Elfogadó, segítõ, támogató attitûdjével, empátiás viselkedésével, és következetes magatartásával, szeretetének kommunikációs és metakommunikációs kinyilvánításával, modellt, mintát jelent, és biztonságot teremt minden egyes gyermek számára. A gyermekkel egyéni bizalmas kapcsolatot teremt: meghallgatja, igényét a közösségi norma megtartásával figyelembe veszi, napi problémáit segít megoldani. A gyermek lelki egészségének megõrzése érdekében a családokkal folyamatosan partneri kapcsolatot kezdeményezünk és tartunk: családlátogatás, fogadóóra, spontán beszélgetések, szervezett közös programok, szakemberek- és szakirodalom ajánlás. A gyermekek neveléséhez az óvodai pszichológus igény és szükség szerint nyújt segítséget: foglalkozik a gyermekekkel, a családokkal, szakmai segítséget nyújt az óvónõknek. A gyermek óvodai életbe való beilleszkedését, szocializációja alapvetõen meghatározza. A nyugodt, rendszeres napi tevékenységek megszervezésével, az óvónõ kezdeményezõ és példaadó magatartásával, kapcsolatteremtõ és fenntartó modelljével biztosítjuk a gyermekek közötti kapcsolatok létrejöttét, fennmaradását a játék-, mozgás- és egyéb tevékenységekben. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek azonosítására, gazdagító programokkal a tehetséggondozásra. Óvónõi példaadással, támogató szülõi közösség segítségével, befogadó gyermekközösség kialakításával, a különbözõség elfogadására orientáljuk a gyermekeket. Különösen fontos, hogy mindez érvényesüljön, mert Alapító Okiratunk alapján fogadjuk a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket a szakértõi bizottság véleménye alapján. Továbbá fogadjuk az integráltan nevelhetõ- oktatható sajátos nevelési igényû hallássérült gyermekeket is. Nyitottak vagyunk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek befogadására. A csoportok nyugodt életéhez elengedhetetlen együttélési szabályokat betarttatjuk a gyermekekkel. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözõ formáinak alakítása helyes mintaadással nevelésünk egészében kiemelt jelentõségû, és szerves része a mindennapi óvodai nevelõtevékenységnek. Beszédhibás nagycsoportos óvodásainkkal, - lehetõség szerint középsõ csoportosokkal is - logopédus foglalkozik.

7 - 7 - A testi-lelki egészség az alapfeltétele az értelmi fejlesztésnek. A gyermekek érzelmi beállítottságára, megismerési vágyára, önkéntelen figyelmére támaszkodva irányítjuk a megismerés folyamatát: biztosítjuk a sok mozgást, a cselekvést, a sokoldalú érzékelést, a megtapasztalást. A gyermekek érettségének megfelelõ élményeket, az élményekbõl fakadó ismereteket nyújtunk, s feldolgozzuk azt a gyermekek egyéni- és életkori sajátosságainak megfelelõen. A csoportokban a kötetlen kezdeményezéseket részesítjük elõnyben, de fokozatosan vezetjük át a gyermekeket a nagycsoportos életkoruknak megfelelõ irányított tapasztalatszerzésre. A lassabb részképesség-fejlõdésû és a tehetséges gyermekekkel az óvodánkban fejlesztõpedagógus foglalkozik, szorosan együttmûködve a szülõkkel, az óvónõkkel és a szakszolgáltatókkal. Óvodánk a nyitott szolgáltatási funkciójának a szülõkkel, mint legfontosabb közvetlen partnerekkel együttmûködve képes megfelelni. Hagyományainkkal is erõsítjük a család-óvoda kapcsolatát: óvodába lépés elõtt családlátogatás és a bölcsõdések óvodalátogatása, anyás-apás beszoktatás lehetõsége, a csoportok ünnepi elõkészülete a szülõkkel közösen (ajándékkészítés, játszó- és sportdélutánok, kirándulások, anyák köszöntése, gyermeknapi vigalom, ovisok búcsúztatása, farsang, Egyéb óvodai ünnepeink a gyermekek összetartozását, annak pozitív érzelmeit erõsítik: születés- és névnapok megünneplése, karácsony, húsvét, Mikulás ünnep, iskolalátogatás, márc. 15-i megemlékezés GYERMEKKÉPÜNK " Az évek során kialakult bennem egy kép arról, hogy milyen is az az ember, aki emberi módon él. Olyan, aki érti, értékeli és fejleszti testét, mert szépnek és hasznosnak találja. Olyan, aki igaz és becsületes magával és másokkal, meleg, szeretõ viszonyban van magával és másokkal. Hajlandó kockázatot vállalni, kreatív, kompetens, és változtat, ha a helyzet úgy kívánja. Képes alkalmazkodni az újhoz úgy, hogy megtartja a régibõl a hasznosat, és eldobja, ami már nem az. Mindezek együtt olyan embert körvonalaznak, akik testileg egészséges, szellemileg éber, érzõ, szeretõ, játékos, hiteles, kreatív, produktív, felelõs emberi lény. Olyan, aki szilárdan áll a saját lábán, aki mélyen tud szeretni, tisztességesen és hatékonyan tud küzdeni. Olyan, aki jó viszonyban van gyengédségével és keménységével egyaránt, és tudja a kettõ közötti különbséget. A család az a környezet, amelyben az emberi lét ilyen dimenziói kifejlõdhetnek. E családi emberformáló mûhely vezetésének felelõssége a felnõttek kezében van." (Virginia Satir: Az új családmûhely)

8 - 8 - Ahhoz, hogy a gyermekek ilyen felnõttekké váljanak, már most, óvodáskorban is sokat kell tennünk nekünk felnõtteknek: felelõs szülõknek és pedagógusoknak. Tudjuk, hogy a gyermek nevelése elsõsorban a család joga és kötelessége, melyben óvodánk kiegészítõ szerepet játszik. Valljuk, hogy a 3-7 éves gyermek olyan állandó fejlõdésben lévõ személyiség, akinek egyéni testi-lelki szükségleteit meghatározzák örökletes tulajdonságai, sajátos érési ritmusa, szociális és tárgyi környezete. Személyisége egyedi, mással nem helyettesíthetõ individuum és szociális lény egyszerre. Szeretnénk, hogy minden gyermek jól érezze magát a családi-, az óvodai, és az õt körülvevõ tágabb környezetében is. Egyéniségéhez, egyéni fejlettségéhez igazodó testi,- lelki,- szociális harmóniában élje az életét. Ennek érdekében biztosítjuk a gyermekek számára az egyenlõ hozzáférést, a nemek társadalmi egyenlõségének támogatását segítõ elvet alkalmazzuk. Mindezek legfõbb színterének a szabad játékot tarjuk. Így válik majd önálló, döntésre kész, a sikereket és a kudarcokat is feldolgozni képes felnõtté ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlõdésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elõsegítése az életkori- és egyéni sajátosságok valamint a sajátos nevelési igény figyelembevételével. A multikulturális szemléletû nevelés támogatása. A mozgás szeretetére építõ egészséges életmód megalapozása, az érzelmi biztonság valamint az anyanyelvi kultúra fejlesztése.

9 ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE, FELADATAI RENDSZERÁBRA Cél,, általános feladatok Érzelmi nevelés Egészséges életmódra nevelés Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés J á t é k A t e v é k e n y s é g e k b e n m e g v a l ó s u l ó t a n u l á s - Vers mese - Ének zene, énekes játék - Rajzolás, mintázás, kézimunka - Mozgás - Mozgásos fejlesztõ játékok A külsõ világ tevékeny megismerése - Munkajellegû tevékenységek Eredmények

10 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS Cél Megfelelõ életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. "Célja az egészséges életmód támogatása, az egészséget károsító magatartások visszaszorítása, a környezeti ártalmak csökkentése, betegségek megelõzése, az egészséget segítõ képességek fejlesztése, a gyermekek életminõségének javítása." (Székely Lajos: Az óvodai egészségnevelés elmélete és gyakorlata 1977.) Óvónõ feladatai Alakítson ki rendszeres életritmust csoportjában! Nyújtson modellt és segítséget a gyermekeknek és szülõknek egyaránt a szomatikus-, pszihohigiénés és szociohigiénés nevelésben! Gondoskodjon a szomatikus nevelés területén a személyi higiénés védelem tárgyi feltételeirõl! Alakítsa a gyermekek szokásává a feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket: étkezés, testápolás, öltözés, pihenés! (lásd gondozás fejezet) Erõsítse a családokban az egészséges, korszerû táplálkozás fontosságát! Törekedjen a tevékenységek gyakorlása során - a családok eltérõ szokásainak figyelembe- vételével - a bensõséges, intim kapcsolat fenntartására a gyermekekkel! Teremtse meg az épületben és a kertben a környezet-higiénés nevelés optimális, biztonságos és balesetmentes feltételeit! Nevelje gyermekeket a tisztaság, a szép, rendezett környezet fenntartására és igényére! Alakítson ki egészségvédõ, betegségmegelõzõ jó szokásokat, a cseppfertõzések megelõzésére is! Hangsúlyozza és erõsítse a gyermekekben, hogy a legfontosabb érték az egészség! Segítse elõ a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlõdését az egészségnevelésben! Az elkerülhetetlen stressz-hatást kiváltó tevékenységekre (pl. orvosi vizsgálat) készítse fel lelkileg is a gyermekeket és segítse õket a stressz kezelésében! Fokozottan ügyeljen a gyermekek érzékszerveinek, látásának, hallásának védelmére, a sajátos nevelési igényû gyermekek auditív észlelésének fejlesztésére a napi gyakorlatban! A beszédhibás gyermekkel az óvoda logopédusával együtt mûködve foglalkozzon (lásd anyanyelvi nevelés fejezet)! Egész nap folyamán biztosítson idõt, helyet, eszközt a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, mozgáskészségük fejlõdése érdekében és nyújtson lehetõséget a prevenciós tevékenységekre a fejlesztõpedagógus segítségével! Nevelje óvodásainkat a balesetek megelõzésére, saját és társai testi épségének megóvására, ismertesse fel a baleseti helyzeteket, gyakoroltassa a közlekedési szabályokat (lásd külsõ világ tevékeny megismerése)!

11 Az óvoda pszichológusával, fejlesztõpedagógusával közösen figyeljék meg, elemezzék, dolgozzanak ki egyénre szóló tervet a pszichés zavarokkal küzdõ, és a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének nem organikus eredetû tartós és súlyos rendellenességével integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket! Mûködjön együtt lakókörzete gyermekvédelmi és gyermek szolgálati feladatokat ellátó szakintézményeivel: Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Központ, Családsegítõ Szolgálat Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonnal, gyermekotthonok, egészségügyi, szociális intézmények, nevelõotthon, és egyéb intézmények! Közös tevékenységekkel és élményekkel segítse az együttérzés, segítõkészség, önzetlenség, figyelmesség, szabálytartás belsõvé válását! Erõsítse a gyermekek kapcsolat rendszerét, és környezetük harmóniáját! Kerülje a nemi sztereotípiák erõsítését, segítse elõ a nemek társadalmi egyenlõségével kapcsolatos elõítéletek lebontását! Az énkép megerõsítésével, az önismeret alakításával a felnõttkori szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) megelõzését tekintse feladatának! Erõsítse a szülõ-gyermek kapcsolatát! A gyermekeket gondolataik, elképzeléseik, érzelmeik õszinte közlésére bátorítsa (lásd anyanyelvi nevelés fejezet)! A kommunikációs, pszichés problémákkal küzdõ gyermekek zavarait az óvoda pszichológusának, logopédusának és fejlesztõpedagógusának közremûködésével törekedjen oldani! A szülõknek nyújtson korszerû ismereteket az egészségnevelésrõl! Segítse a szülõi ház és az óvoda egészségnevelésének összehangolását! A szülõk számára szervezett fórumokon foglalkozzon a gyermekek egészségnevelésével! Szervezzen olyan tevékenységeket az óvodában, ahol a szülõk gyermekükkel közösen gyakorolják az egészséges életmód elemeit! Népszerûsítse az egészségnevelési kiadványokat, szakirodalmakat, s az ezekbõl fakadó ismereteket, azok gyakorlati megvalósítását beszélje meg a szülõkkel! Tájékoztassa a szülõket gyermekük egészségnevelésének aktuális helyzetérõl, feladatáról és eredményérõl! A gyermekek óvodai napirendjét és hatásának fontosságát, az óvoda nyugodt légkörét emelje példa értékûvé a családoknak! A szakszolgáltatók véleményére támaszkodva gyõzze meg a szülõket az indokolt, szükséges vizsgálatokról! A dajkával ismertesse meg az egészségneveléssel kapcsolatos feladatokat, és folyamatosan beszéljék meg azokat! Alapelveink v Az óvoda dolgozóinak összehangolt modellnyújtása v Pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása az óvodában dolgozó felnõttekkel és gyermekekkel v A gyermekek eltérõ fejlõdési ütemének szem elõtt tartása

12 v A gyermeki személyiséget, különbözõséget elfogadás, szeretet, tisztelet, megbecsülés, bizalom övezi v Az alkalmazott pedagógiai intézkedéseink a gyermek személyiségéhez igazítása v Az óvónõ szakmai felkészültséggel párosuló problémaérzékenységével, empátiás-, kommunikációs- metakommunikációs- és pszcihagógiás készségével a gyermekek lelki életének ápolása Óvodásaink tevékenységei A gyermekek a napi tevékenységeiket a szabadban illetve a folyamatosan szellõztetett, korszerû világítású szobákban, megfelelõ hõmérsékleten végzik. Tevékenységeik befejeztével a használt eszközöket a helyükre teszik (lásd munkajellegû tevékenységek fejezet). Aktívan részt vesznek a higiénés önkiszolgálásban (lásd gondozás fejezet). Saját egyszemélyes használatú eszközeiket (törölközõ, fésû, fogkefe, fogmosópohár, tornafelszerelés, váltóruha, váltócipõ, ágynemû) használják. Orrukat kifújják, köhögéskor, tüsszentéskor papír zsebkendõt használnak. WChasználati igényüket önállóan jelzik. Többrétegû ruházattal- a szülõk közremûködésével- elsajátítják a hõmérséklethez, idõjáráshoz való alkalmazkodás szokásait. A környezet védelmének, rendjének, tisztaságának fenntartását folyamatosan gyakorolják. Az ezzel kapcsolatos viselkedési normákat ismerik és alkalmazzák. A szobában és a szabadban is elegendõ mennyiségû folyadékot (télen fõleg teát, nyáron vizet) fogyasztanak. Étkezés közben nyugodtan viselkednek, beszélgetnek. Az óvónõ segítségével megnevezik az elfogyasztandó ételt és igényüknek megfelelõ mennyiséget fogyasztanak el abból önállóan. Az evõeszközöket használják. Ismeretük van a vitamindús táplálkozás fontosságáról. Szívesen és rendszeresen fogyasztanak néhány nyers zöldséget és gyümölcsöt, tudnak rágni. A szabadban és a csoportszobában igényüknek és teherbíró képességüknek megfelelõen spontán módon és szervezett formában mozognak (lásd mozgás fejezet). A gyermekek mezítláb is tornáznak az óvodában: lábtornát és tartásjavító gyakorlatokat végeznek. Az óvodai balesetek megelõzése érdekében a gyermekek a tevékenységeknek megfelelõ szabályok szerint, óvónõi felügyelettel vesznek részt a bútorok átrendezésében, eszközök rendezésében. Óvónõi magyarázat és bemutatás után használják az úgynevezett veszélyes" eszközöket: tû, olló, kés, villa, kerti szerszám. Fokozatosan gyakorolva elsajátítják a gyalogos közlekedés szabályait az óvoda környékén. Megismerik az óvoda orvosát és védõnõjét. A gyermekek - beilleszkedve az óvodai közösségbe - biztonságban érzik magukat. Tevékenységük, önmegvalósításuk a közösségre nézve elfogadott formában bontakozik ki. Játéktevékenységeikben az önállóság, önkéntesség és aktivitás bontakozik ki (lásd játék fejezet). A csoportban kialakított szokásokhoz és szabályokhoz, az óvoda normarendszeréhez igyekeznek alkalmazkodni (lásd közösségi nevelésszocializáció fejezet).

13 Fejlõdés jellemzõi óvodáskor végére Megfelelõ önállósággal végzi az egészségneveléssel kapcsolatos tevékenységeit. (lásd: gondozás) A sajátos nevelési igényû gyermek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka mellett érheti csak el a fentiekben leírt fejlettségi szintet GONDOZÁS Cél Óvodánk szokásrendje, nevelési hatásai segítsék elõ, hogy a gyermekek egyéni fejlettségüknek és igényeiknek megfelelõen legyenek képesek az egészséges életmód, az egészségmegõrzés szokásainak elsajátítására. Az óvónõ feladatai Az óvoda adottságaihoz teremtse meg a biztonságos és egyénre szabott óvodai környezetet! Nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkört alakítson ki! Érvényesítse az óvodai élet szervezésében a gondozás kiemelt szerepét! A dajkát tájékoztassa a gyermekek eredményes gondozottságának kritériumairól! A dajkát vonja be a gyermekek gondozási feladatainak elsajátításába! Segítse a szülõk és a dajka valamint a dajka-gyermek közötti kommunikációt! Biztosítsa a folyamatos reggelizéshez a feltételeket! Törekedjen az eltérõ pihenés igényû gyermekek szükségleteinek kielégítésére! A sajátos nevelési igényû gyermekek számára biztosítsa az önkiszolgálás elsajátításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a napirendi állandóságot! Gondoskodjon a gyermekek óvodában eltöltött ideje alatt, a megfelelõ gondozottságáról, alapvetõ fizikai és érzelmi szükségleteik kielégítésérõl, testi épségük megóvásáról! A gondozási feladatok ellátása során meghitt, bensõséges, bizalomteljes kapcsolatot építsen a gyermekekkel! A dajkával együttmûködve segítse a gyermekek önállóságának fejlõdését! A gyermekek eredményes gondozása érdekében tájékoztassa a szülõket a gondozási területek óvodai szokásrendjérõl, és mûködjön együtt a családdal! Alapelveink v Az életkori és egyéni eltérések, szükségletek, és a családból hozott szokások figyelembe vétele a tevékenységek megszervezésében, az életritmus és a szokások alakításában.

14 Óvodásaink tevékenységei Étkezés: A gyermekek naponta háromszor étkeznek (reggeli, ebéd, uzsonna), ezen kívül délelõttönként gyümölcsöt, vagy nyers zöldséget fogyasztanak. Testápolás: A gyermekek egyéni szükségleteiknek illetve a napi tevékenységeknek, képességeiknek megfelelõen mosakodnak, étkezések után szájat öblítenek, fogat mosnak, fésülködnek, használják a WC-t, WC papírt, papír zsebkendõt. Szükség esetén felnõtt segítségét kérik. Öltözködés: Az óvodában használatos ruháikat, cipõiket sorrendben fel- és leveszik, összehajtogatva öltözõzsákjukban tartják. Pihenés: Ebéd után kényelmes öltözetben, megfelelõ fektetõkön, egyéni igényüknek megfelelõen alszanak vagy pihennek. Mozgás-edzés: A változatos mozgásformákat önállóan is gyakorolják a szabadban és a csoportszobákban, saját és egymás testi épségére vigyázva. Napi rendszerességgel minden évszakban, esõben is, a szabadban tartózkodnak: játszanak, tornáznak, kerékpároznak, szánkóznak, csúszkálnak, sétálnak, kirándulnak. Árnyékos és napos helyeken tartózkodva légfürdõznek. Nagy melegben saraznak, zuhanyoznak. Fejlõdés jellemzõi óvodáskor végére Étkezés: Önállóan, kulturáltan étkezik: helyes testtartással ül, az evõeszközöket megfelelõen használja, csukott szájjal, tisztán eszik, a szalvétát felszólítás nélkül használja. Helyesen ítéli meg az elfogyasztandó étel mennyiségét. Ügyel az asztal és a környezet rendjére. Testápolás: Segítség nélkül, önállóan mos arcot, kezet: WC használat és kezét szennyezõ tevékenység után, étkezés elõtt. Használja a körömkefét. Kezét szárazra törli. A WC-t és WC papírt önállóan használja. Fogát megmossa, a szájápoló szereit tisztán tartja. Rövid haját egyedül megfésüli, a hosszú haj megfésülésében segítséget kér. A zsebkendõt önállóan, helyesen használja. Öltözködés: Önállóan, megfelelõ sorrendben vetkõzik és öltözik. Ruhanemûjével gondosan bánik, azokat összehajtogatva teszi a helyére. Cipõjét befûzi, megköti. Ha fázik vagy melege van, ruházatán változtat. Mozgás, edzés: (lásd: mozgás fejezetben)

15 ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ KÖZÖSSÉGI NEVELÉS-SZOCIALIZÁCIÓ Cél Érzelmi biztonságot nyújtó otthonos, derûs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkörben a családi nevelés kiegészítése, ezzel segítve a gyermek szocializációját és olyan alapvetõ erkölcsi tulajdonságok fejlõdését, amelyek az együttéléshez szükségesek. Óvónõ feladatai A társas kapcsolatok stabilitásának tényezõit vegye figyelembe, kialakulásukat tudatosan segítse, erõsítse gyermek-gyermek, gyermek-felnõtt viszonylatban! A gyermekcsoportban alakítsa ki a közösségi együttmûködés magatartási szabályait! Olyan egységes szabályokat mûködtessen, amik átláthatók, mindenkitõl egyértelmûen és következetesen elvárhatók! Ismertesse meg a dajkát a közösségi szokásokkal, szabályokkal, a gyermekek elvárható viselkedésével! Vonja be a dajkát a gyermekcsoport közösségi nevelésébe, egyes tevékenységek megszervezésébe, lebonyolításába! Gondoskodjon minden gyermek erkölcsi védelmérõl! Alakítsa a közösségi tudatot és szokásokat, nevelje a gyermekeket a különbözõségek elfogadására, tiszteletére, megbecsülésére. Napirendbe illesztve valósítsa meg a gyermekekkel közösen kialakított, hagyományokra épülõ beszélgetõ-kört! Segítse elõ a gyermekek döntéseit, önkifejezõ, önérvényesítõ törekvéseit, hogy az egyéni akaratukat, ambícióikat, vágyaikat képesek legyenek a közösség keretein belül megvalósítani! A gyermekek számára olyan modell legyen minden dolgozó, akik példaképül szolgálnak és közvetítenek erkölcsi tulajdonságokat, viselkedést, kommunikációt! Szervezzen olyan tevékenységeket, amelyek segítik a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlõdését: együttérzés, a segítõkészség, önzetlenség, figyelmesség, együttmûködés, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat. A gyermek érzelmi nyitottságára építve alapozza meg a szülõföldhöz való kötõdést! Bánjon az óvónõ a gyermekekkel egyéni sajátosságaikhoz igazodva! Minden gyermekhez empátiával közeledjen! Gyermekek közötti konfliktusok kezeléskor vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, egyéni eltéréseket, és magát a helyzetet! Alkalmazza a következõ módszereket: kivárás, helyzetfeltárás, a gyermekek meghallgatása, mintaadás, megbeszélés, önálló döntés, felelõsségvállalás, illem, közös döntés! Gondoskodjék együttes tapasztalatokról, élményekrõl! A sérült és ép gyermekek együttnevelése során teremtse meg az elfogadás, tolerancia, tisztelet légkörét!

16 Egyénre szabott törõdést nyújtson a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû, sajátos nevelési igényû, az eltérõ fejlõdési ütemû, illetve kiemelkedõ képességû, tehetséges gyermekek esetében! Vegye igénybe megfelelõ szakszolgáltatók közremûködését, segítségét! Tartsa be az óvoda egészére vonatkozó egységes szokás-és norma- rendszert! Ismertesse meg a szülõkkel a közösségi nevelési koncepcióját, és erõsítse a családi nevelés fontosságát! Ismertesse és igyekezzen betartatni a szülõkkel és a gyerekekkel az óvoda házirendjét! Alapelveink v Derûs, barátságos, otthonos körülmények biztosítása v A teljes és kölcsönös bizalom légkörének megteremtése v Megalapozott, következetes, ám rugalmas napirend kialakítása v A gyermek, mint egyén segítése, hogy megtalálja helyét a csoportban Óvodásaink tevékenységei A gyermek mindennapi tevékenységeit közösségben végzi, ahol empátiával közeledik társa felé. A napirend a kiegyensúlyozott, nyugodt biztonságot nyújtja a gyermeknek. A folyamatos reggeli biztosításával-amennyiben a személyi feltételek ezt lehetõvé teszik- délelõtt nincs felesleges várakozási idõ, adott kereteken belül több tevékenység is zajlik a csoportokban. Az óvodai ünnepek, hagyományok a gyermek életkorához igazodva a közeli és a távolabbi idõpont eseményeit, örömeit vetítik elõre.

17 A csoportok önálló, folyamatos, rugalmas napirendjét az alábbi idõkeretek között alakítják ki az óvónõk. Óvónõ feladatai: A napirendet igazítsa a gyermekek különbözõ tevékenységeihez, szükségleteihez! Vegye figyelembe a helyi szokásokat, igényeket! Törekedjen a harmonikus arányok kialakítására, szem elõtt tartva a játék kitüntetett szerepét! A tervszerû foglalkozások rendjét lásd a tanulás c. fejezetben. Fejlõdés jellemzõi óvodáskor végére Szociálisan éretté válik, magatartása megfelelõ. Van önuralma, az értékeket elfogadja, a szabályokat betartja, képes az együttmûködésre. Igényli a közösséget, életkorának megfelelõen képes alkalmazkodni gyermekközösséghez, elfogadni a másságot. Felnõttekkel, társaival kapcsolatot tud teremteni és tartani. Tud udvariasan viselkedni, odafigyelni a másik emberre. A társai, és a felnõtt irányítását elfogadja, szívesen tesz eleget megbízatásoknak Életkorának megfelelõen önálló.

18 Feladattudata, feladattartása, munkaérettsége kialakult annyira, hogy bizonyos feladatokat önállóan vagy csoportban képes teljesíteni. Szívesen elkezdi a munkát és törekszik befejezni az apróbb nehézségek ellenére is. Egyre jobban tud szabályokhoz alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségleteit. A sajátos nevelési igényû gyermek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka mellett érheti csak el a fentiekben leírt fejlettségi szintet ÉRZELMI NEVELÉS Cél Oldott, szeretetteljes légkör kialakításával, az érzelmi biztonság megalapozása, mely pozitívan hat a gyermekek optimális fejlõdésére, segíti szocializációjukat, megalapozza az együttéléshez szükséges alapvetõ erkölcsi normák és tulajdonságok kialakulását. Óvónõ feladatai Biztosítsa a gyermekek alapvetõ szükségleteit, és az érzelmi biztonságot! Szervezze úgy az óvoda környezetét, személyi és tárgyi feltételeit, hogy a hatásrendszerével elõsegítse a gyerekek optimális fejlõdését! Tartsa tiszteletben a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait, biztosítson számára védelmet a fizikai és lelki erõszakkal szemben! Tartsa szem elõtt, hogy az érzelmek folyamatosan jelen vannak és hatnak a gyermek tetteire, viselkedésére! Egyéni és differenciált bánásmód alkalmazásával alakítson ki bensõséges és személyes, kapcsolatot minden gyermeknél! Tervezze meg és alakítsa az erkölcsi nevelés alapját képezõ szokás- és szabályrendet! Tartsa szem elõtt, hogy az egyes szokások, együttélési normák elfogadása nem azonos idõben zajlik az egyes gyermekeknél! Tudatosan figyeljen arra, hogy metakommunikációs jelzéseivel is kifejezze, egyértelmûen láthatóvá tegye érzelmeit (öröm, szeretet, csodálkozás, harag, rosszallás, stb.)! Kísérje figyelemmel a gyermekek érzelmi fejlõdését, találjon alkalmat, módszereket, eszközöket a szorongások és félelmek oldására, és kérje pszichológus, fejlesztõpedagógus segítségét! Az önkifejezést, szocializálást segítõ dráma- szerep- és bábjátékot alkalmazza a személyiségformálás és fejlesztés folyamatában! A gyermek érzelmi érintettségére támaszkodva válassza meg azokat a drámajátékokat, amelyek segítik a felnõtté válásig erkölcsi megállapítások tételében és a társadalmi beilleszkedésben! Nagymértékben támaszkodjon a játékot kísérõ pozitív érzelmekre! Teremtsen olyan változatos, gazdag szituációkat, amelyben a gyermekek különbözõ helyzetmegoldások során megtanulja irányítani érzelmeit!

19 Adjon lehetõséget a döntésre, választásra, dilemmázásra, segítse a helyes önértékelés kialakításában! Segítse elõ a gyermekek szociális érzékenységének fejlõdését, én-tudatának alakulását, engedjen teret önkifejezõ, önérvényesítõ én-érvényesítõ törekvéseinek! Segítse a gyermekeket konfliktusaik önálló lerendezésében! Erõsítse a gyermekekben azokat az erkölcsi normákat, amelyek az egymásra figyelésben, együttmûködésben, segítségadásban és néhány együttélési szabály betartásában nyilvánul meg! Erõsítse a sajátos nevelési igényû gyermekeknél a szociális viselkedésükhöz szükséges komponensfajtákat: szükségletek, hajlamok, pozitív attitûdök, meggyõzõdések, rutinok, készségek, ismeretek! Tanúsítson az óvónõ és a dajka az elfogadó, gondoskodó magatartást! A csoportban dolgozó felnõttek azonos értékeket képviseljenek, a szabályok megítélése azonos legyen! Alapelveink v Az óvodapedagógus modellértékû empátiás szerepe v Az óvónõ-gyerek, dajka-gyermek kapcsolatának pozitív érzelmi töltése A fejlõdés jellemzõi óvodáskor végére Megfelelõ önuralma van, képes önmaga bizonyos fokú irányítására, szükségletei kielégítésének késleltetésére. Képes kudarcélmény elviselésére. Érzelmei egyensúlyban állnak. Érzelmeit megfelelõen tudja kifejezni. A sajátos nevelési igényû gyermek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka mellett érheti csak el a fentiekben leírt fejlettségi szintet BEFOGADÁS Cél Az óvodába kerülõ gyermekek új környezetbe való beilleszkedésének elõsegítése. BEFOGADÁS A CSALÁDBÓL Óvónõ feladatai: A befogadásnál tartsa szem elõtt a gyermekek életkori sajátosságait! Nyitott napok szervezésével adjon lehetõséget a leendõ óvodásainknak, hogy betekintést nyerjenek ez óvoda életébe! Rövidített óvodai programunk ismertetésével, tájékoztassa a szülõket az óvodánkban folyó fõbb nevelési célkitûzéseinkrõl! Elõzetes szülõi értekezleten tájékoztassa a szülõket az óvoda életérõl, a vezetõ ismertesse az óvoda házirendjét, óvodai neveléseink fõbb célját és feladatrendszerét! Igyekezzen elfogadtatni a szülõkkel, óvodai értékeinket!

20 Beiratkozáskor ismerkedjen az óvodába látogató gyermekekkel! Vegye fel a szülõkkel a kapcsolatot, látogassa meg az újonnan érkezõ gyermekeket otthonukban az óvodai élet megkezdése elõtt! Játszó-délelõtt szervezésével ismertesse meg a gyermekeket az óvoda környezetével, hangulatával! Adjon lehetõséget az anyás- apás beszoktatásra! Tegye lehetõvé, hogy a gyermekek kedvenc játékukat behozhassák! Kérje a szülõket, hogy információikkal óvodába érkezés elõtt segítsék a gyermekeket, a könnyebb beilleszkedésben! A gyermekek befogadását, bármely életkorban, nagy gondossággal és odafigyeléssel végezze! Az óvodában töltött idõtartamot a szülõvel történõ egyeztetés szerintfokozatosan növelje! Biztosítsa, hogy már az óvodába lépéskor kedvezõ érzelmi hatások érjék a gyermekeket, nyújtson sokszínû élményeket, adjon elegendõ idõt a gyermek beszokásához! Forduljon a gyermekek felé elfogadással, szeretettel, megértéssel! Törekedjen arra, hogy a gyermekek õt is elfogadják, megismerjék! A befogadás elsõ idõszakában mindkét óvónõ egész napot töltsön az óvodában! Segítse a szülõtõl való elválást, az új környezethez való alkalmazkodást, biztonságos érzelmi légkör megteremtésével! Annyi segítséget nyújtson a gyermeknek, amennyire még szüksége van, önállósági törekvéseit, ne gátolja! Érvényesítse az egyéni bánásmód elvét, különös tekintettel, a sajátos nevelési igényû gyermekeknél! Az óvónõk és a dajka egyeztessék módszereiket, legyenek a kisgyermek segítõi! Figyelje meg a gyermekeket a befogadás idõ szakában! Biztosítsa a gyermek játékszükségleteinek feltételeit! Ismerje meg a gyermek játékán, játékfejlettségén át személyiségfejlõdésük aktuális állapotát! Törekedjen a nyugodt, tényleges aktivitást mutató játék elérésére! BEFOGADÁS A BÖLCSÕDÉBÕL Óvónõ feladatai: Ismerkedjen meg a szomszédos gondozónõkkel, ismerje meg a bölcsõdei szokásokat, törekedjen azok közelítésére! Látogassa meg a gyermekeket a szomszédos bölcsõdei csoportjukban és családjukban is! Az óvodavezetõ vegyen részt bölcsõdei szülõi értekezleten! Érvényesítse a befogadás elõkészítését a bölcsõdébõl érkezõ gyermekeknél is! Törekedjen arra, hogy a gyermekek bölcsõdei jeleiket lehetõség szerint megtarthassák! Vegye figyelembe, hogy a bölcsödébõl érkezõ gyermekek számukra ismeretlen környezetbe kerülnek, figyelme irányuljon rájuk!

21 A nevelési év megkezdése elõtt ismerkedjen meg a leendõ óvodásokkal, szervezzen ismerkedõ délelõttöt! Fogadja õket szeretetteljes légkörben, hasson érzelmeikre! Törekedjen arra, hogy az egy bölcsõdei csoportba járó gyermekeket egyszerre fogadja a gondozónõjükkel együtt! Alapelveink v Az óvoda minden dolgozójának modellértékû, empátiás viselkedése, kommunikációja v A gyerekek otthoni, ill. bölcsõdei szokásainak figyelembevétele ÁTMENET AZ ISKOLÁBA Cél Az iskolába készülõ gyermek új környezetbe való beilleszkedésének, az iskolai élet alapozó szakaszának elõsegítése. Óvónõ feladatai Vegye figyelembe, hogy a feladat folyamat jellegû, a gyermek óvodába fogadásával veszi kezdetét! Vegye figyelembe a gyermekek érési folyamatait! Készítse elõ a gyerekeket az iskolai látogatásra! Szervezze meg, vigye el a nagycsoportosokat iskolai óralátogatásra! Felelõsségteljesen, a szakszolgáltatókkal közösen tegyen javaslatot az egyes gyermekek iskolakezdésérõl! Látogassa meg a gyermekeket az iskolákban, kérjen visszajelzést az iskolákból! Az iskolai kiadványokat jutassa el a szülõk részére! A szülõk kérésére adjon meg minden információs segítséget a beiskolázáshoz! Az SNI gyermekek számára a fogyatékosságuknak megfelelõ segítséget nyújtson az iskolakezdéshez szakemberek segítségével! Alapelveink v A gyermek pozitív hozzáállása, pszichés elõkészítése az iskolai életre, a családi neveléssel összhangban Fejlõdés jellemzõi óvodáskor végére A gyermek belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetõséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. A sajátos nevelési igényû gyermek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka mellett érheti csak el a fentiekben leírt fejlettségi szintet.

22 ANYANYELVI NEVELÉS,-ÉRTELMI FEJLESZTÉS Cél A gyermek érdeklõdésére, kíváncsiságára, kreativitására és gondolkodására építve, változatos tevékenységekkel tapasztalatszerzés a természeti és társadalmi környezetrõl. A gyermek megfelelõ szókinccsel rendelkezzen, gondolatait, érzéseit összefüggõen mondja el, mondatszerkesztésével képessé váljon az önkifejezésre. Óvónõ feladatai Biztonságot nyújtó, bensõséges légkört alakítson ki, ahol a gyermek belsõ késztetést érez a megnyilatkozásra! Biztosítsa a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak ismereteinek rendezését, bõvítését, különbözõ tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlását! A család mellett az óvónõ legyen a legfontosabb modell a gyermek számára! Valamennyi tevékenység szervezésekor teremtsen a gyermek számára beszélõ környezetet! Beszéde, nyelvhasználata legyen követésre méltó egész nap folyamán! Mondanivalóját érthetõ, világos formában közölje, mondatszerkesztése legyen egyszerû, beszéde szemléletes, képszerû, ösztönözze erre a dajkákat is! Használja a megfelelõ nyelvi eszközöket: kommunikációs és metakommunikációs jelzéseket! Természetes hangerõvel beszéljen! Mutasson példát az udvariasság nyelvi kifejezéseire! Vegye figyelembe a családok eltérõ kommunikációs, szocio-kulturális szokásaiból adódó egyéni nyelvi- kifejezõkészségbeli különbségeit! Beszédhiba esetében kérje a logopédus, fejlesztõpedagógus segítségét! A nyelvet nehezen- vagy nem értõ gyereknél, illetve súlyos beszédhiba esetén, segítse az okok feltárását, kérje szakember segítségét (logopédus, fejlesztõpedagógus, pszichológus), szakmai tapasztalataikat a gyermek fejlõdésérõl rendszeresen beszéljék meg! Kísérje figyelemmel a logopédus munkáját! Anyanyelvi mûveltségét folyamatosan egyénre szabottan differenciáltan fejlessze, különös tekintettel a sajátos nevelési igényû gyermeknél! A hallássérült gyermeknél segítse a nyelvi kommunikációját, beszédmegértését, bõvítse szókincsét! Kísérje figyelemmel a szurdopedagógus fejlesztõ munkáját! Tudatosan tervezzen, és folyamatosan játsszon anyanyelvi játékokat a gyermekek beszédfejlettségének ismeretében! Irányított beszélgetõ kör keretében adjon lehetõséget minden gyermeknek az egyéni megnyilatkozásra, érzéseik, élményeik, gondolataik megfogalmazására, kérdések feltevésére és azok megválaszolására! Minden napirendi tevékenyégnél biztosítsa a lehetõséget a gyermekek spontán megnyilatkozásaira, kommunikációs és metakommunikációs tapasztalatszerzésére! Segítse a dajkát a megfelelõ kommunikáció alkalmazásában!

23 Hívja fel a szülõk figyelmét az anyanyelvi nevelés fontosságára, tájékoztassa az óvodában folyó fejlesztési lehetõségekrõl! Alapelveink v Oldott légkör megteremtése, amelyben megvalósulhat a kötetlen beszélgetés v Az anyanyelvi nevelés folyamatjellegének és feladatainak állandó szem elõtt tartása az óvodai nevelõtevékenység egészében v Óvodai dolgozók helyes mintaadása és szabályközvetítése a nevelõmunka során v Az eltérõ nyelvi- kommunikációs fejlettségû, idegen anyanyelvû gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vétele v A gyermekek kommunikatív és metakommunikatív megnyilvánulásokra való ösztönzése v Az anyanyelvi kultúra értékeinek közvetítése, megbecsülésére nevelés Óvodásaink tevékenységei A gyermekek a nap minden percében jelzést adnak önmagukról verbális és nonverbális úton. Közös tevékenységeik során igényükké válik a másokkal való kapcsolat kialakítása, melynek során elsajátítják és használják a kommunikációs és metakommunikációs jelzéseket, különös tekintettel a társas érintkezés formáira, és szükségleteik közlésére. Természetes beszédkedvük ösztönzi õket egymás meghallgatására is, kérdések feltevésére és válaszok megadására. Minden napirendi tevékenység végzése közben felismerik, megnevezik, gyakorolják a különbözõ élethelyzethez illeszkedõ nyelvi eszközök használatát, és viselkedési módokat. Játékszituációnak megfelelõen kommunikálnak és viselkednek, annak megfelelõen fejezik ki önmagukat. Bábozáskor, dramatizáláskor a vállalt szereplõ karakterét mozgáshoz kapcsolt elõadással és beszédmóddal érzékeltetik. Rendszeresen játszanak anyanyelvi játékokat saját és óvónõi kezdeményezésre. Ennek során is fejlõdik beszédük (artikuláció, szókincs, mondatalkotás), párbeszédük. Sokat és rendszeresen nézegetnek képeskönyveket. A képen látható alakokat megnevezik, majd fokozatosan jutnak el az összefüggések, történetek szóbeli kifejezéséig. A hallássérült gyermekek lehetõségeikhez, adottságaikhoz képest bekapcsolódnak az anyanyelvi tevékenységekbe. Fejlõdés jellemzõi óvodáskor végére Gondolatait, érzelmeit érthetõ formában, összefüggõen megfelelõ hangsúllyal és beszédtempóval kifejezi. Elbeszélése folyamatos, minden szófajt használ. Helyesen használja a névutókat, helyhatározó szavakat, névmásokat, az igeidõket és az igemódokat. Beszédét társainak a megnyilatkozásához igazítja tartalmilag és formailag is. Az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelõ metakommunikációs jelekkel kíséri beszédét. Szívesen beszélget a felnõttekkel és a társaival. Társai beszédére odafigyel, igényli, hogy õt is figyelmesen hallgassák végig.

24 Megfelelõ viselkedési formákkal és beszédfordulatokkal, az udvariassági kifejezéseket alkalmazva képes a kapcsolat megteremtésére és fenntartására. Egyszerû képekrõl az alakokat és tevékenységeket megnevezi, az elemi összefüggéseket felfedezi, és bõvített mondatokban elmeséli. A beszédhangokat - a fogváltást figyelembe véve - tisztán ejti. A szervezett és spontán tanulási tevékenységeiket kísérõ kommunikációjukat életkoruknak megfelelõ beszédbátorság, önkifejezés, és beszédfegyelem jellemzi. A sajátos nevelési igényû gyermek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka mellett érheti csak el a fentiekben leírt fejlettségi szintet A TEVÉKENYSÉGBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS Cél Az óvodai tanulás a gyermek teljes személyiségfejlõdésének, fejlesztésének támogatása, az ismeretek bõvítésén túl, az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitûdök erõsítése, a képességek fejlesztése. A valódi tudás megszerzése, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít el, folyamatos tapasztalatszerzéssel, átélt élményekkel és természetes kíváncsiságának kielégítésével. Óvónõ feladatai A tanítás során építsen a gyermeki kíváncsiságra, a gyermek elõzetes tapasztalataira, ismereteire és élményére, ennek megfelelõen tervezze és szervezze a folyamatos tapasztalatszerzést! Az ismeretek átadását tárgyilagosan és többoldalúan végezze! Teremtsen tanulást támogató környezetet a gyermekeknek! A gyermek ismereteire építve, a fejlesztés tartalmi területein éves tanítási terve alapján válassza ki, tervezze meg és építse fel saját csoportjának foglalkozási anyagát, a szervezési és munkaformákat! Vegye figyelembe az egyes gyermekek egyéni képességeit, adottságait, érdeklõdését, fejlõdésének ütemét, differenciáltan foglakozzék a gyermekekkel! Tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segítse a gyermek személyiségének kibontakozását! Segítse a gyermekek tehetségének kibontakozását, a hátrányos helyzetû gyermekek felzárkózását, a sajátos nevelési igényû gyermekek fejlõdését! Használja fel a nap folyamán adódó helyzeteket, a természetes és a stimulált környezetet az ismeretszerzésre! Problémaszituációkban éreztesse meg a gyermekkel a felfedezés örömét, kreativitását erõsítse! Építsen a családból hozott ismeretekre! Folyamatosan és fokozatosan várja el az együttmûködést, a feladattartást, az irányíthatóságot a gyermekektõl! Vegye igénybe a szakszolgáltatók segítségét! Együttmûködve fejlesszék a tanulási zavarokkal küzdõ, valamint a tehetséges gyermekek készségeit, képességeit!

25 Nyílt napokon és video-felvételek bemutatásával adjon lehetõséget a szülõknek, hogy betekintést nyerjenek az ismeretszerzés különbözõ formáiba! Alapelveink: v A játékosság, mint alapelv a tanulás egész folyamatában történõ érvényesülése, változatos, játékos eljárások alkalmazása. v A gyermeki tapasztalatszerzés változatos eljárásokkal, a tárgyak, jelenségek sokoldalú, érzékletes megjelenítésével történõ biztosítása. v Fokozatos és folyamatos átvezetés a kötetlen kezdeményezéstõl a nagycsoportban jellemzõ irányított tapasztalatszerzésig.

26 Óvodásaink tevékenységei Óvodásaink az alábbi tanulási formákban tevékenykednek Tanulási forma jellemzõi Megvalósulásának területei - az utánzás meghatározója játéknak és tanulásnak - a játékbeli utánzások a tanulás alapjai Utánzásos minta és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás - játékbeli utánzások, melyek a tanulás alapját képezik - eszközkészítés, eszközhasználat utánzása - mintakövetéses szociális tanulási formák - verbális és nonverbális utánzások - dallam, mozgás (zenei és testnevelés) - probléma megoldási stratégiák elsajátítása megfigyeléssel, utánzással Megfigyelés, tapasztalatszerzés, cselekvéses tanulás Lehet: - önálló tanulási forma - utánzásos tanulás elõzménye és kísérõje - gyakorlati tevékenység része Lehet: - spontán - irányított - önálló közös játékban - változatos óvodai óvodai tevékenységekben - kirándulás, séták, kulturális események alkalmával A gyermekek kérdéseire és a válaszokra épülõ ismeretszerzés - segítségével rendezõdnek az õt ért tagolatlan környezeti hatások - hozzájárulnak a társakhoz, felnõttekhez fûzõdõ viszony tisztázásához, önismeretének kibontakozásához - játék közben (derûs légkörben) - megfigyelések eredményeként - kötetlen formában, valamennyi tevékenységben Gyakorlati problémamegoldás Lehet: - tanulási formák kiegészítõje - önálló tanulási forma - a tanulás tartalmát a nevelési területek, adott képesség vagy részképesség fejlesztése határozza meg - játékfajtától függõen számtalan spontán helyzetben - napi tevékenységekben, munkában - szándékosan teremtett tanulási szituációban a probléma megoldási stratégiák kiépítéséhez, a gyermeki önállóság, aktivitás, önbizalom fejlõdéséhez - irányított, komplex Tevékenységekben valósul meg

27 A tervszerû foglalkozások éves felosztása 3-4 évesek november 1. - május évesek október 1. - május 31. A tervszerû foglalkozások heti felosztása: heti rend Kötött Mindennapi torna, tornafoglalkozás Kötött vagy kötetlen Mozgásos fejlesztõ játék Vers, mese A külsõ világ tevékeny megismerése Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék Óvónõ feladatai A heti rend összeállításánál legyen rugalmas! Törekedjen megfelelõ idõtartamú, de párhuzamosan végezhetõ, differenciált tevékenységek tervezésére, szervezésére! Fejlõdés jellemzõi az óvodáskor végére A gyermek a foglalkozásokhoz szükséges viselkedési formákat elsajátítja. Kialakulóban van szándékos figyelme, feladattudata és feladattartása. Képes az együttmûködésre. Idõbeli tájékozódó képessége alakulóban van. El tudja mondani élményeit, tapasztalatait. Megfelelõ ismeretekkel rendelkezik, általánosan tájékozott. Érzékelése, észlelése differenciálódik. Megszerzett ismereteit jártasság, készség szintjén tudja alkalmazni. A sajátos nevelési igényû gyermek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka mellett érheti csak el a fentiekben leírt fejlettségi szintet FEJLESZTÕ FOGLALKOZÁSOK Cél Hatékony nevelõi befolyásolás, ami támaszt nyújt a gyermekek fejlõdési sajátosságaihoz igazodva, az aktuálisan fejlõdõ pszichikus funkciók kibontakozásához, gyakorlásához, megváltoztatásához. A fejlesztés lehet: prevenció, korrekció és tehetséggondozás, az egyes gyermek életkori, egyéni sajátosságaiból indul ki, a gyermek szükségleteihez, fejlõdési üteméhez igazodik.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Hollikné Lukács Marianna közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ÓVODÁJA (DE ÓVODA) PROGRAMJA AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT

A DEBRECENI EGYETEM ÓVODÁJA (DE ÓVODA) PROGRAMJA AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT A DEBRECENI EGYETEM ÓVODÁJA (DE ÓVODA) PROGRAMJA AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT Debrecen 2013 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: DEBRECENI EGYETEM ÓVODÁJA (DE Óvoda) Az intézmény alapítója: DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben