PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette: Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Nevelőtestülete

2 Intézményvezető Intézmény OM - azonosítója: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás /2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók: nevelőtestület nevében alkalmazotti közösség nevében.. szülők közössége nevében /2013. (.) határozatszámon jóváhagyta:. intézményvezető Ph. Egyetértését kinyilvánító: fenntartó nevében Érvényes: A kihirdetés napjától : visszavonásig Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 2

3 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozások 5 2. Az óvoda adatai 6 Pedagógiai programunk rendszerábrája 8 3. Pedagógiai Programunk célfejezete Óvodai nevelésünk célja A nevelési célhoz kapcsolódó feladatok Programunk és nevelőmunkánk alapelvei Gyermekkép Óvodakép Óvodánk arculata Pedagógusképünk Nevelésünk alapvető keretei Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési program Egészséges táplálkozás Mindennapos testnevelés, mozgás Személyi higiéné, gondozási feladatok Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése A bántalmazás, erőszak megelőzése Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás A befogadás A gyermekek érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelése Az értékelés és jutalmazás Anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés Az óvodai élet megszervezése Személyi feltételek Tárgyi feltételek Szervezeti és időkeretek Dokumentumok Kapcsolatok más nevelési színterekkel Család Iskola Egészségügyi szervek Szakmai szervezetek Nevelési Tanácsadó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Egyház A program beválásának vizsgálata Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógusok feladatai a fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Játék 35 Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 3

4 6.2. Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése A környezet megismerésére nevelés A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tevékenységben megvalósuló tanulás Az óvoda gyermekvédelmi feladatai, valamint a szociális hátrányok enyhítésére, az esélyegyenlőség biztosítására szolgáló intézkedések A gyermekvédelmi tevékenység célja Szociális hátrányok enyhítése, esélyegyenlőség biztosítása Az egyenlő esély biztosítása Nemzeti és etnikai kisebbség nevelése Kiemelt figyelmet igénylő gyermek Különleges bánásmódot igénylő gyermek Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermekek A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek 54 Felhasznált irodalom 55 Legitimációs záradék 56 Mellékletek Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 4

5 1. Törvényi hivatkozások Programunk a 363/2012 (XII.17).) számú Kormány rendelet értelmében, az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült. A programkészítésekor az alábbi törvényeket és rendelkezéseket vettük figyelembe. A pedagógiai program jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról Az évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról Az óvoda hatályos Alapító Okirata Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 5

6 2. Az óvoda adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az óvoda pontos címe, telefonszáma: Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/ OM azonosítója: Az óvoda alapító, irányító, fenntartó szervének a neve, címe, telefonszáma: Alsópáhok község Önkormányzata 8394 Alsópáhok Fő u. 65. Tel: 83/ Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Az óvoda működési területe: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területe Az óvodai csoportok száma: Három Az intézmény típusa: Óvoda Az alapítás éve Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 6

7 Alapító okirat kelte: január 21. Az óvoda vezetője: Dákai Gáborné A program benyújtója: Az óvoda nevelőtestülete Óvodánkról Óvodánk körzeti óvodaként működik, Alsópáhok, Alsópáhok II. ker. (Nemesboldogasszonyfa), Felsőpáhok, és Zalaköszvényes óvodáskorú gyermekeit fogadja. Igény esetén az óvoda férőhely kihasználtságának növelése érdekében fogadjuk a környező településekről óvodánkba jelentkező gyermekeket is. A nevelőtestület sokéves szakmai tapasztalattal, széleskörű szaktudással rendelkezik, folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak. Gyermekeink különféle szociális és kulturális háttérrel érkeznek. A társadalmi élet változásainak következtében egyre több a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, részképesség lemaradással rendelkező és az egészségügyi szokások hiányával érkező kisgyermek. Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 7

8 PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK RENDSZERÁBRÁJA Célrendszer A fejlesztés tartalmi feladatai Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési program Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az óvodai élet megszervezése Feltételrendszer Kapcsolatok Gyerekvédelem Esélyegyenlőség Nemzeti és etnikai nevelés Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek A gyermekek tevékenységformái Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka-vizuális tevékenység. Mozgás A külső világ tevékeny megismerése: - a környezet megismerésére nevelés - a külső világ mennyiségi és formai összefüggései Munka jellegű tevékenységek Tanulás A fejlődés jellemzői Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 8

9 3. Pedagógiai Programunk célfejezete 3.1. Óvodai nevelésünk célja Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése az életkori, egyéni sajátosságaik, az egyenlő hozzáférés figyelembevételével, a családi nevelés kiegészítése. A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és szervezett tevékenységekbe ágyazottan. Sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése A nevelési célhoz kapcsolódó feladatok Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára impulzusokat ad a tevékenykedésre A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési ütemére épülő ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűd alakítás Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség kialakítása Biológiai érettség: nagy- és finommotoros mozgás-, egyensúlyérzék-, térirány-, vizuális észlelés fejlesztése, auditív információk feldolgozása, keresztcsatornák fejlesztése (vizuális tapintásos, vizuális auditív, vizuális kinesztetikus, auditív taktilis, interperszonális működés, szem kéz, szem láb koordináció) Szociális érettség: érzelmi, akarati élet formálása, magatartás-, viselkedéskultúra, társas kapcsolatok fejlesztése, felnőttekhez és a tanuláshoz való pozitív viszony alakítása, önállóság fejlesztése, a feladattudat-, feladattartás-, önálló helyzetmegoldásokra való képesség kialakítása Pszichikus érettség: beszédkészség, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kreatív képzelet életkornak megfelelő fejlesztése Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 9

10 3.3. Programunk és nevelőmunkánk alapelvei A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője. Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas, szeretetteljes nevelésben. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására és a tehetséggondozásra. Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermekek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk. A gyermekek jogait, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk. A gyermekeket előítélet nélkül elfogadjuk, szeretettel, megbecsüléssel és bizalommal övezzük. Feladatunknak tartjuk, hogy az óvodapedagógusok és más alkalmazottak személyisége, magatartása, tevékenysége modellt nyújtson a gyermekek számára. Törekszünk az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek, hagyományainak megőrzésére Gyermekkép A 3 7 éves életkori szakasz a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában az egész életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt. Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését meghatározzák a veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint a környezeti hatások. Életkori sajátosságai és egyéni igényei alapján testi és lelki szükségletei vannak. Testi szükségletei a gondozás, a táplálkozás, a tisztálkodás, az öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi biztonság, a türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának. Az óvodás gyermek jellemzője a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy mozgásigénye kielégítése során fejlődik érzékelése, észlelése, akarati tulajdonsága, szociális képessége. Alapvető tevékenysége a játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára, csiszolódik anyanyelvi kultúrája. Óvodánkban az óvodáskor végére olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akikre jellemző: Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 10

11 az összerendezett, harmonikus mozgás, a nyitott érdeklődés, a differenciált érzékelés és észlelés, a kialakult testséma, éntudat és téri tájékozottság, a tanulás alapját képező szándékos figyelem, feladatértés, feladattartás, és feladattudat, együttműködés a társakkal, felnőttekkel, kiegyensúlyozottság, kötődés a településhez, természeti, társadalmi környezet megbecsülése. Abból a tényből kiindulva, hogy a gyermek szellemi, biológiai, és erkölcsi értelemben is egyedi fejlődő személyiség egyszerre, valamint figyelembe véve, hogy óvodásainknak sajátos, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak, biztosítunk számukra egyformán magas színvonalú szeretetteljes nevelést, melynek során hátrányaik csökkenhetnek, tehetségük kibontakozhat Óvodakép A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám, boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez. Az óvodáskorú gyermek nevelésének első színtere a család, az óvoda kiegészíti a család nevelési feladatainak ellátását. Óvodánk nyitott a szülők számára, betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe, szülői értekezletek, fogadó órák, befogadás, közös programok, nyílt ünnepek alkalmával. Nevelőtestületünk szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez. Alapfeladatunk mintát adni gyermekeink számára az értékes élethez. Óvodánk az alapvető óvó, védő, szociális, nevelő személyiségfejlesztő funkciók minőségi megvalósításával megteremti az iskolai beilleszkedéshez szükséges pszichikus feltételeket. Gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörről, sokszínű, életkor specifikus tevékenységekről, kiemelten a játéktevékenységre. Mindezt tesszük a gyermekek életkori és egyéni eltéréseit figyelembe véve, differenciált fejlesztéssel, bánásmóddal a gyermek személyiségéhez igazodva, a gyermeki jogok tiszteletben tartása mellett. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 11

12 Ösztönözzük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítjuk az önazonosság megőrzését és ápolását, segítjük társadalmi integrálását Óvodánk arculata Óvodánk a bölcsőde hiánya miatt az első közösségi nevelést nyújtó intézmény. A nevelési alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról a gyermeki közösségben végezhető sokszínű életkornak megfelelő tevékenységről, különös tekintettel a játékra a gyermekek életkorához és egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítéséről a gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi környezetről Nevelőmunkánk során felhasználjuk az óvodai nevelés több évtizedes, jól működő hagyományait, tapasztalatainkat, tudásunkat, de már a megváltozott hazai körülményekhez igazítjuk óvodánk nevelési modelljét. A csoportokban végzett sokszínű fejlesztőmunkánk során előtérbe helyezzük a mély ember és természetszeretet kialakítását. Arra törekszünk, hogy magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes, kreatív gyermekek hagyják el óvodánkat, akik kulturált, életkoruknak megfelelő funkciókkal rendelkeznek. Nevelőmunkánkban a tevékenységközpontú szemléletre fektetünk hangsúlyt, amely támogatja, segíti: a gyermekek egészséges fejlődését hátrányaik csökkentését tehetségük kibontakoztatását egyéni adottságaikra figyelemmel azoknak a képességeknek a kibontakoztatását, amelyek segítik őt az iskolai életre való felkészülésben 3.7. Pedagógusképünk Meggyőződéssel és hiteles magatartásformával közvetítjük a környezettudatos szemléletet, az egészséges életvitelt és a fenntartható fejlődést, mely magában foglalja az élethosszig tartó tanulást. Egymás kölcsönös tiszteletét kifejező magatartásunkkal, pedagógiai érzékenységükkel és attitűdünkkel hangsúlyozzuk Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 12

13 mintaadó szerepünket. Szakmai megújulásra, fejlődésre törekszünk. Az önképzés és a továbbképzések tapasztalatait megosztjuk egymással, véleményt alkotunk pedagógiai kérdésekről. Célunk az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megvalósítása, módszertani útmutatás, ajánlás. A gyermekek fejlesztése érdekében együtt tervezünk, tapasztalatainkat átadjuk, megosztjuk egymással, nevelési gyakorlatunkat egyeztetjük. Szakképzett dajkáinkkal közösen teremtjük meg óvodánkban az érzelmi biztonságot, alapozzuk az egészségnevelésből adódó feladatokat. A felnőtt közösség munkakapcsolatában a megfelelő kommunikációt, a toleranciát és az egyenlő teherviselést hangsúlyozzuk. 4. Nevelésünk alapvető keretei 4.1. Az egészséges életmód alakítása. Egészségfejlesztési program 4.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 4.3. Az anyanyelvi-, és értelmi fejlesztés és nevelés 4.1. Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztési program Az óvodai nevelés alapfeladata az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés és a gyermekek testi fejlődésének elősegítése. A 3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, biológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezzük a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az egészség védelmét. Cél: az egészségfejlesztő tevékenységek során a gyermekek egészségi állapotának pozitív irányú változása. Az óvodai nevelés feladatai: Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak megalapozása. A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgási igényének kielégítése, testi képességek fejlesztése. A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 13

14 Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az egészségfejlesztés területei: egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás személyi higiéné, gondozási feladatok testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése a bántalmazás, erőszak megelőzése baleset megelőzés és elsősegélynyújtás Egészséges táplálkozás A fejlődés egyik alapfeltétele a gyermek egészséges táplálása. Gyermekkorban a táplálkozás nem csupán az elhasznált energia pótlására szolgál, hanem biztosítania kell a növekedéshez szükséges tápanyagokat is. Az óvodás gyermek ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol az óvodapedagógusok igyekeznek biztosítani a testi lelki fejlődéséhez szükséges feltételeket. Az óvodában a gyerekek háromszori étkezést kapnak, amelynek kellő összetételűnek és elosztásúnak kell lenni. Óvodánkban az étkezést saját konyha biztosítja, vezetőjével havonta történik egyeztetés az étlap összeállításról, melyhez az ANTSZ ajánlását vesszük figyelembe. Cél: Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozásának biztosítása és helyes táplálkozási szokásainak kialakítása, megerősítése. Az óvodapedagógus feladatai : Alakítsa ki a kulturált és önálló étkezés szokásait Kulturált körülmények között szolgálja fel a dajkával közösen a fogásokat Tegye örömtelivé az étkezést, teremtsen jó hangulatot az ételek elfogyasztásához Igyekezzen megkedveltetni a gyermekek számára ismeretlen, de egészséges ételek ízét. Ösztönözze, biztassa őket az ételek alapos, intenzív megrágására Biztosítson folyadékot egész nap a gyermekek számára Ismertesse meg a gyerekekkel életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően a kanál, villa és kés helyes használatát Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 14

15 Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. gyümölcs-, zöldségsaláta, tízórai) Szervezzen havonta egy-két gyümölcs- és zöldségnapot Adjon tanácsot a szülőknek, hogy az óvodai étrendet milyen ételféleségekkel egészítsék ki, illetve a családi étkezések során mely ital és ételféleségek fogyasztását igyekezzenek elkerülni Szervezzen a nevelési év során legalább három alkalommal az egészséges táplálkozást népszerűsítő foglalkozást, amely a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek fontosságát hangsúlyozza Az egészséges életmód kialakításához kapcsolódó feladatok végrehajtásában az óvónők útmutatása alapján vegyenek részt a nevelőmunkát segítő dolgozók (dajka, ped. asszisztens) is Mindennapos testnevelés, mozgás Az óvodai nevelés feladata a gyermekek mozgásigényének kielégítése és testi képességeinek fejlesztése. Nagy hangsúlyt kell fektetni a szervezett és szabad mozgás lehetőségének megteremtésére, különös tekintettel a mozgás és értelmi fejlődés egymást erősítő kedvező hatására. Az óvodapedagógus feladatai Biztosítson változatos mozgásformákat az egyéni igények függvényében Minden nap szervezzen mozgástevékenységet a tornateremben vagy az udvaron Heti 1 ill. 2 alkalommal vezessen kötelező testnevelés foglalkozást Használja ki a gyermekek edzettségének növelése érdekében a testnevelés, a környezet, a levegő, a napfény adta lehetőségeket Törekedjen arra, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn Időjárástól függően a nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építse Személyi higiéné, gondozási feladatok Az óvodai nevelés feladata az egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése és higiéniás szabályok kialakítása Területei: - tisztálkodás - öltözködés - pihenés Az óvodapedagógus feladatai Biztosítson időt a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 15

16 Ismertesse meg a gyermekeket a helyes tisztálkodási folyamattal: sorrendiség, technika Tudatosítsa a tisztaság jelentőségét a betegségek megelőzésében és a fertőzések terjedésének elkerülésében a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve (bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körömápolás, ruházat higiéniája, közvetlen környezetünk tisztán tartása) Fokozatosan alakítsa ki az önállóságot a tisztálkodási feladatok végzése terén a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait figyelembe véve Szükség esetén tegyen javaslatot a szülőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és lábbeli biztosítására Vezesse rá a gyermekeket az időjárás és öltözködés összefüggéseire Ismertesse meg őket a ruháik esztétikus és higiénikus elhelyezésével, tárolásával Gondoskodjon a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséről (szellőztetés, ágyak elhelyezése) Segítse a gyermekek elalvását biztonságérzetet adó szokásrendszer kialakításával (mese, ének, testi közelség, simogatás, puha tárgyak) A pihenés időtartamát igazítsa a csoport szükségleteihez Az ágyneműről és annak tisztán tartásáról az óvoda gondoskodik Az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a higiéniás szabályok betartása az óvodapedagógusok és dajkák közös feladata. Ezzel kapcsolatos feladataikat munkaköri leírásuk, az intézmény SZMSZ-a részletezi. A gyermekek egészségét, mentális egészségét veszélyeztető tényezők észlelése esetén az óvodapedagógus az óvodavezetővel egyeztetve gondoskodik speciális szakemberek bevonásáról. (védőnő, orvos, fogorvos, pszichológus, szakszolgálat szakemberei) Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése Az óvodapedagógusnak kiemelt kötelessége, hogy a gyermekek testi és lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében mindent megtegyen: felvilágosítással, munka- és balesetvédelmi előírások betartásával, betartatásával és elhárításával, szükség esetén a szülő és más szakemberek bevonásával A lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek környezetéhez történő alkalmazkodását, felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentse a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a személyiséget érő változásokra Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 16

17 A szenvedélybetegségek kialakulását elősegítő szerek fogyasztásának megelőzése érdekében a gyerekek életkori sajátosságait maximálisan figyelembe véve végezze munkáját az óvodapedagógus. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára, ezért az óvoda dolgozói nagy felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermekek számára kedvezőtlen mintaként szolgálhat. A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program tevékenységei: - szabad, spontán beszélgetések - mesélés Szabad beszélgetések Cél: A gyerekek szabadon elmondhassák véleményüket, élményeiket. A beszélgetés kezdeményezője lehet az óvodapedagógus, de maga a gyermek is. A szabad beszélgetések kezdeményezésére a következő alkalmakat, lehetőségeket alkalmazzuk: Kirándulási élmények feldolgozása (szabad levegő, napsütés, füstmentesség, sok mozgás) Városi, falusi élmények megbeszélése (utca forgalma, gépkocsik füstje) Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről Gyermeki vélemények arról, hogy kik, miért és hol dohányoznak Tapasztalatok gyűjtése arról, hogy miről ismerjük meg a dohányos embert Ismeretek összefoglalása a dohányzás ártalmairól Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek (erős, egészséges, edzett) Mesélés A szabadidő kitöltésének, nevelési lehetőségének egyik legjobb alkalma a mesélés. Olyan mesékről lehet szó, amelyek az állatvilághoz, növények életéhez, vagy a gyermeki élethez kapcsolja a nemdohányzó magatartás szépségeit, amelyben a pozitív élmények jelennek meg A bántalmazás, erőszak megelőzése Abban az esetben, ha az óvodapedagógus a gyermek bántalmazását vagy deviáns viselkedését észleli, a csoport nevelésében közreműködő, valamint az óvodavezető bevonásával esetmegbeszélést kezdeményez és feltárják azokat a lehetséges okokat, amelyek a sajátos viselkedésformához vezettek. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 17

18 Az érintett gyermek ismétlődő viselkedési problémái esetén a szülő tájékoztatása és bevonása mellett megfelelő szakemberek (pszichológus, gyermekvédelmi szakemberek) értesítését kezdeményezi. A bántalmazás körébe tartozik az elhanyagolás (érzelmi és fizikai), az érzelmifizikai- szexuális bántalmazás. Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. A probléma kezelésénél nagyon fontos, hogy a konfliktus mindkét résztvevője (áldozat és elkövető) egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Az óvodának közre kell működnie a gyermekekkel kapcsolatos veszélyeztető tényezők feltárásában, a veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében. A feladat ellátása során az intézmény együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás Az óvoda házirendjében kerülnek meghatározásra azok a védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ-ben kerültek rögzítésre. Elsősegély doboz a nevelői szobában található. Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. Az óvodapedagógus feladatai Szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, beszélgetés alkalmával ismertesse meg a gyermekekkel a veszélyforrásokat Az óvodai nevelési év, valamint a foglalkozások, kirándulás, udvari játék előtt hívja fel figyelmüket a védő óvó előírásokra o az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások o a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások o a tilos és az elvárható magatartásformák A védő óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertesse A baleseti oktatás ténye és anyaga is kerüljön a csoportnaplóban dokumentálásra Az egészséges életmód kialakítása, az egészségfejlesztési program feladatainak megvalósítása során várható eredmények: Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 18

19 A testápolási teendőket, az öltözködést önállóan végzik. A tisztálkodási eszközöket helyesen használják, az egészségügyi szokásokat betartják, ügyelnek az ápolt külsőre. Személyes holmijukat rendben tartják és biztonsággal kezelik megváltozott helyszíneken is. Igénylik a kulturált étkezést, megtartják és alkalmazzák a kialakított szokásokat, biztonsággal használják az evőeszközöket. Képesek az egészséges, esztétikus környezet kialakítására, rendjének megtartására. Ismerik és alkalmazzák az egészséges életvitel szokásait. Igénylik a tartalmas, rendszeres mozgást, a szabadban való tartózkodást. Megfelelő fizikumú, teherbírású, kiegyensúlyozott gyermekek kerülnek ki intézményünkből, akik érettek az iskolai életre A befogadás Az óvodai nevelés feladata olyan nevelési módszerek, eljárások alkalmazása, amelyek megkönnyítik a gyermekek alkalmazkodását a megváltozott körülményekhez, biztonságot és nyugalmat adnak. Cél: Megkönnyíteni a szülőtől való elválást, megismertetni a gyerekeket az új környezetükkel. Az óvodába felvehető az a gyermek, aki betöltötte a harmadik életévét; illetve a harmadik életév betöltése előtt az a gyermek, aki az óvoda körzetében lakik, amennyiben a felvételtől számított fél éven belül eléri a harmadik életévét. Jelentős empátiát, türelmet kíván az újonnan érkező gyermekek fogadása. Óvodánkban a befogadást a fokozatosság jellemzi. A szülők és a gyerekek első alkalommal a beíratásnál találkoznak az óvodával és a leendő óvó nénivel. Az első nap az óvodában nagy megpróbáltatás mind a szülő, mind a gyermek számára. Először csak 1-2 órát töltenek el a gyerekek a csoportban szüleik nélkül. Ilyenkor ajándékokkal kedveskedünk nekik, ami megkönnyíti a szülőktől való elválást. Az első nap reggelén már találkoznak mindkét óvónővel és a dajkával is. Így az egyik óvónő az újonnan érkező gyermeknek mutatja meg az új játékokat, az új pajtásokat, a másik óvónő pedig a csoport többi tagjával foglalkozik. Az első héten a gyermekek csak délig maradnak az óvodában, második héten próbáljuk meg az altatást. Sok gyermeknél problémát okoz, hogy az óvodában kell aludnia és nem otthon a megszokott környezetben. Sok törődést, figyelmet és simogatást igényelnek Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 19

20 ezek a gyerekek. Elhozhatják otthonról kedvenc alvókájukat, ami talán megkönnyíti a pihenést. Minden nap mesével ringatjuk álomba gyermekeinket. A gyermekeknek általában két hétre van szükségük az óvoda elfogadásához. Persze vannak kivételek is akiknél ez az időszak akár hónapokra is kitolódhat. Fontos velük szemben a türelem és, hogy érezzék, itt mindenki szereti őket. Az óvodapedagógus feladatai Folyamatosan alakítsa ki a gyermekek pozitív kötődését, erősítse érzelmi biztonságérzetét Az első szülői értekezlet keretében nyújtson részletes tájékoztatást az óvoda szokás- és szabályrendszeréről, a napi tevékenységekről, nevelési feladatokról. A gyermekek megismerése, beszoktatása, eredményes nevelése érdekében törekedjen a tartalmas együttműködés kialakítására a szülőkkel. Az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok a dajkát és pedagógiai asszisztenst is bevonva közösen készüljenek az új gyermekek fogadására (játékok előkészítése, jelek elhelyezése, dekoráció készítése, beszoktatós ajándék készítése). Szeretetteljes magatartással, egyéni bánásmód érvényesítésével (ölbeli játékok, éneklés, együtt tevékenykedés, mesélés) törekedjenek érzelmi kötődés kialakítására. Az érdektelen, bátortalan, visszahúzódó, agresszív gyerekek beszoktatására, nevelésére fordítsanak fokozott figyelmet. Különös gyengédséggel foglalkozzanak a délutáni pihenésnél az ezt igénylő gyerekekkel A gyermekek érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelése A magatartás érzelmi vezéreltsége az óvodáskorú gyermek egyik jellemző tulajdonsága, ezért elengedhetetlen, hogy az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. Ehhez szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket; Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd jellemezze; Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret az önérvényesítő mellett, az önkifejező törekvéseinek is; Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit, nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére; Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 20

21 A csoport közösséggé szerveződésében, a gyermekek az intézményhez való érzelmi kötődésének kialakulásában fontos szerepet játszanak a hagyományok, a közösen szervezett programok, melyek egy része a szülők bevonásával az óvoda még nyitottabbá tételének szellemében zajlik. Gyermekek ünnepei: Születésnapok megünneplése Mikulás Karácsony Farsang Húsvét Gyereknap Évzáró Társadalmi ünnepek: Takarítási világnap szept. 20. Állatok világnapja okt. első vasárnap Nőnap márc. 08. Nemzeti ünnep márc. 15. Föld napja április 22 Anyák napja máj. első vasárnap Madarak és fák napja május 10. Környezetvédelmi világnap június 15. Jeles napok: Kisasszony, dióverés szept. 08. Mihály szept. 29. Mindenszentek, gyertyaöntés nov. 01. András nov. 30. Luca dec. 13. Gyertyaszentelő febr. 02. Munka ünnepe május 01. Olyan óvodai élet szervezésére törekszünk, mely során lehetővé válik a szocializációt segítő közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak fejlődése, a szokás- és normarendszer megalapozása. Fontos, hogy a gyermek kíváncsiságára, nyitottságára alapozva az óvoda segítse az óvodást, hogy megismerhesse szűkebb és tágabb (természeti és emberi) környezetét, amely a szülőföldhöz kötődés alapja. Törekszünk arra, hogy az óvoda összes alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű legyen. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 21

22 Célunk a gyermekek egyéni értékeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. Szülői igény esetén nem korlátozzuk, hanem támogatjuk a szabad vallásgyakorlatot. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében jelentős az óvoda együtt működő szerepe a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Az óvodapedagógus feladatai A családi nevelésre támaszkodva, a családdal szorosan együttműködve, sajátosságaikat, szokásaikat figyelembe véve intervenciós gyakorlatot érvényesítsen Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkört teremtsen meg a befogadástól az óvodás kor végéig Pozitív érzelmi töltésű kapcsolatot alakítson ki gyermek-gyermek, felnőttgyermek között Az óvodapedagógus az óvodai élet során minden gyermeknek biztosítson személyes perceket a minél mélyebb kapcsolat kialakítása érdekében. A gyermeket körülvevő felnőttek mintája fejlessze a gyermekek viselkedéskultúráját Érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességeket formáljon és erősítsen meg, a társas kapcsolatok létrehozása érdekében Inkluzív szemlélettel a különbözőség elfogadását segítse A konfliktushelyzetek békés, mindkét fél számára elfogadható megoldását inspirálja Alapozza meg a gyermekek erkölcsi tulajdonságait: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség Fejlessze a gyermekek önmagukhoz való viszonyát, énképét, önismeretét, önértékelését, és önirányító képességét A pozitív erkölcsi érzelmek kialakításával fejlessze a gyermekek önállóságát, önfegyelmét, kitartását, feladattudatát, szabálytudatát A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére Ragaszkodnak óvodájukhoz, társaikhoz és a felnőttekhez; társas kapcsolataik pozitív irányba fejlődnek (gyermek-pedagógus, gyermek-gyermek, gyermekdajka) Segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival Érdeklődnek társaik iránt A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják Ismerik saját értékeiket, de hiányosságaikat is meg tudják fogalmazni Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat Tudják ki az, aki a csoportból hiányzik betegség miatt Közös tevékenységekben aktívan vesznek részt Elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 22

23 Figyelmesek, türelmesek egymással, a konfliktushelyzeteket mindkét fél számára elfogadhatóan próbálják megoldani Képesek az együttműködésre Képesek az életkornak megfelelő önuralomra, önfegyelemre, kitartásra Szeretik és koruknak megfelelően védik közvetlen környezetüket, a természetet, tiszteletben tartják az élővilágot; növényeket, állatokat Az értékelés és jutalmazás Cél: A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása. Az óvodapedagógus feladatai Alkalmazza az értékelést személyiségformáló, közösségalakító tényezőként. A pozitív értékelés legyen az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősítse leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásait, és ezzel alakítsa ki a pozitív motivációkat A gyermekek átfogó értékelését végezze el évente minimum két alkalommal a gyermekenként vezetett személyiség lapon, mérései alapján. Elsődleges mérőeszköz a tudatos megfigyelés legyen A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású 4.3. Anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, elsődlegesen a gyermek szabadjátéka által valósul meg. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelvi és kommunikációs fejlődés alakulásával. Az értelmi nevelés során a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori sajátosságra alapozva -, valamint élményeire és ismereteire építve változatos tevékenységeket biztosítunk, melyen keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerez természeti és társadalmi környezetéről. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, az óvodai nevelőtevékenységünk egészében jelen kell, hogy legyen. Szükséges, hogy az anyanyelv fejlesztése, és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel valósuljon meg az óvodai nevelőmunkánk során. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 23

24 természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére kívánatos figyelmet fordítani. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és szervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző élethelyzetekben és tevékenységekben való gyakorlása; másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és alkotóképesség fejlesztése. Az óvodapedagógus feladatai Rendszerezze, bővítse a gyermekek spontán szerzett ismereteit, tapasztalatait Keltse fel a gyermekek érdeklődését az egyes tevékenységek iránt, a gyermeki kíváncsiságra építve Sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítson változatos élethelyzetekben Teremtsen a képzeletet, alkotókedvet ösztönző, az értelmi képességek fejlődését elősegítő környezetet A gyermekekben rejlő egyéni adottságokat, képességeket fedezze fel Fejlessze egyéni gondolkodásukat, döntési képességüket Teremtsen kommunikációs helyzeteket a gyermekek beszédkedvének felkeltése, beszédének fejlesztése érdekében Kommunikációja modellértékű legyen a gyermekek számára Ösztönözze a gyermeki kérdésfeltevéseket, hallgassa meg a gyermekeket támogatva természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartását Alakítson ki beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkört A beszélgetések alkalmával a valóságból merített apró történetekkel segítse a gyermekek tájékozódását, eligazodását a világ dolgaiban Figyelje meg a gyermekek beszédének hiányosságait, szükség esetén kérje szakember segítségét Szervezzen anyanyelvi játékokat, amelyekben a gyermekek: o beszédszerve ügyesedik o beszédkedve erősödik o hallása, beszédhallása fejlődik o auditív ritmusa és emlékezete bővül A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére Koruknak megfelelő fejlettségű érzékelések, észlelések. A keresztcsatornák működése megfelelő. Megjelenik a szándékos bevésés. Figyelmük koruknak megfelelő Vannak elemi ismereteik az őket körülvevő világról, felismernek összefüggéseket Rendelkeznek problémafelismerő és megoldó képességgel Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 24

25 Változások tartalmát kifejezik szóban, rajzban Ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazzák A hozzájuk intézett kérdésekre érthetően, kifejezően válaszolnak Spontán szerzett tapasztalataikat, ismereteiket tudják rendszerezni Meglévő ismereteiket folyamatosan bővítik Tevékenységüket a kreativitás jellemzi Képesek önmaguk értékelésére, hibáik javítására Olyan szókinccsel rendelkeznek, amely lehetővé teszi gondolataik érthető kifejezését Beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelő gesztusokkal, arcjátékkal kísérik Tartják a szemkontaktust Megfelelő hangsúlyozással, hanglejtéssel, hangerővel, átlagos tempóban közlik mondanivalójukat Páros és csoportos beszédhelyzetekben képesek a megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési formákkal megteremteni és fenntartani a kapcsolatot Figyelmesen, nyugodtan végig tudják hallgatni az óvónőt, és ha párbeszédben vesznek részt, többnyire végigvárják a másik megnyilatkozását. Válaszukat, kiegészítő gondolataikat ahhoz igazítják Minden beszédhangot tisztán ejtenek 5. Az óvodai élet megszervezése 5.1. Személyi feltételek ÓVODÁNK DOLGOZÓI Felsőfokú végzettségű óvónők száma Középfokú végzettségű óvónők száma Pedagógiai munkát segítő dajkák száma Pedagógiai asszisztens ÖSSZESEN 6 fő 1 fő 3 fő 1 fő 11 fő A karbantartó tevékenységet a Gazdasági Ellátó Szervezet dolgozói végzik Az óvoda arculatában meghatározó jelentőségűnek tekintjük dolgozóink Felkészültségét, emberi értékeit. Az óvodai nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Feladatai közé tartozik az óvodai nevelő tevékenység tervezése, szervezése, irányítása, megvalósítása. Munkáját az óvoda pedagógusaival, és nem pedagógus Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 25

26 alkalmazottaival összehangolva végezze. Az óvodapedagógust jellemezze nyíltság, őszinteség, tudásvágy, kiegyensúlyozottság és belülről fakadó gyermekszeretet. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje legyen minta a gyermekek számára. Ezért nagyon fontos mit és hogyan mond, miként viselkedik, milyen a megjelenése. Az óvónő biztonságot, harmóniát sugárzó személyiségével biztosítson szeretetteljes légkört a gyermekek számára. A biztonságérzet egyik záloga a testi kapcsolat, az ölelés, a simogatás. Ezeken túl meghatározó személyiségjegye kell, hogy legyen a demokratikus nevelési stílus, amely ösztönzi a gyermekek kezdeményezéseit, messzemenően figyelembe veszi szükségleteiket. Alapelvei az elismerés, a dicséret. Körülötte a légkör oldott, bizalom teli, barátságos, melyre jellemző a csoport érzelmi kiegyensúlyozottsága, az elmélyült játék, figyelmes viselkedés. Az óvónő nevelői magatartása, beállítódása nyújtson modellt a család számára is. Tapintatosan, kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve közelítsen a családhoz. Magatartását jellemezze nagyfokú empátia, diszkréció és tolerancia. Csoportban végzett munkáját jellemezze: kreativitás, szituációmegoldó képesség, önállóság, rugalmasság, önálló döntési képesség, alkalmazkodás, fantázia, együttműködés a munkatársakkal A nevelőmunkát segítő dajkák lehetőség szerint rendelkezzenek szakképesítéssel. Kedvességükkel, gyermekszeretetükkel, elfogadó attitűdjükkel legyenek ők is mintaértékűek a gyermekek számára. A dajka az óvónő pedagógiai munkájának segítője, ezért magatartásával, beszédstílusával ugyanolyan hatást gyakorol a gyermekekre, mint az óvónő. Munkájukat a gyermekek napirendjéhez igazítva, munkaköri leírásuk szerint és az óvodapedagógusok irányítása mellett végzik. Ahhoz, hogy tevékenyen részt vehessen a nevelési folyamatban szükséges, hogy megfelelő szinten tájékozott legyen az óvoda és az adott óvodapedagógus nevelési elképzeléseit illetően A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek közreműködését igényli Tárgyi feltételek Az óvoda épülete megfelel a törvényi előírásoknak. Rendelkezünk tornaszobával, a speciális feladatok ellátását segítő helyiségekkel. Az épület esztétikus módon biztosítja a gyermekek biztonságát, kényelmét, lehetővé teszi mozgás és játékigényük kielégítését. Csoportszobáink galériásak, külön fektetővel, mosdóhelyiséggel rendelkeznek. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 26

27 A tárgyi felszerelés régi, hamarosan cserére szorul. Fejlesztésük, szinten tartásuk szükségszerű és a fenntartó által biztosított források függvényében történik. A munkatársak részére a szociális helyiségek biztosítottak. A szülők fogadása napi szinten és rendezvények alkalmával is jól megoldható. A tárgyi felszerelés szinten tartása az óvoda udvara, annak felszereltsége fejlesztésre szorulnak Szervezeti és időkeretek Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozásokat óvodapedagógus irányítja. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. A csoportbeosztásnál figyelembe veszi a gyermekek életkorát, a szülők, az óvodapedagógusok véleményét, valamint a köznevelési törvényben meghatározott létszámhatárokat. A helyi adottságok alapján szervezhető homogén vagy részben heterogén életkorú csoport. A napi és heti életritmus, a rendszeresen ismétlődő, de ugyanakkor párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek stabil feltételeket biztosítanak a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődéséhez, érzelmi biztonságához. A napi és hetirend rugalmas kezelése biztosítja a folyamatos játéktevékenységet, a gondozási feladatok differenciált megvalósíthatóságát. A hetirend kialakítása a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. A napirend kialakításának szempontjai: rugalmasság a tevékenységek közötti harmonikus arányok NAPIREND SZEPTEMBER 1. MÁJUS 31. KÖZÖTT Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenység, mindennapos testnevelés, tízórai, kezdeményezés v. kötelező foglalkozás Levegőzés, játék a szabadban, séta Ebéd és a hozzá tartozó tevékenységek Tisztálkodás, mese, pihenés Tisztálkodás, uzsonna Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 27

28 15 30 hazamenésig Játék, szabadon választott tevékenység. NAPIREND JÚNIUS 1. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT Játék, szabadon választott tevékenység, tízórai, séta, kirándulás, udvari játék Ebéd és hozzá tartozó tevékenységek Mese, pihenés Tisztálkodás, uzsonna hazamenésig Játék, szabadon választott tevékenység a szabadban ÜNNEPEK, JELES NAPOK, HAGYOMÁNYOK Az ünnepek, megemlékezések szervezését a gyerekek személyiségfejlődésében fontosnak tekintjük, hiszen érzelmi nevelés és szocializáció terén kiemelkedő hatást fejtenek ki. Szervesen illeszkednek a nevelés folyamatába és erősítik óvodásaink érzelmi kötődését intézményünkhöz. Ünnepek, jeles napok Születésnapok: Felelős: a két óvónő, ill. az éppen délelőttös óvónő Kisasszony: szept. 8. Felelős: délelőttös óvónő Takarítási világnap: Hagyományok, szokások, tevékenységek Gyertyagyújtás a tortán Énekkel, verssel való felköszöntés után az óvónők által készített ajándék átadása. Az ünnepelt süteménnyel, gyümölccsel kínálja társait. Dióverés kezdete, ettől kezdve indulnak útnak a fecskék Kirándulás a hegybe, diófák megfigyelése, diószüret. Beszélgetés a költöző madarakról, gyülekező fecskék megfigyelése. Barkácsolás dióhéjból. A polcok lepakolása, játékok válogatása. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 28

29 szept. 20. Felelős: délelőttös óvónő Mihály: szept. 29. Felelős: délelőttös óvónő Állatok világnapja: okt. első vasárnapja Felelős: a két óvónő Mindenszentek: nov. 1. Felelős: délelőttös óvónő András: nov. 30. Felelős: a két óvónő Advent 4 hete: Felelős: a két óvónő, ill. az éppen délelőttös óvónő Mikulás: dec. 6. Felelős: a munkatervben meghatározva Luca: dec. 13. Felelős: délelőttös óvónő Adventi készülődés Felelős és időpont a munkatervben meghatározva Söprés, törölgetés a csoportszobában. Udvartakarítás. Mihály napi vásár Beszélgetés a vásárról, vásárfiáról. Vásáros, boltos játék. Kirándulás szervezése: pl: állatkert, bivalyrezervátum, Salföld, Afrikamúzeum. Állatok életét bemutató kazetta megtekintése. Állatok barkácsolása, mintázása. Gyertyaöntés. Gyertyagyújtás a templom előtt lévő emlékműnél. Adventi időszak kezdete Adventi naptár, ill. koszorú készítése. Gyertyagyújtás az adventi koszorún. Az ünnep közeledtének nyomon követése. Készülődés, várakozás. Titkolózás, ajándék, ill. díszek készítése. Karácsonyi történetek, meghitt beszélgetések. Betlehem készítése. Cipőtisztítás után próbálják meglesni a Mikulás bácsit, aki ajándékot tesz az ablakban sorakozó cipőkbe. Nyomokat követve a gyerekek Mikuláskereső túrára indulnak. Lucázás, kotyolás Beszélgetés a lucázásról, a lucaszékről. Kotyolás. Búza vetése. Luca-pogácsa sütése, szerencsepénz elrejtése. Nagycsoportosok karácsonyi köszöntője Ajándéktárgyak, díszek, dekoráció készítése a szülők részvételével. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 29

30 Karácsony: dec között. Felelős: a két óvónő Farsang: Felelős: a munkatervben meghatározva Gyertyaszentelő: febr. 2. Felelős: délelőttös óvónő Nőnap: márc. 8. Felelős: délelőttös óvónő Nemzeti ünnep: márc. 15. Felelős: délelőttös óvónő Karácsonyfa állítása, ajándékozás Feldíszített karácsonyfa várja az érkező gyermekeket. A fa alatt rövid éneklés, versmondás. Jézus születésének rövid története. Az ajándékok kipróbálása. Téltemetés, bál Szemüveg, ill. álarc készítése. Vigasság sok játékkal, bolondozással. Lebonyolítás a résztvevők száma alapján az óvodában, vagy a művelődési házban. Időjós nap Beszélgetés a medvéről, ill. téli álmot alvó állatokról. Időjárás megfigyelése. Medvebarlang, mackóbáb készítése. Lányok köszöntése A fiúk ajándékot készítenek a lányoknak. Zászló, ill. kokárda készítése (ragasztás, festés) ezzel díszítjük az ablakokat, a csoportszobát. Várépítés. Megemlékezés nemzeti ünnepünkről mondókákkal, dalokkal. Húsvét: Felelős: a két óvónő Föld napja: ápr. 22. Felelős: délelőttös óvónő Május 1. A nagyhét népi szokások, hagyományok felelevenítésével, ápolásával telik. Tojásfestés, tojásfa készítése. Locsolóvers tanulása. Az óvónők ajándékot készítenek a gyerekeknek. A gyerekeket a nyuszi feladatok elé állítja, ezek teljesítése után találják meg az ajándékokat az általuk elkészített fészekben. Kirándulás vagy kertészkedés Majális Egy kiválasztott fa feldíszítése. Körjátékok, erőpróbák, ügyességi feladatok. Az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda pedagógiai programja /2013/ 30

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A ZALASZENTIVÁNI FÜLES MACKÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A ZALASZENTIVÁNI FÜLES MACKÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A ZALASZENTIVÁNI FÜLES MACKÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Nevelőtestülete Hatályos: 2013. szeptember 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés 4 II.Óvodai nevelés célja, alapelvei 6 III.Gyermekkép,

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

ZALAVÁRI ÓVODA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALAVÁRI ÓVODA 2013. TARTALOM BEVEZETÉS... 2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1 ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA... 4 1.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 4 1.2 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A gyermekben érleldik a jöv /Hermann Alice/ Készült: 2015. Készítette: A Hermann Alice Óvoda neveltestülete Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GÓLYAFÉSZEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GÓLYAFÉSZEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GÓLYAFÉSZEK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Tartalom KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM... 1 Törvényi háttér... 4 Küldetésnyilatkozatunk... 4 Óvodánk sajátos arculata... 5 Személyi

Részletesebben

DOB Óvoda 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com

DOB Óvoda 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com DOB Óvoda 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2015. Intézményvezető:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben