TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109"

Átírás

1 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi személyiséghez, a tanulók érdeklôdési köréhez közel álló mozgásféleségek tanítására. Az oktatás során a 3 4. osztályos testnevelés tanításánál vegyük figyelembe az alábbi szövegrészben megjelölt: belépô tevékenységi formákat. A továbbhaladás feltételeit: 3. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák A rendgyakorlatoknál az egyöntetû végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. Az alapvetô gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása. A továbbhaladás feltételei Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvetô gimnasztikai alakformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során. Megfelelô kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test-test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben. 4. osztály Évi óraszám: 109 Belépô tevékenységformák Az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak megfelelô alakisággal történô végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és a mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon vagy kötélen. A továbbhaladás feltételei Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függô- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Biztató kísérletek a tanult úszásnemben. 33

2 IX. 1., 2., 3. 4., 5., 6. 7., 8., , 11., 12. TANMENET A 3. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 109 Az öltözô rendjének kialakítása, sorakozás. Járás természetes akadályok fölött. Szlalomfutás 15 m-en. Kötetlen futás 2 3 percig feladatokkal, akadályra fel- és lelépéssel. Labdavezetés járással és gurítással társnak. Ugrókötél-áthajtás. Helybôl ugrás babzsákok fölött páros lábbal ugrógödörbe 4-es oszlopba. (Görkorcsolyázás v. más szabadidôs játék) Futás 4 percig mellsô fekvôtámaszban karhajlítás és nyújtás. Ugrókötél, babzsák, labda A gyakorlóhely használati rendje. Gimnasztika: szabadgyakorlati alapformák állásban: szökdelések, kar-, törzs-, lábgyakorlatok. Szalagos fogó Futás egyéni iramban 3 4 percig. Kötél-áthajtás helyben. Futás iramváltással. Páros lábon szökdelés karikákba, tovább nyúlugrás. Kislabdahajítás magasugró állványra kifeszített zsinór fölött. Lassú futás, járás, légzés. Váltóverseny helybôl távolugrás. Ugrókötél, kislabda, karika, m. állvány Sorakozó. Jelentés. Hetes: 3. osztály vigyázz! Középre nézz! Tanító néni! Jelentem, a 3. osztály testnevelési órára felsorakozott. Tanító néni: Köszönöm! Pihenj! Futás cikkcakkban tárgykerüléssel ritmusváltással is. Kislabdahajítás, haránt terpeszállásból (csapó mozdulat). Futásból ugrás zsámolyon át ugrógödörbe. Magasugrás szembôl, majd oldalról is. Járás természetes akadályokon. Jöjj velem! 12 perces futás hanyattfekvésbôl felülés. Mászóka, kislabda Járás kéziszerek átlépésével, testfordulatokkal, törzshajlítással és nyújtással. Gimnasztika: ülésben végzett gyakorlatok. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Folyamatos futás 400 m-en. Mászókán lábemelések. Gyorsfutás állórajtból indulva. Kislabdahajítás távolba. Labdavezetés párkerüléssel, majd átadás: kézzel, lábbal. Kétkezes alsó és felsô dobás folyosóba. KÖTÉLÁTHAJTÁS Sorakozás. Értékelés. hátonfekvésbôl törzsemelés 400 m-es futás kislabdahajítás. Követelmény: Jellemezze a tanulók tevé- 34

3 X. 13., 14., , 17., 18. kenységét fokról-fokra magasabb szinten a tudatos magatartás, az óra elôtti és utáni teendôk, valamint a tanórai feladatok elvégzésében! Cél: A tanult mozgásfajták kivitelezése. Igényesség a saját és társaik munkájával, magatartásával kapcsolatban. Gimnasztikai alapok: könyökkörzés, vállratartás, karkörzés ki- és befelé. Szlalomfutás. Üsd a harmadikat! Kötetlen futás 4 5 percig. Kötélhajtás haladással. Versengés párokban 15 m-en. Távolugrás, távolságra törekvés. Kislabdahajítás befordulással. 30 m-en futás állórajtból indulva. Kötélhajtás. Járás bokafogással. távolugrás, 30 m-es futás Cél: A tanult dobásmódok változó helyzetben való alkalmazása, öntevékenység a szerek elhelyezésében. Rendgy.: testfordulatok helyben jobbra és balra. Pl. Balra át Egy-kettô! Járás vonalon oldalra és hátra haladással különbözô láb- és kargyakorlatokkal. Futás irányváltással, medicinlabda a kézben. Távolugróverseny homokba fektetett gumizsinóron át. Kötetlen futás 4 5 percig. Kislabdahajítás: versengés kiszorító. Szökdelés kötélhajtással. Kislabdahajítás távolugrás két csoportban. Labdarúgás két csapatban. Kötélhajtás. KÖZEPES IRAMÚ FUTÁS (fél- egy percig) kislabdahajító mozdulat szlalomfutás 15 m- en. Követelmény: javuljon a kötélhajtásban a kéz (áthajtás, láb szökkenés) koordinációja. 35

4 19., 20., , 23., 24. XI. 25., 26., , 29., 30. Cél: A gyors reagálóképesség és mozgásgyorsaság fejlesztése. Pontos feladatvégrehajtás. Járás ütemtartással, menet megindítása egyes, kettes oszlopból. Irány a fal! Lépés! Indulj! Mellhez tartásban könyökhúzások. Tölcsérkörzés elôre és hátra. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlat. Járás szerek, valamint hasonfekvô, vagy térdelôtámaszban lévô társak fölött. Kötélhajtás helyben, mozgásban. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlat. Cél: A futás közben végzett feladatok végrehajtása kis sebességcsökkentéssel. Társak mozgásához való igazodás. Járás ütemtartással. Járás elôre-hátra bokafogással. Gimnasztika: szabad- és ugrókötél-gyakorlatok. TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Cél: Gyors haladás az akadályra fel- és lemászásban és az utánzó járásokban. Kötetlen futás 4 6 percig. Labdavezetés tárgykerüléssel és pattintott átadás 3-as oszlopban. Futóiskola: térd- és sarokemelések váltva. Labdavezetés lábbal. Akadályfutás 2 3 akadályon át. Labdavezetés lábbal. Kétkezes gurítás társnak. Átadások párokban. Célba dobás futás közben 5 6 m-rôl, 1 m- es folyosóba, kétkezes felsô, kétkezes alsó, egykezes alsó dobással. Kitartó futás 5 6 percig szabadban. Kötélhajtás helyben 2 3 percig. Sorozatugrások 60 cm-es távolságra elhelyezett medicinlabdák fölött. Futás után padra ülve célbadobás falra. Kötél-, rúdmászás. Futás a szabadban. Lépegetés a bordásfalra kézállásig. Kispályás labdarúgás. Kötélhajtás. Járás oldalirányba és hátrafelé. ÁTADÁSOK PÁ- ROKBAN (kézzel - lábbal). Járás vonalon. Lassú futás, járás, légzôgyakorlatok. Burgonyaültetés Hanyattfekvés, ellazulás csukott szemmel. labdavezetés, átadások (kézzel). Követelmény: javuljon az irányítás pontossága, megbízhatósága a dobásokban, átadásokban. Felmérés v. osztályozás: kötélhajtás 30. Labda Követelmény: Legyen összeszedett, kiegyensúlyozott a mozgása a különbözô feladatok végzésében. kötélhajtás haladással. Pad 36

5 31., 32., , 35., 36. XII. 37., 38., 39. Járásból átmenet helybenjárásba. Vezényszó: Rövid lépés! Helybenjárás! Szökdelések tapssal a test elôtt és magastartásban. Futás feladatokkal. Füle-farka Bal vagy jobb térdelés, lábnyújtás oldalra és törzsdöntés csípôre-tartással. Futás kötélhajtással. Cél: csapatfoglalkozás közben egymás segítése. Helyben járásból átmenet járásba. Lépés! Indulj! Gimnasztika: botgyakorlatok, kötélhajtás helyben. Ingafutás: rajt célvonal között. Cél: A gimnasztikai gyakorlatok pontos, szép kivitelezése. Labdavezetésben eredményes alkalmazkodás labdához, társhoz. Menet megállítása két ütemben, helybenjárás közben: Osztály! Állj! Egy-kettô! Utánzó járások a bordásfalra merôlegesen elhelyezett padokon. Lejtôs padon lassú futás fölfelé és leugrás, átbújás karikán, kötélhajtás és visszafutás. Akadályfutás 3-as oszlopban padon, zsámolyon át. Rézsútos padon húzódzkodás. Utánzó járások 3-as oszlopban. Grundbirkózás: mögékerülés, kiemelés. Labdavezetés váltott kézzel állásban, guggolásban, térdelésben, terpeszülésben. Futás a szabadban 6 7 percig. Kézállás a bordásfalnál (lépegetés, fellendülés). Tornabot fölött nyúlugrás. Kötélmászás. Sorozatugrások szereken át. Fel- és lelépés zsámolyra, padra, 2 3 részes szekrényre. Váltóverseny a fenti szerek felhasználásával. Futás, átbújás karikán, fel- és lemászás 3 részes ugrószekrényen, 10-szer kötélhajtás, futás tovább. Labdavezetés, társ megkerülése, majd átadás. Labdavezetés lábbal, társ kerülése után visszaérkezés, átadás. Lajhármászás Kotló és kánya UTÁNZÓ JÁRÁSOK Lassú futás párokban. KÖTÉLMÁSZÁS KÖTÉL-ÁTHAJTÁS 3 4 percig. Követelmény: Javuljon labdás ügyessége a különbözô labdagyakorlatok végzése során! Pad, zsámoly, ugrókötél Tornabot, mászókötél, zsámoly, pad Követelmény: A küzdô-gyakorlatok végzésekor vigyázzon társa testi épségére! kötélmászás. 37

6 40., 41., , 44., 45. I. 46., 47., 48. Gimnasztika: állásból ereszkedés ülésbe; hanyatt-, hasonfekvésbe labdával a kézben. Hármas oszlopban járás ütemtartással (szép járás). Járás közben nyújtó és lazító jellegû kar-, láb- és törzsgyakorlatok. Fészek fogó Cél: A koordinációs képességek fejlesztése a különbözô feladatok végzésében, akadályok célszerû leküzdésével a labdás feladatoknál. Labda feldobása, taps után elkapás. Lazító, nyújtó jellegû szabadgyakorlatok. Vándorlabda Cél: Folyamatos haladás labdavezetéssel. Saját mozgás összehangolása a társ mozgásával. Hármas oszlopban járásból átmenet helybenjárásba, majd ismételt járás. Játékos feladatok. Fekete-fehér Grundbirkózás. Kötetlen futás feladatokkal. Talicskázás párokban. Kézráütés mellsô fekvôtámaszban, párokban. Átugrás tömöttlabdák fölött egy és két lábra, 2-es oszlopban. Kézállás a bordásfalnál. Célba dobás függôleges célra (rögzített karikába). Kötélhajtás guggolásban. Kötetlen futás 6 percig. Nyúlugrás karikából karikába. Vívás két kézzel. Szlalomfutás. Bordásfalon térd- és sarokemelések. Ingafutás. Futás labdával a kézben, átbújás a karikán, járás közben egykezes felsô dobás zsámolyra. Jelre gyors indulások labdával a 8 m-re álló társ felé. Labdaátadás, futás vissza. Szlalomfutás. Bordásfalnál lépegetés kézállásba. Labdavezetés futással elôre hullámvonalban, majd egykezes átadás. Járás a lábboltozat erôsítésével. Sorverseny Kecskézés Járás közben karikákon átbújás. Pár a ház Fogyasztó Bordásfalon lépegetés oldalt, utánfogás oldalirányban. Függô fogó Ugrószekrény, labda, karika Követelmény: Javuljon a tanulók állóképessége futás, ugrás, támaszgyakorlatok végzésében! Legyen tudatos feladatmegoldásuk! órai munka szlalomfutás Ugrókötél, tömöttlabda, kislabda karika, zsá- Labda, moly órai munka szlalomfutás Labda 38

7 49., 50., 51., 52., 53., , 56., 57. II. 58., 59., , 62., 63. Cél: Akarati tulajdonságok fejlesztése. Alkalmazkodás a változó körülményekhez. A téli foglalkozás megszervezése: szánkók beszerzése. Elôre megbeszéljük az idôjárásnak megfelelô öltözködést: réteges öltözék, sapka, sál, kesztyû. Oszlopból vonalalakítás: Harmadik osztály vigyázz! Ugrással felém át! Járás hullámvonalban változó lépéshosszal. Sapkás fogó Cél: A különbözô mozgásfajták folyamatos összekapcsolása. Támaszhelyzetek, szökdelôgyakorlatok eredményes alkalmazása a támaszés ugrókötél-gyakorlatokban. Járás gyermekdalra. Járás átlósan, nyolcas alakzatban, oldalirányban és hátra. Járás különbözô kartartásokkal. Vonatozás szökdeléssel TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlatok. Küzdôgyakorlatok. Célbadobó verseny. Csúszkálás. Hócsata. Hóemberépítés két csapatban. Váltófutás, szánkóhúzás 2-3-as csapatban. Egyéni versengés: hógolyóval célba dobás. Fekete-fehér, hógolyóval. Csúszkálás. Futás egyéni iramban 6 percig, közben felés lelépés zsámolyokra. Bakugrás társon át. Gurulóátfordulás tanult rávezetô gyakorlatai. Kötélmászás. Tarkóállás; ollózás, lábterpesztés. Váltóverseny gurulóátfordulással. Futás kötélhajtással, minden futólépésre áthajtás. Gurulóátfordulás elôre-hátra guggolótámaszból guggolótámaszba. Kézállás a bordásfalnál lépegetéssel, szabadon. Futás kötélhajtással. Bakugrás, talicskázás, kötélmászás. Ingafutás. Zsugorfejállás térdelésbôl, guggolásból. Gurulóátfordulás elôre terpeszállásból guggolótámaszba. Járás párokban és gurulóátfordulás a szônyegen. Páros fogó Váltóversenyek Pókfoci BAKUGRÁS TALICSKÁZÁS KÖTÉLMÁSZÁS Szánkó Mászókötél, zsámoly Ugrókötél gurulóátfordulás elôre Ugrókötél kézállás bordásfalnál társ segítségével; fellendülés szabadon. 39

8 64., 65., , 68., 69. III. 70., 71., , 74., 75. Cél: Biztonságos haladás az akadályok leküzdésében. Járás ütemtartással, igazodás, takarás. Lassú futás közben leguggolás, törökülés, majd járásban törzshajlítás és nyújtás. Cél: Egymás segítése a feladatok jó megoldásában. Együttmûködés a játékokban. Csoportok kialakítása 2-3 tanuló kijelölésével. Gimnasztika: botgyakorlatok. Bakugrás, talicskázás, kötélmászás. Járás ütemtartással, igazodás, takarás. Lassú járás karkörzéssel, lassú futás szökkenéssel elôre, oldalt. Hürézés Cél: Egykezes felsô dobás alkalmazása a páros gyakorlatokban, igazodás a társ mozgásához, a labda útjához. Hármas oszlopban járás ütemtartással. Akadályfutás zsámolyról zsámolyra és vissza gyorsfutással. Terpeszbukfenc hátra: rávezetô gyakorlatok; terpeszbukfenc kísérletek. Mérlegállás társ segítségével, zsugorfejállás. Lejtôs padra felfutás, leugrás, karikán átbújás, tárgykerülés, nyúlugrással vissza. Zsugorfejállási kísérletek. Kézállás a bordásfalnál. Terpeszbukfenc-kísérletek. Hanyattfekvés híd. Hullámvonalban futás zsámolyok mellett, átmászás szekrényen, zsinór alatt átbújás. Oldal- és harántspárga-kísérletek. Zsugorfejállás. Gurulóátfordulások elôre-hátra. Kötetlen futás 6 percig. Labdás váltóverseny. Padgyakorlatok hosszába állított padon, fel- és lelépések, átugrások. Kézállás segítôvel. Félperces fogó Fészekfogó Járás a pad gerendáján. Járás körben elhelyezett zsámolyokra lépéssel. Mókusok ki a házból! Követelmény: javuljon a támaszhelyzetben végzett gyakorlatok biztonsága, önálló bemutatása. Zsámoly Pad, karika, mászókötél zsugorfejállás Pad, labdák 40

9 76., 77., , 80., 81. IV. 82., 83., 84. Járás a pad gerendáján feladatokkal. Páros fogó Megállás két ütemben: Osztály állj! Egy-kettô! Lazító gimnasztika. Kötélhajtás kötélmászás. Érintôfogó Cél: egészséges életmódra nevelés: az ellenállóképesség növelése a szabadtéri órákon. Koordinációs képesség fejlesztése összetett feladatokkal. Járásból lassú futás, közben jelre megállás, indulás, ismételt járás. Csôszjáték A sportöltözet, valamint a sportfelszerelés használatának, a személyi higiénia szükségességének tudatosítása, betartása. Cél: Dobóképesség fejlesztése, a dobás szabályozásával kapcsolatos feladatokkal. Átadások egykezes felsô dobással. Labdadobás párokban futás közben. Szökdeléssel haladás zsámolyig: fel-leugrás a zsámolyokon, leugrás után 10-szer kötélhajtás, majd vissza. Zsugorfejállás. Híd. Kézállásba fellendülés, társak segítségével. Gurulóátfordulások. Kézállás, zsugorfejállás, cigánykerék, gurulóátfordulások. Gyors indulások térdelésbôl, ülésbôl, hasonfekvésbôl. Ingafutás. Kötélmászóverseny. Cigánykerék. Ugrás zsámolyról 3 részes szekrényre, leugrás, bukfenc a szônyegen. Futás az udvaron lévô természetes akadályok kerülésével. Ugrás társak által tartott gumizsinóron át. Célbadobó verseny zsinóron át. Szlalom labdavezetés. Labdavezetés lábbal, tárgykerüléssel. Halászfogó Tûzharc Burgonyaültetés Üsd a harmadikat! Lassú futás, járás, légzôgyakorlat Zsámoly, ugrókötél zsugorfejállás (javítás) Követelmény: A tanulók váljanak képessé növekvô erôkifejtésre a függésgyakorlatokban, a függeszkedésben és a kéz- és lábtámasszal (utánzó járások) végzett haladásban. Felmérés, osztályozás: kötélmászás ingafutás mellsô fekvôtámaszban karhajlítás és nyújtás. Zsinór, labda 41

10 85., 86., , 89., 90. V. 91., 92., , 95., 96. Cél: a különbözô irányból érkezô labda biztonságos elkapása. Nyitódás: 3. osztály! Középtôl jobbra-balra egész távolságra nyitódj! TARTÁSKORREKCIÓS gyakorlat. Cél: futógyorsaság, futó, ugró állóképesség fejlesztése. A teljesítménynövelésre törekvés fejlesztése. Kötélugrás: egyes oszlopból indulva a két tanuló által hajtott kötél alatt átfutás. Egyszerû fogó Cél: gyorsaság: az indulásban, jelre végzett feladatokban, elrugaszkodásban. Zárkózás: Középre zárkózz! utánlépéssel. TARTÁSJAVÍTÓ gyakorlatok. Oszlop kialakítása; jelre gyors reagálás. Lassú futás közben lazító, nyújtó jellegû gyakorlatok. TARTÁSKORREKCIÓ. Futás kötélhajtással; saroklendítés, hátrafelé áthajtás. Szlalom labdavezetés. Pattintott átadás párokban, haladás közben. Kislabdahajítás: befordulással, utánlépéssel, csapó mozdulattal. Kötetlen futás 6-7 percig. Futás labdavezetéssel, társ megkerülése után futás vissza, pattintott átadás. Állórajttal gyors indulások. Szlalom labdavezetés. Kislabdahajítás távolba. Kötélugrás: az elôzô órán tanultak, de a feladatot párokban hajtják végre. Labdavezetés védekezô társsal szemben. Kötetlen futás 6 7 percig. Kislabdadobás távolba. Gyorsfutás 15 m-en. Távolugrás ugrógödörbe. Kötélugrás: két kötélhajtó páros által hajtott kötelek alatt átfutás. 400 m-es futás felmérése. Haladás közben labdaátadások. Kislabdahajítás befordulással. Páros fogó Zsinórlabda Tûz, víz, repülô Seregfogyasztó Kispályás labdarúgás két csapatban. KÖZEPES IRAMÚ FUTÁS (6 8 perc) Érintô fogó Akadályverseny Kislabda, labda, ugrókötél órai munka Követelmény: vállaljon szervezési feladatot, önzetlenül segítsék egymást! Labdák, kötél helybôl távolugrás Labda, kötél szlalom labdavezetés hátonfekvés, törzsemelés Kötél, kislabda Követelmény: Alakuljon ki együttmûködési képesség a közös cél elérésében, versenyek- 42

11 ben, igényesség a feladatmegoldásokban. 97., 98. Gyakorló óra: az elôzô órák anyaga 12 perces futás Felmérés, osztályozás: 400 m-es futás hanyattfekvésbôl törzsemelés VI. 99., 100., 101. Cél: Távolba dobáskor felgyorsuló, erôteljes hajító mozdulat. Vonal kialakítása: jelre szórt alakzatból gyors reagálás. Lazító, nyújtó szabadgyakorlatok. Kötélugrás: az elôzô óra anyaga, de az átfutás elôtt az áthajtott kötél fölött 2-3-at szökdel. Kislabdahajítás távolba, a távolság növelésére törekvés. Távolugrás 6 8 m nekifutással ugrógödörbe. DOBÁS TÁVOLBA Kislabda Felmérés, osztályozás: kislabdahajítás. 102., 103., 104. A tanult gyakorlatok, fordulatok. Futás az iskola körül, vagy az iskola udvarán lévô természetes akadályok kerülésével. Kézilabdajáték egyszerû szabályokkal. 30 m-es futás felmérése (párokban). Duatlon (futás, kerékpározás). Tollaslabdázás v. más szabadidôs játékok. Lassú futás, majd járás, karkörzés. Kézilabdajáték Kézilabda, saját szerek 30 m-es futás távolugrás A tanult mozgásanyag begyakorlása. Hibajavítás. Ismétlés. Játékok: labdarúgás, kézilabdázás, tollaslabda, számháború, kerékpározás. A kerékpározás veszélyei. Éves munka értékelése. Megjegyzés: A felmérés, osztályozás anyaga a tanulók felkészültségétôl függ: idôben, mennyiségben változhat. AZ ÁLLANDÓ JELLEGÛ GYAKORLAT kiválasztását az egyes készségek, képességek kiemelt fejlesztésére jelöljük ki (bôvíthetô). 43

12 KOSÁRLABDA A TECHNIKAI ELEMEK OKTATÁSA 3 4. osztály testnevelési osztályok, szakkörök részére Cél Cél fejlesztés Feladat Követelmény A kosárlabda elemeinek elsajátítása. Feladat: labda nélküli mozgások: megállások, sarkazások cselezések elfutások elszakadás védekezés kizárás harc a lepattanó pozíciójáért labdás mozgások: labdavezetések helyben Támadni a teret hosszú indulás futásból és a labdát cselezések labdavezetések közben irányváltoztatások ritmusváltások cselezések: induló; dobó zicceriskola adogatások: helyben rálépéssel szökkenéssel a labda felé párokban lefutással hosszú indítások hármas lefutások álló helyzetbôl a futónak kosárra dobások: helybôl felugrásból (4) nehezen fog menni, de lehet próbálgatni ziccer horog Bemelegítés: fogók labdával vagy anélkül futó, szökdelô iskola kosárlabda elemekkel labdavezetések cselezésekkel gimnasztika. : lefutások párokban és hármasban zicceriskola (sokat ismételni gyakorolni) dobások védekezés elszakadásoknál és átfutásoknál 1:1 közelrôl 1 2 leütéssel vagy dobással a támadás és védekezés gyakorlása is. kizárás közeli dobás után emberelônyök játék Sok gyakorlatot (technikai elemekkel) és ne túl rövid ideig. Javítani!! A dobásokat ne túl távolról a dobótechnika kárára. Megkövetelni a védekezést és agresszivitásra nevelni. Támadások: egyéni akciókból, de kollektívan, besegítés esetén passzokból befutásokkal add és fuss játékból, és ebben javítani a mozgásukat. Nincs posztok szerinti képzés mindenki mindent tanul, gyakorol. Állandó javítás és maximális precizitás megkövetelése a technikai elemek kivitelezésében. 44

13 IX. 1., 2., 3. 4., 5., 6. 7., 8., , 11., 12. TANMENET A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 109 Rendszeresség, önállóság az óra elôtti teendôk (öltözés, öltözôi rend, tisztálkodás) elvégzésében, órákra történô készülésben. Támadóállás, lépôállás, hajlított terpeszállás ismerete. Kötetlen futás 3 percig feladatokkal. Labdagurítás párokban. Ugrókötél-áthajtás haladással. Kétkezes alsó és felsô átadás párokban. Szlalomfutás. Labdavezetés lábbal. TARTÓS FUTÁS 4 5 perc Szabadulás a labdától Labdák ugrókötél-áthajtás haladással Önállóság az óra elôtti és utáni teendôk elvégzésében (öltözés, tisztálkodás). Járás ütemtartással, megállás, indulás. Páros fogó Futás egyéni iramban 3 4 perc, térd- és sarokemeléssel. Ritmusváltásos futás. Távolugrás 6 8 m-rôl indulva ugrógödörbe. Görkorcsolyázás (vagy más szabadidôs játék). Kislabdahajítás távolba. Kotló és kánya Kispályás labdarúgás Követelmény: igényeljék a külsô rendet, tudatosuljon annak hasznossága és a rend szépsége. 12 perces futás Cél: Labdabiztonság fejlesztése. Járás hullámvonalban. Féltérdelések, gátülés, oldalfekvés. Tartásjavító gyakorlatok. Füle-farka Futás irányváltással. Labdaadogatás párokban. Kötélhajtás 3x1 perc pihenôvel. Távolugrás: az elugrásra figyeléssel ismétlés. Mászókán feladatok. Folyamatos futás 400 m. Kislabdahajítás befordulással. Mókusok ki a házból! Kézilabdajáték könynyített szabállyal. távolugrás 400 m-es futás fekvôtámaszban karhajlítás és nyújtás Cél: Általános erô és állóképesség fejlesztése. Sorakozás vonalban segédvonalak nélkül. Járás testfordulatokkal, törzshajlítással és nyújtással. Egyenletes futás 4 5 percig. Labdavezetés párkerüléssel. Gyorsfutás állórajttal indulva. Táv: 20 m, 4 5 ismétlés. Kislabdahajítás utánlépéssel. Mászókán feladatok (vagy más függôszeren). Fogó labdavezetéssel Kispályás labdarúgás KÖTÉLHAJTÁS 3 4 perc kislabda hajítás hasonfekvésbôl felülés. Labdák, kislabda, m. állvány 45

14 X. 13., 14., , 17., , 20., , 23., 24. Magasugrás (50 60 cm) oldalról indulva átlépô, lépô technikával. Cél: önellenôrzés a feladatok végrehajtásában. Testfordulatok ütemtartással. Járás közben törzshajlítások, karkörzések, szökdelések, láblendítés. Üsd a harmadikat! Cél: Akadályfutásban folyamatos haladás minél kisebb sebességcsökkenés (szûk kerülések, rövid idô alatti felgyorsulás, gyors reagálás). Járás lépéstartással. Igazodás. Takarás. Járás vonalon oldalra és hátrahaladással különbözô kar- és lábgyakorlatokkal. Cél: Jó idôkihasználás. Fejlôdések helyben egyes oszlopból kettes oszlopba. Általános hatású erôfejlesztô kéziszer-gyakorlatok. Cél: Kitartás az erôkifejtést és állóképességet igénylô feladatokban. Könnyedség, folyamatosság a sorozatugrásokban. 30 m-es futás állórajtból indulva. Kislabdahajítás távolba: hajítómozdulat. Ingafutás. Kötélhajtás haladással. Magasugrás oldalról indulva, átlépô technikával (50 70 cm) egy lábról egy lábra. Akadályfutás 3 akadály leküzdésével 3-as oszlopban. Magasugrás. Gyorsfutás 30 m-en. Távolugrás 3-as oszlopban az ugrógödörnek oldaláról felállva, zsinóron át. Kötetlen futás 4 6 percig. Kislabdahajítás zsinór fölött. Futás zsámoly kerülésével két azonos pályán 2-es oszlopban. Ritmusváltásos futások. Labdaterelés négykézlábjárással. Kislabdahajítás párokban: dobás. Szlalom labdavezetés. Labdavezetés lábbal, tárgykerülés. Kötetlen, tartós futás körben elhelyezett akadályok leküzdésével. Szlalomfutás, kötélhajtás. Sorozatugrások lefektetett karikákba egy- Egyenletes járás körben. Pontszerzô labdával. Kispályás labdarúgás Járás 3-as oszlopban ütemtartással. Kézilabdajáték könnyített szabállyal. Sorakozási versenyek. Szabadulás a labdától hanyattfekvésbôl felülés helybôl távolugrás 30 m-es futás ugrókötélhajtás 1 percig magasugrás Kislabda, zsinór, m. állvány kislabda, labda, zsámoly órai munka Ugrókötél, karika, zsámoly 46

15 XI. 25., 26., , 29., , 32., 33. Párokba fejlôdések menet közben. Járás: különbözô lazító, nyújtó jellegû kar- és törzsgyakorlatokkal. Cél: A társak eredményes együttmûködése a labdagyakorlatokban. Páronként négyes oszlopba fejlôdés helyben, mozgásban: Páronként négyes oszlopba fejlôdj! Járás, szökdelés egy- és két lábon. Cél: A futás közben végzett futóugró feladatok gördülékeny összekapcsolása. Szakadozások helyben. Kettes oszlopból egyes oszlopba szakadozás: Egyes oszlopba szakadozz! Járás átlósan, nyolcas alakzatban, feladatokkal. Cél: Reakció- és cselekvésgyorsaság fejlesztése. Lassú futás közben leguggolás, ülés, térdelés; futás lassítása, gyorsítása. és két lábon 2-es oszlopban. Szlalom labdavezetés. Kötélhajtás haladással, minden futólépésre áthajtás. Kapura dobás 12 m-rôl célba. Utánzó járások 3-as oszlopban. Pontrúgás 12 m-rôl célba. Sorozatugrások zsámolyokon át szekrényre fel és leugrás szônyegre. Szabadulás a csuklófogásból. Futóiskola: térd- és sarokemelések a kartartás összekapcsolásának javításával. Gyors indulások különbözô testhelyzetekbôl. Labdavezetés terpeszállásban, 8-as alakban, lábak között. Fejelés párokban. Pattintott labdaátadás párokban. Szlalom labdavezetés. Versengés: gyors indulások állásból, guggolásból és térdelôtámaszból. Grundbirkózás. Kötélhajtás 3 4 percig. Pók- és fókajárás labdával. Zsugorkanyarlati átugrás padon, futás bordásfalig, felmászás és függeszkedés lefelé térdelésig. FUTÓISKOLA Egyensúlyozó járás. Versenyzés Kakasviadal párokban. UGRÓISKOLA. Fogó 2 fogóval. Legyezô KÖTÉLHAJTÁS. Zsámoly, labda, ugrókötél Követelmény: Futásban jellemezze tevékenységüket az optimális megoldásra törekvés. szlalom labdavezetés szlalomfutás futómozgás Pad, ugrókötél, bordásfal 47

16 34., 35., 36. XII. 37., 38., , 41., , 44., 45. Cél: A tanulók órai munkájával kapcsolatos önértékelés gyakorlása. Négyes oszlopból szakadozás: Párokra szakadozz! Gimnasztika jellegû páros gyakorlatok. Bakugrás. Talicskázás. Cél: dobások: a céltárgy távolságától és a labda súlyától függôen a lendítés erejének szabályozása. Fejlôdések, szakadozások járás közben. Takarás-igazodás. Járás közben a labda feldobása, elkapása. Cél: Önzetlenség a csapatjátékban. Tanulók kijelölésével egyes-ketteshármas körök kialakítása. Páros fogó TARTÁSJAVÍTÓ gyakorlatok. Padgyakorlat. Cél: Egymás segítése a feladatvégrehajtásban. Járás közben kar- és törzsgyakorlatok. Bátorugrás. Talicskázás. Tartós futás 5 7 percig. Zsugorkanyarlati átugrás 2 3 részes ugrószekrényen ugródeszkáról. Futás gyors irányváltással. Bordásfalon lábemelések. Kanyarlati átugrás. Kötélmászás. Mögékerülés, kiemelés. Ritmusváltásos futás. Labdavezetés védekezô társsal szemben. Labdaadogató verseny. Nyúlugrás, sántaróka-járás hátrafelé haladással, társkerülés után vissza (verseny is). Medicinlabdával haladás közben vonalról dobás távolba. Kötélhúzás. Utánzó járások 3-as oszlopban. Kötélmászás. Kötélmászás (versengés 5-6 fogásig. Ki ér magasabbra?) Medicinlabdával kétkezes alsó és felsô dobás távolba. Terpeszbukfenc rávezetô gyakorlatai. Futás közben gyors megállás a 8 m-re lévô karikánál, a medicinlabda felkapása, tárgykerülés... Fellendülés kézállásba 2 segítôvel. Cigánykerék-kísérletek. Zsugorkanyarlati átugrás. Járás szép testtartással gerendán. Árokfogó Pókfoci KÖTÉLMÁSZÁS. Hanyattfekvés, ellazulás 1/2 perc. Pókfoci Lassú futás, járás, légzôgyakorlatok. Akadályverseny Járás közben törzshajlítás elôre, hátra. Ugrószekrény, ugrókötél, ugródeszka labdaátadások Követelmény: A dobás- és rúgásmódok alkalmazásában törekedjenek a helyes végrehajtásra. Mozgás az akadálypályán. 48

17 46., 47., , 50., 51., 52., 53., , 56., 57. II. 58., 59., 60. Cél: Haladás közben gördülékeny akadályleküzdés kéztámasszal. 3-as vonal, 3-as oszlop kialakítása. Gimnasztika jellegû bordásfal gyakorlat. Kötélhajtás, talicskázás. Téli foglalkozás a szabadban. Cél: Általános erôfejlesztés (láb-, kar-, has- és hátizmok). Hajlékonyságot fejlesztô gyakorlatok. Járás közben fejlôdés egyes oszlopba. Fogó négykézlábjárással. Kötél-, rúdmászás. Cél: Koordinációs-képességek (szabályozóképesség) fejlesztése az összetett feladatok gördülékeny összehangolásával. Járás közben fejlôdés egyes oszlopból hármas oszlopba. TARTÁSJAVÍTÓ gyakorlat. Járás lábujjon, sarkon, szökdelés a Bújás karikán, nyúlugrás zsámolyon át, felés lemászás ugrószekrényre (akadályverseny). Terpesz-gurulóátfordulás elôre. Zsugorkanyarlati átugrás. Fellendülés kézállásba segítôkkel. Zsugorkanyarlati átugrás. Négyudvaros döngetô Járásvonalon különbözô kartartásokkal. Hóemberépítés 2 3 csapatban. Csúszkálás. Szánkózó-verseny, hóember kerülésével 3-4-es csapatban. Lecsúszás szánkóval a domboldalról. Lecsúszás (lesiklás) cikcakk vonalon. Két azonos pályán szánkóval lecsúszóverseny. Korcsolyázás a felöntött udvar jegén. Lesiklás-lecsúszás két kapu között. Futás cikcakkvonalban elhelyezett karikákba lépéssel, futás, átbújás, tárgykerülés, vissza. Felguggolás 3 részes ugrószekrényre és leugrás lábterpesztéssel ugrószônyegre; tárgykerülés, karikán átbújás vissza. Az elôzô két óra anyaga sor- és váltóversenyzéssel. FELLENDÜLÉS KÉZÁLLÁSBA. Félperces fogó Futás közben a 4 karika lerakása, tárgykerülés, felszedés, vissza. (Versenyszerûen is.) Zsugorfejállás fejállás. Kézállásba fellendülés segítôvel. Fekvésbôl emelés hídba. Fogó nyúlugrással Balatoni halászok Fél percig háton fekvés, ellazulás. utánzó járás szereken. Karika, ugrókötél, ugrószekrény órai munka Karikák, ugrószekrény, szônyeg, bója Karika. Követelmény: Az öszszetett feladatokban ismerjék fel és alkalmazzák a célszerû megoldásokat, mozgásokat. 49

18 61., 62., , 65., , 68., 69. menetiránynak háttal, oldalirányban, lassú futás karkörzéssel. Cél: A feladatok, munkahelyek rugalmas kialakításával, változtatásával színesítsük az órát, motiváljuk tanítványainkat. Páronként fejlôdés 4-es oszlopba. Padgyakorlatok. Bátorugrás társon át. Fészekfogó Szakadozás 4-es oszlopból kettes oszlopba. Lassú futás közben galoppszökdelés elôre- és oldalirányban. Elöl lévô láb mögé lép a hátul lévô láb. TARTÁSJAVÍTÓ gyakorlatok. Járásból helybenjárás. Testfordulatok két lépéssel. Balra! Át! 1-2! Lassú futás, indiánszökdelés (ellentétes kar- és térdemeléssel egy idôben). Felfutás lépcsôzetesen elhelyezett szerekre, leugrás, futás vissza. Kötélhajtás 3 4 percig. Függôleges repülés 3 részes szekrényrôl. Cigánykerék-kísérletek. Zsugorfejállás, fejállás. Fellendülés kézállásba. Futás a felfordított zsámolyig, a benne lévô labda áthelyezése a másik zsámolyba, vissza. Gurulóátfordulás elôre-hátra guggoló- és terpeszállásból guggoló- és terpeszállásba. Zsugorkanyarlati átugrás. Kézállás. Fejállás. Bátorugrás zsámolyról. Függôleges repülés. Akadályfutás lépcsôzetesen elhelyezett szerekre fel- és leugrás, tárgykerülés és vissza. Labdaadogatás párokban két labdával: A sor gurít - B sor felülrôl dob vissza. A sor alulról, B sor felülrôl dob. Labdaadogatás párokban: rúgás belsôvel. Fogó pókjárással Zsámolylabda LABDAÁTADÁSOK Bombázó Halászfogó Zsinórlabda Labdarúgás Ugrókötél. gurulóátfordulás. fejállás kötélmászás. Zsámoly, labda. zsugorfejállás, fejállás. Követelmény: tartsák meg a játék- és magatartási szabályokat és másokkal is tartassák be. Zsámoly, ugrószekrény, labdák. 50

19 III. 70., 71., , 74., 75., , 78., , 81., 82. Cél: Általános erô, állóképesség és gyors reagálóképesség fejlesztése. Biztonságos talajra érkezés a sorozatugrások- és a mélybe ugrások végzésénél. Labdagyakorlatok. Talicskázás. Bakugrás. Félperces fogó Testfordulatok: gyors reagálás. Járás lépcsôzetesen elhelyezett zsámolyokon. Talicskázás. TARTÁSJAVÍTÓ gyakorlat. Cél: ügyesség a feladatmegoldásokban, célszerû mozgás a különbözô mozgásformák összekapcsolásában. A tanulók gyors beállásával a különbözô alakzatok kialakítása. Zsámolyra fektetett tornapad gerendáján járások különbözô kartartásokkal. (Öltözék a szabadban tartott testnevelési órákon.) Kötélhajtás haladással. Tartásjavító gyakorlat. Futás iramváltással. Kézállás: bordásfalnál, szabadon. Bordásfalon térdeléses sarokemelés, haladás utánfogással oldalirányban. Vívás két kézzel. Átadások: A sor kétkezes felsô. B sor földre pattintott átadással visszapasszol. Sorozatugrások. Bátorugrás. Kötélmászás. Kötetlen futás 5 7 percig. Kézráütés mellsô fekvôtámaszban. Fellendülés kézállásba társ segítségével. Cigánykerék-kísérletek. Híd. Játékóra: a tanult játékok alkalmazásával. Bordásfalba akasztott rézsútos padon haladás; utánzó járásokkal átmászás, függeszkedés lefelé. Fekvôtámaszból átguggolási kísérletek nyújtott ülésbe. Néhány futólépés után páros lábbal elugrás a dobbantódeszkáról: guggolóátugrás. Nyúlugrás részes ugrószekrényre. Falnál lépegetés kézállásba. Függôleges repülés 3 részes ugrószekrényrôl. Zsinórlabda KÖTÉLHAJTÁS Fél percig törökülésben légzôgyakorlat. Járás helyes légzésre figyeléssel. TARTÓS FUTÁS 8 9 perc. Labda, bordásfal. Követelmény: bátran és biztonságosan mozogjanak közepes magasságban. Mászókötél. Felmérés-osztályozás: fellendülés kézállásba. Zsámoly, ugrószekrény, bordásfal. Követelmény: öntevékenység a feladat végrehajtásban. Bordásfal, ugrókötél, ugrószekrény. függôleges repülés. 51

20 IV. 83., 84., 85., , 88., , 91., 92. V. 93., 94., 95. Páros fogó Cél: Biztonságos labdavezetés haladással és irányváltoztatással. Helyezkedés a labda elkapásához. Lassú futás közben galoppszökdelés, indiánszökdelés. Ritmusváltásos futás. TARTÁSKORREKCIÓ. Játékóra. Járás közben fejlôdések. Járás közben törzshajlítás és nyújtás, láblendítés, szökdelések. TARTÁSJAVÍTÓ gyakorlat. Kötélhajtás, kötélugrás a 3. osztály tanmenete alapján. Füle-farka Félperces fogó Cél: koordinációs képességek fejlesztése. Dobókészség fejlesztése. Páros gyakorlatok: Sótörés Kakasviadal Zsugorkanyarlati átugrás 2 3 részes ugrószekrényen. Guggolóátugrás 2-3 részes ugrószekrényen (kísérlet). Tartós futás 7 8 percig a feladatokkal. Páros gyakorlat fejelés, labdarúgás belsôvel. Kötélhajtás 1 percig. Haladás közben labdaátadás párokban, majd célba dobás a zsámoly oldalapjára (célkeretbe). Haladás közben pattintott átadás. Labdavezetés vonalig, átadás társnak. Labdarúgás, kézilabdajáték. Párokban ugrás-gyakorlatok a kötél vége a fához erôsítve. Labdavezetés lábbal vonalig, majd visszarúgja a társnak. Fejelés párokban. Pontrúgásból gólszerzés. Karikakirakó. Labdarúgás két csapatban. Kézilabdázás két csapatban könnyített szabállyal. Kislabdahajítás távolba. Futás 7 8 perc (pihenôkkel). Kislabdahajítás párokban. Iramjáték: erôs- és gyors köröket lassúbb, pihentetôbb körök követik. (8 perc) Egyenes testtartásra törekvés járás közben. Félperces fogó LABDAVEZETÉS LÁBBAL. Páros fogó Egyensúlyozó járás természetes szereken. Ugrókötél, labda. Felmérés, osztályozás: kötélhajtás 1 percig. Labda, ugrókötél. Felmérések: helybôl távolugrás. Labda, ugrókötél. Követelmény: javuljon helyzetfelismerésük a védekezô és támadó helyzetekben. Kislabda, kézilabda. 12 perces futás felülés, törzsemelés. 52

21 96., 97., , 100., 101., 102. VI. 103., 104., 105., 106. Cél: Mozgásszabályozási lehetôségek eredményes kihasználása és megoldása gyorsfutás közben. Lazító-nyújtó gimnasztikai gyakorlatok. Labdás fogó labdavezetéssel Cél: gyorsfutás közben egyenes vonalon haladás. A dobás távolságától és a szer súlyától függôen a dobás erejének szabályozása. Futás ütemtartással. Járás közben nyújtó és lazító karés törzsgyakorlatok. Kötélhajtás. Házatlan mókus Cél: Eredményességre törekvés a labdagyakorlatokban. Járás zenére. Bemelegítés: a tanult gimnasztikai gyakorlatok felhasználásával. Páros fogó Halászfogó Távolugrás ugrógödörbe 6 8 m-es nekifutással 50 cm-es sávból. Kapuralövés kézilabdával. Futás iramváltással. Távolugrás 3-as oszlopban, erôteljes elugrás késleltetett talajérés. Guggolórajt, rajtgyakorlat. Gyors futás térdelôrajtból indulva. 400 m-es futás. Kislabdahajítás zsinóron át. Gyors futás 30 m-en, 3 4 ismétlés. Kötetlen, tartós futás természetes akadályok kerülésével. Futóverseny. Kislabdahajítás távolba. Távolugrás nekifutásból: elugorva ugrógödörbe. Lüktetôfutás 400 m-en (gyors-lassú.) Magasugrás. Labdarúgás két csapatban. Futás 30 m-en ismétléssel, elônnyel. Magasugrás. Kötetlen futás 10 perc (ki hányszor áll meg?) Kézilabdajáték két csapatban. (Labdarúgás) Kötélhajtás párokban. Értékelés: Ki javított a futáseredményén? Értékelés: Ki mennyit javított? Járás, légzôgyakorlat. Kislabda, ugrókötél. Felmérés, osztályozás: 400 m-es futás. Kislabda. Felmérés, osztályozás: kislabdahajítás távolugrás mellsô fekvôtámaszban karhajlítás és nyújtás. Labda. 30 m-es futás. Követelmény: Váljon képessé a mozgásokban elôforduló általános hibák felismerésére és javítására. 53

22 107., 108., 109. Cél: önálló felkészülés szabadidôben végezhetô testgyakorlásra szabadidôs játékokra. Fordulatok. Indulás megállás. Terepfutás az iskolához közeli terepen, parkban perc. Duatlon az iskolához közeli füves-földutas terepen: 2 3 kör ( m). Labdajátékok. Az elvégzett munka tanulónkénti értékelése. Számháború. Saját ök. Megjegyzés: A felmérés, osztályozás témája a felkészüléstôl, begyakorlástól függôen idôben, mennyiségben változhat. AZ ÁLLANDÓ JELLEGÛ GYAKORLAT kiválasztását az egyes képességek, készségek kiemelt fejlesztésére begyakorlására jelöljük ki. ÚSZÁS 3 4. OSZTÁLY Cél Cél fejlesztés fejlesztés Feladat Követelmény A rendelkezésre álló idôt gazdaságosan kell felhasználni, ezért az oktatás hatékonyságát biztosítani: segédök felhasználásával, a szervezési formák változásaival, célszerû alkalmazásával, együttgondolkodás helyzetének kialakításával, a végrehajtást követô értékeléssel, hibajavítással, felzárkóztatással, iskolázással. Az úszás tudatos fejlesztése terén: a gyerekek úszástudásának továbbfejlesztése, tanítványaink ismerjék meg, szeressék meg a vizet, de reális képük alakuljon ki a víz (vadvíz) veszélyeirôl, két úszásnem technikájának megtanítása. Az eddig elsajátított úszásnem mellett egy további úszásnem kar- és lábtempójának elsajátítása (gyorsés hátúszás, vagy mellúszás oktatása): siklás levegôvétellel, siklás hason-háton, majd kar- és lábtempóval (összekapcsolva), merülés, vízbe ugrás, folyamatos úszás sekély, mély vízben (levegôvétellel), úszás mély vízben, segédökkel úszás mély vízben: technika csiszolása, tartós - folyamatos úszás, játék a vízben (víz alatti fogó, fejelô csata). Tudjanak: a víz alatt 5 10 mp-ig tartózkodni. biztonságosan, egyensúly-vesztés nélkül a vízen fennmaradni, mély vízben lemerülni. Ismerjék: a siklást, az úszásnem kar-, lábtempóját, légvételét, ezek összekapcsolását, a vízbe ugrásokat (talpas, fejes), vízi játékokat, tartós úszást (két úszásnemben). Értékelés: Ismerjük el és folyamatosan értékeljük az úszásban elért legkisebb teljesítményt, fejlôdést is. Az oktatás végén eredményvizsgálat: ki meddig jutott! 54

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelenleg Magyarországon ugyan különböző szervezeti keretek között, de több oktatási intézmény foglalkozik sportoló fiatalok oktatásával, nevelésével. Működik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól

Alapkövetelmények a heti 4.5 testnevelés órán résztvevő tanulóktól Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél

ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél ATLÉTIKA Évfolyam: I. (6-9 évesek) Korosztály: Gyermekkorcsoport B Cél - A korosztály biológiai fejlődésének szem előtt tartása, az egészség megőrzése. - Az életkori sajátosságoknak megfelelő, sokoldalú

Részletesebben

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm.

Röplabda. Futásból - ugrásba történő Átmenet megvalósítása elrugaszkodással. Távol ugrás helyből l6o cm. Röplabda 1-2. évfolyam Előkészítő csoport Cél - Előképzés, a labdás ügyesség és az ehhez szükséges koordinációs képességek fejlesztése. Előkésztő játékok alkalmazása. Tananyag Követelmény Megjegyzés I.

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

10. évfolyam. Sportjátékok

10. évfolyam. Sportjátékok 10. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga Forrás: Oktatási Hivatal A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie.

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret

Érettségi előkészítő emelt szint 12. évf. Testnevelés. 12. évfolyam. 1. Gimnasztika Órakeret 12. évfolyam Órakeret 62 óra Összesen 1. Gimnasztika 4-4 2. Atlétika 14-14 3. Torna 18-18 4. Testnevelési és sportjátékok 12-12 5. Küzdősport 4-4 6. Úszás 2-2 7. Elméleti ismeretek 8-8 Összes 62-62 1.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12.

SZAKMAI PROGRAM. Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. SZAKMAI PROGRAM Készségfejleszt Speciális Szakiskola szakképz évfolyamai 11-12. Szakterület: Egyéb szolgáltatások szakterület Tevékenység: Parkápoló Készült: 2007. 04. 23. Kiadását az oktatási miniszter

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdıdıen a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője.

ÚSZÁS. A sport a modern életvitel kialakításának egyik eszköze, egészségmegőrző szerepének hangsúlyozása későbbi életének alakító tényezője. ÚSZÁS A sportág nevelési célrendszere Ki kell alakítani az általános szokásrendet, és kapcsolatrendszert. Irányítással és figyelem felkeltéssel viselkedési normákat kell elfogadtatni, melyek közösségre

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANTÁRGY

TESTNEVELÉS TANTÁRGY TESTNEVELÉS TANTÁRGY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKÁJA Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsga 9-10.évfolyamon esetén csak gyakorlati részből áll. 11-12. évfolyamon a gyakorlati vizsga mellett elméleti anyagból

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. Felső tagozat 5-8.osztály Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA

JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA JÁTÉKOS SPORTVERSENY GYAKORLATANYAGA Érvényes 2005-től visszavonásig MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG DIÁKOLIMPIA JÁTÉKOS SPORTVERSENY Gyakorlatanyaga Érvényes 2005-től visszavonásig A versenyszámokat összeállította:

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG. Gimnasztika I. tantárgyhoz. (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA COMENIUS KAR GIMNASZTIKA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Gimnasztika I. tantárgyhoz (tanító és óvodapedagógus szak) KŐSZEGI FERENC Sárospatak, 2014 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Gimnasztika...

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt.

Kézilabda. COOPER-teszt során a megtett távolság 3000-3500 m. 400m-es táv sorozatban történő teljesítése 65 mp szintidő alatt. Évfolyam: 9-10 Kézilabda Korosztály: serdülő Cél A korosztálynak megfelelő kondícionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. U11 és U13 korosztály számára Sport XXI program Terematlétikai verseny 2013.12.08. T1 U11 és U13 korosztály számára 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) áll fel a futás irányával megegyezően, egy oszlopban. 2. A

Részletesebben

Tollaslabda. Bevezetés

Tollaslabda. Bevezetés Tollaslabda Bevezetés A tollaslabda tanterv célja, olyan versenyzők felnevelése, akik választott sportágukat magas szinten művelik és egyben megfelelnek a klasszikus értelemben vett sportember" eszményének.

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

11. évfolyam. Sportjátékok

11. évfolyam. Sportjátékok 11. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Sportjátékok Órakeret 30 óra A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9 10. osztályos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 5-6. évf. Testnevelés és sport TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5 8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan

Részletesebben

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon

Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon Koch Valéria Iskolaközpont Testnevelés Helyi Tanterv 1-12. évfolyamon A testnevelés és a sport sajátosan összetett műveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Súlylökés az általános iskolában

Súlylökés az általános iskolában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Súlylökés az általános iskolában Készítette: Sörös János Neptunkód: iw4gmx 2014-03-18 Felosztás: Az általános iskolai

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Testnevelés tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Testnevelés tanmenet 2015-2016. Készítette: Kertész Erika Horváth Nikolett Rozman Ágnes Órakeret: 5 óra/hét Hét Óraszám Tananyag 1. Balesetvédelmi

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN

CSABA, DR. KOVÁCS KATALIN Tantárgy: LABDAJÁTÉKOK ALAPJAI Szak: BSc SPORTSZERVEZŐ Tagozat: nappali Tantárgyfelelős neve: DR. REIGL MARIANN Tanszék: SPORTJÁTÉK (TFSPJ) A tantárgy oktatója: DR. REIGL MARIANN, Dr. ÖKRÖS CSABA, DR.

Részletesebben

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév SMANTE2202 Atlétika Magasugrás Koloszár Balázs I.évfolyam Testnevelő-egészségfejlesztő tanár Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz

Részletesebben

A közép-és hosszútávfutás, állórajt

A közép-és hosszútávfutás, állórajt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A közép-és hosszútávfutás, állórajt Készítette: Süle Szilvia CIK759 1. A közép-és

Részletesebben

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában:

I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Atlétika Gerelyhajítás (SMALTE 2202) 2015.03.05 Tóth Zsuzsa IUOSX0 Testnevelő-földrajz tanár Msc. I. A gerelyhajítás oktatása középiskolában: Elsőként a gerelyhajítás oktatásánál az előkészítő gyakorlatokra

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA

A MAGASUGRÁS OKTATÁSA A MAGASUGRÁS OKTATÁSA általános iskola Készítette: Börzsönyi Judit testnevelőtanár msc 2011/12 Az átlépő magasugrás A magasugrás az ügyességi versenyszámokhoz tartozik, célja, hogy az ugró egy bizonyos

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1

Kerékpár. 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 Kerékpár 1-2. évfolyam (6-7 év) Korcsoport: előkészítő 1 A kerékpársport tanulásának céljai az 1-2. évfolyamon Az együttműködés megteremtése az iskola és az ASI között. Az átmenet megkönnyítése a gyerekek

Részletesebben

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz

Torna (férfi) Cél: Előképző szakasz Torna (férfi) Évfolyam: 1-2. Korosztály: gyermek: 6-8. év Előképző szakasz Cél: A sportág megszerettetése. Sokoldalú képzés. Előkészítő mozgások megismertetése: rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlat

Részletesebben

Testi-lelki egészségért játékkal, mozgással

Testi-lelki egészségért játékkal, mozgással Beszterec Napsugár Óvoda Pedagógiai Programja Testi-lelki egészségért játékkal, mozgással Beszterec, 2013. I. Helyzetelemzés A közoktatásról szóló törvény, a kormány 137/1996. korm. rendelete és az Óvodai

Részletesebben

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5

Vízi fejlesztő program Módszertani segédlet TÁMOP 6.1.5 Szent-Györgyi Albert:"Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettrekész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni

Részletesebben

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Tájékoztató a Sporteszközök beszerzése - TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0920 tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán

A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar A távolugrás technikájának oktatása az általános iskolák alsó tagozatán 2014/2015. tanév I. félév Sólymos

Részletesebben

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához.

ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás középiskolai oktatásához. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék ATLÉTIKA (SMDLTE 2202) Gyakorlatok a gerelyhajítás

Részletesebben

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév

Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév BERZSENYI DÁNIEL PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Atlétika Diszkoszvetés oktatása Károly Roberta Testnevelő tanár Msc 2014/2015 II. félév A diszkoszvetés középiskolában oktatott technikája A középiskolában a tanulók

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202

Nyugat-magyarországi Egyetem. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. Sporttudományi Intézet. Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Rövidtávfutás, térdelőrajt középiskolai oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós A kislabdahajítás általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 KÉSZÍTETTE: PŐDÖRNÉ SZILOS

Részletesebben

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Atlétika. Súlylökés oktatása általános iskolában (SMDLTE 2202) 2011. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Dr. Koltai Miklós Atlétika Súlylökés oktatása általános

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolás oktatásának gyakorlatai Az atlétika gyakorlata és módszertana SMANTE 2202 Készítette: Kolontáry

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2015/2016. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2015/2016. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2015/2016. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára

Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára 1.sz. melléklet Sport XXI program 2016. Terematlétikai versenyrendszer U11 és U13 korosztály számára T1 Futások 1. Sprint váltó 1. A meghatározott létszámú csapat (8fő) egy 3m x 0,8m alapterületű területen

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb

Részletesebben

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai

A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A súlylökés általános iskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMANTE2202 Geröly Patricia G7AH72 A dolgozat szerkezete

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában

A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A magasugrás oktatása általános iskola felső tagozatában (Atlétika 2202) Készítette: Réti Pál Csaba FFT9X9 2014.

Részletesebben