Testnevelés és sport 1-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Testnevelés és sport 1-8. évfolyam"

Átírás

1 Testnevelés és sport 1-8. évfolyam Alapelvek, célok: A testnevelés és sport mozgásanyagának segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendık a közoktatásban résztvevı korosztályok fizikai és értelmi képességei. A Testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával - sajátosan összetett mőveltségi terület. A mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhetı el semmilyen kognitív funkció mőködtetése. A mőveltségi terület más mőveltségi területekkel összhangban ismereteket, meggyızıdéseket, értékítéleteket alakít ki az ember biológiai, pszichikai természetérıl. Képessé tesz a környezetben végbemenı változások egészségügyi jelentıségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és az életmód között. A higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt ki az egészség megırzésére és fenntartására. A gyermek fejlesztésében a testnevelés és sport mozgásanyagának pozitív élményekkel teli elsajátítása egyszerre cél és eszköz. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvetı viselkedési sémák alkalmazását segíti elı. Igényt kelt az esztétikus, szép test, a helyes testtartás kialakítására és fenntartására, az önálló testedzésre, sportolásra, a mozgásos önkifejezésre. Mindezek feltétele, hogy a tanulók ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. A sport és a testnevelés észrevétlenül alakítja a környezettudatos magatartást; óvó tájhasználat, épített természet védelme, káros szenvedélyek elleni küzdelem. A tanulók életkorából, akaratából és személyiségébıl adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres differenciálást, valamint a tanórai teljesítményének megítélésében az önmagukhoz mért fejlıdés szerinti értékelést. A mindennapos testedzés az életvitelszerő alkalmazás begyakorlásának leghatékonyabb eszköze. A testnevelés és sportoktatás eredménye nemcsak a tananyag valamilyen szintő elsajátítását, hanem az egészséges életmód és a testkultúra fejlesztését is jelenti. Ennek keretében a mozgáskultúra kialakításán túl a test edzettségi szintjének emelése, alakítása is fontos. Iskolánk sajátosságaiból adódóan, az idegrendszer fejlesztı szenzomotoros alapozó terápia mozgáselemeit 1-2. osztályokban beépítjük. Célok:

2 - A különféle pszichomotoros tevékenységek örömforrásként való megélése, a terhelések, fizikai igénybevételek elviselése, szabályok követése, a normák, a megmérettetés és az értékelés elfogadása és igénylése. -Fizikai állapotukkal való törıdés igénye, a mozgás életre szóló megszerettetése, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válása, melynek fenntarthatóságát a testmozgás során kialakítandó, az egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata biztosítja. - A tanulók képességeink egyénre szabott fejlesztése. - A tanulók kondicionális, koordinációs képességei és mozgásos cselekvésbiztonsága folyamatos fejlıdése - A sérült pszichikus funkciók fejlesztése, elsısorban azzal a hatással, amelyet a motoros tanuláson keresztül fejt ki a gondolkodásnak, mint pszichikus tevékenységnek korrigálásában, kompenzálásában, fejlesztésében. - a szocializációs, rehabilitációs folyamatok erısítése. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám : Éves óraszám :

3 Témakörök Témakör Évfolyamok Rendgyakorlatok x x x x x x Szervezési feladatok x x (rendgyakorlatok) Atlétika x x x x x x x x Torna x x x x x x x x Testnevelési és sportjátékok x x x x x x x x Természetben őzhetı sportok (választható) x x x x x x x x Úszás x x x x x Gimnasztika F o l y a m a t o s Könnyített testnevelés F o l y a m a t o s Testnevelés kompetencia elemei más mőveltség-és kompetenciaterületen: Anyanyelvi kommunikáció megfelelı szakszókincs ismerete, nyelvhelyesség, a közölt feladatoknál szövegértés, saját érveink megfelelı kifejtése. Helyes és kulturált nyelvhasználat a sportjáték közben. Matematika kompetencia számok, mértékek ismerete, ok-okozati összefüggések felismerése és megértése, összehasonlítás, szerialitások. Természettudományi kompetencia ismeretek sokaságának felhasználásával megérti a sportmozgások során lejátszódó folyamatokat. A természetben őzhetı sportok során a természet iránti szeretet, felelısség alakítása, a természet megbecsülése, gondozása Hatékony, önálló tanulás melyet sportmozgások tanulásánál is alkalmazni tud, felismeri, hogy a mozgások elsajátítása is egy tanulási folyamat. Fontos az önálló gyakorlásra, tanulásra serkentés. A testedzés szükségleteinek és lehetıségeinek felismerése. Szociális és állampolgári kompetencia saját mentális és fizikai egészségére vonatkozó ismeretek megszerzése, valamint az egészséges életvitelnek ebben játszott meghatározó szerepének a megértése. A sportban lévı kapcsolatok terén elengedhetetlen

4 a viselkedési és általános magatartási szabályok megértése, beilleszkedés a csoportba. Az együttmőködés, az egészséges versenyszellem kialakítása, ellenfél tisztelete, szabálykövetés, szabálytudat, tolerancia, alkalmazkodás, önzetlenség, segítségnyújtás, rugalmasság fejlesztése. Kezdeményezı képesség és vállalkozói kompetencia a kínálkozó lehetıség megragadása, ehhez szükséges képességek: szervezıkészség, irányítás, kommunikálás. Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség mozgáskultúra fejlesztése, az esztétikus, szép testtartás kialakításához való igény, a harmonikus mozgások élményszerő megélése (pl. zene, tánc). Ritmus, ütemezés, zenére végzett mozgás. Kiemelt fejlesztési feladataink: Testi, lelki egészség - Életvitelükben rendszeres fizikai aktivitásként sportjátékokat játszása, egészség-tudatos életmód kialakításának igénye, baleset megelızés. Mozgás a szabad levegın. Minél több szabadidı eltöltése sporttal önállóan, barátokkal, családdal, közös szabadidıs programok szervezése. Edzettség igényének kialakítása. Énkép, önismeret - Önmegismerés (alapvetı fizikai képességek), önfejlesztés (önmagukhoz mérten optimálisan), önkontroll, önfegyelem kialakítása. Saját mozgásérzékelés fejlesztése, biztonságérzet, bátorság kialakítása. A tanulás tanítása a mozgásos tevékenységek elsajátítása, illetve sportág-specifikus információk megtanulása (pl. szabályok). Minden esetben figyelembe kell venni az életkori és az egyéni jellemzıket. Módszertani ajánlás: Tanulási-tanítási eljárások: A testnevelés órák hatékonyságának egyik fontos feltétele a helyes módszerek megválasztása. A kisiskolások legfontosabb tevékenysége a játék, ezért kezdetben játékos-, utánzó mozgások végeztetésével segítjük a motoros képességek fejlıdését. A motiváló hatású tanulási környezet, a motoros fejlesztı eszközök, játékok felkeltik a tanulók érdeklıdését, a mozgás utáni vágyat, szeretetet. A mozgás szeretetének ébrentartását, pozitív attitőd kialakulását a tantárgy, a mozgás iránti sikeres együtt tanulás biztosítja. A társas-, csoportos-, csapat tanulásszervezési módok az együttmőködés, az egymás segítésének és az egymástól való tanulás örömének megtapasztalását teszik lehetıvé. Értékelés módja: Osztályozás 1-3. évfolyamban nincs, szövegesen értékeljük a tanulókat. Az iskolai testnevelés és sport eredményességének egyik fontos feltétele a tanulók teljesítményének, mozgáskultúrájuk fejlıdésének folyamatos mérése és értékelése. A mérés a Testnevelési Bizottság által készített teszt alapján történik ısszel és tavasszal, melynek értékelését a sajátos nevelési igényő (SNI-s) gyermekekre kidolgozott táblázat alapján végezzük. A teszt tartalmazza az alábbiakat:

5 1. Egyensúly teszt A vizsgált tényezı: általános egyensúly (nem kötelezı, de fontos, ezért vizsgáljuk) Egy lábon való egyensúlyozás megadott mérető gerendán 2. Ülésben elıre nyúlás (kötelezı) Vizsgálati tényezı: hajlékonyság Ülı helyzetben a lehetı legtávolabbra nyúlás. Szükséges: zsámoly, vonalzó, cm szalag 3. Helybıl távolugrás (kötelezı) Vizsgálati tényezı: explozív erı Álló helyzetbıl távolugrás. Eszköz: mérıszalag, kréta 4. SIT-UP teszt, felülések (kötelezı) A vizsgált tényezı: hasizom erı-állóképesség mérése Hanyattfekvésbıl felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig (db), az elsı kifáradásnál megállás. Maximális idıtartam: 4 perc. 5. Függés hajlított karral (kötelezı) A vizsgált tényezı: Funkcionális erı (a kar-, és váll izomerı állóképessége) Megtartani a hajlított karú helyzetet rúdon való függés közben perces futás Cooper teszt Vizsgálati tényezı: Kardio-respiratorikus állóképesség Vízszintes terepen, kijelölt pályán futás 12 percig. Fáradásnál meg lehet állni, de csak a teljesített köröket számoljuk. Esélyegyenlıség: A testnevelés differenciálási lehetıségei eltérnek más tárgyakétól. A tanulók motoros képességei nagyon különbözıek. Ezért nagyon fontos minden tanuló teljesítményének, mozgáskultúrája fejlıdésének folyamatos mérése és értékelése, és az ehhez igazodó differenciált nevelés, oktatás, fejlesztés. A differenciálás elsısorban a tanuló erınléti és mozgásállapota, esetleg a társuló fogyatékosság és teljesítési szint által történik. A könnyített testnevelés, gyógytestnevelés és az alapozó terápia egyéni differenciálást tesz lehetıvé. A tehetséges gyermekek számára pedig fontos a versenyeken való részvétel biztosítása.

6 Kialakítandó attitődök: Terápiás attitőd elfogadása A mozgáshoz való pozitív attitőd Együttmőködési attitőd, konfliktuskerülés Sportszerő attitőd Pozitív beállítódások: egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás VIII. Bevezetı - kezdı szakasz (1-4. évfolyam) Célok A tanulók mozgáskészségeinek, képességeinek egyénre szabott fejlesztése Az egészséges testi fejlıdés elısegítése, a testtartási rendellenességek kialakulásának megelızése A mozgásmőveltség fejlesztése. Az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása A motorikus képességek fejlesztése. A mozgásigény felkeltése és fenntartása. Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. A tudáshoz való egyenlı hozzáférés biztosítása Feladatok A kondicionális és koordinációs képességek, a mozgásos cselekvésbiztonság fejlıdéséhez szükséges feltételek biztosítása. Rendszeres mozgástevékenység. A különféle mozgások (futás, ugrások, dobások) alaptechnikájának, támasz- és függéshelyzetek elsajátítása.

7 Mozgásos játékkészség kialakítása. Testtartási, és mozgásos rendellenességek megelızése, illetve korrigálása. Állóképességük fejlesztése. Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Környezettudatosságra nevelés Tanulás tanítása Tudatosan és rendszeresen, egyéni gyakorlatvégzéssel, a könnyített testnevelésre szoruló tanulók megfelelı terheléshez való szoktatása. A kialakult kisebbségi érzés, gátlások ellensúlyozása. A fejlesztés fıbb területei: Kondicionális képességek: -Erı, gyorsaság és állóképesség Koordinációs képességek: -Mozgástanulás képessége -Mozgásalkalmazkodó képesség -Téri tájékozódó képesség -Kinesztézis -Erı állóképesség -Egyensúlyozó képesség -Ritmus képesség -Reakció képesség Esztétikai kifejezıképesség Együttmőködési képesség Habilitációs célú fejlesztési feladatok: Saját testérzékelés megalapozása, ezzel fejlesztve a megfigyelést, gondolkodást

8 Vizuális megfigyelıképesség fejlesztése (bemutatott mozgások utánzása) Egyensúlyérzék fejlesztése Bevezetı szakasz 1. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Javaslat az éves órakeret felhasználására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra a.) járásgyakorlatok b.) futásgyakorlatok c.) szökdelések, ugrások, d.) dobások 4. Torna; támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok Folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés Folyamatos 9. Úszás 30 óra

9 1. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások, szétszóródások. segédvonalnál. Szórt alakzat felvétele játékos formában. Testfordulatok ugrással, lábfejnyitással. Járás ütemtartással: tapsra, mondókára, énekre. Gimnasztika képesség: -Mozgástanulás képessége -Téri tájékozódó képesség -Kinesztézis -Erı állóképesség Izületi mozgékonyság Esztétikai kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) -Erı állóképesség Utánzó és játékos gyakorlatok. Alapállásban törzs-, kar- és lábmozgások. Testséma kialakítása; testrészek differenciált megismerése a velük valómozgásokon keresztül. A téri irányok alapvetı ismerete, ezekhez való mozgásos alkalmazkodás. Szenzomotoros integrációs gyakorlatok. A motorikus képességek általános és egyéniesített gyakorlatai. Különbözı testhelyzetekben végzett tartásjavító gyakorlatok. Egyszerő kéziszer-gyakorlatok: kézben labda, karika, szalag, tornabot. Bordásfal gyakorlatok: gerinc-deformitásokat megelızı gyakorlatok, hátsó-, és mellsılefüggésben is.

10 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés Ritmusképesség Hajítókészség fejlesztés Járások, futások: különbözı irányba, akadályok között, akadályokon meghatározott ütemben, variált testhelyzetben, kar- és lábtartással. Szökdelések és ugrások: helyben és haladással, páros- és egy lábon, akadályok között és felett. Felugrás páros lábbal zsámolyra kéztámasszal. Egyszerő dobások; eltérı mérető dobóeszközökkel (babzsák, kismérető gumilabda, maroklabda). Célbadobás- és rúgás, különbözı nagyságú labdákkal, vízszintes és függıleges célra.

11 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Izületi mozgékonyság Támasz és függésgyakorlatok; utánzó állatjárások talajon, egyenes és rézsútos padon. Haladás fel, le és oldalt bordásfalon kapaszkodással lépegetéssel. Egyensúlygyakorlatok: járások tornapad ülılapján; elıre, hátra, oldalt, meghatározott kar- és lábtartásokkal. Egyszerő talajtorna gyakorlatok: gurulóátfordulások a test hossztengelye körül, mindkét irányba. Guruló átfordulás elıre, hátra guggolásból guggolásba. Gyertya kartámasszal.

12 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési készség Egyénileg: labda fogása, feldobása, elkapása ölelı fogással, pattogtatása helyben. Párban: átdobás kétkezes alsóval. Testnevelési játékban: egyéni versengések elsajátított labdakezelési technikákkal, adogató, kidobó csoportjátékok. Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség -ritmusképesség Futó-, fogójátékok szabálymódosításokkal. Sor- és váltóversenyek sporteszközök beépítésével. Énekes és mondókás körjátékok.

13 Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség Tevékenység A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Téli sportok: Hóemberépítés, hógolyózás, hó-csata, célbadobás hógolyóval. Szánkózás. -reakció képesség Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok. Prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök alkalmazásával is.

14 Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Biztosítani kell a differenciált haladást. Vízhez szoktató gyakorlatok: Futás a vízben. Fogójáték. Beugrás a vízbe. Fogódzkodással a medence szélén lebegés. Lebegés a víz felszínén nyújtott testtel. Fogódzkodással mély belégzés, levegı visszatartása a víz alatt, majd kilégzés. Siklási kísérletek. Siklás társ segítségével. Siklás önállóan. Siklás a víz alatt folyamatosan. Követelmény: -A tanórai gyakorlás során használt jelek ismerete (taps, sípszó ) -Sorakozó, lépés, indulj, állj, oszolj vezényszavak értése, alkalmazása. -Az együttes tevékenység rendjének megtartásában az önfegyelem kialakulása. -Egyszerő (2 ütemő) gimnasztikai gyakorlatokat bemutatás utáni végrehajtása. -Járások, futások különbözı irányba, többféle (2-3) járás-, és futás típus megismerése. -Járás közben vezényszóra irány- és tempóváltás. -Néhány utánzó állatjárás megismerése. -Az életkorának és fizikumának megfelelı dobóeszköz ismerete és használata. -Labda elgurítása, elkapása 2-5m-rıl. -Tornapadon, bordásfalon mozgásbiztonság kialakulása. -Gurulóátfordulást elıre, hátra, guggolásból guggolásba.

15 -Sor-, és váltóversenyeken való részvétel. -Egy-két szabadidıs játék, énekes és mondókás népi körjáték ismerete. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, trambulin, polifoam, tornaszınyeg, zsámoly, karikák, labdák, karika, szalag, tornabot, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, nudli, úszódeszka

16 Bevezetı szakasz 2. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra a.) járásgyakorlatok b.) futásgyakorlatok c.) szökdelések, ugrások, d.) dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

17 2. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Mint az 1. osztályban és jelentésadás egyszerő formában. Járás ütemtartással. Sorakozás támponthoz, segédvonalak mentén. Nyitódások, zárkózások, vonal- és oszlopalakzatban. Testfordulatok, jobbra és balra, lábfejnyitással két ütem alatt. Járás ütemtartással, tapsra. Köralakítás kézfogással, járásban körszőkítéssel. Gimnasztika képesség: -Téri tájékozódó képesség -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság A kar támaszkodó képességének fejlesztése Kötetlen formában végrehajtott szabad- és kéziszer gyakorlatok: az elızı évben tanult mozgásformák, kar-, lábtartások, testhelyzetek. Határozott formájú 2 és 4 ütemő gyakorlatok. Szenzomotoros integrációs gyakorlatok. Testtartást javító gimnasztikai gyakorlatok. Tartás- és lábboltozat-javító gyakorlatok. Pad és bordásfal gyakorlatok (függések, kúszások, mászások, emelések, hordások, támaszok).

18 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ritmusképesség Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Járások: alakzatokban, különbözı lábtartással. Járás ütemtartással, második és negyedik ütemre tapssal vagy dobbantás feladatokkal, elıre, hátra és oldalra keresztlépésekkel. Járás dalra, esztétikus mozgással és testtartással. Járás helyben, járás rövid és nyújtott lépésekkel. Élénk és közepes ütemő járás, az átmenetek érzékelésével. Járás magas térdemeléssel helyben és tovahaladással. Játékok: tolvajlépés Futások: kötetlen, tartós futás, gyorsfutás, futás irányváltással: akadályok között, akadályok leküzdésével. Állórajt: induló láb megkötése nélkül. Ugrások: szökdelések: ugróiskola feladatai. Szökdelések egy és páros lábon, haladás elıre, hátra, oldalirányba. Kéztámasszal, páros lábbal felugrás

19 Hajítókészség fejlesztés zsámolyra. Természetes ugrásfeladatok: távolugrás helybıl és nekifutásból. Mélyugrás tornaszerekrıl. Magasugrás, merıleges nekifutással alacsony magasság felett. Dobások: Dobások kis és közepes mérető labdával távolba és célba. A hajító mozgás alakításával. Kislabda-dobás helybıl, helyes hajító mozdulattal. Célba dobás függıleges és vízszintes célra. Célzás és hajítás mozgó célpontra (guruló labda, karika, futótárs).

20 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Támasz- és függésgyakorlatok: helyváltoztatással állatjárások talajon és tornaszereken. Kúszások, csúszások, mászások tornapadon, akadályok alatt. Függeszkedés bordásfalon. Egyensúlygyakorlatok: vonalon, zsinóron, tornapad ülılapján, keskeny pallón, kar- és lábtartás váltásokkal. Torna jellegő gyakorlatok: gurulóátfordulás elıre, hátra, sorozatgurulások, tarkóállás

21 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : -Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Együttmőködési képesség Labdakészség Egyénileg: járás közben a labda feldobása és elkapása. Labdapattogtatás lassú elırehaladással. Labda lábbal rúgása. Labda falhoz dobása egykezes felsıvel. Párokban: különbözı testhelyzetekben labda átgurítása, dobása, rúgása társnak. Csoportban, testnevelési játékban: labda továbbítása adogatással, átdobással, rúgással, gurítással, sor- és váltóversenyekben. Egyéni versengések célba dobással, rúgással, pattogtatással.

22 Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Futó- és fogójátékok, nehezedı szabályokkal. Labdával végzett egyszerő testnevelési játékok megismert labdakezelési technikák beépítésével. Sor- és váltóversenyek; sportszerek és eszközök beállításával, hordásával. Együttmőködési készség Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Ugróiskola. Kötélgyakorlatok. (beugrással kettı tan. Hajtva ugrál) Hóemberépítés, hógolyóval célbatávolba dobás, hócsata. Szánkózás. Tollaslabdázás. Túrázás a természetben.

23 Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök alkalmazásával is. Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség Elızı feladatok, valamint: Hajóvontatás. Gombóc. Gyöngyhalász. Halacska. Siklási versenyek. Vízbeugrási versenyek.

24 Követelmény A biztonsági szabályok betartása. Az órán elhangzó utasítások és szakkifejezések megértése, ezeknek megfelelı cselekvés. A tanult sorakozási formák, alakzatok, menetgyakorlatok alkalmazása. A bemelegítı gyakorlatok végrehajtása bemutatás után. Gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra való képesség a futásgyakorlataiban. A hajító mozdulat kialakulása. Távolba- és a célba dobás különbségének érzékelése. Magasba és távolba történı ugrást megkülönböztetése. A labda birtokbavételének és továbbításának egyszerő kéz- és lábtechnikás megoldásainak ismerete. A tanult játékok nevének ismerete, tanári segítséggel a játékszabályok betartása. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, trambulin, polifoam, tornaszekrény, tornaszınyeg, zsámoly, karikák, labdák, ugrálókötél, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, tollasütı, vízi nudli, úszódeszka

25 Kezdı szakasz 3. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra e.) járásgyakorlatok f.) futásgyakorlatok g.) szökdelések, ugrások, h.) dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

26 3. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozás, nyitódás, zárkózás: eltérı távközök kialakítása. Testfordulatok helyben. Járás ütemtartással: az ütem fokozatos felvétele, megállás, megindulás két ütem alatt.. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság Ritmus képesség Határozott formájú szabadgyakorlatok: helyes ütemben, pontos kivitelezéssel végrehajtott 2-4 ütemő kar-, láb-, törzsgyakorlatok. Társas és kéziszer gyakorlatok: a 2. évfolyamon tanult mozgáselemek végrehajtása nehezedı feltételek között (medicinlabda, 1 kg-os kézi súlyzó, gumikötél). Játékos képességfejlesztı gyakorlatok zenére. Táncos elemek, mozdulatok.

27 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés Ritmusképesség Hajítókészség fejlesztés Járások alakzatformálással. Futások: kitartó- és gyorsfutás, állórajt. Irány- és iramváltások, akadályfutások. Rajtversenyek állórajttal. Futóiskola. Ugrások: Magasugrás próbálgatása lépı technikával, rézsútos nekifutással, alacsony magasság felett. Távolugrás guggoló technikával, elugró sávból. Sorozatugrások. Dobások: Különféle labdával és dobásmóddal célba. Kislabda-dobás helyes kidobó-terpeszbıl, erıteljes hajító mozdulattal távolba.

28 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Izületi mozgékonyság A kar támaszkodó képességének fejlesztése Mozgásszabályozó képesség Gyakorlatok támaszban: állatjárások, ferde tornapadon, átszökkenések kéz segítségével tornaszerrıl tornaszerre. Fel-, le- és átmászások sportszerrıl sportszerre. Függésben és függıállásban bordásfal gyakorlatok, vándormászás, kézenállás elıkészítése kéztámasz, lábfejakasztgatás. Egyensúlygyakorlatok (járások és fordulatok) tornapadon kijelölt kar- és lábtartásokkal (1 zsámoly magasságában is). Torna jellegő gyakorlatok talajon: különféle kiindulási helyzetbıl gurulóátfordulás elıre, hátra. Tarkónállás közben lábterpesztés, lábhajlítás és nyújtás, biciklizés lábbal. Híd, mérleg, kézenállási kísérlet. Szekrényugrás: kéztámasszal felugrás guggolásba, leugrás nyújtott testtel. Mélyugrások: a magasság fokozatos növelésével mélyugrások tornaszerekrıl, célkarikába is.

29 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Járásban és lassú futásban labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok. Labdapattogtatás mindkét kézzel. Párokban labdaátadások egy és két kézzel. Labdaiskola feladatai falnál, labdakezelési elemi technikák beépítése játéktevékenységben.

30 Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Futó- és fogójátékok taktikus elemek beemelésével. Sor- és váltóversenyek nehezedı feltételekkel. Labdás játékok könnyített szabályokkal: egyéni versengések. Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Ugróiskola. Kötelezés. Ugrókötél gyakorlatok. Tollaslabdázás. Gyalogtúrák, természetjárás. Téli foglalkozások: hóemberépítés, célba dobás hógolyóval, szánkózás.

31 Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Tevékenység Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok. Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Siklás a víz alatt folyamatosan, közben levegıvétel. Alagútbújás. Búvárok, delfinugrások.

32 Követelmény Az utasítások megértése és végrehajtása menetgyakorlatok közben. A tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtására való törekvés. Gyors indulásokra, irány- és iramváltásokra való képesség a futásgyakorlataiban A maximális futósebesség elérése rövidtávon. Ugrásoknál a fel-, le-, elugrás technikájának elsajátítása. Labdavezetési elemi technikák elsajátítása. Talajtorna elemek végrehajtása. Egyfajta szekrényugrás végrehajtása segítségnyújtás mellett. A labda méretéhez, súlyához, a repülı labda útjához, ívéhez, irányához, sebességéhez való alkalmazkodás Játékhelyzetnek megfelelı helyezkedés. Mellig érı vízben való biztonságos mozogás. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli,

33 Kezdı szakasz 4. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör Témakör Óraszám sorszáma 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika 30 óra i.) járásgyakorlatok j.) futásgyakorlatok k.) szökdelések, ugrások, l.) dobások 4. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, torna 30 óra 5. Labdás gyakorlatok 15 óra 6. Testnevelési és sportjátékok folyamatos 7. Természetben őzhetı sportok 6 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

34 4. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások, nyitódások, zárkózások segédvonalak nélkül. Fejlıdések járás közben. Menetelés ütem- és lépéstartással, lépésváltás megkísérlése. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság Ritmus képesség Határozott formájú szabad-, társas-, kéziszer-, pad- és bordásfalgyakorlatok az ismétlésszám fokozatos növelésével. Gyakorlatok ritmusra, zenére ismert mozgáselemek alkalmazásával, táncos kivitelezéssel.

35 Atlétika (járásgyakorlatok, futásgyakorlatok, szökdelések, ugrások, dobások) Ritmusképesség képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Járások alakzatban, különbözı lépésmóddal, akadályok között, fölött és tempóban. Futások nehezített mesterséges akadályok között, irány-, iramváltásokkal, fordulatok beiktatásával. Futóiskola feladatai. Iramfutás állórajttal. Szökdelések páros, egy és váltott lábon. szökdelések elıre, hátra és oldalra ritmusváltoztatásokkal. Ugrások fel-, le- és átugrások, mélyugrások akadálypályán differenciáltan. Magasugrás, lépı technikával, nekifutás 45 o -os szögbıl, a lendítıláb rögzıdése, alacsony magasság felett differenciáltan. Távolugrás guggoló technikával, elugró sávból, közepes távú és tempójú nekifutással. Dobások: kislabda-hajítás kidobó terpeszbıl, helyes hajító mozdulattal távolba. Célzó feladatok eltérı mérető dobóeszközökkel.

36 Torna (támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, talajtorna jellegő gyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése Mozgásszabályozó képesség Mozgástanulási képesség Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Izületi mozgékonyság Támaszgyakorlatok: padon, szekrényen: fokozatos magasság- és lejtésemeléssel. Függésgyakorlatok bordásfalon feladatkombinációk alkalmazásával. Győrőn hintázás. Kötélmászási kísérlet: helyes mászó kulcsolás, félmagasság. Egyensúlygyakorlatok: járás zsinóron (labirintus) padon (50 cm), padmerevítı gerendáján, ferde padon meghatározott kar-, és lábtartásokkal, beiktatott leguggolással, fordulattal. Egyszerő gyakorlatok K.T.K.-en: függeszkedések, átfordulások, átmászások, mélyugrások. Talajtorna: elemfőzések, gurulóátfordulás elıre, hátra, tarkónállás, híd, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézenállás segítıvel, sorozatgurulások.

37 Labdás gyakorlatok Koordinációs képesség : Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési képesség Adogatás párokban: álló helyzetben, mozgásban: járásban és lassú futásban, irányváltoztatásokkal végzett labdavezetési és labdaadogatási gyakorlatok. Labdás sportjátékok elıkészítése elemi szinten: technikai és taktikai megoldások gyakoroltatása játék közben. Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Sor- és váltóversenyek. Labdás testnevelési és sportjátékok könnyített szabályokkal. Küzdıfeladatok, játékok: húzásoktolások, emelések-hordások, párban, csoportban. Együttmőködési készség

38 Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatók a sportágak és sporteszközök. Ugróiskola. Kötelezés. Ugrókötél gyakorlatok. Tollaslabdázás. Gyalog túrák, természetjárás. Téli foglalkozások: hóemberépítés, célba dobás hógolyóval, szánkózás. Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok (önálló gyakorlással).

39 Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Elızı évi feladatok, valamint: Hajóvontatás. Szilvás gombóc. Gyöngyhalász. Halacska. Siklási versenyek. Vízbeugrási versenyek. Követelmény Az utasítások végrehajtása menetgyakorlatok közben. A tanult mozgásformák, gyakorlatok esztétikus, koordinált végrehajtása. Egyéni teljesítmény növekedése. 4-6 perces futás egyenletes iramban, vagy futómozgást tartalmazó tevékenység. Maximális futósebesség elérése rövidtávon, majd a sebesség minél hosszabb ideig történı tartása. Állórajtból indulás, ugrásoknál hangsúlyozott elrugaszkodás. Találatszám növekedése célba dobásoknál, távolba dobásoknál pedig az egyéni eredmény. Tanult talajtorna elemekbıl összeállított egybefüggı talajgyakorlat végrehajtása tanári segítséggel. Egyfajta szekrényugrást végrehajtása, segítségnyújtás mellett. A labda méretéhez, súlyához, a repülı labda útjához, ívéhez, irányához, sebességéhez való alkalmazkodás. Egy számára megfelelı labdafogás-, elkapás-, birtoklás alkalmazása feladathelyzetben és játékban. Játékhelyzetnek megfelelı helyezkedés, a játék közbeni kudarcok elviselése. Mellig érı vízben való biztonságos mozgás. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli

40 Alapozó szakasz (5-6. évfolyam) Célok Az egészséges testi fejlıdés elısegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása. A változatos mozgásformák alkalmazási készségének fejlesztése, az alapvetı mozgásmőveltség igényének felkeltése. A tanulók cselekvésbiztonságának fokozása, a motorikus képességek fejlesztése. Az egészséges életmód és rendszeres fizikai aktivitás igényének megalapozása. Feladatok Alapvetı fizikai képességek, az egyensúlyérzék, a koordinációs készség fejlesztése. Néhány sportjáték szabályainak és technikájának ismerete, gyakorlása. képességek, a mozgásos cselekvésbiztonság fejlıdéséhez szükséges feltételek biztosítása. Izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó képességük fejlesztése. Testtartási, és mozgásos rendellenességek megelızése, illetve korrigálása. Tudatosan és rendszeresen egyéni gyakorlatvégzéssel, a könnyített testnevelésre szoruló tanulók a megfelelı terheléshez való hozzászoktatása. A kialakult kisebbségi érzést, gátlásokat.

41 5. évfolyam Óraszám: 111 óra /év 3 óra / hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok Folyamatos 2 Gimnasztika Folyamatos 3. Atlétika a.)futások b.)ugrások 25 óra c.)dobások 4. Torna a.) talajtorna b.) támaszugrások 25 óra c.) függésgyakorlatok d.)egyensúly gyakorlatok 5. Sportjátékok a.) kosárlabda b.)zsinórlabda 20 óra c.)labdarúgás 6. Testnevelési és sportjátékok a.)futó-, fogó játékok. b.)labdás testnevelési játékok 6 óra c.) küzdıjátékok 7. Természetben őzhetı sportok 5 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

42 5. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások, nyitódások, zárkózások vezényszóra, sor- és oszlopalakzatban térforma felvételéhez, elbontásához. Menetelés ütem- és lépéstartással. Megindulás, megállás két ütem alatt. Fejlıdések kettes oszlopba, állás és járás közben vezényszóra. Testfordulatok járás közben: jobbra és balra fordulások, valamint hátraarc végzése. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség Izületi mozgékonyság -Egyensúlyozó képesség -Ritmus képesség Határozott formájú, 4-8 ütemő szabadgyakorlatok. Különbözı testhelyzetekbıl, a felsı és az alsó végtag, a törzs gyakorlatai. Nagy izomcsoportok erejét növelı összetett gimnasztikai gyakorlatok. Társas gyakorlatok: testrészfogással, párban, kisebb csoportokban. Társhordások. Kéziszer gyakorlatok: tornabottal, ugrókötéllel, medicinlabdával. Egyensúlygyakorlatok. Gyakorlatok zenére egyszerő táncos elemek beépítésével.

43 Atlétika (futások, ugrások, dobások) Ritmusképesség képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Járások: elıre, hátra, akadályok kerülésével. Futások: kitartó, gyors- és iramfutások: a futóiskola feladatainak beiktatásával. Ugrások: távolugrás guggoló technikával, elugró sávból. Magasugrás, lépı technikával tetszıleges oldalról a fejlettség és adottság szerint. Dobások: kislabda dobás távolba, rövid nekifutással. Célba dobás vízszintes és függıleges célra, eltérı nagyságú és súlyú labdával.

44 Torna (talajtorna, támaszugrások, függésgyakorlat, egyensúlygyakorlat) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség -Mozgástanulási képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése. Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség Esztétikai és mővészeti tudatosság és kifejezıképesség. (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Támaszugrások szekrényen: zsugorkanyarlat a szekrény 3. fokán. Bátorugrás differenciáltan, fejlettség szerint. Egyszerő talajtorna elemek különbözı kiindulási helyzetbıl: gurulóátfordulás elıre, hátra, tarkónállás. Kézenállás, kézen átfordulás oldalt: elıkészítı és rávezetı gyakorlatai segítséggel. Függéshelyzetek és gyakorlatok bordásfalon, lábemelések, törzserısítı gyakorlatok. Győrőn, kiegészítı tornakészleten: húzódzkodások, lengések, hintázások.

45 Sportjátékok Koordinációs képesség : Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési képesség Kosárlabdázás, labdarúgás könnyített szabályokkal: alaptechnikák elsajátítása labdával és labda nélkül. Zsinórlabda: alaptechnikák elsajátítása. Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Együttmőködési készség Futó- és fogójátékok, szabálymódosításokkal. Sor- és váltóversenyek kéziszerek, akadályok beiktatásával. Labdás sportjátékok: házi szabályokkal. Küzdıfeladatok és játékok: társ-társ ellen.

46 Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Asztalitenisz és tollaslabda: Alapvetı technikai elemek. Gördeszka: Használatával kapcsolatos tudnivalók. Roller. Téli sportok: szánkózás, korcsolyázás. Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Testtartást javító és korrigáló gyakorlatok egyénre szabottan, valamint a testnevelés tantervben a nem ellenjavallt tananyagok.

47 Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Úszásnem: mellúszás. A mellúszás elıkészítése. Siklások eszközzel és eszközök nélkül. Mellúszás kar- és lábtempójának gyakorlása eszközzel és eszköz nélkül. Mellúszás kar- és lábtempójának összekapcsolása. Úszás benntartott fejjel, majd helyes levegıvétellel. Vízi játékok. Követelmény A tanult gyakorlatok, feladatok eredményes végrehajtásához szükséges szakkifejezések, utasítások megértése, alkalmazása. A szervezést elısegítı gyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Mozgáslehetıségek ismerete az egyes sportszereken. 4 ütemő gimnasztikai gyakorlatok eszközzel való végrehajtása. Futások, járások különbözı formáinak ismerete. 6-8 percig tartó gyors és kitartó futás. Az ugrások jellemzı mozgásösszetevıinek elsajátítása, alkalmazása fejlettségének megfelelıen. A hajító mozdulat pontos kivitelezése. Ugrások végrehajtása bátor nekifutásokkal. Statikus és dinamikus egyensúlyérzék fejlıdése. A megszerzett labdakészség alkalmazása a megismert szabályok szerint. Játékokban való aktív részvétel. Mellúszás elsajátítása. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli

48 6. évfolyam Óraszám: 111 /év 3/hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok folyamatos 2. Gimnasztika folyamatos 3. Atlétika a. futások b. ugrások 25 óra c. dobások 4. Torna a. talajtorna b. támaszugrások c. függésgyakorlatok d. egyensúlygyakorlatok 25 óra Sportjátékok 5. a.) kosárlabda b.) zsinórlabda c.) labdarúgás 20 óra

49 6. Testnevelési és sportjátékok a.)futó-, fogó játékok. b.)labdás testnevelési játékok c.) küzdıjátékok 6 óra 7. Természetben őzhetı sportok 5 óra 8. Könnyített testnevelés folyamatos 9. Úszás 30 óra

50 6. évfolyam Rendgyakorlatok Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Nyitódások és zárkózások, fejlıdések és szakadozások járás közben: a tér- és távköz pontos felvétele. Testfordulatok: jobbra, balra, hátraarc két ütemben. Menetelések: átmenet járásból, futásból, ütemre, lépéstartással menetelésbe, majd kétütemő megállás. Gimnasztika képesség: -Kinesztézis -Erıállóképesség -Ritmus képesség Kötetlen és határozott formájú, ütemő szabadgyakorlatok szer nélkül és kézi szerekkel: egyénileg, párban, sportszerhez kapcsolódva (bordásfal, pad). Testtartást javító, erısítı, nyújtó, lazító hatású és légzı gyakorlatok (mellkasi, hasi légzés). Gyakorlatok zenére.

51 Atlétika (futások, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Futások: kitartó futás 6-8 percig, közbeiktatott akadálykerülések, alkalmazott futóiskola feladatai. Iram- és gyorsfutások: állórajttal, térdelırajttal. Rajt- és futóversenyek. Ugrások: ugró- és szökdelı iskola. Távolugrás guggoló technikával elugró sávból, teljes rohammal: az elrugaszkodó láb bevésése. Magasugrás: lépı technikával, optimális nekifutási szögbıl, lendítıláb bevésése. Dobások: kislabda dobás rövid nekifutással, a kitámasztás, a csípıforgatás bevésése fejlettség szerint.

52 Torna (talajtorna, támaszugrások, függésgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok) képesség: -Erı állóképesség -Mozgásalkalmazkodó képesség -Mozgástanulási képesség A kar támaszkodó képességének fejlesztése. Esztétikai kifejezıképesség (esztétikai érzék, szép, pontos végrehajtás.) Statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség. Talajtorna: statikus és dinamikus elemek tökéletesedı technikával, zsugorfejenállás. Dinamikus elemek, különbözı kiindulási és befejezı helyzetekben, kézenállás bordásfalnál. Elemkapcsolások. Támaszugrások padon és 3-4 részes szekrényen: függıleges leugrás, repülés közben lábfelhúzás, terpesztés, testfordulat fejlettség szerint differenciáltan. Zsugorkanyarulati átugrás tetszıleges oldalra. Bátorugrás a fejlettségnek megfelelıen. Függésgyakorlatok K.T.K-en. Egyszerő elemek érintı magas győrőn: fészek, zsugortestő lefüggés. Egyensúlygyakorlatok 2 zsámolyra tett tornapad merevítı gerendáján: járások elırehaladással, láb-, kartartással, mélyugrások kapcsolásával.

53 Sportjátékok Koordinációs képesség : Mozgástanulási képesség -Reakció képesség -Téri tájékozódó képesség Labdakészség Együttmőködési képesség Labdarúgás, kosárlabdázás nehezedı technikával: labdavezetés, irány- és iramváltásokkal, labdaátadások lábbal, illetve egy és két kézzel álló és mozgó társnak, védekezés, támadás játékhelyzetben, kapura rúgás, kosárra dobás alaptechnikával. Sportjáték szabálybıvüléssel. Zsinórlabdázás: alapvetı játékelemekkel, csökkentett játéktéren, gumilabdával, sportági labdával, házi szabályokkal.

54 Testnevelési és sportjátékok képesség: -Reakció képesség -Játékkészség -gyorsasági koordinációs képesség Együttmőködési készség Futó- és fogójátékok: betartandó feladatbıvítésekkel. Labdás testnevelési játékok: számfeladatok, labdaterelések kézzel, lábbal, fejjel, eszközzel. Küzdıjátékok: húzások-tolások párokban és csoportokban, test-test ellen, eszköz beiktatásával. Természetben őzhetı sportok képességek: -Erı állóképesség -gyorsasági állóképesség -reakció képesség Együttmőködési készség A helyi lehetıségek függvényében választhatóak a sportágak és sporteszközök. Asztalitenisz: Az 5. osztályban tanult technikai továbbfejlesztése, gyakorlása. Tollaslabda: háló felett, tenyeres és fonákütés, felütés és lecsapás. Gördeszka : Alaptechnikák Roller. Téli sportok: szánkózás. Társ húzása, tolása.

55 Könnyített testnevelés Koordinációs képességek: -Mozgástanulási képesség Izületi mozgékonyság Tartás- és mozgásjavító, -korrigáló gyakorlatok egyénre szabottan, valamint a testnevelés tantervben a nem ellenjavallt tananyagok. Úszás képességek: -Mozgástanulási képesség -Erı állóképesség -Felgyorsulási képesség. -Gyorsasági állóképesség -Reakció képesség Koordinációs feladatok járások, futások, szökdelések, vízbe ugrások.. Siklás gyakorlatai eszközzel és eszköz nélkül. Mellúszás: kar és lábtempó.összehangolása, tökéletesítése. Úszás benntartott fejjel, majd helyes levegıvétellel. Vízi játékok.

56 Követelmény A tanult gyakorlatok, feladatok eredményes végrehajtásához szükséges szakkifejezések, utasítások megértése, alkalmazása. A szervezést elısegítı gyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. 4 ütemő gimnasztikai gyakorlatok eszközzel való végrehajtása. 6-8 percig tartó gyors és kitartó futás. Az ugrások jellemzı mozgásösszetevıinek elsajátítása, alkalmazása fejlettségének megfelelıen. A hajító mozdulat pontos kivitelezése. Ugrások végrehajtása bátor nekifutásokkal, erıteljes elrugaszkodással, esztétikus kivitelezéssel. Statikus és dinamikus egyensúlyérzék fejlıdése. A labda birtokbavételének és továbbításának legegyszerőbb változatainak kézzel, lábbal való elsajátítása. A tanult technikai elemek játék közbeni alkalmazása. Játék közben tartós figyelem, összpontosítás és gyors reagálás képessége. Mellúszás technikájának tökéletesítése. Javasolt eszköz: Bordásfal, pad, polifoam, tornaszınyeg, tornaszekrény, zsámoly, magasugró állvány és léc, karikák, labdák, ugráló kötél, zsámolyok, stabilitás tréner, multiaktív félgömb, úszódeszka, vízi nudli

57 Fejlesztı szakasz (7-8. évfolyam) Célok Az egészséges testi fejlıdés elısegítése, a tanulók egészséges életmódra szoktatása alapvetı mozgáskészségek, fizikai képességek aktivizálásával, a mozgáskultúra kialakításához, a sport megszerettetéséhez. A tanulók helyzetfelismerı képességének, valamint a változó körülményekhez, feladathelyzetekhez való alkalmazkodási képességének javítása. A természetes mozgások eredményes alkalmazása lehetıvé teszi a motoros képességek optimális fejlesztését. A szociális és jellemtulajdonságok, a közösségi és csapatmunka, a társakkal való aktív együttmőködés erısítése. Feladatok Az atlétikai alapmozgások technikai gyakorlása. Mozgásmőveltséget fejlesztı gyakorlatok. Zenés gimnasztikai gyakorlás. Sportjátékok és testnevelési játékok gyakorlása, szabályok betartása, alkotása. Az alapvetı játékelemek rögzítése, támadási és védekezési megoldások bıvítése a kosárlabda, a röplabda és a labdarúgás keretében. Az egészséges életmód szokásainak alkalmazása. Rendszeres testedzés. Sportolás természeti környezetben. Részvétel helyi és iskolák közötti versenyeken, ügyességi vetélkedıkön. A vízbiztonság automatizálása. A mell- és a gyorsúszás gyakorlása. A sportolás higiéniai teendıinek rendszeres elvégzése.

58 7. évfolyam Óraszám: 111 /év 3óra/hét Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakör sorszáma Témakör Óraszám 1. Rendgyakorlatok folyamatos 2. Gimnasztika folyamatos 3. Atlétika a.)futások b.)ugrások 25 óra c.)dobások 4. Torna a.) talajtorna b.) függésgyakorlatok 25 óra c.) győrő d.) egyensúly 5. Testnevelési és sportjátékok a.) sportjátékok; labdarúgás, kosárlabda b.) röplabdázás c.) küzdıjátékok 26 óra 6. Természetben őzhetı sportok 5 óra 7. Könnyített testnevelés folyamatos

59 7. évfolyam Rendgyakorlatok 8. Úszás 30 óra Együttmőködési képesség Koordinációs képesség: -Téri tájékozódó képesség Ritmusképesség Sorakozások: kétsoros vonalba, kettes oszlopba. Alakzatok, alakzatváltások: félkör-, köralakítás vonalból, oszlopból. Sorbontások, fejlıdések párokban, járásban. Menetelések átmenetek: járásból, futásból. Testfordulatok járás, futás közben. Gimnasztika képesség: -Erıállóképesség -Ritmus képesség 4-8 ütemő szabadgyakorlatok: alapformák, összetett gimnasztikai elemek. Mozgás közben végzett szabadgyakorlatok: járásban, lassú futásban. Páros, társas, kéziszerrel, sporteszközhöz kapcsolódva végzett bemelegítı gyakorlatok. Légzı gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

60 Atlétika (futások, ugrások, dobások) képesség: -Mozgásalkalmazkodó képesség -Reakció képesség -Téri tájékozó képesség -Gyorsasági állóképesség -Ugróképesség és dinamikus egyensúlyozó képesség fejlesztés -Erı állóképesség -Gyorsasági koordináció képesség Hajítókészség fejlesztés Lendületszerzés, kidobás összekapcsolásának képessége Futások kerüléssel, átugrással, jelre végzett feladatokkal, fokozódó tempóban, növekvı idıtartamig, váltással. Álló- és térdelırajt: rajtversenyek. Ugrások: helybıl, sorozatban. Távolugrás guggoló technikával, elugró deszkáról, közepes és teljes rohammal. Magasugrás: lépı technikával, optimális ellapulás és lendítés fejlettség szerint. Dobások: kislabda-hajítás.keresztlépéssel, lendületes nekifutás után távolba: keresztlépés, kitámasztás, csípıforgatás, kidobószög, utánlépés. Súlylökés tömött labdával (1, 2 kg), oldalfelállással.

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

vi

vi v 目 錄 前 言 四 字 經 全 第 一 品 源 1 第 二 品 法 39 第 三 品 勢 79 第 四 品 意 103 第 五 品 氣 123 第 六 品 美 147 附 錄 一 饒 宗 頤 推 薦 的 經 典 臨 摹 範 本 184 二 饒 宗 頤 中 國 夢 當 有 化 作 為 188 三 參 考 書 目 191 vi 四 字 經 全 四 字 經 全 vii 第 一 品 源 書 法 漢 字

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

Részletesebben

new_born_with_EB

new_born_with_EB 大 疱 性 表 皮 松 解 症 新 生 儿 1. 导 言 一 个 患 有 或 疑 似 EB 的 新 生 儿 来 到 这 个 世 界 上, 就 像 其 他 婴 儿 一 样, 需 要 特 别 的 活 动 空 间 安 全 食 物 亲 密 关 系 和 有 新 鲜 刺 激 的 环 境 由 于 他 们 皮 肤 脆 弱, 宝 宝 也 需 要 专 业 的 医 疗 和 护 理 宝 宝 的 头 几 天 总 是 令 人

Részletesebben

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc

Microsoft Word - WZTU767-1870-199607.doc 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 逆 作 法 施 工 技 术 研 究 邓 明 胜 ( 中 国 建 筑 七 局 五 公 司 ) [ 摘 要 ]: 介 绍 高 层 及 超 高 层 建 筑 装 饰 工 程 半 逆 作 法 和 全 逆 作 法 施 工 技 术 的 原 理 施 工 组 织 及 运 作 程 序 [ 关 键 词 ]: 装 饰 工 程 高 层 及 超 高 层 半 逆 作 法 全 逆 作

Részletesebben

百度文库上传模板

百度文库上传模板 人 大 国 际 政 治 考 研 报 考 复 习 指 导 (2) 真 题 参 考 书 本 文 目 录 一 2016 年 人 大 国 际 政 治 专 业 考 研 真 题 分 析 二 人 大 国 际 政 治 专 业 考 研 专 业 课 复 习 参 考 书 ( 育 明 教 育 权 威 推 荐 ) 三 人 大 国 际 政 治 专 业 考 研 考 试 内 容 招 考 统 计 四 人 民 大 学 国 际 关 系

Részletesebben

(譯本)

(譯本) 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 一 二 年 五 月 十 八 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 466 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 梁 焯 輝 先 生 主 席 黄 仕 進 教 授 副 主 席 何 培 斌 教 授 許 智 文 教 授 劉 文 君 女 士 李 律 仁 先 生 陸 觀 豪 先 生 陳 祖 楹 女 士 張 孝 威 先 生 何 立

Részletesebben

上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 理 财 资 金, 则 客 户 面 临 产 品 期 限 延 期 调 整 等 风 险 8. 信 息 传 递 风 险 : 上 海 农 商 银 行 将 按 照 本 说 明 书 有 关 信 息 公 告 的 约 定, 进 行 产 品 信 息 披 露 客

上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 理 财 资 金, 则 客 户 面 临 产 品 期 限 延 期 调 整 等 风 险 8. 信 息 传 递 风 险 : 上 海 农 商 银 行 将 按 照 本 说 明 书 有 关 信 息 公 告 的 约 定, 进 行 产 品 信 息 披 露 客 上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 鑫 意 理 财 福 通 日 鑫 H14001 期 人 民 币 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 尊 敬 的 客 户 : 由 于 理 财 资 金 管 理 运 用 过 程 中, 可 能 会 面 临 多 种 风 险 因 素, 因 此, 根 据 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 相 关 监 管 规 定 的 要 求, 在 您 选 择

Részletesebben

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Részletesebben

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Részletesebben

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Részletesebben

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Részletesebben

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Részletesebben

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Részletesebben

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Részletesebben

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生 共 青 团 工 作 简 报 2011 年 第 1 期 共 青 团 大 连 海 洋 大 学 委 员 会 团 学 要 闻 : 导 读 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 我 校 在 大 连 市 大 学 生 创 新 创 意 作 品 大 赛 中 取 得 佳 绩 校 团 委 召 开 学 生 干 部 思 想 动 态 座 谈 会 校 团 委 组 织 开 展 弘 扬 雷 锋

Részletesebben

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆 新 北 巿 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 自 然 生 活 科 技 領 域 七 年 級 第 三 次 定 期 考 查 試 卷 班 別 : 座 號 : 姓 名 : 測 驗 說 明 1. 範 圍 : 康 軒 版 第 一 冊 5-1~6-5 2. 本 題 目 卷 兩 張 雙 面 共 3 頁 3. 全 部 試 題 共 44 題, 皆 為 單 一 選 擇 題, 請 以 2B 鉛

Részletesebben

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動

3. 透 過 團 體 小 組 分 別 設 計 出 一 套 自 行 車 伸 展 操 4. 教 師 介 紹 騎 乘 自 行 車 上 座 方 法 煞 車 及 踩 踏 等 要 領. 練 習 自 行 車 運 動 中 基 本 的 上 座 平 衡 直 行 轉 彎 煞 車 等 動 作 ( 二 ) 自 行 車 運 動 普 通 高 級 中 學 新 課 程 體 育 科 教 學 資 源 研 發 單 元 設 計 理 念 架 構 一 單 元 名 稱 : 戶 外 活 動 ( 自 行 車 ) 二 適 用 對 象 : 高 一 三 教 學 節 數 : 二 節 (100 分 鐘 ) 四 教 學 目 標 設 計 者 : 田 珮 甄 / 景 美 女 中 能 瞭 解 自 行 車 的 歷 史 背 景 裝 備 服 裝 及 競 賽 種 類, 透

Részletesebben

学做一体手册,餐饮.doc

学做一体手册,餐饮.doc 流 程 化 用 流 程 优 化 制 度 化 用 制 度 规 范 工 具 化 用 工 具 执 行 范 例 化 用 范 例 演 示 黑 龙 江 职 业 学 院 酒 店 管 理 团 队 编 制 自 助 餐 工 作 流 程 及 注 意 事 项 一 餐 前 工 作 流 程 1 摆 放 餐 具 上 午 10:30 分 以 前, 将 消 毒 好 的 餐 具 摆 放 在 餐 厅 内 的 消 毒 柜 中 按 照 字

Részletesebben

9-1909743-20160311-yy.xls

9-1909743-20160311-yy.xls 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 职 位 性 质 单 位 层 级 职 位 名 称 职 位 简 介 招 录 人 数 1 2 3 4 5 岳 阳 市 残 疾 人 联 合 会 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 参 照 管 理 的 人 民 团 体 和 市 州 直 群 众 团 体 科 员 财 务 工 作 科 员 报 考 人 员

Részletesebben

1 2 册 3 4 5 6 7 8 2 3 4 234 5 15 6 5 5 5 14 14 ( )4 ( ) 15( )6 ( ) 5 5 14 14 9 10 11 2 8 8 16 3 1 4 2 8 8 16 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 4 4 3 6 5

Részletesebben

穨finaldiss.doc

穨finaldiss.doc 84 1004 999 1001 271 955 971 994 1021 272 1066 273 1137 85 274 1037 1038 275 1983 3044 276 277 3947-3948 86 278 279 3948 280 87 281 83 88 282 283 4194-4196 284 285 4558-4559 89 1007 286 746-747 1009-1010

Részletesebben

http://www.cyut.edu.tw/~recruit http://www.cyut.edu.tw/~recruit 93 14 93 14 () 2B 2B 逹 逹 25.7cm 36.4cm A B C D E F G H I J K L M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X Y Z

Részletesebben

第十二章 角色转换 走向成功

第十二章  角色转换 走向成功 第 十 一 章 教 学 目 的 通 过 该 章 使 大 学 生 掌 握 与 就 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 就 业 权 利 意 识, 掌 握 就 业 权 益 的 内 涵 特 点 和 基 本 内 容, 引 导 学 生 防 范 就 业 陷 阱, 正 确 处 理 和 用 人 单 位 的 各 种 纠 纷, 能 使 用 法 律 武 器 维 护 自 身 合 法 权 益 教 学 内 容 第 一 节

Részletesebben

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章

國立和美實驗學校103學年度第1次教師甄選簡章 國 立 和 美 實 驗 學 校 105 學 年 度 第 1 次 教 師 甄 選 簡 章 壹 依 據 : 教 師 法 教 育 人 員 任 用 條 例 暨 其 施 行 細 則 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 公 立 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 及 本 校 教 師 甄 選 作 業 要 點 等 有 關 規 定 辦 理 貳 甄 選

Részletesebben

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培

104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目 的 一 凝 聚 本 市 中 心 學 校 與 重 點 種 子 學 校 正 確 用 藥 教 育 推 廣 共 識, 期 能 培 衛 生 福 利 部 食 品 藥 物 管 理 署 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 計 畫 桃 園 市 田 心 國 民 小 學 中 心 學 校 成 果 報 告 書 104 年 11 月 10 日 104 年 度 推 廣 校 園 正 確 用 藥 教 育 模 式 中 心 學 校 成 果 報 告 書 學 校 : 桃 園 市 中 心 學 校 田 心 國 民 小 學 壹 計 畫 目

Részletesebben

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填

( ) 5. 自 行 車 有 吱 吱 喳 喳 的 聲 音 可 能 是 什 麼 原 因 所 造 成?(1) 鈴 號 的 聲 音 (2) 螺 栓 ( 帽 ) 鬆 動 (3) 腳 踏 板 磨 損 ( ) 6. 下 列 敘 述 何 者 是 對 的?(1) 輪 胎 的 胎 壓 是 愈 高 愈 好, 所 以 填 一 是 非 題 :( 每 題 2 分, 共 20 分 ) ( )1. 發 生 交 通 事 故 時, 為 了 使 失 去 知 覺 的 傷 者 儘 快 恢 復 意 識, 應 向 傷 者 拍 打 搖 動 ( )2. 腳 踏 自 行 車 煞 車 壞 掉 不 修 沒 關 係, 因 為 用 腳 也 可 以 煞 車 ( )3. 雖 然 腳 踏 自 行 車 速 度 比 機 車 慢, 但 是 為 了 安 全 起 見,

Részletesebben

人体解剖实习指导.doc

人体解剖实习指导.doc 解 剖 操 作 须 知 一 解 剖 操 作 目 的 l 深 刻 了 解 人 体 各 部 位 的 层 次 结 构, 人 体 各 器 官 的 结 构 特 点 和 在 自 然 状 态 下 各 器 官 的 位 置 和 相 互 关 系 2 通 过 解 剖 实 习 操 作, 加 深 解 剖 学 理 论 的 学 习 和 知 识 的 掌 握 3 培 养 学 生 独 立 思 考 自 学 和 独 立 工 作 的 能 力

Részletesebben

硕士论文正文

硕士论文正文 大连文史资料第四辑 - 1 - ...5...13...17...30...32...34...37...43...48...54...56...60...62 ...64...68...72...79...81 16 24cm, 3 12cm 5 12 8 1884 13 24-35cm 3 12-25cm 6 8cm 4 8 24cm 2 15-35cm 2 8cm 4 6 15cm

Részletesebben

cm 50.5cm

cm 50.5cm 101 45.5cm 38.0cm 2007 19222007 19121996 1894 1943 48 49 50 51 72.5cm 50.5cm 2006 60 1980 1958 30 53.0cm 45.5cm 2008 21 19 101 33.0cm 24.0cm 2007 33.0cm 24.0cm 2008 41.0cm 31.5cm 2008 52 53 53.0cm 33.0cm

Részletesebben

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便

16 标 本 缓 急 的 护 理 原 则 不 包 括 ( 扶 正 祛 邪 法 ) 17 顺 从 疾 病 假 象 而 进 行 护 理 的 方 法 为 ( 反 护 法 ) 18 下 列 属 于 正 护 法 的 是 ( 虚 则 补 之 ) 19 因 中 气 不 足 脾 阳 不 运 而 致 的 腹 胀 便 中 医 护 理 学 习 题 集 一 填 空 题 1 医 疗 体 育 的 奠 基 人 是 (1 华 佗 ) 2 伤 寒 杂 病 论 开 创 了 (1 辨 证 施 护 ) 先 河 3 头 有 疮 则 (1 沐 ), 身 有 疡 则 (2 浴 ) 4 首 创 麻 沸 散 的 是 (1 华 佗 ) 5 我 国 第 一 部 医 学 典 籍 是 (1 黄 帝 内 经 ), 成 书 于 战 国 至 秦 汉 时 期,

Részletesebben

???p???????????i?h?h?D???N_?s_

???p???????????i?h?h?D???N_?s_ 緊 張 蜥 蜥 求 生 術 -- 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 摘 要 本 研 究 透 過 飼 養 戶 外 觀 察 與 實 驗, 瞭 解 斯 文 豪 氏 攀 木 蜥 蜴 的 外 觀 及 生 態 習 性, 並 以 不 同 的 環 境 因 子 結 合 松 果 腺 的 反 應 探 討 體 色 的 變 化 研 究 發 現 : 一 情 緒 會 影 響 攀 蜥 的 體 色, 當 驚 慌 逃 竄 暴 躁 攻 擊

Részletesebben

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 招 生 簡 章 主 辦 單 位 : 臺 中 市 政 府 教 育 局 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 指 定 承 辦 單 位 臺 中 市 立 光 明 國 民 中 學 403 臺 中 市 西 區 自 由 路 一 段 75 號 http://www.kmjh.tc.edu.tw/

Részletesebben

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案 105 學 年 度 臺 中 市 私 立 華 盛 頓 國 民 小 學 教 師 甄 選 簡 章 壹 報 名 資 格 及 條 件 一 基 本 條 件 ( 一 ) 具 中 華 民 國 國 籍 且 身 心 健 康 品 德 操 守 良 好 者 ( 二 ) 無 教 師 法 第 14 條 各 款 規 定 或 教 育 人 員 任 用 條 例 第 31 條 各 款 及 第 33 條 之 情 事 者 ( 如 附 錄 說

Részletesebben

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF 3296 88 1 10628 88 1 0.217 382 02-27672905.217 1 2 3 4 1 2 3 4 99 2,318 88 6 8,912 88 6 2,869 03-5962443 03-5957197 52 1 377 2 3 4 377 5 6 1 5,000 58 7 5 6 30 10 2 3 89.4.21. 016 4 89.4.11. 013 5 89.7.24

Részletesebben

- 1 - (64.5)(35.5) (76.9)(23.1) 64.5 35.5 76.9 23.1 0 1 2 3 4 5 62.9 30.7 3.6 0.80.4 1.5 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 62.8 27.1 8.5 1.20.3 0.2 23.9 37.4 23.7% 23.2 38.7 23.1% () 0% 10% 20% 30% 40%

Részletesebben

05365009093001.cdr

05365009093001.cdr 1 ~ 3 4 5 7 ~ 9 10~13 14 ~16 17 18 19 20 ~22 22 22 22 23 24 6 05365009093001 1m 1 2 3 PL 4 1 3 2 4 6 5 7 5 6 (1) (6) (8) (5 ) ( 7) (3) ( 4 ) (2) (1) (3) 1H ( 5) (2) ( 6) ( 7) ( 4) - ( 8) 7 1. 2. 8 9 or

Részletesebben

复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 在 本 条 款 中, 您 指 投 保 人, 我 们 本 公 司 指 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司, 本 合 同 指 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 合 同 投 保 人 被 保 险 人

复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 在 本 条 款 中, 您 指 投 保 人, 我 们 本 公 司 指 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司, 本 合 同 指 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 合 同 投 保 人 被 保 险 人 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 复 星 保 德 信 人 寿 [2014] 意 外 伤 害 保 险 037 号 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 阅 读 提 示 本 阅 读 提 示 是 为 了 帮 助 投 保 人 被 保 险 人 和 受 益 人 更 好 地 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 正 文 为 准 您 拥 有 的 重 要

Részletesebben

行 为 能 力 人 或 限 制 民 事 行 为 能 力 人 的, 应 由 其 监 护 人 指 定 或 变 更 身 故 保 险 金 受 益 人 ( 二 ) 伤 残 保 险 金 受 益 人 除 另 有 约 定 外, 本 保 险 合 同 的 伤 残 保 险 金 的 受 益 人 为 被 保 险 人 本 人

行 为 能 力 人 或 限 制 民 事 行 为 能 力 人 的, 应 由 其 监 护 人 指 定 或 变 更 身 故 保 险 金 受 益 人 ( 二 ) 伤 残 保 险 金 受 益 人 除 另 有 约 定 外, 本 保 险 合 同 的 伤 残 保 险 金 的 受 益 人 为 被 保 险 人 本 人 华 泰 财 产 保 险 有 限 公 司 境 外 旅 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 条 款 总 则 第 一 条 本 保 险 合 同 由 保 险 条 款 投 保 单 保 险 单 或 其 他 保 险 凭 证 以 及 批 单 等 组 成 凡 涉 及 本 保 险 合 同 的 约 定, 均 应 采 用 书 面 形 式 第 二 条 被 保 险 人 应 为 年 满 一 周 岁 ( 见 第 1 条 释 义 )

Részletesebben

安 联 财 产 保 险 ( 中 国 ) 有 限 公 司 旅 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 条 款 (2016 版 ) 1. 合 同 构 成 本 保 险 合 同 由 保 险 条 款 投 保 单 保 险 单 保 险 凭 证 以 及 批 单 等 组 成 凡 涉 及 本 保 险 合 同 的 约 定,

安 联 财 产 保 险 ( 中 国 ) 有 限 公 司 旅 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 条 款 (2016 版 ) 1. 合 同 构 成 本 保 险 合 同 由 保 险 条 款 投 保 单 保 险 单 保 险 凭 证 以 及 批 单 等 组 成 凡 涉 及 本 保 险 合 同 的 约 定, 安 联 财 产 保 险 ( 中 国 ) 有 限 公 司 附 加 仅 承 保 境 外 旅 行 保 险 条 款 (2016 版 ) 兹 经 双 方 理 解 并 同 意, 安 联 旅 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 条 款 依 本 附 加 条 款 的 约 定 作 以 下 修 改 : 第 9 条 保 险 期 间 修 改 如 下 : 本 合 同 保 险 期 间 由 投 保 人 和 保 险 人 协 商 确

Részletesebben

33219.nps

33219.nps 第 三 章 健 身 锻 炼 与 方 法 第 一 节 怎 样 发 展 力 量 素 质 力 量 素 质 是 人 们 日 常 生 活 生 产 劳 动 和 体 育 锻 炼 所 必 需 的 素 质, 我 们 可 以 通 过 不 同 的 手 段 和 练 习 方 法 来 发 展 不 同 的 力 量 一 发 展 静 力 性 力 量 静 力 性 力 量 主 要 特 点 是 锻 炼 时 肢 体 不 发 生 明 显 的

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2001 ( ) 063,, ( CIP ) : : : (100054, 8 ) : : (021) 73094, ( 010 )63223094 : : : 850 1168 1/ 32 : : : : 2001 2001 : : ISBN 7-113 - 04319-4/ U 1192 : 24 00,, : ( 021 ) 73169, ( 010) 63545969 : : : : : :

Részletesebben

v

v 目 录 中 国 文 化 报 1 首 届 罗 湖 戏 剧 节 开 幕 南 方 日 报 2 罗 湖 医 院 微 语 问 诊 在 深 发 布 南 方 都 市 报 3 细 数 深 圳 教 育 在 新 学 年 的 改 革 发 展 亮 点 新 学 年 先 定 个 小 目 标, 比 如 在 深 圳 办 北 大 清 华 4 弘 法 寺 福 月 送 福 深 圳 特 区 报 5 民 生 大 事 由 社 群 社 区 共

Részletesebben

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

Részletesebben

095THU DOC

095THU DOC ... 1... 1... 2... 3... 4... 4... 5... 8... 8... 9...12...12...13...18...24...26...31...33...36...38...39...40...40...43...48...50...51...52...53...56...59...59...61 1 ...63...63...64...70...73...75...77...83...90...92...99...

Részletesebben

要 闻 民 盟 市 委 召 开 学 习 贯 彻 中 央 统 战 工 作 会 议 精 神 暨 十 一 届 八 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 8 月 27 日 至 28 日, 民 盟 北 京 市 委 召 开 学 习 贯 彻 中 央 统 战 工 作 会 议 精 神 暨 十 一 届 八 次 全 委 (

要 闻 民 盟 市 委 召 开 学 习 贯 彻 中 央 统 战 工 作 会 议 精 神 暨 十 一 届 八 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 8 月 27 日 至 28 日, 民 盟 北 京 市 委 召 开 学 习 贯 彻 中 央 统 战 工 作 会 议 精 神 暨 十 一 届 八 次 全 委 ( 2015 年 第 8 期 ( 新 总 第 344 期 ) 要 目 要 闻 2 民 盟 市 委 召 开 学 习 贯 彻 中 央 统 战 工 作 会 议 精 神 暨 十 一 届 八 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 2 党 外 人 士 大 家 谈 葛 剑 平 主 委 主 讲 生 态 文 明 的 若 干 思 考 主 办 民 盟 北 京 市 委 http://www.bjmm.org.cn 封 面 题 字

Részletesebben

Tz3.s92

Tz3.s92 第 三 章 毛 皮 动 物 的 养 殖 第 一 节 水 貂 的 养 殖 一 生 物 学 特 性 ( 一 ) 分 类 与 主 要 饲 养 种 类 水 貂 隶 属 于 哺 乳 纲 食 肉 目 鼬 科 鼬 属 是 小 型 珍 贵 毛 皮 动 物 野 生 水 貂 包 括 美 洲 水 貂 (M ustela v ison) 和 欧 洲 水 貂 (M u ztela lut reola) 两 种 目 前, 世

Részletesebben

可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理 中 心 上 海 赛 领 并 购 投 资 基 金 合 伙 企 业 (

可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理 中 心 上 海 赛 领 并 购 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 二 一 六 年 九 月 可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理

Részletesebben

先生別耍我

先生別耍我 先 生 別 耍 我. 夏 雪 3 目 錄 : 第 一 章 005 第 二 章 019 第 三 章 044 第 四 章 058 第 五 章 077 第 六 章 101 第 七 章 121 第 八 章 136 4 目 錄 第 九 章 151 第 十 章 172 尾 聲 196 關 於 夏 雪 197 先 生 別 耍 我. 夏 雪 5 第 一 章 姜 曦 在 照 片 裡 翻 閱 照 片 的 是 一 個

Részletesebben

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : :

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : : ( ) (CIP) : /. :, 2003 ISBN 7-5045-4037-4... - - - - -. T S934. 3 CIP (2003) 097666 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 14. 25 353 2004 4 1 2004 4 1 : : 26. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www.class.com.cn

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2038315F7632B0B2C1AAB0B2CBB3C0D6D3CEBEB3CDE2C2C3D0D0D2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5CCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2038315F7632B0B2C1AAB0B2CBB3C0D6D3CEBEB3CDE2C2C3D0D0D2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5CCF5BFEE2E646F63> 阅 读 指 引 中 德 安 联 人 寿 [2013] 意 外 伤 害 保 险 236 号 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 本... 阅 读 指 引 有 助 于 您 理 解 条 款, 对.. 安... 联 安 顺 乐... 游 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款. 内... 容 的 解 释 以 条 款 为 准 您 拥 有 的 重 要 权 益 被 保 险 人 可 以 享 受 本 合

Részletesebben

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。 101 年 第 1 次 風 險 管 理 師 考 試 簡 章 一 考 試 宗 旨 : 考 選 風 險 管 理 人 才, 提 升 風 險 管 理 水 準 二 考 試 類 別 :( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 ;( 二 ) 企 業 風 險 管 理 師 可 同 時 報 考 三 考 試 科 目 :( 參 考 用 書 請 詳 閱 簡 章 第 二 頁 ) ( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 考 試 (

Részletesebben

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Részletesebben

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A752/J959江山寥廓谈笑间 : 毛泽东与国民党人交往录 / 聚生, 张冰编著

A752/J959江山寥廓谈笑间 : 毛泽东与国民党人交往录 / 聚生, 张冰编著 A752/J959 江 山 寥 廓 谈 笑 间 : 毛 泽 东 与 国 民 党 人 交 往 录 / 聚 生, 张 冰 编 著. -- 北 京 : 团 结 出 版 社,2008.1. --333 页 : 照 片 ; 24cm. --ISBN 978-7-80214-375-3:CNY38.00 本 书 以 翔 实 的 史 料, 真 实 记 录 了 毛 泽 东 与 七 十 位 国 民 党 军 政 要 人

Részletesebben

1-1 2

1-1 2 烘焙基礎實務 應檢術科考前須知 PART 02 1-1 一般性應檢須知 1-2 專業性應檢須知 1-3 術科指定參考配方表 1-4 術科測驗製作報告表 1-5 術科技能檢定評分表 1-6 術科測試時間配當表 1 1-1 2 應檢術科考前須知 十五 應檢人有下列情形之一者 取消應檢資格 其成績以不及格論 1. 冒名頂替者 協助他人或託他人代為操作者或作弊者 2. 互換半成品 成品或製作報告表 3. 攜出工具

Részletesebben

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Részletesebben

( 三 ) 現 病 史 因 6/16 不 幸 發 生 車 禍, 騎 機 車 與 轎 車 及 公 車 發 生 車 禍, 被 當 成 夾 心 餅 夾 在 兩 車 之 間, 有 第 二 楔 骨 龜 裂 性 骨 折, 曾 於 某 教 學 醫 院 治 療, 患 足 嚴 重 腫 脹, 積 血 嚴 重, 曾 引

( 三 ) 現 病 史 因 6/16 不 幸 發 生 車 禍, 騎 機 車 與 轎 車 及 公 車 發 生 車 禍, 被 當 成 夾 心 餅 夾 在 兩 車 之 間, 有 第 二 楔 骨 龜 裂 性 骨 折, 曾 於 某 教 學 醫 院 治 療, 患 足 嚴 重 腫 脹, 積 血 嚴 重, 曾 引 骨 化 性 足 底 筋 膜 治 癒 病 例 林 文 彬 林 園 中 醫 診 所 台 北 市 立 聯 合 醫 院 中 興 院 區 地 址 : 板 橋 市 林 園 街 24 號 TEL:02-29609611 E-mail:lin5400@ms19.hinet.net 摘 要 這 是 一 位 因 車 禍 受 傷 男 子, 左 足 底 筋 膜 由 於 積 血 未 消, 而 形 成 機 化 纖 維 化 最

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63> 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 为 了 能 够 和 周 围 的 邻 舍 和 睦 相 处 愉 快 地 生 活, 首 先 必 须 遵 守 日 本 的 生 活 规 范 垃 圾 的 分 类 和 倒 出 的 各 种 规 则 或 许 大 家 一 开 始 会 对 日 本 所 特 有 的 习 惯, 以 及 不 同 的 生 活 习 惯 感 到 不 适 应 希 望 大 家 能 够 通 过 和 周

Részletesebben

cdr

cdr ~ 3 4 5 6 7~ 8 9 ~0 2 2 3 4~5 6 6 6 7 0565009230 m 2 3 PL 4 5 23. 2. 3. 6 (Transmitter) (ON/OFF) (NIGHT SETBACK ) 2 3 4 5 6 ( ) REMOTECONTROLLER 7 8 A: B: 7 (Transmitter) (Display) (NIGHT SETBACK) 2 3

Részletesebben

KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du

KDG KG KDG KG KDG KG K K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du Vickers KDGV-3S KGV-3S K()DGV-3 K()GV -3 ISO 1-3 (NF D3) 35 bar (575 psi) 1998 11 539-C KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O-

Részletesebben

台 灣 花 精 溫 暖 的 家 台 灣 花 精 的 家 再 蛻 變 與 花 氣 最 初 的 相 遇 在 祈 光 總 部, 因 為 一 個 入 世 之 夢, 台 灣 花 精 的 家 落 腳 市 中 心 繁 華 巷 弄 裡, 用 花 草 出 世 的 靈 秀 之 氣 迎 接 心 靈 花 友, 始 終 如

台 灣 花 精 溫 暖 的 家 台 灣 花 精 的 家 再 蛻 變 與 花 氣 最 初 的 相 遇 在 祈 光 總 部, 因 為 一 個 入 世 之 夢, 台 灣 花 精 的 家 落 腳 市 中 心 繁 華 巷 弄 裡, 用 花 草 出 世 的 靈 秀 之 氣 迎 接 心 靈 花 友, 始 終 如 祈 光 空 間 113 宇 宙 訊 息 傳 人 間 花 開 傳 愛 淨 人 心 本 刊 使 用 環 保 大 豆 油 墨 印 刷 台 灣 花 精 溫 暖 的 家 台 灣 花 精 的 家 再 蛻 變 與 花 氣 最 初 的 相 遇 在 祈 光 總 部, 因 為 一 個 入 世 之 夢, 台 灣 花 精 的 家 落 腳 市 中 心 繁 華 巷 弄 裡, 用 花 草 出 世 的 靈 秀 之 氣 迎 接 心

Részletesebben

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Részletesebben

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

Részletesebben

05Cv1.mps

05Cv1.mps 第 三 章 皮 肤 病 的 防 治 和 护 理 学 习 要 点 皮 肤 病 的 预 防 不 同 的 皮 肤 病 要 采 取 相 应 的 预 防 措 施, 多 数 皮 肤 病 要 通 过 去 除 病 因, 避 免 诱 发 因 素, 切 断 传 播 途 径 等 措 施 来 预 防 皮 肤 病 的 治 疗 了 解 内 服 药 物 的 适 应 证 和 不 良 反 应, 掌 握 外 用 药 物 的 性 能 和

Részletesebben

作 品 名 稱 : 好 膨 友 的 夢 幻 烘 培 屋 膨 鬆 劑 之 探 討 摘 要 我 們 使 用 酵 母 粉 泡 打 粉 和 小 蘇 打 作 為 膨 鬆 劑 探 討 烘 培 食 品 中 膨 鬆 劑 的 作 用 在 麵 糰 組 ( 迷 你 吐 司 ) 的 烘 烤 實 驗 中, 我 們 發 現 :

作 品 名 稱 : 好 膨 友 的 夢 幻 烘 培 屋 膨 鬆 劑 之 探 討 摘 要 我 們 使 用 酵 母 粉 泡 打 粉 和 小 蘇 打 作 為 膨 鬆 劑 探 討 烘 培 食 品 中 膨 鬆 劑 的 作 用 在 麵 糰 組 ( 迷 你 吐 司 ) 的 烘 烤 實 驗 中, 我 們 發 現 : 金 門 地 區 第 52 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 生 活 應 用 科 學 科 組 別 : 國 中 組 作 品 名 稱 : 好 膨 友 的 夢 幻 烘 培 屋 膨 鬆 劑 之 探 討 關 鍵 詞 : 泡 打 粉 酵 母 小 蘇 打 編 號 : 製 作 說 明 : 1. 說 明 書 封 面 僅 寫 科 別 組 別 作 品 名 稱 及 關 鍵 詞 2. 編 號

Részletesebben

动物学

动物学 2007 5 1 2 2..2 3..3 4..4 5 6 6..12 1...15 1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1% 4 70% 5 0.05 0.2% 6 2 2 1 7 10% 3 5% 2 0.3 5% 3 70 80% 4 5 90% 40% 9 1 80% 70% 6 40% 15 5 1 12 24 70% 70% 7 70% 2% 1 2 3

Részletesebben

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月 ' 文 章 编 号 )* +,-/0)1 融 资 融 券 背 景 下 证 券 配 对 交 易 策 略 研 究 基 于 协 整 和 距 离 的 两 阶 段 方 法 胡 伦 超 余 乐 安 汤 铃 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 北 京 北 京 化 工 大 学 经 济 管 理 学 院 北 京 * 摘 要 国 内 融 资 融 券

Részletesebben

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc)

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc) 五 年 一 班 陳 娟 娟 老 師 指 導 一 件 可 怕 的 事 五 年 一 班 顏 馨 兒 不 久 前, 我 和 兩 位 四 年 級 的 同 學, 一 起 參 加 小 小 說 書 人 的 比 賽 我 們 準 備 了 相 聲 參 賽, 一 看 到 密 密 麻 麻 需 要 背 誦 的 台 詞, 整 個 人 都 快 呆 掉 了, 但 是 為 了 爭 取 好 成 績, 我 們 彼 此 約 定 要 全 力

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /.:, 2002 ISBN 7-5045-3638-5... -. T S972. 182. 53 CIP (2002) 056645 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 25 154 2003 3 1 2003 3 1 : : 20. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http:/ / www.class.com.cn

Részletesebben

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Részletesebben

(Microsoft Word - \256g\275b\252\354\305\351\305\347.doc)

(Microsoft Word - \256g\275b\252\354\305\351\305\347.doc) 一 基 本 資 料 附 件 2 1. 參 賽 者 姓 名 : 方 慈 惠 2. 參 賽 者 ( 服 務 ) 單 位 : 國 立 台 南 女 子 高 級 中 學 3. 參 賽 者 ( 服 務 單 位 ) 地 址 : 台 南 市 大 埔 街 97 號 4. 聯 絡 電 話 : 06-2154626;06-2154608;0929082918 5. 設 計 理 念 簡 介 : 射 箭 運 動 列 入 國

Részletesebben

<CCE5D3FDC4DCC1A6C5E0D1F8B7BDB0B8>

<CCE5D3FDC4DCC1A6C5E0D1F8B7BDB0B8> 目 录 第 一 章 运 动 的 法 第 一 讲 巧 妙 运 筹, 事 半 功 倍 锻 炼 的 法 (3) 第 二 讲 推 小 车 也 可 以 练 身 量 素 质 与 锻 炼 法 (8) 第 三 讲 走 在 时 间 的 前 面 速 度 素 质 与 锻 炼 法 (13) 第 四 讲 坚 持 到 底, 就 是 胜 利 耐 素 质 与 锻 炼 法 (17) 第 五 讲 随 机 应 变, 你 行 灵 敏 素

Részletesebben

第四章 個案一 林SIR的故事與分析

第四章 個案一  林SIR的故事與分析 林 來 陸 理 歷 領 行 林 兩 林 年 領 理 陸 領 林 林 林 不 說 林 說 來 了 車 林 什 不 (A01-05-1239) 狀 不 什 不 不 年 不 說 )) 林 了 金 來 見 不 林 不 什 烙 來 都 不 不 說 不 51 (A01-05-1230) 林 老 不 不 老 來 年 不 六 年 年 林 來 裡 了 車 來 說 年 了 零 都 來 老 理 了 都 不 六 年 累 金

Részletesebben

10 防 波 堤 : 石 斑 雀 鯛 方 蟹 岩 蟹 貳 海 岸 生 態 一 棲 地 生 態 1 潮 上 飛 沫 區 林 投 沙 岸 : 藍 綠 藻 海 蟑 螂 陸 蟹 沙 蟹 扁 跳 蝦 寄 居 蟹 2 礁 岩 礫 石 區 姑 婆 嶼 巨 礫 海 岸 : 螺 類 貝 類 海 膽 青 海 菜 紫 菜

10 防 波 堤 : 石 斑 雀 鯛 方 蟹 岩 蟹 貳 海 岸 生 態 一 棲 地 生 態 1 潮 上 飛 沫 區 林 投 沙 岸 : 藍 綠 藻 海 蟑 螂 陸 蟹 沙 蟹 扁 跳 蝦 寄 居 蟹 2 礁 岩 礫 石 區 姑 婆 嶼 巨 礫 海 岸 : 螺 類 貝 類 海 膽 青 海 菜 紫 菜 澎 湖 海 邊 常 見 的 生 物 閱 讀 劄 記 ( 資 料 來 源 : 洪 國 雄 2000.12 澎 湖 海 邊 常 見 的 生 物 澎 湖 縣 文 化 局 366.92024 / 生 物 海 洋 澎 湖 縣 ) 東 笠 2012.10.10 壹 海 岸 地 景 一 天 然 地 景 1 海 蝕 崖 : 海 蟑 螂 蟹 類 ( 較 乾 燥 ) 2 海 成 階 地 = 海 蝕 平 台 + 海 積

Részletesebben

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

Részletesebben

1549 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 50% 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1 21/3 1/3 15 35 20 30 15 20 3 200 400cm 2 15 25 20 30 1 15 20

1549 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 50% 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1 21/3 1/3 15 35 20 30 15 20 3 200 400cm 2 15 25 20 30 1 15 20 1548 1. 2. / 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 0.05 0.2mA/cm 2 0.02 0.03mA/cm 2 5. 6. 15 20 1 10 20 7. 8. 9. 1549 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 50% 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1 21/3 1/3

Részletesebben

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public (C I P) /. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3598-9.... TU754-62 CIP (2003) 093370 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 : w w w. lkj. com. c n : s dkj@ jn- public. sd. cninfo. ne t : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节  防  疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

EN10327 EN ICS ; EN EN EN EN CEN 1

EN10327 EN ICS ; EN EN EN EN CEN 1 2004.6 ICS 77.140.50; 77.140.10 EN 10142 2000 EN 10154 2002 EN 10214 1995 EN 10215 1995 CEN 1 1 1.1 0.35mm 3.0mm 1.2 Z ZF ZA AZ AS 1 600mm 3.0mm 1.3 7.3.2 1.4 EN10326 EN 10152 EN 10169-1 EN

Részletesebben

Microsoft Word - 中餐烹調-素食乙級97.12.4.doc

Microsoft Word - 中餐烹調-素食乙級97.12.4.doc 中 餐 烹 調 ( 素 食 項 ) 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 應 檢 參 考 資 料 試 題 編 號 : 07601-890201~3 審 定 日 期 : 年 月 日 修 訂 日 期 : 92 年 12 月 20 日 ( 第 一 次 ) 9 3 年 3 月 9 日 ( 第 二 次 ) 9 3 年 9 月 7 日 ( 第 次 ) 94 年 11 月 2 日 ( 第 四 次 )

Részletesebben

图5 山西长治郝家庄元墓北壁壁画 图3 山西孝义张家庄下吐京元墓北壁画 图6 元至治建安虞氏 全相平话 刻本插图 图7 陕西蒲城洞耳村元墓北壁对坐图 图 4 山西孝义张家庄下吐京元墓东北及西北壁壁画 的大半为帐子遮挡 图 3 东北及西北两壁 各绘 一黄色帐幕 两垂角翘起 内有一条几 几上有酒壶 小罈

图5 山西长治郝家庄元墓北壁壁画 图3 山西孝义张家庄下吐京元墓北壁画 图6 元至治建安虞氏 全相平话 刻本插图 图7 陕西蒲城洞耳村元墓北壁对坐图 图 4 山西孝义张家庄下吐京元墓东北及西北壁壁画 的大半为帐子遮挡 图 3 东北及西北两壁 各绘 一黄色帐幕 两垂角翘起 内有一条几 几上有酒壶 小罈 河北涿州元墓壁画研究① 郑以墨 王丽丽 (河北科技大学 艺术学院,河北 石家庄 050018) [ 摘 要 ]本文详细分析了河北涿州元墓壁画的形式风格 壁画处处体现着人和物之间隐与现 藏与露的关系 且形式多样 从而极大 丰富了画面的空间关系 这些做法反映了元代画工在新的历史背景下对传统题材的形式继承与创新 [ 关键词 ]涿州元墓;壁画;形式研究 [ 中图分类号 ] J218.6 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675

Részletesebben

生活百科(二)

生活百科(二) ...1...2...3...5...8...9...10... 11...14...15...17...18...19...20...20...21...24...25...26... 27 I ...28...29...31...32...32...34...35...36...37...38...39...40...42...43...45...46...47...49...49...53...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ACFCAE65A4FEAFC52DB2C4A447B3A1A5F73130302E31312E3239A44AAE77AAA9B6C2A5D52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ACFCAE65A4FEAFC52DB2C4A447B3A1A5F73130302E31312E3239A44AAE77AAA9B6C2A5D52E646F63> 技 術 士 技 能 檢 定 美 容 職 類 丙 級 術 科 測 試 應 檢 參 考 資 料 試 題 編 號 :10000-920301 審 定 日 期 : 92 年 09 月 15 日 修 訂 日 期 : 99 年 10 月 29 日 修 訂 日 期 :100 年 11 月 29 日 技 術 士 技 能 檢 定 美 容 職 類 丙 級 術 科 測 試 應 檢 參 考 資 料 目 錄 ( 第 二 部

Részletesebben

chn_5.indd

chn_5.indd 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 社 区 2 垃 圾 的 分 类 倒 出 与 再 利 用 3 自 行 车 摩 托 车 6 宠 物 7 消 费 者 信 息 8 防 止 被 动 吸 烟 8 区 役 所 各 窗 口 以 及 电 话 一 律 使 用 日 语 如 果 您 需 要 向 本 资 料 所 记 载 的 相 关 负 责 部 门 咨 或 者 就 电 话 号 码 进 行, 如 无 特

Részletesebben

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

Részletesebben

(定)苏泊尔招股说明书04.7 .27.doc

(定)苏泊尔招股说明书04.7 .27.doc 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 110 1 111 1 112 1 113 1 114 1 115 1 116 4 100% 2001 2003 2003 2002 2001 40YA1-70 104672 23041 0 113594

Részletesebben

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

Részletesebben

"!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$%!& #$$%! " #! "

!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  #$$%!& #$$%!  #! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$! #$$! " #! " " "!!##$! (!##$ $!##!##! " " *$!!.$ $ /$ $ * 1. 2 4 $ 4# #4 $ 4 /!!$ # *. / 1$ 1 ### 564 " #! 564 * " 7 # 7. " 7 # 7 1 " 7! # 7 2 / " 7! # 7

Részletesebben