NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY"

Átírás

1 NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A ommuniatív nyelvi ompetencia szorosan összefonódi az általános ompetenciáal, vagyis a világról szerzett ismereteel, a gyaorlati észségeel és jártasságoal, valamint a motivációval, amelye mindenfajta tevéenységhez, így a nyelvi tevéenységehez is szüségese. A orszerű idegennyelv-otatás a nyelvhasználó valós szüségleteire épül, ezért tevéenységözpontú. Olyan helyzetere észíti fel a tanulóat, amelye már most vagy a ésőbbie során várhatóan fontos szerepet játszana életüben. A nyelvtanulási folyamat özéppontjában a cselevő tanuló állna, ai az idegen nyelv segítségével ommuniatív feladatoat oldana meg. A feladato megoldása során receptív, produtív, illetve interatív nyelvi tevéenységeet végezne. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több észség együttes alalmazását teszi szüségessé, ezeet integráltan tanítju. A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszana a szövegértelmezési és szövegalotási stratégiá. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a özlendőjét tartalmazó szöveget. A sieres ommuniáció érdeében a tanulóna meg ell ismerniü és használniu ell azoat a nyelvi eszözöet, amelyeből, és amelyeel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alaítható i. Tisztában ell lenniü a mondanivaló szerveződéséne, szeresztéséne elveivel, hogy oherens nyelvi egységgé formálhassá özlendőjüet. Ismerniü ell azoat az eszözöet és forgatóönyveet, amelyeel sieresen megoldható a ülönféle ommuniációs helyzete. Fel ell ismerniü, hogy minden nyelvi érintezést szabályo szőne át, amelye a neme, orosztályo, társadalmi csoporto özött ülönböző alalmaor szabályozzá az érintezést. Ide tartozna a nyelvi udvariassági szabályo, rituálé és a helyzetne megfelelő hangnem használatána szabályai is. A nyelvtanítás során töreedni ell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentius, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanuló magu is viszonylag önnyen erülhetne autentius célnyelvi örnyezetbe, részeseivé válhatna az adott ultúrána, apcsolatot teremthetne a célnyelven beszélőel, ami omoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a ooperatív feladatona és a projetmunána, eze szintén erősítheti a motivációt. Az idegen nyelvű ommuniáció során meghatározó jelentőségű a nyelveel, a nyelvtanulással és az idegen nyelveet beszélő embereel és a más ultúráal apcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a ulturális soféleség tiszteletben tartását és a nyelve, ultúrá özötti ommuniáció iránti nyitottságot. A nyelvtanulás tartalmára vonatozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyözi integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanuló az idegen nyelv tanulása során építeni tudjana más tantárgya eretében szerzett ismereteire és személyes tapasztalataira is. Ugyanaor az idegen nyelvvel való foglalozás olyan ismereteel, tapasztalatoal gazdagíthatja a tanulóat, amelyeet más tantárgya eretében is hasznosítani tudna.

2 Az egész életen át tartó tanulás szempontjából iemeledő jelentősége van a nyelvtanulási stratégiána, amelye ismerete és alalmazása segíti a tanulóat abban, hogy nyelvtudásuat önállóan ápoljá és fejlesszé, valamint újabb nyelveet sajátítsana el. A 4 8. évfolyamora vonatozó ajánlott témaörö egyes elemei újra és újra megjelenne, lehetőséget adva arra, hogy a orábban megszerzett ismerete újabb nézőpontból erüljene feldolgozásra, és így bővüljene, mélyüljene. A erettanterv minden fejlesztési szaaszban új témaöröet is javasol a tanuló életorához, szüségleteihez alalmazodva. A erettanterv a 4. évfolyam, majd ésőbb a étéves fejlesztési ciluso végén a fejlesztési egysége céljaiból és tartalmából iindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, apcsolódva a szaasz végére előírt KER-szinthez (ivéve a 4. évfolyamot). Az általános isola 5 8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó tagozaton elért eredményere. Az elsődleges cél a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána továbbfejlesztése, érdelődésü fenntartása a nyelve tanulása és a más nyelveet beszélő embere és ultúráju megismerése iránt. A nyelvvel való játéos és örömteli foglalozás, a ezdeti siere és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási szaaszban is segíti a tanulóat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyu és tanulási edvü, bátran használjá a rendelezésüre álló nyelvi eszözöet, növeedjen önbizalmu, fejlődjön önismeretü és önértéelésü. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú eredményessége szempontjából. A tanuló az 5 8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanuljá az idegen nyelvet. A fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam végén az A2 szint. A özépfoú otatás erre a imeneti szintre épít. Tematiai egység/ Fejlesztési cél 108 óra Összesen 1. Személyes vonatozáso, család 2. Otthon Étezés Az idő, időjárás Öltözödés Sport Isola, baráto

3 Személyes vonatozáso, család 20 óra 20 óra 0 óra övetelmény e Család Én és a családom. Családtago bemutatása. Családi eseménye, özös programo. Családi ünnepe. Napirend. Történelem, társadalmi és állampolgári ismerete: család és laóhely. Erölcstan: társas apcsolato, szoáso. Technia, életvitel és gyaorlat: időbeosztás, napirend. OTTHON 22 óra 22 óra 0 óra övetelmény e Otthon Otthonom, szűebb örnyezetem Laóhelyisége, bútoro, berendezési tárgya. Kedvenc játéaim. Laóhelyem, tágabb örnyezetem. Természetismeret: laóhelyi örnyezet. Matematia: tájéozódás a térben, halmazo. Hon- és népismeret: az én városom, falum.

4 ÉTKEZÉS 22 óra 22 óra 0 óra övetelmény e Étezés Napi étezése. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálozás. Recepte, főzés, sütés. Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: étrend. Matematia: halmazo, diagramo észítése, értelmezése, táblázato olvasása. AZ IDŐ, IDŐJÁRÁS 11 óra 11 óra 0 óra övetelmény e Idő, időjárás Az óra. Évszao és hónapo. A hét napjai és a napszao. Időjárás, időjárási jelensége megfigyelése. Természetismeret: az időjárás tényezői, ciluso a természetben. Matematia: számo írása, olvasása, állításo igazságána eldöntése, tapasztalati adato lejegyzése, táblázatba rögzítése.

5 ÖLTÖZKÖDÉS 11 óra 11 óra 0 óra övetelmény e Évszao és ruhadarabo. Kedvenc ruháim. Divat. Történelem, társadalmi és állampolgári ismerete: öltözödés, divat. Matematia: halmazo. SPORT 11 óra 11. óra 0 óra övetelmény e Sport Testrésze és mozgás. Sporto, sportfelszerelése. Kedvenc sportom. Sportversenye. Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: testrésze. Testnevelés és sport: mozgásos játéo, sportversenye, szabályo.

6 ISKOLA, BARÁTOK 11 óra 11 óra 0 óra övetelmény e Isolám, osztálytermün. Tantárgyaim, tanáraim. Erölcstan: társas apcsolato: barátság, szeretet, tisztelet, segítő apcsolat. Osztálytársaim, barátaim. Tanórán ívüli özös programjain. Isolai élet más országoban. Fejlesztési cél Hallott szöveg értése Szóbeli interació Összefüggő beszéd Olvasott szöveg értése Írásészség 21 Előzetes tudás Hallott szöveg értése 15 óra Atív részvétel az órai tevéenységeben, a célnyelvi óravezetés övetése, az egyszerű tanári utasításo és érdése, valamint a orábban feldolgozott szövege megértése, begyaorolt rövid párbeszéde folytatása, minta alapján egyszerű szövege alotása. A tematiai egység nevelési-fejlesztési céljai A issé omplexebb formában elhangzó és evesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés övetése; az osztálytermi tevéenységehez apcsolódó, evesebb nonverbális elemmel támogatott és bővülő szóinccsel megfogalmazott, de továbbra is rövid, egyszerű tanári utasításo megértése; az ismert témához apcsolódó, egy-egy rövid mondatból álló érdése, néhány rövid mondatból álló megnyilatozáso megértése; a mindennapi témaöröben elhangzó rövid, egyszerű szövegeben az

7 ismerős szava, fordulato felismerése, ezeből öveteztetés a szövege témájára; a megértést segítő feladatora támaszodva a lényeg és néhány onrét információ iszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegeből; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alalmazása. A fejlesztés tartalma A issé omplexebb formában elhangzó és evesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés növevő biztonsággal történő övetése (pl. osztálytermi rutincselevése, a özös muna megszervezése, eszözhasználat). Rövid, egyszerű tanári utasításo alaposabb és biztosabb megértése (pl. játéos feladato; manuális tevéenysége; mozgásos, játéos tevéenysége). A tanulóhoz özel álló, ismert témáról szóló rövid érdése és néhány rövid mondatból álló szövege megértése. Az életorna megfelelő, ismert témaöröhöz apcsolódó, rövid, egyszerű autentius szövege bemutatásána atív övetése; a tanult nyelvi eleme felismerése a szövegeben, öveteztetése levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatozóan; a szöveg lényegéne iszűrése megértést segítő, változatos

8 feladato segítségével. A megértés során egyre tudatosabb támaszodás a hallott szövegeet ísérő nonverbális elemere (pl. épe, épsoro, tárgya, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. Tanári ösztönzésre a hallott szövegből iszűrt információ egyre tudatosabb összeapcsolása a témával apcsolatos egyéb ismereteel, és eze alapján öveteztetése levonása a tartalomra vonatozóan. Különböző beszélő egyre biztosabb megértése, amennyiben azo a célnyelvi normána megfelelő vagy ahhoz özelítő iejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szüség esetén szüneteet tartva és a lényegi információat hangsúlyozva, megismételve beszélne. A fenti tevéenységehez használható szövegfajtá, szövegforráso Dalo, verse, épeel illusztrált mesé és története, isfilme, animációs filme, a orosztályna szóló egyéb hangzó anyago, tanárral, tanulótársaal, célnyelvi országoból érező személyeel

9 folytatott rövid párbeszéde, tanári beszéd. Fejlesztési egység Szóbeli interació Előzetes tudás Részvétel interaciót igénylő tevéenységeben, egyszerű nyelvi eszözö alalmazásával. A tematiai egység nevelésifejlesztési céljai A beszédszándé ifejezése egyszerű nyelvi eszözöel, bővülő szóinccsel és nonverbális elemeel támogatva; egyszerű érdése feltevése ismert témáról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi eszözöel a hozzá intézett érdésere; rövid beszélgetés folytatása ismert témáról, egyszerű nyelvi eszözöel, begyaorolt beszédfordulatoal; rövid beszélgetés folytatása a társaal a tanult témáról; rövid, egyszerű szövege özös előadása; az ismert szöveg célnyelvi normához özelítő iejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. A fejlesztés tartalma A mondanivaló nonverbális elemeel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszözöel) támogatott ifejezése bővülő szóinccsel, egyszerű nyelvi eszözöel. Rövid válaszoal, cselevéssel való reagálás ismert témához vagy osztálytermi szituációhoz apcsolódó, egyszerű nyelvi eszözöel megfogalmazott érdésere, érésere, felszólításora. Egyszerű érdése feltevése ismert témához, osztálytermi szituációhoz, egyéni szüségletehez apcsolódva. Egyszerű nyelvi eszözöet és nonverbális elemeet tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társaal. Kommuniálás begyaorolt beszédfordulatoal (pl. bemutatozás, bemutatás, üdvözlés, öszönés, alapvető

10 információ érése és adása saját magáról, társairól, özvetlen örnyezetéről, ülönböző dolgo érése és adása, tetszés, nemtetszés ifejezése). Meg nem értés esetén nonverbális elemeel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat érése. Néhány egyszerű, a beszélgetés struturálása szempontjából fontos elem megismerése és alalmazása (pl. beszélgetés ezdeményezése, figyelemfelhívás). Hallott, látott jelenségere (pl. váratlan osztálytermi történésere, időjárással apcsolatos megfigyelésere) való reagálás egyszerű nyelvi eszözöel. Atív részvétel dalo, mondóá, verse, mesé, története előadásában, szóbeli nyelvi játéoban; nonverbális elemeel támogatott történet elmondásába való beapcsolódás az ismert szava, ifejezése, beszédfordulato szintjén. A fenti tevéenységehez használható szövegfajtá, szövegforráso Dalo, mondóá, verse, mesé, illusztrált története, mozgással ísért rövid cselevéssoro, érdése, rövid párbeszéde, dramatizált jelenete, néhány mondatos leíráso, egyszerű felszólításo, érése, információ hiányán, illetve ülönbözőségén alapuló szövege. Fejlesztési egység Összefüggő beszéd

11 Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A megismert verse, mondóá felidézése. Gyermeirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselevéssor özös vagy önálló előadása társa, mási osztály, szülő vagy tanáro részére. Felészülést övetően nonverbális elemeel támogatott egyszerű nyelvi eszözöel, begyaorolt beszédfordulatoal megfogalmazott szerepjáté előadása társaal. Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alotása; szava, szócsoporto, cselevéssoro összeapcsolása egyszerű ötőszavaal (pl. és, de, azután). Egyénileg vagy csoportban létrehozott alotás, tárgy rövid bemutatása és értéelése (pl. özös plaát észítése, iállítása, szóbeli bemutatása és értéelése). Tanári példa vagy autentius hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után özös vagy önálló ismétlés; a iejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játéos gyaorlása (pl. hangerő vagy hangszín változtatásával, érzelme ifejezésével, ritmushangszere vagy mozgás íséretével). A fenti tevéenységehez használható szövegfajtá, szövegforráso Dalo, verse, mesé, rövid története, cselevéssoro, leíráso (pl. tanulói muna bemutatása), rövid szerepe, interatív feladato.

12 A tematiai egység nevelési-fejlesztési céljai Rövid, egyszerű szövege elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival özösen, tanári segítséggel; egyszerű nyelvi eszözöel megfogalmazott, összefüggő leírás adása saját magáról és a örnyezetében előforduló tárgyaról, élőlényeről, eseményeről; néhány egyszerű nyelvtani szerezet és mondatfajta használata; a szava, szócsoporto, egyszerű cselevése, történése összeapcsolása ötőszavaal; munájána bemutatása egyszerű nyelvi eszözöel; ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához özelítő iejtéssel, intonációval és beszédtempóban. Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése Előzetes tudás Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevéenységeben, ismert szava, rövid szövege elolvasása Fejlesztési egység Írásészség Előzetes tudás Részvétel írást igénylő játéos nyelvi tevéenységeben, s eze során rövid szava, mondato másolása.

13 A továbbhaladás feltételei A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszözöel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témához apcsolódó érdéseet, rövid megnyilatozásoat, szövegeet. Egyszerű nyelvi eszözöel, begyaorolt beszédfordulatoal ommuniál. Felészülés után elmond rövid szövegeet. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövege lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatoat ír, mintát övetve önálló írott szövegeet alot. Ismert témáról rövid, egyszerű mondato írása; Megadott mintát övetve ülönböző műfajú és életorána megfelelő témájú rövid szövege alotása; írásbeli válaszadás személyes adatora vonatozó egyszerű érdésere; a özösen feldolgozott olvasott szöveghez apcsolódó írásbeli feladato elvégzése; részvétel írásbeli nyelvi játéoban; a meglévő szóincs, tudás épes reatív alalmazása az őt érdelő témájú, egyszerű szövege írásához.

14 6. évfolyam Tematiai egység/ Fejlesztési cél 108 óra Összesen 1. idő, szóraozás 2. Természet, állato 3. Ünnepe és szoáso 4. Város, bevásárlás 5. Utazás, pihenés Egészséges életmód Tematiai egység/ SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS 22 óra 22 óra 0 óra Ismerete /fejleszté si övetelm énye idős tevéenysége, edvenc időtöltésem. Internet, interatív játéo. Közös időtöltés barátoal. Testnevelés és sport: sporto. Éne zene: zenehallgatás. Dráma és tánc: színház, előadáso.

15 TERMÉSZET, ÁLLATOK 17 óra 17 óra 0 óra Kisállato. Kedvenc állataim. Állato a ház örül. Vadon élő és állaterti állato. Állato a nagyvilágban. Növénye az otthonomban, isolámban. Kontinense, tájegysége. Természetismeret: élőlénye a ház örül, az állato életmódjána főbb jellemzői, szobavagy erti növénye gondozása, érdees növénye; a Föld szépsége, egyedisége: a Kárpát-medence és hazán nagytájai, növénytaarója és élővilága. ÜNNEPEK ÉS SZOKÁSOK 16 óra 16 óra 0 óra Ünnepe és szoáso Az én ünnepeim. Ünnepe itthon és a nagyvilágban. Technia, életvitel és gyaorlat; történelem, társadalmi és állampolgári ismerete: hétöznapo, ünnepe.

16 VÁROS, BEVÁSÁRLÁS 16 óra 16 óra 0 óra Városo, települése, falva. Épülete, utcá. Tájéozódás, útbaigazítás. Történelem, társadalmi és állampolgári ismerete: falva és városo, özleedés. Üzlete, bevásárlóöz, piac. Matematia: irányo, térbeli alazato. Vásárlás. Az én városom/falum. Technia, életvitel és gyaorlat: özleedés, vásárlás. UTAZÁS ÉS PIHENÉS 19 óra 19 óra 0 óra Utazás, pihenés Vaáció, nyaralás. Táboro, osztályirándulás. Közleedési eszözö. Technia, életvitel és gyaorlat: özleedés. Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, a világöröség elemei.

17 Egészséges életmód 17 óra 17 óra 0 óra Környezetün védelme Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Nevezetes napo: Fá és madara Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja. Szeletív hulladégyűjtés. Természetismeret: örnyezeti rendszere állapota, védelme, fenntarthatósága. Matematia: diagramo észítése, értelmezése, táblázato olvasása. Egészséges életmód A rendszeres testedzés. A helyes táplálozás. Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: étrend. Technia, életvitel és gyaorlat: egészséges életmód. A továbbhaladás feltételei A1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszözöel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témához apcsolódó érdéseet, rövid megnyilatozásoat, szövegeet. Egyszerű nyelvi eszözöel, begyaorolt beszédfordulatoal ommuniál. Felészülés után elmond rövid szövegeet. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövege lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatoat ír, mintát övetve önálló írott szövegeet alot.

18 111 óra 1. Hallott szöveg értése Szóbeli interació Összefüggő beszéd Olvasott szöveg értése Írásészség 21

19 7. évfolyam A 7 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diáo A1 szintű nyelvtudással lépne be a további nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciaeret (KER) megfogalmazásában azt jelenti, hogy alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvismerettel rendelezne. Az előző fejlesztési szaaszoban, elsősorban osztálytermi erete özött, már számos olyan helyzetben ipróbáltá maguat, amelyeben bizonyos feladato megoldásához elengedhetetlenül szüségü volt a nyelvismeretre. Tisztában vanna azzal, hogy személyes boldogulásu egyi fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismeredte ülönféle hallott és olvasott célnyelvi szövegeel, fejlődött a beszédészségü, és megtanultá, hogyan tudjá az írást az idegen nyelv tanulásána szolgálatába állítani és egyszerű formában az önifejezés eszözeént használni. A feldolgozott tartalma révén bepillantotta egy idegen ultúrába, és lehetőségü nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során apott pozitív visszajelzése önbizalmat adta nei, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtetté az első lépéseet az önálló nyelvtanulóvá válás útján. A 7 8. évfolyamon folytatódó nyelvotatás legfontosabb célja a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána fejlesztése. Ez továbbra is szoros ölcsönhatásban történi az adott életori szaaszra megfogalmazott nevelési céloal, és más ulcsompetenciá fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi ommuniáció, a szociális ompetencia, az esztétiai-művészeti tudatosság és ifejezőépesség, valamint a hatéony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet ap a digitális ompetencia. A tanulás tartalmai révén további apcsolódási alaulna i a természettudományos és techniai ompetencia, valamint a munaformá révén a ezdeményezőépesség fejlesztésével. A nyelvi észsége fejlesztése omplex módon történi, úgy, ahogy azo a valós ommuniációs helyzeteben természetes módon összeapcsolódna. A tanuló egyre több autentius szövegfajtával ismeredne meg, bővül a szóincsü, szélesedi nyelvtani ismeretei öre, egyre magabiztosabban tudjá megvalósítani beszédszándéaiat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerezeteel a orábbi fejlesztési szaaszohoz hasonlóan továbbra is ontextusba ágyazva ismeredne meg, egyre jobban érdeli őet a nyelvben előforduló szabályszerűsége és az anyanyelvühöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelensége. A helyes nyelvhasználatban segíti őet azo a nyelvtani szabályo, amelyeet ő magu fedezne fel és fogalmazna meg. Ugyancsa hathatós segítséget jelent számura, ha gyaorlatot szerezne az önértéelés és a társértéelés módszereine alalmazásában, sieres próbálozásai tudatosításában és hibái felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségéne és mennyiségéne, valamint a tanulói megnyilatozáso esetében a pozitív tanári visszajelzésne. A orábbi témaörö a 7 8. évfolyamon tovább bővülne és mélyülne azáltal, hogy a tanuló érdelődése és igényei szerint új szemból erülne feldolgozásra. Eze és az újonnan feldolgozásra erülő témá is összhangban állna a NAT-ban más műveltségi területeine tartalmaival, és lehetővé teszi a tanuló számára, hogy a nyelv eszözével alaposabban, árnyaltabban megismerjé szűebb és tágabb örnyezetüet. A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témá gondos megválasztásána, és anna, hogy a tanuló ívánságára időről-időre olyan témá is feldolgozásra erüljene, amelye atuálisan érdeli, foglaloztatjá őet. A tanulási edvet foozza, ha a tanuló változatos munaformá, értelmes tevéenysége és érdees, ihívást jelentő feladato eretében fejlesztheti nyelvtudásuat. Ebben a fejlesztési szaaszban tovább bővül azona a nyelvtanulási stratégiána a öre, amelyeet a tanuló megismerne és alalmazna a nyelvóráon. Eze foozatos elsajátítása lehetővé teszi számura, hogy az isolán ívül is egyre inább hasznosítsá, fejlesszé nyelvtudásuat.

20 A fejlesztési szaasz célja, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérjé a KER szerinti A2 szintet. Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematiai egység nevelésifejlesztési céljai Hallott szöveg értése A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszözöel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegehez apcsolódó feladato megoldása. Az osztálytermi tevéenységehez apcsolódó tanári utasításo megértése; az ismert témához apcsolódó egyszerű érdése és ijelentése megértése; a tanult témaöröben elhangzó szövegeben a tanult szava, szó- és beszédfordulato felismerése, és ezeből öveteztetés a szövege témájára, tartalmára; az ismert témaöröben elhangzó szövegeben a beszélő gondolatmeneténe övetése; a lényeg és néhány alapvető információ iszűrése az ismert témaöröben elhangzó szövegeből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatora támaszodva; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alalmazása. Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematiai egység nevelési-fejlesztési céljai Szóbeli interació A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszözöel, begyaorolt beszédfordulatoal folytatott ommuniáció. Egyszerű és özvetlen információcserét igénylő feladatoban ommuniáció ismert témáról, egyszerű nyelvi eszözöel, begyaorolt beszédfordulatoal; érdésfeltevés iszámítható, mindennapi helyzeteben, válaszadás a hozzá intézett érdésere, illetve rövid párbeszéde folytatása; az első lépése megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján; egyre több ompenzációs stratégia tudatos alalmazása a megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdeében; törevés a célnyelvi normához özelítő iejtésre, intonációra és beszédtempóra. Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematiai egység nevelési-fejlesztési céljai Összefüggő beszéd A1 nyelvi szint, azaz felészülés után rövid szövege elmondása. Rövid, de egyre bővülő szóincs, egyszerű beszédfordulato alalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és özvetlen örnyezetéről; munája bemutatása egyszerű nyelvi eszözöel;

21 rövid, egyszerű története mesélése; egyszerű állításo, összehasonlítás, magyarázat, indolás megfogalmazása; egyszerű nyelvtani szerezete és mondatfajtá használata; a szava, szócsoporto, egyszerű cselevése, történése összeapcsolása lineáris ötőszavaal, és az o-oozati összefüggése ifejezése; a megértést segítő legfontosabb stratégiá alalmazása; a célnyelvi normához özelítő iejtés, intonáció és beszédtempó alalmazása. Fejlesztési egység Előzetes tudás A tematiai egység nevelésifejlesztési céljai Olvasott szöveg értése A1 nyelvi szint, azaz özös feldolgozást övetően egyszerű olvasott szövege lényegéne, tartalmána megértése. Az ismerős témáról szóló rövid szövege megértése; az alapvető információ megtalálása az egyszerű, hétöznapi szövegeben; az életorna megfelelő témájú autentius szövege lényegéne megértése, a szövegeből az alapvető információ iszűrése; az olvasott szövegere vonatozó feladato elvégzése; a észsége reatív használata az olvasott szövege megértéséhez, értelmezéséhez; tájéozottság növelése a célnyelvi ultúráról; az érdelődés foozása a célnyelvi ultúrába tartozó irodalmi, művészeti alotáso iránt. Fejlesztési egység Írásészség Előzetes tudás A tematiai egység nevelésifejlesztési céljai A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondato írása; mintát övetve ülönböző műfajú és a tanuló életorána megfelelő témájú szövege alotása. Összefüggő mondato írása a özvetlen örnyezettel apcsolatos témáról; az írás ommuniációs eszözént történő használata egyszerű interacióban; gondolato ifejezése egyszerű ötőszavaal összeapcsolt mondatsoroban; a nyelvismeret reatívan alalmazása egyszerű szövege írására az őt érdelő, ismert témáról; az alapvető írásbeli műfajo sajátos szerezeti és stílusjegyeine felismerése és övetése.

22 A tematiai egység nevelési-fejlesztési céljai Egyszerű és özvetlen információcserét igénylő feladatoban ommuniáció ismert témáról, egyszerű nyelvi eszözöel, begyaorolt beszédfordulatoal; érdésfeltevés iszámítható, mindennapi helyzeteben, válaszadás a hozzá intézett érdésere, illetve rövid párbeszéde folytatása; az első lépése megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján; egyre több ompenzációs stratégia tudatos alalmazása a megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdeében; törevés a célnyelvi normához özelítő iejtésre, intonációra és beszédtempóra. A fejlesztés tartalma Szava és rövid szövege másolása és ditálás utáni leírása. Egyszerű szerezetű, összefüggő mondato írása a tanuló özvetlen örnyezetével apcsolatos témáról, ülönböző szövegtípuso létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). Egyszerű szövege írása ommuniációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). Egyszerű írásos mintá övetése, reatív átdolgozása, atuális, onrét és személyes tartalmaal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témáról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). Gondolato összeapcsolása egyszerű ötőszavaal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). Gyaori írásbeli műfajo legalapvetőbb szerezeti és stílusjegyeine övetése saját írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, ben, záró formula). A mondanivaló özvetítése vizuális eszözöel (pl. szövegiemelés, internetes, vagy SMS-ben használt emotion, rajz, ábra, diasor). A fenti tevéenységehez használható szövegfajtá, szövegforráso Leírás, ismertető, épaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, , SMS, blogbejegyzés. Az 5 6. évfolyamon megismert témaörö a tanuló életorána megfelelően új szempontból, magasabb nyelvi szinten újra feldolgozható és bővíthető, ezért az új témá mellett eze is szerepelne a táblázatban.

23 Tematiai egység/ Fejlesztési cél 108 óra Összesen 1. Család Otthon Étezés Az idó, időjárás Öltözödés Sport, szabadidő Család 22 óra 22 óra 0 óra Én és a családom. Családtago bemutatása, családfa. Családi eseménye, özös programo. Családi ünnepe. Nagyszüleim világa. Erölcstan: társas apcsolato: család, otthon; az ember az időben: gyermeor, felnőttor, öregor. Hon- és népismeret: családun története Technia, életvitel és gyaorlat: családi munamegosztás.

24 Otthonom, szűebb örnyezetem. Laóhelyisége, bútoro, berendezési tárgya. Laóhelyem, tágabb örnyezetem. Otthono a célnyelvi országban és a nagyvilágban. Otthontalano. Otthon 17 óra Matematia: tájéozódás a térben. Történelem, társadalmi és állampolgári ismerete: család és laóhely. Hon- és népismeret: az én városom, falum. 17 óra 0 óra Étezés 17 óra 17 óra 0 óra Napi étezése. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálozás. Recepte, főzés, sütés, főzőműsoro. Étezési szoáso a célnyelvi ultúrában és a Biológiaegészségtan: táplálozás. Kémia: egészséges táplálozás: a zsíro és curo szerepe. Technia, életvitel és gyaorlat: családi munamegosztás.

25 Matematia: halmazo, diagramo észítése, értelmezése, táblázato olvasása. Idő, időjárás Az óra. Évszao és hónapo. A hét napjai és a napszao. Időjárás. Időjárási reordo. Időjárási jelensége. Természeti atasztrófá. Az idő, időjárás 13 óra Földrajz: más népe ultúrái. Informatia: e- önyve, médiatudatosság. Testnevelés és sport: tánco, népi játéo, példaépe szerepe, sportága jellemzői. Éne-zene: népzene, lasszius zene, pop- zene. 13 óra 0 óra Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre észtetés, befogadás, értelmezés, ülönböző ultúrá mítoszai, mondái. Vizuális ultúra: művészi alotáso leírása, értelmezése.

26 Öltözödés Ruhadarabo. Kedvenc ruháim. Divat világa. Öltözödés 22 óra Technia, életvitel és gyaorlat: özleedési ismerete, özleedésbiztonság, fenntarthatóság, örnyezettudatosság a özleedésben..22 óra 0 óra Földrajz: a ulturális élet földrajzi alapjai, nyelve és valláso, egyes meghatározó jellegű országo turisztiai jellemzői. Sport 17 óra 17 óra 0 óra Testrésze és mozgás. Kedvenc sportom. Sporto, sportfelszerelése. Extrém sporto. Sportversenye, olimpia. Biológiaegészségtan: az ember megismerése és egészsége. Testnevelés és sport: mozgásos játéo, sportversenye, szabályo.

27 Fejlesztési cél Hallott szöveg értése Szóbeli interació Összefüggő beszéd Olvasott szöveg értése 30 A továbbhaladás feltételei a cilus végén A tanuló egyszerű hangzó szövegeből iszűri a lényeget és néhány onrét információt. Válaszol a hozzá intézett érdésere, sieresen vesz részt rövid beszélgetéseben. Egyre bővülő szóinccsel, egyszerű nyelvi eszözöel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és özvetlen örnyezetéről. Megért ismerős témáról írt rövid szövegeet, ülönböző típusú, egyszerű írott szövegeben megtalálja a fontos információat. Összefüggő mondatoat, rövid szöveget ír hétöznapi, őt érintő témáról.

28 8. évfolyam Tematiai egység/ Fejlesztési cél 108 óra Összesen 1. Ünnepe és szoáso Város, bevásárlás Utazás, pihenés Zene, művészete Környezetvédelem Egészséges életmód Ünnepe és szoáso 19 óra 19 óra 0 óra Ünnepe és szoáso Az én ünnepeim. Ünnepe itthon és a nagyvilágban. Történelem, társadalmi és állampolgári ismerete: hétöznapo, ünnepe. Hon- és népismeret: találozás a múlttal: ünnepein eredete és szoásrendje.

29 Város, bevásárlás 17 óra 17 óra 0 óra Város, bevásárlás Városo, települése, falva. Épülete, utcá. Matematia: tájéozódás a térben, térbeli alazato. Tájéozódás, útbaigazítás. Földrajz: országo, városo. Üzlete, bevásárlóöz, piac. Vásárlás. Látnivaló, nevezetessége a laóhelyemen. Híres városo és nevezetességei. Hon- és népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, a világöröség elemei. Utazás, pihenés 17 óra 17 óra 0 óra Utazás, pihenés Vaáció, nyaralás. Táboro, osztályirándulás. Közleedési eszözö. Utazás belföldön és ülföldön. Földrajz: tájéozódás a földrajzi térben, Európa, Európán ívüli ontinense, tája, országo. Biológiaegészségtan: az erdő világa.

30 Zene, művészete 16 óra 16 óra 0 óra Zene, művészete Kedvenc zeném, együttesem. Éne zene: zenehallgatás. Film- és színházi élményeim. Kedvenc múzeumom. Dráma és tánc: színház, előadáso. Kiállításo, rendezvénye, oncerte. Zenei világnap. Vizuális ultúra: múzeumo, iállításo. Környezetün védelme 22 óra 22 óra 0 óra Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Nevezetes napo: Fá és madara Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja. Biológiaegészségtan: örnyezeti rendszere állapota, védelme, fenntarthatósága. Szeletív hulladégyűjtés. Környezettudatos viseledés. Fizia: energiatermelési eljáráso. Földrajz: globális problémá, fenntarthatóság,

31 védett hazai és nemzetözi természeti értée példái. Egészséges életmód 17 óra 17 óra 0 óra A rendszeres testedzés. A helyes táplálozás. Betegsége és megelőzésü. Technia, életvitel és gyaorlat: tudatos vásárlás, egészséges életmód. Biológiaegészségtan: betegsége megelőzése Hallott szöveg értése Szóbeli interació Összefüggő beszéd Olvasott szöveg értése Írásészség 21 A továbbhaladás feltételei a cilus végén A2 szintű nyelvtudás: A tanuló egyszerű hangzó szövegeből iszűri a lényeget és néhány onrét információt.válaszol a hozzá intézett érdésere, sieresen vesz részt rövid beszélgetéseben.egyre bővülő szóinccsel, egyszerű nyelvi eszözöel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és özvetlen örnyezetéről.megért ismerős témáról írt rövid szövegeet, ülönböző típusú, egyszerű írott szövegeben megtalálja a fontos információat.összefüggő mondatoat, rövid szöveget ír hétöznapi, őt érintő témáról.

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 9-10. b /humán tagozat Helyi tanterv 9-10. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A humán tagozat heti 4 magyarórán (9. évfolyamon heti 2 nyelvtan és 2 irodalom, 10. évfolyamon

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára

KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára TANTÁRGYI CÉLOK, FELADATOK A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Környezetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Környezetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.5. alapján 1-4. évfolyam 2 KÖRNYEZETISMERET Ahogyan a gyermek

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0082 Feladatellátási hely: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZTE Juhász Gyula Gyakorló

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Idegen nyelvoktatás iskolánkban

Idegen nyelvoktatás iskolánkban Idegen nyelvoktatás iskolánkban Iskolánk profiljában az informatika emelt szintű oktatása mellett az idegen nyelv oktatása is hangsúlyozottan szerepel. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben