Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint Szegregált és integrált oktatás a kerettanterv szerint a sajátos nevelési igényő tanulók számára Szegregált oktatás Integrált oktatás A szakiskolai óraterv a kerettanterv szerint Szegregált és integrált oktatás a kerettanterv szerint a sajátos nevelési igényő tanulók számára Szegregált oktatás Integrált oktatás Felzárkóztató oktatás Egyéves felzárkóztató oktatás Kétéves felzárkóztató oktatás A szakiskola szakképzési elıkészítı évfolyamának kerettantervi moduljai A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint nyelvi elıkészítı évfolyammal A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint nyelvi elıkészítı évfolyammal Érettségire épülı szakképzés óraterve Gazdasági informatikus II Vendéglátó technikus Modulrendszerő vendéglıs szakképzés óraterve Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskola értékelési rendszere A tanulók értékelése Az értékelés célja Alapelvek A tanulók magatartásának értékelése A tanuló szorgalmának értékelése Tantárgyi minısítések Az iskola vizsgarendszere osztályos záróvizsga Az érettségi vizsga A szakmai vizsgák Különbözeti vizsgák A középszintő érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Tantárgyi programok (külön kötetben) Szakmai program (külön kötetben) Óratervek Szakács szakképzés óraterve A modulrendszerő szakács szakképzés óraterve Asztalos szakképzés óraterve Modulrendszerő bútorasztalos szakképzés óraterve Szerkezetlakatos szakképzés óraterve Modulrendszerő szerkezetlakatos szakképzés óraterve Kımőves szakképzés óraterve Modulrendszerő kımőves szakképzés óraterve Nıiruha-készítı szakma óraterve

2 Modulrendszerő nıi szabó szakképzés óraterve Ács- állványozó szakma óraterve Modulrendszerő ács-állványozó szakképzés óraterve Szociális gondozó és ápoló szakma óraterve Modulrendszerő szociális gondozó, ápoló szakképzés óraterve Pincér szakma óraterve Modulrendszerő pincér szakképzés óraterve Modulrendszerő burkoló szakképzés óraterve További tudnivalók Nem folyamatos iskolarendszerő szakképzések

3 BEVEZETİ A közös követelmények érvényesítése a helyi tantervben Az iskolánk helyi tantervében megvalósításra kerülı közös követelményeket a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott közös követelményekre építettük, összhangot teremtve az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók fejleszthetıségével. A közös követelmények megvalósítását átfogó gyógypedagógiai feladatként értelmezzük. A közös követelmények területei: a társadalmi beilleszkedés, a gondolkodás, a megismerés / a kognitív képességek fejlesztésének közös követelményi /, hon- és népismeret kapcsolódás Európához, környezeti nevelés, kommunikációs kultúra, testi és lelki egészség, tanulás, pályaorientáció /énkép, éntudat / Az iskolában a pedagógiai tevékenység fent felsorolt és alább részletezett elemeiben egyaránt biztosítjuk, hogy a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalúan történjen. Társadalmi beilleszkedés A társadalmi együttélés során a szociális döntésképesség és értékelési képesség az egyén és egyén, egyén és csoport, valamint csoport és csoport kapcsolataiban fejlıdik. Az emberi, a gyermeki természetet figyelembe véve elvárható, hogy a tanulók a mindennapi együttélésben a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak megfelelı magatartási szokásokat sajátítsanak el. Az ıket körülvevı személyek, valamint az elıdök / irodalmi, történelmi hısök / cselekedetei magatartási mintaként épüljenek be, amelyek közül egyéniségüknek megfelelıen tudnak választani. A magatartási normák, minták nyomán jussanak el a szabálytudatig, az elfogadásig, a szabályazonosulásig. Ismerjék fel és tudják értelmezni, hogy vannak egyéni és közös érdekek, érdekütközések, és léteznek kompromisszumos megoldások. Ítéljék el a testi erıvel, a hatalommal, a tekintéllyel való visszaélést. Tudjanak azonosulni az emberszeretı, toleráns magatartással. Tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttmőködés, az önzetlen segítés, az egészséges versenyszellem a játékban, a tanulásban, az alkotásban a sportban. Gondolkodás és megismerés A sajátos nevelési igényő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek sikeres vagy sikertelen pályafutása döntıen a megismerési, a gondolkodási képesség fejlıdésétıl, fejlesztésétıl függ. A fejlesztésért felelıs pedagógiai környezet és a szakember feladata, hogy az akadályozott, vagy sérült funkciókat optimálisan fejlessze. A tanulóktól elvárható, hogy a megismerési és gondolkodási képességük érdekében munka és tanulási szokásokat sajátítsanak el. Legyenek képesek az adott tárgy /személy/, jelenség és probléma kapcsán a mennyiségi adatok pontos észlelésére. Tudjanak egyszerre két vagy több forrásból érkezı információra figyelni, a lényeges jegyeket, utasításokat kiválasztani. legyenek képesek egyszerő összehasonlításra, osztályozásra, elemi problémák felismerésére, a tevékenységük tervezésére. A megfigyeléseiket, a megoldásaikat tudják szóban, írásban, rajzban megjeleníteni, kifejteni, vagy modelleken, szerkezeteken értelmezni. A tapasztalati szintő mőveleti képességeket tudják új helyzetekben is alkalmazni. Hon- és népismeret Minden tanuló szerezzen ismereteket nemzeti kultúránk sajátosságairól, értékeirıl, és néhány kiemelkedı magyar személyiségrıl. Rendelkezzenek alapvetı ismeretekkel a haza földrajzáról, irodalmáról, történelmérıl, 3

4 és mővészetérıl. Vállalják a néphez, a hazához tartozást, viszonyuljanak pozitív attitőddel a nemzeti jelképeinkhez, értékeinkhez, kisebb népcsoportjainkhoz. Kapcsolódás Európához Legyenek érdeklıdıek, nyitottak az európai kultúra iránt, különös tekintettel a hazánkat környezı országokra, körülöttünk élı népekre. Viszonyuljanak pozitív attitőddel a közös európai értékekhez. Szerezzenek elemi információkat az emberiség közös, globális, Magyarországot közelebbrıl érintı problémáiról és ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttmőködésrıl. Ismeretszerzésükhöz tudják igénybe venni az írott sajtót, a vizuális ismerethordozókat, a médiát. Környezeti nevelés Az iskolai élet minden területén érvényesüljön a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott környezeti nevelést érintı követelmény. Kommunikációs kultúra A kommunikációs kultúra hassa át az intézményes nevelés minden területét. Szolgálja a tankötelezettség elérésekor mutatkozó kommunikációs hátrányok fokozatos felszámolását. A tanulók kommunikációs kultúrájának fejlıdése járuljon hozzá az önálló ismeretszerzéshez, a tudás gyarapodásához, az egyén szocializációjához, a társadalmi érintkezési formák birtoklásához, az audiovizuális információk lényegi üzeneteinek befogadásához, értelmezéséhez. Testi és lelki egészség A testi és lelki egészség megóvása érdekében rendelkezzenek a tanulók az egészséget, a harmonikus életvitelt megalapozó szokásokkal, tevékenységekkel. Az iskolai környezet és élettér segítse a tanulókat abban, hogy a helyes szokások és beállítódások kialakításával folyamatosan fejlıdjenek. Ismerjék a testi-lelki egészséget károsító szokásokat, tudatosan utasítsák el azokat. Pályaorientáció Rendelkezzenek életkoruknak megfelelı ismeretekkel a munkavégzésrıl, a felnıttek által végzett tevékenységekrıl. A képességeik, adottságaik szerint választható pályákról, foglalkozási ágakról és a hozzá vezetı utakról alakuljon ki reális elképzelésük a valóság és a vágyak összhangjában. Legyen ismeretük a pályamódosítás eseti szükségességérıl. fejlıdjön önismeretük, önelfogadásuk. Törekedjenek a kitartó munkavégzésre, tegyenek erıfeszítéseket pályacéljaik eléréséért, életkoruknak és lehetıségeiknek megfelelıen. Tanulás Az eredményes tanuláshoz a tanulóknak rendelkezniük kell tanulási tapasztalattal, tanulási és munkaszokásokkal, módszerekkel és a sajátos szükségleteknek legjobban megfelelı tanulási technikával. Váljanak fokozatosan önállóvá a tanulásban. Az általános fejlesztési követelmények értelmezése a NAT mőveltségi területein A Nemzeti Alaptantervben az életkori szakaszokhoz igazodó mőveltségi területekre lebontott általános fejlesztési követelményeket a sajátos nevelési igényő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek nevelésében viszonyítási alapnak tekintjük, és törekszünk azok megvalósítására. A NAT évfolyamára leírt általános fejlesztési követelményei az ismeretkörök mélysége és milyensége miatt csak szelektáltan érvényesíthetı az értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésében Részletes követelmények a pedagógiai szakasz végén a) A mőveltségi területek részletes követelményeinek meghatározásánál az alábbiakat szükséges figyelembe venni: 4

5 - a fejlesztési követelmények és a minimális teljesítmény elérésére hosszabb idıt kell terveznünk, - a követelmények egymásra épülésére, a fokozatosságra, a megfelelı gyakorlásra, ismétlésre kiemelten ajánlott figyelnünk, - a követelményeket - átlagos feltételek között- a közepes szinten teljesítı enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók teljesítményszintjéhez célszerő igazítanunk, számolva az alulteljesítık egyéni fejlesztésével, megsegítésével. A felfelé történı differenciálás tartalmát, formáját és módját, követelményszintjét a nevelıtestület határozza meg. b) Sajátos elvek érvényesülése a részletes követelményekben. A mőveltségi területek nagyobb témáinál, didaktikai egységeinél a követelmények elrendezésében az alábbi elveket érvényesítjük: - a NAT által az egyes mőveltségi területekre leírt témák nagyobb hányadát változatlan felosztással, elnevezéssel és fejlesztési céllal alkalmazzuk. Ebben az esetekben a követelmények - mennyiségileg és a követelményszintben is - ingadoznak a sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztési lehetıségeihez. - A mőveltségi területeken megjelennek olyan témák, amelyek elsajátíttatása csak egyszerősítéssel, tömörítéssel lehetséges. Az általános mőveltség ezen elemei, részei nem önálló témákként, hanem összevontan kerülhetnek megfogalmazásra, átrendezésre a mőveltségi területek között. A speciálisnak az alacsonyabb elsajátítási szintmegjelölésében is meg kell mutatkoznia, nem csak a tömörítésben. - A témák / didaktikai egységek / egy-egy csoportja nem kerül feldolgozásra, mert a tartalom mélysége, összetettsége, komplexitása nem teszi lehetıvé az elsajátításukat, alkalmazásukat a fogyatékos gyermekek nagy többsége számára. A nevelıknek azonban módjuk van a javaslattól eltérı megoldások alkalmazására is. - A részletes követelményt szükséges kiegészíteni olyan témamodulokkal, didaktikai egységekkel, amelyek hatékonyabban szolgálják növendékeink képességfejlıdését, szocializációját, az önellátó és környezetellátó technikák elsajátítását, gyakorlását szükségleteik kielégítését. 5

6 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint Kifutó képzés Érvényes a 2008/2009-es tanévben 10. évfolyamon Tantárgy ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalomismeret Idegen nyelv Matematika Informatika Természetismeret/egészségtan Ének-zene ,5 18,5 Rajz és vizuális kultúra ,5 18,5 Testnevelés és sport Pályaorientáció Gyakorlati oktatás Szakmai alapozás Osztályfınöki Hittan * Kötelezı a törvény alapján * 28/2000 miniszteri rendelet 8. (3) pontja szerint meghaladja az elıírt ot. Természetismeret/egészségtan 9. osztályban: 1 biológia, 1 kémia, 1 fizika Természetismeret/egészségtan 10. osztályban: 1 biológia, 1 földrajz, 1 fizika A gyakorlati oktatás helyi tanterve a szakiskola 9. évfolyama számára Személyes kompetenciákat fejlesztı modulok Egészségfejlesztés Viselkedés és kommunikáció Kommunikáció és önismeret Tanulásmódszertan Mindennapi teendık Vizuális kultúra, a manuális készségek fejlesztését segítı modulok Rajzi alapgyakorlatok Manuális készségfejlesztés- textilmunkák Manuális készségfejlesztés- famunkák Mőszaki-, természettudományos készségeket fejlesztı modulok Fémmegmunkálás Környezetünk megismerése, fizikai jelenségek 54 óra 12 óra 12 óra 12 óra 6 óra 12 óra 72 óra 12 óra 24 óra 36 óra 96 óra 36 óra 12 óra A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. Hitbeli elvárások nincsenek, ismeret, erkölcsi célú tanterv 6

7 Környezetünk megismerése, környezeti elemeink 12 óra Környezetünk megismerése, biológiai környezetünk 12 óra Számolási-számítási gyakorlatok 24 óra Szakmai alapozás az építészet szakmacsoportra 10. évfolyam Bevezetés az építészeti szakmai számításokba 74 óra Építészeti alapismeretek 74 óra Építészeti szakmai alapozó gyakorlatok: kitőzés és 222 óra mérés, építıanyagok megmunkálása és vizsgálata Elmélet és gyakorlat 370 óra Szakmai alapozás az egészségügy, szociális szolgáltatások szakmacsoportra 10. évfolyam Bevezetés a szociális munka világába 37 óra Mindennapi ismeretek 37 óra Gazdasági alapismeretek 37 óra Ápolási alapismeretek 37 óra Gondozási alapgyakorlat 74 óra Elsısegélynyújtás 74 óra Ápolási alapgyakorlat 74 óra Elmélet és gyakorlat 370 óra Szakmai alapozás a gépészet szakmacsoportra 10. évfolyam Mechanika 74 óra Mőszaki ábrázolás 111 óra Gépészet szakmai alapozó gyakorlatok 185 óra Elmélet és gyakorlat 370 óra Szakmai alapozás a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportra 10. évfolyam Vendéglátás általános ismeretei 148 óra Gasztronómiai alapgyakorlatok 111 óra Elıkészítı mőveletek 111 óra Elmélet és gyakorlat 370óra Szakmai alapozás a faipar szakmacsoportra 10. évfolyam Faipari szakmai alapismeretek Faipari anyagismeret Faipari szakrajz Faipar szakmai alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 37 óra 37 óra 222 óra 370 óra Szakmai alapozás a könnyőipar szakmacsoportra 10. évfolyam Anyagismeret 37 óra Rajz és vizuális kultúra 74 óra Gyártási alapismeret 37 óra Minta és modellábrázolás 74 óra Mőszaki ábrázolás alapjai 74 óra Gyártási alapgyakorlatok 74 óra Elmélet és gyakorlat 370 óra 7

8 1.1.2.Szegregált és integrált oktatás a kerettanterv szerint a sajátos nevelési igényő tanulók számára Kifutó képzés Érvényes a 2008/2009-es tanévben 10. évfolyamon ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Szegregáltan oktatott 20,5 758,5 19,5 721,5 tantárgyak összes a Integráltan oktatott tantárgyak összes a Kötelezı összesen 28,5 1054, , Szegregált oktatás Tantárgy ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Magyar nyel és irodalom Matematika Történelem és társadalomismeret Idegen nyelv Természetismeret Biológia, egészségtan Természetismeret Fizika Természetismeret Kémia Természetismeret Földrajz Informatika Ének-zene ,5 18,5 Rajz és vizuális kultúra 0,5 18,5 0,5 18,5 Testnevelés és sport Hittan Osztályfınöki ,5 18,5 Összes 20,5 758,5 19,5 721, Integrált oktatás Tantárgy ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Pályaorientáció Szakmai alapozás Összes A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. 8

9 A szakiskolai óraterv a kerettanterv szerint Érvényes a 2008/2009-es tanévtıl felmenı rendszerben Tantárgy ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalomismeret Idegen nyelv Matematika Informatika Fizika Biológia/egészségtan Kémia Földrajz Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Testnevelés és sport Pályaorientáció Gyakorlati oktatás Szakmai alapozás Osztályfınöki Hittan * Kötelezı a törvény alapján * 28/2000 miniszteri rendelet 8. (3) pontja szerint meghaladja az elıírt ot. A tanulóknak választási lehetısége van 10. évfolyamon a szakmai alapozás tantárgy keretében. Az adott szakmai elıkészítık közül az adott tanévet megelızıen május 30-ig kell választaniuk. A gyakorlati oktatás helyi tanterve a szakiskola 9. évfolyama számára Személyes kompetenciákat fejlesztı modulok Egészségfejlesztés Viselkedés és kommunikáció Kommunikáció és önismeret Pályaorientáció Vizuális kultúra, a manuális készségek fejlesztését segítı modulok Rajzi alapgyakorlatok Számolási-számítási gyakorlatok Manuális készségfejlesztés- famunkák 72 óra 12 óra 12 óra 12 óra 36 óra 72 óra 12 óra 24 óra 36 óra A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. Hitbeli elvárások nincsenek, ismeret, erkölcsi célú tanterv 9

10 Mőszaki-, természettudományos készségeket fejlesztı modulok Fémmegmunkálás Környezetünk megismerése, fizikai jelenségek Környezetünk megismerése, környezeti elemeink Környezetünk megismerése, biológiai környezetünk 72 óra 36 óra 12 óra 12 óra 12 óra Szakmai alapozás az építészet szakmacsoportra 10. évfolyam Bevezetés az építészeti szakmai számításokba 74 óra Építészeti alapismeretek 74 óra Építészeti szakmai alapozó gyakorlatok: kitőzés és 148 óra mérés, építıanyagok megmunkálása és vizsgálata Elmélet és gyakorlat 296 óra Szakmai alapozás az egészségügy, szociális szolgáltatások szakmacsoportra 10. évfolyam Bevezetés a szociális munka világába 37 óra Mindennapi ismeretek 37 óra Gazdasági alapismeretek 37 óra Ápolási alapismeretek 37 óra Gondozási alapgyakorlat 37 óra Elsısegélynyújtás 37 óra Ápolási alapgyakorlat 74 óra Elmélet és gyakorlat 296 óra Szakmai alapozás a gépészet szakmacsoportra 10. évfolyam Mechanika 37 óra Mőszaki ábrázolás 74 óra Gépészet szakmai alapozó gyakorlatok 185 óra Elmélet és gyakorlat 296 óra Szakmai alapozás a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportra 10. évfolyam Vendéglátás általános ismeretei 74óra Gasztronómiai alapgyakorlatok 111 óra Elıkészítı mőveletek 111 óra Elmélet és gyakorlat 296 óra Szakmai alapozás a faipar szakmacsoportra 10. évfolyam Faipari szakmai alapismeretek Faipari anyagismeret Faipari szakrajz Faipar szakmai alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 37 óra 37 óra 37 óra 185 óra 296 óra Szakmai alapozás a könnyőipar szakmacsoportra 10. évfolyam Anyagismeret 37 óra Rajz és vizuális kultúra 37 óra Gyártási alapismeret 37 óra Minta és modellábrázolás 74 óra Mőszaki ábrázolás alapjai 37 óra Gyártási alapgyakorlatok 74 óra Elmélet és gyakorlat 296 óra 10

11 1.1.4.Szegregált és integrált oktatás a kerettanterv szerint a sajátos nevelési igényő tanulók számára Érvényes a 2008/2009-es tanévtıl felmenı rendszerben ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Szegregáltan oktatott ,5 795,5 tantárgyak összes a Integráltan oktatott tantárgyak összes a Kötelezı összesen ,5 1091, Szegregált oktatás Tantárgy ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Magyar nyel és irodalom Matematika Történelem és társadalomismeret Idegen nyelv Természetismeret Biológia, egészségtan Természetismeret Fizika Természetismeret Kémia Természetismeret 1,5 55, Földrajz Informatika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra 0,5 18,5 0,5 18,5 Testnevelés és sport Hittan Osztályfınöki Összes ,5 795, Integrált oktatás Tantárgy ok ok ok ok 9. évfolyam 10. évfolyam Pályaorientáció Szakmai alapozás Összes A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. 11

12 Felzárkóztató oktatás Egyéves felzárkóztató oktatás Tantárgy ok ok Magyar nyelv és irodalom /Kommunikáció Történelem és társadalomismeret 2 74 Matematika 2 74 Informatika 1 37 Természetismeret/egészségtan Mővészetek 1 37 Testnevelés és sport 2 74 Pályaorientáció 2 74 Szakmai elıkészítı / Alapozó gyakorlat Osztályfınöki 1 37 Hittan 1 37 Egyéni fejlesztés 2 74 Vizsgára való felkészülés 1 37 Kötelezı a törvény alapján Kétéves felzárkóztató oktatás Tantárgy ok ok ok ok Magyar nyelv és irodalom /Kommunikáció Történelem és társadalomismeret Matematika Informatika Természetismeret/egészségtan Mővészetek Testnevelés és sport Pályaorientáció Szakmai elıkészítı / Alapozó gyak. Osztályfınöki Hittan * Egyéni fejlesztés Kötelezı a törvény alapján A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. Hitbeli elvárások nincsenek, ismeret, erkölcsi célú tanterv 12

13 A szakiskola szakképzési elıkészítı évfolyamának kerettantervi moduljai Modulok ok A jelő modulok 347,5 1/II. Személyiség fejlesztés, önismeret 117,5 2/II. Tanulás módszertana 70 3/I. Alapkészségek fejlesztése: írás, olvasás, 60 számolás 4/I. Számítástechnikai alkalmazás 60 5/I. Általános szóbeli kommunikáció 40 S jelő modulok 670 6/III. Pályaorientáció 270 7/IV. Szakmai kommunikáció Anyanyelvi, Idegen nyelvi /IV: Szakmai alapozás, projektek megvalósítása 300 (építıipar, gépészet, könnyőipar) Kötelezı tanórai foglalkozások 1017,5 Szabadon választható modulok (hittan, matematika) A tanuló javasolt évi a 1091,5 13

14 A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint Kifutó képzés Érvényes a 2008/2009-es tanévben és 12 évfolyamon a 2009/2010-es tanévben a 11. és 12. évfolyamon a 2010/2011-es tanévben 12. évfolyamon Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalmi ismeretek Angol vagy német Matematika Ének Rajz és vizuális kultúra Osztályfınöki Testnevelés Fizika Biológia Kémia Földrajz Informatika Hittan Szakmacsoportos alapozó oktatás Érettségire való felkészülés * 2 64 * Összesen A tanulók az érettségire való felkészüléshez választhatnak az érettségi és vizsgaszabályzatnak megfelelıen a tanult tantárgyak közül. Az iskola a tanulók választásának megfelelıen heti két óra felkészítést biztosít. * 2 óra, megosztása tanulói igény szerint ** külön táblázatban A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. 14

15 Szakmacsoportos alapozó oktatás a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportra ok évfolyamonként Gazdasági környezetünk Vendéglátó és turizmusismeretek Szállodai ismeretek Marketing Vendéglátó gyakorlat Gasztronómiai alapismeretek Viselkedéskultúra 74 Kommunikáció 74 Szakmacsoportos alapozás összesen Szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika szakmacsoportra ok évfolyamonként Mőszaki pályák világa 37 Anyag és eszközismeret 37 Mőszaki ábrázolás és 37 képfeldolgozás Számítógépes programozás I. 37 Számítógépes programozás II. 111 Számítógépes programozás III. 32 Adatbázis kezelés 32 Számítástechnikai gyakorlat 111 Kép és hang feldolgozás, multimédia Programozás I. gyakorlat 74 Programozás II. gyakorlat 185 Programozás III. gyakorlat 128 Assembly programozás alapjai 64 Szakmacsoportos alapozás összesen

16 A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint Érvényes a 2008/2009-es tanévtıl felmenı rendszerben Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalmi ismeretek Angol vagy német Matematika Ének Rajz és vizuális kultúra Osztályfınöki Testnevelés Fizika Biológia Kémia Földrajz Informatika Hittan Szakmacsoportos alapozó oktatás ** Összesen A tanulók az érettségire való felkészüléshez választhatnak az érettségi és vizsgaszabályzatnak megfelelıen a tanult tantárgyak közül.az iskola a tanulók választásának megfelelıen heti két óra tanórán kívüli felkészítést biztosít. ** külön táblázatban A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. 16

17 Szakmacsoportos alapozó oktatás a vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportra ok évfolyamonként Gazdasági környezetünk Vendéglátó és turizmusismeretek Szállodai ismeretek Marketing Vendéglátó gyakorlat Gasztronómiai alapismeretek Viselkedéskultúra 74 Kommunikáció 74 Szakmacsoportos alapozás összesen Szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika szakmacsoportra ok évfolyamonként Mőszaki pályák világa 37 Anyag és eszközismeret 37 Mőszaki ábrázolás és 37 képfeldolgozás Számítógépes programozás I. 37 Számítógépes programozás II. 111 Számítógépes programozás III. 32 Adatbázis kezelés 32 Számítástechnikai gyakorlat 111 Kép és hang feldolgozás, multimédia Programozás I. gyakorlat 74 Programozás II. gyakorlat 185 Programozás III. gyakorlat 128 Assembly programozás alapjai 64 Szakmacsoportos alapozás összesen

18 A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint nyelvi elıkészítı évfolyammal Kifutó képzés Érvényes a 2008/2009-es tanévben a 12. évfolyamon a 2009/2010-es tanévben a 13. évfolyamon Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalmi ismeretek Angol vagy német Matematika Ének Rajz és vizuális kultúra Osztályfınöki Testnevelés Fizika Biológia KV Kémia Földrajz KV Informatika Egészséges életmód Tanulásmódszertan és önismeret Anyanyelvi beszédkultúra Hittan Szakmacsoportos alapozó oktatás Érettségire való felkészülés * 2 64 * Összesen Magyar nyelv és irodalom, történelem és a matematika órák elsısorban felzárkóztatásra, a meglevı hiányosságok pótlására szolgálnak 2 A szakmacsoportos alapozó oktatás felbontása megegyezik az alatti kerettantervi óratervvel A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. 18

19 A szakközépiskolai tagozat óraterve a kerettanterv szerint nyelvi elıkészítı évfolyammal A 2008/2009-es tanévtıl felmenı rendszerben Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalmi ismeretek Angol vagy német Matematika Ének Rajz és vizuális kultúra Osztályfınöki Testnevelés Fizika Biológia KV Kémia Földrajz KV Informatika Egészséges életmód Tanulásmódszertan és önismeret Anyanyelvi beszédkultúra Hittan Szakmacsoportos alapozó oktatás Összesen Magyar nyelv és irodalom, történelem és a matematika órák elsısorban felzárkóztatásra, a meglevı hiányosságok pótlására szolgálnak 2 A szakmacsoportos alapozó oktatás felbontása megegyezik az alatti kerettantervi óratervvel A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk. 19

20 Érettségire épülı szakképzés óraterve Gazdasági informatikus II. Középfok Tantárgyi modul 1. félév 2. félév 3. félév Számítástechnikai alapismeretek A+B Szövegszerkesztés+ Táblázatkezelés Adatbázis ismeretek Szervezési ismeretek Közgazdaságtan Marketing alapismeretek Pénzügyi ismeretek Statisztika Jogi ismeretek Számvitel Irodai gyakorlatok Angol Élet és pályatervezés Testnevelés Hittan Összesen

21 Vendéglátó technikus Kifutó képzés Érvényes a 2008/2009-es tanévben a II/14. évfolyamon Tantárgy Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat összesen I/13 II/14 Vendéglátó szakmai alapismeretek Gazdálkodási alapismeretek Szervezés-vezetés Marketing Kommunikáció Jogi ismeretek Gépírás és szakmai levelezés Számítástechnika Élelmiszer alapismeretek Italismeret Táplálkozástan Szállodai és idegenforgalmi ismeretek Szakmai idegen nyelv Vendéglátó ismeret Vendéglátó gazdálkodási ismeretek Vendéglátó technológia Nyári szakmai gyakorlat Élet és pályatervezés Hittan Testnevelés Szabadon választható kötelezı szakmai (111) (105) tantárgyak Rendezvényszervezés Társadalmi ismeretek Ember és környezet összesen

22 Modulrendszerő vendéglıs szakképzés óraterve Érvényes a 2008/2009-es tanévtıl felmenı rendszerben Tantárgyak Elm. Gyak. Elm. Gyak. Értékesítési ismeret Értékesítési gyakorlat Ételkészítési ismeret Ételkészítési gyakorlat Gazdasági számítások Gazdálkodási ismeret Élelmiszerismeret Szervezés-vezetés Marketing Biztonságvédelem és minıségbiztosítás Idegen nyelv Számítástechnika Kommunikáció Nyári összefüggı 90 óra 90 óra szakmai gyakorlat Hittan Társadalomismeret 1-36 Testnevelés Osztályfınöki összesen A szakmai program külön kötetben. 1 A törvény szerint heti átlagban elıírt ot havi sportnap keretében biztosítjuk 22

23 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei - A tankönyv tartalmában, információiban, a feldolgozás mélységében igazodjék a tanulók tudásszintjéhez. - Azokat a tankönyveket rendeljük meg elsıdlegesen, amelyek a tantárgyak tanterveihez illeszkednek és kézikönyveket is kínálnak - A tanulók szociális hátterét figyelembe véve olcsó könyveket kell választani. - A tartós könyveket részesítsük elınyben a kölcsönözhetıség érdekében. - A megrendelést megelızıen le kell folytatni az egyeztetést a szülıi munkaközösséggel. - A katolikus szemlélettel elfogadható tankönyvek, segédletek legyenek. - A tankönyvválasztást a nevelıtestület tanévenként felülvizsgálja és a tankönyvrendelést megelızıen döntést hoz. - Egy képzési ciklus alatt nem lehet tankönyvet váltani - A munkaközösségi tagok szakmai javaslatai alapján a munkaközösség dönt a tankönyvek, taneszközök kiválasztásában. - Az ingyenes tankönyvtámogatást a 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet szerint biztosítjuk, és a jogszabályban foglaltaknak megfelelıen járunk el. 3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei Magasabb évfolyamba lépésnél a tantervi minimum teljesítése a feltétel (minden tárgyból legalább elégséges (2) osztályzat). Az iskola évenként 3 tantárgyból teszi lehetıvé a javítóvizsga letételét. A tanulmányi kötelezettséget magántanulóként teljesítık legkésıbb az augusztusi javító-pótlóvizsgák idején kell, hogy számot adjanak tudásukról. Elégtelen osztályzat esetén az adott évben szeptember 30-ig tehetnek a kijelölt napon javító vizsgát. Addig a magasabb évfolyamon feltételesen folytathatják tanulmányaikat. Amennyiben a tanuló egy tárgy tanulását félévkor fejezi be és elégtelen osztályzatot kap, a továbbhaladásról ill. a javítóvizsga idejérıl a képzés sajátosságait figyelembe véve az igazgató dönt. A szakképzı évfolyamokon továbbtanulók és a 12. évfolyam végén sikertelen érettségi vizsgát tett tanulók a sikeres érettségi bizonyítványt legkésıbb az adott év ıszi vizsgaidıszakában kötelesek megszerezni. Magasabb évfolyamra való becsatlakozáshoz a törvényi elıírások a mérvadóak. (9. évfolyamon is kizáró ok az alkalmatlanság). Az iskolára jellemzı továbblépési periódus a tanév. Ettıl eltérı továbbhaladási engedélyt kiskorúnál a szülı kérésére, nagykorúnál egyéni kérésre a szaktanár, az osztályfınök és a DÖK véleményének kikérése után az igazgató adhat. 4. Az iskola értékelési rendszere 4.1. A tanulók értékelése Iskolánkban cél, hogy minden tanítványunk saját lehetıségeinek optimumáig jusson el erkölcsi, értelmi és testi fejlıdésben. Találjuk meg számukra a megfelelı teret, ahol gyakorolhatják képességeiket, felfedezhetik önmagukat. Az egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére nevelés tantestületünk egyik fı alapelve. A másik fél munkájának elfogadása és tisztelete kell, hogy vezérelje tanárainkat és tanítványainkat! A jó hangulatú eredményes oktatás, nevelés egyik feltétele az értékelési rendszerünk egységesítése, annak céltudatos végrehajtása. 23

24 Az értékelés célja - A személyiség fejlesztése - Az önértékelési képesség kialakítása. Az értékelésre a tanulási folyamat minden szakaszában szükség van. Az értékelés Fajtája Ideje Célja A tanulási folyamat Kezdete Folyamata Vége Formatív Fejlesztı, önfejlesztést segítı Diagnosztikus Feltárja az elızetes ismertek szintjét, feladatot határoz meg, helyzetet mér fel Csoportba sorolás esetén, a szakasz elején, a tanulási problémák esetén, tanárváltáskor Visszajelzés tanár, diák, szülı számára Formája Rövid dolgozat (osztályozni nem illik) a teljesítményt pontban, vagy százalékban fejezi ki Idıben rendszeresen elosztott gyakorisággal, a folyamat teljes idejében A tanulás és értékelés kölcsönhatásának érvényesítése Röpdolgozat, feleletek, osztályfeleltetés szóbeli Szummatív Minısítı értékelés, a tanulási idıt zárja le Félév, év vége Összegzés, minısítés, értékelés Témazáró, szóbeliírásbeli feleltetés Az iskolai írásbeli teljesítményformák (beszámoltatások): röpdolgozatok összefüggı szövegő ellenırzı dolgozatok tantárgytesztek feladatlapok az iskolai írásbeli teljesítmények értékelésében alkalmazzuk a segítı-formáló értékelést, amelynek során képet kapunk a tanulók elırehaladásának mértékérıl, a tipikus és egyéni hibákról a célszerő továbblépés, a szükséges korrekciók elvégzése érdekében. Ennél az értékelési formánál pontszámokkal, %-kal határozzuk meg a tanulók teljesítményét, nem osztályzattal. Az ellenırzés módozatai változatosak, minél több lehetıséget nyújtanak a tanulók tudásának pontos megismerésére, mérésére. A számbeli értékelést /osztályzatot/ célszerő szöveges értékeléssel kiegészíteni, pontosítani Röpdolgozat írásakor célszerő annak elızetes bejelentése. Nagyobb ellenırzı dolgozatot csakis alapos elıkészítés után, lehetıség szerint kedvezı órarendi pozícióban levı órán tanácsos iratni és legalább egy héttel elıtte a diákokat értesíteni kell. Az adott tanítási napon legfeljebb két nagy-dolgozatot lehet iratni. A tanárnak már év elején informálni kell a diákokat a javítás idejérıl és módjáról is. Az összegezı-lezáró értékelés keretében megírt nagy-dolgozatok eredményei alapvetıen meghatározzák a tanulók félévi, év végi érdemjegyeit. Az írásbeli beszámolók nagyobb súllyal szerepelnek a tanulók tudásának értékelésében, mint a szóbeli beszámolók. 24

25 A házi feladatok típusai: produktív jellegő házi olvasmányok elemzése, házi dolgozatok, önálló szövegelemzés, referátum készítés önálló megfigyelés alapján stb. reproduktív memoriterek, szaktárgyi tananyagok megtanulása A házi feladat lehet: szóbeli, írásbeli, rajzos, feladatmegoldás. A produktív házi feladat elıkészítése: a tanulók az órai munkában is kapjanak alkotó feladatokat. A házi feladat órán történı megbeszélése, elıkészítése az önálló munka alapja. A házi feladatok tartalma, terjedelme vegye figyelembe valamennyi tantárgy igényeit, hogy az adott idıkeretben elvégezhetı legyen. Az írásbeli házi feladatok elvégzésének önállósága nem biztosítható, ezért osztályzattal nem célszerő minısíteni., Az értékelés legyen: Alapelvek - folyamatos kiszámítható, rendszeres, aktuális, tervszerő. A nem kampányszerő ellenırzés természetes kísérıje lesz a tanulónak, a feszült légkör ezzel elkerülhetı, - sokoldalú ne csak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és elırehaladást értékeljük, hanem a gyermek valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevékenységét és ezekben elért fejlıdést osztályozzuk! (emlékezeti teljesítmények, ismeretek alkalmazása, stb.) - változatos vizsgálja a neveltségi szinteket, vegye figyelembe az életkori sajátosságaikat, személyiségtípusokat, alkalmazzuk a metakommunikációs jelzéseket, - kiszámítható segítse elı a rendszeres munkavégzés és a felelısségtudat kialakulását, - konkrét az értékelés legyen tárgyszerő, tárja fel a hibák okait, adjon kiküszöbölési javaslatot, támaszkodjék a pozitívumokra, serkentse további erıfeszítésekre a diákot, tartsa életben az egészséges munkakedvet, - objektív törekedjen igazságosságra, méltányosságra, - kollektív a tanulók egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg érdemjegyekre tett javaslatokkal. A nevelési folyamat fontos része az értékelés szempontjainak elsajátítása, megtanulása, alkalmazásuknak, (elviselésüknek) megszokása. 25

26 A tanulók magatartásának értékelése Magatartás példás jó változó rossz 1. Fegyelmezettsége nagyfokú, állandó, másokra pozitívan ható megfelelı másokat zavaró, kifogásolható, gyenge, erısen kifogásolható, másokat erısen zavaró, negatív ingadozó, de igyekszik 2.Viselkedés kultúrája, hangneme Kifogástalan, példaértékő, tisztelettudó, udvarias Kevés kivetnivalót hagy maga után javulni Udvariatlan, nyegle 3.Hatása a közösségre, Pozitív, aktív, Részt vesz a Nem árt, társas emberi segítıkész, közösségi ingadozó, vagy kapcsolatai jóindulatú, életben, de közömbös, élen járó, befolyást nem vonakodó kezdeményezı gyakorol arra, jóindulatú 4. Házirend betartása Betartja, arra Néha hibázik Részben tartja ösztönös be 5. Felelısségérzete nagyfokú Idınként ingadozó feledékeny 6. Hiányzásai Igazolatlan Igazolatlan Igazolatlan óráinak száma: óráinak száma: óráinak száma: Max. 3 Max: 8 Max: 15 Durva, romboló, közönséges, goromba, heves, hangoskodó Negatív, goromba, ártó, lélektelen, megfélemlítı Sokat vét ellene Felelıtlen megbízhatatlan Igazolatlan óráinak száma: 16 vagy annál több 26

27 4.1.4.A tanuló szorgalmának értékelése Szorgalom példás Jó változó Hanyag 1.Tanulmányi munkája Céltudatos, törekvı, odaadó, igényes a tudás Figyelmes, törekvı ingadozó hagyag, lassító megszerzésére 2. Munkavégzése Kitartó, pontos, megbízható, önálló, lankadatlan 3. Kötelességtudata Kifogástalan, precíz 4. Tanórákon kívüli információk felhasználása, többletmunkája Rendszeres, érdeklıdı Rendszeres, többnyire önálló Megfelelı, néha ösztökélni kell Ösztönzésre dolgozik Rendszertelen, hullámzó, öntudatlan Felszerelése gyakran hiányos ritka Tantárgyi minısítések Megbízhatatlan, gondatlan Felszerelése többnyire hiányos, szinte nincs Egyáltalán nem A pedagógus a tanuló teljesítményét, elımenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minısíti. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minısítését az osztályfınök az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével végzi. Az érdemjegyekrıl a tanulót és a kiskorú tanuló szülıjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az év végi osztályzat megállapításánál az egész évi teljesítményt kel figyelembe venni a naplóba beírt érdemjegyek alapján. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorútanuló szülıjét értesíteni kell az érdemjegy, illetıleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minısítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. Az érdemjegyek és osztályzatok a következık: - a tanuló tudásának értékelésénél és minısítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). - Az iskola megırzi a hagyományos értékelési kategóriákat. Az osztályokban 5 fokú osztályzatskálát alkalmazunk. Ennek megfelelıen az osztályzat akkor Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tanagyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. Bátran mer visszakérdezni. Jó (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb elıadási hibákat vét, definíciói betanultak. 27

28 Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget, többször rászorul a nevelı segítségre (javításra, kiegészítésre). Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelı útbaigazítással sem tud eleget tenni. A minimumot sem tudja. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelıtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a pedagógus, illetve az osztályfınök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésérıl. Abban az esetben, ha az érdemjegyek átlagától, a nevelıtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg a döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg a döntését, és a nevelıtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. Az év végi osztályzat az egész tanévi teljesítmény alapján, a naplóba beírt összes érdemjegy figyelembe vételével kerül megállapításra. Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a gyakorlati képzés keretében végzett tevékenységével összefüggésben teljesítményét, magatartását és szorgalmát a gyakorlati képzés szervezıjének értékelése alapján a nevelıtestület határozza meg, és dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésérıl, szakmai vizsgára bocsátásáról Az iskola vizsgarendszere osztályos záróvizsga Az 10. osztályos záróvizsga letétele kötelezı. A vizsga eredménye az éves tanulmányi munkában tantárgyanként súlyozottan jelenik meg Az érettségi vizsga A szakközépiskola a Közoktatási törvény érettségi (érettségi-képesítı) vizsgára készít fel és érettségi vizsgát szervez. Kötelezı vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, élı idegen nyelv, kötelezıen és szabadon választott vizsgatárgy. Ezek köre a szakmacsoportnak megfelelı órafelosztásban jelölve van. A kötelezı és a nem kötelezıen választható vizsgatárgyak kijelölésekor az érettségi vizsgaszabályzat elıírásai az irányadóak A szakmai vizsgák A szakközépiskola az Alapító okiratnak megfelelıen a Közoktatási és a Szakképzési törvény szellemében képesítı vizsgát szervez, az OSZJ és az OKJ elıírásai szerint. Az iskola a szakképzés befejezésekor minden oktatott szakmában az elméleti és gyakorlati vizsgákat, amennyiben az iskola a vizsgákhoz elıírt feltételeket biztosítani tudja, mindig saját területén és saját tanmőhelyében bonyolítja le Különbözeti vizsgák A tanuló más iskolából való átvétele esetén az iskola a Közoktatási törvény 46. -a alapján jár el. A vizsgák lebonyolítására az iskola vizsgaszabályzatot alkotott, amely a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezi. 28

29 5. A középszintő érettségi vizsga témakörei MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Szövegértés Információk feldolgozása és megítélése Szépirodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése Szövegalkotás Írásbeli kifejezıképesség Beszéd, szóbeli szövegalkotás Fogalmi mőveltség Fogalomismeret, fogalomhasználat 1. Magyar nyelv 1.1. Ember és nyelv 1.2. Kommunikáció 1.3. A magyar nyelv története 1.4. Nyelv és társadalom 1.5. A nyelvi szintek 1.6. A szöveg 1.7. A retorika alapjai 1.8. Stílus és jelentés 2. Irodalom 2.1. Szerzı, mővek Életmővek a magyar irodalomból Portrék Látásmódok A kortárs irodalomból Világirodalom Színház és dráma Az irodalom határterületei Regionális kultúra 2.2 Értelmezési szintek, megközelítések Témák, motívumok Mőfajok, poétika Korszakok, stílustörténet 1. Kompetenciák TÖRTÉNELEM Források használata és értékelése A szaknyelv alkalmazása Tájékozódás térben és idıben Az eseményeket alakító tényezık feltárása Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 2. Témakörök Az ókor és kultúrája A középkor A középkori magyar állam megteremtése és virágkora Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban Magyarország a Habsburg Birodalomban A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Az elsı világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Magyarország története az elsı világháborútól a második világháborús összeomlásig Magyarország 1945-tıl a rendszerváltozásig A jelenkor A mai magyar társadalom és életmód 29

30 MATEMATIKA 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Halmazelmélet Logika Logikai mőveletek Fogalmak, tételek, Bizonyítások a matematikában Kombinatorika Gráfok 2. Számelmélet, algebra Számfogalom Számelmélet Algebrai kifejezések, mőveletek Hatvány, gyök, logaritmus Egyenletek, egyenlıtlenségek 3. Függvények, az analízis elemei Függvények függvények grafikonjai, függvény-transzformációk Függvények jellemzése Sorozatok 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria Alapfogalmak, ponthalmazok Geometriai transzformációk Síkgeometriai alakzatok Háromszögek Négyszögek Sokszögek Kör Térbeli alakzatok Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás Vektorok Trigonometria Szögfüggvények fogalma. Egyszerő összefüggések a szögfüggvények között. Szinusztétel, koszinusztétel. Koordináta-geometria 5. Valószínőségszámítás, statisztika Leíró statisztika Valószínőség-számítás 1. Kommunikatív készségek Beszédértés (hallott szöveg értése) Beszédkészség Szövegértés (olvasott szöveg értése) Íráskészség Egyéb készségek (stratégiák) 2. Nyelvi kompetencia 3. Témák Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidı, mővelıdés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika IDEGEN NYELV 30

31 BIOLÓGIA 1. Bevezetés a biológiába A biológia tudománya Fizikai, kémiai alapismeretek 2. Egyed alatti szervezıdési szint Szervetlen és szerves alkotóelemek: Elemek, ionok Szervetlen molekulák Lipidek Szénhidrátok Fehérjék Nukleinsavak, nukleotidok Az anyagcsere folyamatai: Felépítés és lebontás kapcsolata Felépítı folyamatok Lebontó folyamatok Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 3. Az egyed szervezıdési szintje Nem sejtes rendszerek: Vírusok Önálló sejtek: Baktériumok Egysejtő eukarióták Többsejtőség Gombák, növények, állatok elkülönülése Sejtfonalak Teleptest és álszövet Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak Viselkedés 4. Az emberi szervezet Homeosztázis Kültakaró A mozgás A táplálkozás A légzés Az anyagszállítás A kiválasztás A szabályozás Az idegrendszer általános jellemzése Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai Hormonrendszer hormonális mőködések Immunrendszer, immunitás Szaporodás és egyedfejlıdés 5. Egyed feletti szervezıdési szintek Populáció Életközösségek (élıhelytípusok) Bioszféra, globális folyamatok Ökoszisztéma Környezet- és természetvédelem 6. Öröklıdés, változékonyság, evolúció Molekuláris genetika Mendeli genetika 31

32 Populációgenetika és evolúciós folyamatok A bioszféra evolúciója Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve 1. Mechanika A dinamika törvényei Mozgások Munka és energia 2. Hıtan, termodinamika Állapotjelzık, termodinamikai egyensúly Hıtágulás Összefüggés a gázok állapotjelzıi között A kinetikus gázmodell Termikus és mechanikai kölcsönhatások Halmazállapot-változások A termodinamika II. fıtétele 3. Elektromágnesség Elektrosztatika Az egyenáram Magnetosztatika. Egyenáram mágneses mezıje Az elektromágneses indukció A váltakozó áram Elektromágneses hullámok A fény 4. Atomfizika, magfizika Az anyag szerkezete Az atom szerkezete A kvantumfizika elemei Az atommagban lejátszódó jelenségek Sugárvédelem 5. Gravitáció, csillagászat Gravitáció A csillagászat elemeibıl 6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek Személyiségek Elméletek, felfedezések, találmányok FIZIKA FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) 1. Térképi ismeretek 2. Kozmikus környezetünk 3. A geoszférák földrajza A kızetburok A levegıburok A vízburok A talaj 4. A földrajzi övezetesség 5. Népesség- és településföldrajz 6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe A világgazdaság A gazdasági ágazatok 7. A világgazdaságban különbözı szerepet betöltı régiók, országcsoportok és országok 8. Magyarország földrajza 9. Európa regionális földrajza 10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 32

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALASSAGYARMAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI... 3 I.1. Az intézmény adatai... 3 I.2. Az iskola

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ

H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ H. VARGA KATALIN CZANK LÁSZLÓ Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban 2. rész Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában A 2011. CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei:

Szakmai program. Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Szakmai program Az intézmény nevelıtestületének a helyi szakmai tanterv kialakítását meghatározó pedagógiai alapelvei: Figyelemmel kísérjük a gazdasági és technikai fejlıdést a piacképes ismeretek átadása

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA A 2015. ÉVI FELVÉTELIR L Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola OM-azonosító: 035472 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely kódja:

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév

Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév DIENES LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM: 031230 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. www.dienes-eu.sulinet.hu Felvételi tájékoztató 2014/2015 tanév Pályaválasztási felelős: Páles Hajnalka

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 által fenntartott A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2013. március 1-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Borbás Anikó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MOSODAI KISEGÍTŐ MUNKA KÖZPONTI SZAKMAI MODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben