HELYI TANTERV. Közös követelmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Közös követelmények"

Átírás

1 Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.) HELYI TANTERV I. A helyi tanterv pedagógiai koncepciója Pedagógiai koncepciónk elsődlegesen arra vonatkozik, hogy a programunkban meghatározott célok alapján hová, meddig kívánjuk eljuttatni tanulóinkat, illetve a tanulók különböző fejlődésű csoportjait. Megfogalmazzuk, hogy mindehhez milyen jellegű ismeretekre, készségekre, képességekre, magatartásformákra van szükség. Pedagógiai koncepciónk határozza meg azt is, hogy milyen iskolaszerkezettel dolgozunk, és a differenciált fejlesztéshez milyen struktúrát választunk. Iskolaszerkezeti modellünkben az évfolyamszintű belső differenciálást érvényesítjük. A jobb fejlődési ütemű, alkalmanként a túlkoros, jó képességű tanulókat a 2. vagy a 3. évfolyam végéig egy-egy esetben megkíséreljük a nem fogyatékos tanulókat nevelő általános iskolába visszavezetni. Fejlődésüket a 10. évfolyam végéig többletszolgáltatásokkal, kiegészítő ismeretek nyújtásával segítjük. A lassabban haladók részére az egyéni fejlesztő programok, a terápiák, az egyéni fejlődési ütemhez igazított eljárások biztosítanak optimális feltételeket. A közös, az általános és a részletes követelmények érvényesítése a helyi tantervben A tíz műveltségi terület globális célja és feladata, valamint a követelményrendszer meghatározása mutatja, hogy az iskola milyen értékdöntéseket hozott. A célokban, a feladatokban nem más fogalmazódik meg, mint a követelmények elsajátításával kapcsolatos pedagógiai tennivalónk. A globális tervezést követi az egyes évfolyamok tananyagát, követelményét, értékelését és eszközrendszerét magába foglaló részletes tantárgyi tanterv. Közös követelmények Az iskolánk helyi tantervében megvalósításra kerülő közös követelményeket a Kerettantervben megfogalmazott közös követelményekre építettük, összhangot teremtve az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos, más fogyatékos illetve hátrányos helyzetű tanulók fejleszthetőségével. A közös követelmények megvalósítását valamennyi műveltségi területre és pedagógiai szakaszra vetített átfogó gyógypedagógiai feladatként értelmezzük. A közös követelmények területei: A társadalmi beilleszkedés, erkölcsös, etikus magatartás, viselkedés és cselekvés, A gondolkodás, a megismerés (kognitív képességek fejlesztésének közös követelményei), Hon- és népismeret, Kapcsolódás Európához, Környezeti nevelés, Kommunikációs kultúra, Testi és lelki egészség, Tanulás Pályaorientáció (énkép és éntudat ) 1

2 Társadalmi beilleszkedés A társadalmi együttélés során a szociális döntésképesség és értékelési képesség az egyén és egyén, az egyén és csoport, valamint a csoport és csoport kapcsolataiban fejlődik. Az emberi, a gyermeki természetet figyelembe véve elvárható az alapiskolázás során, hogy a tanulók a mindennapi együttélésben a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak megfelelő magatartási szokásokat sajátítsanak el. Az őket körülvevő személyek, valamint az elődök (irodalmi, történelmi hősök) cselekedetei magatartási mintaként épüljenek be, amelyek közül egyéniségüknek megfelelően tudnak választani. A magatartási normák, minták megismerése nyomán jussanak el a szabálytudatig, az elfogadásig, a szabályazonosulásig. Ismerjék fel és tudják értelmezni, hogy vannak egyéni és közösségi érdekek, érdekütközések, és léteznek kompromisszumos megoldások. Ítéljék el a testi erővel, a hatalommal, a tekintéllyel való visszaélést. Tudjanak azonosulni az emberszerető, toleráns magatartással. Tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttműködés, az önzetlen segítés, az egészséges versenyszellem a játékban, a tanulásban, az alkotásban, a sportban. Gondolkodás és megismerés A tanulásban akadályozott gyermekek sikeres vagy sikertelen iskolai pályafutása döntően a megismerési, a gondolkodási képesség fejlődésétől, fejlesztésétől függ. A fejlesztésért felelős pedagógiai környezet és a szakember feladata, hogy az akadályozott vagy sérült funkciókat optimálisan fejlessze. A tanulóktól elvárható, hogy a megismerési és gondolkodási képességük fejlődése érdekében munka és tanulási szokásokat sajátítsanak el. Legyenek képesek az adott tárgy (személy), jelenség és probléma kapcsán a mennyiségi adatok pontos észlelésére. Tudjanak egyszerre két vagy több forrásból érkező információra figyelni, a lényeges jegyeket, utasításokat kiválasztani. Legyenek képesek egyszerű összehasonlításra, osztályozásra, elemi problémák felismerésére, a tevékenységük tervezésére. A megfigyeléseiket, a megoldásaikat tudják szóban, írásban, rajzban megjeleníteni, kifejteni vagy modelleken, szerkezeteken értelmezni. A tapasztalati szintű műveleti képességeket tudják új helyzetekben is alkalmazni. Hon- és népismeret Minden tanuló szerezzen ismereteket nemzeti kultúránk sajátosságairól, értékeiről és néhány kiemelkedő magyar személyiségről. Legyenek tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, művészetében és mindennapi életében. Vállalják a néphez, a hazához tartozást, viszonyuljanak pozitív attitűddel a nemzeti jelképeinkhez, értékeinkhez, kisebb népcsoportjainkhoz. Kapcsolódás Európához Legyenek érdeklődőek, nyitottak az európai kultúra iránt, különös tekintettel a hazánkat környező országokra, körülöttünk élő népekre. Viszonyuljanak pozitív attitűddel a közös európai értékekhez. A tanulók ismerjék az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Szerezzenek elemi információkat az emberiség közös, globális, Magyarországot közelebbről érintő problémáiról és az ezek kezelése érdekében 2

3 kialakuló nemzetközi együttműködésről. Ismeretszerzésükhöz tudják igénybe venni az írott sajtót, a vizuális ismerethordozókat, a médiát. Környezeti nevelés A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; alakuljon ki bennük bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások megerősödését. A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljon meghatározóvá. Kommunikációs kultúra A kommunikációs kultúra fejlesztése hassa át az intézményes nevelés minden területét. Szolgálja a tankötelezettség elérésekor mutatkozó kommunikációs hátrányok fokozatos felszámolását. A tanulók kommunikációs kultúrájának fejlődése járuljon hozzá az önálló ismeretszerzéshez, a tudás gyarapodásához, az egyén szocializációjához, a társadalmi érintkezési formák birtoklásához, az audiovizuális információk lényegi üzeneteinek befogadásához, értelmezéséhez. Testi és lelki egészség A testi és lelki egészség megóvása érdekében rendelkezzenek a tanulók az egészséget, a harmonikus életvitelt megalapozó szokásokkal, tevékenységekkel. Az iskolai környezet és élettér segítse a tanulókat abban, hogy a helyes szokások és beállítódások kialakításával folyamatosan fejlődjenek. Ismerjék a testi lelki egészséget károsító szokásokat, tudatosan utasítsák el azokat. Pályaorientáció Rendelkezzenek életkoruknak megfelelő ismeretekkel a munkavégzésről, a felnőttek által végzett tevékenységekről. A képességeik, adottságaik szerint választható pályákról, foglalkozási ágakról és a hozzá vezető utakról alakuljon ki reális elképzelésük a valóság és a vágyak összhangjában. Legyen ismeretük a pályamódosítás eseti szükségességéről. Fejlődjön önismeretük, önelfogadásuk. Törekedjenek a kitartó munkavégzésre, tegyenek erőfeszítéseket a pályacéljaik eléréséért, az életkoruknak és lehetőségeiknek megfelelően. Tanulás Az eredményes tanuláshoz a tanulóknak rendelkezniük kell tanulási tapasztalattal, tanulási és munkaszokásokkal, módszerekkel és a sajátos szükségleteknek legjobban megfelelő tanulási technikával. Váljanak fokozatosan önállóvá a tanulásban. Tudjanak segítséget kérni, és igénybe venni tanulási probléma esetén. Szerezzenek gyakorlatot az önálló ismeretszerzést felnőttkorban is segítő intézmények használatában (könyvtár, színház, média, stb. ) 3

4 II. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje Pedagógiai programunk elkészítésénél alapul vettük az l993. évi LXXIX. közoktatási törvényt és módosításait. A törvény meghatározza évfolyamonként a heti kötelező tanórák számát, a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét, valamint a nem kötelező, választható tanórai foglalkozások évfolyamra lebontott heti időkeretét. A törvényben meghatározott kötelező, nem kötelező tanórai és a tanórán kívüli, valamint rehabilitációs célú foglalkozásokat az alábbi pedagógiai elvek alapján szervezzük: Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük a tanulási nehézségeket, sajátos nevelési szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez határozzuk meg a célokat, a fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Az egyéniesített nevelés differenciált tartalmakban, módszerekben a tanórákon, a kiscsoportban, az egyéni fejlesztő és a rehabilitációs órákon valósul meg. Évente szükség szerint gyakrabban - diagnosztizálást végzünk az egyéni fejlődés ütemének megállapítására. III. Tanulói jogviszony, átjárhatóság III./1. Belépés az iskola induló évfolyamára Iskolánk bemenet-szabályozott, azaz tanulóink előzetesen részt vesznek a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatán. A szakképzésre jelentkezők előzetesen pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt. A szakképzésre jelentkezhet az, aki betöltötte a 16. életévét és a 8 osztályt befejezte. A gyermekek iskolai beíratására 6. életévük betöltése után - folyamatosan van lehetőség, az előzetes vizsgálatok üteme szerint. A szakértői véleményekkel kapcsolatban felsőbb szakértői testülethez, ezt követően az állandó lakhely szerint illetékes jegyzőhöz lehet fellebbezéssel fordulni. III./2. Belépés felsőbb évfolyamokra A szakértői bizottság javaslatára nem csak első osztályba kerülhet tanuló az iskolánkban, hanem felsőbb osztályokba is. Ebben az esetben a bizottság javasol osztályfokot. Új tanuló esetén (költözködés, iskolaváltoztatás) a szakértői vélemény, bizonyítvány és egészségügyi törzslap, valamint iskolaváltoztatási igazolás szükséges a beiratkozáshoz. III./3. Magasabb évfolyamra lépés feltétele A továbblépés szakaszai a tanévhez igazodnak. Ez alól kivételt képeznek azok a tanulók, akik az átlagnál lassabban vagy gyorsabb ütemben fejlődnek. A gyorsabban fejlődő tanulóknak lehetősége van tanév közben különbözeti vizsgával magasabb évfolyamba lépésre. Az átlagos ütemben fejlődő tanuló a tanévre előírt követelmények teljesítésével szerzi meg a továbblépéshez szükséges feltételt. III./4. A továbbhaladás feltételei A tanuló az iskola magasabb évfolyamába általában akkor léphet, ha az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Amennyiben a tanuló egy-egy tantárgyban az évfolyam követelményeit nem teljesítette, úgy engedélyt kaphat a követelmények két év alatt történő teljesítésére, ha ezt a sérülése, a képesség fejlődésének üteme és a tanuló egészségi állapota indokolja. A tanuló a követelmények teljesítése végett, a felzárkózás miatt fejlesztő foglalkozáson vesz részt. 4

5 A tanuló fejlődését folyamatos pedagógiai diagnosztizálással szükséges nyomon követni. A tanulók fejlesztése érdekében a gyógypedagógusnak együtt kell működnie más szakemberrel, az orvossal, a pszichológussal, a konduktorral, a gyógytornásszal, a családvédő és a szociális munkással. A követelmények teljesítéséért a tanuló szükségletei szerint meghosszabbított időkeretekkel is dolgozhatunk. A továbbhaladásnál a pedagógiai szakaszokhoz rendelt minimális teljesítményt kell alapul venni, valamint az egyes tantárgyak tanterveiben évfolyam szinten meghatározott követelményeket szükséges teljesíteni. Amennyiben a tanuló nem felel meg a fejlődési szakasz, illetve a tantárgyi követelményeknek, úgy évismétlésre kerül sor, illetve 1-2 tantárgyból mutatkozó elmaradása esetén intenzív megsegítést követően lehetősége van javítóvizsgára. Ha a tanuló 16. életkorára nem jut el a 10. osztály befejezéséig, úgy az iskola igazgatója kezdeményezheti - a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság véleményével összhangban a tankötelezettség meghosszabbítását. A javító- és osztályozóvizsga időpontja a nevelőtestületi döntés alapján a szorgalmi év végét követő két hét, és/vagy a következő tanévet megelőző két hét, egyéni értesítés alapján. III./5. A tanulói jogviszony megszűnése A l0. osztály befejezése előtt lakhely vagy iskolaváltoztatás miatt a tanuló jogviszonyát megszüntetheti a következő feltételek mellett: új iskolába történő beiratkozással, a törvényben előírt tankötelezettségi maximum életkor elérésével. Az iskola távozáskor iskolaváltoztatási értesítőt, bizonyítványt, egészségügyi törzslapot, fejlődési lapot és szakértői véleményt továbbít az új intézmény felé. A tankötelezettség megszűnése esetén a tanuló a bizonyítványát kapja meg. Az iskolai tanulmányok befejezésekor, ha nem tanul tovább, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt kap a végzett növendék. Továbbtanulás esetén az előbbiekben felsorolt dokumentumokat a szakképző intézménybe továbbítjuk. III./6. A tanulói jogviszony megszűnése a tankötelezettség megszűnése után A törvényben előírt tankötelezettségi maximum életkor betöltése után a tanulói jogviszony megszűnik: a tanuló saját kérésére a gyakorlati szakképzésben, ha igazolatlan hiányzása a 40 órát meghaladja az iskolai házirend súlyos megsértése esetén. IV. Az iskola értékelési és vizsgarendszere IV./1. A tanulói teljesítmények értékelése Értékelési alapelveink Legyen egységes, egyszerű, áttekinthető, rendszeres Legyen differenciált, személyre szóló Az eltérő gyereknek eltérő sikereket biztosítson Legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő Legyen objektív, de biztosítsa a szubjektív értékelés jogát is Jelezze a sikert és a kudarcot, de skatulyázás nélkül Igazságos, érvényes és megbízható legyen Sokoldalú, változatos problémák megoldására szolgáljon Feleljen meg az életkornak és a tantárgyi jellegnek Preferálja a szorgalmat és a tehetséget 5

6 Jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára Fejezze ki a tanuló önmagához mért fejlődését az ismeretek elsajátítása, a képesség mennyiségi és minőségi gyarapodása terén Fejezze ki a tanuló szociális képességeinek, magatartásának, viselkedésének fejlődését Az írásbeli és szóbeli értékelés aránya vegye figyelembe az adott tanuló írásbeli, illetve szóbeli kommunikációs képességének fejlettségét/hiányát Optimális kombinációban juttassa kifejezésre az adott teljesítmény objektív értékét, illetve a tanulónak az adott tárgyban való fejlődését Értékelje a tanuló iskolán kívülről hozott, az iskolai követelményeken túli tudását, más területen megmutatkozó képességeit, arculatát b) Az értékelés feladatai: Az értékelés feladatköre rendkívül sokrétű, differenciált. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a feladatokat, amelyeket a saját értékelési rendünk kialakításánál figyelembe vettünk: A folyamatos munka, folyamatos visszajelzésének eszköze A tanulásban, vagy más tevékenységben való érdekeltség megteremtésének eszköze A motiváció egy eszköze Az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony, illetve mérték kontrolljának eszköze A hasonló tevékenységet végzőkhöz képest kialakult relatív helyzet meghatározásának eszköze Az előrehaladás mértékének eszköze A tanuló önmagához mért fejlődésének visszajelzője Az önismeret kontrollja Az értékelés célja Az értékelésnek a legátfogóbb, az iskoláztatás egész időtartamára kiterjedő célja a személyiség fejlesztése; az önértékelési képesség kialakítása; amely többek között nélkülözhetetlen az önálló tanulásra való képesség és igény kialakításához. Ennek értelmében az értékelésnek a személyiség egészére hatnia kell. Ezért egyaránt irányul a tevékenységből lemérhető viselkedésre, az együttműködési képességre, az együttélési sajátosságokra, az érdeklődésre, a rendezettségre, eszközhasználatra, szabálytiszteletre, a felelősség vállalására viselkedésre, a kreativitásra, feladatvégző képességre, a kognitív teljesítményekre, a pontos munkavégzésre. Az értékelés funkciói Diagnosztizáló értékelés: tájékozódás a tanítás-tanulás valamely nagyobb egységének megkezdése előtt- előzetes tudás mérése. Formatív (formáló-segítő) értékelés: a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Kölcsönös információcsere a tanár és diák között az oktatás folyamán. Szummatív (lezáró-összegző) értékelés: A tanulói tudásszint értékelése tanév végén, pedagógiai szakaszonként, illetve a szakképzés zárásaként a minősítő vizsga alkalmával. 6

7 Az értékelés formái 1. Személyes, verbális értékelés A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a tanári, személyre szóló értékelésnek. Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló. Többféle módon jelenhet meg: A pedagógus személyiségéből, értékrendjéből, tudásából eredő, - szinte minden pillanatban megjelenő igen-nem, helyes-helytelen típusú szabályozó megnyilvánulások. A közösen végzett tevékenységekben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli értékelés. A pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása gyerekkel, szülőkkel. 2. Írásbeli szöveges értékelés A tanulók írásbeli munkáihoz fűzött részletes megjegyzések, kiegészítések. Az egyes tantárgyak tanárai félévente írásban értékelik a tanulók tevékenységét, eredményességét alsó tagozaton a 4. osztály félévéig. Az iskola hagyományai között bevált a kritikus teljesítményt nyújtó tanulók szüleinek értékelő levélben megfogalmazott, elsősorban figyelmeztető célú tájékoztatása. A tanulók értékelésének és minősítésének formái: szöveges értékelés osztályozás Szöveges értékelés 1. osztályban a következő tantárgyakból adunk szöveges értékelést, félévkor és év végén: magyar nyelv és irodalom matematika környezetismeret ének-zene rajz-és kézművesség testnevelés és sport életvitel és gyakorlati ismeretek Formatív, fejlesztő értékelést adunk félévkor és év végén az előbbiekben felsorolt tantárgyból. Az értékelés információt ad a gyereknek, szülőnek, pedagógusnak az előrehaladásról, és lehetővé teszi a fejlődés mértékéhez szükséges egyéni korrekciókat. Évfolyamonként az értékelés a tájékoztató füzetben történik, amelyben a tantárgyi követelmények alapján értékeljük a tanulókat. A tantárgyi általános minősítés: Kiválóan Jó Közepesen Megfelelő Gyenge Ezen minősítési kategóriák az osztályfőnök, a szaktanárok és a munkaközösség-vezetők közös megegyezése alapján válthatók át a minősítés után javasolt érdemjegyre. 7

8 A tantárgyi értékelések végén a felzárkóztatásra szorul rovatba minden pedagógus beírja a tanuló számára szükséges fejlesztő foglalkozásokat. Ha tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az osztályfőnöknek, illetve a szaktanárnak a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatokat kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. Évfolyamismétlés: Évismétlésre 1-. évfolyamon csak a szülő kérésére, illetve a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai miatt kerülhet sor. A szülő írásban kérheti, hogy gyermeke megismételhesse az adott iskolai tanévet. Ha a tanuló az első osztályos követelményeket nem tudja teljesíteni, akkor a szülővel történt közös megegyezés alapján azt a tanévet előkészítő jellegűnek tekintjük. A szöveges értékelés osztályonként és tantárgyanként 1. osztály Értékelt tevékenység magyar nyelv és irodalom tantárgyból Beszédfejlettsége Jól érthető Nehezen Beszédhibás érthető Tanult betűsor Pontos Téveszt Bizonytalan ismerete Szótagoló olvasás Szótagolva, Szótagolva, sok Betűz kevés hibával hibával Vonalvezetés, Szabályos Megfelelő Kusza, rendezetlen betűalakítás Másolás írott Biztos Téveszt Még nem képes rá betűformáról Másolás nyomtatott Biztos Téveszt Még nem képes rá betűformáról Tollbamondás Biztos Téveszt Még nem képes rá Írásképe Tiszta, tetszetős Megfelelő Rendezetlen Önálló munkavégzés példás jó változó gyenge 8

9 2. osztály Értékelt tevékenység magyar nyelv- és irodalom tantárgyból Beszédfejlettség, kommunikáció Tanult ismerete betűsor Szituációnak megfelelő Kérdésekre szavakkal válaszol Szegényes szókincs, gyenge kommunikáció Pontos Téveszt Bizonytalan Szótagoló, Folyamatos, kevés Szótagoló, Olvasás akadozó hibával kevés hibával hibával, betűz Olvasásértés Jó Megfelelő Gyenge Betűalakítás, vonalvezetés Szabályos Megfelelő Javításra szorul Másolás Biztos Téveszt Bizonytalan, gyenge Tollbamondás Biztos Téveszt Bizonytalan, gyenge Helyesírás Sok hibával Kevés segítséggel Segítséggel dolgozik, a tanult alkalmazza a tanult alkalmazza a helyesírási helyesírási helyesírási szabályokat nem szabályokat szabályokat tudja alkalmazni Írásképe Tiszta, tetszetős Megfelelő Rendezetlen Önálló munkavégzés jó változó gyenge sok 9

10 3. osztály Értékelt tevékenység magyar nyelv- és irodalom tantárgyból Beszédfejlettség Szószerkezetek olvasása 3-4 mondatban összefüggő szövegalkotásra képes Folyamatos, hibával kevés Kérdésekre mondatokban felel Folyamatos, sok hibával szótagolva Kérdésekre csak szavakkal válaszol Szótagolva, sok hibával betűz Mondatolvasás Folyamatos, kifejező, Szótagol, szöveghű, írásjeleknek Kevés hibával akadozó, megfelelő, kevés szóképekben hibával hibával sok Szövegértés Jó Megfelelő Gyenge Memoriter Szöveghű, kifejező Pontatlan, Még nem képes javításra szorul rá Másolás Biztos Téveszt Bizonytalan, gyenge Tollbamondás Biztos Téveszt Bizonytalan, gyenge Emlékezetből írás Biztos Téveszt Bizonytalan, gyenge Nyelvtani szabályok alkalmazása Jó Bizonytalan Gyenge Helyesírás Biztos Téveszt Sok hibát ejt Írásbeli munkája Tiszta, rendezett Rendezetlen, átírt Rendezetlen Önálló munkavégzés Példás Jó Változó Gyenge 10

11 4. osztály Értékelt tevékenység magyar nyelv- és irodalom tantárgyból Szóbeli kifejezés Olvasás 4-5 mondatban összefüggő szövegalkotás Folyamatos, kifejező, kevés hibával, írásjeleknek megfelelő Kérdésekre mondatokban válaszol Szóképekben kevés hibával, írásjeleket nem érzékeltet Kérdésekre csak szavakban válaszol Szótagol Betűz Akadozó Szövegértés Jó Megfelelő Gyenge Szöveg tartalmának visszaadása Jó Megfelelő Gyenge Memoriter Szöveghű, kifejező Másolás Biztos Tévesztő Tollbamondás Emlékezetből írás Biztos Nyelvtani szabályok alkalmazása Mondatok előkészület kevés hibával írása, után Pontatlan, javításra szorul Mondatok előkészület sok hibával Tévesztő írása után Pontatlan, sok segítséget igényel Bizonytalan, gyenge Bizonytalan, gyenge Részben képes rá Bizonytalan, gyenge Jó Bizonytalan Gyenge Helyesírás Biztos Tévesztő Sok hibát ejt Írásbeli munkája Tiszta, rendezett Rendezetlen, átírt Rendezetlen, hibás Önálló munkavégzés Példás Jó Változó Gyenge 11

12 1. osztály Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból Személyi adatainak ismerete Biztos Bizonytalan Segítséget igényel Környezetében élő Biztos Bizonytalan Segítséget személyek ismerete igényel Testrészek ismerete Biztos Bizonytalan Segítséget igényel Évszakok, napszakok, Tudja Megfelelő Segítséget időjárás jellemzőit igényel A tanult növények ismerete Felismeri Bizonytalan Segítséget igényel A környezetében élő állatok Felismeri Bizonytalan Segítséget felismerése igényel 2. osztály Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból Személyi adatainak Biztos Bizonytalan Segítséget igényel ismerete Érzékszervek szerepét, Tudja Bizonytalan Segítséget igényel fontosságát Illemszabályok Jó Megfelelő Gyenge alkalmazása Tárgyak csoportosítása Biztos Bizonytalan Segítséget igényel Tanult fogalmak Jó Megfelelő Gyenge alkalmazása Növények Jó Megfelelő Segítséget igényel megnevezése, a táplálkozásban betöltött szerepének ismerete A környezetében élő Jó Megfelelő Segítséget igényel állatok jellemző jegyeinek ismerete Tájékozódása Jó Megfelelő Segítséget igényel 12

13 3. osztály Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból Testápolás Rendszeres Rendszertelen Segítséget igényel Külső tulajdonságait Ismeri Bizonytalan Segítséget igényel Iskoláról tanultakban Biztos Bizonytalan Segítséget igényel A hazánkról, Biztos Bizonytalan Segítséget igényel lakóhelyünkről szerzett ismereteiben Az élőlények Ismeri Bizonytalan Segítséget igényel életfeltételeit Különböző élőhelyek Ismeri Bizonytalan Segítséget igényel növényeinek, állatainak ismerete A tűlevelű, a lombos Biztos Bizonytalan Segítséget igényel fa, a fa és cserje megkülönböztetésébe n Csoportosításokban Biztos Bizonytalan Segítséget igényel 4. osztály Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból Helyes táplálkozás Tudja Bizonytalan Segítséget igényel fontosságáról tanultakat. Külső tulajdonságait: Ismeri Megfelelő az Nehezen ismeri fel ismeret Közvetlen környezetét: Ismeri Bizonytalan Segítséget igényel Településformákat Tudja Bizonytalan Segítséget igényel A nemzeti ünnepekről Jó Megfelelő Hiányos ismeretei: Lakókörnyezetének Ismeri Megfelelő az Segítséget igényel felszíni formáit ismerete Tájékozódási Jó Megfelelő Hiányos alapismeretei A gyümölcsfa és a virág Jó Megfelelő Hiányos részeinek ismerete A növényekről tanultakat: Tudja Megfelelő az ismerete A tanult állatok Ismeri Bizonytalan Segítséget igényel életmódját, hasznát: Csoportosításokban: Biztos Bizonytalan Segítséget igényel 13

14 1. osztály Értékelt tevékenység életvitel- és háztartási ismeretek tantárgyból Minta után néhány Jó Bizonytalan Segítségre szorul építőelemből építés: Anyagok Jó Bizonytalan Segítségre szorul csoportosítása: Egyszerű Jó Bizonytalan Segítségre szorul tárgykészítési technikák ismeret: Balesetvédelmi Önállóan Irányítást Nem tudja, segítségre előírások betartása: betartja igényel szorul Önkiszolgálás: Jó Megfelelő Segítséget igényel Gyalogos közlekedési Jó, Irányítást Nem tudja szabályok ismerete, önállóan igényel betartása: betartja 2. osztály Értékelt tevékenység életvitel-és háztartási ismeretek tantárgyból A csoportos Jó Megfelelő Biztatást igényel tevékenységben önállósága Építőelemekből építés Jó Megfelelő Segítségre szorul A tanult anyagok Jó Bizonytalan Segítségre szorul megnevezése, csoportosítása Tárgykészítési Biztos Bizonytalan Segítségre szorul technikák alkalmazásában: Eszköz és szerszám Biztos Bizonytalan Segítségre szorul használata: A tanult közlekedési Biztos Bizonytalan Segítségre szorul szabályok ismerete, alkalmazása Önálló munkavégzés Példás Jó Változó Gyenge 14

15 3. osztály Értékelt tevékenység életvitel-és háztartási ismeretek tantárgyból Önkiszolgálási Önálló Biztatást Segítséget igényel tevékenységben igényel Építés minta után Jó Megfelelő Segítségre szorul Anyag-forma-funkció Jó Megfelelő Segítségre szorul felismerése Eszköz, szerszám Biztos Bizonytal Segítségre szorul használata an A tanult közlekedési Biztos Bizonytal Segítségre szorul szabályok ismerete, an alkalmazása Veszélyhelyzetek felismerése Biztos Bizonytal an Nem ismeri fel Önálló munkavégzés Példás Jó Változó Gyenge 4. osztály Értékelt tevékenység életvitel-és háztartási ismeretek tantárgyból Önellátási tevékenységben Önálló Biztatást Segítséget igényel igényel Háztartási eszközök, gépek Önálló Segítséget Nem tudja használatában: igényel Látszati rajz alapján építés, Jó Megfelelő Segítségre szorul alaprajzkészítés A tanult Jó Megfelelő Segítségre szorul anyagmegmunkálás technikáinak alkalmazása Anyagtakarékosság Betartja Segítséget Nem tudja szempontjait igényel Eszköz és szerszám Biztos Bizonytala Segítségre szorul használat n Közlekedési szabályok, Biztos Bizonytala Segítségre szorul normák ismerete, n alkalmazása Közlekedési eszközök Biztos Bizonytala Segítségre szorul csoportosítása: n A gyalogos és megközlekedés Biztos Bizonytalan Nem ismeri fel veszélyhelyzetének felismerése: Önálló munkavégzés Példás Jó Változó Gyenge 15

16 1. osztály Értékelt tevékenység ének tantárgyból Mondókák Jó Megfelelő Gyenge ismerete Dal éneklése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus felismerés Jó Megfelelő Gyenge Ritmushangoztatá Biztos Bizonytalan Nem tudja s Dallam felismerés Jó Megfelelő Gyenge 2. osztály Értékelt tevékenység ének tantárgyból Dal éneklése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus felismerés Jó Megfelelő Gyenge Ritmushangoztatás Biztos Bizonytalan Nem tudja Dallam felismerés Jó Megfelelő Gyenge Akusztikus figyelme Jó Megfelelő Gyenge 3. osztály Értékelt tevékenység ének tantárgyból Dal éneklése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus felismerése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus hangoztatása Biztos Bizonytala Nem tudja n Ritmus kirakása Jó Megfelelő Gyenge Szolmizálás Jó Megfelelő Gyenge kézjelről Hangszerfelismerés Jó Megfelelő Nem ismeri fel hangzás után Dallam felismerés Jó Megfelelő Gyenge 16

17 4. osztály Értékelt tevékenység ének tantárgyból Dal éneklése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus felismerése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus hangoztatása Biztos Bizonytalan Nem tudja Ritmus kirakás Jó Megfelelő Gyenge Szolmizálás kézjelről Jó Megfelelő Gyenge Szolmizálás Jó Megfelelő Gyenge betűkottáról Dallam felismerése Jó Megfelelő Gyenge Dallam ritmuskísérete Jó Megfelelő Gyenge Ritmushangszer használata Biztos Bizonytalan Segítséget igényel 1. osztály Értékelt tevékenység matematika tantárgyból Számfogalom kialakult bizonytalan Kialakulatlan Számok nagyságszerinti tudja téveszti Nem tudja összehasonlítása Számjegyek írása, olvasása tudja téveszti Nem tudja Matematikai jelek biztos bizonytalan Nem tudja felismerése Műveletfogalom jó megfelelő Gyenge Számok bontása jó megfelelő Gyenge Számolási eljárások tudja téveszti Nem tudja (összeadás, kivonás) Egyszerű szöveges tudja megfelelő Nem tudja feladatok lejegyzése művelettel. Geometriai tulajdonságok tudja téveszti Nem tudja felismerése Mennyiségek, mérés tudja téveszti Nem tudja Számok közötti relációk tudja téveszti Nem tudja felismerése Sorozatok folytatása tudja téveszti Nem tudja Írásbeli munkája Tiszta, tetszetős megfelelő Rendezetlen, hanyag 17

18 2. osztály Értékelt tevékenység matematika tantárgyból Számfogalom kialakult bizonytal Kialakulatlan an Számok nagyság szerinti tudja téveszti Nem tudja összehasonlítása Számjegyek írása, olvasása tudja téveszti Nem tudja 20-as számkörben Matematikai jelek biztos bizonytal Nem tudja felismerése, használata an Műveletfogalom jó megfelelő Gyenge Számok bontása jó megfelelő Gyenge Számolási eljárások tudja téveszti Nem tudja (összeadás, kivonás) Szöveges feladatok tudja megfelelő Nem tudja lejegyzése műveletekkel Geometriai tulajdonságok tudja téveszti Nem tudja felismerése Mennyiségek, mérés tudja téveszti Nem tudja Csoportosítások tudja téveszti Nem tudja tulajdonságok alapján Számok közötti relációk tudja téveszti Nem tudja felismerése Sorozatok folytatása tudja téveszti Nem tudja Feladatmegoldási Gyors Gyors Lassú Lassú tempója Pontos pontatlan pontos Pontatlan Önálló munkavégzése példás jó változó Gyenge 18

19 3. osztály Értékelt tevékenység matematika tantárgyból Számfogalom 50-es biztos bizonytal Kialakulatlan számkörben an Számok nagyság szerinti tudja téveszti Nem tudja összehasonlítása Számjegyek írása, tudja téveszti Nem tudja Olvasása 100-as számkörben Helyi érték szerinti bontás biztos bizonytal Nem tudja an Műveletfogalom (összeadás, jó Megfelelő Gyenge kivonás, téveszt Műveletfogalom (szorzó- és jó megfelelő Gyenge bennfoglalótáblák) Szöveges feladatok tudja megfelelő Nem tudja lejegyzése, megoldása Mérés, mértékegységek tudja használata téveszti Nem tudja Elemek osztályozása, sorba bizonytal biztos rendezése an Gyenge Számok közötti relációk tudja felismerése téveszti Nem tudja Sorozatok folytatása tudja téveszti Nem tudja Feladat megoldási tempója Önálló munkavégzés Gyors pontos Gyors pontatlan Lassú pontos Lassú Pontatlan példás jó változó Gyenge 19

20 4. osztály Értékelt tevékenység matematika tantárgyból Biztos számfogalom 100- as számkörben Biztos Bizonytalan Kialakulatlan Tájékozottság 1000-es Tudja számkörben Téveszti Nem tudja Számok nagyság szerinti Tudja összehasonlítása Téveszti Nem tudja Számjegyek írása, Tudja olvasása Téveszti Nem tudja Helyi érték szerinti Biztos bontás Bizonytalan Nem tudja Műveletfogalom Megfelelő Jó (összeadás, kivonás) Téveszt Gyenge Műveletfogalom (szorzó Jó és bennfoglaló táblák) Megfelelő Gyenge Szöveges feladatok Tudja lejegyzése, megoldása Megfelelő Nem tudja Síkidomok, testek Tudja felismerése Téveszti Nem tudja Kerület, területszámítások Tudja Téveszti Nem tudja Mérés, mértékegységek Biztos használata Bizonytalan Gyenge Elemek osztályozása, Biztos sorba rendezése Bizonytalan Gyenge Számok közötti relációk Tudja felismerése Téveszti Nem tudja Sorozatok folytatása Tudja Téveszti Nem tudja Szorzó-és bennfoglalótáblák ismerete biztos bizonytalan gyenge Feladat megoldási tempója Önálló munkavégzés Gyors Gyors Lassú Lassú Pontos Pontatlan Pontos Pontatlan Példás Jó Változó Gyenge 20

21 1. osztály Értékelt tevékenység rajz tantárgyból Szem-kéz koordinációja Jó Megfelelő Gyenge Ábrázolási képessége Jó Megfelelő Gyenge Megfigyelése Jó Megfelelő Gyenge Színérzéke Jó Megfelelő Gyenge Ritmusérzéke (vizuális Jó Megfelelő Gyenge ritmus képzésének képessége) Tárgykészítés képessége Jó Megfelelő Gyenge Képzelőereje Gazdag, Közepesen Fejletlen fejlett fejlett Eszközhasználata Jó Megfelelő Gyenge Emberábrázolása Fejlett Fejletlen Gyenge 2. osztály Értékelt tevékenység rajz tantárgyból Szem-kéz koordinációja Jó Megfelelő Gyenge Alakítási készségei Jó Megfelelő Gyenge (vonalalakítás lendületes mozgással) Megfigyelése Jó Megfelelő Gyenge Arányérzéke Jó Megfelelő Gyenge Színérzéke Jó Megfelelő Gyenge Ritmusérzéke (vizuális ritmus Jó Megfelelő Gyenge képzésének képessége) Tárgykészítés képessége Jó Megfelelő Gyenge (formálási készsége) Képzelőereje Gazdag, Közepesen Fejletlen fejlett fejlett Emberábrázolása Fejlett Fejletlen Gyenge Eszközhasználata Jó Megfelelő Gyenge Feladatok kivitelezése Gondos Jó Gondatlan 21

22 3. osztály Értékelt tevékenység rajz tantárgyból Szem-kéz koordinációja Jó Megfelelő Gyenge Jó Megfelelő Gyenge Megfigyelése Jó Megfelelő Gyenge Arányérzéke Jó Megfelelő Gyenge Színérzéke Jó Megfelelő Gyenge Ritmusérzéke (vizuális ritmus Jó Megfelelő Gyenge képzésének képessége) Tárgykészítés képessége Jó Megfelelő Gyenge (formálási készsége) Képzelőereje Gazdag, Közepesen Fejletlen fejlett fejlett Emberábrázolása Fejlett Fejletlen Gyenge Eszközhasználata Jó Megfelelő Gyenge Feladatok kivitelezése Gondos Jó Gondatlan 4. osztály Értékelt tevékenység rajz tantárgyból Szem-kéz koordinációja Jó Megfelelő Gyenge Alakítási készségei Jó Megfelelő Gyenge (vonalalakítás lendületes mozgással) Megfigyelése Jó Megfelelő Gyenge Arányérzéke Jó Megfelelő Gyenge Színérzéke Jó Megfelelő Gyenge Ritmusérzéke (vizuális ritmus Jó Megfelelő Gyenge képzésének képessége) Tárgykészítés képessége Jó Megfelelő Gyenge (formálási készség) Képzelőereje, alkotókészsége Gazdag, Közepesen Fejletlen fejlett fejlett Emberábrázolása Fejlett Fejletlen Gyenge Eszközhasználata Fejlett Fejletlen Gyenge Feladatok kivitelezése Gondos Jó Gondatlan 22

23 1. osztály Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból Gyakorlatokat végrehajt Folyamatosan Kissé akadozó Passzív Futás Jól, kitartóan Lassan fut Összerendezetlen fut mozgású Játékok, versenyek, A szabályokat Kissé A szabályokat szabályok betartása betartja szabálytalan nem tartja be Társaihoz való viszony Együttműködő Kevésbé Elutasító együttműködő Tanítási órákon: Aktív, tevékeny, Fegyelmezett Bíztatásra tevékeny, Fegyelmezett Passzív, visszahúzódó Könnyített testnevelés Fegyelmezetlen Aktív, tevékeny Bíztatásra tevékeny Passzív 2. osztály Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból Gyakorlatokat végrehajt Folyamatosan Kissé akadozó Passzív Futás Jó iramban, Lassan fut Nincs kitartása kitartóan, gyorsan fut Ugrás Ügyes, rugalmas Megfelelő Mozgása összerendezetlen Dobás Ügyes, jól dob Megfelelő Nem megfelelő Játékok, versenyek, A szabályokat Gyakran A szabályokat szabályok betartása betartja szabálytalan nem tartja be Társaihoz való viszony Együttműködő Kevésbé Elutasító együttműködő Tanítási órákon: Aktív, tevékeny Bíztatásra tevékeny Passzív, visszahúzódó Könnyített testnevelésen: Aktív, tevékeny Bíztatásra Passzív tevékeny 23

24 3. osztály Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból Gyakorlatokat végrehajt Folyamatosan Kissé akadozó Passzív Futás Jó iramban, Lassan fut Nincs kitartása kitartóan, gyorsan fut Ugrás Ügyes, rugalmas Megfelelő Mozgása összerendezetlen Dobás Ügyes, jól dob Megfelelő Nem megfelelő Játékok, versenyek, A szabályokat Gyakran A szabályokat szabályok betartása betartja szabálytalan nem tartja be Társaihoz való viszony Együttműködő Kevésbé Elutasító együttműködő Tanítási órákon: Aktív, tevékeny Bíztatásra tevékeny Passzív, visszahúzódó Könnyített testnevelésen: Aktív, tevékeny Bíztatásra Passzív tevékeny 4. osztály Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból Gyakorlatokat végrehajt Folyamatosan Kissé akadozó Passzív Futás Jó iramban, Lassan fut Nincs kitartása kitartóan, gyorsan fut Ugrás Ügyes, rugalmas Megfelelő Mozgása összerendezetlen Dobás Ügyes, jól dob Megfelelő Nem megfelelő Játékok, versenyek, A szabályokat Gyakran A szabályokat szabályok betartása betartja szabálytalan nem tartja be Társaihoz való viszony Együttműködő Kevésbé Elutasító együttműködő Tanítási órákon: Aktív, tevékeny Bíztatásra tevékeny Passzív, visszahúzódó Könnyített testnevelésen: Aktív, tevékeny Bíztatásra Passzív tevékeny 24

25 3.Értékelés, Osztályozás A közoktatási törvényben található értékelő (osztályozási) skálát alkalmazzuk az iskolában 1-l2. évfolyamig (a 1-4 évfolyamon a szöveges írásbeli értékeléssel vegyesen). Az értékelések regisztrálására és közlésére az oktatás-irányítás által rendszeresített dokumentumokat, nevezetesen a naplót és a tájékoztató füzetet használjuk. A tantárgyblokkok, osztályozott tevékenységek követelményeit előre közöljük a tanulókkal, szülőkkel. Meghatározzuk az adott tevékenység elégséges szintjét, azaz a követelményminimumot is. Akik a követelményminimumokat tanév végén nem érik el egy, illetve két tantárgyból, azok csak sikeres javítóvizsga után léphetnek magasabb évfolyamba. Három elégtelen osztályzat esetén tanulmányaikat csak osztályismétléssel folytathatják. Amennyiben a tanuló bármely oknál fogva 250 tanórát hiányzik az iskolából, osztályozó vizsgára utasítható. 4. Az értékelés rendszeressége A nevelőtestület az értékelés rendszerességét fontos alapelvként ismeri el. A rendszerességre vonatkozó eljárásokat az alábbiak szerint alkalmazzuk: Az első évfolyamon (az érdemjegyek alkalmazásáig) a szöveges értékelés rendszerességét negyedévi, félévi, háromnegyedévi és év végi tájékoztatásban állapítjuk meg. A tanuló előmenetelét minősítő szöveges értékelésben az alábbi értékelési tartalom jelentkezik dominánsan: A legutóbbi értékelés óta mutatott pozitív (vagy negatív) fejlődés, A kiemelkedő fejlődést (vagy hanyatlást) mutató területek, tanulási képességek, A személyiségjegyeinek, szociális kapcsolatainak fejlődése, milyensége, Javaslatok, tennivalók a jövőre (rövidtávra) nézve. A 2-3. évfolyamon a szöveges értékelés (melynek rendszeressége negyed-, illetve háromnegyedévi) kiegészül az osztályzatokkal. A 2-l2. évfolyamon meghatározott időegység elteltével ami egy hónap adunk értékelő tájékoztatást érdemjeggyel. A leírt értékelési formák mellett más módok, eszközök is alkalmazhatók adott időegység naponta, hetente alkalmával. Ez történhet piros ponttal, csillaggal, jelek, szimbólumok használatával. A teljesítményhez kötődő különböző alternatív megoldások bármely területen, színtéren, szinten alkalmazhatók. Érdemjeggyé, szöveges minősítéssé történő átszámításuk mindenkor a nevelőtestület egyetértésével, elsődlegesen az adott szakmai munkaközösség döntésével valósul meg. Nem korlátozza a testület a nevelők módszertani szabadságát abban, hogy a tantárgy sajátosságainak megfelelően maga döntse el, mely, a tantárggyal összefüggő tanulói teljesítményt érdemesít osztályozásra valónak. A kimagasló tanulmányi, sport, szakköri, közösségi stb. munka értékelése az iskolagyűlésen történik negyedévente. 25

26 5. Az évközi érdemjegyek javításának módjai: A tanulási nehézségek és akadályozottságok miatt, a tanulók gyakori egészségi állapotváltozása, - romlása és pszichés problémái, valamint a szociokulturális háttér összes nehézsége miatt mindig meg kell adni annak lehetőségét, hogy teljesítményének javulásáról, tudásának, képességének gyarapodásáról újból és újból, esetleg más szituációban, más pedagógiai környezetben, de számot adhasson a tanuló. Egy-egy eredménytelen alkalom nem minősítheti őt hosszú távon elkedvetlenítve, szorongást, bizonytalanságot okozva. Az érdemjegy, a minősítés javítására vonatkozó lehetőségekről minden tanulót tájékoztatni kell, a javítás formáit, idejét, módját, megismételhetőségét tudnia szükséges. Az eredményről a tanuló, a szülő tájékoztatást kap, és a javítás idejéről, tárgyáról, eredményességéről a pedagógus önmaga számára feljegyzést készít. Adhatunk felmentést a beszámolási, a felmérési kötelezettség alól a tanuló egyéni elbírálása alapján ha ezt aktuálisnak, szükségesnek ítéljük, meghatározott esetekben. Erről az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató együttes megbeszélésen hoz döntést. IV./2. A szorgalom és a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei Szorgalom Jeles /5/ Az iskolai munkához való hozzáállása társainak példaértékű. A tanuló: Felszerelése mindig hiánytalan. Könyveire, füzeteire igényes, védőborítóban, tisztán, gyűrődésmentesen használja. Ceruzáit rendben tartja /otthon illetve a szünetben hegyezi ki /mindig legalább két íróeszköze van. A tanórán szükséges eszközöket időben előkészíti. A tanórákra mindig felkészül: a) írásbeli feladatai /házi / pontosak, szépek, hibátlanok. b) szóbeli házi feladatait mindig megtanulja. Ha rajta kívül álló okok miatt nem tudott készülni az órára, azt az óra elején jelenti, de ez félévenként ötnél több esetben nem fordulhat elő. A tanórákon mindig figyel, pontosan és fegyelmezetten dolgozik. Az órán aktivitásával segíti a tanár munkáját. Szívesen vállal plusz feladatokat, ami lehet versenyeken, szakkörökön, iskolai ünnepségeken való részvétel, diák-önkormányzati munkában részt vállalás, tananyaghoz kapcsolódó kutatómunka, gyűjtés, könyvek, képek, tárgyak, eszközök bemutatása. Ellenőrző könyve szép, rendes, nem veszíti el. Tanulmányi átlaga képességeihez mérten kiemelkedő. 4 /jó / A tanuló: Felszerelése hiánytalan. Könyveit, füzeteit védőborítóban tisztán, gyűrődésmentesen használja. Tanórára szükséges eszközöket esetenként, de félévente nem többször, mint tíz esetben otthon felejti. Munkái tiszták, rendesek, csak esetenként hiányosak. Ceruzáit, tollait rendben tartja. A tanórákra rendszeresen készül / írásbeli feladatai hibásak, esetleg hiányosak, szóbeli házi feladatait megtanulja, de előfordul, hogy nem a legjobb tudása és képességei szerint /. 26

27 Tanórán figyel, dolgozik, ritkán aktív. Nem mindig vállal szívesen plusz feladatot. Ellenőrző könyve rendes, mindig magával hozza. 3 /változó / A tanuló: Felszerelése hiányos. Ceruzáira, füzeteire, könyveire nem fordít nagy gondot. Könyvei, füzetei gyakran piszkosak, szakadtak. Ceruzája, tolla gyakran hiányzik. A tanórákra gyakran elfelejti elhozni a felszerelését, félévente hússzor. A tanórákra gyakran nem készült. Írásbeli házi feladata hiányos vagy hiányzik, összekapkodott. Szóbeli házi feladatait hiányosan, pontatlanul tanulja meg, esetenként elfelejti megtanulni. Tanórákon nem mindig figyel, felszerelés hiányában nem tud mindig részt venni az órai munkában. Beszédével, rendetlenkedésével gyakran zavarja társait. Plusz feladatokat nem szívesen vállal, ha vállal is, nem kitartó. 2/ hanyag / A tanuló: Felszerelése hiányos, előfordul, hogy teljesen hiányzik. Meglévő felszerelését is gyakran elveszíti. Könyvei, füzetei piszkosak, gyűröttek, szakadtak, legtöbbször hiányosak. Füzetei néhány lapból állnak. Munkái rendetlenek, piszkosak, összecsapottak. Tanórákra sem eszközökkel, sem a házi feladatok elvégzésével nem készül. Órákon nem figyel, nem vesz részt a munkában. Plusz feladatok végzésére, hanyagsága miatt nem alkalmas. Ellenőrző könyvét gyakran elveszíti. Ceruzája, tolla általában nincs. Magatartás 5 /példás / A tanuló: A buszra várva fegyelmezett, fel és leszállásnál figyelmes, türelmes. Az iskolabuszon kulturáltan utazik. A folyosón rendesen közlekedik. Az udvaron játszik, beszélget társaival. Sorakozásán nem lökdösődik. A tanteremben csendben készülődik az órára. Becsengetés után, csendben a helyén ülve várja a tanórát. A durvaságot hárítja, verekedésben soha nem vesz részt. Órai magatartása példás, nem kell figyelmeztetni. Az ebédlőben kulturáltan viselkedik. Szorgalma jó. Délutáni foglalkozásokon szívesen részt vesz, viselkedése mintaértékű. 27

28 A házirendet mindig betartja. A káros és ártalmas dolgokat /cigaretta, alkohol, drog, vandalizmus / az iskolában és azon kívül is kerüli, sőt társait is erre szólítja fel. Soha nem hiányzik igazolatlanul, az órákról nem késik el. Tanáraival és társaival udvarias, tisztelettudó. Tanárai kérését mindig teljesíti. Nincs büntetése. 4 /jó / A tanuló: A buszra várva fegyelmezett, fel és leszállásnál figyelmes. A buszon kulturáltan utazik. Az udvaron játszik, társaival beszélget. Sorakozónál nem lökdösi társait. A tanteremben készül az órára, előfordul, hogy hangoskodik. Becsengetés után a helyén várja a tanórát. Alapvetően hárítja a durvaságot. Az órákon részt vesz a munkában, de előfordul, hogy figyelme elkalandozik, rá kell szólni. Az ebédlőben kulturáltan viselkedik, figyelmeztetni csak ritkán kell. A nevelői intelmeit elfogadja, mindig szót fogad. A házirendet súlyosan nem szegi meg. Tiltott dolgot sehol nem cselekszik. Igazolatlan órája nem több mint három félévenként, és az is késésekből adódik. Tanáraival udvarias. Nincs súlyosabb büntetése. 3 /változó / A tanuló: A buszra várva, a buszmegállóban gyakran fegyelmezetlen. Az udvaron hangoskodik, esetenként agresszív társaival. A folyosón szaladgál. A sorakozónál gyakran lökdösődik. A tanteremben is hangoskodik, nem készül az órákra, nevelőjét nem a helyén várja. A tanórákon is gyakran rendetlen, zavarja a társai és tanárai munkáját beszédével vagy magatartásával. Az ebédlőben gyakran figyelmeztetni kell a kulturált viselkedés szabályaira. Délutáni foglalkozásokon is gyakran rendetlenkedik. A házirendet súlyos vétséggel nem szegi meg. Tiltott dolgot rendszeresen nem művel. Gyakran elkésik. Igazolatlan órái félévenként 3 10 között vannak. Tanáraival és társaival gyakran udvariatlan, Nevelőjének visszabeszél, utasításokat nem hajtja végre, szemtelen. Nincs igazgatói figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése. /rossz / A tanuló: 28

29 A buszon és a buszmegállóban fegyelmezetlen, viselkedésén tanárainak figyelmeztetésére sem változtat. Fel és leszállásnál lökdösődik, udvariatlan, gyakran pimasz. Az udvaron agresszív társaival. A folyosón kulturálatlanul viselkedik. A tanteremben hangoskodik, rohangál, magatartásával, zavarja az iskola rendjét. Az órákon és délutáni foglalkozásokon is rendetlen, tanárainak nem fogad szót, visszabeszél szemtelen. Az ebédlőben nem tartja be a kulturált viselkedés szabályait. Bomlasztja a közösséget, amelyik elszenvedi őt. A házirendet gyakran megsérti. Tiltott dolgot művel az iskolán kívül. Gyakran elkésik. Igazolatlan óráinak száma meghaladja a húsz órát. Legsúlyosabb büntetése az igazgatói rovó. A tanórákra gyakran nem megy be, engedély nélkül elhagyja az iskola épületét. A szorgalom értékelésének szempontjai példás jó változó hanyag Munkához való viszonya Egyéni képességeknek való megfelelés. Önállóság és aktivitás. Tanórákhoz kapcsolódó kutatómunka. Tanórákon aktív, felszerelése tiszta, hiánytalan. Munkavégzése pontos, megbízható. Képességeinek megfelelően teljesít. Tanórákra rendszeresen önállóan készül. Érdeklődése szerinti versenyeken, vetélkedőkön, tanórán kívüli tevékenységben vesz részt. A tanórákon megfelelő ösztönzésre A dolgozik. Munkavégzése kielégítő, felszerelése tiszta, esetenként hiányos. Képességeinek megfelelően teljesít. A tanórákra rendszeresen készül. Érdeklődése és munkavégzése megmarad a szorosan vett tananyag keretein belül. munkában önállótlan. Felszerelése rendetlen, gyakran hiányos. Tanulási teljesítménye ingadozó. A tanórákra való felkészülésben rendszertelen. Ritkán mutat érdeklődést. Munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait végzi Felszerelése rendetlen, rendszeresen hiányos. nem el. A tanórákra rendszeresen nem készül. Tanulmányi eredménye képességei alatt marad. Az órákon nem mutat érdeklődést, passzív. 29

30 30

31 A magatartás értékelésének szempontjai példás jó változó rossz Viszonya a közösséghez az iskolában. Közösségi aktivitás Pozitív hatást gyakorol a A közösségre közösségre. Az erősbefolyást iskolai élet nem gyakorol. szabályait Az iskolai élet elfogadja, szabályait betartja, és betartja. Társas társait is erre iskolai kapcsolatait a ösztönzi. tisztelet, Társaival és a udvariasság, felnőttekkel kultúrált beszéd udvarias, jellemzi. tisztelettudó és együttműködő. Aktív, kezdeményező, öntevékeny. Önként, vagy megbízással vállalt kötelezettségeit lelkiismeretese n, eredményesen elvégzi. Közösségi életben részt vesz, a rábízott feladatokat eredményesen elvégzi. Tudatosan nem árt a közösségnek, de nem lehet rá számítani, megbízhatatlan. Az élet szabályait részben tartja be. Társas kapcsolataiban instabil. Közösségi életben nem szívesen vesz részt, megbízásokat nem vállal, de a rábízott feladatokat elvégzi. Közösségi célokkal szembeszáll, érdektelen, negatív hatással van a közösségre. iskolai szabályait rendszeresen, szándékosan megszegi. kapcsolatait tiszteletlenség, udvariatlanság, durva agresszivitás jellemzi. Az élet Társas beszéd, Közösségi életben nem vesz részt. Gátolja a közösség munkáját. 31

32 Az 1-3. osztályokban, valamint 4. osztályban félévkor a magatartást és szorgalmat is szöveges formában értékeljük. Ennek területei és minősítései az alábbi táblázatban láthatók: Magatartás Szorgalom Órai magatartása, fegyelmezettsége: Munkatempója a munkavégzésben: kiegyensúlyozott, derűs, felszabadult, lendületes, gyors, megfelelő, lassú nyugtalan, rendbontó, feszült, aktív, vontatott, pontos, pontatlan passzív, zavaró önálló, önállótlan, öntevékeny Figyelmeztetésre szorul: Szokásai: gyakran, ritkán, soha érdeklő, versengő, közömbös, Közösségi magatartása: egyéni motivációkkal vezérelt szerény, előzékeny, segítőkész Házi feladata, felszerelése: goromba, nagyhangú, elhúzódó hiánytalan, néha hiányos, tevékeny, lelkes, zárkózott, gyakran hiányos sértődékeny, közömbös Tanulóhelye: Nevelőivel szemben: rendes, változó, rendetlen figyelmes, tisztelettudó, tiszteletlen, makacs, engedékeny, őszinte gátolt, felszabadult IV./3. Az elismerés formái Helyeslés: pozitívan értékelő, rövid, buzdító megjegyzés. A visszajelzés formája lehet fejbólintás, mosoly is. Dicséret: a teljesítmény fokozása érdekében alkalmazzuk. A helyes adagolására vigyázzunk! Írásos fokozatai: Szaktanári: azon tanulóknak, akik valamilyen tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el. Osztályfőnöki: a tanulót példaként állítjuk a tanulótársak elé. Napközi-vezetői: Nevelőtestületi: huzamosabb ideig tartó, példamutató kötelességteljesítés, kiváló tanulmányi eredmény esetén. Félévkor az ellenőrző könyvbe, év végén a bizonyítványba írjuk be a dicséretet. Igazgatói: amennyiben a tanuló osztálya, vagy az iskola hírnevét növelte. Iskolagyűlés előtti Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel jutalmazhatók. Dicséretek: Tanulmányi munkáért: Szaktanári dicséret egy tantárgyból kiemelkedő Osztályfőnöki dicséret több tantárgyból folyamatosan kiemelkedő Közösségi munkáért: Osztályfőnöki dicséret Magatartásért: Osztályfőnöki dicséret Igazgatói dicséret Tanulmányi- és sportversenyért: 32

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11.

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11. Biológia A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső rendjét, a szerveződési szintek működésének jellegzetes módjait és funkcióit, az

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bányai Júlia Gimnázium OM 027 943 A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógia programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. (1) bekezdése és a 70. 1) bekezdés a) pontja

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben