Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)"

Átírás

1 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

2 1. Bukások tantárgyankénti eloszlása Tantárgy Átlag Bukás Nem osztályozható Összesen Közismereti 2, Magyar - kommunikáció 2, Matematika 2, Társadalomismeret 2, Idegen nyelv - angol 2, Idegen nyelv - német 2, Természetismeret 2, Informatika 3, Testnevelés 3, Szakmai elmélet 2, Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem 2, Élelmiszerek csoportjai 1, Előkészítési és ételkészítési alapismeretek 1, Ételkészítési alapok 1, Munkahelyi egészség és biztonság 2, Szakmai idegen nyelv - angol 2, Szakmai idegen nyelv - német 2, Szakmai számítások 2, Vendéglátó gazdálkodás 1, Szakmai gyakorlat 2, Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat 2, Ételkészítési alapgyakorlat 2, Összesen 1,

3 2. Bukások nagy számának valószínűsíthető okai Nem célja a szakma megszerzése, érdektelen, csak tankötelezettségnek tesz eleget Nem ezt a szakmát szeretné elvégezni Igazolt és igazolatlan hiányzások miatt Személyes, családi problémák Bejárás, ingázás nehézsége miatt Motiváció hiánya Megfelelő családi háttér, támogatás hiánya 3. Osztályfőnök értékelése az osztály tanulmányi munkájáról Szeptemberi létszám 36 fő, ebből évismétlő 6 tanuló. Az évismétlők közül egy tanuló munkája értékelhető, a többiek ismét 3-9 tantárgyból elégtelen eredményt értek el a 2013/2014-es tanév I félév folyamán. Jelenlegi létszám 31 fő. Hiányzás miatt kizárt 2 tanuló, más iskolába elment 5 tanuló, érkezett 2 tanuló. Két tanuló, ebből az egyik újonnan érkezett, a következő évben más szakmára fog jelentkezni, ezért a jelenlegi tanulmányaik teljesítésére kevesebb figyelmet fordítanak, aminek következtében bukásra állnak majdnem az összes tantárgyból. Egy tanuló a 18. évét betöltötte, még tanköteles, de már iskolába nem jár. Félévkor hét tárgyból bukott. Néhány tanulónak nem célja az iskola elvégzése, de 16 életévét még nem töltötte be és tanköteles. Hiányzások általánosan előfordulnak, néhány tanulónál a hiányzások száma elérte a órát, (igazolt és igazolatlan egyaránt) ami kihat a tanulmányi eredményekre. Azok közül, akik egy-két tárgyból buktak, vélhetően ki fogják tudni javítani jegyeiket év végére (8 tanuló). Akik három-hat tárgyból buktak (11 tanuló), már most elkezdték a felzárkózást, javítottak jegyeiken, így előreláthatóan az elégtelen tárgyak száma lényegesen csökkenni fog. Azoknál a tanulóknál, akik hét-tíz tárgyból buktak kevés az esély, hogy az összes elégtelen osztályzatukat kijavítsák. Az osztály 60%-a bejáró, 2 fiú kollégista. A tanulással eltöltött idő nagyon kevés az utazás, ingázás miatt. Fizikailag fáradtabbak, továbbá az otthoni segítség sok esetben előrébb való, mint a tanulás. Az osztályban hat SNI-s és BTM-es tanuló van, akikkel a foglalkozás még nehezebb, külön figyelmet igényelnek. Néhány esetben a szülői segítségre sem számíthatunk, sem tanulás, ellenőrzés, motiválás tekintetében.

4 Ahol a gyerek nem partner sem a tanulásban, sem a nevelhetőségben, ott nagyon nehéz a pedagógus dolga. A problémás esetekben megkerestem a szülőt, kollégiumi nevelőtanárt, családsegítő kollégát és segítséget kértem. Az osztály nagy része fiú, több a magatartási, fegyelmezési probléma, az órákon való rendzavarás, ami nehezíti a tanulást. Mint osztályközösség jók, szívesen vesznek részt bármilyen iskolán kívüli programon. Célom az, hogy képességeikhez mértem minden tanuló kihozhassa magából a maximumot. 4. Tervezett intézkedések az eredmények javítása érdekében tantárgyanként Idegen nyelv - angol nyelvi csoport A bevezető mérés eredménye zömében elégtelen illetve elégséges, 2 tanuló ért el közepes osztályzatot. A csoport létszáma: 22 fő Félévkor bukott 4 tanuló Két tanuló sajátos nevelési igényű dyslexiás illetve dysgraphiás. A bukások, hiányosságok okai: A többség ingerszegény környezetből érkezett, hátrányos szociális háttérrel rendelkezik. A tudás az ismeret nem jelent számukra értéket. Motiválatlanok alapkészségek fejlesztésre szorulnak. A haladást gátolja a felszerelés hiánya, a felkészületlenség, az írásbeli házi feladatok hiánya. Többségük nem szeret és nem is tud megfelelően tanulni. A gyakori hiányzások is hátráltatják a továbblépést. Cél Pedagógiai tevékenység Felelős Határidő A tanulás tanulása Az idegen nyelv tanulásának speciális módszerei Probléma megoldás A feladatok közös értelmezése, kreativitás

5 Együtt dolgozni másokkal Csoportmunka alkalmazása egyes feladatoknál (egymás segítése) Olvasott szöveg értése Hangos olvasás gyakorlása, fordítási gyakorlatok Írás készség A táblakép és a tankönyv szövegeinek másolása Kommunikációs készség Rövid memoriterek közös kidolgozása, azok elsajátítása rövid szituációs játékos gyakorlatok összeállítása a Kommunikáció-magyar A tanév elején történt felmérésekből pl. hangos olvasás, helyesírás, általános iskolai ismeretek megállapítható, hogy a tanulók általában gyenge képességekkel és hiányos ismeretekkel rendelkeznek. Fejlesztésre szorulnak szövegértésben, írásbeli és szóbeli szövegalkotásban. Hiányosságaik vannak az alapkompetenciák terén: az értő, olvasás, a lényeg felismerése, kérdések megfogalmazása, egyéni álláspont kifejtése és mellette való érvelés, információkeresés, következtetések levonása, igényes vázlat készítése. A hiányosságok okai: a családi háttér, az ingerszegény környezet, a tudás devalválódása következtében a tanuló nem motivált, az olvasottság hiánya s ennek következtében a szókincsbeli szegényesség jellemzi verbális képességeiket. Tapasztalatok a félév során: A tanulók könnyen rávehetők a közös munkára, azonban hamar elvesztik türelmüket, csak a játékos feladatokat élvezik. Viszonylag sok a fegyelmezetlen tanuló, nehéz az órai fegyelem fenntartása, sőt egy-egy tanuló megfékezése esetenként időigényes. Az egymásra épülő tananyagrészek elsajátítása kudarcra vannak ítélve néhány tanuló esetében a gyakori hiányzások miatt. A tanuló lemarad, s nem tud

6 bekapcsolódni a közös munkába, s ez lassítja a csoportmunkát, mert felzárkóztató jelleggel át kell ismételni az előzőleg már feldolgozott órai anyagot. A történetírás mint nagyobb egység sikerrel zárult a tanulók döntő többsége esetében, csupán 4 tanuló nem volt hajlandó részt venni ebben a projektben. Bizakodásra ad okot a jól szerkesztett, érdekes, stílusában is elfogadható megoldások mértéke. Értő olvasás Szövegértés Cél Tevékenység Felelős Határidő Hangos-néma olvasás Szövegértő feladatlap csoportmunkában Szövegalkotás - szóban Szövegalkotás - írásban Különböző beszédszituációk megjelenítése párbeszédben Adott témában, irányított szempontok alapján összeállítása a Informatika Az osztály heti 1 órában tanul informatikát csoportbontásban. Szeptember hónapban felmértük a tanulókat, hogy milyen tudással érkeztek az általános iskolából. A felmérés azt mutatta, hogy a diákok megfelelő előképzettséggel rendelkeznek. A tanulók jól motiválhatók, mivel ez a tantárgy gyakorlatorientált. Elégtelenek száma: 0 fő Osztályozó vizsgán nem jelent meg: 1 fő

7 Az iskolánk feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, - feldolgozási és - átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait, ezáltal képessé tenni őket arra, hogy bekapcsolódjanak az egész világra kiterjedő információs társadalomba. A számítógép újszerű probléma-megoldási lehetőségeket biztosít, újfajta kommunikációs lehetőségeket nyújt, így az egyén önkifejezésének fontos eszközévé válhat. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésére. A tanulók a tanórák keretein belül megismerik az információs technológiákat, a szövegszerkesztést, a képszerkesztést, a táblázatkezelést, a bemutató készítést, az adattároltás és az internet-szolgáltatásokat. A tanórákon igyekszünk egyéni segítséget nyújtani a diákoknak. Olyan feladatokat alkalmazok, amiket az informatika iránt nem túl fogékony tanulók is sikeresen megoldják. A gyakorlottság megszerzésének érdekébe többször kapnak önállóan megoldható feladatokat. Cél Tevékenység Felelős Határidő Anyanyelvi kommunikáció szövegszerkesztéssel kapcsolatos feladattal, táblázatok, diagramok, hangok és képek értelmezésével matematikai kompetencia logikus gondolkodás és problémamegoldás önálló tanulás állampolgári kompetencia esztétikai-művészeti tudatosság alap matematikai feladatok a táblázatkezelő programmal való elkészítése, lépések megbeszélése matematikai feladatok és diagramok elemzése interneten található elektronikus tananyag feldolgozása informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal való foglalkozás, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. digitális vagy digitalizált műalkotások felkeresése az interneten, bemutató készítés

8 összeállítása a Szakmai számítás Összességében egy jó képességű osztály, de a képességbeli különbség a leggyengébben és a legjobban teljesítő tanulók között jelentős. Emiatt nagyon fontos a differenciálás módszereinek alkalmazása. E tantárgy tanítása során halmozottan előjön az alapok hiánya, mind a matematika, mind a szövegértés terén. Órai aktivitásuk hullámzó, de könnyen motiválhatóak és aktivitásuk fokozható. A nagyobb mértékű órai aktivitás a számonkérés során gyors eredményhez vezet, a számítási feladatok elvének megértése sikerélményt jelent. Pedagógiai cél Pedagógiai tevékenység Felelős Határidő Számolási készség Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése, megoldási rutin kialakítása Szakmai szövegértés Óra közbeni feladatok felolvasása, értelmezése A tanulói motiváció, együttműködési képesség Kooperatív tanulási munkaformák (csoport, páros) alkalmazása Az egyéni haladás feltételeinek Differenciált óraelemek beiktatása Emlékezetfejlesztés Memoriterek használata A reális én és jövőkép alakítása Pozitív, megerősítő értékelés alkalmazása

9 összeállítása a Általános élelmiszerismeret és fogyasztóvédelem Nagy létszámú osztály, az alapképességeik nem homogének. Óra közben is problémát okoz, hogy az osztály melyik része kerüljön előtérbe. A többséget képviselő gyengébb tanulók szóban nem számon kérhetők és megtagadják a válaszadást. Órai munkájuk közepesen aktív, a gyengébbeknek az óravázlat leírása is problémát okoz. A rajzzal szemléltetett tananyagot könnyebben sajátítják el. Pedagógiai cél Pedagógiai Felelős Határidő tevékenység A tanulói motiváció, Kooperatív tanulási együttműködési munkaformák képesség (csoport, páros) alkalmazása Szakmai szövegértés Szakirodalom, szakkönyvek használata Tananyagrész önálló Koncentráció feldolgozása javítása megadott idő alatt Szabályok Szabálykövetés betartásának jutalmazása pozitív megerősítéssel Önértékelés Gyakorló feladatsorok tanuló általi javítása Felzárkóztatás Differenciált feladatok összeállítása a

10 Vendéglátó gazdálkodás tantárgyból Összességében egy jó képességű osztály, de a képességbeli különbség a leggyengébben és a legjobban teljesítő tanulók között jelentős. Emiatt nagyon fontos a differenciálás módszereinek alkalmazása. E tantárgy tanítása során is előjön az alapok hiánya, leginkább a szövegértés terén. A tantárgy anyaga megkövetelné a tanórákon kívüli ismétlést, a tananyag otthoni rendszerezését. A szakmai anyaghoz tartozó tudásanyag nem helyettesíthető a korábban megszerzett ismeretekkel, teljesen új információkat kéne elsajátítaniuk a diákoknak. Pedagógiai cél Szakmai szövegértés Az egyéni haladás feltételeinek A tanulói motiváció, együttműködési képesség Emlékezetfejlesztés Ok okozati összefüggések gyakoroltatása A reális én és jövőkép alakítása Pedagógiai tevékenység Szakirodalom, szakkönyvek használata Differenciált óraelemek beiktatása Kooperatív tanulási munkaformák (csoport, páros) alkalmazása Memoriterek használata Lényegkiemelés, vázlatírás Pozitív, megerősítő értékelés alkalmazása összeállítása a Felelős Határidő Élelmiszerek csoportjai Nagy létszámú osztály, az alapképességeik nem homogének. Óra közben is problémát okoz, hogy az osztály melyik része kerüljön előtérbe. A többséget képviselő gyengébb tanulók szóban nem számon kérhetők és megtagadják a

11 válaszadást. Órai munkájuk közepesen aktív, a gyengébbeknek az óravázlat leírása is problémát okoz. A rajzzal szemléltetett tananyagot könnyebben sajátítják el. Pedagógiai cél Pedagógiai tevékenység Felelős Határidő A tanulói motiváció, Kooperatív tanulási együttműködési munkaformák képesség (csoport, páros) alkalmazása Szakmai szövegértés Szakirodalom, szakkönyvek használata Tananyagrész önálló Koncentráció feldolgozása javítása megadott idő alatt Szabályok Szabálykövetés betartásának jutalmazása pozitív megerősítéssel Önértékelés Gyakorló feladatsorok tanuló általi javítása Felzárkóztatás Differenciált feladatok összeállítása a Idegen nyelv - német A csoport jelenlegi létszáma 9 fő, melyből félévkor 1 fő szerzett elégtelen érdemjegyet. Jelenleg nincs elégtelen átlaggal rendelkező tanuló. 1 főt az írásbeli értékelés helyett szóban értékelünk, de az írásbeli megnyilvánulás sem okoz számára túlzott nehézséget. A tanulók teljesítménye hullámzó tendenciát mutat. Sok esetben megnehezíti a haladást a tankönyv/munkafüzet hiánya. A házi feladatot sok esetben nem készítik el. A csoport magatartásával számottevő probléma nincs, az óra menetét kevés esetben zavarják. A csoportból 3 fő teljesítménye, tudása (ebből 2 fő szorgalma) érezhetően jobb társaikénál.

12 Pedagógiai cél Tevékenység Felelős Határidő Egyéni fejlesztés Kooperatív technikák Csoportmunka szervezése, a jobb tanuló segíti a gyengébbet Nyelvhelyesség, helyesírás Padtárs munkájának javítása, hibakeresés Szövegértés Idegen nyelvű szövegek felolvasása, értelmezése, tollbamondás, hallás utáni értés Egy-egy részképesség előtérbe helyezése, (differenciáltan) A motiváció Pozitív önértékelés, koncentráló képesség Szókincsfejlesztés, nyelvhelyesség javítása Kommunikáció A kompetencia alapú oktatást segítő programcsomagok használata Mondatalkotás hétköznapi szituációkban (vásárlás, hétköznapi tevékenységek, szolgáltatások igénybe vétele) összeállítása a Előkészítési és ételkészítési ismeretek, ételkészítés alapok Az 1/9.e osztály a duális képzés első osztálya szakács szakon. Az osztályban tanulók létszámát tekintve kb. 30% az előző évfolyamról visszabukott tanulók száma. Sok tanuló csak a 16. vagy 18. életévének betöltése miatt jár az osztályba. Egyes tanulók esetében magas a hiányzások száma, így a teljesítményüket is nehéz értékelni.

13 A tantárgyak nyelvezete speciális, a szakács szakma elsajátításához szükségesek. Csak tanulás mellett teljesíthetőek a követelmények, a tanulók többsége alulmotivált, nem céltudatos. A bukások számának csökkentése érdekében kevesebb anyagrészből, csoportmunkában, egyes tanulók esetében egyéni fejlesztési feladatokkal kívánom a célomat elérni. Cél Szövegértés Kommunikációs készség Rendszerező képesség Logikai készség Pedagógiai tevékenység Szakkönyvek, szakmai irodalom olvasása, értelmezése Tanult ismeretanyag értelmezése, jellemzése Csoportos és egyéni feladatok megoldása irányítással, önállóan Szakmai irodalom felhasználásával, egyéni feldolgozással a szakmai nyelvezet gyakoroltatása összeállítása a Felelős Határidő Természetismeret Természetismeret tantárgy félévi eredménye: 2,96 Bukások száma: 3 fő Év eleji felmérés eredménye: a tanulók az évfolyam átlag alatt teljesítettek Eredménytelenség okai: A tanulók nagy része gyenge alapkompetenciákkal rendelkezik Motiválatlanok A gyerekekre jellemző, hogy nem tanulnak otthon

14 Nem látnak szüleiktől pozitív példát. Felszerelést rendszeresen nem hoznak Nem éreznek elkötelezettséget az általuk választott szakma iránt Magas az igazolt és igazolatlan hiányzások száma. A szülők sem fogadóórán, sem szülői értekezleten nem érdeklődnek a gyermekeik előmenetele után. (szülői értekezleteken 5-6 szülő jelent meg) Cél Tevékenység Felelős Határidő Tanítás-tanulás folyamatának (kooperatív, differenciált oktatás) Tanulási technikák segítése új megismertetése módszerekkel ok A tanulói motiváció, önbizalom, együttműködési képesség Az egyéni haladás feltételeinek Szövegértés szövegalkotás Szociális hátrányok kompenzálása Kooperatívtanulási munkaformák (csoport, páros) alkalmazása Differenciált óraelemek beiktatása, óra után csoportmunka Információ keresése, kapcsolatok összefüggések felismerése, vélemény megfogalmazása, értelmezése Iskola által szervezett kulturális, sport és egyéb tanórán kívüli foglalkozások biztosítása TÁMOP Innovatív iskola által biztosított programokon való részvétel összeállítása a ok ok Osztályfőnök projektmenedzser

15 Matematika Matematika tantárgy félévi eredménye: 2.2 Bukások száma: 2 fő Év eleji felmérés eredménye: 36 tanulóból 4 gyerek volt, aki nem elégtelenre írta meg a felmérést. Ezt az eredményt sikerült javítani, félévkor két tanuló ért el elégtelent, bár a négyesötös osztályzatok száma minimális. Ez azt jelenti, hogy kiemelkedő képességű tanuló nincs, de a minimumot teljesíteni tudják. Év végére szeretnénk a bukások számát csökkenteni, elérni, hogy magukhoz képest tudjanak fejlődni, A jobb képességű gyerekek tudjanak példát mutatni önálló gondolkodással, feladatmegoldással, tudjanak segíteni gyengébb képességű társaiknak Probléma okai: Különböző iskolákból különböző tudással érkeztek a tanulók, célunk, hogy a minimális szintet mindenki érje el. Többen hátrányos környezetből érkeztek, nehéz anyagi körülmények között élnek, motiválatlanok. Sokan tanulási nehézségekkel küszködnek, gyenge képességűek, a munkában hamar elfáradnak, nem kitartóak. Sokaknál nem a tanulás az elsődleges feladat A szülők nem segítik a gyerekek előrehaladását. Néhányan túlkorosak és egy osztályba járnak a 15éves korosztállyal. A tanulók érdektelenek, néhányuknak nem célja a szakma megszerzés Pedagógiai célok és feladatok Egész évfolyamra kiterjedő egységes mérés, értékelés Tevékenység Felelős Határidő pozitív megerősítés an Szövegértés, kétirányú kommunikáció Mindennapi életből vett szöveges feladatok megoldására való készség an

16 Matematikai logika Érdeklődés, motiváció növelése, problémamegoldó képesség Teljesítési minimum meghatározása, év végére elérni a kitűzött célokat Egyéni hiányosságok pótlása Kooperatív tanulási munkaformák alkalmazása A kompetencia alapú oktatást segítő programcsomagok használata Új módszerek kidolgozása Játékos feladatok megoldása Szemléltető eszközök alkalmazása an an létrehozása an tanórán kívüli tevékenységek összeállítása a an Társadalomismeret Az osztályban történelem tantárgyból 5 fő tanuló ért el elégtelen eredményt az első félévben. Ezt úgy tudtam elérni, hogy a tanulóknak igyekeztem sikerélményt adni. Ha valami hiányosságot tapasztaltam, egyénre szabott feladatokat adtam. Akiknél ilyet tapasztaltam, többször számon kértem őket az órákon, egészen addig, míg legalább a minimális szintig el nem juttattam őket. an számon kértem a diákokat, ezzel is tanulásra ösztönözve őket. Pedagógiai cél Pedagógiai tevékenység Felelős Határidő Szemléletváltás az új módszerek alkalmazásában, szociális kompetenciák : tanulást segítő kommunikáció, gondolkodás és tudásalkotás részterületein Tanítás-tanulás folyamatának segítése új módszerekkel (kooperatív, differenciált oktatás) ok

17 Szövegértés Térben és időben való tájékozódás Komplex megoldások és kommunikáció gondolkodási művelet Szóbeli szövegalkotás Az egyéni hiányosság alapján fejlesztés, szintre hozás Források elemzésével kapcsolatokösszefüggések felismerése Térképolvasás, távolságok becslése, grafikonok, táblázatok elemzése Statisztikai adatok tanulmányozása, diagramok készítése Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése Egyénre szabott fejlesztési feladatok meghatározása, tanórán kívüli felzárkóztatás összeállítása a ok ok ok ok ok

Féléves ütemterv. a kiemelkedő képességű tanulók versenyekre való felkészítéséhez

Féléves ütemterv. a kiemelkedő képességű tanulók versenyekre való felkészítéséhez 1 Féléves ütemterv a kiemelkedő képességű tanulók versenyekre való felkészítéséhez Tantárgy: tantárgyközi Készítette: Tarné Éder Marianna Évfolyam: 4. Szakjai: tanító A csoport megnevezése: kiemelkedő

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYELEMZÉS. a 2014. évi városi tantárgyi mérés eredményei alapján

TELJESÍTMÉNYELEMZÉS. a 2014. évi városi tantárgyi mérés eredményei alapján TELJESÍTMÉNYELEMZÉS a 2014. évi városi tantárgyi mérés eredményei alapján Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra. (Öveges József)

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben WIEDERMANN Katalin Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác widi.kati@gmail.com A kulcskompetenciák Napjainkban a pedagógus szerepe

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 OM azonosító: 203078 Feladatellátási hely kód: 006 Felvilágosítás és ügyintézés: 280-6810, 280-6820/127, 128 titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Beiskolázási tájékoztató 2016/2017-es tanév Általános információk Az iskola neve: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 9142 RÁBAPATONA, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról Készítette: Márkus Gusztáv igazgató Rábapatona,

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Célnyelvi Civilizáció Helyi tanterv 9-2.évfolyam Budapest, 20. május. TARTALOMJEGYZÉK. A tantárgy tanulásának célja 2.. Követelmények. Ellenőrzés,

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Az életpálya-építést elősegítő pályaorientációs programok az általános iskola felső tagozatán

Az életpálya-építést elősegítő pályaorientációs programok az általános iskola felső tagozatán KTKT Általános Iskola és Középiskola Kossuth Lajos Általános Iskolája SOLTVADKERT Az életpálya-építést elősegítő pályaorientációs programok az általános iskola felső tagozatán Készítette: Szabadiné Viszmeg

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása...6...hogy

Részletesebben

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Témakör: Törtek Tantárgy: Matematika Óra témája, tananyag: Szöveges feladatok TT, M Dátum: 2010.január 19. Fejlesztési célok: Összefüggések felismerése. Becslési kialakítása.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 8. számú melléklete

A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 8. számú melléklete A 49/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat 8. számú melléklete SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA Beszámoló az intézményi minőségirányítási program teljesítéséről a 2010/2011-es

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben