T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév"

Átírás

1 Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 4 óra (Összesen: 144 óra) T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév Az Olvasókönyv és munkafüzet használatához az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tanmenet javaslata alapján. Készítette: Sipos-Nagy Judit 1

2 1. Táska, iskola Beszédértés, kifejezőkészség, szóbeli szövegalkotás, összefüggő beszéd gyakorlása. A beszédkedv és a beszédbátorság felkeltése. Vizuális észlelés, megkülönböztetés, emlékezet fejlesztése. A rész-egész egyeztetése tárgyak felismerésekor. Térbeli tájékozódás fejlesztése, téri irányok felismerésének gyakorlása térképolvasással. A hangos olvasás gyakorlása szótagolt szövegen. Megfigyelőképesség fejlesztése. Jelek használata a tájékozódásban. Ismerkedés a második osztályos olvasókönyvvel és munkafüzettel. Miklya Zsolt: Táska, iskola Tk.: 3. o., Mf.: 3 5. o. 2. Ismét együtt, Szóbeli szövegalkotás, összefüggő ismételjünk! beszéd gyakorlása eseményképek Szeptemberi segítségével. Alak-háttér töprengés differenciálás, főfogalom gyakorlása. Térbeli tájékozódás fejlesztése. Vers és prózai szövegek közti különbség megfigyeltetése. Kányádi Sándor: Szeptemberi töprengés Tk.: 6 7. o., Mf.: 6 7. o. Szóbeli kommunikáció fejlesztése. Két vagy több mondat összekapcsolása. Anyanyelvi kompetencia: gondolatok, érzések pontos kifejezése. Hangos olvasás gyakorlása. Irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. Elemi irodalmi ismeretek elsajátításának segítése. Anyanyelvi kompetencia: Olvasás gyakorlása, szókincsbővítés. Nyári élmények felelevenítése. Mondatalkotás képről. A könyv és a munkafüzet jeleinek felismerése, magyarázata. A tartalomjegyzék használata. Út az iskolába. Gyalogos közlekedés. Tér-irányok, jobb-bal gyakorlása. Vers és prózai szövegek. Versszak, verssor. 2

3 3. Beszédhangok és betűk Beszédhangok, hangkapcsolatok tiszta ejtése, a helyes artikuláció megfigyelése. Hangok hosszúságának megkülönböztetése, érzékeltetése, differenciálása. Szókincsbővítés. Auditív tagolás és differenciálás fejlesztése. Szóbeli szövegalkotás gyakorlása. Tk.: 8 9. o., Mf.: o. 4. Szótagok és szavak Szavak szótagokra bontásának gyakorlásával az elválasztás előkészítése. Szavak ritmusának érzékeltetése tapssal. Szókincsbővítés. Auditív tagolás fejlesztése. Ú Rész-egész felismerése. Alak-háttér differenciálás. Asszociációs készség és fantázia fejlesztése olvasott szavakhoz képzettársítással. Memóriafejlesztés vers tanulása által: Tamkó Sirató Károly: Törpetánc. Tk.: o., Mf.: o. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása. Betű, hang kapcsolata. Szövegértő olvasás gyakorlása. Vizuális észlelés és emlékezet, vizuális differenciálás fejlesztése. Memória-, szókincs- és kommunikációs készségfejlesztés. Szövegértő olvasás előkészítése, gyakorlása. Kézügyesség, finommotorika fejlesztése: gesztenyebábok készítése. Tanulási képesség fejlesztése. Hang-betű kapcsolat ismétlése, gyakorlása. Betűk hosszúságának megkülönböztetése, olvasása. Az ékezetek jelentésmódosító szerepének megfigyelése, szavak jelentésének értelmezése. Szótagok, szavak. Szótagok olvasása. Játékok a szótagokkal. Szótagokból szóalkotási feladatok. Szótag-kép egyeztetések. Szavak szótagokra bontása eltapsolással. 3

4 5. Szavak és mondatok, Gesztenyéző A változások megfigyeltetése a képen. Összehasonlítás a tk oldal eseményképével. Képzelet fejlesztése hiányos mondatok által. Rajzos feladatok az olvasott mondatoknak megfelelően. Irodalmi művek, prózai szövegek megkülönböztetése. Vers jellemző jegyeinek gyakorlása, versszak, verssor. Tk.: o., Mf.: o. Irodalmi művek befogadásának megalapozása. Szépirodalmi (lírai) művek jellemző jegyei, elemi verstani ismeretek elsajátítása. Szókincsbővítés. Beszédkészség fejlesztése. Hangos olvasás fejlesztése, információfeldolgozás olvasottak alapján. Vers és prózai szövegek. Versszak, verssor. 6. Tavalyi olvasmányaim Vizuális észlelés és emlékezet fejlesztése képek részleteinek megfigyelésével és felidézésével, a látottak megfogalmazásával. A hangos, értő olvasás gyakorlása. Mondatanalízis, mondatok szavakra tagolása. Mesék, történetek felidézése szereplők segítségével. Történetek keresése az ábécéskönyvben. Eligazodás a könyvben a tartalomjegyzék alapján. Dramatikus játék. Ismerkedés a vázlatlánc fogalmával. Tk.: o. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása. Vizuális, verbális memóriafejlesztés. Fantázia, szerialitás fejlesztése történetalkotással. Kooperatív készség fejlesztése a dramatikus játékok segítségével. Az emlékezet fejlesztése. Az első osztályban olvasott szépirodalmi szövegek tartalmának felidézése. Vers, mese, szerző, író, cím, szöveg. 4

5 7. Év eleji szövegértés felmérése Rövid szöveg önálló megértése néma olvasással. Egy-két mondatos vélemény megfogalmazása az olvasott szövegben megjelenő szereplők cselekedeteiről, magatartásokról. Szövegértő olvasás. Szöveg önálló feldolgozása, kérdések, feladatok segítségével. Szövegfeldolgozás. Differenciált szövegfeldolgozás 8. A vadgalamb és a szarka Értő olvasás gyakorlása a szarkáról szóló ismertetővel. Ismerkedés a lexikon, a szócikk fogalmával. Látószögnövelő gyakorlatok. Artikulációs gyakorlat nyelvtörő segítségével. Szókincsbővítés szinonimákkal: rossz, silány, hitvány. Szövegfeldolgozás kérdések segítségével. Anyanyelvi fejlesztés közmondások értelmezésével. Tk.: o. Szövegértő olvasás. Szöveg tartalmának összefoglalása közmondás segítségével. Anyanyelvi tudatosság fejlesztése. Önálló ismeretszerzés, ismeretbővítés. Szövegértő olvasás előkészítése, szövegfeldolgozás. 5

6 9-10. Dalocska Előzetes ismeretek alkalmazása: évszakok, évszakok változása, hónapok. Tanulási technikák, tanulási stratégiák alkalmazása: gondolattérkép. Csoportmunka a kooperatív készség fejlesztése érdekében. Ritmus, szótag összefüggése, ritmusgyakorlatok. A vers jellemző jegyeinek felismerése: versszak, verssor, rím. Vers és próza, valamint költő-író közti különbség kiemelése. Csukás István: Dalocska. Tk.: o. A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása. Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton. Kooperatív készség fejlesztése csoportmunkával. Tanulás tanulása. A szövegértő olvasás előkészítése. Vers, mese, szerző, író, cím, szöveg. Kompetenciafejlesztés: Hatékony, önálló tanulás. 11. Almaszüret Az eseménykép valóságos és mesebeli részleteinek megfigyelése. Ennek megfogalmazása indoklással. Szókincsbővítés. Auditív tagolás fejlesztése, szóanalízis-feladatok. Szógyűjtés a, á, e, é, i, í hangokkal, szókincsbővítés. Artikulációs gyakorlatok a, á, e, é, i, í betűsor olvasásához kapcsoltan. Az a- á-e-é-i-í hangok helyes ejtésének gyakorlása izoláltan és szavakban. 3 betűs egytagú szavak olvasása. Kommunikációs készség, szókincsfejlesztés. Figyelem- és memóriafejlesztés. Téri tájékozódás fejlesztése. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Olvasástechnika fejlesztése, az olvasás pontosságának és megértésének fejlesztése. a-á-e-é-i-í hang- és betűdifferenciálás. Olvasástechnikai és szövegértési, értelmezési gyakorlatok. Betűk, szavak olvasása. Szómagyarázat. 6

7 11. Folyt. Téri irányok tudatosítása olvasási gyakorlatokhoz kapcsoltan. Hosszú és rövid hangok megkülönböztetése. Állandósult kifejezések értelmezése. Memóriafejlesztés verstanulás által, Kányádi Sándor Alma, alma című versével. Tk.: o., Mf.: 15. o. 12. Maszat-hegyi naptár Beszédkészség fejlesztése a természet őszi változásaival kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítésének során. Önálló szóbeli mondatalkotás játékos formában a gyümölcsök már ismert tulajdonságainak alapján. Kapcsolódási pont a vizuális kultúrához. Ismert szavak betűinek sorba rendezése. A vers hangulatának megállapítása, formai sajátosságainak megfigyelése. Varró Dániel: Maszat-hegyi naptár. Tk.: o., Mf.: o. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása. Tanulási képesség fejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. Finommotorika, esztétikai igényesség fejlesztése. Finommotorika, esztétikai igényesség fejlesztése. Költő, vers, verssor, rím. 7

8 13. Ősszel elköltöznek a fecskék Beszédkészség fejlesztése. Kérdő mondatok alkotása képek segítségével. Kányádi Sándor Valami készül c. versének olvasása. A vers hangulatának megállapítása. Ismeretterjesztő szöveg fogalmával való ismerkedés. Frontálisan irányított információszerzés irányító kérdésekkel a szövegek alapján. Tk.: o., Mf.: 18. o. 14. Kár, de kár Motiváció: Kötetlen beszélgetés a madáretetésről, annak fontosságáról a képek alapján. A gyerekek korábbi ismereteinek előhívása beszélgetés során. Madarak hangadásának azonosítása. Hosszabb, nehezebb szavak, szópiramisok olvasása. Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. Szalai Borbála: Kár, de kár Tk.: o., Mf.: 19. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. A hangos olvasás fejlesztése. Szókincsfejlesztés: ismeretlen, ritkán használt szavak jelentésének magyarázatával. Szövegértő olvasás fejlesztése, szövegfeldolgozás. Tanulási képesség fejlesztése. A művészi nyelvhasználat megfigyeltetése, értelmezése. A memoriter fejlesztése verstanulással. Vers, költő, ismeretterjesztő szöveg, kérdő mondatok, anyanyelvi kompetencia, szövegértés fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia: szóbeli kifejezőkészség. Természettudományos kompetencia: megfigyelőképesség. Vers, költő, ismétlődések. 8

9 15. Világgá ment a nyár Képolvasás. Hiányos mondatok kiegészítése. Szópiramisok olvasása. Az olvasás pontosságának, helyességének és tempójának fejlesztése speciális gyakorlatokkal. Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. Az olvasástechnika megszilárdítása, az értő, hangos olvasás gyakorlása. A beszélő szándékának érzékeltetése helyes hanglejtéssel a különféle mondatfajták olvasásakor. Kányádi Sándor: Világgá ment a nyár. Tk.: o., Mf.: 20. o. 16. A mókus Csoportmunkában az előzetes ismeretek összegyűjtése, rendszerezése grafikus szervező segítségével. Ok-okozati összefüggések felismerése. Találós kérdések olvasása, megfejtése. Szinonimák keresése. Ismeretek a gyerekek természeti környezetéről. A cím és tartalom viszonya. Mondatok megfelelő sorrendbe rendezése az olvasmány alapján. Tk o., Mf. 21. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv, szövegértés fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Szerialitás és téri tájékozódás fejlesztése. Kommunikációs, kooperatív készség fejlesztése. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Olvasástechnika fejlesztése. Tempó fejlesztése. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Anyanyelvi kompetencia, az olvasás mint esztétikai élmény. Az értő és az értelmező olvasás fejlesztése. Szociális kompetencia fejlesztése csoportmunkával. Tanulási képesség fejlesztése, tanulási technikák alkalmazása. 9

10 17. Levél A levél fogalmával való ismerkedés. Néma értő olvasás fejlesztése differenciált munkaformában. Információk szövegből való kiválogatása tanítói kérdések segítségével. Kézírás olvasásának gyakorlása a kézzel írt levél olvasásának során. A levél formai jegyeivel való ismerkedés. Szóbeli szövegalkotás gyakorlása, levél egyéni befejezése. Postai címzéssel való ismerkedés. A vers hangos olvasásának gyakorlása. Tk.: o. Mf.: o. 18. Üzenetek Pontos, szöveghű néma olvasás gyakorlása. Kommunikációs és arcmimikai gyakorlatok. Szóbeli, írásbeli szövegalkotás az olvasott üzenetek alapján, üzenetek megfogalmazása, válaszüzenet. Szóanalízis, betűpótlások hiányos szavakba. Memoriter: mondóka. Tk.: o. Mf.: 23.o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Kreativitás fejlesztése. Logikus gondolkodás fejlesztése a képek közötti összefüggés felismerésének során. A szövegértő olvasás előkészítése. Szóbeli, írásbeli kommunikáció megértése. A megértés pontosságának tényezői. Kapcsolattartás a környezettel. Vizuális megfigyelőképesség fejlesztése. Különböző szövegtípusok jellemző jegyei, levél jellemzői. Kreativitás, önálló gondolatok megfogalmazása, szóbeli szövegalkotás. Mindennapi élethelyzetek: levélírás, címzés. Anyanyelvi kompetencia: kommunikáció fejlesztése. Kommunikáció alapjai, kommunikáció résztvevői: adó, vevő, üzenet. Üzenet kódolása, dekódolás. 10

11 19. Itt van az ősz, itt van újra A beszédkészség fejlesztése, helyes beszédlégzés, artikulálás, kiejtési gyakorlatok versrészlettel. Hosszabb, nehezebb szavak, szópiramisok olvasása; a szóvégek pontos olvasása. Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A művészi nyelvhasználat megfigyeltetése, értelmezése. A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... Tk.: Mf.: 24. o. 20. Erre csörög Auditív tagolás és differenciálás fejlesztése. Szókincsbővítés. Az o-ó-öő-ü-ű hangok helyes ejtésének gyakorlása izoláltan és szavakban. Rész-egész viszonyának megfigyeltetése szótagpótlás gyakorlattal. Tamkó Sirató Károly: Bőrönd Ödön, Kóródi Bence: Bödön Ödön. Tk.: o., Mf.: 25. o. Irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. Költői nyelvsajátosságai. Képzelet, beleélő képesség fejlesztése. Tanulási képesség fejlesztése. A memoriter fejlesztése verstanulással. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Vizuális emlékezet fejlesztése. Szövegemlékezet fejlesztése. Verstani ismeretek: versszak, verssor, rím, költő. Petőfi Sándor alkotásai. Országhoz, nemzethez való tartozás alakítása költészeti alkotások által. Természettudományos kompetencia fejlesztése: évszakok változása. Esztétikai nevelés. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése. Hang, betű, szótag, szó. Nyelvhelyességi gyakorlatok: rövid-hosszú magánhangzó. Játékosság, intertextuális játék. 11

12 Órák 21. Őszi harmat Jeles napjaink: október 6. Szókincsfejlesztés: őszi természeti jelenségek. Találós kérdések, ritkábban használatos szavak, kifejezések értelmezése. Légzőgyakorlatok: szavak, szószerkezetek, mondatok, találós kérdések utánamondása. Téves mondatok helyreállítása. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A művészi nyelvhasználat megfigyeltetése, értelmezése. A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. Dénes György: Őszi harmat. Tk.: o., Mf.: 26. o. Jeles napjaink: október 6. Differenciált szövegfeldolgozás Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Tanulási képesség fejlesztése. A memoriter fejlesztése verstanulással. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése: találós kérdés. Természettudományos kompetencia fejlesztése természeti jelenségek magyarázata által. Nemzethez, országhoz való tartozás alakítása. 12

13 Arany Lacinak A mesék jellemzőinek megbeszélése. Ismeretlen szavak, kifejezések értelmezése. A sorvégi átmenetek megszakítás nélküli olvasása. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A művészi nyelvhasználat megfigyeltetése, értelmezése. A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. A memoriter fejlesztése versrészlet megtanulásával. Petőfi Sándor: Arany Lacinak. Tk.: o., Mf.: 27. o. Irodalmi művek befogadásának megalapozása. Szépirodalmi (lírai) művek jellemző jegyei, elemi verstani ismeretek elsajátítása. Rímkeresés. Tanulási képesség fejlesztése. Beszédkészség fejlesztése: Beszélgetés adott témáról, a megadott szavakkal mondatalkotás, összefüggő szöveg alkotása. Olvasástechnika fejlesztése: szószerkezetek, mondatok megfelelő olvasása. A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása. Elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton. 13

14 24. Állatok koncertje Az o-ó-u-ú-ü-ű hangok helyes ejtésének gyakorlása izoláltan és szavakban. Rész-egész viszonyának felismerése szavakból kiemelt szótagok és képek egyeztetésével. Nyelvtörők olvasása a gyors és pontos artikuláció gyakorlására. A különböző toldalékok jelentést meghatározó szerepének megfigyelése. Tőmondatok alkotása szavakból. Szótagokból összeolvasási feladatok, a hosszú szavak olvasásának előkészítésére. Az egy betűben eltérő, hasonló írású szavak olvasásának és értelmezésének gyakorlása. Tk.: o. Mf.: 28. o. 25. A farkas és a kutya Anyanyelvi ismeretek gazdagítása, szókincsbővítés, szómagyarázatok. Magyar népköltészeti alkotások csoportja: közmondások. Közmondások jelentésmagyarázata. Értő olvasás gyakorlása. Mese történetének felidézése vázlatkör segítségével. Önálló véleményalkotás kérdések segítségével. Tk.: o., Mf.: 29. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Auditív tagolás és differenciálás fejlesztése. Szómagyarázatok és szavak egyeztetésével a szövegértő olvasás fejlesztése. Irodalmi művek feldolgozása. Szövegértés fejlesztése. Olvasási stratégiák felépítése, vizuális szervezők. Kommunikáció fejlesztése. Helyszín, szereplők megnevezése. Probléma, problémamegoldás. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése: önálló, hatékony tanulási stratégiák bemutatása, elsajátítása. (Vázlatkör használata.) Tanulási stílus megismerése. Helyszín, szereplők megnevezése. Probléma, problémamegoldás. Kompetenciafejlesztés: önálló, hatékony tanulási stratégiák bemutatása, elsajátítása. (Vázlatkör használata.) Tanulási stílus megismerése. 14

15 26. A holló meg a róka Ismeretek a gyerekek természeti környezetéről, ismeretbővítés kooperatív csoportokban. Állatok jellemzőinek azonosítása. Más népek meséi. Közmondások jelentésmagyarázata. Szókincsbővítés. Kreativitás, írásbeli szövegrészlet alkotása, mese befejezése. La Fontaine: A holló meg a róka. Tk.: o., Mf.: 30. o. 27. A tücsök és a hangya Kommunikáció fejlesztése önálló véleményalkotással, érvelés. Írásbeli szövegalkotás, mese befejezésével. Közmondások, szólások, mint a magyar népköltészet kincsei. Irodalmi műfaji ismeretek gazdagítása, vers, mese, verses mese jellemzői. La Fontaine: A tücsök és a hangya. Tk.: o. Mf.: 31. o. Olvasási stratégiák felépítése. Irodalmi művek feldolgozása. Szövegértő olvasás megalapozása. Irodalmi művek feldolgozása. Műmese, verses mese. Kompetenciafejlesztés: önálló, hatékony tanulási stratégiák bemutatása, elsajátítása. (Gondolattérkép.) Verses mese, mint irodalmi műfaj. Kompetenciafejlesztés: Esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése. Képzőművészet, irodalom kapcsolata. 15

16 A csökönyös kiselefánt Ismeretek a gyerekek természeti környezetéről, ismeretbővítés kooperatív csoportokban. Állatok jellemzőinek azonosítása. Más népek meséi. Emberi és állati tulajdonságok. Elfogadás, másság, identitástudat. A csökönyös kiselefánt (afrikai népmese). Tk.: o., Mf.: 33. o. Szövegfeldolgozás, mondatválogatás. Irodalmi alkotások értelmezése, önálló véleményalkotás. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Olvasástechnika fejlesztése: a mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Mese, mesejellemzők. Irodalmi alkotások értelmezése. Irodalmi művek mondanivalójának megfogalmazása, összefüggések megfigyelése. 30. Filmgyár Az f, t, sz, c, v, és cs hangok pontos ejtése. Az olvasás pontosságának és megértésének gyakorlása. Szókincsbővítés. Rácsrendszerben való tájékozódás fejlesztése, mintának megfelelő betűk elhelyezésével. Összetett szavak alkotása, olvasásának gyakorlása. Betűkből szóalkotási feladatok. (Differenciált szóalkotás.) Az olvasmány kapcsán beszélgetés a riport, az újságcikk műfajáról. Tk.: o., Mf.: o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Auditív tagolás és differenciálás fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése. Hang, betű, szótag, szó. Szóalkotás betűkből, szótagokból. 16

17 Az egérke, aki macskát evett Nemzeti ünnepünk: október Micimackó látogatóba megy és beszorul Grafikus szervező készítése: gondolattérkép. Magyar népköltészeti alkotások: közmondások. Közmondások értelmezése. Tanulást segítő módszerek tudatos alkalmazása: vázlatkör. Egyszerű mondatalkotási gyakorlat adott szöveggel, kérdéssel kapcsolatban. Önálló vélemény megfogalmazása az olvasottakkal kapcsolatban. Rodari: Az egérke, aki macskát evett. Tk.: o., Mf.: 37. o. Kooperációs készség fejlesztése csoportmunkában való feladatvégzés során. Gondolattérképhez kapcsolt csoportmunka. Hangos olvasás. Szerepek szerinti kifejező olvasás gyakorlása. Dramatikus játék. Szövegértést segítő feladatok megoldása. Írásbeli szövegalkotás a mese befejezésével. Önálló véleményalkotás. Ellentétpárok keresése. Ismerkedés a térképpel. Szövegfeldolgozás csoportban. Gondolatok, érzelmek, vélemény megfogalmazása. Olvasási stratégiák előkészítése: képek alkotása, grafikus szervezők, gondolattérkép. Beszédkészség fejlesztése. Csoportmunka, kooperációs készség fejlesztése. Értő olvasás előkészítése, fejlesztése. A szövegértő olvasás előkészítése. Irodalmi szöveg feldolgozásának menete. Irodalmi szöveg, mese jellemző jegyei. A tanulási képesség fejlesztése. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Könyvtárhasználat fejlesztése. Differenciált képességfejlesztés: néma, értő olvasás fejlesztése a Tudtad? c. rövid szöveg olvasásával. Szólásmagyarázat. Gondolattérkép készítése adott kulcsszóhoz. Értő olvasás gyakorlása. Szociális kompetencia fejlesztése közös munkavégzés által. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése önálló szövegalkotás által. Szövegértés fejlesztése. 17

18 Tájékozódási kísérletek a térkép segítségével páros munkában játékos formában. Differenciált feladatmegoldás. Szituációs játékok: jegyvásárlás, érdeklődés. Milne: Micimackó látogatóba megy és beszorul. Tk.: o., Mf.: 36. o. Nemzeti ünnepünk: október 23. Tk.: 45. o. 34. Házi kedvenceink A t, k, v, l, m, n, h hangok pontos ejtése. Egy betűben eltérő, hasonló írású szavak olvasásának gyakorlása, értelmezése. Alak-, háttér differenciálással kiemelt szavak keresése betűsorokban. Olvasástechnika fejlesztése: szavak pontos kiolvasása. A mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Ismeretek a gyerekek természeti környezetéről, ismeretbővítés. Főfogalmakhoz megfelelő szavak rendelése. Felkészítés a felelősségvállalásra. Házi kedvenceink. Tk.: o., Mf.: 38. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Auditív tagolás és differenciálás fejlesztése. Vizuális differenciálás fejlesztése, matematikai kompetencia fejlesztése számlálással, megfigyeléssel. Az olvasás pontosságának, tempójának, és megértésének fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése. Nyelvhelyességi gyakorlatok. Hangok pontos képzése, hangdifferenciálás. Természettudományos kompetencia fejlesztése, természeti környezetünk megismerése, ismeretbővítés. 18

19 35. Három kívánság Hosszabb, nehezebb szavak olvasása; a szóvégek pontos olvasása. Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. Tantárgyi koncentráció: ének-zene: népdalok, népköltészeti alkotások jellegzetes elemei. A szereplők cselekedeteinek értékelése, következtetés tulajdonságaikra. Az események összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése. Tk.: o. ŐSZI SZÜNET 36. Három kívánság folyt. Beszélgetés megadott témáról szegénység, a szegény ember életkörülményei, kívánságok, csodavárás. A szereplők cselekedeteinek értékelése, következtetés tulajdonságaikra. Lényeges gondolattal kapcsolatos közmondások értelmezése, magyarázata, közmondással kapcsolatos véleményalkotás. Adott kártyák segítségével tartalommondás, rövid írásos vázlat összeállítása. Irodalmi szöveg feldolgozásának menete. Irodalmi szöveg, mese jellemző jegyei. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. A beszédkészség fejlesztése: beszélgetés megadott témáról kívánságok. Szövegértés fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése közmondás-magyarázat által. Tanulási képességek fejlesztése, vázlatkészítés. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Vizuális memória fejlesztése. Olvasástechnika fejlesztése: a folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Anyanyelvi kompetencia, szövegértés fejlesztése. Erkölcsi nevelés, szociális kompetencia fejlesztése. Vázlatalkotás, tanulási technikák tudatos alkalmazása. Anyanyelvi kompetencia, szövegértés fejlesztése. Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. Erkölcsi nevelés, szociális kompetencia fejlesztése. Vázlatalkotás, tanulási technikák tudatos alkalmazása. 19

20 Három kívánság (magyar népmese) Tk.: o., Mf.: 39. o. 37. Márton-nap Ismeretterjesztő szöveg feldolgozása: Az értő olvasás fejlesztése. Az információk összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése. A folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a beszédben és a hangos olvasáskor. Tk.: 119. o. 38. A só I. Beszédkedv felkeltése, szóbeli szövegalkotás: élet a palotában. Hasonlatok gyűjtése a fogalom megnevezése nélkül. Játék a fakanállal. A mesék jellemzőinek megbeszélése. Rokon értelmű szavak megfigyelése és értelmezése. A szereplők cselekedeteinek értékelése, következtetés tulajdonságaikra. Az események összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése. A folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Felolvasás előzetes felkészülés után. Szövegértő olvasás fejlesztése. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Szövegértés fejlesztése. Természettudományos és irodalmi szövegek jellemző jegyei. Tanulást segítő technikák alkalmazása. Irodalmi szöveg feldolgozásának menete. Irodalmi szöveg, mese jellemző jegyei. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Információfeldolgozás. Az ünnepek szerepe a mindennapokban. Országhoz, nemzethez való tartozás érzésének segítése közös szokások, ünnepek által. Néphagyomány ismerete. Hon- és népismeret. A Márton-naphoz tartozó szokások megismerése. Anyanyelvi kompetencia, természettudományos kompetencia fejlesztése. Ismeretközlő szöveg feldolgozásának menete. Népköltészeti alkotás: népmese. Mesekezdés, mesei jellemzők, szókapcsolatok. Képek segítségével tartalom elmondása. Erkölcsi ítélet megfogalmazása. Jó és rossz megkülönböztetése. 20

21 A természetes beszéd tempójához és hanglejtéséhez közelítő hangos olvasás. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. A só (magyar népmese I. rész). Tk.: o. 39. A só II. A folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Felolvasás előzetes felkészülés után. A természetes beszéd tempójához és hanglejtéséhez közelítő hangos olvasás. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Kártyák segítségével eseménysorrend készítése, tartalommondás. Természettudományos kompetencia gazdagítása, ismeretközlő szöveg feldolgozása. A só (magyar népmese II. rész). Tk.: o., Mf.: 41. o. Szövegértés fejlesztése. Természettudományos és irodalmi szövegek jellemző jegyei. Tanulást segítő technikák alkalmazása. Anyanyelvi kompetencia, természettudományos kompetencia fejlesztése. Népköltészeti alkotás: népmese. Mesekezdés, mesei jellemzők, szókapcsolatok. Képek segítségével tartalom elmondása. Erkölcsi ítélet megfogalmazása. Jó és rossz megkülönböztetése. A só életfontosságú szerepének megfogalmazása a Kóródi Bence által írt rövid ismeretközlő szöveg alapján. 21

22 40. Varázslat A zs, z, s, sz, dz, dzs hangok helyes ejtése, hangképzés. Az olvasás pontosságának és megértésének fejlesztése. Szóemlékezet fejlesztése szóoszlopok olvasásával, az olvasott szavak felidézésével. Az olvasás pontosságának és megértésének fejlesztése. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése szómagyarázatokkal. Memoriter: Weöres Sándor: Sárkány paripa. Tk.: o., Mf.: 42. o. 41. A kulcs Szópiramisok olvasása a látószög növelésére, a hosszú szavak olvasásának előkészítésére. Mesei jellemzők, szófordulatok felelevenítése. Szövegelemzés gyakorlása a szereplők, a helyszín, az események szempontjából. Differenciált szövegfeldolgozás. A történet mondatainak sorba rendezése az időrend figyelembevételével. Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. A folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Mondat- és szövegfonetikai eszközök Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Tanulási képesség fejlesztése. Auditív és vizuális észlelés, emlékezet fejlesztése. Irodalmi szöveg feldolgozásának menete. Irodalmi szöveg, mese jellemző jegyei. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Anyanyelvi kompetencia: nyelvi tudatosság fejlesztése. Hang és betű kapcsolata, artikulációs gyakorlatok. Komplex művészeti megközelítés, megzenésített vers. Népköltészeti alkotás: népmese. Mesejellemzők, mesekezdés, mesebefejezés. Népmesék csoportosításának lehetősége, egyszerű csoportok alkotása. Tündérmese, csalimese 22

23 alkalmazása a hangos olvasáskor. Kreatív szövegalkotás: a mese másféle befejezése. Benedek Elek: A kulcs. Tk.: , Mf.: 43. o. 42. Az égig érő paszuly Kommunikációs gyakorlat, szóbeli szövegalkotás. Téma: a vásár. Ismeretterjesztő szöveg olvasása a paszulyról. Rokon értelmű szavak és kifejezések értelmezése. Olvasástechnikai gyakorlatok: folyamatos és pontos olvasás gyakorlása mondatok és szövegek hangos olvasásával. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása hangos olvasáskor. Az égig érő paszuly (magyar népmese nyomán). Tk.: o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Szociális kompetencia fejlesztése közös munkavégzés által. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése önálló szövegalkotás által. Szövegértés fejlesztése. 23

24 43. A szegény asszony és a fia Olvasástechnikai óra: ny, gy, ty, j, t, l betűket tartalmazó szavak gyűjtése, olvasásának gyakorlása. Szavak azonosítása, kiválasztása szóhalmazból. Mondatalkotás megadott szavakkal. Differenciált szövegfeldolgozás. Az olvasás pontosságának és megértésének fejlesztése. Értő olvasás fejlesztése fogalmak körülírásával találós kérdés azonosítása képpel. Nyelvtörők. Tk.: o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Auditív észlelés és differenciálás, auditív emlékezet fejlesztése. Vizuális emlékezet fejlesztése olvasott szavak emlékezetbe vésésével, felsorolásával. Olvasástechnika fejlesztése. Szövegértést segítő gyakorlatok. Szóbeli szövegalkotás, önálló vélemény megfogalmazása. 24

25 44. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj I. A beszédkészség fejlesztése, a rajzokon látható különböző karakterek külső tulajdonságainak megállapítása, lehetséges belső tulajdonságaiknak felsorolása, esetleges személyiségjegyeiknek megbeszélése. Szókincsbővítés, ellentétes jelentéstartalmú szó kiválasztása. Saját tapasztalatokon alapuló beszélgetés kezdeményezése a beszédkedv fokozásának érdekében. Az emberek sokféleségének tényének megállapítására való törekvés, az empatikus magatartás, a helyes szociális magatartás fejlesztése. Következtetés a cím alapján a szöveg tartalmára. Vázlat készítése az adott mesekártyák alapján. Szóbeli szövegalkotás, a mese befejezése. Differenciált szövegfeldolgozás. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj (magyar népmese). Tk.: o., Mf o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. A megfigyelő- és összehasonlítóképesség fejlesztése. Szóbeli szövegalkotás, vélemény megfogalmazása. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése: szókincsbővítés. Önálló tanulást segítő technikák alkalmazása: vázlat, tartalom. 25

26 45. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj II. Szókincsfejlesztés: ismeretlen szavak értelmezése. A folyamatos és pontos hangos olvasás gyakorlása. Vázlat készítése az adott mesekártyák felhasználásával. Önálló véleményalkotás. A tanulást segítő módszerek tudatos alkalmazása: vázlatkör készítése. Tartalommondás a vázlatkör segítségével. Események sorrendjének megállapítása. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj (magyar népmese). Tk.: o., Mf.: o. 46. A görbe nyírfa Kommunikációs készség fejlesztése, a motiváció felébresztése, a fantázia megmozgatása, kreativitás, ráhangolódás az olvasmány témájára: Mi lehet a csodálatos tarisznyában? Szókincsfejlesztés: rokon értelmű szavak megfigyelése és értelmezése, mondatalkotás megadott szavakkal. Frazeológiák értelmezése, párosítás a jelentésükkel. Beszédkészség fejlesztése: beszélgetés adott témáról, az események összefoglalása, a lényeg kiemelés. A görbe nyírfa (tatár népmese). Tk.: , Mf. 46. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. A megfigyelőképesség fejlesztése. Az értő olvasás fejlesztése válogató olvasással; a lényeges információk kiemelése. A szövegértő olvasás fejlesztése igaz hamis állításokkal. Önálló tanulást elősegítő technikák támogatása. A jó vázlat szerepe, vizuális szervezők, vázlatkör. Logikai képességek fejlesztése: események, sorrendek. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése mondatalkotással. Önálló tanulást segítő technikák alkalmazása: lényeges információ, kulcsszó keresése. Kulcsszó szerepe a tanulási folyamatban. Eseménysorrend. 26

27 47. Meselexikon (Kóródi Bence) Az olvasás pontosságának és megértésének fejlesztése. A betűrendről tanultak felidézése, megfogalmazása szóban. Képek neveinek betűrendbe sorolása. Alapvető ismeretek a lexikonról: szócikk, betűrend. A lexikonhasználat gyakorlása. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése szómagyarázatokkal. Betűrácsban értelmes szavak keresése. Tk o., Mf. 47. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Könyvtári ismeretek, lexikon, szócikk, betűrend. Matematikai kompetencia fejlesztése. Téri tájékozódás. 48. A bűvös fűszál Csoportmunka, kooperációs készség fejlesztése. Megfigyelő, összehasonlító, leíró képességek fejlesztése a népviseletek megfigyelésén keresztül. Szóbeli szövegalkotás adott mesei szófordulatok felhasználásával. ű Differenciált szövegfeldolgozás. Dramatizálás. Kreativitás és fejlesztése bűvös tárgyak tervezésével. A bűvös fűszál (horvát népmese). Tk o., Mf. 48. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Szociális kompetencia fejlesztése csoportos munkavégzéssel. Együttműködés. Anyanyelvi kompetencia: önálló szövegalkotás. 27

28 49. A körtemag Beszédkészség fejlesztése: beszélgetés kezdeményezése adott témában a becsületről, a közmondások értelmezésének kapcsán. Szókincsbővítés: ismeretlen szavak jelentésének megbeszélése. Értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Differenciált szövegfeldolgozás. Értő olvasás fejlesztése a kérdések megválaszolásával. Szóhatárok megállapítása, közmondás értelmezése. Tartalommondás vázlatkör segítségével. A körtemag (kínai népmese), Az almamag (magyar népmese). Tk.: o., Mf.: 49. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Figyelem, memória fejlesztése a játék során. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése: közmondások, szómagyarázatok, szókincsbővítés. Önálló ismeretszerzést, tanulást segítő technikák alkalmazása: vázlatkör, tartalommondás. 28

29 50. A pecsenye Szókapcsolatok alkotása, olvasásának gyakorlása és értelmezése. Szavak és szómagyarázatok egyeztetése az értő olvasás fejlesztése céljából. Hiányos szavak olvasása, kiegészítése. Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. Beszédkészség fejlesztése: mondatalkotás megadott szavakkal. Ismeretlen, ritkábban használt szavak, kifejezések értelmezése. Rokon értelmű szavak megfigyelése és értelmezése. Az értő olvasás fejlesztése. A szereplők cselekedeteinek értékelése, következtetés tulajdonságaikra. Az események összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése. A cím és a szöveg kapcsolata. A folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Felolvasás előzetes felkészülés után. A természetes beszéd tempójához és hanglejtéséhez közelítő hangos olvasás. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Kolozsvári Grandpierre Emil: A pecsenye. Tk.: o., Mf. 50. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Az olvasás pontosságának és megértésének fejlesztése. Szövegértő olvasás fejlesztése a szöveg tartalmával kapcsolatos kérdések megválaszolásával. Matematikai kompetencia fejlesztése tömegmérés eredményeinek összehasonlításával. Olvasástechnika fejlesztése: szószerkezetek megfelelő olvasása. Pontos olvasás szerepe a szövegfeldolgozásban. Szöveg értelmezése. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése, szómagyarázatok, szókincsbővítés. 29

30 51. Adjátok vissza a hegyeimet! 52. Nagyapa és a Mikulás, Kóródi Bence meséje Következtetés a szöveg tartalmára a kép alapján, jóslás. Ismeretlen, ritkán használt szavak jelentésének megismerése. Vizuális memória fejlesztése szavak megjegyzésével. Önálló véleményalkotás indítványozása. Esetlegesen felmerülő különböző vélemények megvitatása. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! (részlet) Tk.: o. Beszédkészség fejlesztése: beszélgetés adott témáról előzetes gyűjtőmunka alapján: szüleink, nagyszüleink Mikulás-élménye. A folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Felolvasás előzetes felkészülés után. A természetes beszéd tempójához és hanglejtéséhez közelítő hangos olvasás. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Tk o., Mf. 52. o. Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. Megfigyelőképesség fejlesztése, képolvasás. Beszédkészség fejlesztése adott témában: titkaink. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Logikus gondolkodás fejlesztése. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Az értő olvasás fejlesztése kérdések segítségével. Érzelmi nevelés az irodalmi művek befogadása által. Nemzethez, országhoz való tartozás érzésének alakítása nemzetünk kiemelkedő alkotóinak munkái által. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése, önálló szóbeli szövegalkotás. Szociális kompetencia fejlesztése: család, családtagok, együvé tartozás érzése. Ünnepek szerepe a mindennapokban. A valós és a mesei megkülönböztetése, ítéletalkotás. 30

31 53. A lyukas zokni Beszédkészség fejlesztése: beszélgetés adott témáról (önteltség, beképzelt), a megadott szavakkal. Az emberi tulajdonságok jellemzői, ráhangolódás az olvasmányra. Hasonló jelentésű szavak olvasása, a különböző jelentésű szavak kiemelése. Szavak magyarázatával a szóbeli kifejezőkészség gyarapítása. A cím és a szövegtartalom összefüggéseinek felismerése. A szereplők cselekedeteinek értékelése, következtetés tulajdonságaikra. Az események összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Lázár Ervin: A lyukas zokni Tk o., Mf. 51. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Vizuális figyelem és differenciálás fejlesztése. A megfigyelőképesség fejlesztése. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Szépirodalmi szöveg jellemző jegyei. Kulcsszavak: mese, műmese. Meseírók. Érzelmi, erkölcsi nevelés a mese mondanivalójának megfogalmazása. 31

32 54. Advent Ismeretlen szavak, kifejezések értelmezése. Ismeretlen szavak olvasástechnikai gyakorlása. Az információk összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése. A cím és a tartalom összefüggésének megfigyelése. Beszédkészség fejlesztése: beszélgetés adott témáról: adventi koszorú készítése. Tk o., Mf. 53. o. 55. Holle anyó Személyes élményhez kapcsolódó beszélgetés kezdeményezése a hóeséssel, havas játékokkal, sportokkal kapcsolatban. Motivációs bázis kialakítása, a mese iránti érdeklődés felkeltése. Ismerkedés a színlap fogalmával. Tér-irányok gyakorlása a színlap megfigyelésének, olvasásának során. A színlap tartalmának megbeszélése, az értő olvasás fejlesztése. Szókincsbővítés: Az eddig nem ismert, ritkán használt szavak magyarázata. Grimm testvérek: Holle anyó Tk.: o., Mf.: 54. o. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Olvasástechnika fejlesztése: hosszú toldalékos szavak pontos kiolvasása, a mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Az értő olvasás fejlesztése szakaszos szövegfeldolgozással. Információ feldolgozás. Ünnepek szerepe a mindennapokban. Országhoz, nemzethez való tartozás érzésének segítése közös szokások, ünnepek által. Különböző szövegtípusok jellemző jegyei, színlap. Szövegértés támogatása mindennapi szövegek által. Irodalmi szöveg feldolgozása. Mese, műmese, meseíró. 32

33 56. Téli szokások: Lucázás, regölés Ismeretlen, ritkán használt szavak, kifejezések értelmezése. A folyamatos és pontos olvasás gyakorlása. Felolvasás előzetes felkészülés után. A természetes beszéd tempójához és hanglejtéséhez közelítő hangos olvasás. Mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. Tk.: o., Mf o. 57. Három székláb Tájszavak, rokon értelmű szavak olvasásának gyakorlása. Hasonló jelentésű szócsoportból a különböző jelentésű szavak felismerése. Ismeretközlő szöveg (Kóródi Bence) olvasása. A vers formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. Beszélgetés adott témáról: kisgyermek hintáztatása; milyen hintákat ismerünk; miért készítenek hintaszéket? Szókincsbővítés: ismeretlen tájnyelvi kifejezések azonosítása. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A művészi nyelvhasználat Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Beszédkészség fejlesztése. Nemzethez, országhoz való tartozás érzésének alakítása népszokások által. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése népi kifejezések által. Népköltés. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése, meglévő ismeretek összegzése, megfogalmazása által. Népi kifejezések. Szókincsbővítés. Egy téma többféle kibontása, az olvasási cél meghatározása. 33

34 megfigyeltetése, értelmezése. A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. A memoriter fejlesztése verstanulással. Kányádi Sándor: Három székláb Tk.: o., Mf.: 57. o. 58. Holle anyó II. Az I. rész tartalmának felelevenítése tartalommondással. Szerepek szerinti olvasás. A szereplők és tulajdonságaik. Jó tulajdonságok kiemelése. A kooperativitás képességének fejlesztése közösen szervezett, rendezett színdarab megtervezése, kivitelezése során. Vázlat készítése a mesekártyák segítségével. Grimm testvérek: Holle anyó Tk: o., Mf.: 54. o. Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése. A hangos olvasás fejlesztése. Az értő olvasás fejlesztése kifejezések szavainak helyes összekapcsolásával; kérdések segítségével. Különböző szövegtípusok jellemző jegyei, színlap. Szövegértés támogatása mindennapi szövegek által. Irodalmi szöveg feldolgozása. Mese, műmese, meseíró. 34

35 Itt van a szép Karácsony A lényeges információk kiemelése az olvasott szövegből. Címadás: a szöveg és a cím kapcsolata. Beszédkészség fejlesztése: mondatalkotás szóban megadott szavakkal. Beszédkészség fejlesztése beszélgetés adott témáról: karácsonyi készülődés, karácsonyfa állítása. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A művészi nyelvhasználat megfigyeltetése, értelmezése. A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. A memoriter fejlesztése verstanulással: Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony. Találós kérdések ajándékcsomagokon. Tk. : o., Mf.: 58. o. Tanulási képesség fejlesztése. Ünnepek szerepe a mindennapokban. Népszokások, családi szokások, ünnepi rituálék. Anyanyelvi kompetencia: anyanyelvi nevelés önálló vélemény, élmények elmondása által. TÉLI SZÜNET 35

36 61. Szilveszteri, újévi népszokások Beszélgetés kezdeményezése saját szilveszteri, újévi élményekről, előzetes ismeretek közös összegyűjtése, a beszédkészség fejlesztése. Népszokás, hagyomány fogalmának erősítése. Szövegértés fejlesztése rövid szövegek meghallgatásával, azok értelmezésével, hozzájuk tartozó feladatok megoldásával. Irányított szóbeli szövegalkotás az újévi jó kívánságokkal kapcsolatban. Tk.: o., Mf.: 59. o. 62. Téli népköltések Motivációs bázis alakítása: ismerkedés és játék a kártyanaptárral. Keresgéljünk rajta!" (hónapokat, születésnapokat). Matematikai kompetencia fejlesztése számok olvasásával. Természettudományos ismeretek bővítése a különböző csapadékok vizuális beazonosításával. A népköltés és a vers közötti legfőbb különbség megbeszélése. A szövegértés fejlesztése. Szereplők a népköltésekben. Téli népköltések (székely népköltés) Tk.: o., Mf.: 60. o. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása. Szövegértés fejlesztése a vers olvasása során. Pontos, értő olvasás fejlesztése. Szókincsfejlesztés. Tér-irányok alkalmazásának fejlesztése a kártyanaptár tanulmányozásának során. Népszokások, hagyományok szerepe a nemzethez tartozás érzésének alakítása szempontjából. Matematikai kompetencia, naptár használata, természettudományos kompetencia, tájékozódás az időben. 36

37 63. Hókirálynő I. Beszédkészség fejlesztése irányított beszélgetéssel, adott témában - gondoskodás, törődés. Csoportmunkában tevékenykedtetés során a kooperációs készség fejlesztése. Szókincsbővítés szinonimák keresésével. Kreativitás, önismeret fejlesztése mimetikus játékkal. A néma, értő olvasás fejlesztése. A szövegértés fejlesztése. Andersen: Hókirálynő Tk./II o., Mf./II Hókirálynő II. Vázlatkészítés csoportonként. 65. A lényeges elemek kiemelésének gyakorlása. A szereplők jellemzése, legfontosabb tulajdonságaik felsorakoztatása. Erkölcsi normák, erkölcs alakítása. Erkölcsi ítéletalkotó képesség fejlesztése a mesében olvasottak kapcsán. Beszédkedv fejlesztése. Szerialitás fejlesztése, események időrendbe állítása számozással. Andersen: Hókirálynő Tk./II Félévi hangos olvasás felmérése Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása A szövegértő olvasás előkészítése. Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megismerése. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése, beszédkészség, kifejezőkészség fejlesztése. Szövegfeldolgozás. Szociális kompetencia fejlesztése csoportmunka során. Esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése. Irodalmi élményt nyújtó művekkel kapcsolatos érzések, élmények megfogalmazása. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. o., Mf./II A tanult ismeretek alkalmazása. A szövegértő olvasás alkalmazása. Kifejező olvasás, mondat-, és szövegfonetikai eszközök. 37

38 67. Kisbence titka A hangos olvasás megfelelő ütemének és pontosságának alakítása. A versben való tájékozódás, a lényeges tartalmi elemek felismerése, a válogató olvasás gyakorlása. A vers formai jellemzőinek megfigyelése, a megfelelő légzéstechnika, hangsúlyozás, ritmizálás tanulása a vers olvasásakor. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A cím és tartalom viszonya. Pontos, értő olvasás fejlesztése. A művészi nyelvhasználat megfigyeltetése, értelmezése. A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. A memoriter fejlesztése verstanulással. Varga Katalin: Kisbence titka Tk./II o., Mf./II Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Szerialitás fejlesztése, események sorrendjének felismerésével, rendezésével. Természettudományos kompetencia fejlesztése irodalmi szöveg által. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése: idegen szavak. Irodalmi ismeretek: vers, rím, ritmus Már iskolás vagyok Szókapcsolatok alkotása és értelmezése, az összetartozó szavak egységben látása. Szómagyarázat szó-kép egyeztetéssel. Játékos szóalkotási feladatok szótagokból. Szem-kéz koordináció, iránytartás fejlesztése. Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése magabiztosabb, pontosabb olvasás elsajátítása. Hatékony, önálló tanulást segítő technikák, pontos olvasás, lényegkiemelés. Anyanyelvi kompetencia: többjelentésű szavak. 38

Olvasás 2. tanmenet, A típus, heti 4 óra. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója

Olvasás 2. tanmenet, A típus, heti 4 óra. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Olvasás 2. tanmenet, A típus, heti 4 óra Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Táska, iskola Beszédértés, kifejezőkészség,

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2017/2018 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A feladat sorszáma: 4. Standardszint: 5-6. szövegben, szövegelemző műveletek, információkeresés.

A feladat sorszáma: 4. Standardszint: 5-6. szövegben, szövegelemző műveletek, információkeresés. A feladat sorszáma: 4. Standardszint: 5-6. A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal fejlesztünk: Tájékozódás a szövegben, szövegelemző műveletek, információkeresés. Tájékozódás a szövegben, szövegelemző

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Tankönyv, tanmenet. Kojanitz László október 12.

Tankönyv, tanmenet. Kojanitz László október 12. Tankönyv, tanmenet Kojanitz László 2016. október 12. A tartalomfejlesztés új modellje Sokoldalú és folyamatos tartalomfejlesztés: tankönyvek, digitális tananyagok NKP A tanári gyakorlat feltárása: visszajelzések,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK KOJANITZ LÁSZLÓ

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK KOJANITZ LÁSZLÓ A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP/15 AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK KOJANITZ LÁSZLÓ Félreértések a tanulásról

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a nyelvtan és helyesírás tanításához a 3. évfolyam számára Készült: Az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyve alapján

Részletesebben

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK TANMENETEK 2017/2018 tanév Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgy, 2017. szeptember.1. Készítette: Ottné Bene Teréz TANMENET Könyv- és könyvtárhasználati

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok:

Osztály: Tananyag: A nagy kesztyűbe dudálás Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Célok: Osztály: 4. Tananyag: Domboninneni mesék - részlet - A nagy kesztyűbe dudálás (Mesetárban: 5p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Célok:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. évfolyam 2018-2019. tanév Tanító: Kő Nóra TANMENETJAVASLAT Éves óraszám: 252 Heti óraszám: 4, 2, 1 Memoriter:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Bevezető az anyanyelvi kommunikáció tanulmányi standardok szintleírásainak alkalmazásához

Bevezető az anyanyelvi kommunikáció tanulmányi standardok szintleírásainak alkalmazásához Bevezető az anyanyelvi kommunikáció tanulmányi standardok szintleírásainak alkalmazásához A tanulmányi standardok célja, hogy támogassák a pedagógusokat a személyre szabott tanulástervezés és a fejlesztő

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

4. évfolyam. 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 4. évfolyam 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Utasítások megértése és követése. Tanult memoriterek szöveghű tolmácsolása. 50 óra+5 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben