TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP / " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: Tel: 79/ TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Kompetenciaterület: MATEMATIKA Évfolyam: 3. Pedagógus: OTTI GÁBORNÉ Idő hét/óra Szeptember 1. hét 1. óra 1. hét 2-3. óra Tananyag, tevékenységek Év eleji ismétlés Ismerkedés a taneszközökkel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Számok sokféle tulajdonsága: 100-as táblák megfigyelésével: nagyságviszonyaik; páros és páratlan számok; számok bontása; helyük a számegyenesen; élő számegyenes alkotása. Keresd a szomszédodat játék. 4. óra Számok 100-as szám-körben - 1. modul A 100-as számkör, darabszám, mérőszám, sorszám. Sorozatok: számlálás és számolás kettesével, ötösével, tízesével stb. Számolási rutin fejlesztése az év eleji ismétlés alatt folyamatosan: villámszámolások, számolási táblázatok óra Számok 100-as szám-körben - 3. modul Számok sokféle tulajdonsága: számszomszédok; számjegyek összege és különbsége; felbontások tízesek, egyesek összegére. 2. hét 6-7. óra Összeadás, kivonás - 4. modul A szóbeli összeadás és kivonás értelmezése és a analógiák segítségével 100-as számkörben. Fejlesztési képességek, készségek, célok Kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése. Szociális kompetencia: alá-, fölérendeltségi viszony elfogadása pár- és csoportmunka során. Helyes tanulási szokások formálása. Figyelem fejlesztése. Számlálás, számolás: meg- és leszámlálások növekvő és csökkenő sorrendben, számnevek képzésének analógiája, számok tulajdonságainak megfigyelése, számok helye a számegyenesen. Problémamegoldás: egyszerű szöveges feladatok megoldása tevékenységről, képről. Rendszerezés, kombinativitás: számok sorba rendezése, összehasonlítása. Induktív és deduktív lépések: tulajdonságok megnevezése, besorolás. megfigyelőképesség, emlékezet összehasonlítás, összefüggés felismerés Munkaformák csoport csoportmunka csoportmunka, Módszerek, eljárások, eszközök beszélgetés Tk old., Fgy old., III. és V. melléklet IKT - A természet Tk. 8 9.old., Fgy old. feladatvégzés Tk old. Fgy old. IKT - A természet

2 8. óra Műveletek a százas számkörben - 4. modul Az összeadás és kivonás kapcsolatának felelevenítése különbség számolása pótlással és elvétellel, ellenőrzés a fordított művelettel. 9. óra A műveletek tulajdonságai, számolási eljárások 4. modul Összeadás tagjainak felcserélhetősége láncszámolás Összeadás, kivonás kapcsolata 3. hét óra Zárójel használat a műveletekben Szorzás, osztás - 5. modul A szorzás értelmezése: kapcsolata az összeadással. Műveletek leolvasása kirakásokról, képekről. A szorzótényezők felcserélhetőségének megfigyelése, szorzótényezős felbontások kirakásokkal. 12. óra Szorzás, osztás - 5. modul A bennfoglalás és részekre osztás értelmezése és megkülönböztetése kirakásokkal, képekkel és szöveges feladatokkal. A szorzás és osztás kapcsolata: számfeladatok kirakásokról, képekről, kirakások műveletekről. 13. óra Szorzás, osztás - 5. modul A maradékos osztás ismétlése. Számok bontása két- és többtagú műveletekre, láncszámolások, szabályjátékok, nyitott mondatok. 4. hét óra Szöveges feladatok Szöveges feladatok megoldási menetének felelevenítése, tudatosítása. Gyakorlás egyszerű és összetett feladatokon; fordított szövegezésűeké is. Adatlejegyzési technikák megfigyelése. Szövegösszefüggésekről nyitott mondatok lejegyzése. 16. óra Diagnosztizáló mérés: - 8. modul számfogalom; a négy alapművelet; szöveges feladatok. 17. óra Gyakorlás A diagnosztizáló mérés során felmerült hiányosságok folyamatos pótlása. számolás analógiás gondolkodás ismeretek alkalmazása, összefüggésfelismerés Megfigyelőképesség, számlálás, változások felfogása Megfigyelőképesség, számlálás összefüggések felismerése Ismeretek alkalmazása Számolás Kooperatív technikák Összefüggések felismerése, ismeretek alkalmazása Kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése. Számlálás, számolás Számrendszeres gondolkodás Analógiás gondolkodás Problémamegoldó gondolkodás Szövegértés, -értelmezés Önértékelés igényének formálása. Vizuális kommunikáció fejlesztése: ábrázolás. Emlékezet fejlesztése.,, csoportos csoportmunka Frontális,,, csoportos Frontális, Frontális,, Tk old. Fgy old. képolvasás Tk old., Fgy. 123.old. IKT szorzótáblás oktatójáték /gyakorolj.hu/ műveletvégzés Tk old., Fgy old Tk old., Fgy old IKT- Így könnyű! I. feladatmegoldás füzet

3 Október 5. hét óra Év eleji ismétlő felmérés. Válogatás, rendezés: osztályozások adott és választott szempontok szerint; igaz hamis állítások tárgy-és számhalmazokról. A Venn-diagram, a címke értelmezése. Tagadások megfogalmazása. A közös rész megfigyelése: egy elem csak egy helyre kerülhet. A logikai és, vagy megkülönböztetése válogatásokhoz és állításokhoz kapcsolódva. 20. óra A felmérés javítása. Összegzés, rendszerezés különös tekintettel a felmérésben felmerült hibákra. 21. óra Kombinatorikai feladatok - 7. modul Rend a lehetőségek gyűjtésében. Elemek sorba rendezései: 3-4 elem esetén az összes lehetőség keresése. Ábrázolási lehetőségek megismerése. Feltételeknek megfelelő elemek, elempárok kiválasztása. Babaöltöztető játék. 6. hét óra Összehasonlítások, állítások, nyitott mondatok Összehasonlítás és kapcsolatok teremtése: kölcsönös és nem kölcsönös kapcsolatok értelmezése és a. Mindegyik, van olyan, nem mind, egyik sem kifejezések használata konkrét tevékenységekhez, válogatásokhoz kapcsolva. Nyitott mondatok megoldása, igazsághalmaz jelölése számegyenesen. Igaz hamis állítások. Elemek válogatása Rendszerezés: a halmazszemlélet formálása. Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás): összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, osztályokba sorolás, sorba rendezés. Közös tulajdonságok felismerése, tulajdonság tagadása. Halmaz részhalmaz viszony megfigyelése tevékenységgel. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Osztott figyelem és az érzékelés pontosságának fejlesztése. Önértékelés igényének formálása. Valószínűségi szemlélet fejlesztése játékok és kísérletek során. Események gyakoriságának mérése, megfigyelése. Rendszerezés, kombinativitás Megfigyelés. Alkotó gondolkodás. Események gyakoriságának jegyzése diagramon. Induktív, deduktív lépések Sejtések megfogalmazása, a kísérlet kimenetelétől függően a sejtések átértékelése. Relációs szókincs fejlesztése. Lényegkiemelő képesség fejlesztése. Egyszerű következtetések megfogalmazása. Megoldási algoritmusok megismerése, alkotása, alkalmazása. A kreativitás fejlesztése többféle megoldás keresésével. Logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és hamis állítások megítélésével. csoportos Frontális, Frontális páros munka,, csoportos feladatmegoldás Melléklet, ill. Felmérőfüzet. feladatvégzés Tk old., Fgy old. javítás, beszélgetés kísérlet, játék, IKT- A természet, beszélgetés Tk old., Fgy old.

4 24. óra Számkör bővítése 1000-es nagyságrendű számokig. 9. modul A 10 es számrendszer helyiérték-rendszerének megfigyelése 10-es csoportosítással és értéktáblázat készítésével. Az egy-, kettő- és háromjegyű számok írásának analógiái. Kirakás játékpénzzel. Legótorony építése. 25. óra Számkör bővítése 1000-es nagyságrendű számokig. 9. modul Háromjegyű számok írása és olvasása. A nulla szerepének kiemelése. Mennyi az 1000? viszonyítás a valósághoz. Számolási rutin fejlesztése: láncszámolások, számolási táblázatok, szabályjátékok, villámszámolások. 7. hét óra Helyi, alaki és valódi érték értelmezése. Helyi értékes felbontások. 10. modul Helyiérték-táblázat bővítése és jelölése, háromjegyű számok kiolvasása, a számok analógiáinak megfigyelése. 28. óra Számszomszédok 10. modul Számok helye a számegyenesen, számszomszédok /egyes, tízes, százas szomszéd/ 29. óra Kerekített értékek 11. modul Kerekítések tízesekre, százasokra. 8. hét Hosszúságmérés 12. modul óra A mérés története. Régi egységek gyűjtése: arasz, hüvelyk, láb stb. A mérés pontatlanságának megfigyelése alkalmi egységek használatával. A mérőszám és a mértékegység viszonyának megfigyelése. Ismert szabványegységek osztályozása mértékrendszerek szerint. Mérések a már megismert szabványegységekkel (m, dm, cm). 32. óra A kilométer A kilométer fogalmának bevezetése. Mennyi az 1 km? viszonyítás a valósághoz. Azonos hosszúságok kifejezése különböző Számlálás, számolás: számnevek képzésének analógiája. Rendszerezés, kombinativitás: csomagolás, csoportosítás, értéktáblázat kiegészítése. Induktív és deduktív lépések: számokhoz képalkotás, számtulajdonságokhoz konkrét számok válogatása, elvontabb modellek használata. Vizuális kommunikáció: tevékenységek, kirakások ábrázolása. Tanulási képességek: rész egész észlelés fejlesztése. Számlálás, számolás: meg- és leszámlálások növekvő és csökkenő sorrendben. Rendszerezés, kombinativitás: számok összehasonlítása, sorba rendezése, adott tulajdonságú számok válogatása, táblázatba rendezése. Induktív és deduktív lépések: számtulajdonságokhoz konkrét számok válogatása Számlálás, induktív következtetés Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján. Problémamegoldás. Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése. Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok felismerése és átváltások gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. Nyelvi kommunikáció:,, csoport páros, majd csoportmunka, majd önálló és csoportmunka,, önálló csoport, majd, majd önálló és páros munka,, Tk old., Fgy old., játékpénz, legó játék számírás Tk old., IKT- A természet Tk old. Fgy old., helyiérték-kerék IKT- A természet Tk old., Fgy old., Számegyenes, számtáblázat Tk old., Fgy old Tk. 54. old., Fgy old., mérőszalag, vonalzó IKT- A természet Tk. 55. old.,

5 mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: összehasonlítások, sorba rendezések, egyszerű átváltások. Utazások tervezése Mo. térképén. 33. óra A milliméter A milliméter fogalmának bevezetése. Mennyi az 1 mm? viszonyítás a valósághoz. Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: November 9. hét 34. óra összehasonlítások, sorba rendezések, egyszerű átváltások. Diagnosztikus mérés 14. modul Számok valóságtartalma, írása, helyük a számsorban Számok alaki- és helyiértéke Számtulajdonságok, számkapcsolatok 35. óra Szóbeli összeadás 1000-ig 15. modul Összeadás analógiák megfigyelésével kerek százasokkal. A műveleti tagok elnevezéseinek megismerése, kirakások játékpénzzel, lépegetések számegyenesen, számfeladatok írása. Összegek becslése, egyszerű szöveges feladatok megoldása. Összehasonlítások, nyitott mondatok, szabályjátékok. 36. óra Szóbeli kivonás 1000-ig 15. modul Kivonás analógiák megfigyelésével kerek százasokkal; kirakások játékpénzzel. Lépegetések számegyenesen, számfeladatok írása. A műveleti tagok elnevezéseinek megismerése. A maradék és a különbség értelmezése, megkülönböztetése. 37. óra Kiegészítések 1000-re. 17. modul Szóbeli összeadás és kivonás. Összehasonlítások, sorozatok, nyitott mondatok, szabályjátékok és szöveges feladatok megoldása. 10. hét óra Szóbeli összeadás és kivonás 16. modul Szóbeli összeadás és kivonás analógiák megfigyelésével tízesekre végződő háromjegyű számokkal. kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Absztrakciós képesség alapozása. Szociális kompetencia: alá-, fölérendeltségi viszony elfogadása pár és csoportmunkában. Számlálás, számolás: számtulajdonságok (nagyság, alaki-, helyi-, valódi érték, számszomszédok). Számlálás, számolás: tanult algoritmusok felidézése, használata. Műveleti tulajdonságok megismerése. Számolási eljárások megismerése. Számsorozatok készítése adott és felismert szabály alapján. Szabályjátékok megoldása, táblázatok kiegészítése. Mennyiségi következtetés, becslés: közelítő számolás a kerekítés szabályainak felidézésével. Problémamegoldás: valóságtartalmú szövegesfeladat-megoldás. Egyszerű és összetett szövegezésű példák megoldása. Számolás, sorozatépítés. Összefüggések felismerése. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Rendszerezés, kombinativitás: analógiák alapján való műveletvégzések., majd önálló és csoportmunka, munka Fgy old. Tk. 56. old., Fgy old. feladatmegoldás Tk old., játékpénz Tk old. Ki(s)számoló o

6 40. óra Szóbeli összeadás és kivonás 16. modul Szóbeli összeadás és kivonás: kiegészítés a következő 100- asra, elvétel az előző 100-asra. 41. óra Szóbeli összeadás és kivonás műveletek alkotása adott feltételekkel 11. hét Szóbeli összeadás és kivonás óra Százas átlépés analógiák megfigyelésével a tízesek, majd az egyesek helyén. Összehasonlítások, sorozatok, nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Műveletek alkotása adott feltételekhez számhalmazból. 44. óra Szóbeli összeadás és kivonás Egyesek az összeadásban Egyesek a kivonásban. Műveleti tulajdonságok előkészítése az összegek és különbségek változásának megfigyelésével. 45. óra Szóbeli összeadás és kivonás 12. hét óra Számolási rutin fejlesztése Szóbeli összeadás és kivonás Gyakorló feladatok Számolási rutin fejlesztése - tudáspróba 48. óra Írásbeli összeadás 30. modul Értelmezés tevékenységgel helyiérték-táblázatban. Számolás tízes átlépés nélkül. Összegek becslése tízesekre kerekített értékekkel. Műveleti tagok elnevezéseinek használata, ellenőrzés a tagok felcserélhetőségével. Műveletek alkotása számhalmazból. Műveleti tulajdonságok előkészítése az összeg változásainak megfigyelésével. 49. óra Írásbeli összeadás 30. modul Tízes átlépés az egyes helyi értéken: a számok összege 10 vagy nagyobb 10-nél. A hiányos összeadás értelmezése. Többtagú összeadások megoldása. Tagok Műveleti tulajdonságok alkalmazása (tagok csoportosíthatósága) a könnyebb és gyorsabb számolás érdekében. Számlálás, számolás: tanult algoritmusok felidézése, használata. Műveletalkotások adott számok felhasználásával. Számlálás, számolás: tanult algoritmusok felidézése, használata. Rendszerezés, kombinativitás: analógiák alapján való műveletvégzések. Műveleti tulajdonságok alkalmazása (tagok csoportosíthatósága) a könnyebb és gyorsabb számolás érdekében. önálló páros munka Tk old. Ki(s)számoló o IKT - Matematika 3. interaktív tananyag Tk old. füzet Fgy old., Tk old. Ki(s)számoló 30.o. Tk old. Alkalmazás feladatmegoldás Alkalmazás Számlálás, számolás: számolási eljárás megismerése, összeg számítása, eredmény ellenőrzése. Mennyiségi következtetés, becslés: az összeg becslése a kerekítés szabályainak alkalmazásával. Problémamegoldás: a tanult számolási eljárás alkalmazása szövegesfeladatmegoldás közben, sorozatok, szabályjátékok kiegészítésében. munka feladatmegoldás Tk old. Tk. 77. old.

7 December 13. hét óra csoportosíthatóságának megfigyelése az összeadás megkönnyítésére. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Írásbeli összeadás 30. modul Tízes átlépés a tízes helyi értéken: a számok összege 10 vagy nagyobb 10-nél. Összehasonlítások, bűvös négyzet megoldása. 52. óra Írásbeli összeadás 30. modul Tízes átlépés egyszerre több helyi értéken, nulla van az összegben. 53. óra Írásbeli összeadás 30. modul Szöveges feladatok megoldása: szakaszos ábrázolás értelmezése, adatok gyűjtése táblázatolvasás során. 14.hét óra Írásbeli összeadás 30. modul Többtagú és hiányos összeadások megoldása. Szöveges feladatok megoldása: szakaszos ábrázolás értelmezése, adatok gyűjtése táblázatolvasás során. Többféle megoldás keresése. Műveleti tulajdonságok megfigyelése: az összeg változásai, tagok felcserélhetősége, csoportosíthatósága. 56. óra Írásbeli kivonás 31. modul Számolás tízes átlépés nélkül. Értelmezése tevékenységgel: helyiérték-táblázatban pótlással vagy elvételként. Különbség becslése tízesekre kerekített értékekkel. Műveleti tagok elnevezéseinek használata, ellenőrzés összeadással és kivonással is. Hiányos kivonás értelmezése. 57. óra Írásbeli kivonás 31. modul Tízes átlépés az egyes helyi értéken. Hiányos kivonások megoldása. Rendszerezés, kombinativitás: a műveleti tulajdonságok megtapasztalása (összeg változása, változatlansága). Induktív és deduktív lépések: analógiák alkalmazása, tudatosítása. Az általánosítás kezdete. Egyszerű következtetések műveletek eredményére a műveleti tulajdonságok alkalmazásával. A problémák megoldásához matematikai modellek keresése (szakaszos ábra, táblázat, nyitott mondat, rajz készítése) Egyszerű következtetések műveletek eredményére a műveleti tulajdonságok alkalmazásával. Absztrakciós képesség alapozása. Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása. Számlálás, számolás: számolási eljárás megismerése, maradék és különbség számítása, eredmény ellenőrzése. Mennyiségi következtetés, becslés. Induktív és deduktív lépések: analógiák alkalmazása, tudatosítása. páros munka Fgy old. Tk old. Tk old. Fgy old. Szöveges matematika feladatok 3. o - füzet Tk old., Fgy old. IKT - Így könnyű! I. Tk old., Fgy old. Tk old.

8 15.hét óra Írásbeli kivonás 31. modul Tízes átlépés a tízes helyi értéken. Különbség becslése tízesekre kerekített értékekkel. Hiányos kivonások megoldása. Oszlopdiagramról adatok leolvasása, számfeladat írása, számolások. 60. óra Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan gyakorolunk és az Okos(k)odunk c. oldal feladatai. Január 15. hét 61. óra Írásbeli kivonás 31. modul Váltás több helyi értéken, nulla van a kivonásban. 62. óra Írásbeli kivonás 31. modul Hiányos kivonások megoldása. Oszlopdiagramról adatok leolvasása, számfeladat írása, számolások. 16. hét 63. óra Írásbeli összeadás és kivonás a. 32. modul Nyitott mondatok, egyszerű szöveges feladatok, önellenőrzéses számfeladatok megoldása. 64. óra Ismétlő, rendszerező órák a félévi felmérés előkészítése 33. modul Számok tulajdonságai 1000-ig. A tanult szóbeli és írásbeli számolási eljárások a. Szabályjáték az összeadás és kivonás kapcsolatára. Hiányos műveletek. Sorozatok, nyitott mondatok. Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása. Diagnosztizáló mérés. Összegzés, rendszerezés a diagnosztizáló mérésben felmerült hiányosságok alapján. Számolás Becslőképesség Összefüggés felismerés Problémamegoldás: a tanult számolási eljárás alkalmazása szövegesfeladatmegoldás közben, sorozatok, szabályjátékok kiegészítésében. Számolás A tanult számolási eljárás alkalmazása Egyszerű következtetések műveletek eredményére a műveleti tulajdonságok alkalmazásával. A pontos feladatvégzés igényének fejlesztése. A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. Számlálás, számolás: tanult műveleti algoritmusok alkalmazása. Problémamegoldó gondolkodás adatok értelmezéséhez szükséges fogalmak használata, megfelelő művelettel történő kifejezése. Önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében. 65. óra Félévi felmérés Feladattartás, figyelem, emlékezet fejlesztése. 66. óra Félévi felmérés javítása Hibajavítás a Feladattartás, figyelem fejlesztése. 17. hét óra Űrtartalom mérése Mérések nem szabványegységekkel, a mérőszámok és mértékegységek összehasonlítása. Mérések a már megismert Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és Közös és önálló munka Közös és önálló munka an irányított csoport műveletvégzés, ellenőrzés Tk. 94. old., Fgy old. IKT gyakorolj.hu műveletvégzés, ellenőrzés Tk old. műveletvégzés, ellenőrzés Tk old. IKT - Ki(s)számoló 3. Tk old., Fgy old. IKT - Ki(s)számoló 3. ismétlés feladatmegoldás IKT - mérés javítás projektmunka Tk old.,

9 szabványegységekkel (l, dl). A centiliter fogalmának bevezetése. A milliliter fogalmának bevezetése. Mennyi az 1 ml? viszonyítás a valósághoz. Azonos űrtartalmak kifejezése különböző mértékegységekkel. 69. óra Űrtartalom mérése A hektoliter fogalmának bevezetése. Mennyi az 1 hl? Viszonyítás a valósághoz. Azonos űrtartalmak kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: kiegészítések, összehasonlítások, sorba rendezések, egyszerű átváltások. 70. óra Római számok 1000-ig Képzési szabályok felelevenítése. Új jelek: 500 D, 1000 M. Számok olvasása, írása, tolmácsjáték műveletekkel. 18. hét óra Alakzatok 40. modul Környezetünk tárgyai, az alakzatok tulajdonságai. Tárgyak, testek osztályozása tulajdonságaik alapján. Testek építése építőkockákból és színes rudakból, másolás 8-10 elemből, a három kiterjedés megfigyelése. Nézetek. Alakzatok tulajdonságainak megfigyelése: pont, vonal, síkidom jellemző tulajdonságainak megfigyelése. Nyírás, rajzolás és osztályozás. 73. óra Testek modul Testek tulajdonságai téglatest, kocka. Lapok, élek, csúcsok számának meghatározása ugyanolyan, ugyanakkora szavak használata. A téglatest és a kocka tulajdonságainak megfigyelése, összehasonlítása. 74. óra Síkidomok modul Síkidomok készítése és tulajdonságaik. Síkbeli alakzatok előállítása színes pálcákból és lyukas táblán. mérőszám kapcsolatai alapján. Problémamegoldás. Gyakorlati mérések felhasználása szövegesfeladat-megoldásban. Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése. Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok felismerése és átváltások gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. Problémaérzékenység fejlesztése. Interdiszciplináris kapcsolatok. Számlálás, számolás: testek építése adott elemszámú kis kockából, legóelemből; síkbeli alakzatok készítése adott számú pálcikából, szívószálból, lapból. Az alakzatok csúcsainak, lapjainak, ill. oldalainak számlálása. Rendszerezés, kombinativitás: alakzatok rendezése, osztályozása. Adott feltételekhez minél több térbeli és síkbeli alakzat előállítása. Induktív és deduktív lépések: a megismert térbeli és síkbeli alakzatok összehasonlítása, a szerzett tapasztalatok megfogalmazása. Nyelvi és vizuális kommunikáció: az anyanyelv és a szaknyelv elvárható használata. Becslés, mérés: geometriai mennyiségfogalom alakítása. Gyakorlati mérések: térfogat, szög. csoport Egyéni, páros Frontális,, páros Csoportos, Fgy megfigyelés Tk old., Fgy old. Tk old., Fgy old. IKT - Matematika 3. Tevékenykedtetés, Tk. II. kötet: 3 6. old., Fgy old., XIV. melléklet, vonalzó, építőkockák, legó, színesrúd-készlet, Tevékenykedtetés Tk. II old., Fgy IKT - Matematika 3. Tevékenykedtetés Tk. II old., Fgy old. XII., XIII.., XIV.

10 Jellemző tulajdonságok megfigyelése: oldalak, csúcsok száma. Geometriai játékok: kocka és téglatest modelljének elkészítése, tulajdonságaik megfigyelése. Szociális kompetencia: közös munka vállalása, együttműködés, egymásra figyelés, felelősség és közös felelősség vállalása az alkotások létrehozásában, páros munka, ill. csoportmunka során. Tanulási képességek: figyelem, kreativitás, rész egész észlelés, téri tájékozódás fejlesztése. melléklet, lyukas tábla, színes pálca, vonalzó, Szükséges taneszközök kód engedélyezés ideje pályázati forrásból finanszírozott 1. Harmadik matematikakönyvem első kötet AP Harmadik matematikakönyvem második kötet AP-0 3. Szöveges matematika feladatok 3. o AP- 4. Ki(s)számoló Matematika 3. AP 6. MK-A problémamegoldás tanulható 1 Digitális tananyag Kft x 7. Így könnyű! I. Digitális tananyag Kft x 8. A természet 4-6, 5-7, 6-8 éveseknek csomag Digitális tananyag Kft x 9. Tanítói eszközök, fóliák 3.évfolyam 1. félév Educatio 10. Tanítói eszközök, fóliák 3.évfolyam 2. félév Educatio

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam)

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam) MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) 1 BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 6500 Baja Oltványi u. 14. E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger,

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger, Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN Készítette: Kazamér Tiborné Csenger, 2009.11.17. Intézményünk vezetésének vezérgondolata tempora mutantur, ami annyit jelent:

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 23. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 23. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 23. modul Készítette: C. NEMÉNYI ESZTER KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 23. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1. oldal MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Célok és feladatok Az általános iskola kezdő szakaszában a matematikai nevelés célja és feladata azon képességek fejlesztése, melyek segítségével

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Matematika Célok és feladatok

Matematika Célok és feladatok Matematika Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában A foglalkozások célja, tartama: A foglalkozásokon -12 gyerekkel- csak kismértékben a tananyag elmélyítésével foglalkozunk, inkább a problémamegoldó,

Részletesebben

Matematika 3 4. évfolyam

Matematika 3 4. évfolyam Matematika 3 4. évfolyam Célok és feladatok Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezése, megállapítások, egyszerű következtetések, kiterjesztés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia fejlesztése Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia Készségek Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben