TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149"

Átírás

1 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika 1. osztály Mátészalka, szeptember 1.

2 KOMPETENCIAALAPÚ ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT A MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZŐ 2009

3 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 1. Tájékozódás 2. Tájékozódás a térben 3. Tájékozódás az időben 4. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 5. Megismerés 6. Tapasztalatszerzés 7. Képzelet 8. Emlékezet 9. Gondolkodás 10. Ismeretek rendszerezése 11. Ismerethordozók használata 12. Ismeretek alkalmazása 13. Problémakezelés és - megoldás 14. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 15. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 16. Kommunikáció 17. Együttműködés 18. Motiváltság 19. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 20. A matematika épülésének elvei JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK Több iskolában csak 4 áll az elsős matematika tanításához a nevelők rendelkezésére. Így minden héten az 5. órához többnyire gyakorlási anyagot rendeltünk. A tanmenetjavaslatban Az én matematikám tankönyvet ÉM. rövidítéssel, Az én matematikám feladatgyűjteményt Fgy. jelöléssel láttuk el. Egész tanévben folyamatosan ajánlott eszközök: Az én matematikám tankönyv, Az én matematikám feladatgyűjtemény, Okos(k)odó képességfejlesztő munkafüzet; Számoljunk! 1. évf.; Szöveges matematikafeladatok 1. évf.; Az én matematikám 1. évf. interaktív tananyag; Tantárgyi program 1. évf.; Felmérések 1 2. évf.; Felmérések kézikönyv 1 2. évf.; Számhívóképek (fali)

4 Tájékozódás a tanulók beszédkészsége, számfogalma és egyéb képességei felől 2. Tájékozódó felmérés a tanév elején 3 4. Tájékozódás térben Ismerkedés a taneszközökkel Kirakások, számlálás (taneszközök, játékok, korongok, pálcikák) frontális és páros munkában Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása színezéssel. Többféle megoldás keresése egyéni munka Játék: Rakj ki annyi korongot, amennyit tapsolok! egyéni munka Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint Közös és eltérő tulajdonságok felismerése Egyszerű geometriai formák megnevezése: kör, négyszög, háromszög egyéni munka Tájékozódás az osztályban mozgással, szavakkal: elöl, hátul, előbbre, hátrébb, között, fent, lent stb. szavak használatával Megkezdett rajzos sorozat (periodikus) folytatása a szabály felismerése után Rakd ki! Játék az interaktív tananyag segítségével frontális, páros és csoportmunkában Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása színezéssel. Többféle megoldás keresése Jobbra, balra irányok a viszonyítás alapjának megállapítása Álló és fekvő egyenes írása Kommunikációs képességek, készségek fejlesztése: anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat Relációszókincs Számlálás: mozdulatok, hangjelek, tárgyak meg- és leszámlálása Mennyiségi összehasonlítás Becslés, mérés: hosszúságok, tömegek összehasonlítása, összemérése Darabszám szerinti összehasonlítás; több, kevesebb, ugyanannyi; összemérések kisebb különbségek esetén; ugyanakkora (ugyanolyan hosszú, ugyanolyan magas stb.) Induktív, deduktív lépések: irányok meghatározása, viszonyok tudatosítása Tulajdonságok észlelése, felsorolása, válogatás, csoportokba sorolás Formafelismerési képességek erősítése Tárgyak, személyek, viszonyok megnevezése, ráismerés, besorolás Adott viszonyban lévő mennyiségpárok, halmazpárok létrehozása, kiegészítése, adottnál nagyobb, kisebb mennyiségek létrehozása, keresése Mennyiséghez, halmazhoz szám, számhoz halmaz hozzárendelése Interaktív tananyag 1. témakör 1. feladat ÉM. 3. Fgy. 3., 4. Korongok, pálcikák, tárgyak, képek Felmérőlap vagy Felmérő füzet 4. vagy 5. oldal (A és B változat) Felmérések kézikönyv ÉM. 5/1., 2., 3., 4. Okoskodó 4/2., 3. Szöveges mat. fgy. 3/2. Interaktív tananyag 1. témakör 1., 2. feladat, 12 játék Logikai lapok, korongok, pálcikák Hónap Téma, tananyag 1. témakör: Tájékozódás, számlálás, összehasonlítás. A számfogalom előkészítése Szeptember 1. hét 1. a témakörhöz Gyűjts játékokat! Játsszatok csoportokban! Csoportosítsátok a játékokat anyaguk, méretük, hasonlóságuk alapján! Találjatok ki ti is hasonló feladatokat!

5 Hónap Téma, tananyag 5. Számlálás, formafelismerés irányok 2. hét 6. Összehasonlítások 7 8. Összehasonlítás, formafelismerés Irányok felismerése térben és füzetben: jobb, bal Relációk: több, kevesebb, ugyanannyi Formafelismerés: ugyanolyan Játék csoportmunkában: A gyűjtött játékok csoportosítása többféle szempont szerint (ugyanolyan anyagból készült; ugyanolyan színű; ugyanolyan nagyságú) projekt Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint páros és csoportmunkában. Közös és eltérő tulajdonságok felismerése. Mekkora? Halmazok összehasonlítása közös és eltérő tulajdonságok felismerése frontális és egyéni munka Játékok csoportosítása projektmunka felhasználása csoportmunkával Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint. Közös és eltérő tulajdonságok felismerése. Milyen? (méret, nagyság, magasság, szélesség, vastagság) Formák felismerése frontális és páros munka Ugyanolyan, kisebb, nagyobb, alacsonyabb, magasabb stb. kifejezések használata Babák, macik öltöztetése, zászlók színezése, gyöngyfűzés páros munka Megfigyelt helyzet, kép olvasása frontális munka Mi változott meg? A felismert változás kifejezése visszaváltoztatással, szóval páros munka Rendszerezés, kombinativitás: kombinatorikus szemlélet alapozása Összehasonlítások, sorba rendezés, szétválogatás, azonosítás, megkülönböztetés, szín és formaritmus folytatása Tanulási képességek kialakítása: megfigyelőképesség fejlesztése, az érzékelés pontosságának felmérése, az érzékelés pontosságának fejlesztése Digitális kompetencia fejlesztése: interaktív tananyag feldolgozása A logikai gondolkodás előkészítése Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; a páros és csoportmunka során Játék során a szabályok elfogadása, betartása Tolerancia a társakkal szemben: egymás meghallgatása Vizuális kommunikáció: téri tájékozódás fejlesztése Viszonyok tudatosítása: tudatos megfigyelés fejlesztése Okos(k)odó 4., 5. ÉM. 6. Fgy témakör 4., 5. feladat Számoljunk! 3 4. oldal ÉM. 7., 8., 9. Fgy. 12., 13. Okos(k)odó 6. oldal 1. témakör 6., 7. feladat Számoljunk! 7.

6 Hónap Téma, tananyag 9. Halmazok öszszehasonlítása elemszám szerint 10. Ugyanannyi legyen! 3. hét 11. Párosítás Adott szempontú válogatás Ismerkedés a relációs jelekkel Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése páros munka Sok, kevés, néhány, több, kevesebb, ugyanannyi kifejezések használata Számlálás, halmazok kiegészítése: ugyanannyi legyen! Relációk Formafelismerés, formabeazonosítás színezéssel; színritmus Mi változott meg? Növekvő számosságú rajzsorozat Halmazok összehasonlítása elemszám szerint Párosítás Miből mennyi van? Tárgyak, termések, képek alapján halmaz elemeinek megbecsülése, számlálása páros és egyéni munka A hullámvonal írása egyéni munka Számlálás: tárgyak megszámlálása Mennyiségi összehasonlítás Becslés, mérés: darabszám szerinti összehasonlítás; a több, kevesebb észlelése nagyobb eltérések esetén; párosítás; több, kevesebb megállapítása kisebb eltérések esetén is; ugyanannyi Tanulási képességek: figyelem, részegész észlelés; feladattartás Tudásszerző képességek fejlesztése: problémaérzékenység, eredetiség, kreativitás, metakogníció ÉM. 10., 11. Okos(k)odó 7. Számoljunk! 5., 6. ÉM. 12. Fgy. 14. Becslés és számlálás: Termések gyűjtése kis dobozokban. Játék. Veszek a markomba valamennyit. Megbecsülöm, hogy menynyi, majd megszámolom. Játék párokban: Mindkét tanuló vesz egy marékkal valamely termésből. Megbecsülik, hogy kié több, majd megszámlálják. 12. Relációk jelölése Összehasonlítás párosítással, relációk egyéni munka Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével egyéni és páros munka Közös és eltérő tulajdonságok felismerése páros munka Válogatás adott szempont szerint frontális és csoportmunka Játék a termésekkel páros munka ÉM. 13., 14. Számoljunk! témakör 4. animáció.

7 Hónap Téma, tananyag 13. Több, kevesebb Több, kevesebb: tapasztalatszerzés Halmazok összehasonlítása elemszám szerint egyéni munka Válogatás az ugyanannyi reláció szerint A kampó írása 14. Ismerkedjünk a Ismerkedés a logikai lapokkal és a színes logikai lapokkal rudakkal és a színes rudakkal! A logikai lapokból alakzatok, a színes rúdból lépcső építése frontális, egyéni és páros munka 15. Tárgysorozat, relációk Számelemek írása Tárgysorozatok alkotása termésekből projektmunka Relációk, tárgysorozat egyéni munka Memóriajáték Fgy. 15., 16. Számoljunk! témakör 3., 4. feladat ÉM. 15. Fgy. 17. Számoljunk! 11. Színes rudak Logikai lapok Okos(k)odó 8. Számoljunk! témakör 4 7. feladat 2. témakör Ismerkedés a számokkal. A számfogalom tapasztalati úton történő alakítása az 5-ös számkörben 4. hét Az 1 fogalma 16. Az egy megismerése Az egy fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen Tárgyak, mozdulatok, hangok meg- és leszámlálása egyéni és páros munka Kombinatorikai feladat megoldása színezéssel egyéni munka Miből van egy? A számjegy vázolása, írása 17. A 2 fogalma Adott szempontú válogatás páros munka A kettő fogalma, számjegye, számképe. Helye a számegyenesen A 2 vázolása, írása A darabszám Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése csoportmunka Kommunikációs képességek, készségek fejlesztése: anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat Számlálás, számolás: kis számosságok felfogása számlálás nélkül; megés leszámlálás; számlálás növekvő sorrendbe; számok szomszédai a feldolgozott számkörben ÉM. 16. Fgy. 18., 19. Okos(k)odó 9. Számoljunk! 12. ÉM. 17. Fgy. 20., 21. Számoljunk! 13.

8 Hónap Téma, tananyag 18. A 3 fogalma A három fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. A 3-as szám tulajdonságai, kapcsolatai Miből mennyi van? A hullámvonal írása Halmazok összehasonlítása elemszám szerint. A 3 vázolása, írása 19. Gyakorlás a Halmazok kifejezése számjeggyel hármas számkörben Az 1, 2, 3 számok gyakorlása Halmazok számosságának megállapítása Összehasonlítás párosítással, relációk Kombinatorikai feladat Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével Gyakorlás: kirakások, leolvasások, adott halmaz lejegyzése számmal Szőnyegezések leolvasása színekkel, 20. Gyakorlás a hármas számkörben Október 5. hét A 4 fogalma Gyakorlás a négyes számkörben számokkal Gyakorlás a hármas számkörben Egyszerű kombinatorikai feladat Számsorozat Mi változott meg? című játék A négy fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. A 4-es szám tulajdonságai, kapcsolatai Halmazok összehasonlítása elemszám szerint frontális és páros munka A 4 vázolása, írása egyéni munka Játék a számkártyákkal, korongokkal, pálcikákkal különféle munkaformákban: párokban, csoportokban Gyakorlás a 4-es számkörben: 1, 2, 3, 4 gyakorlása: halmazok számossága, öszszehasonlítása, relációk csoportmunka Egyszerű kombinatorikai feladat páros munka Memóriajáték projektmunka párokban Mennyiségi következtetés: becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, összemérése; mérés alkalmi egységekkel; nagyobb mennyiséghez nagyobb szám, kisebb mennyiséghez kisebb szám becslése azonos egység esetén; halmazpárok létrehozása, kiegészítése: több, kevesebb; mennyiségi viszonyok megállapítása; a mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal; a számok értelmezése a valóság mennyiségeivel Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: szituációval vagy szóval adott probléma értelmezése (megjelenítése), megoldás tevékenységgel, megoldás tevékenység és kép segítségével Szabályjáték megoldása többféle megoldás kipróbálásával Rendezés, kombinativitás: sorba rendezés, sorrend megfordítása, szétválogatás, adott szempontból összetartozó párok keresése Induktív, deduktív lépések: valóság és szám kétirányú megfeleltetése Tanulási képességek: megfigyelőképesség fejlesztése; feladattartás, figyelem; rész-egész észlelés ÉM. 18. Fgy. 22., 23. Számoljunk! 14/1. ÉM. 19. Számoljunk! 14/2., 3., témakör animáció Okos(k)odó 10., 11. ÉM. 20. Fgy. 24., 25. Számoljunk! 15/1., 2. ÉM. 21. Okos(k)odó 12. Számoljunk! 15/3. Memóriajáték készítése Kártyákat vágnak ki a tanulók, 12 darabot. 5 db kártyára felírják a számokat 0-tól 5-ig. A másik 5 db kártyára pedig az előzőeknek megfelelő számosságú rajzot készítenek. Játék párokban: Ki tud a lefelé fordított kártyák között több párt megtalálni? Lásd: 2. témakör feladat; 4. játék

9 Hónap Téma, tananyag 23. Az 5 fogalma Az öt fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. Az 5-ös szám tulajdonságai, kapcsolatai Az 5 vázolása, írása A számjegyek írása római számmal Mérések csoportmunkában Mi változott meg? játék Számlálás egyesével, növekvő, csökkenő sorrendben frontális és egyéni munka 24. A 0 fogalma Az üres halmaz és számosságának jelölése A nulla vázolása, írása. A nulla párosságának igazolása számegyenes segítségével Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen Összehasonlítások, kifejezés számképpel, számjeggyel Számok nagyság szerinti összehasonlítása páros munka 25. Tanult számok gyakorlása Összehasonlítások, kifejezés számképpel, számjeggyel Rajzokban számfelismerés páros munka Szabályjáték csoportmunka Mi változott meg? Formafelismerés Mely számokat bújtattuk el a képeken? Rajz- és számsorozatok folytatása Relációk rajzokkal és számokkal Számkártyák kiválasztása adott képhez, kép kirakása, megjelenítése, lerajzolása adott számhoz Hosszúságmérés gyufaszálakkal, pálcikákkal, színes rudakkal, szőnyegezés Tanult számok írásának gyakorlása Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában; alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása ÉM. 22. Fgy. 26., 27. Számoljunk! 16. ÉM Fgy. 28., 29. Számoljunk! 17/1., 2., témakör animáció, 1., 2., 3. feladat; 4. játék ÉM. 25. Okos(k)odó 13. Számoljunk! 17/4., 5., 6. Korongok Pálcikák Színes rudak

10 Hónap 6. hét 26. Téma, tananyag Gyakorlás az ötös számkörben Tanult számok gyakorlása. Az 1, 2, 3, 4, 5 és a 0 számok olvasása, írása, számosságuk megállapítása, összehasonlításuk Páros, páratlan Egyszerű kombinatorikai feladat Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése frontális és páros munka Adott számosságú halmaz megjelenítése kirakással, rajzzal egyéni és páros munka A relációs jelek használata a tanult számok viszonylatában egyéni munka Kisebb, nagyobb, több, kevesebb, ugyanannyi, reláció használata Differenciált tanulásszervezéssel 3. témakör Műveletfogalom kialakítása: az összeadás és a kivonás értelmezései 27. Az összeadás Az összeadás fogalma, értelmezése tárgyakkal, korongokkal, pálcikákkal az egyesítés, a hozzáadás, a valamennyivel több eljátszása frontális és páros munka Két halmaz egyesítése, kiegészítő halmaz előállítása páros munka Halmaz elemszámának növelése Szövegalkotás a művelettel kapcsolatban egyéni munka (Eljátszás, rajz, kirakás, lejegyzés) Számkép színezése adott összeadáshoz Bontott alakú számok helye a számegyenesen. Mit mond a két kép? páros munka Képolvasások (mi változott meg?), szövegalkotás, lejegyzés számfeladattal frontális és egyéni munka Kommunikációs képesség fejlesztése: relációszókincs Kommunikációs készség: nyelvi és vizuális kommunikáció kapcsolatának erősítése; ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése Számlálás, számolás: számok megjelenítése számok kirakásával; számlálás egyesével, kettesével csökkenő sorrendben; számsorozatok, összeadás, kivonás értelmezése, kapcsolatok megfigyelése, szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása Fgy. 30., 31., 32., témakör 1. rész animáció; 1., 2. feladat, játék 2. témakör 2. rész animáció ÉM. 26., 27. Számoljunk! 18.

11 Hónap Téma, tananyag 28. Összeadás gyakorlása: egyesítés 29. Összeadás gyakorlása: hozzátevés 30. Összeadás gyakorlása: valamennyivel több 7. hét A kivonás A kivonás gyakorlása Összeadás gyakorlása az ötös számkörben: egyesítés Az összeadás gyakorlása színes rudakkal, korongokkal, ujjakkal, mérőszalaggal, tömegmérleggel, számegyenessel A számok összegalakjai Szabályjáték adott szabály szerint Szabályjáték: a gép összead Összeadás gyakorlása: a hozzátevés A tagok felcserélhetősége Nyitott mondatok megoldása, ábrázolásuk számegyenesen Számrejtvény Rajzról összeadás, összeadásról rajz készítése Szövegalkotás tevékenységgel Összeadás ötös körben: valamennyivel több A kivonás fogalma, értelmezése elvétel az egyesítés megfordítása A művelettel kapcsolatosan szöveges feladat eljátszása, kirakása, lejegyzése frontális és páros munka Halmazok közti különbségek Számok összeg- és különbségalakjainak előállítása kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról, rajzról csoportmunka Mit mond a két kép? Mit mond a képsor? Mit mond a számkép? Mi változott meg? Halmazok közti különbség felismerése Sorozat rajzzal egyéni és páros munka Mennyiségi következtetés: összeadással több lesz Becslés, mérés, valószínűségi következtetés: összehasonlítás, összemérés színes rudakkal, papírcsíkokkal Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Induktív, deduktív lépések: műveleti tulajdonságok felismerése Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában Szóbeli utasítások követése Önértékelés igényének formálása Feladattartás fejlesztése Mennyiségi következtetés: kivonással kevesebb lesz Becslés, mérés, valószínűségi következtetés: összehasonlítás, összemérés színes rudakkal, papírcsíkokkal Problémamegoldás: egyszerű összeadásra és kivonásra vezető szöveges feladatok megoldása. Fgy. 34. Számoljunk! 19. Ém. 28. Fgy. 35., 36. Fgy. 35. Okos(k)odó 14. ÉM. 29., 30. Számoljunk! témakör 2. rész 3. animáció ÉM. 31. Fgy. 37., 38. Számoljunk! 21. Színes rúd, papírcsíkok Technikaórán virágokat hajtogatunk. A virágokat egy nagyobb vázába gyűjtjük. Megszámláljuk őket, feladatokat találunk ki hozzá. Pl. Csukott szemmel, emelj ki 4 szál virágot! Stb. A virágokkal végezhetünk összeadásokat egyesítéssel, hozzátevéssel is. Pl.: Vegyél a kezedbe 3 szál virágot! A társad vegyen kettőt! Tegyétek egy csokorba! Hány szál virág lett? Stb.

12 Hónap Téma, tananyag 33. A bontás A művelettel kapcsolatos szöveges feladatok eljátszása, kirakása, rajza, leírása számfeladattal Számok bontása két szám összegére A számok bontott alakjai 34. A bontás gyakorlása A bontás gyakorlása: bontás leolvasása dominóról, szőnyegezésről, bontott alak- hoz rajz készítése, bontott alakú számok helye a számegyenesen Gyakorlás: bontás az ötös számkörben Adott szám többféle bontott alakjának 35. Összeadás, kivonás az ötös számkörben 8. hét A pótlás 37. Műveletek több taggal keresése Összeadás, kivonás gyakorlása az ötös számkörben differenciált csoportmunka A művelettel kapcsolatos szöveges feladat alkotása képről A pótlás és a kivonás kapcsolata konkrét számfeladatokkal páros munka Rész és egész kapcsolata; a részeknek az egész alapján történő felismerése; bizonyítás színezéssel Mit mond a kép? Összeadás, kivonás három taggal Hiányos műveletek Szabályjáték Darabszám, sorszám. Relációk 38. A sorszám A sorszám fogalma, jelölése A sorrend A darabszám, sorszám, mérőszám megkülönböztetése konkrét esetekben páros és csoportmunka 39. A sorszám gyakorlása Darabszám, sorszám megkülönböztetése Tanult műveletek gyakorlása differenciált csoportmunka Rendszerezés, kombinativitás: kétjegyű számokból műveletek alkotása, több lehetőség keresése Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Induktív, deduktív lépések: műveleti tulajdonságok felismerése. Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában Szóbeli utasítások követése Tudásszerző képességek: problémamegoldás: szabályjáték megoldása többféle megoldás kipróbálásával Számlálás, számolás: a darabszám, mérőszám, sorszám helyes használata Rendszerezés, kombinativitás: számok sorba rendezése, szétválogatása, összehasonlítása Formai elemek azonosítása Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredményért való felelősségvállalás ÉM. 32. Fgy témakör 2. rész: 4. feladat ÉM. 33. Fgy. 40. Számoljunk! 22. Okos(k)odó témakör 2. rész: 9. műveletek ÉM. 34. Fgy. 41. Füzet témakör 2. rész: 5. feladat Okos(k)odó ÉM. 35. Számoljunk! 23. ÉM. 36. Fgy Okos(k)odó 16. ÉM. 37. Okos(k)odó

13 Hónap Téma, tananyag módszertani javaslatok November Diagnosztizáló Önálló munka 9. hét felmérés számképek színezése számfeladatok 40. alapján kirakásokról összeadás, kivonás írása színezés a műveleti eredményeknek megfelelően számok és műveletek közti relációk képi megjelenítése 41. Gyakorlás Gyakorlás a diagnosztizáló felmérés alapján képről, kirakásról összeadás és kivonás írása szöveges feladatok gyakorlása számú tudáspróba megíratása 43. A tudáspróba javítása Felmérő feladatsor megoldása Önálló munka Típus- és egyéni hibák javítása frontális és önálló munka Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredményért való felelősségvállalás Okos(k)odó 21. Színes rudak, korongok, pálcikák Szöveges matek fgy oldalairól feladatok válogatása 1. sz. tudáspróba tankönyv melléklete vagy az 1 2. osztályos Felmérések 3. sz. felmérés Négyzetrácsos füzet 44. Gyakorlás Gyakorlás: korrekció a mérés alapján egyéni és csoportmunka Válogatás az elmaradt feladatok közül 4. témakör Szám-és műveletfogalom bővítése: a tízes számkör 10. hét 45. Gyakorló feladatok az ötös számkörben Gyakorlás a felmérés alapján projektmunka (játék az őszi levelekkel, termésekkel) csoportokban 46. A 6 fogalma A 6 tulajdonságai, szomszédai, számképe, számjegye, helye a számegyenesen A számjegy vázolása, írása A számszomszéd fogalmának bevezetése Tapasztalatok, élmények a 6-ról Kommunikációs képességek, készségek fejlesztése: anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat; ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése Levelek, termések Pálcikák, korongok, színes rudak ÉM. 38. Fgy. 44., 45. Számoljunk! 25. Játék a termésekkel, őszi levelekkel: Gyűjtsetek őszi leveleket és terméseket! Írjatok számfeladatokat, és rakjátok ki levelekkel vagy termésekkel! Mondjatok hozzá szöveget!

14 Hónap Téma, tananyag Szám- és műveletfogalom erősítése a hatos számkörben Számok összeg- és különbségalakjainak előállítása tevékenységgel (színes rúddal, korongokkal, pálcikákkal, kezekkel), rajzzal Különféle alakban megadott számok leolvasása kirakásról, rajzról (gyorsolvasási gyakorlatok) Darabszám, sorszám megkülönböztetése páros munka 49. Számok 6-ig Számfogalom erősítése a 6-os számkörben Adott feladathoz több megoldás keresése 11. hét 50. A 7 fogalma 51. A 7 kéttagú összegalakjai Gyakorlás a 7-es számkörben 54. Differenciált gyakorlás a 7-es számkörben A 7 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. A 7 kirakása többféleképpen Számjegyírás A 7 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. Bontott alakú számok helye a számegyenesen A 7 bontása. Összeadás, kivonás, pótlás hetes számkörben Válogatás adott számok közül halmazokba Számképekről számfeladatok alkotása Differenciált gyakorlás a 7-es számkörben páros vagy csoportmunka Hasonló síkidomok keresése; szétválogatás tulajdonság alapján színezéssel Interaktív tananyag Gyakorlás differenciált munkával a 7-es számkörben páros vagy csoportmunka Számok sorba rendezése, a sorozat folytatása; műveletek; logikai feladatok Számlálás, számolás: kis számosságok felfogása számlálás nélkül; megés leszámlálás; számlálás növekvő sorrendben; számok szomszédai a feldolgozott számkörben Mennyiségi következtetés: becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, összemérése; mérés alkalmi egységekkel; nagyobb mennyiséghez nagyobb szám, kisebb mennyiséghez kisebb szám becslése azonos egység esetén; halmazpárok létrehozása, kiegészítése: több, kevesebb; mennyiségi viszonyok megállapítása; a mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal; a számok értelmezése a valóság mennyiségeivel Az összeadás, kivonás értelmezése, kapcsolatok megfigyelése Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, metakogníció: képekről és műveletekről szöveges feladatok készítése Induktív, deduktív lépések: valóság és szám kétirányú megfeleltetése 3. témakör 1. animáció Számoljunk! 26. Színes rúd Okos(k)odó 22. Szöveges matek fgy. 18. ÉM. 40. Fgy. 48., 49. Számoljunk! 27. ÉM. 41., 42. Számoljunk! 28. ÉM. 43. Fgy. 50., témakör 1. rész: 1. feladat Okos(k)odó 23., 24. Szöveges mat. fgy. 19.

15 Hónap 12. hét 55. Téma, tananyag A 8 fogalma Gyakorlás a 8-as számkörben 58. Differenciált feladatmegoldások 59. Gyakorlás a 8-as számkörben December 13. hét 60. A 9 fogalma A 8 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 8 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás Számok tulajdonságainak megfigyelése Interaktív tananyag A 8 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. A 8 bontása Összeadás, kivonás, pótlás nyolcas számkörben. Számok helye a számegyenesen Sorszámok gyakorlása Számképekről összeadások és kivonások alkotása, számolás Műveletekről szöveges feladatok készítése Válogatás adott számok közül halmazokba Számképekről számfeladatok alkotása Páros, páratlan fogalmának erősítése Pótlás 8-ra, nyitott mondat Műveletek gyakorlása párokban is A számok összeg- és különbségalakjai Tapasztalatok a 8-as számról Páros, páratlan; számok bontott alakja Műveletek a nyolcas számkörben Relációk számok, bontott alakok között Szöveges feladatok összeadásra Kombinatorikai feladat A 9 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 9 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás Számok tulajdonságai, számszomszédok, páros, páratlan Kirakásokról számok leolvasása Rendszerezés: formafelismerés, azonosítás, megkülönböztetés, alkotóképesség fejlesztése Tanulási képességek fejlesztése: megfigyelőképesség fejlesztése; feladattartás Önértékelés igényének formálása Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában; alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása ÉM. 44. Fgy. 52., 53. Számoljunk! témakör 1. rész: 2. feladat ÉM. 45., 46. Fgy. 54. Számoljunk! 30/1., 2., 3. ÉM. 47. Fgy. 55. Számoljunk! 30/4. Okos(k)odó 25. Szöveges mat. fgy. 20. ÉM. 48. Fgy. 56., 57.

16 Hónap Téma, tananyag 61. Gyakorlás a 9-es számkörben 62. Gyakorlás a 9-es számkörben 63. Nyitott mondatok, függvényre vezető szöveges feladatok 64. Gyakorlás a 9-es számkörben A 9 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. Bontott alakú számok helye a számegyenesen Bontás: színezéssel többféle lehetőség keresése A 9 bontása Sorszám; relációk; a 9 többtagú bontott alakjai Bontott alakok összehasonlítása Logikai feladat Összeadás, kivonás, pótlás kilences számkörben Műveletekről szöveges feladatok készítése Válogatás adott számok közül halmazokba Számképekről számfeladatok alkotása Testek megkülönböztetése Páros, páratlan fogalmának erősítése Számok tulajdonságai: a számok sokféle neve, a számok összegalakjai Interaktív tananyag páros munka Nyitott mondatok megoldása Nyitott mondatok igazsághalmazának keresése adott számok közül Függvényre vezető szöveges feladat Pótlás 9-re Műveletek a 9-es számkörben Szabályjáték Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció Egyszerű szöveges feladatok megoldása és alkotása tevékenységről, képről; szabályjáték megoldása többféle megoldás kipróbálásával Számsorozatok szabályának megállapítása, követése; szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása ÉM. 49. Okos(k)odó mf. 26. Számoljunk! 31. ÉM. 50 Fgy. 58/1., 2., 3. Fgy. 59/1., 2., témakör 2. rész: animáció Fgy. 58/4. Fgy. 59/ 3., 4. Számoljunk! 32. Okos(k)odó 27.

17 14. hét 65. A 10 fogalma 66. Számfogalom erősítése Hónap Téma, tananyag 67. Műveletek a 10- A 10 bontása, műveletek tízes számkörben es számkörben Területlefedés színezéssel Differenciált gyakorlás Bontás. Felezés tevékenységgel 68. Számok és műveletek Számok tulajdonságainak erősítése: pá- a 10-es ros, páratlan, halmazok, számszomszé- számkörben dok Műveletek tízes számkörben Alakzatok színezése adott szabály szerint 69. Számok és műveletek Gyakorló feladatok tízes számkörben: a 10-es bontás, összeadás, kivonás gyakorlása számkörben Differenciált gyakorlás Térbeli alakzatok felismerése, bizonyítása színezéssel Interaktív tananyag csoportmunkával 15. hét Gyakorlás Páros, páratlan gyakorlása 70. Kivonás a tízes számkörben elvétellel Színes gyakorlás Gyakorló feladatok összeadásra, kivo- a 10-es násra számkörben szöveges feladatok előkészítése sorozatok nyitott mondat megoldása színezéssel Síkidomok felismerése Műveletek alkotása adott értékekkel Differenciált gyakorlás 73. Bontás Gyakorló feladatok tízes számkörben bontás Kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése Számlálás, számolás: számok megjelenítése korongok, apró tárgyak kiszámlálásával Számok tulajdonságainak megfigyelése Számlálás 0-tól egyesével, kettesével növekvő és csökkenő sorrendben Kirakások színes rudakkal (szőnyegezés), a színes rudakhoz számok rendelése (pl. fehér kiskocka 1-et ér) Mennyiségi következtetés: becslés, mérés A hozzátevéssel több lesz, az elvétellel kevesebb lesz az eredmény Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Szövegértés, szövegértelmezés Egyszerű szöveges feladatok megoldása Szituációkban adott és szavakban megfogalmazott problémák megoldása tevékenységgel Mondott történetek értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakással, ÉM. 51. Fgy. 60., 61. Számoljunk! 33. ÉM. 52., 53. Fgy. 62/1., 63/2., 3. Számoljunk! 34. Fgy. 63/1. Fgy. 63/4. Okos(k)odó 28. Számoljunk! 35. ÉM. 54., 55. Fgy. 64. Számoljunk! 37. ÉM. 56., 57. Számoljunk! 36. Szöveges mat. fgy témakör 2. rész: 1 2. feladat ÉM. 58., 59. Fgy. 65. ÉM. 60., 61. Fgy. 66. ÉM Szöveges mat. fgy. A 10 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 10 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás A számfogalom erősítése tízes számkörben Játék a memória fejlesztéséhez: Kedvenc játékokból játékpolc összeállítása a tanterem egyik sarkában. Feladat kitalálása a gyűjtött játékokról. Pl. adott és választott szempont szerinti csoportosítás. Vagy: Kié ez a játék? A tanulók körbeülnek, és kezükbe veszik a játékukat, és azt mondják egyesével: Ez a kiskutya az én kedvenc játékom. Leteszik a kör közepére. Amikor mindannyian letették, akkor egyesével felvehetnek egy-egy játékot, de nem a sajátjukat. Ki kell találni, hogy kié. Jutalompont jár annak, aki kitalálja.

18 pótlás műveletek eredményeinek csoportosítása Egyszerű geometriai formák felismerése, bizonyítás színezéssel Interaktív tananyag csoportmunkában rajzzal A változás tudatosítása témakör 2. rész: 3. feladat Hónap Téma, tananyag Január Pótlás Szöveges feladatra rávezető feladatok 16. hét megoldása, szövegesek algoritmus alapján 74. Nyitott mondatok igazsághalmazának keresése adott számhalmazból Nyitott mondat megoldása színezéssel Szabályjáték Egyenlőségek hiányzó számának pótlása Összeadás, kivonás gyakorlása számfeladatokkal Differenciált gyakorlás 75. Műveletek gyakorlása Szám- és szöveges feladatok megoldása a 10-es tízes számkörben számkörben egyenlőségek sorozat fejszámolás bontott alakok 76. Relációk Több, kevesebb: számok és bontott alakok közti relációk Mit mutat a nyíl? Számfeladathoz szöveg alkotása 77. Szöveges feladatok 78. Gyakorlás a 10- es számkörben 17. hét 79. Differenciált gyakorlás Szöveges feladatok algoritmus szerinti gyakorlása Játékos gyakorlás Interaktív tananyag Az eddig tanultak ismétlése, gyakorlása Differenciált gyakorlás Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során a szabályok elfogadása (páros és csoportmunka során) Rendszerezés, kombinativitás: sorozatok alkotása, rendezés adott feltételek szerint Alakzatok rendezése, osztályozása Adott feltételekhez minél több térbeli és síkbeli alakzat előállítása Induktív, deduktív folyamatok Történetek eljátszása, az eljátszás egyszerűsített modellen történő megjelenítése, pl. kirakással Önértékelés igényének formálása. Vizuális kommunikáció fejlesztése: ábrázolás Tanulási képességek fejlesztése Emlékezet fejlesztése ÉM. 64., 65. Fgy. 71. ÉM. 66. Fgy. 72. Számoljunk! 39/1., 3. ÉM. 67., 68/1., 2., 3., témakör 2. rész: 5. feladat Okos(k)odó témakör 2. rész: 4 7. feladat, játék Okos(k)odó mf. 35. Számoljunk! 39/4., 5. Készítsetek különböző hoszszúságú színes papírszalagokat! Játék a szalagokkal:

19 Formatív és diagnosztizáló méréssel a hiányok megállapítása 80. Egyszerű műveleti Műveletek tízes számkörben, műveleti tulajdonsá- tulajdonságok megfigyelése gok Függvényre vezető szöveges feladatok Sorozat logikai lapokkal Hónap Téma, tananyag 81. Gyakorlás Differenciált gyakorlás Az önellenőrzés különböző módjainak 82. Felmérés A félévi felmérés (a 2. számú tudáspróba alkalmazása, az eredményért megíratása) való felelősségvállalás 83. Felmérések javítása A felmérés értékelése, javítása Gyakorlás a mérés alapján 18. hét Hosszúságmérés Mérjünk hosszúságot! A m fogalma, jelölése. Mérés alkalmi mérőeszközökkel. A hosszúság becslése. A mérésekhez kapcsolódó műveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) Gyakorlati mérések különféle mérőeszközökkel 86. A hosszúságmérés gyakorlása 87. Több tag összeadása, több tag kivonása 88. Differenciált gyakorlás Tapasztalatszerzés a hosszúságmérésben Projektmunka játék az elkészített papírszalagokkal párokban Az összeadás tagjainak felcserélése Szabályjáték Események, ismétlődések játékos tevékenység során Dobások kockával, dobások eredményeinek lejegyzése Differenciált foglalkozások válogatás az Okos(k)odjunk!c. munkafüzetből a jobb képességű tanulóknak Gyufaszálakból építés, gyufaszál áthelyezésével az épület nézetének megváltoztatása Egymásra rajzolt halmazban síkidomok Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján. Problémamegoldás: gyakorlati mérések felhasználása a szöveges feladatok megoldásában Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése Rendszerezés, kombinativitás: a műveleti tulajdonságok megtapasztalása a számok sorrendjének megváltoztatásával ÉM témakör 2. rész: 6 7. feladat Elmaradt feladatok 2. tudáspróba a tankönyv melléklete vagy az 1 2. osztályos Felmérések 4. sz. felmérés Feladatlap, füzet ÉM. 70., 71., 72. Fgy. 73. Számoljunk! 38. Papírcsíkok Színes rúd Fonalak Méterrúd ÉM Szöveges mat. fgy. 25. ÉM. 75., 76. Szöveges mat. fgy. 26. ÉM. 79., 80. Számoljunk! 39/2. 4. témakör 5. rész: animáció, 2. feladat Álljatok párokba! Készítsetek 2-2 szalagból utakat! Hasonlítsátok össze! Kié lett hosszabb? Miért? Projektmunka-javaslatok Különböző méretű és formájú poharak és edények gyűjtése

20 Hónap 19. hét Téma, tananyag Űrtartalom mérése felismerése Mi hiányzik? forma és színritmus Szükség esetén méréshez kapcsolódó szám- és szöveges feladatok megoldása Egyéni, páros és csoportmunka Interaktív tananyag hosszúságmérés Mérjünk űrtartalmat! A l fogalma, jelölése Mérés alkalmi mérőeszközökkel: poharakkal gyűszűvel Kinder tojás műanyag belseje Mérések párban és csoportban projekt Az űrtartalom becslése. A mérésekhez kapcsolódó műveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) Interaktív tananyag 5. témakör Számkörbővítés 20-ig 91. Számok 20-ig Számlálás 20-as számkörben A kétjegyű számok fogalma, helyi érték szerinti értelmezése. A tízes és az egyes fogalma. 92. Kétjegyű számok tulajdonságai Kétjegyű számok tulajdonságai páros, páratlan, kisebb, nagyobb Megkezdett sorozatok folytatása a felismert szabály alapján Darabszám, sorszám a 20-as számkörben 93. A számegyenes Számok tulajdonságainak megfigyelése Egyjegyű és kétjegyű számok helye a számegyenesen. Számszomszédok Számjegyírás. Kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján Problémamegoldás: gyakorlati mérések felhasználása a szöveges feladat megoldásában Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok felismerése és átváltások gyakorlati mérésekhez kapcsolódva Számlálás, számolás: meg- és leszámlálások; számlálás 0-tól 20-ig növekvő és csökkenő sorrendbe A számnevek képzési rendjének megfigyelése, alkalmazása Induktív, deduktív következtetések: a valóság és szám kétirányú megfeleltetése; képhez szám, számhoz kép kapcsolása bontott alakban is Kisebb számok körében szerzett tapasztalatok kiterjesztése nagyobb számokra sejtésként, a sejtés ellenőrzése ÉM. 77., 78. Fgy literes mérőpohár Különböző méretű poharak Gyűszű Kinder tojás műanyag belseje 4. témakör 5. rész: 1. feladat ÉM Fgy ÉM. 84., 85. Számoljunk! 40. Okos(k)odó 36., témakör 1. rész: animáció Kisebb és nagyobb, érdekes formájú edények, műanyag kupakok stb. gyűjtése. Ezek lesznek az alkalmilag választott mérőeszközök.

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tantárgyi rendszer és óraszámok 3 Olvasás-írás előkészítése 1-2. évfolyam 4 Olvasás-írás elemei

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel (a tízesek különféle megjelenítéseivel); analógiák értelmezése és építése. Szöveges feladatok

Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel (a tízesek különféle megjelenítéseivel); analógiák értelmezése és építése. Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel (a tízesek különféle megjelenítéseivel); analógiák értelmezése és építése. Szöveges feladatok 13. modul Készítette: Bóta

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben Matematika A 3. évfolyam Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Készítette: zsinkó erzsébet (Wéber Anikó ötleteinek felhasználásával) matematika A 3. ÉVFOLYAM 1. modul SZÁMOK VALÓSÁGTARTALMA

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás 50. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 50. modul számolási eljárások: számok bontása és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az

Részletesebben

számok különböző alakjai

számok különböző alakjai Matematika A 1. évfolyam számok különböző alakjai 13. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 13. modul számok különböző alakjai MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

több, kevesebb, ugyanannyi

több, kevesebb, ugyanannyi Matematika A 1. évfolyam több, kevesebb, ugyanannyi 5. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 2. modul több, kevesebb, ugyanannyi MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és

Részletesebben