Vállalkozói kompetencia alapozása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozói kompetencia alapozása."

Átírás

1

2 Szeptember 1. hét Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről (fejlesztő feladatok minden órán 5-6 percben). Mi történt a nyáron? Számlálás és számolás 20-ig: egyesével, kettesével növekvő és csökkenő sorrendben. Számolási rutin fejlesztése az év eleji ismétlés alatt folyamatosan: fejlesztő feladatok, számolási eljárások gyakorlása stb. 3. Mit tudunk a számokról 20-ig? Számok sokféle tulajdonsága: nagyságviszonyaik, páros és páratlan számok; helyük a számegyenesen; számszomszédok. 4. Műveletek Élő számegyenes-alkotás. Keresd a szomszédodat játék. Műveletek tízesátlépés nélkül Összeadás, kivonás tevékenységgel, számfeladattal. Beszélő képek: műveletek leolvasása, írása képről. Megismerési képességek folyamatos formálása, az érzékszervek tudatos működtetése, a megfigyelések kifejezése tevékenységgel, szóval; akaratlagos emlékezés; a logikai gondolkodás előkészítése. Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése, frontális, páros és csoportmunkában. Helyes tanulási szokások formálása. Figyelem Az igazság megítélésének képessége. Tudatos számlálás, számolás, megfigyelés: meg- és leszámlálások növekvő és csökkenő sorrendben, számok helye a számegyenesen. Rendszerezés, kombinativitás: számok sorba rendezése, szétválogatása, öszszehasonlítása. Induktív és deduktív lépések: tulajdonságok megnevezése, besorolás. Vállalkozói kompetencia alapozása. Tanári kézikönyv Interaktív Tankönyv I II., füzet, grafit- és 6 színű színes ceruza, vonalzó, radír. Fejlesztő feladatok: a kompetenciaalapú programcsomag mozgás-ritmus programja; (B típus) az év eleji ismétlés alatt minden oldal utolsó feladatai. Tk old. II. melléklet Fgy. 113/1. Tk oldal Fgy. 113/2. Tk old. Fgy. 113/3 4. Fgy. 114/6 7. Projektmunka I. Projektfeladat-javaslat 1. feladat Gyűjtőmunka. Beszámoló a nyári élményekről, amelyekben számok szerepelnek. 2. feladat A nyári élmények összehasonlítása, hasonlóságok, különbségek megfigyelése, megfogalmazása. 3. feladat Beszámoló. Faliújság díszítése az elkészült munkákkal.

3 2. hét 5. Összeadás, kivonás gyakorlása tízesátlépés nélkül: pótlás, inverz műveletek, nyitott mondatok, egyszerű szabályjátékok. Háromtagú műveletek, láncszámolások. 6. Műveletek gyakorlása: tízesátlépésre vezető előkészítő feladatok megoldása. 10 legyen: összeadással, kivonással. Két nyíl helyett egy. 7. Műveletek tízesátlépéssel: tevékenység, rajz, számfeladat. 8. Számolási rutin fejlesztése: relációk, pótlások, piramisépítő játék, számolási táblázatok, sorozatok, szabályjátékok, nyitott mondatok. Csoportmunka: műveletalkotások. 3. hét 9. Gyakoroljunk! Számolási rutin Kombinatorikai játék. Szöveges feladat. 10. Mérések Mit mivel mérünk? Az első osztályban tanult ismeretek felidézése a mérésekről: mérésfajták, mérőeszközök, mértékegységek rendezése (hosszúság, űrtartalom, tömeg). Számolási rutin fejlesztése folyamatosan. 11. A mérésekről tanultak ismétlése (idő). Számolási rutin fejlesztése folyamatosan. 12. Geometria Formák a környezetünkben Számolási rutin fejlesztése folyamatosan. Okoskodunk. Játékosan gyakorolunk. Kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat Önértékelés igényének formálása. Feladattartás Problémamegoldás: egyszerű szöveges feladatok megoldása és alkotása tevékenységről, képről. Számolás, számlálás: számsorozatok, összeadás, kivonás értelmezése, kapcsolatok megfigyelése, szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása. Mérendő mennyiségek összehasonlítása, válogatása, rendezése. Érzékelés, észlelés Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség alakítása, világos, rövid fogalmazás. Megfigyelés. Összehasonlítás. Alkotóképesség. Tudatos eszközhasználat. Pontosság. Sík- és térbeli tájékozódóképesség Tk old. Tk. 12. old. Tk old. Fgy. 114/8 9. Tk old. Fgy. 115/13. Tk old. Fgy. 115/ Tk. 24. old. Tk. 20/4 5. Fgy. 116/ tárgyak, mérőeszközök Tk. 24. old. Tk. 21/7 8. Fgy. 116/18., 117/20. Tk old. Fgy old. Fgy. 117/ olló, színes papír Projektmunka

4 4. hét Szöveges feladatok Szöveges feladatok Az első osztályos ismeretek felidézése. Adatlejegyzési technikák megfigyelése: szöveg értelmezése, szükséges adatok lejegyzése rajzzal, rövidítések bevezetésével, egységes jelrendszer kialakításával. Egyszerű és fordított szövegezésű feladatok megoldása. Szövegösszefüggésekről nyitott mondatok lejegyzése. Számolási rutin fejlesztése folyamatosan. Nyelvi kommunikáció: szövegértés, relációs szókincs, lényegkiemelés. Problémamegoldó gondolkodás. Adatok értelmezéséhez szükséges fogalmak használata, megfelelő művelettel történő kifejezése. Önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében. Tk old Év eleji felmérés 2 lépésben Melléklet Év eleji felmérés I II. Felmérés javítása: a mérés során felmerült hiányosságok folyamatos pótlása. Számolási rutin fejlesztése: szám- és szöveges feladatok összeadás és kivonás alkalmazásával. Szabályjátékok, nyitott mondatok. Csoportmunka: Keresem a párom c. játék. Önértékelés igényének formálása. Október 5. hét 17. Gondolkodási módszerek: halmazok, állítások Válogatunk, rendezünk, adatokat gyűjtünk Osztályozások adott és választott szempontok szerint; igaz-hamis állítások tárgy- és számhalmazokról. Összehasonlítások, közös tulajdonságok keresése. Közös tulajdonságok alapján rendezés, számlálás, adatok rögzítése. Számolási rutin fejlesztése: láncszámolások, számolási táblázatok, szabályjátékok, villámszámolások. Rendszerezés: a halmazszemlélet formálása. A matematikai nyelv tanult logikai elemeinek helyes használata, állítások igazságértékének megítélése. A tanult tulajdonságok alapján rendezések, osztályozások, elemek kiválasztása. Tk old. Projektmunka

5 18. Játék a logikai készlettel Adott halmazhoz közös tulajdonság keresése; adott tulajdonságokhoz elemek rendelése; közös rész fogalmának alapozása; adott halmazról állítások megítélése; adott állításokhoz elemek hozzárendelése. Mindegyik, van olyan, nem mind, egyik sem kifejezések használata konkrét tevékenységekhez, válogatásokhoz kapcsolva. Számolási rutin fejlesztése: láncszámolások, számolási táblázatok, szabályjátékok, villámszámolások Kombinatorika 6. hét 21. Számkörbővítés Többféleképpen Feltételeknek megfelelő elemek, elempárok kiválasztása, különböző lehetőségek keresése. Számolási rutin Ismerjük meg a számokat 100-ig! Becslés, számlálás: darabszám, mérőszám, sorszám megállapítása kirakásokról, képekről. Számlálások egyesével, kettesével, ötösével. 22. Nagyságviszonyok, összehasonlítások. Játék pénz használata: számlálás egyesével-tízesével, kettesével-húszasával. 23. Számok tulajdonságai Csoportosítunk, leltározunk Helyi értékek számrendszeres alapozása: csoportosítások leltárkészítése, az értéktáblázatok megfigyelése. Tízesek és egyesek Csoportosítás tízesével: egyes, tízes, százas helyi érték kialakítása. Darabszám megállapítása kirakásokról kétjegyű számokkal. Számok helyi értékes bontása tízesekre, egyesekre. Összegalakok írása, számolása. Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás): összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonságok felismerése, tulajdonság tagadása, mint szintén közös jellemző. Összefüggéseket felismerő és rendező képesség Rendszerező képesség fejlesztése különféle módokon, a rendszerezésre való igény alakítása. Megfigyelőképesség Alkotó gondolkodás. Alkotások létrehozásában, adott feltétel szerint minél több eset előállításában való aktív részvétel formálása. Vizuális kommunikáció: tevékenységek, kirakások ábrázolása. Becslés, mérés: mennyiségi összehasonlítások. Tanulási képességek: rész-egész észlelés Analógiás gondolkodás. Számlálás, számolás: számnevek képzésének analógiája. Rendszerezés, kombinativitás: csomagolás, csoportosítás, értéktáblázat kiegészítése. Tanulási képességek: tájékozódás. Számlálás, számolás: meg- és leszámlálások növekvő és csökkenő sorrendben. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Logikai készlet Színesrúd-készlet Tk. 41. oldal Játék pénzek Tk oldal Fgy old. Tk oldal Fgy old. VII. melléklet Projektmunka

6 24. Százas tábla Kétjegyű számok tulajdonságai, páros-páratlan számok, analógiák megfigyelése. Gyakorlás: kétjegyű számok megjelenítése játék pénzzel. 7. hét 25. Több, kevesebb, ugyanannyi I II. Nagyságviszonyok, összehasonlítások. Rendezések és számsorozatok növekvő és csökkenő sorrendben. 26. A számegyenes Számszalag készítése: számok közelítő helyének meghatározása. Számok pontos helye a számegyenesen. Lépegetés és számolás a számegyenesen ötösével növekvő és csökkenő sorrendben. 27. Számszomszédok Egyes és tízes számszomszédok 28. Játék pénzzel számolunk 8. hét 29. Mit tudok már? I. (számfogalom 100-ig) Római számok: a számképzés szabályainak megfigyelése 30. Felmérés javítása: a felmerülő hiányosságok pótlása. Római számok: egyszerű gyufarejtvények római számokkal 31. Gyakoroljunk! Római számok A megfigyelt számtulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval. Tapasztalatszerzés tevékenységgel, játékkal; problémamegoldó gondolkodás, összefüggések feltárása. Analógiás gondolkodás alapozása, Becslés, mérés: a szám mint értékmérő. Önértékelés igényének formálása. Rendszerezés, kombinativitás: azonosságok és különbözőségek megfigyelése, illetve megteremtése sorba, illetve táblázatba rendezéssel. Analógiás gondolkodás formálása Induktív, deduktív lépések: nagyobb számok nevének, jelének megalkotása a kisebb számkörben megfigyelt számnevek ritmusa, periodikussága alapján. Tk old. Fgy old. VI. melléklet Tk. 47. old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. I. melléklet Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. I. melléklet Fgy old. Tk old. Projektmunka

7 32. Okoskodunk. Játékosan gyakorolunk Gondolkodtató feladatok a számfogalom mélyítésére. Számok képzése. Tolmácsjáték római számokkal. Csoportmunka: számalkotás dobókockával. November 9. hét Mérések 36. Összeadás és kivonás 100-ig Hosszúságot mérünk Mérések alkalmi és szabványegységekkel. Mérés kis arasszal, a talp hosszúságával. A mérés pontatlanságának megfigyelése alkalmi egységek használatával. A mérőszám és a mértékegység viszonyának megfigyelése: mérés a színesrúd-készletből a fehér kiskockával, rózsaszín és piros rúd hosszúságával. Becslés, pontos mérés. Mértékegységek megismerése és kapcsolatuk megfigyelése: méter, deciméter, centiméter. Öszszehasonlítások, összemérések. A mennyiségfogalom alapozása a mérőszámok mértékegységek párosításával. Szükséges átváltások konkrét feladatokhoz kapcsolódva. Összeadás és kivonás kerek tízesekkel Analógiák megfigyelése, számolási táblázatok megoldása. Számsorozat folytatása felismert szabály alapján. 10. hét Kerek tízesekhez egyjegyű hozzáadása, kétje- 37. gyűből egyjegyű elvétele Teljes kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül Analógiák megfigyelése, összehasonlítások, pótlások, szabályjáték, láncszámolás, nyitott mondatok, számbarkochba. Problémamegoldó gondolkodás. Induktív és deduktív lépések: számtulajdonságokhoz konkrét számok válogatása. Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése, kifejezése tevékenységgel, szóval. Becslési képesség, viszonyítási képesség Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban és csoportokban való működtetése. A relációs szókincs A figyelem Számlálás, számolás. Összefüggéseket felismerő képesség Lényegkiemelő és problémamegoldó gondolkodás Analógiák felismerése, alkalmazása. Egyszerű szöveges feladatok ábrázolása, megoldása. Tk old. Tk. 59. old. Tk old. Fgy old. Tk oldal Fgy old. Tk. 71. old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Projektmunka

8 hét Pótlás a nagyobb tízesre, kerek tízesekből egyesek elvétele Számképzések, műveletalkotások. Relációk, összehasonlítások. Számolási rutin fejlesztése: az eddig tanult ismeretek felidézése. Teljes kétjegyű számhoz egyjegyűek hozzáadása tízesátlépéssel Analógiák megfigyelése, szöveges feladat meg- oldása. Nyitott mondatok megoldása. 43. Teljes kétjegyű számokból egyjegyűek elvétele tízesátlépéssel Analógiák megfigyelése, szabályjátékok megoldása. Állítások igazságának megállapítása számfeladatokról. 44. Pótlás tízesátlépéssel: nyitott mondatok, láncszámolás. Szöveges feladatok. 12. hét Szöveges feladatok 45. Számolási rutin Mérések Mit tudok már? II. Összeadás, kivonás, hosszúság. Űrtartalmat mérünk Mérések alkalmi és szabványegységekkel. Mérőszám és mértékegység kapcsolatának megfigyelése. Becslés, pontos mérés. Mértékegységek megismerése és kapcsolatuk megfigyelése: áttöltögetések, mérések, öszszehasonlítások. A mennyiségfogalom alapozása a mérőszámok mértékegységek párosításával. Szükséges átváltások konkrét feladatokhoz kapcsolódva. Műveleti tulajdonságok megismerése. Számolási eljárások megismerése. Számsorozatok készítése adott és felismert szabály alapján. Szabályjátékok megoldása, táblázatok kiegészítése. Nyitott mondatok megoldása tervszerű próbálgatással, a műveletek kapcsolatainak alkalmazásával. Egyszerű szöveges feladatok ábrázolása, megoldása. Önértékelés igényének formálása. Megismerési képességek alapozása: mennyiségek érzékszervi átélése, kifejezése tevékenységgel. Becslési képesség, viszonyítási képesség Az elemi kommunikációs képesség A relációs szókincs A figyelem Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. VI VII. melléklet Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Projektmunka

9 December 13. hét 49. Összeadás és kivonás 100-ig Teljes kétjegyű számok összeadása és kivonása kerek tízesekkel Az űrtartalomméréshez kapcsolódó feladatok megoldása. 50. Teljes kétjegyű számok összeadása tízesátlépés nélkül Az űrtartalomméréshez kapcsolódó feladatok megoldása. 51. Teljes kétjegyű számok kivonása tízesátlépés nélkül Számolási rutin fejlesztése: szöveges feladatok, nyitott mondatok, szabályjátékok, láncszámolás. 52. Kerek tízesekből teljes kétjegyű számok elvétele 14. hét Teljes kétjegyű számok összeadása tízesátlé- 53. péssel 54. Teljes kétjegyű számok elvétele tízesátlépéssel 55. Ismétlő, Számolási rutin fejlesztése: szöveges feladatok rendszerező megoldása, sorozatok, táblázatok, nyitott monórák, a félévi datok hét 57. felmérés előkészítése Mit tudok már? III. diagnosztizáló mérés Összeadás, kivonás, űrtartalom. Összegzés, rendszerezés a diagnosztizáló mérésben felmerült hiányosságok alapján. Okoskodunk; Játékosan gyakorolunk Felmérés javítása, az esetleges hiányosságok pótlása. Számlálás, számolás. Összefüggéseket felismerő képesség Lényegkiemelő és problémamegoldó gondolkodás Analógiák felismerése, alkalmazása. Egyszerű és összetett szöveges feladatok ábrázolása, megoldása. Számolási eljárások megismerése. Műveleti tulajdonságok megismerése. Számsorozatok készítése adott és felismert szabály alapján. Szabályjátékok megoldása, táblázatok kiegészítése. Nyitott mondatok megoldása. Számlálás, számolás: tanult műveleti algoritmusok alkalmazása. Problémamegoldó gondolkodás. Adatok értelmezéséhez szükséges fogalmak használata, megfelelő művelettel történő kifejezése. Önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében. Önértékelés igényének formálása. Tk old. Fgy old. Tk Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Fgy old. Tk old. Tk old. Projektmunka

10 58. Geometria Környezetünk tárgyai Testek megfigyelése: építkezések építőkockákkal, a színes rúd fehér kiskockáival. Testek tulajdonságainak megfigyelése: görbe felület, síkfelület, csúcs, él Síkidomok fogalmának alapozása: kirakások a logikai készlet elemeivel, háromszögek, négyszögek kialakítása lyukas táblán. Négyszögek tulajdonságainak megfigyelése: ol- Január 16. hét 61. Ismétlő, rendszerező órák, a félévi felmérés előkészítése dal, csúcs. Gyakoroljunk! Felkészülés a félévi felmérésre, ismétlő feladatok: Számok tulajdonságai 100-ig. A tanult szóbeli és írásbeli számolási eljárások gyakorlása. Szabályjáték az összeadás és kivonás kapcsolatára. Hiányos műveletek. Sorozatok, nyitott mondatok. Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása. Megfigyelés. Összehasonlítás. Alkotóképesség. Tudatos eszközhasználat. Pontosság. Sík- és térbeli tájékozódóképesség Számlálás, számolás: tanult műveleti algoritmusok alkalmazása. Problémamegoldó gondolkodás. Adatok értelmezéséhez szükséges fogalmak használata, megfelelő művelettel történő kifejezése. Önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében. Tanulási szokások: kerekített értékekkel végzett becslés, az ellenőrzés többféle módjának ismerete, megoldási terv készítése feladatokhoz, írásbeli válaszadás. 62. Félévi felmérés I. Az önellenőrzés különböző módjainak 63. Félévi felmérés II. alkalmazása, az eredményért való fe- 64. Felmérések javítása: a felmerülő hibák javítása, hiányosságok folyamatos pótlása. lelősségvállalás. Feladattartás, figyelem, emlékezet Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. IV V. melléklet Fgy old. Melléklet Tk old. Projektmunka

11 17. hét 65. Ismerkedés a második kötettel Játékosan gyakorolunk 66. Szorzás Szorzás Műveletértelmezés tevékenységgel, képről. Kirakások valós tárgyakkal, a színesrúd-készlettel, piros-kék koronggal. Villámszámolások a számolási rutin fejlesztésére folyamatosan. 67. Szorzás értelmezése az érzékszervek tudatos, koncentrált alkalmazásával; Hány lába van? típusú feladatokkal. Összeadás írása és rajz készítése adott szorzás feladathoz. Egyszerű szöveges feladathoz összeadás és szorzás írása. 68. A szorzás értelmezésének gyakorlása, a matematikai szövegértés alapozása. Háromszorosa, 3-szor annyi, 3-szor több, hányszorosa kifejezések értelmezése. Szorzás értelmezése rendezett párok képzésével kombinatorikai feladathoz kapcsolódva. 18. hét 69. A kommutatív tulajdonság értelmezése: a szorzótényezők felcserélhetők, az eredmény nem változik. Ugyanannyi, de nem ugyanazt jelenti. A pontos nyelvhasználat alkalmazása az értelmezésben. 70. Szorzótényezőkre bontás. Építések kockákból, lego elemekből. Kirakások piros-kék koronggal. Rajz készítése. Rendszerező képesség. Vizuális differenciálás. Összehasonlítás, megkülönböztetés. Számolás. Megfigyelés, érzékelés. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága. Megalkotott objektumok összehasonlításában: azonosításában, megkülönböztetésében való tudatosság, az elemzés képessége. Összefüggések felismerése. Számlálás valahányasával, sorozatépítés. Rendszerezés, kombinativitás. A szavakkal adott feltételek értelmezésében, megértésében, megítélésében való gyakorlottság fokozása. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás. Analógiás gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség MÁSODIK KÖTET Tk. 3. old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy. 102/1 2. Tk old. Fgy. 102/3 4. Tk. 10. old. Fgy old. Tk. 11. old. Fgy old. Projektmunka

12 71. Szöveges feladatok a szorzás értelmezéséhez: következtetés egyről a többszörösre. Adatlejegyzési technikák megfigyelése, alkalmazása: rajz készítése, rövidítések bevezetése, jelrendszer kialakítása. 72. Gyakorlás: szorzás értelmezése, szövegértelmezés. 19. hét 73. Bennfoglalás Bennfoglalás A bennfoglalás értelmezése, szövegértés alapozása: kettesével, hármasával, négyesével, hatosával csoportosítunk, Hányasával? kifejezések tudatos alkalmazása. 74. Szorzás és bennfoglalás Szorzás és bennfoglalás kapcsolatának megfigyelése. Beszélő képekhez szorzás és bennfoglalás megfogalmazása, műveletek írása. Egyenlő lépések a számegyenesen 0-ról indulva hatosával, négyesével. A lépések számáról, a sorozat valahányadik elemének meghatározásához szorzás és bennfoglalás írása. Egyszerű szöveges feladatok értelmezése szorzáshoz, bennfoglaláshoz. A szöveg különbségeinek megfigyelése. A szorzás és bennfoglalás inverz kapcsolatának erősítése képről műveletalkotás segítségével. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás. Analógiás gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség Megfigyelés, érzékelés. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága. Megalkotott objektumok összehasonlításában: azonosításában, megkülönböztetésében való tudatosság, az elemzés képessége. Összefüggések felismerése. Tk old. Tk old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Projektmunka

13 75. Kisegyszeregy Kisegyszeregy I. Az 1 és a 10 szorzó- és bennfoglaló táblája. Az értelmezés algoritmusa: A 0-val kezdődő 1-es és 10-es növekvő számsorozat építése. Kirakások piros-kék korongokkal. Analógiák megfigyelése. Szorzás és bennfoglalás kapcsolatának megfigyelése. Beszélő képekhez összeadás, szorzás és bennfoglalás megfogalmazása, műveletek írása. Egyenlő lépések a számegyenesen 0-ról indulva egyesével és tízesével. A lépések számáról, a sorozat valahányadik elemének meghatározásához szorzás és bennfoglalás írása. A szorzó- és bennfoglaló tábla olvasása, memorizálása. Tudatosítás fejlesztő feladat megoldásával. 76. Az 5 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Az 5-ös és 10-es szorzótábla kapcsolatának előkészítése labirintus játékkal. 20. hét 77. Az 5-ös és 10-es szorzótábla kapcsolatának megfigyelése tevékenységgel, játék pénzzel, képről olvasással, számfeladatokkal. Lépegetés számegyenesen, közös többszörösük bekarikázása. Relációk megoldása, állítások igazságának megítélése. Beszélő képek: összetett számfeladatok megfogalmazása, írása. Számlálás, sorozatépítés. Összefüggések felismerése. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás: megfigyelés, megértés, tudatosítás. Analógiás gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség Megfigyelés, érzékelés. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága. Megalkotott objektumok összehasonlításában: azonosításában, megkülönböztetésében való tudatosság, az elemzés képessége. Összefüggések felismerése. Számlálás valahányasával, sorozatépítés. Rendszerezés, kombinativitás. A szavakkal adott feltételek értelmezésében, megértésében, megítélésében való gyakorlottság fokozása. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Fgy. 112/5. Tk old. Projektmunka

14 78. A 2 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Annak megfigyelése, hogy a 2 többszörösei a páros számok. A 2-es, 5-ös és 10-es szorzótábla kapcsolatának előkészítése számsorozat készítésével. 79. A 2-es, 5-ös és 10-es szorzótáblák kapcsolata Szorzatok megfigyelése számolási táblázatokban. Műveletek alkotása számkártyákkal, számbarkochbák a szorzásban Szorzatok megfigyelése tevékenységgel, Hány lába van? típusú feladathoz kapcsolódva. 21. hét 81. Szöveges feladatok Matematikai szövegértés alapozása a 2-es, 5-ös, 10-es szorzó- és bennfoglaló táblákhoz kapcsolódva. 82. A 4 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Annak megfigyelése, hogy a 4 többszörösei is páros számok. Az értelmezés rögzítése téglalapok rajzolásával négyzetrácsos füzetben, nyitott mondatok megoldásával. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás. Analógiás gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás. Analógiás gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség Megfigyelés, érzékelés. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága. Megalkotott objektumok összehasonlításában: azonosításában, megkülönböztetésében való tudatosság, az elemzés képessége. Tk old. Fgy old. Tk. 28. old. Fgy. 111/3. és 112/4., 6. Tk. 29. old. Fgy. 111/1., 2. Tk old. Tk old. Fgy old. Projektmunka

15 83. A 8 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Annak megfigyelése, hogy a 8 többszörösei is páros számok. Az értelmezés rögzítése nyitott mondat megoldásával, ahol az egyik tényező hiányzik, és önellenőrzésre vezető számfeladatokkal. 84. A 2-es, 4-es és 8-as szorzótáblák kapcsolata Szorzatok megfigyelése számolási táblázatokban, közös többszörösök bekarikázásával. Műveletek alkotása matematikai szöveg alapján, 22. hét 85. szöveges feladat megoldásával. Szöveges feladatok Matematikai szövegértés alapozása a 2-es, 4-es, 8-as szorzó- és bennfoglaló táblákhoz kapcsolódva. Számolási rutin fejlesztése folyamatosan. 86. Mit tudok már? II. (szorzás, bennfoglalás, szöveges feladat) Gyakoroljunk! Szorzótáblák kapcsolatának megfigyelése. Nyitott mondatok, számolási táblázatok megoldása. Műveletek alkotása. 87. Részekre osztás Részekre osztás A részekre osztás értelmezése, szövegértés alapozása: kétfelé, háromfelé, négyfelé, hatfelé igazságosan (egyenlően) osztunk szét, Hányfelé? kifejezések tudatos alkalmazása. Összefüggések felismerése. Számlálás valahányasával, sorozatépítés. Rendszerezés, kombinativitás. A szavakkal adott feltételek értelmezésében, megértésében, megítélésében való gyakorlottság fokozása. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás. Analógiás gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség Gondolkodási módszerek. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Számolások. Önértékelés igényének formálása. Megfigyelés, érzékelés. Megalkotott objektumok összehasonlításában: azonosításában, megkülönböztetésében való tudatosság, az elemzés képessége. Összefüggések felismerése. Szétosztás egyenlő részekre. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Kommunikációs képesség Tk old. Fgy old. Tk old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Projektmunka

16 88. Szorzás, bennfoglalás, részekre osztás Beszélő képek: 4-féle művelet leolvasása, számfeladatok írása. Képek, műveletek párosítása; fontos a pontos nyelvhasználat. Matematikai szövegek értelmezése: szövegekhez megfelelő számfeladat írása. Háromfelé harmadrész értelmezése (kiegészítő anyag) 23. hét 89. Mérések Tömeget mérünk Mérések alkalmi és szabványegységekkel. Mérőszám és mértékegység kapcsolatának megfigyelése. Becslés, pontos mérés. Mértékegységek megismerése és kapcsolatuk megfigyelése: összemérések, összehasonlítások. A mennyiségfogalom alapozása a mérőszámok és mértékegységek párosításával. Szükséges átváltások konkrét feladatokhoz kapcsolódva. 90. Szöveges feladatok tömegméréshez kapcsolódva. Egyszerű átváltások, mennyiségek összehasonlítása. 91. Kisegyszeregy 92. A 3 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Annak megfigyelése, hogy a 3 többszörösei lehetnek páros és páratlan számok is. Az értelmezés rögzítése rajzos feladathoz kapcsolódva számfeladat írásával, láncszámolással. A 6 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Annak megfigyelése, hogy a 6 többszörösei páros számok. Az értelmezés rögzítése szöveges feladat megoldásával és láncszámolással. Megismerési képességek alapozása: a mennyiségek érzékszervi átélése, kifejezése tevékenységgel, szóval. Becslési képesség, viszonyítási képesség Kommunikációs képesség A relációs szókincs A figyelem Megfigyelés, érzékelés. Tudatos és akaratlagos emlékezés; a rögzítés és felidézés tudatossága. Megalkotott objektumok összehasonlításában: azonosításában, megkülönböztetésében való tudatosság, az elemzés képessége. Összefüggések felismerése. Számlálás valahányasával, sorozatépítés. Rendszerezés, kombinativitás. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Leírás a kézikönyvben. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Projektmunka Projektfeladat Egy sütés megtervezése, amelyhez űrtartalom és tömeg mérésére egyaránt szükség van. Pl. palacsinta sütésének megtervezése: gyűjtőmunka elindítása. Projektfeladat megbeszélése: gyűjtőmunkák bemutatása, csoportfeladatok megbeszélése, kiadása.

17 24. hét 93. A 9 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Annak megfigyelése, hogy a 9 többszörösei lehetnek páros és páratlan számok is. Az értelmezés rögzítése matematikai szövegekről művelet alkotásával, számbarkochbával. 94. Számolási rutin fejlesztése: a tanult szorzótáblák gyakorlása. Szabályjátékok, relációk, két nyíl helyett egy típusú feladatok. A 9-es szorzótábla érdekességeinek megfigyelése. 95. A 3-as, 6-os és 9-es szorzótáblák kapcsolata Szorzatok megfigyelése számolási táblázatokban, közös többszöröseik bekarikázásával. A szorzás és osztás kapcsolatának erősítése. Nyitott mondatok igazzá és hamissá tétele. 96. A 7 szorzó- és bennfoglaló táblája Értelmezés a kialakított algoritmussal: varázskép színezése a szorzó- és bennfoglaló tábla memorizálásához. Annak megfigyelése, hogy a 7 többszörösei lehetnek páros és páratlan számok is. Az értelmezés rögzítése műveletek és eredményeik párosításával. 25. hét 97. Szöveges feladatok Szöveges feladatok megoldása szorzás és a kétféle osztás értelmezésére. Számolási rutin 98. Gyakoroljunk! Szorzótáblák kapcsolatának megfigyelése. Nyitott mondatok, szabályjátékok, számolási táblázatok megoldása. Műveletek alkotása. Matematikai szövegről számfeladat írása. A szavakkal adott feltételek értelmezésében, megértésében, megítélésében való gyakorlottság fokozása. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás. Analógiás gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség Tk old. Fgy old. Tk old. Tk old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Projektmunka Projektbeszámoló Palacsintanap a napköziben

18 99. Okoskodunk, Játékosan gyakorolunk Mit tudok már? II Felmérés javítása: hibák javítása, felmerülő hiányosságok folyamatos pótlása. 26. hét Mérések Időt mérünk 101. A naptár részei; események időrendje; napirend Számolási rutin folyamatos Óra, perc Mutatók beállítása: egész, fél, délelőtti és délutáni időpontok; Mutatós és digitális órák megfigyelése, időpontok párosítása Területmérés Parkettázás Terület mérésének alapozása: terület lefedése különböző területű egységgel. Mérőszám és mértékegység viszonyának megfigyelése. Érdekes parkettaminták készítése. Számolási rutin folyamatos 27. hét Geometria - tükrözés Játék a tükörrel Pacakép készítése. Mozgások megfigyelése a tükörben. Páros játék: legyél a párod tükörképe! Egyszerű tükörképek készítése, szimmetrikus alakzatok rajzolása. Számolási rutin folyamatos Tájékozódás Sík- és térbeli tájékozódás fejlesztése: irányok követése. Ismerkedés a csoszogó játékkal: útvonalak bejárása. Táblázatolvasások. Egyszerű térkép olvasása. Számolási rutin folyamatos Gondolkodási módszerek. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Számolások. Tájékozódás az időben, téri tájékozódás. Összefüggés felismerése. Szövegértés, szövegértelmezés. Számolások. Megismerési képességek. alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése. Azonosítás és megkülönböztetés. Lényegkiemelő képesség. A kommunikációs képesség Téri és síkbeli tájékozódóképesség. Azonosítás és megkülönböztetés. Alkotóképesség. Lényegkiemelő képesség. A megfigyelt viszony kifejezése megalkotással és szóban. A relációs szókincs Tájékozódás térben, síkban. Tájékozódás a tükörben. Sík- és térbeli tájékozódás. Tk old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Tk old. Tk old. Projektmunka

19 28. hét 109. Maradékos osztás Osztás maradékkal Értelmezés a bennfoglaláshoz és a szorzáshoz kapcsolódóan. Az értelmezés folyamata: építések építőkockával, kirakások gyufaszálakkal, a színesrúd-készlet elemeivel, csoportosítások rajzban, számfeladatok írása képekről. A III. melléklet szorzatszalag gyűjteményének elkészítése Maradékos osztás 10-zel Csoportosítások, róluk számfeladatok írása. A bennfoglalás ellenőrzése visszaszorzással. Maradékok megfigyelése. Számolás a szorzatszalag segítségével Maradékos osztás 5-tel Csoportosítások, róluk számfeladatok írása. A bennfoglalás ellenőrzése visszaszorzással. Maradékok megfigyelése. Számolás a szorzatszalag segítségével. Válogatás, rendezés maradékok szerint Maradékos osztás 2-vel, 4-gyel Csoportosítások, róluk számfeladatok írása. A bennfoglalás ellenőrzése visszaszorzással. Maradékok megfigyelése. Számolás a szorzatszalag segítségével. 29. hét 113. Maradékos osztás 8-cal Csoportosítások, róluk számfeladatok írása. A bennfoglalás ellenőrzése visszaszorzással. Maradékok megfigyelése. Számolás a szorzatszalag segítségével. Maradékos osztásra vezető szöveges feladatok Maradékos osztás 3-mal, 6-tal Csoportosítások, róluk számfeladatok írása. A bennfoglalás ellenőrzése visszaszorzással. Maradékok megfigyelése. Számolás a szorzatszalag segítségével. Számolás, megértés, matematikai jelek használata, analógiás gondolkodás. A megfigyelt viszony kifejezése megalkotással és szóban. Számolás, megértés, matematikai jelek használata. A megfigyelt viszony kifejezése megalkotással és szóban. Összefüggések felismerése. Számlálás valahányasával, sorozatépítés. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tudatos tanulás. Analógiás gondolkodás. Tk old. III. melléklet, miltonkapocs, olló Fgy old. színesrúd-készlet, korongok Tk. 78. old. Tk. 79. old. Fgy old. Tk. 80. old. Fgy. 137/7. Tk. 81. old. Fgy. 137/8 10. Tk. 82. old. Projektmunka

20 115. Maradékos osztás 9-cel Csoportosítások, róluk számfeladatok írása. A bennfoglalás ellenőrzése visszaszorzással. Maradékok megfigyelése. Számolás a szorzatszalag segítségével. Számolási táblázatok kiegészítése Maradékos osztás 7-tel Csoportosítások, róluk számfeladatok írása. A bennfoglalás ellenőrzése visszaszorzással. Maradékok megfigyelése. Számolás a szorzat- 30. hét Műveletek sorrendje szalag segítségével. Gyakorlás Matematikai szövegről számfeladat írása, számbarkochba, műveletalkotások adott műveleti jelekhez, adott számhalmazból. Számolási táblázatok kiegészítése. Műveletek sorrendje Összeadás és kivonás a műveletekben. Szorzás és osztás a műveletekben Műveletek sorrendje Zárójel használata és szerepe. 31. hét 121. Összetett számolási feladatok, gyakorlás. Szöveges feladatok Összetett szöveges feladatok a műveleti sorrend gyakorlásához. Számolási rutin folyamatos Logikus, induktív és deduktív gondolkodás. Szövegértelmezés, megértés. Számolás. Együttműködés és kommunikáció. Tárgyi tevékenységgel és matematikai úton történő problémamegoldás Gyakorlás Gondolkodási módszerek. Szövegértés, szövegértelmezés; problémamegoldás. Tk. 83. old. Fgy old. Tk. 84. old. Fgy old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Fgy old Mit tudok már? III. Számolások. Tk. 97. old. Önértékelés igényének formálása. Projektmunka

21 124. Valószínűség, statisztika 32. hét hét Év végi ismétlés Felmérés javítása: hibák javítása, felmerülő hiányosságok folyamatos pótlása. Mi a valószínűbb? A biztos, lehet, de nem biztos, lehetetlen, van rá esély kifejezések értelmezése lottójátékhoz kapcsolódóan. Adatok leolvasása adott lejegyzésről. Adatok gyűjtése, lejegyzése táblázatban. Az oszlopdiagram értelmezése és készítése születési adatokhoz: építés és rajzolás. Játsszunk! Legyen szerencséd! játék gyufaszálakkal, dobókockával. Számolási rutin folyamatos fejlesztése: Játékosan gyakorolunk. Év végi ismétlés Számfogalom 100-ig, számok tulajdonságai Összeadás, kivonás 100-ig Szorzás, osztás, maradékos osztás Műveletek sorrendje Mérésekről tanultuk Geometriai ismeretek Szöveges feladatok Matematikai játékok Az év végi felmérés megírása két lépésben I. Számfogalom 100-ig, számfeladat alkotása matematikai szövegről, számolás. II. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, nyitott mondatok, szöveges feladat megoldása. Matematikai játék a logikai lapokkal. Elemi mennyiségi és valószínűségi viszonyok megtapasztalása. Véletlenről formálódó gondolkodás. Kommunikáció és együttműködés. Gondolkodási módszerek. Sorozatok, szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása. Kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat Önértékelés igényének formálása. Szociális kompetencia: alá-, fölérendeltségi viszony elfogadása páros és csoportmunkában. Tk old. Tk old. Tk old. Tk. I old. Projektmunka

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam)

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam) MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) 1 BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger,

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger, Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN Készítette: Kazamér Tiborné Csenger, 2009.11.17. Intézményünk vezetésének vezérgondolata tempora mutantur, ami annyit jelent:

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Az új NAT fejlesztésterületeihez kapcsolódó eredménycélok Alapműveletek - Helyesen értelmezi a 10 000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló és az egyenlő

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1. oldal MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Célok és feladatok Az általános iskola kezdő szakaszában a matematikai nevelés célja és feladata azon képességek fejlesztése, melyek segítségével

Részletesebben

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 39 + 41 40 + 40 100 19 90 9 28 + 33 81 30 80 29 90 10 30 + 31 57 + 16 26 + 47 27 + 33 6 6 12 2 12 3 24 + 12 12 + 30 7 6 8 7 56 / 8 7 4 35 70 14 14 + 14 48. modul

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó

http://www.szamk.hu : 79/325-422 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megbeszélés, Vita Csop: het- Rontó Társadalmi Megújulás Operatív Program : 79/325-422 Idő Tananyag, Tevékenység Fejlesztési képességek, készségek, célok 1. Modul: válogatások, válogatások kétfelé Taneszközök szétválogatása Logikai Megismerési

Részletesebben

Matematika 1-4. évfolyam

Matematika 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Matematika 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a matematika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet!

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 49. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és tanuló Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 26 + 33 25 + 33 12 + 35 12 + 31 62 + 15 63 + 14 43 26 53 26 35 13 35 15 62 18 72

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam Helyi tanterv Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia fejlesztése Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia Készségek Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-4. évfolyam

MATEMATIKA 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskola kezdő szakaszában a matematikai nevelés célja és feladata azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló

Részletesebben

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1.- 4. évfolyam

Matematika. 1.- 4. évfolyam Matematika 1.- 4. évfolyam Az intézmény matematika helyi tanterve az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve, a Mozaik Kiadó által ajánlott kerettanterv

Részletesebben

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok

Eszközök: logikai lapok, tangramkészlet, labirintus feladatlap, vonat-feladatlap, füzet, színes ceruzák, vizuális differencilás feladatlapok A tanítás helye: Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest 1155 Tóth István utca 100.) A tanítás ideje: 2017. március 29. A tanító tanár neve: Szilvásiné Turzó Ágnes

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben