MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. Tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk: - az alapvető matematikai képességek kialakításával, - a gondolkodás fejlesztésével, - a helyes tanulási szokások kiépítésével, - az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával, - a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével, - a pozitív attitűd alapozásával, - az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával. A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek keretében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos megfigyelésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és lejegyzésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására. A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelési - oktatási feladatok sorában a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk. Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének figyelembe vételével történik. A fejlesztés fontosabb területei: - összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség - emlékezet ( mozgásos, tárgyi, fogalmi) - válogató, osztályozó és rendszerező képesség - adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése - lényegkiemelő képesség - absztraháló és konkretizáló képesség - összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása - probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben gondolati úton - tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás - kreativitás - analógiák felismerése, követése - algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése - logikai gondolkodás elemi szinten - tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével, példák, ellenpéldák gyűjtésével, stb.), megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerűbb esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 - A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a továbbhaladás feltételének biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért kiemelten kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül: - kialakítjuk a természetes szám fogalmát a tízezres számkörben, a tízes számrendszerben, - kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási készségeket, - formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességet, - alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet, - valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet alapozzuk meg, - konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai modell kapcsolatáról. Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen. Alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban. A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására, másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel. A pozitív attitűd kialakításával további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai alapozó szakasz alapvető feladatának tekintjük. A fejlesztés célja az, hogy a 4. évfolyam befejezése után a tanulók, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathassák tanulmányaikat. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes legyen indokolni az eredményeket, használni tudja a megfelelő segédeszközöket. Fejlesztési követelmények Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása A matematikai szemlélet fejlesztése Az általános iskola első négy évfolyamán a matematikai fogalmak elsajátításának alapozása történik. Gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A számfogalom és műveletfogalom építése, a számolási készség fejlesztése az alapműveletek körében az életkornak megfelelő mélységben, fokozatosan bővülő számkörben folyik. A mennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások, összefüggések megfigyelése tárgyi tevékenység során történik. A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli kifejezőképességet fejleszthetjük. A tér- és síkgeometriai szemléletet a gyermekek konkrét tárgyi tevékenységével, a valóságot bemutató, a legkülönbözőbb technikákkal nyert anyagok, modellek segítségével alakítjuk. (Pl. fotók, videó, számítógép) A matematikai logika legegyszerűbb elemeinek (pl.: vagy, és, nem, biztos, lehet) használatával fejlesztjük az összefüggések belátásának és pontos megfogalmazásnak képességét. A matematika életkornak megfelelő elemi fogalmait (pl. több, kevesebb, mértékegységek) a mindennapi életben való előfordulásnak megfelelően használjuk. Folyamatosan fejlesztjük a modellalkotás képességét, a lényeges és lényegtelennek tűnő dolgok szétválasztását. Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségeire. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 A sokoldalú gondolkodásmód fejlesztése érdekében konkrét tevékenységgel, kísérletezéssel példákat gyűjtünk a biztos, a véletlen és a lehetséges esetekre. Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges megfogalmazását, modellezését (kirakás, eljátszás) alkalmazzuk. A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat. A beszédértésre épül, és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása. A mérés témakörének tanításakor kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési tevékenységben való jártasságnak gyakorlati megtapasztalásokon keresztül. Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazása, a konkrétból való kiindulás, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtése vezet el az általánosabb összefüggések megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek rögzítéséig. Az általánosítás az iskolai szakasz befejezéséhez közeledve bőséges tapasztalati alapozás után következhet. A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán keresztül történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a megadott vagy választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba rendezése, bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése, lejegyzése, grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. A matematikai problémák megoldását konkrét tevékenységen való értelmezéssel és ugyancsak a konkrét tárgyi tevékenységben való megoldáskereséssel, esetenként egy-egy feladat apró lépésekre bontásával, elemi algoritmusok alkalmazásával segítjük. A helyes tanulási szokások fejlesztése A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása az alapozó szakasz alapvető feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek fejlődését eredményezi, mely a tanulás más területén is hasznosítható. A kognitív képességek együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat hozzá: az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata, a megértett és megtanult fogalmak, eljárások eszközként való használata, megoldási tervek készítése, kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások helyességének ellenőrzése, indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás keresése, a megértés igénye, tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről, tankönyvek, feladatlapok önálló használata. A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik a pontos munkavégzés, a rendezett írásbeli munka és értelmes, rendezett szóbeli megfogalmazás. Az egyéni képességek szerinti fejlesztés A matematika tantárgy tanítása során fontos szerepe van az egyéni képességeknek, haladási, fejlődési ütemnek, ezért lényegesnek tartjuk, hogy ezeket figyelembe véve a differenciálás lehetőségével még hatékonyabb munkát végezzünk. Évfolyamonként a tanulókat egyéni képességeik szerint alkalmanként A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 differenciált órák keretében foglalkoztatjuk (fejlesztjük, felzárkóztatjuk), a még jobb teljesítmények elérésének érdekében. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 1. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: 185 Évi óraszám témakörönkénti megoszlása Témakör Évi óraszám Számtan, algebra 125 Sorozatok, függvények 35 Geometria, mérés 5 Valószínűség, statisztika 10 A témakörönkénti óraszám további részletezését azért nem tartjuk kivitelezhetőnek, mert a témakörök nem határolódnak el élesen egymástól. Az 1-4. osztályokig a matematika tanítását a folyamatos ismeretszerzés, ismétlés, gyakorlás, a témakörök egymásra épülése és egymásba fonódása jellemzi. Számtan, algebra FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Számfogalom a húszas számkörben A megfigyelőképesség fejlesztése Természetes számok 0-20-ig konkrét tevékenység útján A számfogalom építésének A szám- és műveletfogalom előkészítése: tárgyak, személyek, tapasztalati úton való alakítása a dolgok összehasonlítása, 20-as számkörben válogatása, rendezése, A darabszám, sorszám helyes csoportosítása, halmazok képzése használata közös tulajdonságok alapján A valóság és a matematika elemi Darabszám, sorszám kapcsolatainak felismerése. Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, számnevek sorolása növekvő és csökkenő sorrendben A természetes számok előállítása, a számok megjelenése sorszámként. Számok tulajdonságai: a számok jele; összeg- és különbségalakjaik A számok bontott alakja, számjegyek száma, páros, páratlan számok. A számok összeg- és különbség alakjainak előállítása kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról, rajzról. Számok kapcsolatai: Nagyságrend Számszomszéd Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, válogatás közös és eltérő tulajdonság alapján. Számfogalom a 20-as számkörben; biztos számlálás, viszonyítás Számok írása, olvasása. A számok kéttagú összeg- és különbségalakjainak felsorolása Páros és páratlan számok felismerése. A számok szomszédainak ismerete Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése egyszerű szabály alapján. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 FEJLESZTÉSI FELADATOK, A számok közötti összefüggések felismerése; a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és az ezt felidéző szöveg alapján. Szóbeli számolási eljárások készségszintű alkalmazása a 20- as számkörben. Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges megfogalmazásával. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Műveletek értelmezése, műveletvégzés A hozzáadás/összeadás és elvétel/kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal és szöveges feladattal Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Többtagú összeadások Két halmaz egyesítése: hozzátevéssel konkrét esetekben Egy halmaz felbontása: elvétellel konkrét esetekben Számok bontása két szám összegére Hiányos műveletek hiányzó számának pótlása. Képről művelet megfogalmazása, művelet megjelenítése képpel, kirakással Összefüggések felismerése a számok körében, relációk Állítások igazságtartalmának megítélése. Több megoldás keresése. Összefüggések szöveges feladatokban Tevékenységről, képről szöveges feladat alkotása. Szöveges feladat megjelenítése tárgyi tevékenységgel, rajzzal. Szövegről számfeladat alkotása. Számfeladatról szöveg alkotása. Műveletek értelmezése szöveg alapján. Matematikai szöveg alkotása adott számfeladatokhoz. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban Valamennyi kéttagú összeg és különbség ismerete húszas számkörben. Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal Egyszerű összefüggések megfogalmazása szóban és írásban, lejegyzése a relációs jelek alkalmazásával. Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel. Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, művelettel egyszerű válaszadás. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 Sorozatok, függvények FEJLESZTÉSI FELADATOK, Összefüggéseket felismerő és rendszerező képesség fejlesztése a változások, periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével A változások felismerése, értelmezése tárgyi tevékenységek alapján, kifejezése számokkal Számok, mennyiségek közötti elemi kapcsolatok megjelenítése, összefüggések megfogalmazása. Több szabály keresése megadott elemű sorozatokhoz. Geometria, mérés TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Sorozatok Tárgysorozatok képzése; mennyiségi tulajdonságok, választott tulajdonság szerinti periodikusság. Sorozatok folytatása megadott, választott, felismert szabály alapján Számsorozat-képzés növekvő, csökkenő sorrendben, leolvasás számegyenesről A változások megfigyelése, felismert szabályok követése, periodikus ismétlődések, ritmus értelmezése mozgással, hanggal, szóval, számmal. Függvények Egyszerű függvénykapcsolatban levő elemek (tárgyak, személyek, hangok, szavak, számok) összekeresése, párosítása Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok jelölése nyíllal Számok táblázatba rendezése. Egyszerű grafikonok, szabályjátékok (gépjátékok) Egyszerűbb összefüggések, szabályszerűségek felismerése(segítséggel). A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Egyszerű sorozat képzése kirakással, rajzzal Növekvő és csökkenő sorozatok felismerése, képzése adott egyszerű szabály alapján. Egyszerű függvénykapcsolathoz összetartozó elempárok keresése. A tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása érzékszervi megfigyelések segítségével; kifejezése megmutatással, szóban; ilyen tartalmú közlések megértése, követése Testek, alakzatok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, azonosságok és különbözőségek kifejezése megmutatással, válogatással, sorba rendezéssel, Geometria Síkidomok előállítása tevékenységgel Síkbeli alakzatok szétválogatása tulajdonságok alapján Alakzatok néhány megfigyelt tulajdonsága Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel. Tájékozódás, helymeghatározás; irányok, irányváltoztatások. Síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt geometriai tulajdonság alapján. Helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával (pl.: alatt, fölött, mellett,között). A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 szavakkal. A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Az összehasonlító, megkülönböztető képesség alakítása mennyiségek tevékenységgel történő rendezése útján. Valószínűség, statisztika Geometriai tulajdonságok felismerése, viszonyítások, összehasonlítások. Mérés Összehasonlítások, összemérések a gyakorlatban (pl.: magasabb, rövidebb) Mérési eljárások: kirakás, egyensúlyozás Mérőeszközök Mérés alkalmilag választott egységekkel. Az idő: hét, nap, óra. Összehasonlítás, mérés gyakorlati tevékenységgel, az eredmény megfogalmazása a tanult kifejezésekkel. A hét, nap, óra időtartamok helyes alkalmazása. FEJLESZTÉSI FELADATOK, A matematikai tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése matematikai játékok segítségével A megfigyelő és rendszerező képesség fejlesztése valószínűségi játékokkal. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Események, ismétlődések játékos tevékenység során "Biztos", "lehetséges, de nem biztos", "lehetetlen" érzékelése találgatással, próbálgatással Adatok gyűjtése, ábrázolás oszlopdiagram építésével (tárgyi tevékenység formájában) Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok összevetése sejtésekkel, megállapítások. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A tantervhez alkalmazható tankönyvek - Kurucz Istvánné: Az én matematikám 1. o. (AP ) - Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyűjtemény (AP ) - Hajdú Sándor Novák Lászlóné Schrelein Márta: Matematika tankönyv I. II.. (MK 005 CA0130, MK 006 CA0131) - Kurucz Istvánné : Okoskodó 1. osztály ( AP ) - Ligetfalvi Mihályné: Kisszámoló (NT 80183) - Ligetfalvi Mihályné: Szöveges kisszámoló (NT 80251) - Ardai Éva: Számolós színező (NT 80189) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 2. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: 148 Évi óraszám témakörönkénti megoszlása Témakör Évi óraszám Számtan, algebra 114 Sorozatok, függvények 7 Geometria, mérés 5 Mérés 5 Valószínűség, statisztika 7 A témakörönkénti óraszám további részletezését azért nem tartjuk kivitelezhetőnek, mert a témakörök nem határolódnak el élesen egymástól. Az 1-4. osztályokig a matematika tanítását a folyamatos ismeretszerzés, ismétlés, gyakorlás, a témakörök egymásra épülése és egymásba fonódása jellemzi. Számtan, algebra FEJLESZTÉSI FELADATOK, Tulajdonságok felismerése, elemek szétválogatása adott szempont szerint Analógiás gondolkodás A megfigyelések kifejezése rajzban, szóban, írásban. Összefüggések felismerése Viszonyítási képesség fejlesztése. Eligazodás a tízes számrendszerben Absztrakció a számfogalom kiépítéséhez. Algoritmusok követése az egyesekkel és tízesekkel végzett műveletek körében Kreativitás fejlesztése. Önállóságra való törekvés. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Számfogalom a százas számkörben Elemek szétválogatása saját és megadott szempont szerint A természetes szám fogalma a százas számkörben A szám mint halmazok tulajdonsága. Halmazok összehasonlítása: számlálás. Megállapítások: mennyivel több, mennyivel kevesebb elemet tartalmaz, hányszor annyit Meg- és leszámolás kettesével, hármasával, négyesével, ötösével, tízesével A szám mint mérőszám. Számok írása, olvasása 100-ig Római számok írása, olvasása az I, V, X jelek segítségével Számok bontása tízesek és egyesek összegére Algoritmusok megfigyelése és követése a tízes számrendszerben Számok nagysága, számszomszédok. Számok helye a számegyenesen. Számok közelítő helye a többféle beosztású számegyenesen. Számok tulajdonságai: páros, páratlan, 5-tel, 10-zel, 3-mal oszthatóság. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Halmazok összehasonlítása, meg- és leszámlálás Viszonyítások: nagyobb, több, hányszor akkora megfogalmazása Darabszám, mérőszám helyes használata Biztos számfogalom 100-ig. A számok írása, olvasása 100-ig. Az egyes, tízes fogalmának ismerete Tájékozottság a tízes számrendszerben. Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 FEJLESZTÉSI FELADATOK, A tevékenység megfogalmazása Az összeadás és a szorzás kapcsolatának megértése Értelmezés rajzról, jelekről Összefüggések felismerése Emlékezetfejlesztés Analógiás gondolkodás Szóbeli számolási képesség fejlesztése Kételkedés, ellenőrzés, igazolás,bizonyítás. Indoklások megfogalmazása Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről Megfigyelések a szorzó- és bennfoglaló tábla esetei körében. Algoritmusok segítségével történő számolás. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI A TOVÁBBHALADÁS MÓDSZEREK ALAPOZÁSA FELTÉTELEI Számok kapcsolatai: számok A számok néhány nagyságának vizsgálata (viszonyítás tulajdonságának ismerete: adott egy számhoz, egymáshoz, rendezés, szám jellemzése a megismert számszomszédok) tulajdonságokkal A számok közötti kapcsolatok felismerése. Műveletek értelmezése, műveletvégzés Műveletfogalom építése tevékenységgel: kirakások, darabszám, mérőszám megállapítása Összeadás, kivonás értelmezésének kiterjesztése a százas számkörre Szorzás bevezetése az egyenlő tagok összeadásával, számlálás kettesével, ötösével, tízesével Szorzás, osztás, bennfoglalás értelmezése a százas számkörben. Részekre osztás, bennfoglalás kirakással, jelölés bevezetése (részekre osztás 15/5, bennfoglalás 15 : 3) Maradékos osztás kirakással, maradék jelölése. Műveleti tulajdonságok Összeadás: a tagok felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összefüggés a tagok növelése, csökkenése és az eredmény változása között. Szorzás: a tényezők felcserélhetősége. Műveletek sorrendje A tényezők felcserélhetőségének értelmezése, leolvasása tárgyi tevékenységről Az összeadás, kivonás kapcsolatai: pótlás, hiányos kivonás, összeg, különbség elvétele, a zárójel használatának bevezetése Szorzás és osztás kapcsolata Összeg és különbség szorzása, zárójel használata Három- és többtagú összegek kiszámítása Kéttényezős szorzatok kiszámítása a kisegyszeregyen kívüli esetekben is. Összefüggések, kapcsolatok Alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, maradékos osztás) értelmezése kirakással Műveletek megoldása szóban A kisegyszeregy biztonságos ismerete A számok közötti kapcsolatok műveletekkel történő megjelenítése. Tagok felcserélhetőségének ismerete Fordított műveletek alkalmazása. A műveletek közötti kapcsolatok felismerése A kapcsolatok kifejezése szóban. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 FEJLESZTÉSI FELADATOK, Megfigyelés Önállóság a mennyiségek közötti kapcsolatok felismerésében Tevékenységek kifejezése szóban Igaz hamis állítások megfogalmazása, az igazság megítélése. Problémamegoldó képesség, kreativitás Egyszerű szöveges feladatok ábrázolása, megoldása A szöveges feladatok megoldási lépéseinek kialakítása és alkalmazása. Sorozatok, függvények Összefüggések, szabályosságok felismerése Szabályok megfogalmazása a sorozat elemei közti különbségek megállapításával Periodikusság megfigyelése A valóság és a matematika kölcsönös kapcsolatának bejárása Kreatív gondolkodás Többféle szabály keresése adott elemű sorozatokhoz pontosság. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Megfigyelt mennyiségek, alakzatok jellemzése állításokkal Nyitott mondat kiegészítése, igazsághalmazának keresése kis véges alaphalmazon, egyszerűbb esetekben megoldása Nyitott mondatok két vagy több változóval. Összefüggések, kapcsolatok megállapítása rajzról, lejegyzés számokkal. Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz szerepe a nyitott mondat megoldásában. Nyitott mondatokat igazzá, hamissá tevő elemek keresése Nyitott mondat felírása ábra alapján. Egyenes és fordított szövegezésű egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása Képről szöveges feladat megfogalmazása Nyitott mondatról, műveletről szöveg készítése A szöveges feladatok megjelenítése, értelmezése, leírása számokkal. Becslés, megoldás, válaszadás szóban és írásban A megoldás lépéseinek visszaidézése,rendszeres használata. Tárgy-, rajz- és jelsorozatok kiegészítése, folytatása adott vagy felismert összefüggés szerint Sorozatok készítése önállóan választott szempont alapján Egyenletesen növekvő vagy csökkenő sorozatok. Szabályok felismertetése, követése. A kapcsolatok szavakkal való kifejezése A kapcsolatok kifejezése különbségsorozattal, hányados sorozattal. Sorozat elemeinek megfigyelése, megállapítások (növekedés, csökkenés, A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról Állítások igazságának megítélése Nyitott mondat kiegészítése igazzá tevése Nyitott mondat készítése ábráról Szöveges feladatok értelmezése, megoldása: Lejegyzés (ábrázolás) Műveletek kijelölése Számolás Ellenőrzés Válasz megfogalmazása Adott szabályú sorozat folytatása Sorozatok képzése. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 periodikusság) Sorozat szabályának megfogalmazása szóban Egyszerű tapasztalati függvények Összefüggések keresése az adatok között Számpárok, számhármasok közötti kapcsolatok megállapítása Gépjátékok összetartozó elem párok táblázatba rendezése, összefüggések lejegyzése Függvénytáblázat kiegészítése, készítése, leolvasása. Geometria, mérés Megfigyelés Tulajdonságok felismerése Összehasonlítás Formafelismerés, azonosítás megkülönböztetés Tudatos eszközhasználat Pontosság Síkbeli tájékozódás Tulajdonságok megnevezése A megfigyelések megfogalmazása, kifejezése válogatással. Mérés Megfelelő pontosság elérése, a pontatlanság kifejezése Helyes eszközhasználat Összefüggések felismerésének képessége. Síkidomok, transzformációk Síkidomok másolása, előállítása egykét feltétel szerint: kirakás, befedés, másolás átlátszó papírral Vonalzó, sablon használata. Tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról, a megfigyelések megfogalmazása Sokszögek néhány tulajdonsága Téglalap, négyzet előállítása Kerület mérése tevékenységgel. Mérhető tulajdonságok, mérés Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő összehasonlító mérése Mérés alkalmilag választott és szabványegységekkel (m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc, nap, hét, hónap, év) Gyakorlati mérések az egység többszöröseivel. Síkidomok létrehozása másolással, megadott egyszerű feltétel szerint Csoportosítás, válogatás tulajdonságok szerint. Gyakorlati mérések a tanult egységekkel A tanult mértékegységek ismerete, használata alapszinten, átváltások nélkül. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 Valószínűség, statisztika A valószínűségi szemlélet alapozása A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Ábrázolási képesség Az adatok lejegyzésének technikái Kombinatorikus képességek fejlesztése, tapasztalatok megfogalmazása, összegzés Adatok gyűjtése (megfigyelt történésekről, mért vagy számlált adatok; árjegyzék készítése) Adatok ábrázolása táblázat segítségével, és az adatok leolvasása, értelmezése A biztos, nem biztos, valószínű, lehetséges fogalmak alapozása tevékenységgel Játékok, próbálgatások a fogalmak tisztázására Példák gyűjtése a véletlen, a lehetséges előfordulására Adatokról megállapítások leolvasása Az elképzelés és a valóság összevetése a gyakorlatban. A tantervhez alkalmazható tankönyvek - Flór Lászlóné : Az én matematikám 2. osztály ( AP ) - Kurucz Istvánné : Az én matematikám feladatgyűjtemény 2. osztály ( AP ) - Kurucz Istvánné : Okoskodó 2. osztály ( AP ) - Hajdú Sándor Novák Lászlóné Scherlein Márta: Matematika 2. tankönyv I II. kötet (MK 015-CA 0230, Mk 016-CA0231) - Ligetfalvi Mihályné Gombos Irén Berkes Klára: Szöveges ki(s)számoló (NT 80252) Ki(s)számoló feladatok (NT 80184) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 3. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: 148 Évi óraszám témakörönkénti megoszlása Témakör Évi óraszám Számtan, algebra 95 Sorozatok, függvények 15 Geometria, mérés 20 Valószínűség, statisztika 8 Számtan, algebra FEJLESZTÉSI FELADATOK, Számfogalom bővítése Elemek szétválogatása, osztályozása, rendezése A mindegyik, van olyan, egyik sem, nem mind kifejezések használata konkrét tevékenységek kíséretében A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak továbbépítése. A műveleti eljárások kiterjesztése az írásbeli műveletek körére Becslés és kerekítés értelmezése és gyakorlati TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Számfogalom 1000-es számkörben Számok helye, közelítő helye a számegyenesen, nagysága, számszomszédai Számok tulajdonságai: oszthatóság 2- vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, stb Számok képzése, számjegyek helyi és alaki értéke Római számok leolvasása, írása I, V, X, L, D, C jelekkel Számok kapcsolatai: osztója, többszöröse Számok összeg-, különbség-, szorzat-, hányados- és összetett alakjai A negatív számok és a törtszámok fogalmának előkészítése tárgyi tevékenységgel. Műveletek értelmezése, műveletvégzés Műveletek értelmezése tevékenységgel, rajzzal, ábrákkal. Összeg, különbség, szorzat, hányados becslése, a közelítő érték fogalmának bevezetése. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Biztos számfogalom 1000-es számkörben. Számok írása, olvasása 1000-ig Számok nagyságrendjének és helyiértékének biztos ismerete Számok képzése, helyiérték szerinti bontása. Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése tevékenységgel. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 FEJLESZTÉSI FELADATOK, alkalmazása Az elsajátított számolási készségek analógiájára építve, szóbeli műveletek végzése a magasabb számkörökben. Elvonatkoztatás, gondolkodás fejlesztése többféle megoldás keresésével. A logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és hamis állítások megítélésével Megoldási algoritmusok megismerése, alkotása, alkalmazása A kreativitás fejlesztése többféle megoldás keresésével Szövegek megjelenítése tevékenységgel, ábrázolással A becslés folyamatának kialakítása, fejlesztése. Matematikai szövegértő és szóbeli kifejező készség fejlesztése. Sorozatok, függvények A döntési képességek formálása. Néhány elemével elkezdett sorozathoz többféle szabály alkotása. A kapcsolatokat kifejező tevékenységek, ábrák megismerése. A becslő-, felismerő- és alkotóképesség fejlesztése problémafelvetésekkel. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége, csoportosíthatósága, összeg, különbség, szorzat, hányados változásai Műveleti sorrend Műveletek közötti kapcsolatok: összeadás és kivonás, szorzás és osztás. Számolási eljárások szóban: összeadás, kivonás, szorzás-osztás tízzel, százzal. Írásbeli összeadás és kivonás, osztás, szorzás egyjegyűvel. Összefüggések, kapcsolatok Nyitott mondatok lejegyzése, megoldása. Igaz-hamis állítások. Szöveges feladatok értelmezése, megoldása modell segítségével Szöveges feladatról nyitott mondat készítése, többféle megoldási mód keresése Matematikai modell (sorozatok, táblázatok, rajzok) használata a szöveges feladatok megoldásához. Sorozat szabályának felismerése, megfogalmazás szavakkal, adott szabályú sorozat folytatása. Adatok táblázatba rendezése Hozzárendelések, leképezések, megkezdett párosítások folytatása. Egyszerű szabályjátékok. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Az alapműveletek biztos alkalmazása szóban és írásban. Egyszerű nyitott mondat megoldása. Szöveges feladatok értelmezése, adatainak lejegyzése, megoldási terv készítése tanítói segítséggel Szöveges feladat megoldása közvetlenül az értelmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és matematikai modellel, tanítói segítséggel A számítások helyességének ellenőrzése és az eredmény értelmezése, önellenőrzés. Sorozat szabályának felismerése, megfogalmazás szavakkal, adott szabályú sorozat folytatása. Kapcsolatok keresése táblázatok adatai között. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

16 Geometria, mérés Kreatív gondolkodás fejlesztése Térlátás fejlesztése az alakzatok különféle előállításával Megfigyelés, tulajdonságok számbavétele. Tapasztalatgyűjtés Mennyiségi jellemzők felismerése, a különbségek észrevétele A terület, szög fogalmának alapozása konkrét tevékenységgel, tapasztalatgyűjtéssel. A pontosság igényének fejlesztése. A matematika és a valóság kapcsolatának építése. Valószínűség, statisztika Testek, síkidomok, transzformációk Testek építése szabadon és adott feltételek szerint Testek másolása modellről Élek, csúcsok, lapok fogalma, vizsgálata. Síkidomok előállítása szabadon, vagy egy-két feltétel megkötésével Kirakás, papírhajtogatás, nyírás, vonalzó és körző használata Tengelyesen tükrös alakzatok előállítása tevékenységgel: kirakás, nyírás, hajtogatás. Tájékozódás vonalon, síkban, térben. A téglalap és négyzet tulajdonságai: oldalak, csúcsok száma, mérete; összehasonlítás. Transzformációk, nagyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás. Mérhető tulajdonságok, mérés Mérések alkalmi egységekkel. Kerületmérés körülkerítéssel, területmérés lefedéssel Mérés szabvány egységekkel: km, m, dm, cm, mm, hl, l, dl, cl, ml, t, kg, dkg, g. Az idő mérése. Egység, mennyiség és mérőszám kapcsolata. Át- és beváltások konkrétan végrehajtott mérések esetében. A mértékegységek használata szöveges és számfeladatokban. Megfigyelés alapján összehasonlítások végzése tárgyakról, alakzatokról. Kapcsolatok keresése különböző mennyiségek között. Testek építése. Élek, csúcsok, lapok felismerése, számbavétele. Síkidomok előállítása tevékenységgel. Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása modell segítségével. Mérés alkalmi és szabvány egységekkel A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a mértékegység és mérőszám kapcsolatának megállapítása. Az idő mértékegységei. Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolódva A tanult mértékegységek gyakorlati alkalmazása. A matematika és a valóság kapcsolatának folyamatos figyelemmel kísérése. Kifejezőképesség fejlesztése a sejtések megfogalmazásával. Logikus gondolkodás fejlesztése. Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzítése, rendezése, ábrázolása, elemzése. A lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton való értelmezése. A biztos és a véletlen megkülönböztetése. A biztos és a véletlen megkülönbözetése konkrét tapasztalatszerzés útján. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 16

17 A tantervhez alkalmazható tankönyvek - Hajdú Sándor Novák Lászlóné Scherlein Márta: Matematika 3. tankönyv (MK 026-CA 0331/I, MK 027-CA 0331/II.) - Balassa Lászlóné Csekné Szabó Katalin Szilas Ádámné: Harmadik matematika könyvem I. kötet (AP ) - Balassa Lászlóné Csekné Szabó Katalin Szilas Ádámné: Harmadik matematika könyvem II. kötet (AP ) - Fülöp Mária : Szöveges matematika feladatok 3. osztály ( AP ) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 17

18 4. ÉVFOLYAM ÉVI ÓRASZÁM: 148 Évi óraszám témakörönkénti megoszlása Számtan, algebra Témakör Évi óraszám Számtan, algebra 80 Sorozatok, függvények 13 Geometria, mérés 40 Valószínűség, statisztika 10 FEJLESZTÉSI FELADATOK, Matematikai ismeretek bővítése: számfogalom bővítése ig, kapcsolatok keresése változó mennyiségek között. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Számfogalom es számkörben Számok írása, olvasása ig. Római számírás Számok bontása, képzése a számjegyek alaki-, helyi-, valódi értékének értelmezése. A számok nagysága, kerekített értékek, számegyenes használata, a számrendszerekkel való ismerkedés. A számok tulajdonságai, kapcsolatai, szomszédai, tízzel, százzal, ezerrel több-kevesebb. Törtszámok előállítása tárgyi tevékenységgel; értelmezése különféle mennyiségek mérőszámaként A negatív szám fogalmának előkészítése. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Biztos számfogalom tízezres számkörben Számok helyi érték szerinti írása, olvasása Számok képzése, bontása. Számok nagyságának és a számjegyek helyi és alaki, valódi értékének ismerete. A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása. A szóbeli műveletek végzésében való jártasság. A műveletfogalom kiterjesztése az írásbeli műveletek körére Műveletek értelmezése, műveletvégzés A műveletek értelmezése Szóbeli és írásbeli műveletek tevékenységgel, ábrával és értelmezése és megoldása. szöveggel. Becslés, közelítő érték A becslés ellenőrzés eszközként megkeresése. való alkalmazása. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 18

19 FEJLESZTÉSI FELADATOK, A becslés és kerekítés önálló alkalmazása Szóbeli műveletvégzés a tanult számolási eljárásokkal Írásbeli műveletek alkalmazás szintű felhasználása. Analogikus gondolkodás fejlesztése. A problémamegoldó gondolkodásban való gyakorlottság és eredményesség fokozása: önállóság növelése a feladatok szövegének értelmezésében Algoritmusok kialakítása és alkalmazása szöveges feladatoknál. Logikai gondolkodás fejlesztése, kreativitás. TANANYAG ÉS A GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK ALAPOZÁSA Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a tízezres számkörre. A műveletek közötti kapcsolat tudatosítása Összeadás, kivonás, szorzás, osztás fejben kerek számok esetében (tízzel, százzal, ezerrel). Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű számokkal. Írásbeli szorzás kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel. A zárójel használata, műveleti sorrend ismerete. Összefüggések, kapcsolatok A nyitott mondatok lejegyzése, megoldási lehetőségei. Próbálgatás (közelítő módszer) alkalmazása a megoldás keresésére Állítások tagadása, a nyitott mondat kiegészítése. A számjelek, műveleti, relációs jelek értelmezése, használata. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. Írásbeli összeadás, kivonás négyjegyű számokkal Írásbeli szorzás kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel A zárójel használata, műveleti sorrend alkalmazása. Szöveges feladathoz tartozó számfeladat alkotása, szöveges feladat megoldása önállóan. Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott szempont szerint Nyitott mondatok megoldása. Matematikai szövegértés fejlesztése. Kerekített értékekkel végzett becslés. Az ellenőrzés többféle módjának ismerete. Megoldási terv készítése feladatokhoz, írásbeli válaszadás szöveges feladathoz. Szöveges feladatok értelmezése, az adatok ábrázolása. Többféle megoldási mód keresése. Szöveges feladatok tevékenységhez, rajzhoz kapcsolódva Szöveges feladatok megoldása: Értelmezés, adatok kigyűjtése, rendszerezése. Összefüggések felismerése, a probléma megoldása válasz megfogalmazása. Egyszerű és összetett szöveges feladatok megoldása Megoldási algoritmusok alkalmazása. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 19

20 Sorozatok, függvények A gondolkodási műveletek körének bővítése. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés: különbözőségek, azonosságok tudatosítása, megállapítása, jelölés. Lényegkiemelő képesség fejlesztése, ok-okozati összefüggések észrevétele és megfogalmazása. Az általánosításra való törekvés Rövid, tömör kifejezőképesség kialakítása. Absztrakciós képesség alapozása. Geometria, mérés Megkezdett sorozatok folytatása adott szabály szerint Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között Sorozatok képzési szabályának keresése, kifejezése szavakkal, leírása. Hozzárendelések, leképezések Szám számfüggvények sokféle formában Grafikonok ábrázolása, olvasása. Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása A szabály megfogalmazása egyszerű formában Összetartozó elemek táblázatba rendezése Összefüggés felismerése a táblázat elemei között. Konstrukciós képesség alakítása Sík- és térgeometriai tapasztalatok szerzése Az alakzat egészének és részeinek érzékelése. Síkidomok, testek, transzformációk Testek építése adott feltételek szerint testekből, lapokból. Testháló kiterítése, tervezése, összeállítása: téglatest, kocka. Síkidomok előállítása adott feltételekkel. Az egybevágóság és a hasonlóság fogalmának formálása tapasztalatszerzés útján; síkidomok másolása, eltolás, tengelyes tükrözés, elforgatás Térbeli és síkbeli tükörképek előállítása, tükrözés párhuzamos és nem párhuzamos tengelyekre Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok építése síkban, térben A kocka és a téglatest geometriai tulajdonságainak felismerése, az alakzatok kiválasztása a felismert tulajdonság alapján Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések segítségével. Ismeretek jártassággá alakítása. Mérhető tulajdonságok, mérés A hosszúság, űrtartalom, tömeg és idő mérése alkalmi és szabvány egységekkel A mennyiségek szabvány mértékegységeinek használata szám- és szöveges feladatokban Váltások különféle mértékrendszerekben. A terület mérése lefedéssel, a terület kiszámítása a területegységek összeszámolásával. Mérés szabvány egységekkel Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve ilyenek felidézése nyomán. Számítások a kerület és terület megállapítására a négyzet és a téglalap esetében. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 20

21 Valószínűség, statisztika Tapasztalatok szerzésével későbbi fogalomalkotás előkészítése (a biztos, a lehetséges és a lehetetlen események, törtszámok) A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése A gyakoriság, valószínű, kevésbé valószínű értelmezése konkrét példákon. Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása grafikonon Táblázatok, grafikonok készítése, leolvasása, értelmezése Az átlag számítás fogalmának bevezetése, használata. Valószínűségi játékok. A véletlen események gyakoriságának megállapítása kísérletek végzésével, ábrázolása diagramon. Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és a lehetetlen fogalmának használatával. A tantervhez alkalmazható tankönyvek - Hajdú Sándor Novák Lászlóné Schrelein Márta: Matematika 4. I II. kötet (MK 038- CA 0431/I., MK 037-CA 0431/II.) - Balassa Lászlóné Csekné Szabó Katalin Szilas Ádámné: Negyedik matematika tankönyvem I. kötet (AP ) - Balassa Lászlóné Csekné Szabó Katalin Szilas Ádámné: Negyedik matematika tankönyvem II. kötet (AP ) - Fülöp Mária : Szöveges matematika feladatok 4. osztály ( AP ) - Ligetfalvi Mihályné: Ki(s)számoló feladatok 4. oszt. (NT 80186) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 21

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Matematika Célok és feladatok

Matematika Célok és feladatok Matematika Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1. oldal MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Célok és feladatok Az általános iskola kezdő szakaszában a matematikai nevelés célja és feladata azon képességek fejlesztése, melyek segítségével

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

MATEMATIKA 1-4. évfolyam

MATEMATIKA 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az általános iskola kezdő szakaszában a matematikai nevelés célja és feladata azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Matematika 3 4. évfolyam

Matematika 3 4. évfolyam Matematika 3 4. évfolyam Célok és feladatok Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezése, megállapítások, egyszerű következtetések, kiterjesztés,

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam)

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam) MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) 1 BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam Helyi tanterv Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Matematika évfolyam 2030 Érd, Fácán köz 1. Helyi tanterv HELYI TANTERV

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Matematika évfolyam 2030 Érd, Fácán köz 1. Helyi tanterv HELYI TANTERV Sportiskolai Általános Iskola 1 Matematika 1.-4. évfolyam 2030 Érd, Fácán köz 1. Helyi tanterv 2013. Források: HELYI TANTERV MATEMATIKA 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

Matematika. Célok és feladatok

Matematika. Célok és feladatok Matematika Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

- Az általános iskola végén kevesebbet tudnak, mint évvel ezelőtt a diákok. - Növekszik a gyengén teljesítők aránya. - Csökken a kiemelkedő

- Az általános iskola végén kevesebbet tudnak, mint évvel ezelőtt a diákok. - Növekszik a gyengén teljesítők aránya. - Csökken a kiemelkedő Pedagógus Tanuló eredménytelenség sikertelenség időhiány elégedetlenség eredménytelenség motiválatlanság lemaradás szorongás - Az általános iskola végén kevesebbet tudnak, mint 10 15 évvel ezelőtt a diákok.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. A kerettantervhez képest emelt (5-5 4,5-4) óraszámokkal Célok és feladatok

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4.

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1.- 4. évfolyam

Matematika. 1.- 4. évfolyam Matematika 1.- 4. évfolyam Az intézmény matematika helyi tanterve az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve, a Mozaik Kiadó által ajánlott kerettanterv

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről,

Részletesebben

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MATEMATIKA. 1-4.

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MATEMATIKA. 1-4. Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201694 6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62)510-905 HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam Normál tanterv 2017. Készítette: A Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

Matematika 1-4. évfolyam

Matematika 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Matematika 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a matematika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

MATEMATIKA* 1 4. Célok és feladatok. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal

MATEMATIKA* 1 4. Célok és feladatok. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal MATEMATIKA* 1 4. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról,

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 MATEMATIKA Bevezető és kezdő szakasz... 5 Célok és feladatok... 6 Az értékelés elvei és eszközei... 8 A tankönyvválasztás szempontjai...

Részletesebben

A matematika tanításának céljai

A matematika tanításának céljai MATEMATIKA TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A MATEMATIKA TANÍTÁSÁNAK CÉLJAI... 1 A TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZVÁLASZTÁS SPECIÁLIS SZEMPONTJAI... 4 1-2. ÉVFOLYAM... 4 1. évfolyam... 4 2. évfolyam...

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben