AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)"

Átírás

1 AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés a tanév elején tájékozódás az óvodai ismeretekrôl A megfigyelôképesség fejlesztése konkrét tevékenység útján A szám- és mûveletfogalom tapasztalati úton való alakítása a 20-as számkörben A darabszám, mérôszám, sorszám helyes használata A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése Természetes számok 0-tól 20-ig Darabszám, mérôszám, sorszám Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, számnevek sorolása növekvô és csökkenô sorrendben A természetes számok elôállítása mennyiségek mérôszámaként, a számok megjelenése sorszámként Római számok I-tôl XX-ig Számok jele a számok bontott alakja, helyi és valódi érték szerinti bontás számjegyek száma páros, páratlan számok számszomszédok Helyi és valódi érték szerinti bontás A számok összeg- és különbségalakjainak elôállítása kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról, rajzról A számfogalom építésének elôkészítése: tárgyak, személyek összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. Tárgyak hosszúságának, szélességének, tömegének, edények ûrtartalmának összehasonlítása, összemérése Halmazok összehasonlítása elemszám szerint A számképzés algoritmusa Számok tulajdonságai: összeg- és különbségalakjaik a számok bontott alakja, összehasonlításuk Közös és eltérô tulajdonságok felismerése Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhetô tulajdonságainak felismerése, válogatás közös és eltérô tulajdonság alapján. Számfogalom a 20-as számkörben; biztos számlálás, mérés Számok írása, olvasása A számok kéttagú összeg- és különbségalakjainak felsorolása Páros és páratlan számok felismerése

2 tevékenységek A számok közötti összefüggések felismerése; a mûveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és az ezt felidézô szöveg alapján Kitekintés 100-ig 2. Mûveletek értelmezése, mûveletvégzés (30) Az összeadás tagjainak felcserélhetôsége Többtagú összeadások Az összeadás tagjainak csoportosítása Bûvös négyzet Két halmaz egyesítése Hozzátevéssel konkrét esetekben Halmaz elemszámának növelése Egy halmaz felbontása: elvétellel konkrét esetekben Kivonás a különbség szemléltetésére Számok bontása két szám összegére Hiányos mûveletek hiányzó számának pótlása Képrôl mûvelet megfogalmazása, mûvelet megjelenítése képpel, kirakással. Több, kevesebb, ugyanannyi, sok, kevés, néhány fogalmának használata Fele, kétszerese Szorzás, osztás elôkészítése Gondolkodási módszerek alapozása Számok kapcsolatai: nagyságrend számszomszéd Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen A hozzáadás/összeadás és elvétel/kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal és szöveges feladattal Halmaz elemeinek szétválogatása Hiányos mûvelet ellenôrzése Összefüggések a számok körében, relációk Állítások igazságtartalmának megítélése. Összehasonlítások választott szempontok szerint Több megoldás keresése A továbbhaladás feltételei A számok szomszédainak ismerete Növekvô és csökkenô számsorozatok képzése adott szabály alapján Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban Valamennyi kéttagú összeg- és különbségalak ismerete húszas számkörben Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal. Egyszerû összefüggések megfogalmazása szóban és írásban, lejegyzése a relációs jelek alkalmazásával. 17

3 tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei Összefüggések szöveges feladatokban (26) Lényegkiemelô és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges megfogalmazásával Tevékenységrôl, képrôl szöveges feladat alkotása Szöveges feladat megjelenítése tárgyi tevékenységgel, rajzzal Szövegrôl számfeladat alkotása Számfeladatról szöveg alkotása Matematikai szöveg alkotása adott számfeladathoz Mûveletek értelmezése szöveg alapján Egyszerû szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK (22 óra) 1. Sorozatok (14) Összefüggéseket felismerô és rendezô képesség fejlesztése a változások, periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével A változások felismerése, értelmezése tárgyi tevékenységek alapján, kifejezése számokkal Számok, mennyiségek közötti elemi kapcsolatok megjelenítése, összefüggések megfogalmazása Tárgysorozat képzése Sorozatok folytatása megadott, választott szabály alapján Számsorozatok képzése növekvô, csökkenô sorrendben, leolvasás számegyenesrôl Mennyiségi tulajdonságok választott tulajdonság szerinti periodikusság A változások megfigyelése, felismert szabályok követése, periodikus ismétlôdések, ritmus értelmezése mozgással, hanggal, szóval, számmal Egyszerû sorozat képzése kirakással, rajzzal Növekvô és csökkenô sorozatok felismerése, képzése adott szabály alapján

4 tevékenységek 2. Függvények (8) Több szabály keresése megadott elemû sorozatokhoz GEOMETRIA, MÉRÉS (23 óra) 1. Geometria (10) A tér- és síkbeli tájékozódó képesség alapozása érzékszervi megfigyelések segítségével Kifejezése megmutatással, szóban. Ilyen tartalmú közlések megértése, követése Testek, alakzatok érzékelhetô tulajdonságainak felismerése, azonosságok és különbözôségek kifejezése megmutatással, válogatással, sorba rendezéssel, szavakkal Egyszerû függvénykapcsolatban levô elemek (tárgyak, személyek, hangok, szavak, számok) összekeresése, párosítása Számok táblázatba rendezése, grafikonok, szabályjátékok (gépjátékok) Egyszerû függvényre vezetô szöveges feladatok Testek építése modell alapján Síkidomok elôállítása tevékenységgel. Alakzatok néhány megfigyelt tulajdonsága. Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel Alakzatok felismerése, bizonyítása színezéssel Tájékozódás, helymeghatározás, irányok, irányváltoztatások Egyszerû geometriai formák megnevezése, hasonló formák felismerése (négyzet, kör, háromszög) Tapasztalatszerzés a logikai lapok segítségével Gondolkodási módszerek alapozása Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok jelölése nyíllal Egyszerûbb összefüggések, szabályszerûségek felismerése Szabályjáték szabályának felírása többféleképpen Sík- és térbeli alakzatok szétválogatása tulajdonságok alapján Viszonyítások: elôtte, mögötte, fölötte, alatta, jobbra, balra stb. kifejezések értelmezése Geometriai tulajdonságok felismerése, viszonyítások, összehasonlítások A továbbhaladás feltételei Egyszerû függvénykapcsolathoz összetartozó elempárok keresése Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt geometriai tulajdonság alapján Helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával (pl. alatt, fölött, mellett) Kör, négyszög, háromszög megkülönböztetése 19

5 tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei Mérés (13) A becslés és mérés képességének fejlesztése, gyakorlati tapasztalatszerzés alapján Az összehasonlító, megkülönböztetô képesség alakítása mennyiségek tevékenységgel történô rendezése útján Mérési eljárások: kirakás, egyensúlyozás Mérôeszközök Mérés alkalmilag választott mérôeszközökkel Különbözô mennyiségek mérése azonos mértékegységgel Azonos mennyiségek mérése különbözô mértékegységekkel Mértékegységek: méter, deciméter kilogramm, liter, deciliter Összehasonlítások, összemérések a gyakorlatban (pl. magasabb, alacsonyabb, hosszabb, rövidebb ) Összehasonlítás, mérés gyakorlati tevékenységgel, az eredmény megfogalmazása a tanult kifejezésekkel Az idô: hét, nap, óra, fél óra, év, évszak, hónap, hét Idôpont és idôtartam tapasztalati úton történô megkülönböztetése Mérési tapasztalok megfogalmazása Különbözô mennyiségek becslése mérés elôtt Gyakorlás, rendszerezés: hosszúság, tömeg, ûrtartalom megkülönböztetése Összehasonlító mérések szabvány mértékegységekkel Mennyiségek összehasonlítása becslés, mérés alapján Kapcsolatok felismerése mennyiségek, mértékegységek és mérôszámok között Ugyanakkora egységbôl a nagyobb mennyiség méréséhez több kell, a kisebbéhez kevesebb Ugyanannak a mennyiségnek a megméréséhez a nagyobb egységbôl kevesebb kell, a kisebb egységbôl több A m, kg, l egységek használata szám és egyszerû szöveges feladatokban A hét, nap, óra idôtartamok helyes alkalmazása

6 tevékenységek VALÓSZÍNÛSÉG, STATISZTIKA (5) A matematikai tevékenységek iránti érdeklôdés felkeltése matematikai játékok segítségével A megfigyelô és rendszerezô képesség fejlesztése valószínûségi játékokkal Események, ismétlôdések játékos tevékenység során Adatok gyûjtése, ábrázolás oszlopdiagram építésével (tárgyi tevékenység formájában) Gondolkodási módszerek alapozása Biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen érzékelése találgatással, próbálgatással. Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok összevetése sejtésekkel, megállapítások Egyszerû kombinatorikai feladatok megoldása A továbbhaladás feltételei A tanév során négy diagnosztizáló mérést és négy tudáspróbát javasolunk. A tudáspróbák a tankönyv mellékleteként kerülnek az iskolákba. Erre összesen 8 órát tervezünk. A gyakorlóórák számát az egyes témakörökhöz beírt óraszámok tartalmazzák. Amennyiben a szabadon tervezhetô órát a matematika óraszámának növelésére fordítjuk, úgy arányosan több idô jut az egyes témakörök gyakorlására. Tanmenejavaslatunkban ezeket az órákat szürke mezôvel jelöljük. 21

7 Szeptember 1. hét hét 5. Tájékozódás a tanulók beszédkészsége, számfogalma és egyéb ismerete felôl. Mesélj a képrôl! Hogyan telt a nyár? TÁJÉKOZÓDÓ FELMÉRÉS a tanév elején Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint. Közös és eltérô tulajdonságok felismerése Egyszerû geometriai formák megnevezése: kör, négyszög, háromszög Tájékozódás térben. Irányok felismerése, viszonyítása (elôtte, mögötte, balra, jobbra stb.) Megkezdett rajzos sorozat (periodikus) folytatása a szabály felismerése után. Egyszerû kombinatorikai feladatok megoldása színezéssel Többféle megoldás keresése Álló és fekvô egyenes írása Számlálás, formafelismerés. Jobb, bal; több, kevesebb, ugyanolyan. Összehasonlítások. Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint. Közös és eltérô tulajdonságok felismerése. Mekkora? Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyûjteménnyel és a matematikaórán használt eszközökkel Tájékozódó felmérés Válogatás, csoportosítás. Irányok meghatározása Irányok felismerése Összehasonlítások Sorozatok Számelemek írása Viszonyítások: elôtte, mögötte stb. Többféle megoldás keresése Kombinatorikai feladatokban a többféle megoldás keresése Számlálás, formafelismerés Halmazok és elemei Halmaz elemeinek nagyság szerinti vizsgálata Halmazok összehasonlítása közös, és eltérô tulajdonságok felismerése ÉM: 3. Fgy.: 3., 4. környezetismeret tantárggyal (óvodai és nyári élmények) Tájékozódó felmérés a tanév elején melléklet ÉM: 4., 5. Fgy: 5., 6., 7., 8., környezetismeret, magyar és a testnevelés órákkal mf. 4., 5. ÉM: 6. Fgy: 9. Fgy.: 10., 11. Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhetô tulajdonságának felismerése, válogatás közös és eltérô tulajdonságok alapján. Sorbarendezés a tárgyak, személyek nagyságviszonyainak figyelembevételével Álló és fekvô egyenes írása négyzetrácsba Helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával Tárgyak, személyek tulajdonságaira vonatkozó állítások önálló megfogalmazása, ezek igazságtartalmának eldöntése Halmazok összehasonlítása: több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának használata. A <, >, = jelek írása, értelmezése mennyiségek összehasonlításában A kör, négyszög, háromszög megkülönböztetése Egyszerû sorozat képzése kirakással, rajzzal 65 ÉM: Az én matematikám, Fgy.: Az én matematikám feladatgyûjtemény, Sz.: Számoljunk!

8 hét Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint. Közös és eltérô tulajdonságok felismerése Milyen (méret, nagyság, magasság, szélesség, vastagság)? Formák felismerése. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése Halmazok összehasonlítása elemszám szerint. Mibôl, mennyi van? Adott szempontú válogatás Sok, kevés, néhány több, kevesebb, ugyanannyi fogalma Relációk, jelek bevezetése: <, >, =, +, vázolásuk, írásuk A számfogalom tapasztalati úton történô kialakítása Halmazok összehasonlítása Számlálás, formafelismerés elemszám szerint; Formafelismerés Összehasonlítások. Halmazok Mibôl, mennyi van? összehasonlítása elemszám szerint. Mibôl, mennyi van? Sok, kevés, A hullámvonal írása néhány több, kevesebb, ugyanannyi fogalma Párosítás. A hullámvonal írása Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint. Közös és eltérô tulajdonságok felismerése Válogatás adott szempont szerint Párosítás. Relációk jelölése Halmaz elemeinek adott szempontú megfigyelése, összehasonlítása (magasság, szélesség, vastagság) Ismerkedés a relációs jelekkel Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérô tulajdonságok felismerése Halmazok összehasonlítása elemszám szerint Összehasonlítás párosítással, relációk Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével ÉM: 7., 8., 9. Fgy.: 12., 13. környezetismeretórával (közlekedés) mf. 6. oldal ÉM: 10., 11. magyar tantárgygyal (képolvasás) Sz.: 4., 8. munkafüzet 7. ÉM: 12. Fgy.: 14. környezetismeret órával (tapintással és látással érzékelhetô tulajdonságok) Sz.: 6., 12/1 2. ÉM: 13., 14. Sz.: 7., 9. Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhetô tulajdonságának felismerése, válogatás közös és eltérô tulajdonságok alapján Adott halmaz elemeinek adott szempont szerinti válogatása Tárgyak személyek összehasonlítása, állítások igazságának megítélése Adott halmaz elemeinek összehasonlítása, rendezése adott szempont szerint Tájékozódás térben az elôtte, mögötte, közötte, balra, jobbra, mellette, alatta, felette fogalmak helyes használata 66

9 hét Relációs jelek írásának gyakorlása Rajzolás a jeleknek megfelelôen A kampó írása Folyamatos gyakorlás: relációk, válogatások, síkidomok összehasonlítása Ismerkedjünk a logikai lapokkal és a színes rudakkal! Relációk. Tárgysorozat A szám- és mûveletfogalom tapasztalati úton történô alakítása az 5-ös számkörben A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése Ismerkedés a számokkal Az egy fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen A számjegy vázolása, írása Kombinatorikai feladat megoldása színezéssel A kettô fogalma, számjegye, számképe. Helye a számegyenesen A 2 vázolása, írása A darabszám A három fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen A 3-as szám tulajdonságai, kapcsolatai. A 3 vázolása, írása Több, kevesebb, halmazok összehasonlítása Halmazok összehasonlítása elemszám szerint Ismerkedés a logikai lapokkal és a színes rudakkal Relációk, tárgysorozat Az egy megismerése Adott szempontú válogatás Ismerkedés a relációs jelekkel Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérô tulajdonságok felismerése Mibôl, mennyi van? A hullámvonal írása Halmazok összehasonlítása elemszám szerint Fgy.: 15.,16. magyar tantárggyal Sz.: 10., 12/2 3. ÉM: 15. Fgy.: 17. magyar tantárgygyal (képolvasás) Sz.: 11. munkafüzet 8. ÉM: 16. Fgy.: 18., 19. mf. 9. Koncentráció a magyar tantárgygyal (képolvasás). Sz.: 13. ÉM: 17. Fgy.: 20., 21. magyar tantárggyal Sz.: 14. ÉM: 18. Fgy.: 22., 23. Sz.: 15/1. A < = > jelek ismerete, alkalmazása Halmazok elemeinek megszámlálása Halmazok összehasonlítása, rendezése számosságuk szerint A kör, négyszög, háromszög megkülönböztetése A számjegyek felismerése római számmal. Hogyan tudsz kifizetni 1 forintot? Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhetô tulajdonságának felismerése, válogatás közös és eltérô tulajdonságok alapján 67

10 16. Október 5. hét Halmazok kifejezése számjeggyel Összehasonlítás párosítással, relációk Az 1, 2, 3 számok gyakorlása A számjegyek írása római számmal Halmazok számosságának megállapítása Pénzhasználat Kombinatorikai feladat Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével Gyakorlás: kirakások, leolvasások, adott halmaz lejegyzése számjeggyel Gyakorlás a hármas számkörben Számsorozat Megfigyelôképesség fejlesztése Mi változott meg? Egyszerû kombinatorikai feladat Térlátás fejlesztése A négy fogalma, számképe, számjegye. Több, kevesebb, halmazok össze- Helye a számegyenesen hasonlítása A 4-es szám tulajdonságai, kapcsolatai. Halmazok összehasonlítása elemszám A 4 vázolása, írása szerint Az 1, 2, 3, 4 gyakorlása: halmazok számossága, összehasonlítása, relációk Egyszerû kombinatorikai feladat Az öt fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. Az 5-ös szám tulajdonságai, kapcsolatai. Az 5 vázolása, írása. A számjegyek írása római számmal Hogyan tudsz kifizetni 5 forintot? Az üres halmaz és számosságának jelölése. A nulla vázolása, írása A nulla párosságának igazolása számegyenes segítségével Gyakorlás a négyes számkörben Az öt megismerése A nulla fogalma ÉM: 19. oldal magyar és a környezetismeret tantárgyakkal Sz.: 15/2 4. mf.: 10., 11. ÉM: 20 Fgy.: 24., 25. magyar tantárggyal Sz.: 16/1 2. ÉM: 21 mf.: 12. Sz.: 16/3. ÉM: 22. Fgy.: 26., 27. magyar tantárgygyal (képolvasás) Sz.: 17. ÉM: 24. Fgy.: 28., 29. magyar tantárgygyal (képolvasás) Sz.: 18/1 3. Adott halmaz elemeinek adott szempont szerinti válogatása Tárgyak, személyek összehasonlítása, állítások igazságának megítélése Adott halmaz elemeinek összehasonlítása, rendezése adott szempont szerint Tájékozódás térben az elôtte, mögötte, közötte, balra, jobbra, mellette, alatta, felette fogalmak helyes használata A <, =, > jelek ismerete, alkalmazása Halmazok elemeinek megszámlálása Halmazok összehasonlítása, rendezése számosságuk szerint A kör, négyszög, háromszög megkülönböztetése A számjegyek felismerése római számmal Hogyan tudsz kifizetni 1, 2, 3, 4, 5 forintot? 68

11 6. hét Összehasonlítások, kifejezés számképpel, számjeggyel. Számok Rajzokban számfelismerés Tanult számok írásának gyakorlása nagyság szerinti összehasonlítása Szabályjáték Az 1, 2, 3, 4, 5 számok olvasása, Tanult számok gyakorlása írása, számosságuk megállapítása, Halmazok összehasonlítása elemszám összehasonlításuk szerint, közös és eltérô tulajdonságok Adott számosságú halmaz megjelenítése kirakással, rajzzal felismerése A relációs jelek használata a tanult számok viszonylatában. Páros, páratlan, számszomszédok Egyszerû kombinatorikai feladat Differenciált tanulásszervezéssel Az összeadás fogalma, értelmezése Összehasonlítás párosítással, relációk egyesítés Az összeadás fogalma, értelmezése hozzátevés valamennyivel több A számok összegalakjai Szövegalkotás a mûvelettel kapcsolatban (Eljátszás, rajz, kirakás, lejegyzés) A tagok felcserélése Számkép színezése adott összeadáshoz Bontott alakú számok helye a számegyenesen. Mit mond a két kép? Összeadás az ötös számkörben Az összeadás gyakorlása ötös egyesítés számkörben hozzátevés valamennyivel több A számok összegalakjai Szabályjáték: a gép hozzáad a gép összead Szabályjáték adott szabály szerint ÉM: 23., 25. mf.: 13. Sz.: 18/4. Fgy.: 30., 31., 32., 33. ÉM: 26., 27. Sz.: 19. Koncentráció a magyar és a környezetismeret tantárgyakkal Fgy.: 34. Sz.: 20. Az összeadás értelmezése, felírása, elvégzése tevékenységgel, eszközzel vagy rajzzal Tanult számok olvasása, írása A számok kéttagú összegalakjainak felsorolása 69

12 24. Összeadás gyakorlása ötös számkörben. Nyitott mondatok megoldása, ábrázolásuk számegyenesen Számrejtvény. Rajzról összeadás, összeadásról rajz készítése Összeadás gyakorlása ötös számkörben Összeadás gyakorlása A tagok felcserélhetôsége Összeadás ötös körben Ém.: 28. Fgy.: 35., 36. magyar tantárggyal (képolvasás, vers a testrészekrôl) Fgy.: 35. mf hét A kivonás fogalma, értelmezése elvétel valamennyivel kevesebb az egyesítés megfordítása A mûvelettel kapcsolatosan szöveges feladat eljátszása, kirakása, lejegyzése Számok összeg és különbségalakjainak elôállítása kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról, rajzról Mit mond a két kép? Mit mond a képsor? Mit mond a számkép? Az összeadás és a kivonás kapcsolata Mi változott meg? Halmazok közti különbség felismerése Sorozat rajzzal Bontás fogalma A mûvelettel kapcsolatos szöveges feladatok eljátszása, kirakása, rajza, leírása számfeladattal A kivonás fogalma, értelmezése Halmazok közti különbségek Az összeadás és a kivonás kapcsolata Az összeadás és a kivonás gyakorlása Mûveletek értelmezése szöveg alapján Számok bontása két szám összegére A számok bontott alakjai ÉM: 29., 30. Sz.: 21. ÉM: 31 Fgy.: 37., 38. Sz.: 22. magyar (szövegalkotás képekrôl) és a környezetismeret (beszélgetés a helyes közlekedésrôl) tantárgyakkal ÉM: 32.; Fgy.: 39. Sz.: 25. magyar tantárgygyal (képolvasás) A kivonás értelmezése, felírása, elvégzése tevékenységgel, eszközzel vagy rajzzal A kivonás és az összeadás kapcsolatának felismerése Biztos számlálás növekvô és csökkenô rendben Tanult számok írása, olvasása A számok kéttagú összeg- és különbségalakjainak felsorolása A számok sokféle neve Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban

13 hét A bontás gyakorlása: bontás leolvasása dominóról, szônyegezésrôl, bontott alakhoz rajz készítése, bontott alakú számok helye a számegyenesen Gyakorlás: bontás az ötös számkörben Mûveletek gyakorlása az ötös számkörben A pótlás fogalma A mûvelettel kapcsolatos szöveges feladat alkotása képrôl A pótlás ellenôrzése kivonással Szétvagdalt síkidom elemeinek felismerése színezéssel. A hasonlóság, egybevágóság fogalmának elôkészítése. Ismerkedés az egyszerûbb síkidomokkal: háromszög, négyszög Mûveletek több taggal Mit mond a kép? Összeadás, kivonás három taggal Hiányos mûveletek. Szabályjáték Darabszám, sorszám. Relációk A sorszám fogalma, jelölése A sorrend A darabszám, mérôszám, sorszám helyes használata A bontás gyakorlása Adott szám többféle bontott alakjának keresése Összeadás, kivonás, bontás az ötös számkörben Alakzatok felismerése, bizonyítása színezéssel A pótlás és a kivonás kapcsolata Mûveletek több taggal Az összeadás tulajdonságainak megfigyelése A sorszám A számok megjelenése sorszámként A darabszám, sorszám, mérôszám megkülönböztetése ÉM :33. Fgy.: 40. mf.: 15. ÉM: 34. Fgy.: 41. Sz.: 23. ÉM: 35. mf.: 16. Sz.: 24. ÉM: 36. Fgy.: 42. magyar és a környezetismeret (beszélgetés a élôlények fejlôdésérôl) tantárgyakkal Sz.: 25. Valamennyi kéttagú összeg-és különbségalak ismerete ötös számkörben Síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány megfigyelt geometriai tulajdonság alapján Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal Egyszerû összefüggések megfogalmazása szóban és írásban, lejegyzése a relációs jelek alkalmazásával Darabszám és sorszám megkülönböztetése 71

14 November 9. hét hét A sorszám gyakorlása A sorrend A darabszám, mérôszám, sorszám helyes használata Diagnosztizáló felmérés Gyakorlás a diagnosztizáló felmérés alapján 1. SZÁMÚ TUDÁSPRÓBA megíratása A tudáspróba javítása Korrekció a mérés alapján Gyakorló feladatok az ötös számkörben a felmérés alapján A 6 fogalma: számképe, számjegye, helye a számegyenesen A számjegy vázolása, írása A számszomszéd A 6 bontott alakjai, összeg és különbségalakok. Pótlás a hatos számkörben Nyitott mondat igazsághalmazának kiválasztása számhalmazból A 6 lejegyzése római számmal Pénzhasználat A sorszám. A számok megjelenése sorszámként A darabszám, sorszám, mérôszám megkülönböztetése Diagnosztizáló felmérés ÉM: 37. testnevelés (a sport fontossága életünkben) tantárggyal mf.: 21. Gyakorlás mf.: 17. Tudáspróba: 1. sz. tudáspróba tankönyv melléklete, vagy a Felmérések az 1 2. osztályos matematikához 3. sz. felmérése Javítás, gyakorlás Füzet Gyakorlás Differenciált gyakorlás A 6 fogalma A 6 tulajdonságai, szomszédai, helye a számegyenesen Mûveletek hatos számkörben Számképekrôl, mûveletekrôl szöveges feladatok alkotása Kombinatorikai feladat megoldása színezéssel mf.: 18. mf.: ÉM: 38. Fgy.: 44., 45. magyar tantárggyal Sz.: 26. ÉM: 39. Fgy.: 46., 47. környezetismeret tantárggyal (helyes étkezési szokások) Sz.: 27. Páros, páratlan számok megkülönböztetése A számok szomszédainak ismerete Növekvô és csökkenô számsorok képzése Számfogalom a 6-os számkörben, biztos számlálás Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal 72

15 11. hét hét 45. Számfogalom erôsítése a 6-os számkörben A 7 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 7 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás A 7 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. Bontott alakú számok helye a számegyenesen A 7 bontása. Összeadás, kivonás, pótlás hetes számkörben Válogatás adott számok közül halmazokba Számképekrôl számfeladatok alkotása Hasonló síkidomok felismerése Differenciált gyakorlás a 7-es számkörben (összeadás, kivonás, pótás) Differenciált gyakorlás a 7-es számkörben A 8 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 8 számképe, számjegye, helye a számegyenesen, számszomszédai. Számjegyírás. A 6-os számkör Adott feladathoz több megoldás keresése Ismerjük meg a 7-es számot! Nagyságviszonyok felismertetése Gyakorló feladatok 7-es számkörben A hozzáadás, elvétel kapcsolatának felismerése rajzzal, szöveges feladattal. Mûveletekrôl szöveges feladatok készítése Mûveletek a 7-es számkörben Mûveletek a 7-es számkörben Tréfás és gondolkodtató feladatok A 8 megismerése mf.: 22. Koncentráció: (környezetismeret): ôszi természet ÉM: 40.; Sz.: 28. Fgy.: 48., 49. Tantárgyi : magyar (Hófehérke és a hét törpe címû mese) ÉM: 41., 42. Sz.: 29. ÉM: 43. Fgy.: 50., 51. mf.: 23., 24. ÉM: 44., Fgy.: 52., 53. Koncentráció a magyar tantárgygyal (képolvasás) Sz.: 30. Egyszerû összefüggések megfogalmazása szóban és írásban, lejegyzése a relációs jelek alkalmazásával Síkbeli alakzatok hasonlóságának megállapítása megfigyelt geometriai tulajdonságok alapján 73

16 December 13. hét A 8 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. A 8 bontása Összeadás, kivonás, pótlás nyolcas számkörben. Számok helye a számegyenesen Sorszámok gyakorlása Mûveletekrôl szöveges feladatok készítése. Válogatás adott számok közül halmazokba. Számképekrôl számfeladatok alkotása. Páros, páratlan fogalmának erôsítése Pótlás 8-ra, nyitott mondat Gyakorlás a 8-as számkörben. Páros, páratlan; számok bontott alakja A 9 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 9 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás A 9 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. Bontott alakú számok helye a számegyenesen A 9 bontása Sorszám; relációk; a 9 többtagú bontott alakjai Összeadás, kivonás, pótlás kilences számkörben. Mûveletekrôl szöveges feladatok készítése. Válogatás adott számok közül halmazokba. Számképekrôl számfeladatok alkotása Testek megkülönböztetése. Páros, páratlan fogalmának erôsítése Mûveletek 8-as számkörben Szétválogatás tulajdonság alapján színezéssel Mûveletek gyakorlása Differenciált feladatmegoldások A számok összeg-és különbségalakjai Mûveletek a nyolcas számkörben A 9 fogalma Számok tulajdonságai, számszomszédok, páros, páratlan, számok nagyságviszonyai A 9 bontása Bontás színezéssel többféle lehetôség keresése Bontott alakok összehasonlítása Logikai feladat Gyakorló feladatok tízes számkörben Számok tulajdonságai: a számok sokféle neve, a számok összegalakjai ÉM: 45., 46. Fgy.: 54. Sz.: 31/1 3. ÉM: 47. Fgy.: 55 Sz.: 31/4. mf.: 25. ÉM: 48.; Sz.: 32. Fgy.: 56., 57. magyar tantárgygyal (képolvasás) ÉM: 49. mf.: 26. Sz.: 33. ÉM: 50 Fgy.: 58/1., 2., 3. Fgy.: 59/1., 2., 5. Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal Egyszerû összefüggések megfogalmazása szóban és írásban, lejegyzése a relációs jelek alkalmazásával A kör négyszög, háromszög megkülönböztetése Páros, páratlan számok megkülönböztetése 74

17 hét Nyitott mondatok megoldása Nyitott mondatok igazsághalmazának keresése adott számok közül Függvényre vezetô szöveges feladat Pótlás 9-re Mûveletek a 9-es számkörben A 10 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 10 számképe, számjegye, helyi érték szerinti helye a számegyenesen. Számjegyírás A számfogalom erôsítése tízes számkörben A 10 bontása, mûveletek tízes számkörben Területlefedés színezéssel Differenciált gyakorlás Bontás. Felezés tevékenységgel Számok tulajdonságainak erôsítése: páros, páratlan, halmazok, számszomszédok, egyjegyû, kétjegyû Gyakorló feladatok tízes számkörben: bontás, összeadás, kivonás gyakorlása. Differenciált gyakorlás Függvényre vezetô szöveges feladat értelmezése, megoldása Térbeli alakzatok felismerése, bizonyítás színezéssel Nyitott mondatok. Függvényre vezetô szöveges feladat A 9-es számkör Szabályjáték A 10 fogalma Nagyságviszonyok felismertetése Egyjegyû, kétjegyû számok megkülönböztetése Számfogalom a tízes számkörben Mûveletek tízes számkörben Alakzatok színezése adott szabály szerint Számok tulajdonságai Halmaz elemeinek egymáshoz rendelése Mûveletek tízes számkörben Számok bontott alakjainak összehasonlítása. Egyszerûbb összefüggések, szabályszerûségek felismerése. Testek tulajdonságainak megfigyelése tapintással Fgy.: 58/4. Fgy.: 59/3.,4. mf.: 27. ÉM: 51.; Sz.: 34. Fgy.: 60., 61. Koncentráció magyar tantárggyal (ünnepek: karácsony) ÉM: 52., 53. Fgy.: 62/1., 63/2., 3. Sz.: 35/1 2. Fgy.: 63/1. Fgy.: 63/4. mf.: 28. Sz.: 35/3 4. ÉM: 54., 55. Fgy.: 64. Sz.: 37. ÉM: 56., 57. Sz.: 36. Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal Egyszerû összefüggések megfogalmazása szóban és írásban, lejegyzése a relációs jelek alkalmazásával Egyszerû szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel 75

18 15. hét Páros, páratlan gyakorlása. Kivonás a tízes számkörben elvétellel Gyakorló feladatok összeadásra, kivonásra szöveges feladatok elôkészítése sorozatok nyitott mondat megoldása színezéssel Síkidomok felismerése. Mûveletek alkotása adott értékekkel Differenciált gyakorlás Gyakorló feladatok tízes számkörben összeadás, kivonás, pótlás nyitott mondatok mûveletek eredményeinek csoportosítása Egyszerû geometriai formák felismerése, bizonyítás színezéssel Gyakorló feladatok tízes számkörben sorozat rajzzal adott szabályhoz mûveletek nyitott mondatok képrôl szöveges feladat alkotása, megjelenítése tárgyi tevékenységgel Gyakorló feladatok a tízes számkörben Számok bontott alakja Elvétel 10-bôl Kivonás gyakorlása Egy halmaz felbontása: elvétellel konkrét esetekben Mûveletek gyakorlása Hiányos mûvelet ellenôrzése Összefüggések a számok körében Összehasonlítás adott szempont szerint Mûveletek tízes számkörben Az összeadás tagjainak felcserélhetôsége Mûveletek tízes számkörben Mûveletek eredményeinek helyessége Mûveletek tízes számkörben Számolás színezés szerint Kombinatorikai feladatok ÉM: 58., 59. Fgy.: 65. ÉM: 60., 61. Fgy.: 66 Fgy.: 67., 68. ÉM: 62., 63. Fgy.: 69., 70 mf.: 29., 30. Téglalap és négyzet felismerése Egyszerû függvénykapcsolatban összetartozó elempárok keresése A 10-es számkör számainak biztos felismerése, írása, olvasása A számok bontott alakjai Páros, páratlan Számszomszédok Mûveletek 10-es számkörben 76

19 Január 16. hét Szöveges feladatra rávezetô feladatok megoldása, szövegesek algoritmus alapján. Nyitott mondatok igazsághalmazának keresése adott számhalmazból. Nyitott mondat megoldása színezéssel. Szabályjáték Egyenlôségek hiányzó számának pótlása. Összeadás, kivonás gyakorlása számfeladatokkal Differenciált gyakorlás Szám- és szöveges feladatok megoldása tízes számkörben egyenlôségek sorozat fejszámolás bontott alakok Több, kevesebb: számok és bontott alakok közti relációk Mit mutat a nyíl? Számfeladathoz szöveg alkotása Szöveges feladatok algoritmus szerinti gyakorlása: képrôl mûvelet megfogalmazása, szöveg értelmezése rajzzal, mûvelettel. Hiányok pótlása a diagnosztizáló mérés alapján Lényegkiemelô és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szövegek megfogalmazásával Differenciált tanulásszervezés Szám- és szöveges feladatok tízes számkörben Összefüggések, szabályszerûségek felismerése Gyakorló feladatok a tízes számkörben Az összeadás tagjainak felcserélhetôsége bizonyítás számfeladatokkal Relációk Állítások igazságtartalmának megítélése. magyar tantárgygyal (szövegalkotás) Szöveges feladatok Mûveletek értelmezése szöveg alapján Szabály felismerése ÉM: 64., 65. Fgy.: 71. Sz.: 38. ÉM: 66. Fgy.: 72. Sz.: 39/1., 3. ÉM: 67., 68/1., 2., 3., 4. Koncentráció a magyar tantárgygyal (képolvasás). Válogatás az mf.: oldaláról A 10-es számkör számainak megnevezése, nagyság szerinti rendezése, jelölésük a számegyenesen A számok számjegyének és számképének ismerete 77

20 17. hét hét Játékos gyakorlás Az eddig tanultak ismétlése, gyakorlása Differenciált gyakorlás Formatív és diagnosztizáló méréssel a hiányok megállapítása Mûveletek tízes számkörben Függvényre vezetô szöveges feladatok Sorozat logikai lapokkal Differenciált gyakorlás A félévi felmérés (A 2. SZÁMÚ TUDÁSPRÓBA megíratása) A felmérés értékelése, javítása Gyakorlás a mérés alapján Mérjünk hosszúságot! A m és a dm fogalma, jelölésük. Mérés alkalmi mérôeszközökkel. A hoszszúság becslése. A mérésekhez kapcsolódó mûveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás). Gyakorlati mérések különféle mérôeszközökkel Gyakorlás Diagnosztizáló teszt Mûveletek tízes számkörben Válogatás ÉM vagy Fgy. elmaradt feladataiból a füzetbe mf.: 35. Sz.: 39/4 5. Differenciált gyakorlás mf.: 33., 34. Félévi felmérés: 2. tudáspróba a tankönyv melléklete, vagy a Felmérések az 1 2. osztályos matematikához 4. sz. felmérése Felmérés javítása Hosszúságmérés Hosszúságok összehasonlítása Összehasonlítások, összemérések a gyakorlatban (pl. magasabb, alacsonyabb ) Mennyiségek összehasonlítása becslés, mérés alapján Összehasonlító mérések szabvány mértékegységekkel ÉM: 69. ÉM: 70., 71., 72. Fgy.: 73. A sorszámok olvasása, írása 10-ig. Kisebb és nagyobb számszomszéd megnevezése. Páros és páratlan szám felismerése Biztos mûveletfogalom a 10-es számkörben (bontás, összeadás, kivonás, pótlás) Síkidomok közül a kör, a háromszög és a négyszög felismerése Szabályjáték megoldása megadott szabály segítségével Hosszúságmérés alkalmi mérôeszközökkel Összehasonlítás, mérés gyakorlati tevékenységgel, az eredmény megfogalmazása a tanult kifejezésekkel 78

21 hét A hosszúságmérés gyakorlása Több tag összeadása, több tag kivonása Az összeadás tagjainak felcserélése Szabályjáték Események, ismétlôdések játékos tevékenység során Dobások kockával, dobások eredményeinek lejegyzése Differenciált foglalkozások Okos(k)odjunk! Szükség esetén méréshez kapcsolódó szám- és szöveges feladatok megoldása Mérjünk ûrtartalmat! A l és a dl fogalma, jelölésük Mérés alkalmi mérôeszközökkel Az ûrtartalom becslése. A mérésekhez kapcsolódó mûveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) Hosszúságmérés Több tag összeadása, kivonása Valószínûségi játékok Sejtések megfogalmazása, tapasztalatok összevetése sejtésekkel, megállapítások Egyszerû kombinatorikai feladat színezéssel Differenciált gyakorlás Ûrtartalommérés Ûrtartalmak összehasonlítása Összehasonlítások, összemérések a gyakorlatban (pl. kevesebb, több folyadék fér bele ) Mennyiségek összehasonlítása becslés, mérés alapján Összehasonlító mérések szabvány mértékegységekkel ÉM: Sz.: 39/2. ÉM: 75., 76. ÉM: 79., 80. ÉM: 77., 78. Fgy.: 74. környezetismeret tantárggyal (munkamegosztás a családban) A m, dm, l, dl, egységek használata szám és egyszerû szöveges feladatokban. Számok írása, olvasása Páros, páratlan számok felismerése A számok szomszédainak ismerete Növekvô és csökkenô számsorozatok képzése adott szabály alapján Egyszerû sorozat képzése Növekvô és csökkenô sorozatok felismerése, képzése adott szabály alapján 79

22 Számkörbôvítés 20-ig. Számlálás 20-as számkörben A kétjegyû számok fogalma, helyi érték szerinti értelmezése A tízes és az egyes fogalma Kétjegyû számok tulajdonságai helyi értékük páros, páratlan, kisebb, nagyobb Megkezdett sorozatok folytatása a felismert szabály alapján Számkörbôvítés 20-ig Számok tulajdonságainak megfigyelése Számfogalom kialakítása 20-as számkörben Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen ÉM: 81.,82., 83. Fgy.: 75., 76. magyar tantárgygyal (képolvasás) ÉM: 84., 85. Sz.: 40. A számok kéttagú összeg- és különbségalakjainak felsorolása húszas számkörben tízesátlépés nélkül 80 Február 20. hét Egyjegyû és kétjegyû számok helye a számegyenesen Számjegyírás. Kétjegyû számok bontása 10 és egyesek összegére Relációk, sorozatok A sorszám 20-as számkörben. Darabszám és sorszám megkülönböztetése Számok bontása, pótlása 20-as körben tízesátlépés nélkül Valódi érték szerinti bontás Nyitott mondatok Kétjegyû számokhoz egyjegyû számok hozzáadása és elvétele a tíz átlépése nélkül analógiával is Pótlás. Pénzhasználat gyakorlása Szöveges feladatok Játékos feladatok Számfogalom kialakítása 20-as számkörben Számok kapcsolatai: nagyságrend számszomszédok Sorszám és darabszám 20-as számkörben Bontás, pótlás 20-as számkörben tízesátlépés nélkül A számok bontott alakjainak összehasonlítása Összeadás, kivonás tízesátlépés nélkül Számok összeg- és különbségalakja Gyakorlás 20-as számkörben tízesátlépés nélkül mf.: 36., 37. ÉM: 86., 87. Sz.: 41. ÉM: 88., 89. Sz.: 42/1 2. ÉM: 90., 91., 92. Fgy.: 77. Sz.: 42/3 4. mf.: 38. Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, lejegyzés számokkal Egyszerû szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel

23 21. hét hét Szám- és szöveges feladatok megoldása összeadásra, kivonásra pótlás, láncszámolás, nyitott mondatok, szövegesek, bontott alak és eredményének egyeztetése Kombinatorikai feladat Tréfás feladatok Differenciált tanulásszervezés Mûveletek tízesátlépés nélkül Formatív és diagnosztizáló mérés segítségével a hiányok pótlása Gyakorlás a diagnosztizáló mérés alapján Gyakorlás, hiányok pótlása 3. SZÁMÚ TUDÁSPRÓBA megíratása Gyakorlás a 20-as számkörben tízesátlépés nélkül Gyakorlás a 20-as számkörben tízesátlépés nélkül Szám- és szöveges feladatok összeadásra, kivonásra Diagnosztizáló mérés Gyakorlóóra Gyakorlás ÉM: 93. Fgy.: 78., oldalairól Tudáspróba: 3. számú tudáspróba a tankönyv melléklete, vagy a Felmérések az 1 2. osztályos matematikához 6. sz. felmérése Gyakorlás Differenciált tanulásszervezés. Gyakorlás Differenciált tanulásszervezés. mf.: 47. Válogatás az mf oldalairól Sz.: 44/1 3. mf. mf.: 43. Sz.: 44/4 5. Okoskodó mf.: Sz.: 45. Összehasonlítás, mérés gyakorlati tevékenységgel, az eredmény megfogalmazása a tanult kifejezésekkel A kg egység használata szám és egyszerû szöveges feladatokban 81

24 hét Tömegmérés. A szabvány mértékegység Tömegmérés megismerése: kg Tömegek összehasonlítása A becslés, mérés képességének fejlesztése Összehasonlítások, összemérések a gyakorlati tapasztalatszerzés gyakorlatban (pl. könnyebb, útján. Az összehasonlító, megkülönböztetô nehezebb ) képesség alakítása meny- Mennyiségek összehasonlítása becslés, nyiségek tevékenységgel történô mérés alapján rendezése útján Összehasonlító mérések szabvány A tömegmérés gyakorlása mértékegységekkel Mennyiségek becslése, összehasonlítása. A mérésekhez kapcsolódó mûveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás). Szövegesek A hosszúság, ûrtartalom és tömeg Mérésekrôl tanultak összefoglalása mérése összefoglaló gyakorlás A tízesátlépés elôkészítése: pótlás Tízesátlépés elôkészítése tízre, hozzáadás 10-hez Gondolkodtató feladat A tízesátlépés elôkészítése: pótlás tízre, hozzáadás 10-hez Összeadás tízesátlépéssel: 9-hez adunk Összeadás tízesátlépéssel: 9-hez adunk Építés logikai lapokból, tükörkép kirakása Tükörszavak gyûjtése Tízesátlépés elôkészítése Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal ÉM: 94., 95, 96. Fgy.: 80., 81. környezetismeret tantárggyal (foglalkozások) ÉM: 97. mf.: 44. ÉM: 98., 99/ 1., 2., 3. Sz.: 46/1 2. mf.: 48. ÉM: 99/4., 5., 6. ÉM: 100., Sz.: 46/3. ÉM: 101. Sz.: 47/1 2. Fgy.: 82/1. 83/4 a 49/2., 4. 82

25 Március 24. hét hét 97. Összeadás tízesátlépéssel: 8-hoz adunk Összeadás tízesátlépéssel: 9-hez és 8-hoz adunk Gyakorlóóra Összeadás tízesátlépéssel: 7-hez adunk Összeadás tízesátlépéssel: 6-hoz adunk Szabályjáték logikai lapokkal Összeadás tízesátlépéssel Számok szétválogatása adott szempont szerint Összeadás tízesátlépéssel: 5-höz és 4-hez adunk Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Összeadás tízesátlépéssel Számok csoportosítása adott szempont szerint Mûveletek logikai lapokkal Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal ÉM: 102. Fgy.: 82/2., 3. Sz.: 47/3. Fgy.: 83. mf.: 49/3. ÉM: 103. Fgy.: 84/1., 2. Sz.: 48/1. ÉM: 104. Fgy.: 84/2., 3., 4. Sz.: 48/2. mf.: 50. Sz.: 48/3. ÉM: 105. Fgy.: 85/1. a), b) Sz.: 49. Gyakorlottság a húszas számkörben a mûveletek alkalmazásában tízesátlépéssel Összefüggések megfogalmazása Egyszerû szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása 83

26 hét Összeadás tízesátlépéssel: 3-hoz és 2-höz adunk Mûveletek logikai lapokkal adott értékek alapján Szövegesek. Kétjegyû számok számjegyeinek összege. Sorozatok Az összeadás gyakorlása tízesátlépéssel. Páros, páratlan. Szövegesek Kétjegyû számok számjegyeinek összege Az összeadás gyakorlása tízesátlépéssel Összeadás táblázatos elrendezéssel is Függvényre vezetô szöveges feladat Szöveges feladatok megoldása Az összeadás gyakorlása tízesátlépéssel Összeadás táblázatos elrendezéssel is Függvényre vezetô szöveges feladat Szöveges feladatok megoldása Kivonás tízesátlépéssel. A tíz átlépésére vezetô kivonások: az elsô tag elvétele után marad a 10, majd pedig 10-bôl veszünk el Számok csökkenô sorba rendezése Számszomszédok 10-hez adunk, 10-bôl veszünk el Két nyíl helyett egy Az elsô tag elvétele után maradt tíz, tízbôl vesszük el a második tagot 11-bôl veszünk el Összeadás tízesátlépéssel Az összeadás és kivonás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Az összeadás gyakorlása tízesátlépéssel Az összeadás gyakorlása tízesátlépéssel Az összeadás gyakorlása tízesátlépéssel Kivonás tízesátlépéssel elôkészítése Kivonás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással ÉM: 106. Fgy.: 85/1. c), d), 2., 3., 4. Sz.: 50/1. ÉM: 107. Sz.: 50/2 3. ÉM: 108. Sz.: 50/4 5. Fgy.: 86. ÉM: 109., 110. mf.: 51. Sz.: 51/1. ÉM: 111. Fgy.. 87/1. Sz.: 51/2. Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel Gyakorlottság a kivonás alkalmazásában kirakás segítségével Megfogalmazás szóban, lejegyzés írásban 84

27 hét Április 28. hét Kivonás tízesátlépéssel: 12-bôl veszünk el Különbségek ábrázolása számegyenesek Marokkójáték Kivonás tízesátlépéssel: 13-ból veszünk el Szöveges feladat Kivonás tízesátlépéssel: 13-ból és 14-bôl veszünk el Szöveges feladat Kivonás tízesátlépéssel: 15-bôl és 16-ból veszünk el Szöveges feladat Kivonás tízesátlépéssel: 17-bôl és 18-ból veszünk el Szöveges feladat Gyakorló feladatok tízesátlépésre analógiával Kivonás tízesátlépéssel differenciált gyakorlás Elemi kapcsolatok megjelenítése, összefüggések megfogalmazása Összeadás és kivonás kapcsolata Pótlás tízesátlépéssel: elôször 10-re pótolunk, majd az adott számra Szám- és szöveges feladatok tízesátlépésre Pótlás gyakorlása Kivonás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással Kivonás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással Kivonás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással Kivonás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással Kivonás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással Kivonás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással Szám- és szöveges feladatok tízesátlépésre Pótlás tízesátlépéssel A mûvelet megjelenítése kirakással Pótlás gyakorlása ÉM: 112. Fgy.: 87/2., 3. Sz.: 51/3. ÉM: 113., ÉM: 114. Fgy.: 88. Sz.: 52. ÉM: 115. Fgy.: 89/1. a) e) Sz.: 53., 54/1. ÉM: 116. Fgy.: 89/1. f), 2., 3., 4. Sz.: 54/4., 55/1. ÉM: 117/1., 2. : Sz.: 55/2 5. ÉM: 117/3 6. ÉM: 118. Sz.: 54/2 5. ÉM: 119. mf.: 54. Fgy.: 90. ÉM: 120. Sz.: 56. Egyszerû szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel Gyakorlottság a kivonás alkalmazásában kirakás segítségével Megfogalmazás szóban, lejegyzés írásban Egyszerû szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása 85

28 29. hét Relációk, függvények Szöveges feladatok. Bontott alakú számok helye a számegyenesen A tanult mûveletek elmélyítése a képességeknek megfelelô differenciált gyakorlás útján (gondolkodtató feladatok) A pótlás és kivonás kapcsolata Szabályjáték. Szöveges feladatok Differenciált feladatmegoldás Okos(k)odjunk! Sorozatok, szabályjátékok Bûvös négyzet Szöveges feladat Kivonás, pótlás tízesátlépéssel Függvényre vezetô szöveges feladat Szöveges feladat Mûveleti jelek pótlása A számegyenes használatáról tanultak elmélyítése páros, páratlan, egyjegyû, kétjegyû, számszomszédok Sorozat, két nyíl helyett egy Pótlások Szöveges Nyitott mondat Gyakorlás Gyakorló feladatok 20-as számkörben Gyakorló feladatok 20-as számkörben Problémamegoldó gondolkodási képességek alkalmazása Összefüggések felismerése Kivonás, pótlás tízesátlépéssel Egymással kapcsolatban lévô elemek párosítása Összefüggések felismerése A számegyenes Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen. Fgy.: 91. Sz.: 57/1 2. ÉM: Sz.: 57/3 6. Válogatás az ÉM: 122., 123. oldal feladataiból Sz.: 58. ÉM: 124., 125., 127. Koncentráció a környezetismeret tantárggyal (állatok szeretete) Sz.: 59. ÉM: 126. Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel Gyakorlottság a kivonás alkalmazásában kirakás segítségével Megfogalmazás szóban, lejegyzés írásban Egyszerû függvénykapcsolathoz összetartozó elempárok keresése A számok szomszédainak ismerete Növekvô és csökkenô számsorozatok képzése adott szabály alapján 86

29 30. hét Szám- és szöveges feladatok megoldása pótlással Függvényre vezetô szöveges feladat Pótlás számegyenes segítségével Számok rendezése A kétszerezés elôkészítése Egy- és kétváltozós nyitott mondatok Színes gyakorlás az 5-tel több felé mutasson a nyíl nyitott mondatok szöveges feladat kombinatorikai feladat pótlások számpárok gyûjtése adott szabályhoz mûveletek logikai lapokkal megadott értékek alapján területlefedés színezéssel számok pótlása adott szabály szerint Számok tulajdonságai, mûveletek, szöveges feladatok helyi érték szerinti bontás számok különbsége összeadás, kivonás gyakorlása láncszámolás páros, páratlan Szám- és szöveges feladatok Páros, páratlan. Nyitott mondatok Próbálgatással megoldható szöveges feladat Színes gyakorlás Számok, mennyiségek közötti kapcsolatok jelölése nyíllal Egyszerû kombinatorikai feladat Számok tulajdonságai, mûveletek ÉM: 128. környezetismeret tantárggyal (közlekedés, helyes viselkedés) ÉM: 129. Sz.: 60. ÉM: 130., 131. ÉM: 132. Egyszerû szöveges feladat értelmezése tevékenységgel; modell választása Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel Gyakorlottság a kivonás alkalmazásában kirakás segítségével Megfogalmazás szóban, lejegyzés írásban Egyszerû függvénykapcsolathoz összetartozó elempárok keresése 87

30 Május 31. hét Szöveges feladatok gyakorlása Számhármasok keresése adott szabály szerint Több mûvelettel megoldható szöveges Összetett szöveges feladatok Differenciált feladatmegoldás Szöveges feladatok fordított szövegezésû feladatok Differenciált feladatmegoldás Szöveges feladatok gyakorlása Mûveletek értelmezése szöveg alapján Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel Szöveges feladatok Mûveletek értelmezése szöveg alapján Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, mûvelettel ÉM: 133., 134. magyar tantárggyal (könyvtárhasználat) ÉM: 135., hét Differenciált gyakorlás Okos(k)odjunk! Gyakorló feladatok 20-as számkörben Az idô mérése órafajták napirend Az idô mérése Tanulmányozd az órát! Idôpont és idôtartam megkülönböztetése Fél óra Idômérés Összehasonlító mérések Idômérés Kapcsolatok felismerése mennyiségek, mértékegységek, mérôszámok között A mérési tapasztalatok megfogalmazása ÉM: 137. Füzet ÉM: 138. környezetismeret tantárggyal (idômérés) ÉM: 139. mf.: 56. A hét, nap, óra idôtartamok helyes alkalmazása

31 hét hét 133. A hét napjai Az év, évszak, hónap Római számok 1-tôl 20-ig Római számok 1-tôl 20-ig Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel Játékos tapasztalatszerzés síktükörrel, tükörkép rajzolása Geometriai feladatok Szorzás, osztás elôkészítése Kétszerese, fele Rajzos tapasztalatszerzés Kitekintés 100-ig számlálás tízesével növekvô, csökkenô sorrendbe helyi érték szerinti bontás Kitekintés 100-ig számlálás tízesével növekvô, csökkenô sorrendbe helyi érték szerinti bontás mûveletek kerek tízesekkel és egyesekkel Idômérés Római számok A számképzés algoritmusa Római számok Színezés tükör segítségével Állatok tükörképének keresése Tükrözés Síkidomok Szorzás, osztás elôkészítése Azonos tagok összeadása Kitekintés 100-ig Kitekintés 100-ig A tanult gondolkodási mûveletek és számolási algoritmusok alkalmazása ÉM: 140., 141. Tantárgyi a környezetismeret tantárggyal ÉM: 142. Fgy.: 92., Sz.: 61/1 2. ÉM: 143. ÉM: 144. mf.: 57. ÉM: 145. : 58. környezetismeret tantárggyal Sz.: 61/3 4. ÉM: 146., 147. : ÉM: ÉM: 150. Fgy.: 93. Különbözô elemek adott szempont szerinti válogatása, összehasonlítása Biztos számfogalom a 20-as számkörben: tárgyak meg- és leszámlálása 20-ig, számok olvasása, írása, alkalmazása 89

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika 1-4. évfolyam

Matematika 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Matematika 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a matematika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Matematika. 1.- 4. évfolyam

Matematika. 1.- 4. évfolyam Matematika 1.- 4. évfolyam Az intézmény matematika helyi tanterve az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve, a Mozaik Kiadó által ajánlott kerettanterv

Részletesebben

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1. oldal MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Célok és feladatok Az általános iskola kezdő szakaszában a matematikai nevelés célja és feladata azon képességek fejlesztése, melyek segítségével

Részletesebben

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4.

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK SZÁMOK B MENNYISÉGEK, BECSLÉS, MÉRÉS. A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK SZÁMOK B MENNYISÉGEK, BECSLÉS, MÉRÉS. A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai Tartalomjegyzék A SZÁMOK Az Ön könyve tartalmazza Tartalomjegyzék Szerzők Használati útmutató A megjelenés dátuma 2013. június A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai (C. Neményi Eszter) 1 Számláld

Részletesebben

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről,

Részletesebben

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban.

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. MATEMATIKA A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket,

Részletesebben

Matematika. Célok és feladatok

Matematika. Célok és feladatok Matematika Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

Matematika 1. tanmenet. Heti 4 óra. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Matematika 1. tanmenet. Heti 4 óra. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Matematika 1. tanmenet Heti 4 óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, bevezetés a számok világába. Osvát Erzsébet: Első osztályosok

Részletesebben

51/2012. (XII. 21.) EMMI

51/2012. (XII. 21.) EMMI A Dinasztia Tankönyvkiadó kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Részletesebben

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV II. Matematika 1-8. évfolyam Informatika 2-8. évfolyam

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV II. Matematika 1-8. évfolyam Informatika 2-8. évfolyam ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV II. Matematika 1-8. évfolyam Informatika 2-8. évfolyam 158 Matematika 1 8. évfolyam BEVEZETŐ A KERETTANTERV JELLEMZŐI - A műveltségi területek fejlesztési feladatait

Részletesebben

MATEMATIKA* 1 4. Célok és feladatok. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal

MATEMATIKA* 1 4. Célok és feladatok. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal MATEMATIKA* 1 4. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról,

Részletesebben

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. A kerettantervhez képest emelt (5-5 4,5-4) óraszámokkal Célok és feladatok

Részletesebben

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013.

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. MATEMATIKA HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 2013. 1. Tantárgyi címoldal MATEMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Újszászi Vörösmarty Mihály A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola MATEMATIKA

Zipernowsky Károly Általános Iskola MATEMATIKA MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 1 4. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) számú

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér HELYI TANTERV. Matematika 1-4. osztály

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér HELYI TANTERV. Matematika 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Matematika 1-4. osztály 2013 1 Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS mat1-4.qxd 2004.12.15. 12:57 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MATEMATIKA 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 mat1-4.qxd 2004.12.15. 12:57 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest,

Részletesebben

MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam

MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV. Matematika 1. és 2. osztály

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV. Matematika 1. és 2. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Matematika 1. és 2. osztály 2013 1 Matematika 1. és 2. osztály Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAM 1 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény. Helyi tanterv. Matematika évfolyam

Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény. Helyi tanterv. Matematika évfolyam Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Matematika 1-4. évfolyam Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 1. 5 180 2. 5 180 3. 5 180 4. 5 180 Érvénybe lép: a 2013-14-es tanévtől MÓDOSÍTVA: 2015.

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV. KÉSZÜLT: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján

MATEMATIKA HELYI TANTERV. KÉSZÜLT: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján MATEMATIKA HELYI TANTERV KÉSZÜLT: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján Tartalom: 1. Célok és feladatok 2. Az értékelés elvei és eszközei 3. A tankönyvválasztás szempontjai 4. Javasolt

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Matematika dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 1 4. osztály

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 1 4. évfolyam Készült az - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának

Részletesebben

2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve. az 1 4. évfolyamra

2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve. az 1 4. évfolyamra 2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve az 1 4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 4 4 4 3 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-8 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

5.2 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

5.2 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 5.2 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Célok és feladatok

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára MATEMATIKA 1-2. osztály Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam Kidolgozta: Dr. Csanádi Péterné Hegedűs Pálné Kormosné Kovács Eleonóra Eger, 2013. március 27. 1 Matematika

Részletesebben

Matematika 1 4. évfolyam számára

Matematika 1 4. évfolyam számára Matematika 1 4. évfolyam számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. évfolyam számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

Helyi tanterv. 1-2. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 1-2. évfolyam 2013. Helyi tanterv 1-2. évfolyam 2013. MATEMATIKA 1-2. évfolyam Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás-tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a gyermekek személyisége és gondolkodása.

Részletesebben

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Matematika 1. tanmenet Heti 5 óra Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Első osztályosok Ismerkedés, bevezetés a számok

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben