TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149"

Átírás

1 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika 1. osztály Mátészalka, szeptember 1.

2 KOMPETENCIAALAPÚ ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT A MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZŐ 2009

3 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KOMPETENCIÁK 1. Tájékozódás 2. Tájékozódás a térben 3. Tájékozódás az időben 4. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 5. Megismerés 6. Tapasztalatszerzés 7. Képzelet 8. Emlékezet 9. Gondolkodás 10. Ismeretek rendszerezése 11. Ismerethordozók használata 12. Ismeretek alkalmazása 13. Problémakezelés és - megoldás 14. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás 15. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 16. Kommunikáció 17. Együttműködés 18. Motiváltság 19. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 20. A matematika épülésének elvei JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK Több iskolában csak 4 áll az elsős matematika tanításához a nevelők rendelkezésére. Így minden héten az 5. órához többnyire gyakorlási anyagot rendeltünk. A tanmenetjavaslatban Az én matematikám tankönyvet ÉM. rövidítéssel, Az én matematikám feladatgyűjteményt Fgy. jelöléssel láttuk el. Egész tanévben folyamatosan ajánlott eszközök: Az én matematikám tankönyv, Az én matematikám feladatgyűjtemény, Okos(k)odó képességfejlesztő munkafüzet; Számoljunk! 1. évf.; Szöveges matematikafeladatok 1. évf.; Az én matematikám 1. évf. interaktív tananyag; Tantárgyi program 1. évf.; Felmérések 1 2. évf.; Felmérések kézikönyv 1 2. évf.; Számhívóképek (fali)

4 Tájékozódás a tanulók beszédkészsége, számfogalma és egyéb képességei felől 2. Tájékozódó felmérés a tanév elején 3 4. Tájékozódás térben Ismerkedés a taneszközökkel Kirakások, számlálás (taneszközök, játékok, korongok, pálcikák) frontális és páros munkában Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása színezéssel. Többféle megoldás keresése egyéni munka Játék: Rakj ki annyi korongot, amennyit tapsolok! egyéni munka Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint Közös és eltérő tulajdonságok felismerése Egyszerű geometriai formák megnevezése: kör, négyszög, háromszög egyéni munka Tájékozódás az osztályban mozgással, szavakkal: elöl, hátul, előbbre, hátrébb, között, fent, lent stb. szavak használatával Megkezdett rajzos sorozat (periodikus) folytatása a szabály felismerése után Rakd ki! Játék az interaktív tananyag segítségével frontális, páros és csoportmunkában Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása színezéssel. Többféle megoldás keresése Jobbra, balra irányok a viszonyítás alapjának megállapítása Álló és fekvő egyenes írása Kommunikációs képességek, készségek fejlesztése: anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat Relációszókincs Számlálás: mozdulatok, hangjelek, tárgyak meg- és leszámlálása Mennyiségi összehasonlítás Becslés, mérés: hosszúságok, tömegek összehasonlítása, összemérése Darabszám szerinti összehasonlítás; több, kevesebb, ugyanannyi; összemérések kisebb különbségek esetén; ugyanakkora (ugyanolyan hosszú, ugyanolyan magas stb.) Induktív, deduktív lépések: irányok meghatározása, viszonyok tudatosítása Tulajdonságok észlelése, felsorolása, válogatás, csoportokba sorolás Formafelismerési képességek erősítése Tárgyak, személyek, viszonyok megnevezése, ráismerés, besorolás Adott viszonyban lévő mennyiségpárok, halmazpárok létrehozása, kiegészítése, adottnál nagyobb, kisebb mennyiségek létrehozása, keresése Mennyiséghez, halmazhoz szám, számhoz halmaz hozzárendelése Interaktív tananyag 1. témakör 1. feladat ÉM. 3. Fgy. 3., 4. Korongok, pálcikák, tárgyak, képek Felmérőlap vagy Felmérő füzet 4. vagy 5. oldal (A és B változat) Felmérések kézikönyv ÉM. 5/1., 2., 3., 4. Okoskodó 4/2., 3. Szöveges mat. fgy. 3/2. Interaktív tananyag 1. témakör 1., 2. feladat, 12 játék Logikai lapok, korongok, pálcikák Hónap Téma, tananyag 1. témakör: Tájékozódás, számlálás, összehasonlítás. A számfogalom előkészítése Szeptember 1. hét 1. a témakörhöz Gyűjts játékokat! Játsszatok csoportokban! Csoportosítsátok a játékokat anyaguk, méretük, hasonlóságuk alapján! Találjatok ki ti is hasonló feladatokat!

5 Hónap Téma, tananyag 5. Számlálás, formafelismerés irányok 2. hét 6. Összehasonlítások 7 8. Összehasonlítás, formafelismerés Irányok felismerése térben és füzetben: jobb, bal Relációk: több, kevesebb, ugyanannyi Formafelismerés: ugyanolyan Játék csoportmunkában: A gyűjtött játékok csoportosítása többféle szempont szerint (ugyanolyan anyagból készült; ugyanolyan színű; ugyanolyan nagyságú) projekt Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint páros és csoportmunkában. Közös és eltérő tulajdonságok felismerése. Mekkora? Halmazok összehasonlítása közös és eltérő tulajdonságok felismerése frontális és egyéni munka Játékok csoportosítása projektmunka felhasználása csoportmunkával Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint. Közös és eltérő tulajdonságok felismerése. Milyen? (méret, nagyság, magasság, szélesség, vastagság) Formák felismerése frontális és páros munka Ugyanolyan, kisebb, nagyobb, alacsonyabb, magasabb stb. kifejezések használata Babák, macik öltöztetése, zászlók színezése, gyöngyfűzés páros munka Megfigyelt helyzet, kép olvasása frontális munka Mi változott meg? A felismert változás kifejezése visszaváltoztatással, szóval páros munka Rendszerezés, kombinativitás: kombinatorikus szemlélet alapozása Összehasonlítások, sorba rendezés, szétválogatás, azonosítás, megkülönböztetés, szín és formaritmus folytatása Tanulási képességek kialakítása: megfigyelőképesség fejlesztése, az érzékelés pontosságának felmérése, az érzékelés pontosságának fejlesztése Digitális kompetencia fejlesztése: interaktív tananyag feldolgozása A logikai gondolkodás előkészítése Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; a páros és csoportmunka során Játék során a szabályok elfogadása, betartása Tolerancia a társakkal szemben: egymás meghallgatása Vizuális kommunikáció: téri tájékozódás fejlesztése Viszonyok tudatosítása: tudatos megfigyelés fejlesztése Okos(k)odó 4., 5. ÉM. 6. Fgy témakör 4., 5. feladat Számoljunk! 3 4. oldal ÉM. 7., 8., 9. Fgy. 12., 13. Okos(k)odó 6. oldal 1. témakör 6., 7. feladat Számoljunk! 7.

6 Hónap Téma, tananyag 9. Halmazok öszszehasonlítása elemszám szerint 10. Ugyanannyi legyen! 3. hét 11. Párosítás Adott szempontú válogatás Ismerkedés a relációs jelekkel Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése páros munka Sok, kevés, néhány, több, kevesebb, ugyanannyi kifejezések használata Számlálás, halmazok kiegészítése: ugyanannyi legyen! Relációk Formafelismerés, formabeazonosítás színezéssel; színritmus Mi változott meg? Növekvő számosságú rajzsorozat Halmazok összehasonlítása elemszám szerint Párosítás Miből mennyi van? Tárgyak, termések, képek alapján halmaz elemeinek megbecsülése, számlálása páros és egyéni munka A hullámvonal írása egyéni munka Számlálás: tárgyak megszámlálása Mennyiségi összehasonlítás Becslés, mérés: darabszám szerinti összehasonlítás; a több, kevesebb észlelése nagyobb eltérések esetén; párosítás; több, kevesebb megállapítása kisebb eltérések esetén is; ugyanannyi Tanulási képességek: figyelem, részegész észlelés; feladattartás Tudásszerző képességek fejlesztése: problémaérzékenység, eredetiség, kreativitás, metakogníció ÉM. 10., 11. Okos(k)odó 7. Számoljunk! 5., 6. ÉM. 12. Fgy. 14. Becslés és számlálás: Termések gyűjtése kis dobozokban. Játék. Veszek a markomba valamennyit. Megbecsülöm, hogy menynyi, majd megszámolom. Játék párokban: Mindkét tanuló vesz egy marékkal valamely termésből. Megbecsülik, hogy kié több, majd megszámlálják. 12. Relációk jelölése Összehasonlítás párosítással, relációk egyéni munka Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével egyéni és páros munka Közös és eltérő tulajdonságok felismerése páros munka Válogatás adott szempont szerint frontális és csoportmunka Játék a termésekkel páros munka ÉM. 13., 14. Számoljunk! témakör 4. animáció.

7 Hónap Téma, tananyag 13. Több, kevesebb Több, kevesebb: tapasztalatszerzés Halmazok összehasonlítása elemszám szerint egyéni munka Válogatás az ugyanannyi reláció szerint A kampó írása 14. Ismerkedjünk a Ismerkedés a logikai lapokkal és a színes logikai lapokkal rudakkal és a színes rudakkal! A logikai lapokból alakzatok, a színes rúdból lépcső építése frontális, egyéni és páros munka 15. Tárgysorozat, relációk Számelemek írása Tárgysorozatok alkotása termésekből projektmunka Relációk, tárgysorozat egyéni munka Memóriajáték Fgy. 15., 16. Számoljunk! témakör 3., 4. feladat ÉM. 15. Fgy. 17. Számoljunk! 11. Színes rudak Logikai lapok Okos(k)odó 8. Számoljunk! témakör 4 7. feladat 2. témakör Ismerkedés a számokkal. A számfogalom tapasztalati úton történő alakítása az 5-ös számkörben 4. hét Az 1 fogalma 16. Az egy megismerése Az egy fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen Tárgyak, mozdulatok, hangok meg- és leszámlálása egyéni és páros munka Kombinatorikai feladat megoldása színezéssel egyéni munka Miből van egy? A számjegy vázolása, írása 17. A 2 fogalma Adott szempontú válogatás páros munka A kettő fogalma, számjegye, számképe. Helye a számegyenesen A 2 vázolása, írása A darabszám Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése csoportmunka Kommunikációs képességek, készségek fejlesztése: anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat Számlálás, számolás: kis számosságok felfogása számlálás nélkül; megés leszámlálás; számlálás növekvő sorrendbe; számok szomszédai a feldolgozott számkörben ÉM. 16. Fgy. 18., 19. Okos(k)odó 9. Számoljunk! 12. ÉM. 17. Fgy. 20., 21. Számoljunk! 13.

8 Hónap Téma, tananyag 18. A 3 fogalma A három fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. A 3-as szám tulajdonságai, kapcsolatai Miből mennyi van? A hullámvonal írása Halmazok összehasonlítása elemszám szerint. A 3 vázolása, írása 19. Gyakorlás a Halmazok kifejezése számjeggyel hármas számkörben Az 1, 2, 3 számok gyakorlása Halmazok számosságának megállapítása Összehasonlítás párosítással, relációk Kombinatorikai feladat Tárgyak meg- és leszámlálása egyesével Gyakorlás: kirakások, leolvasások, adott halmaz lejegyzése számmal Szőnyegezések leolvasása színekkel, 20. Gyakorlás a hármas számkörben Október 5. hét A 4 fogalma Gyakorlás a négyes számkörben számokkal Gyakorlás a hármas számkörben Egyszerű kombinatorikai feladat Számsorozat Mi változott meg? című játék A négy fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. A 4-es szám tulajdonságai, kapcsolatai Halmazok összehasonlítása elemszám szerint frontális és páros munka A 4 vázolása, írása egyéni munka Játék a számkártyákkal, korongokkal, pálcikákkal különféle munkaformákban: párokban, csoportokban Gyakorlás a 4-es számkörben: 1, 2, 3, 4 gyakorlása: halmazok számossága, öszszehasonlítása, relációk csoportmunka Egyszerű kombinatorikai feladat páros munka Memóriajáték projektmunka párokban Mennyiségi következtetés: becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, összemérése; mérés alkalmi egységekkel; nagyobb mennyiséghez nagyobb szám, kisebb mennyiséghez kisebb szám becslése azonos egység esetén; halmazpárok létrehozása, kiegészítése: több, kevesebb; mennyiségi viszonyok megállapítása; a mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal; a számok értelmezése a valóság mennyiségeivel Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: szituációval vagy szóval adott probléma értelmezése (megjelenítése), megoldás tevékenységgel, megoldás tevékenység és kép segítségével Szabályjáték megoldása többféle megoldás kipróbálásával Rendezés, kombinativitás: sorba rendezés, sorrend megfordítása, szétválogatás, adott szempontból összetartozó párok keresése Induktív, deduktív lépések: valóság és szám kétirányú megfeleltetése Tanulási képességek: megfigyelőképesség fejlesztése; feladattartás, figyelem; rész-egész észlelés ÉM. 18. Fgy. 22., 23. Számoljunk! 14/1. ÉM. 19. Számoljunk! 14/2., 3., témakör animáció Okos(k)odó 10., 11. ÉM. 20. Fgy. 24., 25. Számoljunk! 15/1., 2. ÉM. 21. Okos(k)odó 12. Számoljunk! 15/3. Memóriajáték készítése Kártyákat vágnak ki a tanulók, 12 darabot. 5 db kártyára felírják a számokat 0-tól 5-ig. A másik 5 db kártyára pedig az előzőeknek megfelelő számosságú rajzot készítenek. Játék párokban: Ki tud a lefelé fordított kártyák között több párt megtalálni? Lásd: 2. témakör feladat; 4. játék

9 Hónap Téma, tananyag 23. Az 5 fogalma Az öt fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. Az 5-ös szám tulajdonságai, kapcsolatai Az 5 vázolása, írása A számjegyek írása római számmal Mérések csoportmunkában Mi változott meg? játék Számlálás egyesével, növekvő, csökkenő sorrendben frontális és egyéni munka 24. A 0 fogalma Az üres halmaz és számosságának jelölése A nulla vázolása, írása. A nulla párosságának igazolása számegyenes segítségével Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen Összehasonlítások, kifejezés számképpel, számjeggyel Számok nagyság szerinti összehasonlítása páros munka 25. Tanult számok gyakorlása Összehasonlítások, kifejezés számképpel, számjeggyel Rajzokban számfelismerés páros munka Szabályjáték csoportmunka Mi változott meg? Formafelismerés Mely számokat bújtattuk el a képeken? Rajz- és számsorozatok folytatása Relációk rajzokkal és számokkal Számkártyák kiválasztása adott képhez, kép kirakása, megjelenítése, lerajzolása adott számhoz Hosszúságmérés gyufaszálakkal, pálcikákkal, színes rudakkal, szőnyegezés Tanult számok írásának gyakorlása Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában; alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása ÉM. 22. Fgy. 26., 27. Számoljunk! 16. ÉM Fgy. 28., 29. Számoljunk! 17/1., 2., témakör animáció, 1., 2., 3. feladat; 4. játék ÉM. 25. Okos(k)odó 13. Számoljunk! 17/4., 5., 6. Korongok Pálcikák Színes rudak

10 Hónap 6. hét 26. Téma, tananyag Gyakorlás az ötös számkörben Tanult számok gyakorlása. Az 1, 2, 3, 4, 5 és a 0 számok olvasása, írása, számosságuk megállapítása, összehasonlításuk Páros, páratlan Egyszerű kombinatorikai feladat Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése frontális és páros munka Adott számosságú halmaz megjelenítése kirakással, rajzzal egyéni és páros munka A relációs jelek használata a tanult számok viszonylatában egyéni munka Kisebb, nagyobb, több, kevesebb, ugyanannyi, reláció használata Differenciált tanulásszervezéssel 3. témakör Műveletfogalom kialakítása: az összeadás és a kivonás értelmezései 27. Az összeadás Az összeadás fogalma, értelmezése tárgyakkal, korongokkal, pálcikákkal az egyesítés, a hozzáadás, a valamennyivel több eljátszása frontális és páros munka Két halmaz egyesítése, kiegészítő halmaz előállítása páros munka Halmaz elemszámának növelése Szövegalkotás a művelettel kapcsolatban egyéni munka (Eljátszás, rajz, kirakás, lejegyzés) Számkép színezése adott összeadáshoz Bontott alakú számok helye a számegyenesen. Mit mond a két kép? páros munka Képolvasások (mi változott meg?), szövegalkotás, lejegyzés számfeladattal frontális és egyéni munka Kommunikációs képesség fejlesztése: relációszókincs Kommunikációs készség: nyelvi és vizuális kommunikáció kapcsolatának erősítése; ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése Számlálás, számolás: számok megjelenítése számok kirakásával; számlálás egyesével, kettesével csökkenő sorrendben; számsorozatok, összeadás, kivonás értelmezése, kapcsolatok megfigyelése, szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása Fgy. 30., 31., 32., témakör 1. rész animáció; 1., 2. feladat, játék 2. témakör 2. rész animáció ÉM. 26., 27. Számoljunk! 18.

11 Hónap Téma, tananyag 28. Összeadás gyakorlása: egyesítés 29. Összeadás gyakorlása: hozzátevés 30. Összeadás gyakorlása: valamennyivel több 7. hét A kivonás A kivonás gyakorlása Összeadás gyakorlása az ötös számkörben: egyesítés Az összeadás gyakorlása színes rudakkal, korongokkal, ujjakkal, mérőszalaggal, tömegmérleggel, számegyenessel A számok összegalakjai Szabályjáték adott szabály szerint Szabályjáték: a gép összead Összeadás gyakorlása: a hozzátevés A tagok felcserélhetősége Nyitott mondatok megoldása, ábrázolásuk számegyenesen Számrejtvény Rajzról összeadás, összeadásról rajz készítése Szövegalkotás tevékenységgel Összeadás ötös körben: valamennyivel több A kivonás fogalma, értelmezése elvétel az egyesítés megfordítása A művelettel kapcsolatosan szöveges feladat eljátszása, kirakása, lejegyzése frontális és páros munka Halmazok közti különbségek Számok összeg- és különbségalakjainak előállítása kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról, rajzról csoportmunka Mit mond a két kép? Mit mond a képsor? Mit mond a számkép? Mi változott meg? Halmazok közti különbség felismerése Sorozat rajzzal egyéni és páros munka Mennyiségi következtetés: összeadással több lesz Becslés, mérés, valószínűségi következtetés: összehasonlítás, összemérés színes rudakkal, papírcsíkokkal Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Induktív, deduktív lépések: műveleti tulajdonságok felismerése Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában Szóbeli utasítások követése Önértékelés igényének formálása Feladattartás fejlesztése Mennyiségi következtetés: kivonással kevesebb lesz Becslés, mérés, valószínűségi következtetés: összehasonlítás, összemérés színes rudakkal, papírcsíkokkal Problémamegoldás: egyszerű összeadásra és kivonásra vezető szöveges feladatok megoldása. Fgy. 34. Számoljunk! 19. Ém. 28. Fgy. 35., 36. Fgy. 35. Okos(k)odó 14. ÉM. 29., 30. Számoljunk! témakör 2. rész 3. animáció ÉM. 31. Fgy. 37., 38. Számoljunk! 21. Színes rúd, papírcsíkok Technikaórán virágokat hajtogatunk. A virágokat egy nagyobb vázába gyűjtjük. Megszámláljuk őket, feladatokat találunk ki hozzá. Pl. Csukott szemmel, emelj ki 4 szál virágot! Stb. A virágokkal végezhetünk összeadásokat egyesítéssel, hozzátevéssel is. Pl.: Vegyél a kezedbe 3 szál virágot! A társad vegyen kettőt! Tegyétek egy csokorba! Hány szál virág lett? Stb.

12 Hónap Téma, tananyag 33. A bontás A művelettel kapcsolatos szöveges feladatok eljátszása, kirakása, rajza, leírása számfeladattal Számok bontása két szám összegére A számok bontott alakjai 34. A bontás gyakorlása A bontás gyakorlása: bontás leolvasása dominóról, szőnyegezésről, bontott alak- hoz rajz készítése, bontott alakú számok helye a számegyenesen Gyakorlás: bontás az ötös számkörben Adott szám többféle bontott alakjának 35. Összeadás, kivonás az ötös számkörben 8. hét A pótlás 37. Műveletek több taggal keresése Összeadás, kivonás gyakorlása az ötös számkörben differenciált csoportmunka A művelettel kapcsolatos szöveges feladat alkotása képről A pótlás és a kivonás kapcsolata konkrét számfeladatokkal páros munka Rész és egész kapcsolata; a részeknek az egész alapján történő felismerése; bizonyítás színezéssel Mit mond a kép? Összeadás, kivonás három taggal Hiányos műveletek Szabályjáték Darabszám, sorszám. Relációk 38. A sorszám A sorszám fogalma, jelölése A sorrend A darabszám, sorszám, mérőszám megkülönböztetése konkrét esetekben páros és csoportmunka 39. A sorszám gyakorlása Darabszám, sorszám megkülönböztetése Tanult műveletek gyakorlása differenciált csoportmunka Rendszerezés, kombinativitás: kétjegyű számokból műveletek alkotása, több lehetőség keresése Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Induktív, deduktív lépések: műveleti tulajdonságok felismerése. Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában Szóbeli utasítások követése Tudásszerző képességek: problémamegoldás: szabályjáték megoldása többféle megoldás kipróbálásával Számlálás, számolás: a darabszám, mérőszám, sorszám helyes használata Rendszerezés, kombinativitás: számok sorba rendezése, szétválogatása, összehasonlítása Formai elemek azonosítása Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredményért való felelősségvállalás ÉM. 32. Fgy témakör 2. rész: 4. feladat ÉM. 33. Fgy. 40. Számoljunk! 22. Okos(k)odó témakör 2. rész: 9. műveletek ÉM. 34. Fgy. 41. Füzet témakör 2. rész: 5. feladat Okos(k)odó ÉM. 35. Számoljunk! 23. ÉM. 36. Fgy Okos(k)odó 16. ÉM. 37. Okos(k)odó

13 Hónap Téma, tananyag módszertani javaslatok November Diagnosztizáló Önálló munka 9. hét felmérés számképek színezése számfeladatok 40. alapján kirakásokról összeadás, kivonás írása színezés a műveleti eredményeknek megfelelően számok és műveletek közti relációk képi megjelenítése 41. Gyakorlás Gyakorlás a diagnosztizáló felmérés alapján képről, kirakásról összeadás és kivonás írása szöveges feladatok gyakorlása számú tudáspróba megíratása 43. A tudáspróba javítása Felmérő feladatsor megoldása Önálló munka Típus- és egyéni hibák javítása frontális és önálló munka Az önellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredményért való felelősségvállalás Okos(k)odó 21. Színes rudak, korongok, pálcikák Szöveges matek fgy oldalairól feladatok válogatása 1. sz. tudáspróba tankönyv melléklete vagy az 1 2. osztályos Felmérések 3. sz. felmérés Négyzetrácsos füzet 44. Gyakorlás Gyakorlás: korrekció a mérés alapján egyéni és csoportmunka Válogatás az elmaradt feladatok közül 4. témakör Szám-és műveletfogalom bővítése: a tízes számkör 10. hét 45. Gyakorló feladatok az ötös számkörben Gyakorlás a felmérés alapján projektmunka (játék az őszi levelekkel, termésekkel) csoportokban 46. A 6 fogalma A 6 tulajdonságai, szomszédai, számképe, számjegye, helye a számegyenesen A számjegy vázolása, írása A számszomszéd fogalmának bevezetése Tapasztalatok, élmények a 6-ról Kommunikációs képességek, készségek fejlesztése: anyanyelvi és matematikai nyelvhasználat; ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése Levelek, termések Pálcikák, korongok, színes rudak ÉM. 38. Fgy. 44., 45. Számoljunk! 25. Játék a termésekkel, őszi levelekkel: Gyűjtsetek őszi leveleket és terméseket! Írjatok számfeladatokat, és rakjátok ki levelekkel vagy termésekkel! Mondjatok hozzá szöveget!

14 Hónap Téma, tananyag Szám- és műveletfogalom erősítése a hatos számkörben Számok összeg- és különbségalakjainak előállítása tevékenységgel (színes rúddal, korongokkal, pálcikákkal, kezekkel), rajzzal Különféle alakban megadott számok leolvasása kirakásról, rajzról (gyorsolvasási gyakorlatok) Darabszám, sorszám megkülönböztetése páros munka 49. Számok 6-ig Számfogalom erősítése a 6-os számkörben Adott feladathoz több megoldás keresése 11. hét 50. A 7 fogalma 51. A 7 kéttagú összegalakjai Gyakorlás a 7-es számkörben 54. Differenciált gyakorlás a 7-es számkörben A 7 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. A 7 kirakása többféleképpen Számjegyírás A 7 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. Bontott alakú számok helye a számegyenesen A 7 bontása. Összeadás, kivonás, pótlás hetes számkörben Válogatás adott számok közül halmazokba Számképekről számfeladatok alkotása Differenciált gyakorlás a 7-es számkörben páros vagy csoportmunka Hasonló síkidomok keresése; szétválogatás tulajdonság alapján színezéssel Interaktív tananyag Gyakorlás differenciált munkával a 7-es számkörben páros vagy csoportmunka Számok sorba rendezése, a sorozat folytatása; műveletek; logikai feladatok Számlálás, számolás: kis számosságok felfogása számlálás nélkül; megés leszámlálás; számlálás növekvő sorrendben; számok szomszédai a feldolgozott számkörben Mennyiségi következtetés: becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, összemérése; mérés alkalmi egységekkel; nagyobb mennyiséghez nagyobb szám, kisebb mennyiséghez kisebb szám becslése azonos egység esetén; halmazpárok létrehozása, kiegészítése: több, kevesebb; mennyiségi viszonyok megállapítása; a mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal; a számok értelmezése a valóság mennyiségeivel Az összeadás, kivonás értelmezése, kapcsolatok megfigyelése Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, metakogníció: képekről és műveletekről szöveges feladatok készítése Induktív, deduktív lépések: valóság és szám kétirányú megfeleltetése 3. témakör 1. animáció Számoljunk! 26. Színes rúd Okos(k)odó 22. Szöveges matek fgy. 18. ÉM. 40. Fgy. 48., 49. Számoljunk! 27. ÉM. 41., 42. Számoljunk! 28. ÉM. 43. Fgy. 50., témakör 1. rész: 1. feladat Okos(k)odó 23., 24. Szöveges mat. fgy. 19.

15 Hónap 12. hét 55. Téma, tananyag A 8 fogalma Gyakorlás a 8-as számkörben 58. Differenciált feladatmegoldások 59. Gyakorlás a 8-as számkörben December 13. hét 60. A 9 fogalma A 8 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 8 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás Számok tulajdonságainak megfigyelése Interaktív tananyag A 8 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. A 8 bontása Összeadás, kivonás, pótlás nyolcas számkörben. Számok helye a számegyenesen Sorszámok gyakorlása Számképekről összeadások és kivonások alkotása, számolás Műveletekről szöveges feladatok készítése Válogatás adott számok közül halmazokba Számképekről számfeladatok alkotása Páros, páratlan fogalmának erősítése Pótlás 8-ra, nyitott mondat Műveletek gyakorlása párokban is A számok összeg- és különbségalakjai Tapasztalatok a 8-as számról Páros, páratlan; számok bontott alakja Műveletek a nyolcas számkörben Relációk számok, bontott alakok között Szöveges feladatok összeadásra Kombinatorikai feladat A 9 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 9 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás Számok tulajdonságai, számszomszédok, páros, páratlan Kirakásokról számok leolvasása Rendszerezés: formafelismerés, azonosítás, megkülönböztetés, alkotóképesség fejlesztése Tanulási képességek fejlesztése: megfigyelőképesség fejlesztése; feladattartás Önértékelés igényének formálása Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában; alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása ÉM. 44. Fgy. 52., 53. Számoljunk! témakör 1. rész: 2. feladat ÉM. 45., 46. Fgy. 54. Számoljunk! 30/1., 2., 3. ÉM. 47. Fgy. 55. Számoljunk! 30/4. Okos(k)odó 25. Szöveges mat. fgy. 20. ÉM. 48. Fgy. 56., 57.

16 Hónap Téma, tananyag 61. Gyakorlás a 9-es számkörben 62. Gyakorlás a 9-es számkörben 63. Nyitott mondatok, függvényre vezető szöveges feladatok 64. Gyakorlás a 9-es számkörben A 9 kéttagú összegalakjai, kirakása színes rúddal. Bontott alakú számok helye a számegyenesen Bontás: színezéssel többféle lehetőség keresése A 9 bontása Sorszám; relációk; a 9 többtagú bontott alakjai Bontott alakok összehasonlítása Logikai feladat Összeadás, kivonás, pótlás kilences számkörben Műveletekről szöveges feladatok készítése Válogatás adott számok közül halmazokba Számképekről számfeladatok alkotása Testek megkülönböztetése Páros, páratlan fogalmának erősítése Számok tulajdonságai: a számok sokféle neve, a számok összegalakjai Interaktív tananyag páros munka Nyitott mondatok megoldása Nyitott mondatok igazsághalmazának keresése adott számok közül Függvényre vezető szöveges feladat Pótlás 9-re Műveletek a 9-es számkörben Szabályjáték Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció Egyszerű szöveges feladatok megoldása és alkotása tevékenységről, képről; szabályjáték megoldása többféle megoldás kipróbálásával Számsorozatok szabályának megállapítása, követése; szabályjátékok, nyitott mondatok megoldása ÉM. 49. Okos(k)odó mf. 26. Számoljunk! 31. ÉM. 50 Fgy. 58/1., 2., 3. Fgy. 59/1., 2., témakör 2. rész: animáció Fgy. 58/4. Fgy. 59/ 3., 4. Számoljunk! 32. Okos(k)odó 27.

17 14. hét 65. A 10 fogalma 66. Számfogalom erősítése Hónap Téma, tananyag 67. Műveletek a 10- A 10 bontása, műveletek tízes számkörben es számkörben Területlefedés színezéssel Differenciált gyakorlás Bontás. Felezés tevékenységgel 68. Számok és műveletek Számok tulajdonságainak erősítése: pá- a 10-es ros, páratlan, halmazok, számszomszé- számkörben dok Műveletek tízes számkörben Alakzatok színezése adott szabály szerint 69. Számok és műveletek Gyakorló feladatok tízes számkörben: a 10-es bontás, összeadás, kivonás gyakorlása számkörben Differenciált gyakorlás Térbeli alakzatok felismerése, bizonyítása színezéssel Interaktív tananyag csoportmunkával 15. hét Gyakorlás Páros, páratlan gyakorlása 70. Kivonás a tízes számkörben elvétellel Színes gyakorlás Gyakorló feladatok összeadásra, kivo- a 10-es násra számkörben szöveges feladatok előkészítése sorozatok nyitott mondat megoldása színezéssel Síkidomok felismerése Műveletek alkotása adott értékekkel Differenciált gyakorlás 73. Bontás Gyakorló feladatok tízes számkörben bontás Kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése Számlálás, számolás: számok megjelenítése korongok, apró tárgyak kiszámlálásával Számok tulajdonságainak megfigyelése Számlálás 0-tól egyesével, kettesével növekvő és csökkenő sorrendben Kirakások színes rudakkal (szőnyegezés), a színes rudakhoz számok rendelése (pl. fehér kiskocka 1-et ér) Mennyiségi következtetés: becslés, mérés A hozzátevéssel több lesz, az elvétellel kevesebb lesz az eredmény Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Szövegértés, szövegértelmezés Egyszerű szöveges feladatok megoldása Szituációkban adott és szavakban megfogalmazott problémák megoldása tevékenységgel Mondott történetek értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakással, ÉM. 51. Fgy. 60., 61. Számoljunk! 33. ÉM. 52., 53. Fgy. 62/1., 63/2., 3. Számoljunk! 34. Fgy. 63/1. Fgy. 63/4. Okos(k)odó 28. Számoljunk! 35. ÉM. 54., 55. Fgy. 64. Számoljunk! 37. ÉM. 56., 57. Számoljunk! 36. Szöveges mat. fgy témakör 2. rész: 1 2. feladat ÉM. 58., 59. Fgy. 65. ÉM. 60., 61. Fgy. 66. ÉM Szöveges mat. fgy. A 10 fogalmának tudatosítása, elmélyítése A 10 számképe, számjegye, helye a számegyenesen. Számjegyírás A számfogalom erősítése tízes számkörben Játék a memória fejlesztéséhez: Kedvenc játékokból játékpolc összeállítása a tanterem egyik sarkában. Feladat kitalálása a gyűjtött játékokról. Pl. adott és választott szempont szerinti csoportosítás. Vagy: Kié ez a játék? A tanulók körbeülnek, és kezükbe veszik a játékukat, és azt mondják egyesével: Ez a kiskutya az én kedvenc játékom. Leteszik a kör közepére. Amikor mindannyian letették, akkor egyesével felvehetnek egy-egy játékot, de nem a sajátjukat. Ki kell találni, hogy kié. Jutalompont jár annak, aki kitalálja.

18 pótlás műveletek eredményeinek csoportosítása Egyszerű geometriai formák felismerése, bizonyítás színezéssel Interaktív tananyag csoportmunkában rajzzal A változás tudatosítása témakör 2. rész: 3. feladat Hónap Téma, tananyag Január Pótlás Szöveges feladatra rávezető feladatok 16. hét megoldása, szövegesek algoritmus alapján 74. Nyitott mondatok igazsághalmazának keresése adott számhalmazból Nyitott mondat megoldása színezéssel Szabályjáték Egyenlőségek hiányzó számának pótlása Összeadás, kivonás gyakorlása számfeladatokkal Differenciált gyakorlás 75. Műveletek gyakorlása Szám- és szöveges feladatok megoldása a 10-es tízes számkörben számkörben egyenlőségek sorozat fejszámolás bontott alakok 76. Relációk Több, kevesebb: számok és bontott alakok közti relációk Mit mutat a nyíl? Számfeladathoz szöveg alkotása 77. Szöveges feladatok 78. Gyakorlás a 10- es számkörben 17. hét 79. Differenciált gyakorlás Szöveges feladatok algoritmus szerinti gyakorlása Játékos gyakorlás Interaktív tananyag Az eddig tanultak ismétlése, gyakorlása Differenciált gyakorlás Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során a szabályok elfogadása (páros és csoportmunka során) Rendszerezés, kombinativitás: sorozatok alkotása, rendezés adott feltételek szerint Alakzatok rendezése, osztályozása Adott feltételekhez minél több térbeli és síkbeli alakzat előállítása Induktív, deduktív folyamatok Történetek eljátszása, az eljátszás egyszerűsített modellen történő megjelenítése, pl. kirakással Önértékelés igényének formálása. Vizuális kommunikáció fejlesztése: ábrázolás Tanulási képességek fejlesztése Emlékezet fejlesztése ÉM. 64., 65. Fgy. 71. ÉM. 66. Fgy. 72. Számoljunk! 39/1., 3. ÉM. 67., 68/1., 2., 3., témakör 2. rész: 5. feladat Okos(k)odó témakör 2. rész: 4 7. feladat, játék Okos(k)odó mf. 35. Számoljunk! 39/4., 5. Készítsetek különböző hoszszúságú színes papírszalagokat! Játék a szalagokkal:

19 Formatív és diagnosztizáló méréssel a hiányok megállapítása 80. Egyszerű műveleti Műveletek tízes számkörben, műveleti tulajdonsá- tulajdonságok megfigyelése gok Függvényre vezető szöveges feladatok Sorozat logikai lapokkal Hónap Téma, tananyag 81. Gyakorlás Differenciált gyakorlás Az önellenőrzés különböző módjainak 82. Felmérés A félévi felmérés (a 2. számú tudáspróba alkalmazása, az eredményért megíratása) való felelősségvállalás 83. Felmérések javítása A felmérés értékelése, javítása Gyakorlás a mérés alapján 18. hét Hosszúságmérés Mérjünk hosszúságot! A m fogalma, jelölése. Mérés alkalmi mérőeszközökkel. A hosszúság becslése. A mérésekhez kapcsolódó műveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) Gyakorlati mérések különféle mérőeszközökkel 86. A hosszúságmérés gyakorlása 87. Több tag összeadása, több tag kivonása 88. Differenciált gyakorlás Tapasztalatszerzés a hosszúságmérésben Projektmunka játék az elkészített papírszalagokkal párokban Az összeadás tagjainak felcserélése Szabályjáték Események, ismétlődések játékos tevékenység során Dobások kockával, dobások eredményeinek lejegyzése Differenciált foglalkozások válogatás az Okos(k)odjunk!c. munkafüzetből a jobb képességű tanulóknak Gyufaszálakból építés, gyufaszál áthelyezésével az épület nézetének megváltoztatása Egymásra rajzolt halmazban síkidomok Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján. Problémamegoldás: gyakorlati mérések felhasználása a szöveges feladatok megoldásában Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése Rendszerezés, kombinativitás: a műveleti tulajdonságok megtapasztalása a számok sorrendjének megváltoztatásával ÉM témakör 2. rész: 6 7. feladat Elmaradt feladatok 2. tudáspróba a tankönyv melléklete vagy az 1 2. osztályos Felmérések 4. sz. felmérés Feladatlap, füzet ÉM. 70., 71., 72. Fgy. 73. Számoljunk! 38. Papírcsíkok Színes rúd Fonalak Méterrúd ÉM Szöveges mat. fgy. 25. ÉM. 75., 76. Szöveges mat. fgy. 26. ÉM. 79., 80. Számoljunk! 39/2. 4. témakör 5. rész: animáció, 2. feladat Álljatok párokba! Készítsetek 2-2 szalagból utakat! Hasonlítsátok össze! Kié lett hosszabb? Miért? Projektmunka-javaslatok Különböző méretű és formájú poharak és edények gyűjtése

20 Hónap 19. hét Téma, tananyag Űrtartalom mérése felismerése Mi hiányzik? forma és színritmus Szükség esetén méréshez kapcsolódó szám- és szöveges feladatok megoldása Egyéni, páros és csoportmunka Interaktív tananyag hosszúságmérés Mérjünk űrtartalmat! A l fogalma, jelölése Mérés alkalmi mérőeszközökkel: poharakkal gyűszűvel Kinder tojás műanyag belseje Mérések párban és csoportban projekt Az űrtartalom becslése. A mérésekhez kapcsolódó műveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) Interaktív tananyag 5. témakör Számkörbővítés 20-ig 91. Számok 20-ig Számlálás 20-as számkörben A kétjegyű számok fogalma, helyi érték szerinti értelmezése. A tízes és az egyes fogalma. 92. Kétjegyű számok tulajdonságai Kétjegyű számok tulajdonságai páros, páratlan, kisebb, nagyobb Megkezdett sorozatok folytatása a felismert szabály alapján Darabszám, sorszám a 20-as számkörben 93. A számegyenes Számok tulajdonságainak megfigyelése Egyjegyű és kétjegyű számok helye a számegyenesen. Számszomszédok Számjegyírás. Kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján Problémamegoldás: gyakorlati mérések felhasználása a szöveges feladat megoldásában Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok felismerése és átváltások gyakorlati mérésekhez kapcsolódva Számlálás, számolás: meg- és leszámlálások; számlálás 0-tól 20-ig növekvő és csökkenő sorrendbe A számnevek képzési rendjének megfigyelése, alkalmazása Induktív, deduktív következtetések: a valóság és szám kétirányú megfeleltetése; képhez szám, számhoz kép kapcsolása bontott alakban is Kisebb számok körében szerzett tapasztalatok kiterjesztése nagyobb számokra sejtésként, a sejtés ellenőrzése ÉM. 77., 78. Fgy literes mérőpohár Különböző méretű poharak Gyűszű Kinder tojás műanyag belseje 4. témakör 5. rész: 1. feladat ÉM Fgy ÉM. 84., 85. Számoljunk! 40. Okos(k)odó 36., témakör 1. rész: animáció Kisebb és nagyobb, érdekes formájú edények, műanyag kupakok stb. gyűjtése. Ezek lesznek az alkalmilag választott mérőeszközök.

21 Relációk, sorozatok Interaktív tananyag számok 10-től 20- ig Hónap Február 20. hét 94. Téma, tananyag Sorszám és darabszám Sorszám és darabszám a 20-as számkörben Darabszám és sorszám megkülönböztetése Páros és csoportmunka 6. témakör Műveletek a 20-as számkörben tízesátlépés nélkül 95. Műveletfogalom kiépítése a 20-as számkörben Kétjegyű számokhoz egyjegyűek hozzáadása, elvétele tízesátlépés nélkül Számok bontása, pótlása 20-as számkörben tízesátlépés nélkül Az analógiák kiépítése; tapasztalatok kiterjesztése a nagyobb számok körében végzett műveletekben Számok összeg- és különbségalakjai 98. Gyakorlás Gyakorlás a 20-as számkörben. Játékos feladatok analógiás gondolkodás erősítése, feladatok megoldása 21. hét Gyakorlás Szám- és szöveges feladatok megoldása összeadásra, kivonásra pótlás láncszámolás nyitott mondatok szövegesek Kombinatorikai feladat Tréfás feladatok Differenciált tanulásszervezés Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Rendezés: sorba rendezés; sorrend megfordítása, szétválogatás; adott szempontból összetartozó párok keresése Kommunikációs készség: ábraértelmezés, szövegértés, az anyanyelv és a matematikai nyelvhasználat fejlesztése Számlálás, számolás: számok megjelenítése korongok, apró tárgyak kiszámlálásával Számok tulajdonságainak megfigyelése Számlálás 0-tól egyesével, kettesével növekvő és csökkenő sorrendben Kirakások színes rudakkal (szőnyegezés), a színes rudakhoz számok rendelése (pl. fehér kiskocka 1-et ér) Szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás Szövegértés, szövegértelmezés Egyszerű szöveges feladatok megoldása Szituációkban adott és szavakban ÉM Számoljunk! 41. ÉM Számoljunk! 42/1., 2. ÉM. 90., 91., 92. Fgy. 77. Számoljunk! 42/3., 4. Okos(k)odó mf témakör 3. rész: animáció, 1 3. feladat ÉM. 93. Fgy. 78., 79. Számoljunk! 43/1., 2. Projektmunka-javaslatok

22 101. Diagnosztizáló mérés Műveletek tízesátlépés nélkül Diagnosztizáló mérés segítségével a hiányok pótlása 102. Gyakorlás Gyakorlás a diagnosztizáló mérés alapján megfogalmazott problémák megoldása tevékenységgel Mondott történetek értelmezése, eljátszása, megjelenítése kirakással, rajzzal A változás tudatosítása Okos(k)odó 47. Hónap Téma, tananyag 103. Gyakorlás Gyakorlás, hiányok pótlása Induktív, deduktív lépések: műveleti Okos(k)odó oldalairól tulajdonságok felismerése. Analógiás 22. hét Tudáspróba 3. számú tudáspróba megíratása gondolkodás fejlesztése. Követ- 3. számú tudáspróba a 104. keztetés egy művelet eredményéről a tankönyv melléklete következő eredményre a műveletek vagy az 1 2. osztályos monoton tulajdonságának felhasználásával Felmérések 6. sz. felmérés Differenciált gyakorlás Gyakorlás a 20-as számkörben tízesátlépés nélkül Hozzáadás és elvétel továbbszámlálással, visszaszámlálással Egyjegyű számok hozzáadása 10-hez, a 10 hozzáadása az egyjegyű számokhoz Nyitott mondatok Táblázatban elhelyezett logikai lapok helyének a meghatározása Hosszúságok mérése cérnával, papírcsíkkal, a hosszúságok összehasonlítása Műveletek megoldása színezéssel önellenőrzés Összefüggések megfigyelése, nehezebb feladatok értelmezése; problémamegoldás differenciált tanulásszervezés 107. Tömegmérés Tömegmérés. A szabvány mértékegység megismerése: kg A becslés, mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés útján Az összehasonlító, megkülönböztető képesség alakítása mennyiségek tevé- Rendszerezés, kombinativitás: kombinatorikus szemlélet alapozása Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés: mennyiségek összehasonlítása, becslése, mérése az egység és mérőszám kapcsolatai alapján Problémamegoldás: gyakorlati mérések felhasználása szöveges feladatok Okos(k)odó témakör 3. rész: játék ÉM. 94., 95., 96. Fgy. 80., 81. Válogatás az Okos(k)odó oldalairól Számoljunk! 44/1., 2., 3.

23 kenységgel történő rendezése útján A tömegmérés gyakorlása. Mennyiségek becslése, összehasonlítása A mérésekhez kapcsolódó műveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) Szövegesek a méréshez kapcsolódóan megoldásában Rendszerezés, kombinativitás: mennyiségek összehasonlítása, rendezése Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok felismerése gyakorlati mérésekhez kapcsolódóan Hónap Téma, tananyag 108. Mérésekről tanultak összefoglalása A hosszúság, űrtartalom, tömeg mérése összefoglaló gyakorlás Mérés alkalmi és standard mérőeszközökkel Gyakorlati megfigyelés a mérőszám és a mérőeszköz változásaiban tömegmérés gyakorlása ÉM. 97. Okos(k)odó témakör 5. rész: 3. feladat 7. témakör Műveletek a 20-as számkörben 23. hét A tízesátlépés előkészítése A tízesátlépés előkészítése: pótlás tízre, hozzáadás 10-hez A tízesátlépés algoritmusának megfigyelése interaktív tananyag Kirakások két lépésben 111. A tízesátlépés előkészítése 112. Összeadás 113. Összeadás A tízesátlépés előkészítése: pótlás tízre, hozzáadás 10-hez frontális és egyéni munka Összeadás : 9-hez adunk Az összeadás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Összeadás : 9-hez adunk Építés logikai lapokból, tükörkép kirakása Számlálás, számolás: számlálás egyesével, kettesével, növekvő, csökkenő sorrendben; számszomszédok Analógiák alkalmazása: számolás két lépésben Mennyiségi következtetés: becslés, mérés, valószínűségi következtetés Hozzátevéssel több lesz. Összefüggések megfigyelése (ha ugyanahhoz a számhoz nagyobb számot adok, több lesz az összeg) Mérés felhasználása számok és műveletek értelmezésében, számításokban; becslés során a tapasztalt össze- ÉM. 98., 99/1., 2., 3. Okos(k)odó 48. Számoljunk! 45/1. 4. témakör 4. rész: animáció ÉM. 99/4., 5.,6. ÉM Számoljunk! 46/3. ÉM Számoljunk! 46/1. Korongkirakó Fgy. 82/1. 83/4. a) Okos(k)odó 49/2., 4. Szöveges mat. fgy. 27. Mesebolt kialakítása: Játék pénzek készítése: 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es, 20-as címletűek A tanterem egyik sarkában apróbb tárgyakkal bolt berendezése, vásárlások rendezése. (Egyszerre két vagy három dolog vásárlása. A csoport tagjai cserélődjenek!)

24 Március 24. hét 114. Összeadás Tükörszavak gyűjtése páros munka Az összeadás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Összeadás : 8-hoz adunk Az összeadás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal függések egyre tudatosabb használata A véletlen és a nem véletlen megkülönböztetése a mindennapi események megítélése során (lehetséges vagy biztos?) Korongkirakó ÉM Fgy. 82/2., 3. Számoljunk! 46/2. Hónap Téma, tananyag 115. Összeadás 116. Összeadás 117. Összeadás 118. Összeadás 25. hét 119. Összeadás 120. Összeadás Összeadás : 9-hez és 8-hoz adunk gyakorló Összeadás : 7-hez adunk Az összeadás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Kombinatorikai feladat megoldása színezéssel, a lehető legtöbb megoldásra törekvés páros munka Összeadás : 6-hoz adunk Az összeadás értelmezése tevékenységgel, rajzzal, szöveges feladattal Szabályjáték logikai lapokkal Összeadás Számok szétválogatása adott szempont szerint. Számok csoportosítása adott szempont szerint Összeadás : 5-höz és 4-hez adunk Összeadás : 3-hoz és 2-höz adunk Műveletek logikai lapokkal adott értékek alapján Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: elmondott történet értelmezése, eljátszása, megjelenítése, kirakása rajzzal A változás tudatosítása Szavakkal megadott problémák megoldása tevékenységgel, kirakással; matematikai modell használata Rendszerezés, kombinativitás: növekvő sorozatok alkotása, sorozatok folytatása Analógiás következtetések Számok szétválogatása adott tulajdonságaik szerint Induktív, deduktív következtetések: tapasztalt történések eljátszása, eljátszás egyszerűsített modellen (korongokkal, ujjakon); kifejezés két képben; számokkal leolvasott művelet elvégzése Helyes tanulási szokások kialakítása: Fgy. 83. Okos(k)odó 49/3. Szöveges mat. fgy. 30. Korongkirakó ÉM Fgy. 84/1., 2. Számoljunk! 47/1. Szöveges mat. fgy. 31. Korongkirakó 4. témakör 4. rész: játék ÉM Fgy. 84/2., 3., 4. Számoljunk! 47/2. Korongkirakó Okos(k)odó 50. Számoljunk! 47/3. Korongkirakó ÉM Fgy. 85/1. a), b) Számoljunk! 48. Korongkirakó ÉM Fgy. 85/1. c), d), 2., 3., 4. Számoljunk! 49/1.

25 121. Összeadás Szövegesek Kétjegyű számok számjegyeinek összege Sorozatok Az összeadás gyakorlása Páros, páratlan Szövegesek Kétjegyű számok számjegyeinek összege Hónap Téma, tananyag 122. Gyakorlás Az összeadás gyakorlása Összeadás táblázatos elrendezéssel is Függvényre vezető szöveges feladatok Szöveges feladatok megoldása 123. Az összeadás gyakorlása Összeadás táblázatos elrendezéssel is Függvényre vezető szöveges feladat Szöveges feladatok megoldása figyelem, rész-egész észlelés, emlékezet, feladattartás Pontos munkavégzésre törekvés Szöveges mat. fgy Korongkirakó Színes rúd Logikai lapok ÉM Számoljunk! 49/2., 3. Korongkirakó ÉM Számoljunk! 49/4., 5. Korongkirakó Fgy. 86. Szöveges mat. fgy. 34. Korongkirakó Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában; alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása 26. hét Kivonás 126. Kivonás 127. Kivonás Kivonás. A tíz átlépésére vezető kivonások: az első tag elvétele után marad a 10, majd pedig 10-ből veszünk el Számok csökkenő sorba rendezése Számszomszédok 10-hez adunk, 10-ből veszünk el Két nyíl helyett egy Az első tag elvétele után marad tíz, tízből vesszük el a második tagot 11-ből veszünk el A művelet megjelenítése kirakással Kivonás : 12-ből veszünk el Különbségek ábrázolása számegyenesen Marokkójáték Számlálás, számolás: számlálás egyesével, kettesével, növekvő, csökkenő sorrendben; számszomszédok Analógiák alkalmazása: számolás két lépésben Mennyiségi következtetés: becslés Elvétellel kevesebb lesz. Összefüggések megfigyelése (ha ugyanabból a számból nagyobb számot veszek el, kevesebb lesz a maradék és fordítva) Szöveges feladat megoldása, problémamegoldás, metakogníció: ÉM. 109., 110. Okos(k)odó 51. Számoljunk! 50/1. Korongkirakó Számegyenes ÉM Fgy. 87/1. Számoljunk! 50/2. ÉM Fgy. 87/2., 3. Számoljunk! 50/3.

26 128. Kivonás 27. hét 129. Kivonás Kivonás : 13-ból veszünk el Szöveges feladat A művelet megjelenítése kirakással Kivonás : 13-ból és 14-ből veszünk el Algoritmus követése Szöveges feladat szövegértelmezés Elmondott történet értelmezése, eljátszása, megjelenítése, kirakása rajzzal A változás tudatosítása Szavakkal megadott problémák megoldása tevékenységgel, kirakással ÉM Szöveges mat. fgy. 35/1., 2., 3. ÉM Fgy. 88. Számoljunk! 51. Hónap Téma, tananyag 130. Kivonás Kivonás Kivonás : 15-ből és 16-ból veszünk el Szöveges feladat csoportmunka Kivonás : 17-ből és 18-ból veszünk el Szöveges feladat Gyakorló feladatok tízesátlépésre analógiával páros munka Rendszerezés, kombinativitás: ÉM csökkenő sorozatok alkotása, sorozatok Fgy. 89/1. a), b), c), d), folytatása e) Számoljunk! 52., 53/1. Szociális kompetenciák kialakítása: ÉM az együttműködés során; aktív részvétel Fgy. 89/1. f), 2., 3., 4. a páros és a csoportmunkában; Számoljunk! 53/4., 54/1. alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása ÉM. 117/1., Április 28. hét 134. Kivonás Pótlás 135. Pótlás Gyakorlás Kivonás differenciált gyakorlás Elemi kapcsolatok megjelenítése, összefüggések megfogalmazása Összeadás és kivonás kapcsolata Pótlás : először 10-re pótolunk, majd az adott számra A művelet megjelenítése kirakással Szám- és szöveges feladatok tízesátlépésre Pótlás gyakorlása Induktív, deduktív folyamatok: Tapasztalt történések eljátszása, eljátszás egyszerűsített modellen (korongokkal, ujjakon); kifejezés két képben; számokkal leolvasott művelet elvégzése Problémamegoldó gondolkodási képességek alkalmazása Összefüggések felismerése az összeg és különbség változásaiban Egymással kapcsolatban lévő elemek párosítása Helyes tanulási szokások kialakítása: figyelem, rész-egész észlelés, emlékezet, feladattartás Okos(k)odó Számoljunk! 54/2., 3., 4., 5. Szöveges mat. fgy. 36. ÉM. 117/3., 4., 5., 6. ÉM Számoljunk! 53/2., 3., 5. ÉM Okos(k)odó 54. Fgy. 90. ÉM Számoljunk! Relációk, szö- Relációk, függvények Fgy. 91.

27 29. hét 139. veges feladatok Gyakorlás Szöveges feladatok Bontott alakú számok helye a számegyenesen Interaktív tananyag A tanult műveletek elmélyítése a képességeknek megfelelő differenciált gyakorlás útján (gondolkodtató feladatok) A pótlás és kivonás kapcsolata Szabályjáték Szöveges feladatok Pontos munkavégzésre törekvés Szociális kompetenciák kialakítása: az együttműködés során; aktív részvétel a páros és a csoportmunkában; alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása Számoljunk! 56/1., témakör 4. rész: 1 5. feladat; játék ÉM Okos(k)odó 55. Számoljunk! 56/3., 4., 5., 6.

28 Hónap Téma, tananyag 140. Differenciált gyakorlás Szám- és műveletfogalom erősítése Differenciált feladatmegoldás Okos(k)odjunk! Sorozatok, szabályjátékok Bűvös négyzet Szöveges feladat Kivonás, pótlás Szöveges feladat Műveleti jelek pótlása A számegyenes használatáról tanultak elmélyítése páros, páratlan egyjegyű, kétjegyű számszomszédok Digitális kompetencia fejlesztése interaktív tananyag feldolgozása Válogatás az ÉM. 122., 123. oldal feladataiból Számoljunk! 57. ÉM. 124., 125., 127. Számoljunk! Gyakorlás Sorozat, két nyíl helyett egy Pótlások. Szöveges feladatok. Nyitott mondat. Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen ÉM Szöveges mat. fgy hét 144. Pótlás gyakorlása Szám- és szöveges feladatok megoldása pótlással Függvényre vezető szöveges feladat Pótlás számegyenes segítségével ÉM Számok tulajdonságainak vizsgálata Számok rendezése A kétszerezés előkészítése Egy- és kétváltozós nyitott mondatok Páros, páratlan Nyitott mondatok Próbálgatással megoldható szöveges feladat ÉM Számoljunk! 59.

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. globális észlelés a részletek kiemelődése. tájékozódás rajzolt ábrán. tájékozódás szűkebb környezetben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. globális észlelés a részletek kiemelődése. tájékozódás rajzolt ábrán. tájékozódás szűkebb környezetben Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés

globális észlelés a részletek kiemelődése tájékozódás rajzolt ábrán tájékozódás szűkebb környezetben szokásrend kialakítása; emlékezetfejlesztés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben. Kódszám: TÁMOP 3.1.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben. Kódszám: TÁMOP 3.1. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Kódszám: TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0096 ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ Innováció címe: DIGITÁLIS TANANYAGTARTALMAK

Részletesebben

Kedves Kollégák! Kedves Szülõk!

Kedves Kollégák! Kedves Szülõk! Kedves Kollégák! Kedves Szülõk! Az OKOS(K)ODÓ című kiadványunkat elsõsorban Az én matematikám című 1. osztályos tankönyvcsaládhoz készítettük. Természetesen használható más tankönyvek mellé, mert feladatsorai

Részletesebben

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia fejlesztése Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia Készségek Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika. matematikai eszközök

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika. matematikai eszközök MATEMATIKA (enyhe) A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító

48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 48. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanító 39 + 41 40 + 40 100 19 90 9 28 + 33 81 30 80 29 90 10 30 + 31 57 + 16 26 + 47 27 + 33 6 6 12 2 12 3 24 + 12 12 + 30 7 6 8 7 56 / 8 7 4 35 70 14 14 + 14 48. modul

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Matematika 1. tanmenet. Heti 4 óra. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Matematika 1. tanmenet. Heti 4 óra. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Matematika 1. tanmenet Heti 4 óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, bevezetés a számok világába. Osvát Erzsébet: Első osztályosok

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger,

Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN. Készítette: Kazamér Tiborné. Csenger, Dolgozat A MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAMOS PROGRAMCSOMAG BEVEZETÉSE SAJÁT OSZTÁLYOMBAN Készítette: Kazamér Tiborné Csenger, 2009.11.17. Intézményünk vezetésének vezérgondolata tempora mutantur, ami annyit jelent:

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematikai kompetencia. Általános iskola. 1-4. évfolyam

Helyi tanterv. Matematikai kompetencia. Általános iskola. 1-4. évfolyam Helyi tanterv Matematikai kompetencia Általános iskola 1-4. évfolyam 2010 TARTALOM Tanterv (általános bevezető) I. Bevezető az 1-4. évfolyamok matematikai tantervéhez Az 1. évfolyam tanterve 1. melléklet

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam)

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ. (1 4. évfolyam) MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) 1 BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés

Részletesebben

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra Matematika programterv nyújtott első évfolyam első év 120 óra Átdolgozta: Nagy Istvánné Jóváhagyta: Nagy Gábor Kőszeg, 2009. december TÉMAKÖR Tulajdonságok, relációk, állítások ( 1. modul ) Tájékozódjunk,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Kedves Második Osztályos Tanuló!

Kedves Második Osztályos Tanuló! Kedves Második Osztályos Tanuló! Reméljük, hogy az első osztályban megkedvelted a matematikát. Ebben a feladatgyűjteményben is sok érdekes feladattal találkozhatsz. Akad közöttük tréfás, gondolkodtató,

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Matematika 1. tanmenet Heti 5 óra Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Első osztályosok Ismerkedés, bevezetés a számok

Részletesebben

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés.

Óravázlat. Alkalmazott módszerek, eljárások: Közös, egyéni, páros munka. Differenciált feladatok. Magyarázat, beszélgetés. Tevékenykedtetés. Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Mennyiségek összehasonlítása. 2. modul Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

Molnárné Tóth Ibolya

Molnárné Tóth Ibolya 3.Óraterv(27.) A pedagógus neve: Molnárné Tóth Ibolya Műveltségi terület: Matematika Tantárgy: Matematika Osztály: 2. Az óra témája: Számkörbővítés 100-ig. Számfogalom mélyítése, a tízes számrendszer struktúrájának

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 3. szintjéhez 2016. Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet!

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 49. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és tanuló Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 26 + 33 25 + 33 12 + 35 12 + 31 62 + 15 63 + 14 43 26 53 26 35 13 35 15 62 18 72

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam Helyi tanterv Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket.

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Kedves Kollégák! A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Az új tanítói kézikönyvek már tartalmazzák a 11 felmérés javítókulcsait és az értékelési javaslatokat

Részletesebben