Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag"

Átírás

1 Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz hamis állítások. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések alkalmazása. Az összehasonlítás képességének Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Tk. I. kötet 4-5. o. feladatai; Mf. I. kötet 3. o. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése. csoportosítása pl. interaktív tábla segítségével. A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenység útján. A figyelem irányításának és tartósságának Szöveghez és képhez matematikai modell keresése. Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása, válogatása, rendezése, csoportosítása, halmazok képzése közös tulajdonságok alapján. Állítás megfogalmazása. Állítás megértése, igazságának eldöntése. Problémamegoldó képesség. Kreativitás. Megfigyelés, azonosítás, megkülönböztetés, tulajdonságok kiemelése, állítások igazságának eldöntése.

2 2. Számlálás, sorba rendezés, sorozatok folytatása, a számegyenes használata, válogatások, számszomszédok, kombinatorikai feladat. Relációs szókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >). Halmazok számossága. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Állítások igazságtartalmának eldöntése. Tk. I. kötet 5 6. o. feladatai; Mf. I. kötet 3., 4. o. Halmazok számossága. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Halmazok összehasonlítása. Megállapítások: mennyivel több, mennyivel kevesebb. Csoportosítások. A tájékozódást segítő viszonyok: között, mellett. Egyszerű matematikai szakkifejezések és jelölések használatának Szöveghez és képhez matematikai modell keresése. Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 3. Számok tulajdonságai (páros, páratlan); Számok bontása tízesek és egyesek összegére; Csoportosítások, válogatások, rendezések. Számok helye a számegyenesen, számszomszédok. Számok nagyság szerinti összehasonlítása. Sorszám fogalmának használata. Tk. I. kötet 6 7. o. feladatai; Mf. I. kötet 4 5. o. Mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása. Egyszerű matematikai szakkifejezések és jelölések használata. Tulajdonságok értelmezése tárgyi tevékenységgel; számtulajdonságok szerinti szétválogatás. Állítások megfogalmazása. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Tulajdonságok értelmezése tárgyi tevékenységgel; számtulajdonságok szerinti szétválogatás. Algoritmusok követése. Kombinatorikus képességek

3 4. Összeadás, kivonás 0- tól 10-ig. A 10 bontott alakjai. Az összeadás és a kivonás értelmezése, gyakorlása 0 és 10 között. Számlálás, számolási készség A tartós figyelem Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. Tk. I. kötet 8 9. o. feladatai; Mf. I. kötet 6. o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. A számok számjegyekkel történő helyes leírásának Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismertetése. Analógiás gondolkodás alapozása. Számfogalom kialakítása 10-es számkörben. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Számok nevének sorolása, növekvő és csökkenő sorrendben. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Összefüggések felismerése, kifejezése. Algoritmusok követése. 5. Pótlások 0-tól 10-ig. A 10 bontott alakjai, pótlás 10-re. Az összeadás és a kivonás értelmezése, gyakorlása 0 és 10 között. Számlálás, számolási készség A tartós figyelem Az összeadás, kivonás, bontás,pótás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. Tk. I. kötet 9. o. 2. és 3.feladata, Mf. I. kötet 8. /1. Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Számok írása, olvasása 10-ig. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Számolási képesség Algoritmusok követése.

4 6. Összeadás, kivonás, pótlás 0-tól 20-ig tízesátlépés nélkül. Az összeadás és a kivonás értelmezése, gyakorlása 0 és 20 között. Szöveges feladatok. Szövegalkotás képről. Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal. Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás. Állítások megfogalmazása. Tk. I. kötet 10. o. feladatai, 11. o. 1. és 2. fa.; Mf. I. kötet 7. o. Műveletek értelmezésének fejlesztése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismertetése. Analógiás gondolkodás Számok írása, olvasása 20-ig. Összeadás és kivonás értelmezése. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Algoritmusok követése. 7. Összeadás, kivonás 0- tól 20-ig tízesátlépéssel. Az összeadás és a kivonás értelmezése, gyakorlása 0 és 20 között a 10 átlépésével is. Szöveges feladatok. Szövegalkotás képről. Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal. Műveletfogalom alapozása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek használata. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet 8./2.,3. Műveletek értelmezésének A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerésének Analógiás gondolkodás Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Döntési képesség. 8. Összeadás, kivonás 0- tól 20-ig tízesátlépéssel; Szöveges feladat megoldásának algoritmusa. Összeadás, kivonás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Kisebbítendő, kivonandó különbség. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére. Tk. I. kötet o. válogatás a Megálló feladataiból feladatai Mf. I. kötet 9. o. A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Műveletek megfogalmazása, értelmezése. A műveletek elvégzése fejben több tag esetén is. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Döntési képesség.

5 9. Pótlások 0-tól 20-ig, fordított szövegezésű és összetett szöveges feladat megoldása; Láncszámolások; Sorozatok; Számok helyének jelölése tulajdonságok alapján. Szöveges feladat értelmezése, megoldása. Megoldás próbálgatással, következtetéssel. Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. Tevékenységről, képről, számfeladatról szöveges feladat alkotása, leírása a matematika nyelvén. Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére. Tk. I. kötet o. feladatai tk. 17./1.,2. Mf. I. kötet o. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal. Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása. Összefüggések felismerése, információk keresése, visszakeresése, jegyzése, rendezése, ábrázolása. 10. Gyakorlás differenciált rétegmunkában Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása. Kitekintő feladatai tk o. feladatai; Mf. I. kötet o. Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával. Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével, majd önálló problémamegoldással. Szabálykövetés. 11. Szorzás, osztás előkészítése A szorzás és osztás fogalmának előkészítése: Azonos tagú összeadáshoz szorzás írása; Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Műveletek megfogalmazása, értelmezése. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Kombinatorikus képességek

6 12. A szorzás A szorzás jelének bevezetése 13. Az osztás Az osztás jelének bevezetése Az összeadás és a szorzás kapcsolatának, a tényezők felcserélhetőségének tudatosítása. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Az osztás fogalma, a jelölés bevezetése. Az elvétel-osztás kapcsolatának megértése. Az osztás mint a szorzás fordított művelete, az osztás mint bennfoglalás és részekre osztás Csoportosítás azonos számú halmazokba. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet 20. o. A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Műveletek megfogalmazása, értelmezése. A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Műveletek megfogalmazása, értelmezése. Rendszerezés, kombinativitás Halmaz-részhalmaz viszony felismerése a tevékenység során A műveletek közti kapcsolatok felfedezése. Az összeadásszorzás kapcsolatának megértése A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Megfigyelés. Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről. Megfigyelés. Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről. Induktív, deduktív következtetések Összefüggések felfedezése: szorzás, osztás kapcsolata Kommunikációs képességek: képekről szöveg alkotása.

7 14. A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése Egyenlő tagok összeadása, számlálás kettesével. A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése, kapcsolata. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Megfigyelések a szorzó-és bennfoglaló tábla esetei körében. Emlékezetfejlesztés. 15. A 2-es szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása Szorzás, osztás fejben 2-vel a 20-as számkörben. A szorzás értelmezése ismételt összeadással. A szorzás és az osztás kapcsolatának megfigyeltetése. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Számolási képesség Megfigyelés. Ismeretek alkalmazása. Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről. Kétszerese, fele fogalmak. 16. Maradékos osztás A maradékos osztás fogalmának alakítása Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet 24. o. 17. Gyakorlás differenciált rétegmunkában Szorzás, osztás fejben 2-vel a 20-as számkörben. Szám- és műveletfogalom erősítése húszas számkörben Kitekintő feladatai tk o. feladatai; Mf. I. kötet 27. o. Osztandó, osztó, hányados, maradék fogalmának alakítása. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Számolási képesség Megfigyelés. Ismeretek alkalmazása. Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről. Kombinatorikus képességek Tényekre, helyzetre, eljárásra való emlékezés. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása.

8 18. Hosszúságmérés: cm - dm, dm - m Hosszúságok becslése, mérése 19. Űrtartalommérés: dl - l Űrtartalmak becslése, mérése Darabszám és mérőszám szavak értő ismerete és használata. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Hosszúságok összehasonlítása, megmérése, kimérése, a mérőeszköz használatának gyakorlása, a centiméter fogalma. A mennyiségek összehasonlítása,az egység és mérőszám kapcsolatai alapján. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet 25.o. Helyes eszközhasználat. Gyakorlati mérések csoportban alkalmilag választott mérőeszközökkel. A mennyiségek összehasonlítása,az egység és mérőszám kapcsolatai alapján. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet 26. o. Mérőeszközök használata. Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés. Darabszám és mérőszám fogalmának megkülönböztetése. Mérőeszközök használata. Mennyiségi összehasonlítás, becslés, mérés. Darabszám és mérőszám fogalmának megkülönböztetése. Helyes eszközhasználat. Összefüggések felismerésének képessége. Tevékeny tapasztalatszerzés képessége. Megfelelő pontosság elérése, a pontatlanság felismerése. Problémamegoldás. Rendszerezés, kombinativitás: A valóság és a matematika kapcsolata. Helyes eszközhasználat. Összefüggések felismerésének képessége. Tevékeny tapasztalatszerzés képessége. Megfelelő pontosság elérése, a pontatlanság felismerése. Problémamegoldás. Rendszerezés, kombinativitás: A valóság és a matematika kapcsolata.

9 20. Diagnosztizáló mérés, év eleji felmérés Ismeretek alkalmazása. Szövegértés (közlés, utasítás, szöveges feladat, kérdés értése, megfogalmazása). Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége. Számolás 0-tól 100- ig kerek tízesekkel 21. Kerek tízesek 100-ig; Kerek tízesek helye a számegyenesen, tízes szomszédok. Soralkotás kerek tízesekkel. Nagyság szerinti összehasonlításuk. Kerek tízesek összeadása, kivonása, az egyesekkel végzett műveletek analógiájára. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések használata. Az összehasonlítás képességének A kivonás és összeadás értelmezésének kiterjesztése a százas számkörre kerek tízesekkel. Analógiák kiépítése pénzzel, százas táblán. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Számolás, számlálás Továbbszámlálás, visszaszámlálás tízesével, húszasával, növekvő, csökkenő sorrendben Az összeadás, kivonás számolási eljárásainak kidolgozása a műveletek kapcsolata, az összeg és különbség változása, változatlansága. Algoritmusok követése a tízesekkel végzett műveletek körében. Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. Kerek tízes számok írása, olvasása 100-ig. A valóság és a matematika kapcsolata. Pénzhasználat.

10 22. Pótlások, többműveletes feladatok kerek tízesekkel. A kerek tízesekről tanultak elmélyítése, begyakorlása. Szöveges feladatok. Érdekes fejtörő feladatok a tanultak elmélyítésére. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Számolási rutin és problémamegoldó képesség Szöveggel, képekkel adott helyzethez matematikai modell keresése, megfeleltetése. Problémamegoldó képesség. Kreativitás. Összefüggéslátás; mennyiségi viszonyok megértése. 23. A 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése, szorzás, osztás kerek tízesekkel; Maradékos osztás Egyenlő tagok összeadása, számlálás tízesével. A 10-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése, kapcsolata. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Számolási képesség. Megfigyelés. Ismeretek alkalmazása. Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről. Emlékezet 24. Gyakorlás differenciált rétegmunkában, szöveges feladatok megoldása, maradékos osztás Szorzás, osztás fejben 10-zel a 100-as számkörben. A szorzás és az osztás kapcsolatának megfigyeltetése. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Számolási képesség. Megfigyelés. Ismeretek alkalmazása. Szóbeli beszámolás a megfigyelésekről. Emlékezet Számolás 0-tól 30-ig

11 25. Számlálások, számképzés kombinatorikai feladattal, csoportosítás, rendezés, egyes, tízes szomszédok, páros, páratlan számok; Kétjegyű számok bontása helyi érték szerint. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések alkalmazása. Az összehasonlítás képességének Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Számok becsült és valóságos helye a számegyenesen (egyes, tízes) számszomszédok. Számok nagyság szerinti összehasonlítása.a páros és a páratlan szám fogalmának kiterjesztése a 30-as számkörre. Kétjegyű számok ábrázolása számvonalon. A számok egyes, tízes, páros, páratlan szomszédai. Számok egymástól való távolsága a számegyenesen. A kétjegyű szám mint egy kerek tízes és egy egyjegyű szám összege. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. A számok számjegyekkel történő helyes leírásának Számok közötti összefüggések felismerése. A páros és a páratlan számok fogalmának elmélyítése. Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. A számok számjegyekkel történő helyes leírása, olvasása 30-ig. Kombinatorikus képességek

12 26. Összeadás 0-tól 30-ig Kétjegyűhöz egyjegyű hozzáadása tízesátlépéssel is. Összeadás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Az összeg változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 50. o. feladatai; Mf. I. kötet 37. o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. Összeg, összeadandó, tag, számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, felcserélhetőség,

13 27. Összeadás 0-tól 30-ig Kétjegyűhöz kétjegyű hozzáadása. Összeadás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Az összeg változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 51. o. feladatai; Mf. I. kötet 38. o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével. A követett eljárás elmondása, elmagyarázása. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása.

14 28. Kivonás 0-tól 30-ig Egyjegyű számok elvétele kétjegyűből Kivonás értelmezése. Kisebbítendő, kivonandó különbségfogalma. A különbség változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 52. o. feladatai; Mf. I. kötet 39. o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Különbség, kisebbítendő, kivonandó,

15 29. Kivonás 0-tól 30-ig Kétjegyűből kétjegyű Összeadás, kivonás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Kisebbítendő, kivonandó különbség. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. A különbség változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 52. o. feladatai; Mf. I. kötet 40./1.,2. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Különbség, kisebbítendő, kivonandó 30. Összeadás, kivonás, pótlás gyakorlása 0- tól 30-ig differenciált rétegmunkában Összeadás, kivonás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Kisebbítendő, kivonandó, különbség. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Szám- és műveletfogalom erősítése 30-as számkörben. Tk. I. kötet o. feladatai, 66. o szövegesei; Mf. I. kötet 40./3.,4. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség Analógiás gondolkodás alapozása. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Különbség, kisebbítendő, kivonandó.

16 31. Összeadás, kivonás, pótlás gyakorlása 0- tól 30-ig differenciált rétegmunkában Szám- és műveletfogalom erősítése a 30-as számkörben Tk. I. kötet o. feladatai, 66. o szövegesei; Mf. I. kötet 41. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség Analógiás gondolkodás alapozása. Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével, és önálló problémamegoldással. 32. Sorozatok, a 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése A 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése, kapcsolata. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet 42. o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, 3-as szorzó és, bennfoglaló tábla, részekre osztás. Analógiás gondolkodás, emlékezet. 33. A 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása Szorzás, osztás fejben 3-mal a 30-as számkörben. A szorzás és az osztás kapcsolatának megfigyeltetése. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás. Analógiás gondolkodás, emlékezet.

17 34. A 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása, szöveges feladatok megoldása differenciált rétegmunkában Osztandó, osztó, hányados kapcsolata. A szorzás és az osztás kapcsolata. Tk. I. kötet o., 67. o. feladatai; Mf. I. kötet o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. 35. A 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása, szöveges feladatok megoldása differenciált rétegmunkában A 3-as szorzótábla begyakorlása. Az osztás fogalmának kiterjesztése. Tk. I. kötet o. 67. o. feladatai; Mf. I. kötet o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Döntési képesség. 36. Maradékos osztás Osztandó, osztó, hányados, maradék fogalma. Maradékos osztás a maradék jelölésével. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. 37. Az idő mérése (év, évszak, hónap, hét, nap) Ismerkedés a falinaptárral, asztali naptárral, kártyanaptárral. Leolvasások: a hét napjai, hónapok. Az évszakok körforgása. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet 51. o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Osztó, hányados. maradék fogalmának alakítása. Memóriafejlesztés, a hónapok sorrendje, szomszédjaik. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás. Megfelelő pontosság elérése, a pontatlanság felismerése, kifejezése. Helyes eszközhasználat. Összefüggések felismerésének képessége.

18 38. Az idő mérése (nap, napszak, óra) Beszámoló a napirendről, időmérés, az időpont kifejezése a napszaknak megfelelően Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. A figyelem tartósságának növelése. Emlékezés tevékenységre, tárgyi összefüggésre, rész és egész viszonya Kommunikáció: beszámolók a napirendről Mennyiségek összehasonlítása, viszonyítások Időpont, időtartam megkülönböztetése. 39. A 30-as számkörben tanultak gyakorlása differenciált rétegmunkában Szám- és műveletfogalom erősítése 30-as számkörben. A tk és a mf. I. köteteiben kimaradt feladatok Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása. Összefüggések felismerése, információk keresése, visszakeresése, jegyzése, rendezése, ábrázolása. 40. Diagnosztizáló mérés a 30-as számkörből Ismeretek alkalmazása. Szövegértés (közlés, utasítás, szöveges feladat, kérdés értése, megfogalmazása). Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége.

19 Számolás 0-tól 40-ig 41. Számlálások, számok írása, olvasása, számképzés kombinatorikai feladattal csoportosítás, rendezés, egyes, tízes szomszédok, páros, páratlan számok; Kétjegyű számok bontása helyi érték szerint. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az összehasonlítás képességének Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése. Számok becsült és valóságos helye a számegyenesen (egyes, tízes) számszomszédok. Számok nagyság szerinti összehasonlítása. Számok egymástól való távolsága a számegyenesen. Tk. I. kötet o. feladatai; Mf. I. kötet o. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása pl. interaktív tábla segítségével. Tárgyak megszámlálása. Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése.számjelek használata. A számok számjegyekkel történő helyes leírása. olvasása 40-ig. Kombinatorikus képességek

20 42. Összeadás 0 40-ig Kétjegyűhöz egyjegyű számok adása tízesátlépéssel is. Kétjegyűhöz kétjegyű hozzáadása tízesátlépés nélkül. Összeadás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Az összeg változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 76. o. 77./1. feladatai; Mf. I. kötet o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. Összeg, összeadandó, tag, számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, felcserélhetőség.

21 43. Összeadás 0 40-ig Kétjegyűhöz kétjegyű hozzáadása tízesétlépéssel. Összeadás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Az összeg változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 77./2., 3.; Mf. I. kötet 58./3. o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével. A követett eljárás elmondása, elmagyarázása. Analógiás gondolkodás. Ismeretek alkalmazása.

22 44. Kivonás 0-tól 40-ig Egyjegyű számok elvétele Kivonás értelmezése. Kisebbítendő, kivonandó különbség fogalma. A különbség változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 78. o. feladatai; Mf. I. kötet 58./4. 59.o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Analógiás gondolkodás alapozása. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Különbség, kisebbítendő, kivonandó. 45. Kivonás 0-tól 40-ig Kétjegyűből kétjegyű Kivonás értelmezése. Kisebbítendő, kivonandó, különbség fogalma. A különbség változásainak megfigyelése. Tk. I. kötet 79. o. feladatai; Mf. I. kötet 60.o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség Analógiás gondolkodás alapozása. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Különbség, kisebbítendő, kivonandó.

23 46. Összeadás, kivonás, pótlás gyakorlása 0- tól 40-ig differenciált rétegmunkában Összeadás, kivonás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Kisebbítendő, kivonandó, különbség. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Szám- és műveletfogalom erősítése 40-es számkörben. Tk. I. kötet 80. o. szöv. feladatai; Mf. I. kötet 58./2., 3. o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség Analógiás gondolkodás alapozása. A tevékenységgel, képpel megjelenített művelet megértése, leolvasása. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. különbség, kisebbítendő, kivonandó. 47. Összeadás, kivonás, pótlás gyakorlása 0- tól 40-ig differenciált rétegmunkában Összeadás, kivonás értelmezése. Összeadandók, tagok, összeg. Kisebbítendő, kivonandó, különbség. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Az összeadás tagjainak felcserélhetősége. Szám- és műveletfogalom erősítése 40-es számkörben. Tk. I. kötet 80. o. szöveges feladatai; 81. o.; Mf. I. kötet 61. o. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség Analógiás gondolkodás alapozása. Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével, majd önálló problémamegoldással. Szabálykövetés.

24 48. Számok többszörösei, sorozatok Hiányos összeadások, kivonások A többszörös fogalmának alakítása. A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása Tk. I. kötet 83. o.; Mf. I. kötet 58./2.,63./1. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség Analógiás gondolkodás alapozása. Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével, majd önálló problémamegoldással. Szabálykövetés. 49. Sorozatok, a 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése Tk. I. kötet 84. o. feladatai; Mf. I. kötet 62. /2.,3. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, 4-es szorzó és, bennfoglaló tábla, részekre osztás. 50. A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása Szorzás, osztás fejben 4-gyel a 40-es számkörben. A szorzás és az osztás kapcsolatának megfigyeltetése. Tk. I. kötet 85 o. feladatai; Mf. I. kötet 63. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, 4-es szorzótábla és bennfoglaló tábla, részekre osztás.

25 51. A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása, szöveges feladatok megoldása differenciált rétegmunkában Szorzás, osztás fejben 4-gyel a 40-es számkörben. A szorzás és az osztás kapcsolatának megfigyeltetése. Tk. I. kötet 86. o., 95. o. szöveges feladatai; Mf. I. kötet 64. o Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, 4-es szorzótábla és bennfoglaló tábla, részekre osztás. 52. A 4-es szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása, szöveges feladatok megoldása differenciált rétegmunkában A 2-es és a 4-es szorzótábla kapcsolata; Kitekintő feladatai Szorzás, osztás fejben 4-gyel a 40-es számkörben. A szorzás és az osztás kapcsolatának megfigyeltetése. A 2-es és a 4-es szorzótábla kapcsolatainak felismerése, felfedezése Tk. I. kötet 87. o., o feladatai; Tk. I. kötet 86. o. feladatai,95. o. szöveges feladatai; Mf. I. kötet 65. o. 53. Maradékos osztás Osztandó, osztó, hányados, maradék fogalma. Maradékos osztás a maradék jelölésével. Tk. I. kötet 90. o. feladatai; Mf. I. kötet o. 54. A zárójel használata A zárójel szerepének megismerése. A zárójel kijelöli a műveletek sorrendjét. Tk. I. kötet 94. o. feladatai; Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Osztó, hányados. maradék fogalmának alakítása. Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre osztás. Négyszerese, negyede fogalma. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Döntési képesség. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, maradékosztályok. Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás. Döntési képesség.

26 55. Műveletek a 40-es számkörben 56. Műveletek a 40-es számkörben Számolás 0-tól 50-ig 57. Az 50-es szám fogalma Szám- és műveletfogalom erősítése 40-es számkörben. Tk. I. kötet o. 95. o. szöv. fa Szám- és műveletfogalom erősítése 40-es számkörben. Tk. I. kötet 96 97o. feladatai; 95. o szöv. fa Halmazok mennyiségének számlálása. Helyi érték valódi érték, számok helye a számegyenesen. Számok tulajdonsága: páros, páratlan. Számszomszédok. Állítások igazságának megítélése. Tk. I kötet o feladatai, Mf, I kötet o. Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával. Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása matematikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Önellenőrzés képessége. Anyanyelvi kompetencia. Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével, majd önálló problémamegoldással. Szabálykövetés. Kombinatorikus képességek Számolási képesség fejlesztése számolási eljárások (algoritmusok) segítségével, majd önálló problémamegoldással. Szabálykövetés. Kombinatorikus képességek Mennyiségek megkülönböztetése, valódi érték, helyi érték, tájékozódás a számegyenesen, egyes, tízes fogalma, számok tulajdonságai.

27 58. Összeadás az 50-es számkörben : Kétjegyűhöz egyjegyű és kétjegyű hozzáadása tízesátlépéssel is. Összeadás értelmezése, művelet írása képről, összeadás elvégzése, nyitott mondat. Tk. I kötet o feladatai, Mf. I kötet o. Készségszintű műveletvégzés. Számolási készség, rutin Szóbeli kifejezőképesség Logikus gondolkodás. Algoritmus követése. Pontos, helyes munkavégzés. Önellenőrzés képessége. Önálló feladatvégzés képessége. Összeadás helyes értelmezése. Számok közötti kapcsolatok művelettel történő megjelenítése. Szám bontása kettő vagy több tagra. 59. Kivonás az 50-es számkörben: Kétjegyűből egyjegyű és kétjegyű szám kivonása tízesátlépéssel is Kivonás értelmezése, művelet írása képről, kivonás elvégzése, nyitott mondat. Tk. I kötet o feladatai, Mf, I kötet o. Készségszintű műveletvégzés. Algoritmus követése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, logikus gondolkodás, önellenőrzés, emlékezetfejlesztés. Anyanyelvi kompetencia. Kivonás helyes értelmezése. Számok közötti kapcsolatok művelettel történő megjelenítése. 60. Kivonás gyakorlása az 50-es számkörben. Kivonás műveletének elvégzése, pótlás, relációs jelek kitétele bontott alakok közé. Tk. I kötet103.o feladatai, Mf, I kötet o. 86.o Műveletfogalom alapozása, kivonás értelmezése. A műveletek elvégzése fejben, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása. Logikus gondolkodás, algoritmus követése. Készségszintű műveletvégzés. Algoritmus követése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, logikus gondolkodás, önellenőrzés, emlékezetfejlesztés. Anyanyelvi kompetencia.

28 61. Összeadás, kivonás gyakorlása az 50-es számkörben, szöveges feladatok Összeadás, kivonás kapcsolata. Szabályjáték, nyitott mondat, Szöveges feladatok.tk. I kötet103.o 104. feladatai, Mf, I kötet o. 86.o. Műveletek megfogalmazása. Lényegkiemelő, problémamegoldó képesség formálása. Kombinatorikai képesség Egyszerű szöv. feladatok értelmezése szövegértés. Összefüggés felismerésének képessége. Önellenőrzés igénye. Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. Megoldás következtetéssel. Ellenőrzés, szöveges válaszadás. 62. Differenciált egyéni képességfejlesztés, szöveges feladatok. Szöveges feladatok. Érdekes fejtörő feladatok a tanultak elmélyítésére. Tk. I. kötet o. feladatai Logikus gondolkodás kép. Matematikai kompetencia. Beszédkészség, beszédértés fejlesztése Összefüggések feltárásának képessége. Szociális kompetencia. Önellenőrzés, önfejlesztés kompetenciája. A tanult matematikai ismeretek megerősítése, elmélyítése. Szimbólumok használata, a matematikai szaknyelv életkornak megfelelő alkalmazása. 63. Hogyan mértek régen? Régi hosszúságmértékek használatának felelevenítése.tk. I. kötet o. feladatai Becslés, mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Mérés alkalmi, szabvány egységekkel. 64. Szorzás, osztás 5-tel 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. I kötet o feladatai, Mf, I kötet o. Az összeadás és a szorzás kapcsolatának felismerése. Szóbeli és írásbeli készség Algoritmus követése műveletek körében. Emlékezetfejlesztés. Szorzás értelmezése ismételt összeadással. Szorzótényező, szorzatok. Bennfoglalótábla,osztandó osztó, hányados. Szorzás, osztás fejben és írásban.

29 65. Az 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla. 5-ös szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása. Szorzás, osztás fejben. I kötet 109.o feladatai, Mf, I kötet o. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Műveletek helyességének ellenőrzése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Önellenőrzés képessége. Anyanyelvi kompetencia Szorzás, osztás fejben és írásban. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, 5- ös szorzó- és bennfoglaló tábla. 66. Az 5-ös és a 10-es szorzótábla kapcsolata A 5-ös és a 10-es szorzótábla kapcsolatainak felismerése, felfedezése Tk. I. kötet o., Mf. I. kötet o. feladatai; 67. Szöveges feladatok Szöveges feladatok értelmezése, megértése megoldása. Tk. I. kötet o.,Mf. I. kötet o. feladatai Emlékezet Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás Döntési képesség. Műveletek megfogalmazása. Lényegkiemelő, problémamegoldó képesség formálása. Kombinatorikai kép. Egyszerű szöv. feladatok értelmezése szövegértés. Összefüggés felismerésének képessége. Önellenőrzés igénye. Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása.

30 68. Maradékos osztás Maradékos osztás a maradék jelölésével. Tk. I. kötet 114. o. feladatai; Mf. I. kötet 92. o. 69. A műveletek sorrendje Műveletek megoldásának helyes sorrendje összeadás, kivonás, szorzás, osztás során. Tk. I. kötet 115. o., 116. o feladatai; Mf. I. kötet 93. o. Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata. Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Osztandó, osztó, hányados, maradék fogalma. Maradékos osztás a maradék jelölésével. Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége. A zárójel használata. 70. Diagnosztizáló mérés Ismeretek alkalmazása. Szövegértés (közlés, utasítás, szöveges feladat, kérdés értése, megfogalmazása). Algoritmus követése. Eljárásra való emlékezés. Önellenőrzés igénye és képessége.

31 71. Differenciált gyakorlás a diagnosztizáló mérés után. Megálló, Kitekintő A felmerülő hiányosságok pótlása. Tanult műveletek gyakorlása. Tk. I. kötet 117. o., 118.o., 119. o. feladatai; Mf. I. kötet 93. o. Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Mennyiségek, számjegyek felismerése, egymáshoz rendelésének képessége. Számolási készség Problémamegoldó képesség Szövegértés Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség A tanult matematikai ismeretek megerősítése, elmélyítése. 72. Félévi felmérés Az első félévben elsajátított tudás értékelő számonkérése Geometria 73. Testek Testek felismerése, tulajdonságaik Tk. II. kötet 4. o., 5.o feladatai; Mf. II. kötet4. o. 74. Testek, síkidomok Testek és síkidomok kapcsolatánakfelismerése, tulajdonságaik. Tk. II. kötet 6. o., 7.o feladatai; Mf. II. kötet 4. o. Értékelés, önértékelés, személyiség A tér- és síkbeli tájékozódóképesség alapozása érzékszervi megfigyelések segítségével. Szemponttartás. Kreativitás Síkidom és test különbségének megfigyelése. Formafelismerés.Tér- és síkbeli tájékozódás Testek tulajdonságai, azonosságok, különbségek megfigyelése. Tér- és síkbeli alakzatok megfigyelése, szétválogatása, megkülönböztetése.

32 75. Síkidomok, vonalak Síkidomok tulajdonságai. Tk. II. kötet 8. o. feladatai; Mf. II. kötet 4. o. Síkidom és test különbségének megfigyelése. Formafelismerés. Síkbeli tájékozódás Tulajdonságok,kapcsolatok azonosságok, és különbözőségek. 76. Téglalap, négyzet, háromszög, kör Téglalap, négyzet, háromszög, kör tulajdonságai, csoportosítása Tk. II. kötet 9. o feladatai; Mf. II. kötet 4. o. Téglalap és négyzet tulajdonságainak megfigyeltetése, azonosság, különbség megfigyelése. Háromszög, kör tulajdonságai. Formafelismerés. Síkbeli tájékozódás Tulajdonságok,kapcsolatok azonosságok, és különbözőségek. 77. Szimmetria Szimmetrikus tárgyak, síkidomok. Tk. II. kötet o; Mf. II. kötet 5 6. o Megfigyelőképesség, tartós figyelem Finommotorikus mozgás Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Szimmetria megfigyelése a mindennapi életben és a síkidomokon. 78. Tükrözés Tengelyesen tükrös alakzatok megfigyelése Tk. II. kötet ; Mf. II. kötet 9. o. Megfigyelőképesség, tartós figyelem Finommotorikus mozgás Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Tükörtengely megfigyelése tükör segítségével. Tapasztalatok megfogalmazása. 79. Tükrözés Tárgyak, alakzatok tükörképének megfigyelése, tükörkép alkotása. Tk. II. kötet 14. o.; Mf. II. kötet10. o Megfigyelőképesség, tartós figyelem Finommotorikus mozgás Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Tükörtengely megfigyelése tükör segítségével. Tapasztalatok megfogalmazása.

33 80. Gyakorlás: Testek, síkidomok, vonalak Síkidomok, alakzatok tengelyes tükrözése. Játékos feladatok. Tk. II. kötet 15. o. feladatai; Mf. II. kötet. 11. o. Megfigyelések megfogalmazása, tartós figyelem Térbeli tájékozódás Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Tájékozódás, helymeghatározás, tükrözés. Számolás 0-tól 60-ig as szám fogalma Halmazok mennyiségének számlálása. Helyi érték valódi érték, számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Nyitott mondatok. Tk. II. kötet o. feladatai, Mf. II. kötet o. Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Önellenőrzés képessége. Anyanyelvi kompetencia. Mennyiségek megkülönböztetése, valódi érték, helyi érték, tájékozódás a számegyenesen, egyes, tízes fogalma, számok tulajdonságai. 82. Összeadás 60-ig: Kétjegyűhöz egyjegyű és kétjegyű hozzáadása tízesátlépéssel is. Összeadás értelmezése, művelet írása képről, összeadás elvégzése, nyitott mondat. Tk. II kötet o. feladatai, Mf. II. kötet o. Műveletfogalom alapozása, összeadás értelmezése. A műveletek elvégzése fejben. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Fejben történő számolási képesség Logikus gondolkodás, algoritmus követése. Összeadás helyes értelmezése. Számok közötti kapcsolatok művelettel történő megjelenítése. Szám bontása kettő vagy több tagra.

34 83. Kivonás 60-ig: Kétjegyűből egyjegyű és kétjegyű szám kivonása tízesátlépéssel is. Kivonás értelmezése, művelet írása képről, kivonás elvégzése, bontott alakok. Tk. II. kötet o feladatai, Mf. II. kötet o. Készségszintű műveletvégzés. Algoritmus követése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, logikus gondolkodás, önellenőrzés, emlékezetfejlesztés. Anyanyelvi kompetencia. Készségszintű műveletvégzés. Algoritmus követése. Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, logikus gondolkodás, önellenőrzés, emlékezetfejlesztés. Anyanyelvi kompetencia. 84. Szöveges feladatok: lehetőség differenciált rétegmunkára Összeadás, kivonás, lényegkiemelés gyakorlása. Tk. II. kötet 22. o feladatai, Mf. II. kötet o. Matematikai kompetencia Számoláskészség. Mennyiségi viszonyokban való tájékozódás képessége. Számok összeg- és különbségalakjának előállítása. Szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Fejben történő számolási készség Emlékezet Algoritmus követése. Önálló feladatmegoldás képessége. A jelentés értésének igénye és képessége. Összefüggések felismerésének képessége, annak megértése, kifejezése számokkal. Önellenőrzés igénye és képessége. Anyanyelvi kompetencia Szöveges feladatok értelmezése, megoldása. Megoldás következtetéssel. Ellenőrzés, szöveges válaszadás.

35 85. Megálló: A tanultak gyakorlása, lehetőség differenciált rétegmunkára. Műveletek gyakorlása, pótlásos feladat, szabályjáték, nyitott mondatok, sorozat. Tk. II. kötet o feladatai, Mf. II. kötet 18. o. Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Összefüggéseket felismerő és rendező képesség Változások, periodikusság, növekedés, csökkenés megfigyelése megfigyelőképesség. Kreativitás Változó helyzetek megfigyelésének képessége. Társas kompetencia Értékelés, önértékelés, személyiség Összeadás, kivonás elvégzése, pótlásos feladatok. Szabályok felismerése, értelmezése, táblázat kitöltése. Nyitott mondatok igazzá tétele os szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése 6-os szorzó- és bennfoglaló tábla felépítése. Tk. II. kötet o. feladatai, Mf. II. kötet 19. o. Az összeadás és a szorzás kapcsolatának felismerése.szóbeli és írásbeli készség Algoritmus követése műveletek körében. Emlékezetfejlesztés. Szorzás értelmezése ismételt összeadással.szorzótényező, szorzatok. Bennfoglaló tábla,osztandó, osztó, hányados. Szorzás, osztás fejben és írásban.

36 87. 6-os szorzó- és bennfoglaló gyakorlása 6-os szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása: műveletek elvégzése, pótlás, szabályjáték, nyitott mondat. Mf. II. kötet o Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése.műveletek helyességének ellenőrzése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Önellenőrzés képessége.anyanyelvi kompetencia Szorzás, osztás fejben és írásban. Szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, 6- os szorzó- és bennfoglaló tábla. Pótlások elvégzése, szabályok felismerése. 88. Szöveges feladatok: lehetőség differenciált rétegmunkára Szöveges feladatok értelmezése, megértése, megoldása. Tk. II. kötet 28.o., Mf. II. kötet 20. o feladatai Kreativitást ösztönző képesség. Logikus gondolkodás. Műveletek megfogalmazása. Lényegkiemelő, problémamegoldó képesség formálása. Egyszerű és összetett szöv. feladatok értelmezése szövegértés. Összefüggés felismerésének képessége. Önellenőrzés igénye. Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. 89. Maradékos osztás a 60-as számkörben Osztandó, osztó, hányados, maradék fogalma. Maradékos osztás a maradék jelölésével. Tk. II. kötet 29.o., Mf. II. kötet 22. o feladatai Szóbeli számolási készség Algoritmusok követése. Emlékezet Osztó, hányados. maradék fogalmának alakítása. Osztandó, osztó, hányados, maradék fogalma. Maradékos osztás a maradék jelölésével.

37 90. A 2-es, 3-as és a 6-os szorzótábla kapcsolata A 2-es,3-as és a 6-os szorzótábla kapcsolatainak felismerése, felfedezése. Tk. II. kötet 29. o.,mf. II. kötet 19. o feladatai Emlékezet Összefüggések felismerése, összefüggésekre építő gondolkodás Döntési képesség. Szorzótényezők, szorzat, osztandó, osztó, hányados fogalmának alakítása. 91. Megálló: A tanultak gyakorlása, lehetőség differenciált rétegmunkára. A tanult műveletek gyakorlása Tk. II. kötet 30.,31., 32., 33. o. Matematikai kompetencia, logikus gondolkodás. Mennyiségek, számjegyek felismerése, egymáshoz rendelésének képessége. Számolási készség Problémamegoldó képesség Szövegértés Összefüggések feltárásának képessége. Értékelés, önértékelés, személyiség fejlesztése Társas kompetencia A tanult matematikai ismeretek megerősítése, elmélyítése Időmérés (óra-perc) Ismerkedés az órával. Leolvasások: egész órák, percek. Hagyományos és digitális órák használata. Tk. II. kötet 34 o., 33. o.,mf. II. kötet 23. o feladatai Számolás 0-tól 70-ig Az időben való tájékozódás képessége, az egész és rész közti viszony megfigyelése. Az óra, mint mérőeszköz használatának megismertetése. Mérőszám, és mértékegység megismerése. Mennyiségek összehasonlítása, viszonyítások. Időpont, időtartam megkülönböztetése.

38 es szám fogalma Számlálások, számok írása, olvasása, számképzés csoportosítás, rendezés, egyes, tízes szomszédok, páros, páratlan számok; Kétjegyű számok bontása helyi érték szerint. Tk. II. kötet o., Mf. II. kötet o. feladatai; Számolási készség, rutin Összefüggések felismerése. Analógiás gondolkodás. Tartós figyelem Pontos, helyes munkavégzés. Önellenőrzés képessége. Anyanyelvi kompetencia. Mennyiségek megkülönböztetése, valódi érték helyi érték, tájékozódás a számegyenesen, egyes, tízes fogalma, számok tulajdonságai. 94. Összeadás 70-ig: Kétjegyűhöz egyjegyű és kétjegyű hozzáadása tízesátlépéssel is. Összeadás értelmezése, művelet írása képről, összeadás elvégzése, nyitott mondat. Tk. II. kötet o feladatai, Mf. II. kötet 26., 27., 28. o. Matematikai kompetencia. Számoláskészség Mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása. Számok összegalakjának előállítása. Szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Fejben történő számolási készség Eljárásra való emlékezés emlékezet fejlesztése, analógiás gondolkodás Algoritmus követése Önálló feladatmegoldás képessége. Összefüggések felismerésének képessége, annak megértése, kifejezése számokkal. Önellenőrzés igénye és képessége. Összeadás helyes értelmezése.számok közötti kapcsolatok művelettel történő megjelenítése.szám bontása kettő vagy több tagra.

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam

MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-2. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Matematika 1-4. évfolyam

Matematika 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Matematika 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a matematika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam

Helyi tanterv. Matematika 1 4. évfolyam Helyi tanterv Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MATEMATIKA. 1-4.

Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62) HELYI TANTERV MATEMATIKA. 1-4. Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM: 201694 6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A Telefon: (62)510-905 HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-4. évfolyam Normál tanterv 2017. Készítette: A Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Matematika évfolyam 2030 Érd, Fácán köz 1. Helyi tanterv HELYI TANTERV

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Matematika évfolyam 2030 Érd, Fácán köz 1. Helyi tanterv HELYI TANTERV Sportiskolai Általános Iskola 1 Matematika 1.-4. évfolyam 2030 Érd, Fácán köz 1. Helyi tanterv 2013. Források: HELYI TANTERV MATEMATIKA 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI

Részletesebben

Matematika. 1.- 4. évfolyam

Matematika. 1.- 4. évfolyam Matematika 1.- 4. évfolyam Az intézmény matematika helyi tanterve az 51/2012.(XII.21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve, a Mozaik Kiadó által ajánlott kerettanterv

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A

EMMI /2012. (XII. 21.) EMMI A Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. A kerettantervhez képest emelt (5-5 4,5-4) óraszámokkal Célok és feladatok

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4.

MATEMATIKA MATEMATIKA 1-4. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika kerettanterv az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről,

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban.

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. MATEMATIKA A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket,

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Matematika. Célok és feladatok

Matematika. Célok és feladatok Matematika Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Készült az Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 1 4. évfolyam Készült az - 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a

közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

MATEMATIKA. Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam. A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet

MATEMATIKA. Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam. A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet MATEMATIKA Alapfokú nevelés oktatás szakasza alsó tagozat 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült. Célok, feladatok és fejlesztési

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A matematika tanításának céljai

A matematika tanításának céljai MATEMATIKA TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A MATEMATIKA TANÍTÁSÁNAK CÉLJAI... 1 A TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZVÁLASZTÁS SPECIÁLIS SZEMPONTJAI... 4 1-2. ÉVFOLYAM... 4 1. évfolyam... 4 2. évfolyam...

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 MATEMATIKA Bevezető és kezdő szakasz... 5 Célok és feladatok... 6 Az értékelés elvei és eszközei... 8 A tankönyvválasztás szempontjai...

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

51/2012. (XII. 21.) EMMI

51/2012. (XII. 21.) EMMI A Dinasztia Tankönyvkiadó kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

MATEMATIKA. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

MATEMATIKA. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola Helyi tanterv matematika általános iskola 1-4.évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a

elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 1 4. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) számú

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-4. ÉVFOLYAM 1 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA* 1 4. Célok és feladatok. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal

MATEMATIKA* 1 4. Célok és feladatok. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal MATEMATIKA* 1 4. A kerettantervhez képest 1-3. évfolyamon heti egy órával emelt (5-5 - 5-4) óraszámokkal Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola MATEMATIKA

Zipernowsky Károly Általános Iskola MATEMATIKA MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára 1 Matematika 1-8 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013.

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. MATEMATIKA HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 2013. 1. Tantárgyi címoldal MATEMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Újszászi Vörösmarty Mihály A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere

Részletesebben

2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve. az 1 4. évfolyamra

2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve. az 1 4. évfolyamra 2013. Matematika Tantárgy helyi tanterve az 1 4. évfolyamra 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező minimális óraszám/hét 4 4 4 3 Szabadon tervezhető óraszám/hét - - - - Rendelkezésre álló órakeret/hét

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi

Részletesebben

II. sz. melléklet MATEMATIKA 1 4. évfolyam

II. sz. melléklet MATEMATIKA 1 4. évfolyam Matematika tantárgy óraszámai heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam normál 4 148 nemzetiségi 4 148 logopédiai 5 185 2. évfolyam normál 4 148 nemzetiségi 4 148 logopédiai 5 185 3. évfolyam normál 4 148

Részletesebben

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos

Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam

Matematika. 1-4. évfolyam Matematika 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet EMMI kerettanterv 51/2012.

Részletesebben

MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam

MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam MATEMATIKA helyi tanterv 1-4. évfolyam Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola EMELT MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY. KÉSZÍTETTE: Antalffy Szabolcsné, György Miklós

Bársony-Hunyadi Általános Iskola EMELT MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY. KÉSZÍTETTE: Antalffy Szabolcsné, György Miklós Bársony-Hunyadi Általános Iskola EMELT MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Antalffy Szabolcsné, György Miklós MISKOLC 2013 Összesített óraterv A, Évfolyam 1. 2. 3. 4. Heti 5 5 5 5 óraszám

Részletesebben

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára MATEMATIKA 1-2. osztály Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben