Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási rutin fejlesztése az év eleji ismétlés alatt folyamatosan: villámszámolások, számolási táblázatok stb. Tankönyv I. kötet füzet, grafit és 6 színű színes ceruza a tolltartóban, vonalzó, radír 2. Ismétlés: a 1000-es számkör, darabszám, mérőszám, sorszám. Sorozatok: számlálás és számolás kettesével, ötösével, tízesével húszasával, ötvenesével, százasával. Tk. 3. old. Tk old Fgy old. 3. Számok tulajdonságai: nagyságviszonyaik a 100-as táblák megfigyelésével, páros-páratlan számok; számok bontása; helyük a számegyenesen; számszomszédok. Számok halmazba rendezése tulajdonságaik alapján. Tk old. Fgy old. Tk. 7. old. Fgy old Számok alaki és helyi értéke: felbontások százasok, tízesek, egyesek összegére. Kerekítések. Számképzések (kombinatorika) és válogatások, rendezések. Igaz-hamis állítások. Szóbeli összeadás és kivonás ismétlése analógiák segítségével es számkörben. Az összeadás és a kivonás kapcsolata. Ésszerű számítási eljárások. A szóbeli összeadás és kivonás ismétlése analógiák segítségével 1000-es számkörben. A műveleti tulajdonságok megfigyelése. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old Nyitott mondatok leírása, igazzá tétele szöveg alapján. Láncszámolások. Az írásbeli összeadás számolási eljárásainak felelevenítése. Hiányzó összeadandók pótlása. Az írásbeli kivonás számolási eljárásainak felelevenítése. Hiányzó helyi értékek pótlása. Különbségek összehasonlítása. Tk. 11. old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old Gyakorlás: írásbeli összeadás, kivonás szám és szöveges feladatok megoldásával. Valószínűségi játékok a számok tulajdonsága alapján. Szabályjátékok, nyitott mondatok, szöveges feladatok A szóbeli szorzás-osztás ismétlése 1000-es számkörben analógiák segítségével. A műveleti tulajdonságok megfigyelése. Igaz-hamis állítások. A szóbeli szorzás-osztás ismétlése nagyobb számokkal. Egyszerű szöveges feladatok Írásbeli szorzás műveleti eljárásainak felelevenítése. A szorzás és osztás kapcsolatának erősítése. Szöveges feladatok Láncszámolások, szabályjátékok, nyitott mondatok, rejtvények. Fgy old. Fgy old. Tk old. Fgy old. játék pénz Tk. 18. old. Fgy old. Tk. 19. old. Fgy old. Fgy old. 165 ap indd :38:26

2 Október Szöveges feladatok mérésekhez kapcsolódva. A mértékrendszerek ismétlése. Adatok leolvasása táblázatról. Tk. 20. old. Fgy old. 14. Szöveges feladatok adatlejegyzése technikák megfigyelésével. A megoldás lépéseinek betartása. Egyszerű és összetett feladatok Tk. 21. old. Fgy old. 15. Törtszámok ismétlése: Egységtörtek és többszöröseinek színezése. Nagyságviszonyok megállapítása. Pótlás egy egészre. Tk. 22. old. Fgy old. Szöveges feladatok gyakorlása. Római számok ismétlése. Fgy old Negatív számok ismétlése hőmérsékletméréshez kapcsolódva. Egyszerű hőmérséklet-változások megfigyelése és lejegyzése. Gyakorlás: az év eleji felmérés előkészítése. Év eleji ismétlő felmérés Gyakorló és érdekes feladatok az Okos(k)odunk és a Játékosan gyakorolunk feladatsorokból. Tk. 23. old. Válogatás a kimaradt feladatokból. Tk old A felmérés javítása: Differenciált foglalkozás a felmérés eredménye alapján. Számkör bővítése es nagyságrendű számokig. A 10-es számrendszer helyiérték-rendszerének értelmezése és bővítése. Az egy-, két-, három- és négyjegyű számok írásának analógiái. A nulla helypótló szerepe. A értéke, viszonyítása a valósághoz. Helyi, alaki és valódi érték fogalmának kibővítése. Helyi értékes felbontások, számok képzése. A számok helyesírása. Helyi értékek számrendszeres alapozása: csoportosítások négyesével és ötösével, leltárkészítések, az értéktáblázatok megfigyelése. Tk old. Fgy old. milliméterpapír Tk old. Fgy old. Melléklet: helyiérték kerék Dienes-készlet Számszomszédok és kerekített értékek: számok helye a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések tízesekre, százasokra és ezresekre. Számok képzése tulajdonságaik alapján. Gyakorlás: Számfogalom, tulajdonságok, számképzések, kerekítések. Legalább, legfeljebb: kapcsolatok értelmezése. Szöveges feladatok Nyitott mondatok megoldása, igazsághalmazának keresése, jelölése számegyenesen. Játék dobókockával (valószínűség), legnagyobb és legkisebb alaki értékű számok táblázatba rendezése. Négyjegyű számok képzése. Tk old. Fgy. 21. old. Tk old. Tk old. Fgy old. 166 ap indd :38:26

3 November Válogatás-rendezés: osztályozások adott és választott szempontok szerint; igaz-hamis állítások tárgy- és számhalmazokról. Tagadások megfogalmazása. Adatok olvasása Venn-diagramról, halmazábra kitöltése. A közös rész megfigyelése, egy elem csak egy helyre kerülhet. A logikai és, vagy megkülönböztetése válogatásokhoz és állításokhoz kapcsolódva. Tk old. Fgy old. 26. Kombinatorikai feladatok: lehetőségek rendezése fadiagramban, következtetés az összes lehetőség számítására. Tk old. Fgy old. 27. Gyakorlás: Válogatások, rendezések, legalább, legfeljebb, kombinatorikai feladatok. Fgy old. Gyakorló és érdekes feladatok az Okos(k)odunk és a Játékosan gyakorolunk feladatsorokból. Tk old Szóbeli műveletek: összeadás. Analógiák megfigyelése. Számolás kerek számokkal. Összeadás: százasokra, tízesekre végződő számokkal. Szöveges feladatok Kivonás: Analógiák megfigyelése. Számolás kerek számokkal. Nyitott mondatok leírása, kiszámítása szövegről, grafikonról. Számrejtvények, szabályjátékok, szöveges feladatok Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old Kivonás: százasokra, tízesekre végződő számokkal. Az összeg változásai. Műveleti tulajdonságok megfigyelése. Táblázatok, nyitott mondatok kiegészítése. Sorozatok kiegészítése. A különbség változásai. Műveleti tulajdonságok megfigyelése. számsorozatok, pótlások, számpiramis építése. Ésszerű számolások. Többtagú összeadás adott számok alapján. Megfigyelések az összeadás és kivonás összehasonlításával. Tk old. Tk. 51. old. Tk. 52. old. Tk old. Fgy old Írásbeli műveletek: összeadás, kivonás. Összegek és különbségek becslése tízesekre, százasokra és ezresekre kerekített értékekkel. Műveleti tagok elnevezéseinek használata. Ellenőrzés inverz műveletekkel. Műveletek alkotása számhalmazból. A hiányos műveletek gyakorlása. Többtagú összeadások Szöveges feladatok, nyitott mondatok és összetett, érdekes feladatok Gyakorlás: műveletek alkotása adott összeghez, különbséghez; nyitott mondatok, szöveges feladatok Tk old. Fgy old. 167 ap indd :38:26

4 December Hosszúságmérés: mérések a már megismert szabványegységekkel (km, m, dm, cm, mm). Viszonyítások a valósághoz: testmagasság, épületek magassága, sport, az állatvilág érdekességei. Tájékozódás a térképen: városok távolságának leolvasása. Azonos hosszúságok kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: sorozatok mennyiségekkel, egyszerű átváltások. Tk old. Fgy old. mérőszalag, vonalzó 38. Távolságok leolvasása térképről: a mérés és valóság összevetése. Hosszúságméréshez kapcsolódó szöveges feladatok 39. Gyakorlás: becslések, mérések (hosszúság, szélesség, magasság, távolság, mélység, körbekerítés). A mérőszám és mértékegység nagyságának megfigyelése. Testmagasság becslése, mérése, oszlopdiagramon való ábrázolása, leolvasása. Kerületmérések körbekerítéssel, a síkidomok oldalhoszszának egyenes vonalra történő rámérésével A szorzás és tulajdonságai A szorzás értelmezése és műveleti tulajdonságai: elnevezések, felcserélhetőség, csoportosíthatóság. A zárójel szerepének megfigyelése. A szorzat változásainak megfigyelése. Az osztás és tulajdonságai Az osztás értelmezése és műveleti tulajdonságai: elnevezések, a részekre osztás és bennfoglalás felismerése. Maradékos osztás. Egyszerű nyitott mondatok Szöveges feladatok Szorzás és osztás a mértékismerethez kapcsolódva, számolási táblázatok, szabályjátékok. Tk old. TK old. Tk old A hányados változásainak megfigyelése. A számolási eljárások kiterjesztése es számkörre: szorzás és osztás 10-zel, 100-zal és 1000-rel, kerek tízesekkel, százasokkal és ezresekkel. Analógiák megfigyelése. Szóbeli és írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval es számkörben. A szorzat becslése kerekítésekkel. Szorzás gyakorlása Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk. 74. old. Fgy old Szóbeli osztás egyjegyű osztóval. Többféle számolási eljárás (gyakorlás). Szöveges feladatok. Maradékos osztás gyakorlása szám- és szöveges feladatokon. Szám és szöveges feladatok megoldása szorzáshoz és osztáshoz kapcsolódva. Érdekes adatok: kicsinyítés, nagyítás. Tk. 75. old. Tk. 77. old. Tk. 76. és 81. old. Fgy old. Tk old. 168 ap indd :38:26

5 Január Űrtartalommérés Mérések alkalmi és szabványegységekkel. A mérőszámok és mértékegységek összehasonlítása. Mérések a már megismert szabványegységekkel (hl, l, dl, cl, ml). Viszonyítások a valósághoz. Érdekes adatok. Tk old. Fgy old. 50. A víz felhasználásának mérése, viszonyítás a valósághoz. Azonos űrtartalmak kifejezése különböző mértékegységekkel. A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése. 51. Az űrtartalomméréshez kapcsolódó szöveges feladatok Átváltások, rendezések, viszonyítások az űrmértékek szabványegységeinek körében Ismétlő, rendszerező órák Számok tulajdonságai ig. A tanult szóbeli és írásbeli számolási eljárások gyakorlása. Érdekes, fejtörő és gyakorló feladatok megoldása a kimaradt tankönyvi és feladatgyűjteményi feladatokból válogatva. Írásbeli eljárások a négy alapművelet körében. Nyitott mondatok, sorozatok, szabályjátékok. Félévi felmérés Gyakorlás a hiányosságok pótlására differenciált módon A felmérés javítása: differenciált foglalkozás a felmérő eredménye alapján. Írásbeli osztás egyjegyű osztóval A műveletfogalom kiterjesztése az írásbeli osztás körére: értelmezés tevékenységgel, ábrával, szöveggel; elnevezések, műveleti eljárások megismerése. A hányados számjegyeinek becslése. A hányados becslése Az osztandó első számjegyében megvan az osztó. Az osztandó első számjegyében nincs meg az osztó. Ellenőrzés szorzással. Írásbeli szorzás és osztás gyakorlása. Tk old. Fgy old. Tk old. Fgy old Nulla van az osztandóban és a hányadosban. Írásbeli szorzás és osztás gyakorlása, összeg és különbség szorzása, osztása. A műveleti sorrend megfigyelése a számolás gyakorlásához kapcsolódva. Osztója többszöröse A többszöröse, osztható és osztója kifejezések tudatosítása. Számok összes osztójának keresése, erre eljárások megfigyelése. Gyakorlás: a tanult számolási eljárások gyakorlása. Válogatások, rendezések oszthatósági szabályok alapján. Osztók, többszörösök gyűjtése. Tk. 91. old. Fgy old. Tk old. Fgy old. Tk old. 169 ap indd :38:26

6 Számképzés és halmazba rendezés segítségével számok oszthatósági tulajdonságainak megfigyelése. Az írásbeli osztás gyakorlása. Geometria I: Ismétlés: testek, síkidomok, vonalak, pontok osztályozása, megkülönböztetésük ismérvei. Válogatás, rendezés, tulajdonságok gyűjtése. Merőleges, párhuzamos és merőleges vonalpárok megfigyelése. A vonalzó használata. Pontok, vonalak, síkidomok, testek tulajdonságainak rendszerezése. Nyírás, rajzolás és osztályozás. Gyakorlás: a tanult számolási eljárások gyakorlása. Érdekes feladatok sokszögekkel. Síkidomok tulajdonságai, téglalap, négyzet Konvex és nem konvex tulajdonság értelmezése. A négyzet és téglalap tulajdonságainak összefoglalása. Kerület mérése és számítása Sokszögek kerületének mérése és számítása. Oldalak jelölése betűkkel. A téglalap és a négyzet kerületének mérése és számítása. Adott kerületű téglalap és négyzet rajzolása négyzetrácsba. Szöveges feladatok kerületszámításra. A négyzet kerületéből egy oldal hosszúságának kiszámítása. Szöveges feladatok kerületszámításra. Játék a sokszögekkel: Tangram. Szöveges feladatok Kicsinyítés, nagyítás A hasonlóság és az egybevágóság fogalmának előkészítése tapasztalati úton. Hajtogatás, leszámlálás, rajzolás. Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval. A műveleti eljárás értelmezése: mikor haladunk balra, mikor jobbra a részszorzattal (magyarázat a helyi értékkel). Gyakorlás: balra haladunk a részszorzattal. Egyszerű szöveges feladatok Nyírások a hasonlóság és egybevágóság megtapasztalásához. Nyújtás és zsugorítás szöges táblán. Tk old. Fgy old. Tankönyv II. kötet 3. old. Fgy. 87. old. Tk. II old. Fgy old. négyzetrács, színes papír, vonalzó, sík- és térmértani modellezőkészlet, színes rudak Melléklet: síkidomgyűjtemény Tk. II old. Fgy old. Melléklet: síkidomgyűjtemény Tk. II old. Fgy. 92. old. Tk. II. 10. old. Fgy. 93. old. Tk. II. 11. old. Fgy. 91. és 93. old. Tk. II old. Fgy. 94. old. Tk. II old. Fgy old Jobbra haladunk a részszorzattal: A szorzó tízeseivel kezdjük a műveletvégzést. Gyakorlás: jobbra haladunk a részszorzattal. Egyszerű szöveges feladatok Egy a szorzóban: egyszerűsítő eljárások. Az írásbeli szorzás gyakorlása kétjegyű szorzóval. Összeg és különbség szorzása, a zárójel szerepének megfigyelése. Szöveges feladatok Tk. II old. Fgy old. Tk. II. 17. old. Tk. II old. Tk. II. 20. old. 170 ap indd :38:26

7 Terület mérése és számítása Sokszögek területének mérése és számítása. A terület mérése alkalmi és szabványmértékegységekkel. A mérőszám és mértékegység kapcsolatának megfigyelése. Téglalap és négyzet területének kiszámítása. A kerület és terület kapcsolata. Azonos területű, de különböző kerületű sokszögek előállítása. Szöveges feladatok területszámításra. Érdekes, fejtörő feladatok. Írásbeli szorzás gyakorlása kerület- és területszámításra. Érdekes feladatok. Tk. II old. Fgy. 98. old. milliméterpapír, vonalzó Tk. II old. Fgy. 99. old. Tk. II. 25. old. Fgy old A műveletvégzés sorrendje, a zárójel jelentősége. A műveletvégzés sorrendje: rendszerezés. A négy írásbeli művelet eljárásainak gyakorlása. A zárójel jelentősége. Tömegmérés Mérések a már megismert szabványegységekkel: t, kg, dkg, g. Viszonyítás a valósághoz: emberek, állatok, sporteszközök, élelmiszerek. Hétköznapi tömegmérések, vásárlások. Azonos tömegek kifejezése különböző mértékegységekkel. Gyakorlás: a tanult számolási eljárások gyakorlása. Tömegméréshez kapcsolódó feladatok Tk. II old. Fgy old. Tk. II old. Fgy old A mértékegységek nagyságviszonyainak megfigyelése: összehasonlítások, sorba rendezések, sorozatok mennyiségekkel, egyszerű átváltások. Tömegméréshez kapcsolódó szöveges feladatok Testek tulajdonságai, téglatest, kocka A kocka és a téglatest tulajdonságainak összefoglalása. A párhuzamos és merőleges lapok, élek értelmezése. Tömegméréshez kapcsolódó feladatok Tk. II old. Fgy old. Tk. II old. Fgy old A kocka, téglatest testhálójának kivágása, a testek összeállítása, tulajdonságaik megfigyelése. Testek nézetei. Érdekes feladatok a téglatest és a kocka megfigyeléséhez. Térfogat értelmezése: építések fehér kiskockából szabadon és alaprajz szerint. (A két kiegészítő anyag feldolgozásához 3 órát javaslunk.) Síkidomok szimmetriája: síkbeli tükrösség megfigyelése; tükörtengelyek megfigyelése, rajzolása. A négyzet-téglalap szimmetriájának megfigyelése. Szimmetrikus alakzatok, tükörképek előállítása. Az egybevágóság megfigyelése. Térbeli alakzatok szimmetriája Térbeli tükrösség megfigyelése; tükörsík értelmezése, megfigyelése. A kocka-téglatest szimmetriájának megfigyelése. Az egybevágóság megfigyelése. Szimmetriasík tapasztalati alapozása gyurmázással, zsebtükör alkalmazásával. Tk. II old. Fgy old. Melléklet: testhálók Tk. II old. Fgy old. Tk. II old. Színes rudak, építőkocka Tk. II old. Fgy old. Tk. II old. 171 ap indd :38:26

8 Forgatás Testek és síkidomok másolása transzformációk létrehozásával, elforgatás segítségével. Az egybevágóság fogalmának további formálása. Eltolás Testek és síkidomok másolása transzformációk létrehozásával, elforgatás segítségével. Az egybevágóság fogalmának további formálása. Tájékozódás Tájékozódás a sakktáblán és a térképen betű-szám koordináták segítségével. Gyakorlás: testek, síkidomok tükrözése, eltolása, elforgatása, a kocka és téglatest tulajdonságainak rendezése. A körző használatának gyakorlása. Tk. II old. Fgy old. Másolópapír, körző Tk. II old. Fgy old. Melléklet: koronaforma, vonalzó Tk. II. 51. old. Fgy old. Tk. II. 50. old. Fgy old Nyitott mondatok Egyszerű egyenlőségek és egyenlőtlenségek A nyitott mondatokról tanultak rendszerezése, inverz műveletek lebontogatásos módszerrel. Nyitott mondatok alkotása szövegről, műveletek sorrendjének gyakorlására. Szöveges feladatok megoldásának gyakorlása. Lebontogatások (A kiegészítő anyag feldolgozásához 2 órát javaslunk.) Negatív számok Feladatok hőmérsékletméréshez kapcsolódva: hőmérsékletek sorba rendezése, hőmérséklet-változások leolvasása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása hőmérséklet-változáshoz kapcsolódva. Tk. II old. Fgy old. Tk. II old. Fgy old. Tk. II. 54. old. Tk. II old. Fgy old Pozitív és negatív számok elhelyezkedése a számegyenesen. Készpénz és adósság értelmezése. Gyakorlás: az Okos(k)odunk és a Játékosan gyakorolunk feladataival. Negatív számok (hőmérsékleti adatok) grafikonon történő ábrázolása, leolvasása. Időmérés Mérések a már megismert szabványegységekkel (másodperc, perc, óra, nap, hónap, év) Délelőtti és délutáni időpontok összehasonlítása. Az időmérés egységeinek kétféle jelölése: óra(h); perc(min); másodperc(sec). A naptár ismeretei: bütyökszabály; szökőév. Tk. II. 58. old. Fgy old. Tk. II. 59. old. Fgy old. IX. melléklet: adósság-készpénz kártyák Tk. II old. Fgy old. 172 ap indd :38:26

9 Összehasonlítások, sorba rendezések, azonos időpontok kifejezése különböző mértékegységekkel. Szabványmértékegységek átváltása szám- és szöveges feladatokon. Feladatok az időtartam mérésére: napirend alakítása. Megfigyelések az öröknaptárban. Nyitott mondatok tömeg- és időmérésegységeinek felhasználásával. Szöveges feladatok megoldása az időmértékegységek felhasználásával. Törtek Törtrészek előállítása tárgyi tevékenységgel. Jelölése, elnevezése. Alakzatok törtrészeinek meghatározása tevékenységgel, színezéssel. Tk. II old. Fgy old. Tk. II old. Fgy old. Melléklet: törtkorongok Törtrészek összehasonlítása, egészre pótlása. Számok törtrészeinek megállapítása. Alakzatok törtrészeinek meghatározása egésznél nagyobb törtek esetében. A törtjelölés értelmezése: számláló, nevező, törtvonal. Érdekes feladatok a törtek gyakorlásához. (A kiegészítő anyag feldolgozásához 2 órát javaslunk.) Törtek és mértékek: hosszúság, űrtartalom, tömeg és időtartam. A mértékegységek kapcsolatainak kifejezése törtrészekkel. A törtszám mint mérőszám alkalmazása a tanult mértékegységekkel kapcsolatos tevékenységekben, feladatok megoldásában. Tk. II old. Fgy old. XI XII. melléklet Színes rudak Tk. II. 71. old. Tk. II. 70. old. Tk. II old. Fgy old. Tk. II old. Fgy old A tömeg mértékegységeinek kapcsolata, kifejezése törtrészekkel. Szöveges feladatok megoldása a mértékegységek törtrészeinek értelmezésével, felhasználásával. Az időtartam mértékegységeinek kapcsolata, kifejezése törtrészekkel. Szöveges feladatok megoldása a mértékegységek törtrészeinek értelmezésével, felhasználásával. Gyakorlás: törtrészek meghatározása, rendezése, összehasonlítása. Számok és mennyiségek törtrészei. Tk. II. 76. old. Fgy old. Tk. II. 77. old. Melléklet: mértékdominó, törtdominó Fgy old Átlagszámítás: a számtani közép értelmezése. Római számok 1000 fölött. Képzési szabályok felelevenítése. Számok olvasásának és írásának gyakorlása. Valószínűség, statisztika Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések: a véletlen események gyakoriságának megállapítása. Az adatok rögzítése, ábrázolása diagramon. A sejtés megfogalmazása, összevetése a kísérleti eredményekkel. A biztos, lehetséges, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen kifejezések használata. Érdekességek a valószínűségi játékok köréből. Gyakorlás: átlagszámítás, római számok, adatok rendezése, valószínűségi kísérletek. Tk. II. 78. old. Tk. II. 79. old. Tk. II old. Fgy old. dobókockák, színes golyók, rulettjáték Tk. II. 82. old. Fgy old. 173 ap indd :38:26

10 Év végi felmérés I II. előkészítése Év végi ismétlés Tájékozódás a tízezres számkörben: számok alaki, helyi és valódi értéke, helyük a számegyenesen, számszomszédok, kerekítések. Szóbeli és írásbeli számolások. A tanult számolási eljárások gyakorlása. Becslések. Nyitott mondatok, szabályjátékok, sorozatok megoldása, kiegészítése. Szöveges feladatok A törtekről tanultak ismétlése. Egységtörtek és többszöröseik. A mérésekről tanultak ismétlése. Szöveges feladatok Geometriai ismeretek gyakorlása. Gyakorlás a hiányok pótlására differenciált módon. Fgy old Játékos matematikai feladatok, fejtörők. 174 ap indd :38:26

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tananyagbeosztás: Éves óraszám: 148 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A tájékozódó felmérő feladatsorok értékelése A tájékozódó felmérések segítségével a tanulók

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Csehné Hossó Aranka Matematika pontozófüzet 1 8. osztályig az eltérő tantervű tanulók számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2005 Összeállította: Csehné Hossó Aranka EAN 599

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra A Műszaki Könyvkiadó javaslata alapján összeállította az MK-4198-8/ÚJ-K tankönyvhöz: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ 1 TANMENET A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ kompetencia alapú OKTATÁSÁHOZ 5. évfolyam KÉSZÍTETTE: Dr Pörneczi Károlyné szaktanár JÓVÁHAGYTA: Pálné Horváth Katalin Danka Adél mk.

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

Részletesebben

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Hernád Innováció az 5. osztályban Matematika tanmenet A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolában Készítette: Molnár Tibor Hernád-Pusztavacs

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály) MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1.Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 2. Számelmélet,

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ

MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ MATEMATIKA BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ BEVEZETÉS A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési módszerek átadása, azaz a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.

Részletesebben

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

IV.2.5. MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK SZÁMOK B MENNYISÉGEK, BECSLÉS, MÉRÉS. A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK SZÁMOK B MENNYISÉGEK, BECSLÉS, MÉRÉS. A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai Tartalomjegyzék A SZÁMOK Az Ön könyve tartalmazza Tartalomjegyzék Szerzők Használati útmutató A megjelenés dátuma 2013. június A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai (C. Neményi Eszter) 1 Számláld

Részletesebben

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó)

Matematika tanmenet. 2013-2014. tanév. 1. osztály. Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) 2013-2014. tanév Matematika tanmenet 1. osztály Tankönyv: C. Neményi Eszter Oravecz Márta: Matematika Tankönyv 1. (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 144 óra (heti 4 óra) Készítette: Bognár

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5.

TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5. TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS mat1-4.qxd 2004.12.15. 12:57 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MATEMATIKA 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 mat1-4.qxd 2004.12.15. 12:57 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest,

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1. oldal MATEMATIKA HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Célok és feladatok Az általános iskola kezdő szakaszában a matematikai nevelés célja és feladata azon képességek fejlesztése, melyek segítségével

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Tanterv a MATEMATIKA kompetenciaalapú oktatásához a III. és IV. osztály számára ALAPKOMPETENCIÁK

Tanterv a MATEMATIKA kompetenciaalapú oktatásához a III. és IV. osztály számára ALAPKOMPETENCIÁK Tanterv a MATEMATIKA kompetenciaalapú oktatásához a III. és IV. osztály számára ALAPKOMPETENCIÁK 1. A közvetlen környezet összefüggéseinek / törvényszerűségeinek felismerése 2. Matematikai műveletek végzése

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben