Partnerségi egyeztetés Csömör HESZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi egyeztetés Csömör HESZ"

Átírás

1 CsOrn& PMH webmd Prtnersegi egyeztetés Csôrnbr HESZ rrgy Prtnerségi egyeztetés Csömör HESZ Fdó CSOMOR NGATLAN TULAJDONOSOK CVL E OU fldcub Cmzett Dtum : doc (38 KB) CsOmOr PvH webmil,: Re: Pitnersegi egyeztetes CsOmOr HESZ Tárgy Re: Prtnerségi egyeztetés Csömör HESZ Fdó (OUfldCUb Crnzett CSOMOR NGATLAN TULAJDONOSOK CVL E.t Jj Másolt Dtum :20 On Tue, 23 Dec :53:9 +000, CSOMOR NGATLAN TULAJDONOSOK CVL E wrote: Tisztelt Cimzett! Ertelem szeruen z idöpont rnódostásr került. üdvözlettel: Király Noémi

2 Csömör Ngykozség Poigármesteri Hivtl Csömör Szbdság u. 5.sz. Tárgy: Prtnerségi egyeztetés Tisztelt Polgármester Ur! Csömör TSZ T és HESZ 204.-évi módositását honlpon hó 2-en fedeztük fel! A megdott,,prtnerscg HESZ megnyitás ngyrészt értelrnezhetetlen nygokt trtlrnzott. 5-en, hétfón ez jelezve lett Fôéptész felé, melynek következtében z nyg c lett véve honlpról. A jvtott, jelenleg elérhetó változt december 6-n, kedden délelótt jelent meg szmunkr. Ezt tényt csütörtökön(dec. 8-n) Juhos Dvid müszki osztályvezetó, vlmint Tthnyi Ferenc telepulésfejlesztcsi és kornyezetvédelmi bizottsági elnöknek jeleztük. Jvsoltuk, kérl±ik re módostni. Hivtlos álláspont, válsz nem érkezett. A megdott 5 véleményezési htáridó korrigált megállptását dec. np prtnerségi véieményezési iddtrtmot 204. dec. 6-tól szveskedjen figyelernbe venni. gy értelmezésünk szerint htáridô 204. dec. 3. fentiek végett kérjük, hogy 3- véleményezési Jováhgyó válszát várv. Tiszteiettel Csömör, 204. dec. 22 Fold és ngtln Tuijdonosok TOrsság nevében Hugyi JOzsef Krizsán Tms Deák Ferenc helyettese elnoke titkár e[nok

3

4

5 tdolgozst PEST MEGYE KORMANYHVATAL EPiTESUGY es OROKSEGVEDELM HVATAL Mimi F&pitészi rod /girtsim: PED/AF/27-2 /205 Tirg: Csömör S/A, FSZ, SZ modositsr ontkoio l:g intéz6: )obrosine \Vllner Gbriell isméteit vélenién ten ezési tenilet bcvtese mitt : /202 34/202. X. 8i Korm, rendelet lpján, mil: prnkh.hu egyszerisitett eljárásbn Mellékiet: livrkozisi szim: /204 Fábri stván polgármester részére (hmór i\ ig koceg 23 Cjömör.S bdj Ut 5. norrnjn) Kérjük, bedványibn hivtkozzon ugyirtszmunkr! isztelt Polgrmester Ur! A tclepulesfejlesztési koncepcióról, z integrilt telepulésfejlesztési strtégrol éstelepiilésrendezési cszkozokrol, rnint egves telepulésrendezési sjtos jogintezmeniekro.iolo 34/202. (Xl, 8.) Korin. rendelet ( továbbikbn: R.) 32.3 (4) hekezdése lpján z lábbi véleménvt djuk. A tenezési terület b6vitését tudomãsul vesszük. A PED/ \F/284-2/204 szmü, 204. december 8-mn kelt ek3zetes velememunkbcn féglltkt fenntrtjuk, z lábbi kiegészitesekkel. A inegkuldött tájékozttóvl kpcsoltos észrevételeink: L Az üj ter6letre vontkozón i látámsio és vizsgãlti munkrésiek nun terjednek ki. 2. \ rendeletten ezet fejezetének 9 oldl nein értelmeihcté, 3. \z uj terdleten z ingtlnok be,onostásit segt6 he rjzi simok nincsenek feltüntetve. 4. \ ten ezési terület lehtirols nem kerolt felrüntetésre 5. \ fentiekre és korbbi éemén Onkre tekintettel keriok teljes dokuinentácio mind i hitmsito mind pedig jé ihgvndo munkres,ck tekinteteben és jvtisit. Ktnm ft ntrk.ii e. tudomsul eftrt es vecrnencztete gteztetesl eljrsi rend mrdéktln berrtst B idpe t. 20, tcbru Lr 06 Mr4né KoácsJudit állmi fôépitész 6 h

6 Fôvá rosi Ktsztrófvédclini gzgtóság hzgtó-hevettesi Szervezct Ktsztrólhvédclrni lltósági Ositãly - - V / ii- x Budpest. Dologhñz u. :,: 428 Budpest. P:. e:c fx:(36 ) e mil: ii wi kivcdv.hu lktis: /im: 5 00 X 20 5.ált. árgy: (sonidr NvkO ség Telelicss7 6 ezeti Fervének, hjyi pitési S,i álvztsok es SLh:\o//isi Ter ének iiuodots tiëben szk\ cmonv w. szám: liv. szmuiik: EK-KlO: gyinteio: Dr. Sráryii Senktolny B k Telefon: E-mil: tki.t\ h kt ej o h Csörnör Ngyközség Polgármestere iisztelt Cuinzett! Csörnör Ngyközség Telepulésszerkezeti Teiwének, helyi Eptési Szbáyzták é Szbályozási Tervének rnódostásávl Fövárosi Ktsztrótuivédelrni gzgtóság lgzgtó helyettesi Szervezet Ktsztrófvédelmi Htósági Osztály ( továbbikbn: FK-KO), z lábbi Ljekozttást dj: Az FK-KHO tárgyi Ugyben iz FK-VH: 928-/204. számü szkvélernényében foglltkt változtl nul fenni rtj, Toábbá z FK-KHO véleményezési eljárásbn továbbr is részt kván venni. Kérein táj ékozttásom tudomásul vételét. 3udpcst, 205. február 6. Vrg Ferenc tü. clntlártáhornok igzgtó nevében és nieghizsbol Szhdos Zsoltné szo!gálb czetd4eh cites k ( d., ut i u ekl( 9Y 0. iwh H 6 / 49 6, 9 /o r / J( 00; Pnr 9 e /2 00

7 ;,tin ipy \vnlet Pi k t ft fl. U tujj.i, ig.g ;\ H :_ti t 2 Tui v hnpi u kei juk tiii hi :tko on iig t :irnunk, cq4 205 l.jnt: SibO Ver rg3: C simor teepué sierkezeti ter cock hei 2pites 7bh7tnk t%,ibyoián ten cock rnodositis hs,,: 5)Q Fbri stn - poigrniester ( sömör Ngyközség Onkorrnánvzt Polgárrnesteri iiv3tl C so mor Sihdságüt5. 24 l isztelt Polgrmester Cr! A Csomor Ngykozség telepulésszcrkezeti iervének, lieu épitesi szbályztánk és szbálvozási tervének modositásávl kpesolthn tolékozttiuk l isztclt Poleárrnesteri ivtlt, hogy igzgtóságunk táj- és tcrmészetvédcirni o enipontbol véleménvezési eiirásbn résit kván venni. megkuldott megkeresesukre i. jiáhhi áilsfogil ist djuk: A fern idézett szãniii megkcresésokben jelzctt. pentositott modositosi tcrolet (4. ziin0 modosiás: Kkári ltti területek) orszgos jelentosegu védett. vgy védelemre iere/ett len neszcti teroletet. európl kozosségi jelentosegu természetëdelmi rendeltetésü teroletet (Ntur 2000 ter0leteo, i országos iikologii hálôzt &ezetét, illetue cgyéh táj és terniészetvodelmt szcmpontbol jelentos területet cm érint, rnodositás ellen kifogást cm cinelünk, A korübbi, szrnu megkercsésükben jelett, toáhbi i dosnái szondekok eeteben iomu levclunkbcn tctt állásfogllsunkt továbbr is fenntrtjuk. klistogllsunkt tel t/efejfc,:tèsi Aneepcioról, : intgrolt telcji&sjejles tti strreglroi e OpüiL srnk :es; :AroAr6l lnimi ct, e w/qm/ei endt :cci J jocifl :numckro/.olo Xl Krr i rendelet 3 2)-(3 hekezdee. vbhá komeietédehui. termeszetédeimi, r\edeinu ztst tel dvkt hjt ierek k:jch eérol oio 2 3 X i Konn rndeet 2 rtt 9njn duk nice. ; 4 ir: \ndrs gigto megh i$l pos Ktlin ikzr t g,utohelyette

8 , 02. Csomor PMH webmil :. Vá!sz: Fwd. CsOmor teepuésrendezés hbjvits ir qy Válsz: Fwd: Csömör_telepU ésrendezés_h ibjvtás i Jo iufl dcube (rnzett )itum :52,(\ hibjvaf/e Atâ TMAJâ Aâ,,, f/e Aâ,- A (84 KB> HAf/E Atâ tafâ 4AfE Aâ,-,A (62 KB) SZTO_Mk_moddLpdf (86 KB) megkeresettek istaf/eatâ TAfâ Aâ,-t,, Af/E Aâ,- Ai Afâ A,Aij_h ibjvaf/e Atâ (222 KB) Tisztelt Föéptész Asszony! gzgtóságunk továbbr is fenntrtj /204 ügyirtszámñ levelünkben lert véleményunket. Udvözlettel: Koncz Zsófi :34 Fwd: CsOmOr_tetepuésrendezés_hbjvitás Tisztelt Kozép-DunVogyi Vizügyi gzgtoság! Csömör Ngyközség Onkormányztánk Képviselä-testulete 204. év folymán 23/204. (X.25.) Kt. számü htározttl döntött z /204. (.6.) Kt. rendelettel elfogdo tt Helyi Epi tesi Szbályzt eseti módostásánk szukségessêgerol. 5399/204 Ugyirtszámon küldött véleményezési dokumentácionkbn Kálvári ltti területek tévesen let tek lehtárolv, ezek pontositás szukseges. A pontositott dtok és kisérölevél jelen levelunk mellékietében meg tllhtok /204 UgyirtszámU levelére (Ugyintezo: Koncz ZsOfi) hivtkozv kérern, nyiltkozzon, hogy véleményét továbbr is fenntrtj-e. Tisztelettel: Kirly Noemi foepitesz Fzt levelet,ymantec MAlt SECURTY ellenorizte Ezt eyelet SYMANTEC MAL SECURTY ellenorizte, tip rnu c somor hujwehm9/ 7 t9sw m& cton- pnnt& d $J& rnbox NBOX

9 Pest Megyci Ktsztrófvédelmi gzgtósãg sztrófvédemihtoságiosztáy - 49 Budpest. Mogyorodi it 43.: 903 Budpest. Pf.: 34 Tel: (36-) Fx: (36-) e-mil: pest.rnkiiktved.gov.hu O3O973-9OO(3 Szám: 36300/447-/20 5.ált. Fábri stván polgármester Trgy: Csomor Ngykozseg TSzT, HESz es.... SzT módostásánk vélernényezése liv. szám: i20l4. (Kirâly Noémi) Ugyintézö: Szendy Viktóri tü. thdgy. Telefon: 20/ Csömör Ngyközseg Onkormányzt Cs6mör Szbdság üt Tiszteit Polgárniester Ur! Ertestem, hogy Csörnör Ngykozség telepulésrendezési eszközeinek módostásánk véleményezé sével kpcsoltbn küldött levelét megicptm, estolt dokumentáció áttnulmányozását követöen z lábbikról tájékozttom. A Csömör Ngyközség területére vontkozó Településszerkezeti Tervének, Helyi Eptési Szbály ztánk és Szbályozási Tervének módostásához, ktsztrófvédelernröl és hozzá kpcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 20. évi CXXV. törvény 24. () bekezdése, vlmint telepulésfejlesztési koncepcioról, z integrált telepulésfejlesztési strtégiáról és telepulésrendezési eszközökröl, vlmint egyes telepulésrendezési sjátos jogintézményekrôl szóló 34/202. (X. 8.) Korm. rendelet szerint z lábbi véleményt dorn: tüz- és polgári védelmi szempontból kifogást nem emelek. Tâjékozttom továbbá, bogy véleményezési eljárás további szkszábn is részt kivánunk venni. Budpest jnuár 30. Tisztelettel: ;. P 3rnyiczky Mrk tü. ezredes tüzotósái tnácsos lgzgto neébcn és megbzásából: Pisztor J&cftü. [elredes i te c.tt hi ir r4ttár, 020) 507 0) Gépelte: it Síridv tkwrt tu ihdg

10 ip\rfj F u:n K R\ANyf \\FA A \P(FS S6t ( i Si J6 r \s! s F R\E Ugyi rtszm PER/ 02/ i20 5 Trgy CsOmor Njykozseg Te!epuésszerkezett Ugyintézo: Tkács Etelk fervének Helyt EpFtesl Szblyztánk és Szbátyozs Tervenek eseti modostás hbjvfts Telefon: +36() Melléklet: E-mil: ntszhu Hiv szám CsömOr Ngykozség Fábri lstván polgármester CsOmôr Szbdság üt Tisztelt Pofgármester Ur! Tjékozttjuk Tisztelt Polgárrnesteri Hivtlt, hogy tárgy teruletre vontkozô további tervegyeztetési eljárásbn részt kiuánunk venl. CsömOr NgykOzség (023/26-33, 02/2-6, 00/ -7 hrsz-) részterületének, helyi éptési szbályztár és szbályozási tervének jvitásár vontkozo dokumentumokt áttnulmányoztm. A megkereseshez mellékelt hibjvtást elfogdjuk, A PER/02/0454-2/203 sz. Hsfogllást enntrtjuk, kozegeszsegugyi szempontbol észrevételt nem teszunk Allásfogllsomt telepulésfejiesztes koncepciorol z integrlt telepulésfejlesztes strtecjrol es elepuesrendezési eszkzokröl vlmrnt egyes telepulesrendezes sjátos jogrntêzmenyekról szolo 34202(Xl08.) Korm rendeiet 9 sz mehékletében oglit htskorben, imint jz Mm Nepegeszsegugy és Tsztiorvosi Szokiéltrol. nepegészsegugyi szkiqzgrási reldtok elltásrol domint gooszereszetf irrjzgts szerv ekileserol szolo 323;200 Xh 27 wrn ndelet 4. 3 bekezdesehen rrqhtrozctt tekessegern pn ktotrn c; 3pest. 205 nur 27 Udvozletteh Dr Homer Zsuzsnn fováros es megye tsztifoerv os nevébe e megbzsboi kdmnyozz

11 r J.jn. ll h ll NKH3O 6496 Utuqyl, Vsuti es Hjozsi Hivt) Trgy: Csömör ngyközség település Csömör Ngyközseg Polgármestere rendezési eszközei részleges Fãbri lstván lkttôszám: Hiv, modostásánk véleményezése UVH!U H/i 42/3/205. szám: /204. Csömör Ugyintezo: Blss András Szbdsg 24 Ot 5. Telefon: E-mil: bss.ndrsnkh.gov.hu Tiszteft Polgrmester Ur! Csömär ngyközseg telepü{ésrendezési eszközeinek, egyszerqsitett eljârás keretében ges módositásávl kpcsoltos megkeresesere jozási Hivtl részérol A koràbbi levelemben dokumentãció lpján Az z lábbi véleményt véleményezési szksz során z Nemzeti dorn. Közlekedési Htosg történo Utugyi, Vsüti részle és H UVH/UH376/2/204. szárn(i en kelt modositàsát Az elektronikus üton rnegkuldott tekintette! rr, hogy nern településrendezési eszközök vejeményemettovbbrsfenntorn. eljárás Erintett tovâbbi szkzábn llmigzgtàsi szervként telepulésfejlesztési nern fenti strtegirol szolo 9. rnelléklet 9. pontj szerinti sjátosjogintézményekrol rendelet és kivnokresztvennl tmogttm. hibjvitâs közlekedési étesitményeket véleményemet te!epulésfejlesztési telepulésrendezési eszközökröl, 34/202, (X. 8.) Korm. rendelet vélernényezési jogköromben dtm. december koncepcióról, v/m/nt 4. (2) b) pontj érintenek z integrlt egyes telepulésrendezési bekezdése lpján, Budpest, 205. jnuár 27. Utügyi, \Jsiti ês Biró HjOzási Hivtlt megbizàsbol. József elnokhe!yettes nevében es vezetö F S±ii Gyorgy osztályvezetoi i. s. rlidi, 066 Budpest Terez krt Budpest 62. Pt 30. teefon fx rikh.hu ww

12 T N \/i Lequgyi Hvt Fábri stván Tárgy: Vélemény Csömdr NgykOzség TSZT, polgármester HESZ és SZT modositásávl Csömär Ngykäzség Polgármestere kpcsoltbn kttoszãm: FD/RR/NS/AJ 02//205 Csömör Hivtkozási szám: 5399/204 Szbdság üt Ugyintézö: Horváth András Fx: (28) Tisztelt Polgrmester Ur! Az NKH LegUgyi Hivtl ( továbbikbn: Htóság) (675 Budpest Pf.: 4.) 205. jnuár 26. npján. Csömör Ngyközség Településszerkezeti Terv, Helyi Eptési Szbályzt es Szbályozási Terv módositás tárgybn érkezett megkeresesevel kpcsoltbn tájékozttj, hogy z épitett kdrnyezet lktásáról és védelméröl szólá 997. Etv.) 8. évi LXXV. lpján telepulésrendezési eszközok modostásához hozzájárul. torvény ( továbbikbn: A Htósg további egyeztetési eljárásbn nern kiván részt venni. A Htôság kovetelményekröl járt el. meokeresés során z szolo 34/202. Etv 8... (X. 8.) Korm. vlmint z országos telepulésrendezési és éptési rendelet 9. sz. mellékletének 0, pontj lpján Budpest, 205. jnuár27. Tisztelettel:,., B6drogkoz Gergo éptésugyi skhtoság elodo V GiELT S[ LE i VvW d,k J g v flu

13 PEST MEGYE KORMANYHVATAL ERD JARAS HVATALA JARAST EPTESUGY Es OROKSEGVEDELM VATAL OROKSEGVEDELM OSZTALY rgv: Csömör Ngykozség Tclcpülésszerkczeti Lg irtszm: Tervének, Hclyi Epitési Szbályztánk és PE-O6D/OR/384/2O5 Szbályozási Tervének eseti módositás,inenvi 0 irts,3m: véleményezési dokumentáció hibjvitás gvinri: Szücs Mellekiet: o otnik \dtn ivtkoiisi sziim: /2)4. : eohev zonosito: Kérjuk, bedvánvibn hivkoniirtszámunkr! Cgvfé: Csömör Ngvközség Pogrmetere (24 Csômör, Szbdság 6t 5. Kcrelrnezett ingtln: Csömör, (23/26-33, 02/2-6, 00/ 7 hrsi. \z Fábri stván polgármester Csniör Ngvközség Polgirmesteri i tl Csörnör, SzbdsSg 6t Tisztelt lg3rmes ter Vr lköszönettel k(szhez etten (sótnör Ngvközség lehi Eptési Sibiilv,t eseti m/dosit5sink vitott dokutnentciojt (ömör N g község tirg\ beli modositssl érintett területén (023/26 33, 02/2 6, 00/ hrsv. yjyántrtott regeszeti lelöhely, müemlék nem tkllhtó. rrc vt tukintettul rksg\ dunii szunipoiitboi ielepülésrendezési c,zkiizôk modositst z rákségx detni hthság nern kitogsolj, P ()6D/( )R/ 36 5/204. ügirtszrn6 levelemben toglltkt tovbbr is tenntrtorn. \lindemellett szeretnem jelezni, hogv i u///i&// (?v/sç,/t/eernéril é i XV. törvén ( tovabbikbn: K/tv.) végrehji/si rendelete(i) hmrosn vltozm fognk. xuton s feihivom hg elmét, moiv rnentiviben régés/eti ehthelvnek nem ininosulo tcruleten földniunkk sorén x irtln retyé.,ieti lelet x g mlék kerul c, i Kotv. 24. : bn foglltk s/coot kell cljirni. B d gc. 20. teurur 2. (B o,lcttcl: N t/ G llor ho rb ezet

14 PEST MFGYE KORMANYFTVATAL NOVENY- Es TALAJVEDELM GAZGATOSAGA TUrgy tjékozttàs Mellekiet. - Hivtkozãs szãm /204 - Ugyirtszm: PEF/TO/ Ugytntezo Dr. Jod Ktlin Ugyntezojuk_KryNoémi Csömör Ngykozseg Onkormányzt Polgrmestere Csbmdr Szbdsg Ut NYLATK0zAT Csomdr ngykdzseg telepulésszerkezeti tervének, helyi épftési szbályztãnk és szbályozàsi tervének modositásához kidott PEF/TO/ számu szkhtosàgi llsfogllàsombn leirtkt pontositott teruletekre vontkozon vãltoztln formábn fenntrtom. egyeb észrevét&t tenni nem kivánok. A toväbbikbn z eljãrásokbn nem kvãnunk részt venni. GOdOö, 205. jnuár ( TOth Agostoi, ) gzgto

15 35 Felefon: 06 e niil: Budpest. () htosgihix thrn N t. szám: llll/ i. sim ONVE)LLM MNSZTFRt ATOSAG VATAL Lehel ute im 555 NM Fx. 06 (),gov.hu, http: seb. Pstc Budpest PC : 70 M h. /hm.htosgihi tl.kormn pédii CsBmör Ngközség Polgárniesteri Hivtl 24 Csömör Szbdság üt 5. Tirgy: Csömör Ngykozseg telepulésrendezési eszközeinek jvtott dokumentáció (egy szerusitett ej.irás) feb izsgált Tisztelt Cim! Megkeresésukre értestem. hogy zzl kpcsoltbn z lábbi üllãsfogllást dorn: nem érintik, tárgyi jvitott dokumentciot rnegviisgitnm és honvédelem érdekeit Mgyr Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feldti vegrehjtás A fenti hivtkozási számon érkezett dokumentációbn foglltk hiztostott, ezért z bbn foglltkkl kpcsoltbn külön észre ételt nem teszek. Tájékozttorn. hog Jelen állásfogllást. mint telepulésfej lesztési strtegiáról és tox ábbi vélernén\ezési eljárásbn nem kiánok részt venrn. teepoésij lesztési koncepcidról. z telepulésrendezési eszközökrol, mint i ntegrált. egy telepulésrendezési sjátos jogintézmenyekrol szóló 34/202. (Xl. 8.) Korm. rendelct pontjábn megjelolt dllmigzgtási szerv dtm ki. tigvelernmel i eptett mellékletének környezet lktásáról 7. és védemérd szóló 997. évi LXX V. törxén\ 7. es 9. Si. (2) m) pontjdr. Budpest februdr 5. P.R. isztelettel: Dr. (wulyás ndrás ezredes FN flc\ tósãgi eben i tl foiiigtó es me&.!hiisho Tög esi Jó,%çf ezreds honvdeini litsgi i gigto

16 fiacyar BANY SZAT is FOLD [ ANt [AL BUDAPFST BANvAKAplTNYSAc Bilk/ 75-2/205 tjgvmtevo: Németh Károly livsim: 5399!204 FOidtLfli és Adttãri Osztálv g intézöjük: Királv Noémi : (06-) E mil,: krolv. neineth, mhfli, Fm Tárgy: stkéeniëny Csörnör. telepulésszerkeieti terv és FESz mádostás Csömör Ngykozség Polgármestere 24 Csömör Szbdság üt 5. A cmzett benyüjtott tárgyi teleptiléssierkezeti terv módostássl kpcsoltos jvtást Budpesti Bánykpitány sághoz továbbikbn: Bánykpitányság). A Bãnykpitányság dokurnentáciot áttnulrnânvozt. és ez lpján, mint teruletileg illetékes elsô fok6 t oldtni és bnyászti htósâg. kidj z lábbi elözetcs véleményt. A Bnykpitányság tárgyi településszerkezeti terv modositás további htósági eljãrásábn nem kván részt venni. A Bánykpitãnyság környezeti vizsgált késztését nem trtj szukségesnek. ndoklás: A 3ánykpitãnyság szkvélernényt 34/202. (XL8.) Korm, rendelethen és 2/2005. (. ii.) Korm. rendelethen hiztostot okorchen eljárv dt ki. ( somor Ngykozseg Pogárnesicre megkercste l3nkpitánysãgot. bogy tárgyi iigyhen Klri lutti területek teesen lettek ehuro \ Bánkpitnsg htásfmret ez \ hos nern erint. 3nxkpitn te 2t)i 3 Jeecmher 22 en kelt. BBK zinu tkvellmen\ et nceerosili Budpest nuãr 28. Dr. Szhdos (ihor hán kpitmv ne éhen és megbitásáhól: 4i Bij dpe%t. ( ol urn bu u. 23 /el/in,this: i06 ) : 59 ndpesr, f.: 30. hethlen 8 to! 2 OrOig nil: hhl inhfli.hu,i,örjö,,0, 4 hi! 5

17 Au AM NEiECESZSFGÜCY! (s flsztorvos SZO CAL M Orsiágos Fisztifo rvos F iv( i kttószám: KE árgy: ftijekoittá.c mir ccd%rrkzcst czkzqk niodosit. EodO: )et,reczeni-[ ir Andrs [elefon: (0(-l) ;(SZ(L(V LC!L fl k((nl, ci /iiii lkt(ir() :ciinii iivrko:ni ickli/k. livtkozási slm: /2() 4. Fábri stván polgrmester Csönzör Ngyközség Onkornányzt Csörnör Szhdság tit Tisztelt Polgárrnester tjr! Tájékozttorn. hogy Csömor ngyközség településrendezési eszközeinek eseti mddositás kpcsán KEF száinñ levelünkben dott tâjékozttásunkt z számii evclükkel megküldött pontostott dtok ismeretében is fenntrtjuk. Budpest, 205. tbruár,, Dr. Pller Judit rnb. országos tisztifôoros nevében kidrnânyozz Di Kovács Márt l,ôsitx eieto

18 . DMRV DUNA MENT REGONALS VZMU ZARTKORQEN MUKODO RESZVENYTARSASAG 2600 Vác, Kodály Zoltán t 3. CSOMOR JS4GYKOZSEG ONKORM4NYZA TA Fábri!stvdnár polgármesler réczére E-mil: polgrmeslei csomor. h u. Kelt: 2O5O2.O4. kt.sz: DMRV/409- Ugyintézô:Király Cecili Mel lékiet: Tärgy: Csörnör Ngyközség TelepOlésszerkezeti Tervének, Helyi Epitési Szbályztánk es Szbãlyozási Tervének eseti módostás Egyszerfistett eljárás; véleményezési szksz Vzellátás, szennyvizelvezetés szkági üzemeltetôi vélernényezése /205/SZC Tiszle!t Polgárinester (r! Hivtkozv Társságunknk /204 ügyirtszámon megkuldott, jvtott, Kálvári ltti terulet pontostását trtlmzó véleményezési dokumentációvl kpcsoltbn DMRV/409-0/20 5/SZO számon kidott üzemeltetôi véleményünket z lábbikkl módostjuk. Kálvári ltti Mk2 övezetbe sorolt területek, A módósitás célj Mezogzdsági rendeltetésü beépitésre nem szánt övezetben elsösorbn kertes müveléshez kpesolódó gzdsági éptmények elhel yezhetöségének megteremtése, illetve bizonyos eseteknen lkó rendeltetési egység elhelyezésének engedélyezese. A ieroleten vzhálózt csk részben 00/-0/4 hrsz ingilnok dolt keroli kiépitésre. A teroleten nincs kiéptetl szennyvzcstorn hálózt. A terülei tobhlei vzigényenek és szennyvizelvezetéének kielégulése csk vi:hálózt bo vitésével, i/etve szennyvizhálózr kieplésevelfomiivi rendszerfejlesztesevel vlósithto meg. Tárgyi rendezési terv többi teruletrészére vontkozo véleményünket továbbr is fenntrtjuk. Továbbá tájékozttjuk Onöket, hogy vélernényezési eljárásbn részt kivánunk venni. Udvözlen e: 8,LOGH ZSOL T tniszki igzgto PAL 4 (JOR szolgálltási oszidlyvezetö Kpják: Cimzett, Király Noémi foépitész e-mil : kirynoi(igmilcom VFM, CFM. SZO - lrttir. (fa CERT ; o S0400 vvt :

19 052 3 ) \P si. V ROsH i PsT Miuyi FoiPi ii:st 06 P \\ /l P ST 233-6o \T[-tV x: Molll: o0-60 Fábri stván lkt. m: polgármester ür részére HP. sim: 99 Csömör Ngykozség T&: 06 Ug ntezo: Schindler Onkormányzt Fx: S 00 Fin : Tárgy: 2 4 hm moos EleonOr 6( 20 krm osn pest flcq CsOmnOr e h rmpykozs0g TelepUlOsszerkezrzm tervommek 24 CSOmOr lelvi spitesm Szblvztnk mnodositsvl kpcsolmos Szbdsdg ut 5. 3 /20 2(X.8,) hrm. rendelet 4. vele nicn mnegero site se (3) bekezde es szetmimli Tisztelt Polgármester Ur! Csömôr ngyközsè telepolésrendezési eszközeiriek rnódositásár vontkozo tájékozttó, 5399 / 204 i kttoszãrn6, telep0lésfejlesztesi konc epciorol, z integrált telepolesfejlesztési strtégiárol és telepiilësrendezêsi eszközdkrdl, tlrnint egyes telepolésreridezési sjátos jogitmtezrneriyekroi szolo.34/20 2.(X. 8.) Korm. rendelet ( továbbikbn Települ6srendezési koci.ex) 4. (2) bekezciese szerinti vélernénvkérb levelében szereplo egyik modositássl érintett ter6let lehtárolásánk pontositását köszönettel megkptmn. Aflásfogllásornt te roletfejle.sztosrdl és teroletrendezésrol szolo 096. em XX!. tort en!j 3/A. (3)-(5) bekrzdésének, vlmint Joépiszz tet ékeny.5e9r3 szóló 90/2009.(X. 5.) Korm. rend. 0. () bekezdés d) pontjânk rnegfeleloen dorn meg. Koràbbi 204. december 9-en kelt levelben pontositássl Crintett teröletre (hrsz: 323/26-023/ 33, 02/2-02/ 6,00/-00/7) vontkozo rnódositási szándckok ellen kifogdst nem etneltem. vélorncnvemben most rnegkoldctt tjckoztto Koráhhi levelemben z lãtámszto munkrész kiegcsztését, vlrnint z. sz. rnoclositási szándck felulvizsgáltá.t kertern településrendezesi eszközök rnodosito jvslt és z Orszdqos Teri5letrendezési Tervrdl szoló i i XXV. tdrvcny (OTrT), vlrnint Budpesti.cjjoumerdrmO Teruletrcndezesm Terméröl szól Cm LXV tc5n. értij (BATrT) torscgi terdietfelhsználcsi es öszcti tervlpjink OsszevctCsCt kovetoen.,.az lcrmszto munkresz fern trtirnzz TelepOlCsrercit-zCsi kódex ipján teruletfejlesztési Cs teroletrendezesi lokulnentllmokkl vlo Ossz fdgg sck vizsgltát, do z sz. mnoclositás dokument6eto lpjn, hmtivzo tcrscci trs ek s izsgdlt nclkql is rnegllpithtón s tzgozdlkod/tsi tersenberm tllhrmto [3AT rt szerint, Kislo termohels C it /ef nt r r zm rmo,n.ionn 3iztsn resze - tpjn l 3i \rni tins ilwn,, 6 m zt) C 5 ( zn s o k.p ci le \r ei tkm or mtt ozo loir isokt sz. tco ktre ontkozón n 3, to rm 5/timpom t dottsgmt em :koi0..0ri dot rolet } -lozt boi kvtndn hi zrn ( iz O s t: non imptltp T-s- iost 50 s iher ) $5 t FiAT, lii SZ F 40 Fell erx ens smteni n r hetosgok, :ls ts e Kte sztrotvedelrnm fgzgtósg nets ellomizik z.. ht/duos ters beri szereplo kerltozs htrsonlmik mndosil ksct. kkor mddosit tsi szn(ik oiler kmfogkst neni emelek. kerermm t entmk szis cs fits elemnhe s 6trCt! F lludix st 203. ;nmtt t_i,.teto

20 . PEsT MEGYE KoRMANYv\ FAL FO.nluv.\A A Föi )GYl QSL\[y Tárgy Csomor Szbã!yozási Terv és He{yi Epftési Ugyirtszám 02-2/205. Szbáyzt modostás veeményezese Hiv szárn /204 Ugyntezö FUdpp Ev Tetefon (06 ) Meekfet: TãjékozttO Fábri stván polgrmester Urnk Csömör Polgármesteri Hivtl Csömör Szbdság utc Tisztelt Polgrmester Ur! Tãrgyi ugyben tett megkereseserez épitett kornyezet kitásáro és védelméröl szolo 997. évi LXXV. torvény ( továbbikbn: Etv.), vlmint z orszàgos telepulesrendezési es épitési kovetelményekrol szóó (X. 20.) Korm. sz. rendelet ( továbbikbn: OTEK) vontkozo rendelkezései lpjn biztositott jogkdromben z lábbi véleményt dorn: Csomdr Ngykdzseg àltl elektronikus üton megkuldott dokurnentácio lpján jelenlegi pontostás 00/-7, 02/2-6 vlmint 023/26-33 hrsz-ü, megkozelitöen Osszesen 6 h ngysgu, telepulési viszonyltbn tülnyomó részben tlgosnl jobb minöségü terrnofoldteruetet érinti. Az érintett terulet kertes mezogzdsgi terüeti Ovezetbe sorott. melynek beepithetoseget kvánják emelni 2 %- rot 3 %-r. A tervezett HESZ z érintett Ovezet esetében mr 2000 m2 teruletngyságnál gzdsgi, mig h-t meghldo telek esetében koépulet elhelyezéset is ehetové kivánj tenni. Ez z Onkormnyzti elképzelés 02/2-6 hrsz-ü, tlgosnáljobb minoségu termofoldteruletek vontkozásãbn - hivtkozv Tfvt (2) bekezdesében foglltkr - foidvédelmi szempontból nem tmogthto, mint hogyn ezt mr /204. számü véleményben s j&eztem. Hivtkozott torvényi rendelkezést figyelembe véve e terulet tekintetében modositáshoz hozzájárulni nincs ehetösége.m, zonbn 00,-7 és 023/26-33 hrsz-u terulet tekintetében z onkormnyzti elképzelésset szernben kifogst nem emetek Csomor Ngykozseg terulete osszesen hektr metvnek 69 5 %- termoterulet Ebbol mezogzdságg hsznositott teruet i36 09 hektr ez 4ees teruiet Az iábbi tbizt eteu es viszond!tàbn megievo ãngosni obb mr os4gu termofoidteruietek muveies ágt.5thflosc9i osztlyt és teruletngysqät nuttj z dott muvelesi gbn tlgos rnykoron ertek megjelolesevel Müvelésig Minöséi osztály AK érték Teruetgyság(h)At_gos AK érték kert szánto ,03 7 efor 6 oi oest rn tjinet rio 7r.o tfo li:ljr)o zoo 4i50 x.j6 5 feb c Az uq5[elfogds dopontj oo ) fl ) -rsrit,..sfr fl(

21 ,2 szolo gyep (legelo) J L , L ,5288 4,3086 gyep(ret) ,777 -i 5,54 A termäföld védelméräl szóló évi CXXX. törvény (Tfvt.) trtlmzz termofoldröl szoo 994. évi LV torvényböl kiemelt, termofod hsznositásãvl, fcdvédeemme tlj védelmével és gyumdlcsuitetveny teleptésének engedelyezesevel, nyuvntrtsvl kpcsotos üj rendelkezéseket. Feihivom figyelmet, hogy hivtkozott torvény rendelkezésel szigorun védik z átlgosnl jobb minäségü termöfä(dterületeket, melyek igenybevetelere kizrolg idolegesen, vtmint helyhez kotött beruházás esetén kerulhet sor. Helyhez kotott igenybevétenek keli tekinteni meglevo létesitmenyek bövtését, kdzlekedési es kozmu kpcsoltink kiépitését, vlmint bãnyuzemet és z egyeb természeti kincsek kitermeléséhez szukséges tétesitmenyt. Kérem, hogy tervezésuk során egyenek figyelemmel termäföld védelméröl szóló torvény átlgosnál jobb minöségu termöfäldteruletekre vontkozó rendelkezéseire, hiszen késöbbi más célü hsznositás engedélyezesere irnyuló kerelem foidhivtk elbirálás során z letékes jãrási foldhivtl 5 széleskoro méregeesi jogkore mellett e tdrvényi elöirások lpján fog donteni z engedely megdsrol, vgy megtgdsrol. Az emltett széeskbrü meregees egyik szempontj termofold mennyisegi védelme tekintetében z is, h3gy t&epules belteruletén tlálhto-e z dott cél megvlositásr lklms, zonbn meg fei nem hsznált terulet. Ezzel kpcsoltbn tájékozttom, hogy Csömör Ngykäzség belteruletén 672 drb ingtln szerepel z ingtln-nyilvántrtásbn beépitetlen teruletként, melyek összterülete 67,6639 h. Mindezeket figyelembe véve üjbb beéptésre szánt területek kijelölése termöfäldvédelmi szempontból nem tmogthtó! A TájékozttObn részetezett jogszbályi elöirãsokbol fontosnk trtom kiemelni fäldvédelmi eljárásr, vlmint z Onkormányztokr vontkozó eloirásokt. A TM november -ével htályb épett módositás külön jogszblyi rendelkezéseket trtlmz telepulésrendezési tervek véleményezési eljárásár vontkozolg. Ennek megfelelöen fdldhvtink, mint veiemenyezo htoságnk veleményével érvenyt kell szerezni nnk, hogy beepitesre szánt teruietek kijeidlése ehetoség szerint gyengébb minoségu termöfoideken, eheto egkisebb mértékü termöfold igénybevéteéve torténjen. A vélemény kidás során figyeemme keh cnn továbbá rr is hogy z egyeztetés eljrãs részét kcpezö fbdrészletekke szomszédos termöfoldek megfeielo mezogzdsgi hsznositst z ovezet àtsoroás szennt terulet-felhsználàs ne kdáyozz Az egyeztetéss eljárás során foldhvtlnk kifogást kell emelnie z ävezeti átsorolás ellen bbn z esetben h teepuesrendezes eszkoz koszitése vgy mt5dosits lpjr kjeiolt eeptesre sznt teruletek tobbseqében tqorá jobb minosequ termofo(deket enntenek es oeeptesre sznt teruet ovezen besorolsnk megfelelo. terulet-felhsznlàsr nsonlo koruimén>/ek es feltetelek esetén tlgosni gyengebb. vgy tigos minhsegu termofoldeken is sor kerulhet Kifogst keb emein továbbá bbn z esetben is, h z ovezeb besorolásnk megfelelo terulet-felhsznãlásr kello ngysãgu térmértekben ehetöség vn tetepulés mr beéptésre kijeldt. de meg fel nem hsznált teruletén is A földvédelmi eljárás termofold mennyiseg védelmének ervênyre jutttsdvl vlmint termofold ms célu hsznostásánk engedelyezesével kpcsoltos htosg eljárás. melynek lklmávl foidhivtl minden esetben helyszn szemlét trt Földvédelmi eljárásnk minäsül termofold doleges es veqieges ms célu hsznsitásnk helteruetbe vonásnk enoedclvezese iimnt z enede!v nelkul ms celi hsznostott t,jt VFci<o m i c r:;3r k r. n, un 9, 4 io Fx F n xxxxpmkb Cu Web ww pmkh Cu

22 - - Atlgosnál jobb minosegü termöföldet más célr hsznositni csk idölegesen, vgy helyhez kötött beruházás (meglevo étesitmények bóvitése, koziekedési és kozmu kpcsoltink képitése, bányuzem és más természetl kncs kitermeléséhez szukséges létesitmény telepitése) céljábol iehet. Az igénybevételt z indokoft szukségletnek megfelelä egkisebb területre ken korlátozni. HulldéklerkO céljár csk mezc5gzdsági müvelésre lklmtln, vgy átlgosnál gyengébb minöségu termofoldet lehet más célr hsznositni. A más célü hsznostás iránti kérelemnek trtlmzni ken; z énntett foldrészetek helyrjzi számát, más célé tisznositáshoz szukséges teijes terüetrgényt, nnk céljt, h idóleges z igénybevete!. kkor dótrtmát es z igénybevevo megnevezését vlmint kcmét (székhelyét). A kérelemhez mellékelni kell: z ingtln nyilvántrtási térkép másoltát, melyen fel kell tuntetni más célr hsznositni tervezett teruletet Cstolni kell terület-kimuttást, kivéve, h tervezett más celé hsznositás z ingtln teijes terü{etét érinti Kotelezettsegvállló nyiltkozt jãrulékmentesség igenybevételéhez, h tervezett génybevétel 2 h-t meg nem hldo ngyságu teruleten telepulési vgy megyei (fovárosi) szocáhs ntézmény. egeszségugyi. sportlétestmény épitése, ternetö létesitése, vgy bôvitése céljár irányul A nyiltkoztnk trtlmzn kell, hogy z engedély jogosultj kotelezettsége( vál rr, hogy z éptményt hsználtbvételi engedély jogerore emelkedését követoen 5 evig rendeltetésszeruen csk z engedelyben meghtàrozott célr fogj hsznositni. A más célq hsznostás engedélyezesérö{ szoló htározt Ot eves érvényességi ideje csökkentésre került négy évre. Ugynkkor üj szbályként torvény kimondj zt is, hogy z engedély jogosultjánk irásbel lemondo nyiltkozt esetén is érvényét veszti htározt, mely érvénytetenltésrol kuldn htároztot kell hozni. Ennek indok, hogy z esetek dontö tobbségeben beruházónk tobb engedelyt kell beszereznie termofdld igénybevételével járo beruházãsok megvlostáshoz. Az egymásr epulo engedélyezési eljárások nem mindegyike eredményes beruházo számár, igy elöfordul, hogy például fdldhivtl engedélyezi termofdld más célé hsznositásãt, de z épitésugyi htosg elutsitj z épitési engedely iránti kérelmet, igy beruházás jogszerqen oem tud megvlosulni. Ebben z esetben ehetoseget kell dni beruházônk rr, hogy mennyiben eá termofold igénybevételévet járó beruházás megvlositásnk szándékátôl, résbn emondjon termöfold más cété hsznositásárol szálo engedelyben fogllt jogosutsgro. Ennek hiányábn fojdhivtl z engedely négy eves érvényességi dején belül oem tud más személy kérelméröl donteni, hiszen zonos foldterulet más célé hsznositását nem lehet tdbbszor engedelyezni. A htározt érvényességi idején belut zonos területre benyujtott mãs célé hsznostàsi kéreimet érdemi vizsgált nélkül el kell utsitni. A más céü hsznostás engedéyezesérä hozott htároztát földhivtl tájékozttásul megküldi tljvédelmi htoságnk és z illetékes önkormányztnk. Annk érdekében, hogy foidhivtl tudomást szerezzen termöfdld tényleges igénybevételérol. tdrvény eloirj, hogy más célé hsznositás megkezdesenek npját z igénybevevô köteles elozetesen foidhivtlnk bejelenteni. Ezen elöirást z indokoij, hogy termofold végleges más célü hsznositásâért fizetendo foidvcdelmi járulék esedékességének idöpontj tényleges génybevetel megkezdesehez fszódik, másrészt foidhvtl engedelye csk korlàtozott deig, négy évig ervenyes, bejelentés elmulsztás esetén foidhivtl z genybevevöt foldvédelmi birsggl sujtj. foszbály szerint ldãteges más céü hsznositásnk minösül: h bon ãllô termény megsemmisul vgy_terméskiesés kovetkezk be, vgyz idôszerü mezbgzdsgi munkák kdályozásàr kerul sor, vgy tljszerkezet károsodik. Az dbleges más célu hsznositásr szoló engedelyt legfeljebb 5 évre ehet megdni, melynek befejezését kovetöen z gcnybevevb koteles z ingtln nyilvántrtsbn rogzitett elozb állpotot helyreállitn és termöfdldet mezö vgy erdogzdság termelésre lklmssá tenn (eredet ãllpot heiyreflits) {dôleges más célü hsznositásr irányulo kérelemhez mellékelni ken: z ngtln-nylvntrts tcrkcp másoltt m&yen fel ken tuntetn ms celi hsznostn tervezett terutetet terulet kimuttást kveve. h tervezett ms celu hsznosts z nqtln teijes teruletét erich es z eredeti llpot helyretlitsr késztett tervet mely e!ornyozz ceiyrehtshoz szuicscqes munkk eiveqzcset Az ereriet llpot hlyreiltst focjhvtl vedem etosg iozos neszr szer e e lenorz z ereot ioot helyrelits elfogdsr kciui cker crro foldhvt btroztut noz ueyhen KszbJ foidveelm rulekot vlmnt h z gerybvete engedely neikul tortent meg kkor hrgot htroztot hoz, melyben uj s H helyrelits cern kerbi elfogdsr, kkor foidhivtl htndot d meg es helyreflts érdekcben tovbb munkk elvégzéset rj do Nem engedclykoteles. de z genybevetelt 8 npon belul be kell jelenten foldhvtlnk z lbb esetekben vilmos berendezések elhelyezeset bztosito hsználh jog vezetékjog, vizvezetcs Cs bányszclglm jog olyn gykorls. mely tljvcdelm eorások betrtását nem teszk lehetové tovàbbá zonnl ntézkedés meqtetelét kovetelc termeszet csps hvn elhàrtás során tortcno dc5leges termofold genybevételekor birsqkent A bejelentes elmuisztds esetén fbldveelm jàrulckon felul, nnk hromszoros osszegét oldvëdeim ken megflzetni A termóföld más céiü hsznostás esetén egyzeriföldvédelmi járulékot ken fizetni melynek lpját f? erintett ermcfod rnyk ren erieke cc m jeles g kcpez J ru!ek osszegenek meqilptsrol ms e 7) gbr u. C osn z erkormnyztot kefl oteie7n, ' -z -- u r,eterulptbe Ez u 7),.. CC4c5O -x i,xy cspmkh hu jib.,i 4564 feb rnw nmkh 5.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet bányfelügyelet részére fizetendő iggtási szolgálttási król, vlmint felügyeleti fizetésének részletes szbályiról A bányásztról szóló 1993. évi XLVIII. törvény ( továbbikbn:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 4. szám 2009. március. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 15/2009. (II. 26.) Ö.h. Derecen

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/70/2016. Ügyintéző: Virányi István főépítész 12. számú

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) b) szerinti EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben