Partnerségi egyeztetés Csömör HESZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi egyeztetés Csömör HESZ"

Átírás

1 CsOrn& PMH webmd Prtnersegi egyeztetés Csôrnbr HESZ rrgy Prtnerségi egyeztetés Csömör HESZ Fdó CSOMOR NGATLAN TULAJDONOSOK CVL E OU fldcub Cmzett Dtum : doc (38 KB) CsOmOr PvH webmil,: Re: Pitnersegi egyeztetes CsOmOr HESZ Tárgy Re: Prtnerségi egyeztetés Csömör HESZ Fdó (OUfldCUb Crnzett CSOMOR NGATLAN TULAJDONOSOK CVL E.t Jj Másolt Dtum :20 On Tue, 23 Dec :53:9 +000, CSOMOR NGATLAN TULAJDONOSOK CVL E wrote: Tisztelt Cimzett! Ertelem szeruen z idöpont rnódostásr került. üdvözlettel: Király Noémi

2 Csömör Ngykozség Poigármesteri Hivtl Csömör Szbdság u. 5.sz. Tárgy: Prtnerségi egyeztetés Tisztelt Polgármester Ur! Csömör TSZ T és HESZ 204.-évi módositását honlpon hó 2-en fedeztük fel! A megdott,,prtnerscg HESZ megnyitás ngyrészt értelrnezhetetlen nygokt trtlrnzott. 5-en, hétfón ez jelezve lett Fôéptész felé, melynek következtében z nyg c lett véve honlpról. A jvtott, jelenleg elérhetó változt december 6-n, kedden délelótt jelent meg szmunkr. Ezt tényt csütörtökön(dec. 8-n) Juhos Dvid müszki osztályvezetó, vlmint Tthnyi Ferenc telepulésfejlesztcsi és kornyezetvédelmi bizottsági elnöknek jeleztük. Jvsoltuk, kérl±ik re módostni. Hivtlos álláspont, válsz nem érkezett. A megdott 5 véleményezési htáridó korrigált megállptását dec. np prtnerségi véieményezési iddtrtmot 204. dec. 6-tól szveskedjen figyelernbe venni. gy értelmezésünk szerint htáridô 204. dec. 3. fentiek végett kérjük, hogy 3- véleményezési Jováhgyó válszát várv. Tiszteiettel Csömör, 204. dec. 22 Fold és ngtln Tuijdonosok TOrsság nevében Hugyi JOzsef Krizsán Tms Deák Ferenc helyettese elnoke titkár e[nok

3

4

5 tdolgozst PEST MEGYE KORMANYHVATAL EPiTESUGY es OROKSEGVEDELM HVATAL Mimi F&pitészi rod /girtsim: PED/AF/27-2 /205 Tirg: Csömör S/A, FSZ, SZ modositsr ontkoio l:g intéz6: )obrosine \Vllner Gbriell isméteit vélenién ten ezési tenilet bcvtese mitt : /202 34/202. X. 8i Korm, rendelet lpján, mil: prnkh.hu egyszerisitett eljárásbn Mellékiet: livrkozisi szim: /204 Fábri stván polgármester részére (hmór i\ ig koceg 23 Cjömör.S bdj Ut 5. norrnjn) Kérjük, bedványibn hivtkozzon ugyirtszmunkr! isztelt Polgrmester Ur! A tclepulesfejlesztési koncepcióról, z integrilt telepulésfejlesztési strtégrol éstelepiilésrendezési cszkozokrol, rnint egves telepulésrendezési sjtos jogintezmeniekro.iolo 34/202. (Xl, 8.) Korin. rendelet ( továbbikbn: R.) 32.3 (4) hekezdése lpján z lábbi véleménvt djuk. A tenezési terület b6vitését tudomãsul vesszük. A PED/ \F/284-2/204 szmü, 204. december 8-mn kelt ek3zetes velememunkbcn féglltkt fenntrtjuk, z lábbi kiegészitesekkel. A inegkuldött tájékozttóvl kpcsoltos észrevételeink: L Az üj ter6letre vontkozón i látámsio és vizsgãlti munkrésiek nun terjednek ki. 2. \ rendeletten ezet fejezetének 9 oldl nein értelmeihcté, 3. \z uj terdleten z ingtlnok be,onostásit segt6 he rjzi simok nincsenek feltüntetve. 4. \ ten ezési terület lehtirols nem kerolt felrüntetésre 5. \ fentiekre és korbbi éemén Onkre tekintettel keriok teljes dokuinentácio mind i hitmsito mind pedig jé ihgvndo munkres,ck tekinteteben és jvtisit. Ktnm ft ntrk.ii e. tudomsul eftrt es vecrnencztete gteztetesl eljrsi rend mrdéktln berrtst B idpe t. 20, tcbru Lr 06 Mr4né KoácsJudit állmi fôépitész 6 h

6 Fôvá rosi Ktsztrófvédclini gzgtóság hzgtó-hevettesi Szervezct Ktsztrólhvédclrni lltósági Ositãly - - V / ii- x Budpest. Dologhñz u. :,: 428 Budpest. P:. e:c fx:(36 ) e mil: ii wi kivcdv.hu lktis: /im: 5 00 X 20 5.ált. árgy: (sonidr NvkO ség Telelicss7 6 ezeti Fervének, hjyi pitési S,i álvztsok es SLh:\o//isi Ter ének iiuodots tiëben szk\ cmonv w. szám: liv. szmuiik: EK-KlO: gyinteio: Dr. Sráryii Senktolny B k Telefon: E-mil: tki.t\ h kt ej o h Csörnör Ngyközség Polgármestere iisztelt Cuinzett! Csörnör Ngyközség Telepulésszerkezeti Teiwének, helyi Eptési Szbáyzták é Szbályozási Tervének rnódostásávl Fövárosi Ktsztrótuivédelrni gzgtóság lgzgtó helyettesi Szervezet Ktsztrófvédelmi Htósági Osztály ( továbbikbn: FK-KO), z lábbi Ljekozttást dj: Az FK-KHO tárgyi Ugyben iz FK-VH: 928-/204. számü szkvélernényében foglltkt változtl nul fenni rtj, Toábbá z FK-KHO véleményezési eljárásbn továbbr is részt kván venni. Kérein táj ékozttásom tudomásul vételét. 3udpcst, 205. február 6. Vrg Ferenc tü. clntlártáhornok igzgtó nevében és nieghizsbol Szhdos Zsoltné szo!gálb czetd4eh cites k ( d., ut i u ekl( 9Y 0. iwh H 6 / 49 6, 9 /o r / J( 00; Pnr 9 e /2 00

7 ;,tin ipy \vnlet Pi k t ft fl. U tujj.i, ig.g ;\ H :_ti t 2 Tui v hnpi u kei juk tiii hi :tko on iig t :irnunk, cq4 205 l.jnt: SibO Ver rg3: C simor teepué sierkezeti ter cock hei 2pites 7bh7tnk t%,ibyoián ten cock rnodositis hs,,: 5)Q Fbri stn - poigrniester ( sömör Ngyközség Onkorrnánvzt Polgárrnesteri iiv3tl C so mor Sihdságüt5. 24 l isztelt Polgrmester Cr! A Csomor Ngykozség telepulésszcrkezeti iervének, lieu épitesi szbályztánk és szbálvozási tervének modositásávl kpesolthn tolékozttiuk l isztclt Poleárrnesteri ivtlt, hogy igzgtóságunk táj- és tcrmészetvédcirni o enipontbol véleménvezési eiirásbn résit kván venni. megkuldott megkeresesukre i. jiáhhi áilsfogil ist djuk: A fern idézett szãniii megkcresésokben jelzctt. pentositott modositosi tcrolet (4. ziin0 modosiás: Kkári ltti területek) orszgos jelentosegu védett. vgy védelemre iere/ett len neszcti teroletet. európl kozosségi jelentosegu természetëdelmi rendeltetésü teroletet (Ntur 2000 ter0leteo, i országos iikologii hálôzt &ezetét, illetue cgyéh táj és terniészetvodelmt szcmpontbol jelentos területet cm érint, rnodositás ellen kifogást cm cinelünk, A korübbi, szrnu megkercsésükben jelett, toáhbi i dosnái szondekok eeteben iomu levclunkbcn tctt állásfogllsunkt továbbr is fenntrtjuk. klistogllsunkt tel t/efejfc,:tèsi Aneepcioról, : intgrolt telcji&sjejles tti strreglroi e OpüiL srnk :es; :AroAr6l lnimi ct, e w/qm/ei endt :cci J jocifl :numckro/.olo Xl Krr i rendelet 3 2)-(3 hekezdee. vbhá komeietédehui. termeszetédeimi, r\edeinu ztst tel dvkt hjt ierek k:jch eérol oio 2 3 X i Konn rndeet 2 rtt 9njn duk nice. ; 4 ir: \ndrs gigto megh i$l pos Ktlin ikzr t g,utohelyette

8 , 02. Csomor PMH webmil :. Vá!sz: Fwd. CsOmor teepuésrendezés hbjvits ir qy Válsz: Fwd: Csömör_telepU ésrendezés_h ibjvtás i Jo iufl dcube (rnzett )itum :52,(\ hibjvaf/e Atâ TMAJâ Aâ,,, f/e Aâ,- A (84 KB> HAf/E Atâ tafâ 4AfE Aâ,-,A (62 KB) SZTO_Mk_moddLpdf (86 KB) megkeresettek istaf/eatâ TAfâ Aâ,-t,, Af/E Aâ,- Ai Afâ A,Aij_h ibjvaf/e Atâ (222 KB) Tisztelt Föéptész Asszony! gzgtóságunk továbbr is fenntrtj /204 ügyirtszámñ levelünkben lert véleményunket. Udvözlettel: Koncz Zsófi :34 Fwd: CsOmOr_tetepuésrendezés_hbjvitás Tisztelt Kozép-DunVogyi Vizügyi gzgtoság! Csömör Ngyközség Onkormányztánk Képviselä-testulete 204. év folymán 23/204. (X.25.) Kt. számü htározttl döntött z /204. (.6.) Kt. rendelettel elfogdo tt Helyi Epi tesi Szbályzt eseti módostásánk szukségessêgerol. 5399/204 Ugyirtszámon küldött véleményezési dokumentácionkbn Kálvári ltti területek tévesen let tek lehtárolv, ezek pontositás szukseges. A pontositott dtok és kisérölevél jelen levelunk mellékietében meg tllhtok /204 UgyirtszámU levelére (Ugyintezo: Koncz ZsOfi) hivtkozv kérern, nyiltkozzon, hogy véleményét továbbr is fenntrtj-e. Tisztelettel: Kirly Noemi foepitesz Fzt levelet,ymantec MAlt SECURTY ellenorizte Ezt eyelet SYMANTEC MAL SECURTY ellenorizte, tip rnu c somor hujwehm9/ 7 t9sw m& cton- pnnt& d $J& rnbox NBOX

9 Pest Megyci Ktsztrófvédelmi gzgtósãg sztrófvédemihtoságiosztáy - 49 Budpest. Mogyorodi it 43.: 903 Budpest. Pf.: 34 Tel: (36-) Fx: (36-) e-mil: pest.rnkiiktved.gov.hu O3O973-9OO(3 Szám: 36300/447-/20 5.ált. Fábri stván polgármester Trgy: Csomor Ngykozseg TSzT, HESz es.... SzT módostásánk vélernényezése liv. szám: i20l4. (Kirâly Noémi) Ugyintézö: Szendy Viktóri tü. thdgy. Telefon: 20/ Csömör Ngyközseg Onkormányzt Cs6mör Szbdság üt Tiszteit Polgárniester Ur! Ertestem, hogy Csörnör Ngykozség telepulésrendezési eszközeinek módostásánk véleményezé sével kpcsoltbn küldött levelét megicptm, estolt dokumentáció áttnulmányozását követöen z lábbikról tájékozttom. A Csömör Ngyközség területére vontkozó Településszerkezeti Tervének, Helyi Eptési Szbály ztánk és Szbályozási Tervének módostásához, ktsztrófvédelernröl és hozzá kpcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 20. évi CXXV. törvény 24. () bekezdése, vlmint telepulésfejlesztési koncepcioról, z integrált telepulésfejlesztési strtégiáról és telepulésrendezési eszközökröl, vlmint egyes telepulésrendezési sjátos jogintézményekrôl szóló 34/202. (X. 8.) Korm. rendelet szerint z lábbi véleményt dorn: tüz- és polgári védelmi szempontból kifogást nem emelek. Tâjékozttom továbbá, bogy véleményezési eljárás további szkszábn is részt kivánunk venni. Budpest jnuár 30. Tisztelettel: ;. P 3rnyiczky Mrk tü. ezredes tüzotósái tnácsos lgzgto neébcn és megbzásából: Pisztor J&cftü. [elredes i te c.tt hi ir r4ttár, 020) 507 0) Gépelte: it Síridv tkwrt tu ihdg

10 ip\rfj F u:n K R\ANyf \\FA A \P(FS S6t ( i Si J6 r \s! s F R\E Ugyi rtszm PER/ 02/ i20 5 Trgy CsOmor Njykozseg Te!epuésszerkezett Ugyintézo: Tkács Etelk fervének Helyt EpFtesl Szblyztánk és Szbátyozs Tervenek eseti modostás hbjvfts Telefon: +36() Melléklet: E-mil: ntszhu Hiv szám CsömOr Ngykozség Fábri lstván polgármester CsOmôr Szbdság üt Tisztelt Pofgármester Ur! Tjékozttjuk Tisztelt Polgárrnesteri Hivtlt, hogy tárgy teruletre vontkozô további tervegyeztetési eljárásbn részt kiuánunk venl. CsömOr NgykOzség (023/26-33, 02/2-6, 00/ -7 hrsz-) részterületének, helyi éptési szbályztár és szbályozási tervének jvitásár vontkozo dokumentumokt áttnulmányoztm. A megkereseshez mellékelt hibjvtást elfogdjuk, A PER/02/0454-2/203 sz. Hsfogllást enntrtjuk, kozegeszsegugyi szempontbol észrevételt nem teszunk Allásfogllsomt telepulésfejiesztes koncepciorol z integrlt telepulésfejlesztes strtecjrol es elepuesrendezési eszkzokröl vlmrnt egyes telepulesrendezes sjátos jogrntêzmenyekról szolo 34202(Xl08.) Korm rendeiet 9 sz mehékletében oglit htskorben, imint jz Mm Nepegeszsegugy és Tsztiorvosi Szokiéltrol. nepegészsegugyi szkiqzgrási reldtok elltásrol domint gooszereszetf irrjzgts szerv ekileserol szolo 323;200 Xh 27 wrn ndelet 4. 3 bekezdesehen rrqhtrozctt tekessegern pn ktotrn c; 3pest. 205 nur 27 Udvozletteh Dr Homer Zsuzsnn fováros es megye tsztifoerv os nevébe e megbzsboi kdmnyozz

11 r J.jn. ll h ll NKH3O 6496 Utuqyl, Vsuti es Hjozsi Hivt) Trgy: Csömör ngyközség település Csömör Ngyközseg Polgármestere rendezési eszközei részleges Fãbri lstván lkttôszám: Hiv, modostásánk véleményezése UVH!U H/i 42/3/205. szám: /204. Csömör Ugyintezo: Blss András Szbdsg 24 Ot 5. Telefon: E-mil: bss.ndrsnkh.gov.hu Tiszteft Polgrmester Ur! Csömär ngyközseg telepü{ésrendezési eszközeinek, egyszerqsitett eljârás keretében ges módositásávl kpcsoltos megkeresesere jozási Hivtl részérol A koràbbi levelemben dokumentãció lpján Az z lábbi véleményt véleményezési szksz során z Nemzeti dorn. Közlekedési Htosg történo Utugyi, Vsüti részle és H UVH/UH376/2/204. szárn(i en kelt modositàsát Az elektronikus üton rnegkuldott tekintette! rr, hogy nern településrendezési eszközök vejeményemettovbbrsfenntorn. eljárás Erintett tovâbbi szkzábn llmigzgtàsi szervként telepulésfejlesztési nern fenti strtegirol szolo 9. rnelléklet 9. pontj szerinti sjátosjogintézményekrol rendelet és kivnokresztvennl tmogttm. hibjvitâs közlekedési étesitményeket véleményemet te!epulésfejlesztési telepulésrendezési eszközökröl, 34/202, (X. 8.) Korm. rendelet vélernényezési jogköromben dtm. december koncepcióról, v/m/nt 4. (2) b) pontj érintenek z integrlt egyes telepulésrendezési bekezdése lpján, Budpest, 205. jnuár 27. Utügyi, \Jsiti ês Biró HjOzási Hivtlt megbizàsbol. József elnokhe!yettes nevében es vezetö F S±ii Gyorgy osztályvezetoi i. s. rlidi, 066 Budpest Terez krt Budpest 62. Pt 30. teefon fx rikh.hu ww

12 T N \/i Lequgyi Hvt Fábri stván Tárgy: Vélemény Csömdr NgykOzség TSZT, polgármester HESZ és SZT modositásávl Csömär Ngykäzség Polgármestere kpcsoltbn kttoszãm: FD/RR/NS/AJ 02//205 Csömör Hivtkozási szám: 5399/204 Szbdság üt Ugyintézö: Horváth András Fx: (28) Tisztelt Polgrmester Ur! Az NKH LegUgyi Hivtl ( továbbikbn: Htóság) (675 Budpest Pf.: 4.) 205. jnuár 26. npján. Csömör Ngyközség Településszerkezeti Terv, Helyi Eptési Szbályzt es Szbályozási Terv módositás tárgybn érkezett megkeresesevel kpcsoltbn tájékozttj, hogy z épitett kdrnyezet lktásáról és védelméröl szólá 997. Etv.) 8. évi LXXV. lpján telepulésrendezési eszközok modostásához hozzájárul. torvény ( továbbikbn: A Htósg további egyeztetési eljárásbn nern kiván részt venni. A Htôság kovetelményekröl járt el. meokeresés során z szolo 34/202. Etv 8... (X. 8.) Korm. vlmint z országos telepulésrendezési és éptési rendelet 9. sz. mellékletének 0, pontj lpján Budpest, 205. jnuár27. Tisztelettel:,., B6drogkoz Gergo éptésugyi skhtoság elodo V GiELT S[ LE i VvW d,k J g v flu

13 PEST MEGYE KORMANYHVATAL ERD JARAS HVATALA JARAST EPTESUGY Es OROKSEGVEDELM VATAL OROKSEGVEDELM OSZTALY rgv: Csömör Ngykozség Tclcpülésszerkczeti Lg irtszm: Tervének, Hclyi Epitési Szbályztánk és PE-O6D/OR/384/2O5 Szbályozási Tervének eseti módositás,inenvi 0 irts,3m: véleményezési dokumentáció hibjvitás gvinri: Szücs Mellekiet: o otnik \dtn ivtkoiisi sziim: /2)4. : eohev zonosito: Kérjuk, bedvánvibn hivkoniirtszámunkr! Cgvfé: Csömör Ngvközség Pogrmetere (24 Csômör, Szbdság 6t 5. Kcrelrnezett ingtln: Csömör, (23/26-33, 02/2-6, 00/ 7 hrsi. \z Fábri stván polgármester Csniör Ngvközség Polgirmesteri i tl Csörnör, SzbdsSg 6t Tisztelt lg3rmes ter Vr lköszönettel k(szhez etten (sótnör Ngvközség lehi Eptési Sibiilv,t eseti m/dosit5sink vitott dokutnentciojt (ömör N g község tirg\ beli modositssl érintett területén (023/26 33, 02/2 6, 00/ hrsv. yjyántrtott regeszeti lelöhely, müemlék nem tkllhtó. rrc vt tukintettul rksg\ dunii szunipoiitboi ielepülésrendezési c,zkiizôk modositst z rákségx detni hthság nern kitogsolj, P ()6D/( )R/ 36 5/204. ügirtszrn6 levelemben toglltkt tovbbr is tenntrtorn. \lindemellett szeretnem jelezni, hogv i u///i&// (?v/sç,/t/eernéril é i XV. törvén ( tovabbikbn: K/tv.) végrehji/si rendelete(i) hmrosn vltozm fognk. xuton s feihivom hg elmét, moiv rnentiviben régés/eti ehthelvnek nem ininosulo tcruleten földniunkk sorén x irtln retyé.,ieti lelet x g mlék kerul c, i Kotv. 24. : bn foglltk s/coot kell cljirni. B d gc. 20. teurur 2. (B o,lcttcl: N t/ G llor ho rb ezet

14 PEST MFGYE KORMANYFTVATAL NOVENY- Es TALAJVEDELM GAZGATOSAGA TUrgy tjékozttàs Mellekiet. - Hivtkozãs szãm /204 - Ugyirtszm: PEF/TO/ Ugytntezo Dr. Jod Ktlin Ugyntezojuk_KryNoémi Csömör Ngykozseg Onkormányzt Polgrmestere Csbmdr Szbdsg Ut NYLATK0zAT Csomdr ngykdzseg telepulésszerkezeti tervének, helyi épftési szbályztãnk és szbályozàsi tervének modositásához kidott PEF/TO/ számu szkhtosàgi llsfogllàsombn leirtkt pontositott teruletekre vontkozon vãltoztln formábn fenntrtom. egyeb észrevét&t tenni nem kivánok. A toväbbikbn z eljãrásokbn nem kvãnunk részt venni. GOdOö, 205. jnuár ( TOth Agostoi, ) gzgto

15 35 Felefon: 06 e niil: Budpest. () htosgihix thrn N t. szám: llll/ i. sim ONVE)LLM MNSZTFRt ATOSAG VATAL Lehel ute im 555 NM Fx. 06 (),gov.hu, http: seb. Pstc Budpest PC : 70 M h. /hm.htosgihi tl.kormn pédii CsBmör Ngközség Polgárniesteri Hivtl 24 Csömör Szbdság üt 5. Tirgy: Csömör Ngykozseg telepulésrendezési eszközeinek jvtott dokumentáció (egy szerusitett ej.irás) feb izsgált Tisztelt Cim! Megkeresésukre értestem. hogy zzl kpcsoltbn z lábbi üllãsfogllást dorn: nem érintik, tárgyi jvitott dokumentciot rnegviisgitnm és honvédelem érdekeit Mgyr Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feldti vegrehjtás A fenti hivtkozási számon érkezett dokumentációbn foglltk hiztostott, ezért z bbn foglltkkl kpcsoltbn külön észre ételt nem teszek. Tájékozttorn. hog Jelen állásfogllást. mint telepulésfej lesztési strtegiáról és tox ábbi vélernén\ezési eljárásbn nem kiánok részt venrn. teepoésij lesztési koncepcidról. z telepulésrendezési eszközökrol, mint i ntegrált. egy telepulésrendezési sjátos jogintézmenyekrol szóló 34/202. (Xl. 8.) Korm. rendelct pontjábn megjelolt dllmigzgtási szerv dtm ki. tigvelernmel i eptett mellékletének környezet lktásáról 7. és védemérd szóló 997. évi LXX V. törxén\ 7. es 9. Si. (2) m) pontjdr. Budpest februdr 5. P.R. isztelettel: Dr. (wulyás ndrás ezredes FN flc\ tósãgi eben i tl foiiigtó es me&.!hiisho Tög esi Jó,%çf ezreds honvdeini litsgi i gigto

16 fiacyar BANY SZAT is FOLD [ ANt [AL BUDAPFST BANvAKAplTNYSAc Bilk/ 75-2/205 tjgvmtevo: Németh Károly livsim: 5399!204 FOidtLfli és Adttãri Osztálv g intézöjük: Királv Noémi : (06-) E mil,: krolv. neineth, mhfli, Fm Tárgy: stkéeniëny Csörnör. telepulésszerkeieti terv és FESz mádostás Csömör Ngykozség Polgármestere 24 Csömör Szbdság üt 5. A cmzett benyüjtott tárgyi teleptiléssierkezeti terv módostássl kpcsoltos jvtást Budpesti Bánykpitány sághoz továbbikbn: Bánykpitányság). A Bãnykpitányság dokurnentáciot áttnulrnânvozt. és ez lpján, mint teruletileg illetékes elsô fok6 t oldtni és bnyászti htósâg. kidj z lábbi elözetcs véleményt. A Bnykpitányság tárgyi településszerkezeti terv modositás további htósági eljãrásábn nem kván részt venni. A Bánykpitãnyság környezeti vizsgált késztését nem trtj szukségesnek. ndoklás: A 3ánykpitãnyság szkvélernényt 34/202. (XL8.) Korm, rendelethen és 2/2005. (. ii.) Korm. rendelethen hiztostot okorchen eljárv dt ki. ( somor Ngykozseg Pogárnesicre megkercste l3nkpitánysãgot. bogy tárgyi iigyhen Klri lutti területek teesen lettek ehuro \ Bánkpitnsg htásfmret ez \ hos nern erint. 3nxkpitn te 2t)i 3 Jeecmher 22 en kelt. BBK zinu tkvellmen\ et nceerosili Budpest nuãr 28. Dr. Szhdos (ihor hán kpitmv ne éhen és megbitásáhól: 4i Bij dpe%t. ( ol urn bu u. 23 /el/in,this: i06 ) : 59 ndpesr, f.: 30. hethlen 8 to! 2 OrOig nil: hhl inhfli.hu,i,örjö,,0, 4 hi! 5

17 Au AM NEiECESZSFGÜCY! (s flsztorvos SZO CAL M Orsiágos Fisztifo rvos F iv( i kttószám: KE árgy: ftijekoittá.c mir ccd%rrkzcst czkzqk niodosit. EodO: )et,reczeni-[ ir Andrs [elefon: (0(-l) ;(SZ(L(V LC!L fl k((nl, ci /iiii lkt(ir() :ciinii iivrko:ni ickli/k. livtkozási slm: /2() 4. Fábri stván polgrmester Csönzör Ngyközség Onkornányzt Csörnör Szhdság tit Tisztelt Polgárrnester tjr! Tájékozttorn. hogy Csömor ngyközség településrendezési eszközeinek eseti mddositás kpcsán KEF száinñ levelünkben dott tâjékozttásunkt z számii evclükkel megküldött pontostott dtok ismeretében is fenntrtjuk. Budpest, 205. tbruár,, Dr. Pller Judit rnb. országos tisztifôoros nevében kidrnânyozz Di Kovács Márt l,ôsitx eieto

18 . DMRV DUNA MENT REGONALS VZMU ZARTKORQEN MUKODO RESZVENYTARSASAG 2600 Vác, Kodály Zoltán t 3. CSOMOR JS4GYKOZSEG ONKORM4NYZA TA Fábri!stvdnár polgármesler réczére E-mil: polgrmeslei csomor. h u. Kelt: 2O5O2.O4. kt.sz: DMRV/409- Ugyintézô:Király Cecili Mel lékiet: Tärgy: Csörnör Ngyközség TelepOlésszerkezeti Tervének, Helyi Epitési Szbályztánk es Szbãlyozási Tervének eseti módostás Egyszerfistett eljárás; véleményezési szksz Vzellátás, szennyvizelvezetés szkági üzemeltetôi vélernényezése /205/SZC Tiszle!t Polgárinester (r! Hivtkozv Társságunknk /204 ügyirtszámon megkuldott, jvtott, Kálvári ltti terulet pontostását trtlmzó véleményezési dokumentációvl kpcsoltbn DMRV/409-0/20 5/SZO számon kidott üzemeltetôi véleményünket z lábbikkl módostjuk. Kálvári ltti Mk2 övezetbe sorolt területek, A módósitás célj Mezogzdsági rendeltetésü beépitésre nem szánt övezetben elsösorbn kertes müveléshez kpesolódó gzdsági éptmények elhel yezhetöségének megteremtése, illetve bizonyos eseteknen lkó rendeltetési egység elhelyezésének engedélyezese. A ieroleten vzhálózt csk részben 00/-0/4 hrsz ingilnok dolt keroli kiépitésre. A teroleten nincs kiéptetl szennyvzcstorn hálózt. A terülei tobhlei vzigényenek és szennyvizelvezetéének kielégulése csk vi:hálózt bo vitésével, i/etve szennyvizhálózr kieplésevelfomiivi rendszerfejlesztesevel vlósithto meg. Tárgyi rendezési terv többi teruletrészére vontkozo véleményünket továbbr is fenntrtjuk. Továbbá tájékozttjuk Onöket, hogy vélernényezési eljárásbn részt kivánunk venni. Udvözlen e: 8,LOGH ZSOL T tniszki igzgto PAL 4 (JOR szolgálltási oszidlyvezetö Kpják: Cimzett, Király Noémi foépitész e-mil : kirynoi(igmilcom VFM, CFM. SZO - lrttir. (fa CERT ; o S0400 vvt :

19 052 3 ) \P si. V ROsH i PsT Miuyi FoiPi ii:st 06 P \\ /l P ST 233-6o \T[-tV x: Molll: o0-60 Fábri stván lkt. m: polgármester ür részére HP. sim: 99 Csömör Ngykozség T&: 06 Ug ntezo: Schindler Onkormányzt Fx: S 00 Fin : Tárgy: 2 4 hm moos EleonOr 6( 20 krm osn pest flcq CsOmnOr e h rmpykozs0g TelepUlOsszerkezrzm tervommek 24 CSOmOr lelvi spitesm Szblvztnk mnodositsvl kpcsolmos Szbdsdg ut 5. 3 /20 2(X.8,) hrm. rendelet 4. vele nicn mnegero site se (3) bekezde es szetmimli Tisztelt Polgármester Ur! Csömôr ngyközsè telepolésrendezési eszközeiriek rnódositásár vontkozo tájékozttó, 5399 / 204 i kttoszãrn6, telep0lésfejlesztesi konc epciorol, z integrált telepolesfejlesztési strtégiárol és telepiilësrendezêsi eszközdkrdl, tlrnint egyes telepolésreridezési sjátos jogitmtezrneriyekroi szolo.34/20 2.(X. 8.) Korm. rendelet ( továbbikbn Települ6srendezési koci.ex) 4. (2) bekezciese szerinti vélernénvkérb levelében szereplo egyik modositássl érintett ter6let lehtárolásánk pontositását köszönettel megkptmn. Aflásfogllásornt te roletfejle.sztosrdl és teroletrendezésrol szolo 096. em XX!. tort en!j 3/A. (3)-(5) bekrzdésének, vlmint Joépiszz tet ékeny.5e9r3 szóló 90/2009.(X. 5.) Korm. rend. 0. () bekezdés d) pontjânk rnegfeleloen dorn meg. Koràbbi 204. december 9-en kelt levelben pontositássl Crintett teröletre (hrsz: 323/26-023/ 33, 02/2-02/ 6,00/-00/7) vontkozo rnódositási szándckok ellen kifogdst nem etneltem. vélorncnvemben most rnegkoldctt tjckoztto Koráhhi levelemben z lãtámszto munkrész kiegcsztését, vlrnint z. sz. rnoclositási szándck felulvizsgáltá.t kertern településrendezesi eszközök rnodosito jvslt és z Orszdqos Teri5letrendezési Tervrdl szoló i i XXV. tdrvcny (OTrT), vlrnint Budpesti.cjjoumerdrmO Teruletrcndezesm Terméröl szól Cm LXV tc5n. értij (BATrT) torscgi terdietfelhsználcsi es öszcti tervlpjink OsszevctCsCt kovetoen.,.az lcrmszto munkresz fern trtirnzz TelepOlCsrercit-zCsi kódex ipján teruletfejlesztési Cs teroletrendezesi lokulnentllmokkl vlo Ossz fdgg sck vizsgltát, do z sz. mnoclositás dokument6eto lpjn, hmtivzo tcrscci trs ek s izsgdlt nclkql is rnegllpithtón s tzgozdlkod/tsi tersenberm tllhrmto [3AT rt szerint, Kislo termohels C it /ef nt r r zm rmo,n.ionn 3iztsn resze - tpjn l 3i \rni tins ilwn,, 6 m zt) C 5 ( zn s o k.p ci le \r ei tkm or mtt ozo loir isokt sz. tco ktre ontkozón n 3, to rm 5/timpom t dottsgmt em :koi0..0ri dot rolet } -lozt boi kvtndn hi zrn ( iz O s t: non imptltp T-s- iost 50 s iher ) $5 t FiAT, lii SZ F 40 Fell erx ens smteni n r hetosgok, :ls ts e Kte sztrotvedelrnm fgzgtósg nets ellomizik z.. ht/duos ters beri szereplo kerltozs htrsonlmik mndosil ksct. kkor mddosit tsi szn(ik oiler kmfogkst neni emelek. kerermm t entmk szis cs fits elemnhe s 6trCt! F lludix st 203. ;nmtt t_i,.teto

20 . PEsT MEGYE KoRMANYv\ FAL FO.nluv.\A A Föi )GYl QSL\[y Tárgy Csomor Szbã!yozási Terv és He{yi Epftési Ugyirtszám 02-2/205. Szbáyzt modostás veeményezese Hiv szárn /204 Ugyntezö FUdpp Ev Tetefon (06 ) Meekfet: TãjékozttO Fábri stván polgrmester Urnk Csömör Polgármesteri Hivtl Csömör Szbdság utc Tisztelt Polgrmester Ur! Tãrgyi ugyben tett megkereseserez épitett kornyezet kitásáro és védelméröl szolo 997. évi LXXV. torvény ( továbbikbn: Etv.), vlmint z orszàgos telepulesrendezési es épitési kovetelményekrol szóó (X. 20.) Korm. sz. rendelet ( továbbikbn: OTEK) vontkozo rendelkezései lpjn biztositott jogkdromben z lábbi véleményt dorn: Csomdr Ngykdzseg àltl elektronikus üton megkuldott dokurnentácio lpján jelenlegi pontostás 00/-7, 02/2-6 vlmint 023/26-33 hrsz-ü, megkozelitöen Osszesen 6 h ngysgu, telepulési viszonyltbn tülnyomó részben tlgosnl jobb minöségü terrnofoldteruetet érinti. Az érintett terulet kertes mezogzdsgi terüeti Ovezetbe sorott. melynek beepithetoseget kvánják emelni 2 %- rot 3 %-r. A tervezett HESZ z érintett Ovezet esetében mr 2000 m2 teruletngyságnál gzdsgi, mig h-t meghldo telek esetében koépulet elhelyezéset is ehetové kivánj tenni. Ez z Onkormnyzti elképzelés 02/2-6 hrsz-ü, tlgosnáljobb minoségu termofoldteruletek vontkozásãbn - hivtkozv Tfvt (2) bekezdesében foglltkr - foidvédelmi szempontból nem tmogthto, mint hogyn ezt mr /204. számü véleményben s j&eztem. Hivtkozott torvényi rendelkezést figyelembe véve e terulet tekintetében modositáshoz hozzájárulni nincs ehetösége.m, zonbn 00,-7 és 023/26-33 hrsz-u terulet tekintetében z onkormnyzti elképzelésset szernben kifogst nem emetek Csomor Ngykozseg terulete osszesen hektr metvnek 69 5 %- termoterulet Ebbol mezogzdságg hsznositott teruet i36 09 hektr ez 4ees teruiet Az iábbi tbizt eteu es viszond!tàbn megievo ãngosni obb mr os4gu termofoidteruietek muveies ágt.5thflosc9i osztlyt és teruletngysqät nuttj z dott muvelesi gbn tlgos rnykoron ertek megjelolesevel Müvelésig Minöséi osztály AK érték Teruetgyság(h)At_gos AK érték kert szánto ,03 7 efor 6 oi oest rn tjinet rio 7r.o tfo li:ljr)o zoo 4i50 x.j6 5 feb c Az uq5[elfogds dopontj oo ) fl ) -rsrit,..sfr fl(

21 ,2 szolo gyep (legelo) J L , L ,5288 4,3086 gyep(ret) ,777 -i 5,54 A termäföld védelméräl szóló évi CXXX. törvény (Tfvt.) trtlmzz termofoldröl szoo 994. évi LV torvényböl kiemelt, termofod hsznositásãvl, fcdvédeemme tlj védelmével és gyumdlcsuitetveny teleptésének engedelyezesevel, nyuvntrtsvl kpcsotos üj rendelkezéseket. Feihivom figyelmet, hogy hivtkozott torvény rendelkezésel szigorun védik z átlgosnl jobb minäségü termöfä(dterületeket, melyek igenybevetelere kizrolg idolegesen, vtmint helyhez kotött beruházás esetén kerulhet sor. Helyhez kotott igenybevétenek keli tekinteni meglevo létesitmenyek bövtését, kdzlekedési es kozmu kpcsoltink kiépitését, vlmint bãnyuzemet és z egyeb természeti kincsek kitermeléséhez szukséges tétesitmenyt. Kérem, hogy tervezésuk során egyenek figyelemmel termäföld védelméröl szóló torvény átlgosnál jobb minöségu termöfäldteruletekre vontkozó rendelkezéseire, hiszen késöbbi más célü hsznositás engedélyezesere irnyuló kerelem foidhivtk elbirálás során z letékes jãrási foldhivtl 5 széleskoro méregeesi jogkore mellett e tdrvényi elöirások lpján fog donteni z engedely megdsrol, vgy megtgdsrol. Az emltett széeskbrü meregees egyik szempontj termofold mennyisegi védelme tekintetében z is, h3gy t&epules belteruletén tlálhto-e z dott cél megvlositásr lklms, zonbn meg fei nem hsznált terulet. Ezzel kpcsoltbn tájékozttom, hogy Csömör Ngykäzség belteruletén 672 drb ingtln szerepel z ingtln-nyilvántrtásbn beépitetlen teruletként, melyek összterülete 67,6639 h. Mindezeket figyelembe véve üjbb beéptésre szánt területek kijelölése termöfäldvédelmi szempontból nem tmogthtó! A TájékozttObn részetezett jogszbályi elöirãsokbol fontosnk trtom kiemelni fäldvédelmi eljárásr, vlmint z Onkormányztokr vontkozó eloirásokt. A TM november -ével htályb épett módositás külön jogszblyi rendelkezéseket trtlmz telepulésrendezési tervek véleményezési eljárásár vontkozolg. Ennek megfelelöen fdldhvtink, mint veiemenyezo htoságnk veleményével érvenyt kell szerezni nnk, hogy beepitesre szánt teruietek kijeidlése ehetoség szerint gyengébb minoségu termöfoideken, eheto egkisebb mértékü termöfold igénybevéteéve torténjen. A vélemény kidás során figyeemme keh cnn továbbá rr is hogy z egyeztetés eljrãs részét kcpezö fbdrészletekke szomszédos termöfoldek megfeielo mezogzdsgi hsznositst z ovezet àtsoroás szennt terulet-felhsználàs ne kdáyozz Az egyeztetéss eljárás során foldhvtlnk kifogást kell emelnie z ävezeti átsorolás ellen bbn z esetben h teepuesrendezes eszkoz koszitése vgy mt5dosits lpjr kjeiolt eeptesre sznt teruletek tobbseqében tqorá jobb minosequ termofo(deket enntenek es oeeptesre sznt teruet ovezen besorolsnk megfelelo. terulet-felhsznlàsr nsonlo koruimén>/ek es feltetelek esetén tlgosni gyengebb. vgy tigos minhsegu termofoldeken is sor kerulhet Kifogst keb emein továbbá bbn z esetben is, h z ovezeb besorolásnk megfelelo terulet-felhsznãlásr kello ngysãgu térmértekben ehetöség vn tetepulés mr beéptésre kijeldt. de meg fel nem hsznált teruletén is A földvédelmi eljárás termofold mennyiseg védelmének ervênyre jutttsdvl vlmint termofold ms célu hsznostásánk engedelyezesével kpcsoltos htosg eljárás. melynek lklmávl foidhivtl minden esetben helyszn szemlét trt Földvédelmi eljárásnk minäsül termofold doleges es veqieges ms célu hsznsitásnk helteruetbe vonásnk enoedclvezese iimnt z enede!v nelkul ms celi hsznostott t,jt VFci<o m i c r:;3r k r. n, un 9, 4 io Fx F n xxxxpmkb Cu Web ww pmkh Cu

22 - - Atlgosnál jobb minosegü termöföldet más célr hsznositni csk idölegesen, vgy helyhez kötött beruházás (meglevo étesitmények bóvitése, koziekedési és kozmu kpcsoltink képitése, bányuzem és más természetl kncs kitermeléséhez szukséges létesitmény telepitése) céljábol iehet. Az igénybevételt z indokoft szukségletnek megfelelä egkisebb területre ken korlátozni. HulldéklerkO céljár csk mezc5gzdsági müvelésre lklmtln, vgy átlgosnál gyengébb minöségu termofoldet lehet más célr hsznositni. A más célü hsznostás iránti kérelemnek trtlmzni ken; z énntett foldrészetek helyrjzi számát, más célé tisznositáshoz szukséges teijes terüetrgényt, nnk céljt, h idóleges z igénybevete!. kkor dótrtmát es z igénybevevo megnevezését vlmint kcmét (székhelyét). A kérelemhez mellékelni kell: z ingtln nyilvántrtási térkép másoltát, melyen fel kell tuntetni más célr hsznositni tervezett teruletet Cstolni kell terület-kimuttást, kivéve, h tervezett más celé hsznositás z ingtln teijes terü{etét érinti Kotelezettsegvállló nyiltkozt jãrulékmentesség igenybevételéhez, h tervezett génybevétel 2 h-t meg nem hldo ngyságu teruleten telepulési vgy megyei (fovárosi) szocáhs ntézmény. egeszségugyi. sportlétestmény épitése, ternetö létesitése, vgy bôvitése céljár irányul A nyiltkoztnk trtlmzn kell, hogy z engedély jogosultj kotelezettsége( vál rr, hogy z éptményt hsználtbvételi engedély jogerore emelkedését követoen 5 evig rendeltetésszeruen csk z engedelyben meghtàrozott célr fogj hsznositni. A más célq hsznostás engedélyezesérö{ szoló htározt Ot eves érvényességi ideje csökkentésre került négy évre. Ugynkkor üj szbályként torvény kimondj zt is, hogy z engedély jogosultjánk irásbel lemondo nyiltkozt esetén is érvényét veszti htározt, mely érvénytetenltésrol kuldn htároztot kell hozni. Ennek indok, hogy z esetek dontö tobbségeben beruházónk tobb engedelyt kell beszereznie termofdld igénybevételével járo beruházãsok megvlostáshoz. Az egymásr epulo engedélyezési eljárások nem mindegyike eredményes beruházo számár, igy elöfordul, hogy például fdldhivtl engedélyezi termofdld más célé hsznositásãt, de z épitésugyi htosg elutsitj z épitési engedely iránti kérelmet, igy beruházás jogszerqen oem tud megvlosulni. Ebben z esetben ehetoseget kell dni beruházônk rr, hogy mennyiben eá termofold igénybevételévet járó beruházás megvlositásnk szándékátôl, résbn emondjon termöfold más cété hsznositásárol szálo engedelyben fogllt jogosutsgro. Ennek hiányábn fojdhivtl z engedely négy eves érvényességi dején belül oem tud más személy kérelméröl donteni, hiszen zonos foldterulet más célé hsznositását nem lehet tdbbszor engedelyezni. A htározt érvényességi idején belut zonos területre benyujtott mãs célé hsznostàsi kéreimet érdemi vizsgált nélkül el kell utsitni. A más céü hsznostás engedéyezesérä hozott htároztát földhivtl tájékozttásul megküldi tljvédelmi htoságnk és z illetékes önkormányztnk. Annk érdekében, hogy foidhivtl tudomást szerezzen termöfdld tényleges igénybevételérol. tdrvény eloirj, hogy más célé hsznositás megkezdesenek npját z igénybevevô köteles elozetesen foidhivtlnk bejelenteni. Ezen elöirást z indokoij, hogy termofold végleges más célü hsznositásâért fizetendo foidvcdelmi járulék esedékességének idöpontj tényleges génybevetel megkezdesehez fszódik, másrészt foidhvtl engedelye csk korlàtozott deig, négy évig ervenyes, bejelentés elmulsztás esetén foidhivtl z genybevevöt foldvédelmi birsggl sujtj. foszbály szerint ldãteges más céü hsznositásnk minösül: h bon ãllô termény megsemmisul vgy_terméskiesés kovetkezk be, vgyz idôszerü mezbgzdsgi munkák kdályozásàr kerul sor, vgy tljszerkezet károsodik. Az dbleges más célu hsznositásr szoló engedelyt legfeljebb 5 évre ehet megdni, melynek befejezését kovetöen z gcnybevevb koteles z ingtln nyilvántrtsbn rogzitett elozb állpotot helyreállitn és termöfdldet mezö vgy erdogzdság termelésre lklmssá tenn (eredet ãllpot heiyreflits) {dôleges más célü hsznositásr irányulo kérelemhez mellékelni ken: z ngtln-nylvntrts tcrkcp másoltt m&yen fel ken tuntetn ms celi hsznostn tervezett terutetet terulet kimuttást kveve. h tervezett ms celu hsznosts z nqtln teijes teruletét erich es z eredeti llpot helyretlitsr késztett tervet mely e!ornyozz ceiyrehtshoz szuicscqes munkk eiveqzcset Az ereriet llpot hlyreiltst focjhvtl vedem etosg iozos neszr szer e e lenorz z ereot ioot helyrelits elfogdsr kciui cker crro foldhvt btroztut noz ueyhen KszbJ foidveelm rulekot vlmnt h z gerybvete engedely neikul tortent meg kkor hrgot htroztot hoz, melyben uj s H helyrelits cern kerbi elfogdsr, kkor foidhivtl htndot d meg es helyreflts érdekcben tovbb munkk elvégzéset rj do Nem engedclykoteles. de z genybevetelt 8 npon belul be kell jelenten foldhvtlnk z lbb esetekben vilmos berendezések elhelyezeset bztosito hsználh jog vezetékjog, vizvezetcs Cs bányszclglm jog olyn gykorls. mely tljvcdelm eorások betrtását nem teszk lehetové tovàbbá zonnl ntézkedés meqtetelét kovetelc termeszet csps hvn elhàrtás során tortcno dc5leges termofold genybevételekor birsqkent A bejelentes elmuisztds esetén fbldveelm jàrulckon felul, nnk hromszoros osszegét oldvëdeim ken megflzetni A termóföld más céiü hsznostás esetén egyzeriföldvédelmi járulékot ken fizetni melynek lpját f? erintett ermcfod rnyk ren erieke cc m jeles g kcpez J ru!ek osszegenek meqilptsrol ms e 7) gbr u. C osn z erkormnyztot kefl oteie7n, ' -z -- u r,eterulptbe Ez u 7),.. CC4c5O -x i,xy cspmkh hu jib.,i 4564 feb rnw nmkh 5.

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf. 4-5. szám 2012. április-május 04-05. április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Npirend helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás 1. Npirend Ő TJSZTÉS A helyi építési szályztról és szályozási tervről szóló önkormányzti rendelet módosítás

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

zr,rv É,oELM I y E zetv ÉDllyl KöRN s Go JERMÉ,s or s zá porrr,úcygtóséc,, u,iőét, Fóigzgtó Ikttószám: Üglíntéző: 14l6987 Társv: BTG Budörsi TelepülésgzCállcodási Kft, tevékenység hultdékgzdir,"ái,i' kozszátgtttsl

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2310 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u. 23.

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN Divéky-Ertsey Ann BUDAPEST 26 1 A doktori iskol megnevezése: Kertészettudományi Doktori Iskol tudományág: Agrártudományok (Növénytermesztési

Részletesebben

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám:

Részletesebben

Jelen tervezési feladatokat Tököl Város Képviselő-testületének megbízásából készítettük el.

Jelen tervezési feladatokat Tököl Város Képviselő-testületének megbízásából készítettük el. Megbízási előzmények Jelen tervezési feladatokat Tököl Város Képviselő-testületének megbízásából készítettük el. A megbízás (szerződés) értelmében a tervezési feladatot Tököl hatályos Településszerkezeti

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP MÉDIAAJÁNLÓ 2014 Érvényes: 2014. február 17-től Számon trtott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP Számon trtott eredmények. Trifárk, VÁROSI oldlk Npilpok trifári

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben