CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 106 NEVELÉSI PROGRAM... 107"

Átírás

1 NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI- MŐVELİDÉSI PROGRAM 2010.

2 2

3 HELYZETELEMZÉS... 6 AZ ÁMK TÁRSADALMI KÖRNYEZETE... 9 ALAPELVEK... 9 CÉLOK FELADATOK KAPCSOLATOK TÁRGYI FELTÉTELEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK KÜLDETÉSNYILATKOZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSİDEI CSOPORT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELÉSFILOZÓFIÁNK PROGRAMUNK CÉLJA NEVELÉSI FELADATOK AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI GYERMEKVÉDELEM KAPCSOLATTARTÁS NEMZETI ETNIKAI KISEBBSÉGI NEVELÉS SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ GYERMEKEK NEVELÉSE HELYI ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM...98 CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTİ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLİ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM, FOGYASZTÓVÉDELEM HELYI TANTERV

4 1. HELYI TANTERVI ÓRATERV KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS INTÉZMÉNYÜNKBEN A NEM SZAKRENDSZERŐ KÉPZÉS HELYI RENDSZERE AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉ-TELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ TELJESÍTM ÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINİSÍTÉSÉNEK FORMÁI AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓ TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA ISKOLÁBA JELENTKEZİ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS FEJLESZTİ PROGRAM A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŐ TANULÓK FEJLESZTÉSÉHEZ A NEMZETI ETNIKAI KISEBBSÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAG EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM NEVELİ- OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI CÉLOK NEVELÉSI-OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI FELADATOK ÉLETKORI SZAKASZOKHOZ RENDELTEN ESZKÖZ- ÉS ELJÁRÁSRENDSZER A NEVELİ - OKTATÓ MUNKA SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉG A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK A SZÜLİ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI, AZ EGYÜTTMŐKÖDÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A SZAKSZOLGÁLAT HELYI TANTERV HELYI TANTERVI ÓRATERV

5 2. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS INTÉZMÉNYÜNKBEN KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANÍTÁSA SORÁN AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK ISKOLAI FEJLESZTÉSÉNEK SPECIFIKUMAI AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PEDAGÓGIAI CÉLÚ HABILITÁCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS A TANÓRÁN KÍVÜL SZERVEZETT FOGLALKOZÁSOK A TANKÖNYVEK, TANÍTÁSI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS ÉS A TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE A TANULÓK MUNKATERHEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPELVEK, CÉLOK A KOLLÉGIUM KAPCSOLATAI A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FUNKCIÓI A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELADATAI: NEVELÉSI MÓDSZEREK A KOLLÉGIUMI MUNKÁBAN A DIÁKOTTHONI OKTATÓ-NEVELİMUNKA TARTALMA ELLENİRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER HÁTRÁNYOS HELYZETŐ TANULÓKNAK SZERVEZETT FELZÁRKÓZTATÓ, TEHETSÉGGONDOZÓ, TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉST SEGÍTİ FOGLALKOZÁSOK A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZEREI, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS ESZKÖZEI, A MŐVELİDÉSI ÉS SPORTOLÁSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSEINEK ELVEI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAM KÖZMŐVELİDÉSI ALAPELVEK KÖZMŐVELİDÉSI CÉLOK, FELADATOK A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

6 HELYZETELEMZÉS Általános mővelıdési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közmővelıdési intézmény, mely július 1-jén alakult. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa az intézménynek, valamint Nagybajom város lakosságának, az oktatáshoz, a mővelıdéshez, kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetıségeket. A pedagógiai és mővelıdési programunk célja pedig az, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják részben össztársadalmi, de jelentıs mértékben helyi egyetértéssel rendszerbe fogja, a tervezett eljárásokat egyértelmővé, ellenırizhetıvé tegye. A program szerkezete is az egység megteremtését célozza. Tartalmazza mindazokat a részeket, amelyek valamennyi intézményegységre vonatkoznak, amelyek az együttmőködést, a humán és anyagi eszközök koordinált felhasználását biztosítják, elsısorban az objektív feltételekkel, az anyagi javakkal kapcsolatos egységes tevékenységre serkentenek. Az egyes intézményegységek a csak rájuk vonatkozó terveit külön fejezetek biztosítják. Nagybajom Város Önkormányzata a TÁMOP 3.1.4/08/2. kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben címő pályázaton sikeresen szerepelt, így a Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ közoktatási intézményeiben szeptember 1-jétıl a pályázati program alapján az érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban - kompetenciaalapú oktatás indult. A pályázati tartalmak megvalósítását és fenntarthatóságát, az ehhez szükséges forrásokat a pályázónak kell biztosítania. Pályázati kötelezettségbıl adódóan vált szükségessé a Pedagógiai Program módosítása, azzal a céllal, hogy a Nevelési program alapelvei, célkitőzései illeszkedjenek a pályázati projekt célkitőzéseihez, a kompetencia alapú oktatás elveihez, elvárásaihoz; illetve a Helyi tantervben megjelenjenek a kompetenciaalapú oktatás tantervei a bevezetés és a fenntarthatóság biztosításának idıszakában a bevont tanulócsoportok vonatkozásában. Intézményegységek felsorolása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdei Csoport Jákói Napközi Otthonos Tagóvoda Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Pálmajori Tagiskola Jákói Tagiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) és a Speciális Szakiskola Diákotthon Pálóczi Horváth Ádám Mővelıdési Ház, Gyergyai Albert Városi és Iskolai Könyvtár Sárközy István Helytörténeti Győjtemény 6

7 A helyi program törvényi elıírásokkal való összhangja Törvények, rendeletek: A pedagógiai és nevelési program készítésénél és felülvizsgálatánál az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni és alkalmazni: Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az adott év költségvetési törvénye Az önkormányzat költségvetési rendelete A tanév rendjérıl szóló mindenkori miniszteri rendelet 9/1989. (IV. 30.) MM-rendelet a mővelıdési intézmények nevérıl, elnevezésérıl és névhasználatáról évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról évi XXII. törvény a munka törvénykönyvérıl évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közmővelıdési tevékenységekrıl. 78/1993. (V. 12.) kormányrendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrıl 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 14/1994. (VI. 24.) MKM-rendelet a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenırzésrıl 137/1996. (VIII. 28.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 20/1997. (II. 3.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet 1. számú melléklete a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve 7

8 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet az egyes szabálysértésekrıl évi LXXIX. törvény a szabálysértésrıl évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 105/1999. (VII. 6.) kormányrendelet az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontokról 24/1999. (VI. 25.) OM-rendelet az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekrıl 40/1999. (X. 8.) OM-rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és mőködésének szabályairól 41/1999. (X. 13.) OM-rendelet a pedagógus-szakvizsgaképzési követelményeirıl 132/2000. (VII. 17.) kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseirıl 19/2002. (V. 8.) OM-rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mőszaki követelményeirıl 3/2002. (II. 15.) OM-rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl 119/2003. (VIII. 14.) kormányrendelet az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 78/2003. (XI. 27.) GKM-rendelet a játszótéri eszközök biztonságáról évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 2/2004. (I. 15.) FMM-rendelet a kollektív szerzıdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól 308/2004. (XI. 13.) kormányrendelet az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók oktatásának irányelve kiadásáról 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 255/2009 (XI. 20.) Kormányrendelet a módosított 137/1996. (VIII. 28.) Kormány Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 8

9 AZ ÁMK TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Az intézményi integráció mikro térsége 3 települést foglal magában: Nagybajomot, Pálmajort és Jákót, amelyek hagyományosan is együttmőködnek a közoktatás területén. A mikro térség része az újonnan megalakult január 1-je óta mőködı Kadarkúti kistérségnek, melyet a 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet a leghátrányosabb kistérségek közé sorol. A rangsorban a kistérség a 174 kistérségbıl 150 kistérség fejlettebb nála. Az intézményfenntartó társulást létrehozó önkormányzatok olyan társadalmi környezet támogatását célozzák meg, mely tiszteletben tartja a sokszínőséget, mentes a hátrányos megkülönböztetéstıl, valamint biztosítja a közoktatáshoz való egyenlı esélyő hozzáférést. A lakosság kisebbik része mezıgazdasági vállalkozó, nagyon sok a munkanélküli, egy részüket ugyan az önkormányzat foglalkoztatja, de a családok megélhetése nehezebbé vált, melynek következményei érezhetıvé váltak az intézményben is. Az ÁMK-hoz tartozó nevelési és oktatási intézmények munkáját meghatározza a lakosság összetétele. Jelentıs a hátrányos helyzető családok száma, akiknek iskolázottsága, a foglalkoztatásban való részvétele alacsony. Ebbıl a környezetbıl érkezik az óvodák és az általános iskolák tanulóinak nagy része. Az értelmiség aránya csekély, a felsıoktatásban végzettek jelentıs hányada nem talál helyben munkát. Az itt maradók meghatározó szerepe, a környezetre tett hatása az aktivitás, a közösségért való tenni vágyás hiánya miatt nem jelentıs. Mindez hatással van az óvodák és az iskola munkájára is. Intézményünk - ALAPELVEK Küldetésének tekinti, hogy a város lakói részére, az óvodás kortól a nyugdíjas korig, a szükségleteknek és a felmerülı igényeknek megfelelıen megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, az önmővelıdéshez, a sporthoz szükséges alapfeltételeket. Humán és technikai feltételével támogat minden olyan intézményen kívüli kezdeményezést, amely alapfeladatainak, célkitőzéseinek megvalósítása irányába hat. Hatásmechanizmusának kialakítása során a társadalmilag elfogadott értékeket tekinti elsıdlegesnek. Tevékenységének minden területén érvényesülnie kell a demokratikus-,az emberi jogokat elfogadó, arra ösztönzı, humánus-,a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet erısítı gondolkodásmódnak és eljárásoknak. Munkatársainkat emberi értékeik, a pedagógiai, szervezési tudatosságuk, valamint elért teljesítményük alapján, egységes szemlélet és követelményrendszer alapján ítéljük meg. Szolgáltató tevékenységet folytat. Az alaptevékenységébe tartozó elemeket az érvényben lévı törvények és rendelkezésekben meghatározottak kivételével térítésmentesen, egyéb szolgáltatásait önköltségen vagy üzleti alapon biztosítja az igénybe vevıknek. A helyiségeit, felszereléseit a nem alapvetı tevékenységbe tartozó, de az intézményi célkitőzéseket közvetlenül támogató rendezvényekhez térítésmentesen, a 9

10 non-profit szervezetek igénybevételeihez önköltségen, az üzleti alapokon mőködı tevékenységekhez üzleti alapon számított térítés mellett biztosítja. Intézményünkben a kompetenciafejlesztés, a használható, hasznosítható tudás áll a tanítási-tanulási folyamat középpontjában, biztosított minden gyermek számára az esély és a lehetıség képességei kibontakoztatására. CÉLOK A város lakóinak minden generációja intézményünk szervezésében találja meg alapvetı oktatási, mővelıdési, szórakozási sportolási, igényeinek kielégítését. Érezze jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. Támogatni kell olyan kisközösségek kialakulását, melyeknek tagjai képesek önállóan szervezni tevékenységüket, hozzájárulnak feltételrendszerünk javításához, elısegítik nagyobb közösségeink, egész intézményeink célkitőzéseinek megvalósítását. Programjainkkal elı kell segíteni a családok együvé tartozásának erısítését, a különbözı korosztályok eltérı igényeinek kielégítését, esetenkénti együttmőködését. Anyagi lehetıségeink függvényében a modern világ olyan vívmányait is hozzáférhetıvé kívánjuk tenni az érdeklıdıknek, amelyeket saját erıbıl (egyéni vagy család) nem lennének képesek elérni. (Pl.: reprezentatív tartalmú, árú és kiadású könyvek, folyóiratok, számítógépes szolgáltatások, stb.) Az alapfeladatainkon túli nevelési, oktatási, közmővelıdési igények kielégítésének megszervezését is célunknak tekintjük, amelyek eszközeinkkel megvalósíthatók. Az intézmény összetett tevékenységi köre sokoldalú, sok irányban képzett szakembereket igényel. A humán erıforrások biztosítása, pótlása esetén elsıdlegesen az adott részintézmény érdekeit, majd ezután a sokrétő intézményi alkalmazhatóságot kell figyelembe venni. Az alkalmazásban állók továbbképzésével biztosítani kell, hogy a szakmai igényeknek megfeleljünk. A szakember biztosítás és továbbképzés külsı munkatársakra is kiterjedhet, ha azok szívesen vállalnak egy-egy részfeladatot (elsısorban közmővelıdési területen) intézményünknél. A technikai erıforrások, épületek, eszközök, felszerelések közös, koordinált mőködtetésével a pénzeszközeink felhasználásának hatékonyságát kívánjuk biztosítani. A pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, lehetıségeink szerinti kihasználása. A teljes intézményre kiterjedı minıségirányítási program bevezetése, mőködtetése. 10

11 FELADATOK Ezen mővelıdési és pedagógiai program alapelveinek és célkitőzéseinek, valamint az év aktuális feladatainak figyelembevételével évente intézmény és intézményegység szintő tervek készülnek. Ezekben meg kell határozni: a pedagógiai és mővelıdési program idıarányos teljesítésének és az intézményi együttmőködés szintjét, az irányítás és szakmai tevékenység fı irányait, az intézmény szintő rendezvények munkamegosztását, a városi rendezvények intézményünkre vonatkozó feladatait, az év kiemelkedı eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, az ellenırzés kiemelt területeit. Az intézmény éves programjait úgy kell kialakítani, hogy azok lefedjék a nagyobb csoportokra jellemzı igényeket, és feleljenek meg az éves célkitőzéseknek. Ebbe be kell építeni az egész várost érintı rendezvényeket, megjelölve az egyes intézményegységek, a külsı közremőködık feladatait. A minıségirányítási rendszer mőködtetése Biztosítani kell az intézményt irányító dokumentumok egységét, tudatos alkalmazását (Pedagógiai program, Házirend, IMIP, Szervezeti és mőködési szabályzat) Biztosítani kell az intézmény nyitottságát. Minden olyan dokumentumot, amelyek alapján a felhasználók eligazítást, érdemi információt szerezhetnek terveinkrıl és munkánk eredményérıl, hozzáférhetıvé kell tenni. KAPCSOLATOK Az intézményi eredményes együttmőködés alapja az ÁMK-n belüli kapcsolatok rendszere, amely részleteit a Szervezeti és mőködési szabályzatban terveztük. Ennek területei: az intézményvezetı és az egységvezetık napi kapcsolata, amelyet az igazgató irányít és szervez, az azonos területen dolgozó, de más intézményegységhez tartozó munkatársak együttmőködését elısegítı kapcsolata, amelynek feltételeit az intézményvezetés biztosítja, de a közremőködıktıl önállóságot vár el. Az intézményegységeken belüli kapcsolatok rendszerét a pedagógiai program adott intézményegységre vonatkozó része rögzíti. Az önkormányzattal való kapcsolat elsıdleges célja, hogy a fenntartói igények, értékelések, vélemények eljussanak az intézményünkhöz, hogy azok mielıbb beépíthetık legyenek a mindennapi munkába. Fontosak az intézménytıl az önkormányzat felé áramló információk is, amelyek a közös igazgatású oktatási, nevelési, mővelıdési intézmény 11

12 tevékenységének alanyai, valamint az ott dolgozók, igényeit, véleményét juttatják el a fenntartóhoz. Az intézményhasználókkal, valamint az intézmény munkájához kapcsolódó szakmai szervezetekkel való kapcsolatok. A kölcsönös elınyök, és a partneri viszony megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a városban és azon kívül mőködı szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. Az ÁMK érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos mőködtetésében, amely egyrészrıl elısegíti az intézményi célkitőzések megvalósítását, másrészrıl, ha saját eszközeivel tartalmi vagy technikai segítséget tud nyújtani az adott szervezet egész várost vagy annak kisebb-nagyobb csoportjait érintı feladatainak megoldásához. Intézményünk érdekelt a kistérségi (esetenként azon kívüli) kapcsolatok megteremtésében és fenntartásában, mivel mőködésünk és fejlesztésünk az együttmőködés nélkül nem biztosítható. TÁRGYI FELTÉTELEK Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdei Csoport A jelenleg két telephelyen mőködı óvoda a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) pályázat megvalósulásával a Fı u. 48 sz. alatt egységként mőködik majd. A hat óvodai és egy bölcsıdei csoport korszerő új, jól felszerelt épületben és korszerősített játszóudvarral fogadja a jövıben a gyerekeket. Az intézmény nyitott a pályázati programok megvalósítására, a források lehetıséget adnak a szolgáltatási kínálatunk szélesítésére és színesítésére. Az infrastrukturális feltételek az óvodai telephelyen átlag alattiak, 1 db számítógéppel rendelkeznek, amellyel az adminisztratív feladatokat és a pedagógiai felkészülést végzik. Internet kapcsolat van. Más feltétellel nem rendelkeznek. Az óvodának rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Meglétének nyomon követése a mindenkori leltárjegyzék alapján történik, évrıl-évre változó. A tárgyi hiányosságok pótlása az eszköznorma elıírásainak figyelembevételével folyamatosan történik. A nevelési programunk végrehajtásához szükséges, a nevelımunkánkat segítı eszközeinket pótoltuk a Kt. 128 (17) bekezdése alapján, mely tartalmazza az intézmények kötelezı (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékét. Jákói Napközi Otthonos Tagóvoda Jákó, Kossuth u szám alatti épülete 1 számítógéppel rendelkezik. 1 csoportszoba és 1 tornaszoba van. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Az 1984-ben átadott Kossuth utca 10. szám alatti iskolaépületbe járnak az 2-8. évfolyam tanulói. Az iskola épülete könnyőszerkezetes panel épület. Az új iskola épületén a lapos tetıt leszigetelték, ennek következtében a korábbi beázások megszőntek. Az épületek főtése gázzal történik, energetikai szempontból a főtési rendszerek gazdaságtalanok, a hatékonyságuk rossz. A nyílászárók cserére szorulnak. A pályázat keretében a 12

13 nyár folyamán kicserélik a nyílászárókat az egész épületen, lámpatesteket, a tornateremnél a vizesblokk felújításra kerül, napkollektor kerül beépítésre, főtéskorszerősítés történik a tornatermi melegvíz ellátás érdekében. Járólap kerül az alsó és felsı folyosókra a PVC borítás helyett. Akadálymentesítésre kerül sor itt is. Jelentıs bútorzat cserére, eszközfejlesztésre kerül sor szintén a pályázat keretében. Öltözıszekrények beszerzése remélhetıen megoldja a folyosón tapasztalható rendetlenséget. Iskolánk rendelkezik 1 db nagymérető tornateremmel, a hozzá tartozó szertárral, egy kis tanárival (ami szertári célokat is szolgál), 2 öltözıvel. A kézilabda pálya felújításra szorul. A sportfelszerelések, eszközök a nagy igénybevételtıl elrongálódtak. A két udvar lehetıséget ad a szabad játékok szervezésére, az udvari játékokat bıvíteni kellene. Pálmajori Tagiskola (1-4. évfolyamos összevont osztályú) Pálmajor 69.szám alatti épületét ben újították fel. Saját könyvtárral,1 számítógéppel, 1 tanteremmel és 1 tornaszobával rendelkezik az iskola. Jákói Tagiskola (1-4. évfolyamos összevont osztályú) Jákó, Kossuth utca 47. szám alatti épülete 3 számítógéppel rendelkezik. 2 tanterem, 1 tornaszoba található az épületben. Felújítása 1992-ben történt meg. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) és a Speciális Szakiskola Nagybajom, Kossuth utca 1. szám alatti iskolaépületet az Önkormányzat felújíttatta és átépíttette. A régi iskola épületébe járnak az elsı évfolyamosok, EGYMI és a Speciális Szakiskola tanulói. Ebben az épületben folyik az informatika-oktatás is az emeleten található számítástechnika termekben. A pályázat keretében akadálymentesítésre, jelentıs bútorzat cserére, eszközfejlesztésre kerül sor. Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása szerepel a tervekben. A régi iskola parkjának folyamatos fásítása fontos feladat, mert a fák elöregedtek, elkorhadtak és veszélyesek. A Kossuth L. utcai kis tornaterem az EGYMI testnevelés óráinak ad helyet. A kis tornaterem új külsı, belsı vakolatot kap, akadálymentesített WC, mozgáskorlátozott parkoló kialakítására, radiátorok, nyílászárók cseréjére kerül sor. Sajnos a tetı szerkezetének a felújítása a pályázatban nem valósul meg. Diákotthon Nagybajom Kossuth utca 3. A szociálisan rászoruló és a speciális tagozat vidéki gyermekei használják az 1998-ban felújított épületet. Kollégiumunk a város központjában, az EGYMI-vel egy udvarban, található. Az épületet 1993-ban felújították, 2003-ban a bútorzatot is kicserélték. A 7 hálószobában új, emeletes vaságyak kerültek, minden személy részére saját szekrénnyel. Az emeleti galéria és a földszinti társalgó a közös programok színtere. A társalgó, a nappali emeleti rész bútorzata cserére szorul. Pálóczi Horváth Ádám Mővelıdési Ház, Nagybajom, Kossuth utca 21. szám alatt lakóhelyi mőködéső intézmény. Maga az épület 1000 m2 alapterülető. Az alapellátás része a megfelelı épület vagy helyiség együttes, a tevékenységet segítı közmővelıdési szakember, a szükséges mőszaki-technikai eszközök és egyéb berendezések, felszerelések. A jelenlegi mővelıdési ház épülete egy földesúri kúria volt. Az épület átalakításáról, 1958-ban döntöttek. Helyére november 7.-én készültek el az új épületszárnyakkal. Az utolsó nagyobb mérető felújítást 13

14 2004-ben és 2005-ben végeztek. A helyi civil szervezetek klubhelyiségének valamint a Cselekvı Ifjúsági Pontnak ad helyet. Koncertek, elıadások, iskolai programok, kiállítások helyszíne. A hozzá tartozó park szabadtéri programokhoz, koncertekhez megfelelı lenne felújítás után. Gyergyai Albert Városi és Iskolai Könyvtár Nagybajom, Kossuth utca 14. szám alatti épülete kettıs funkciójú, iskolai könyvtári feladatokat is ellát. Az épület felújításra szorul. A pályázat keretében a vizesblokk kerül felújításra. A kölcsönzıi épületrész fala elvált egymástól szigetelni kell. Az informatikai pályázati pénzbıl került ide is még 2 számítógép, amely a látogatók igényét szolgálja ki. Most 8 számítógép biztosítja a szolgáltatást a látogatók számára, de még ez is kevés. A városi könyvtár informatikai fejlesztése címő pályázat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) /09/1 remélhetıleg ezt a problémát is megoldja majd. Fénymásolási lehetıség is van az ott elhelyezett másolóval. A több mint kötetes könyvtár is folyamatosan bıvül, ám a könyv-, és hangzóanyag árak meghatározzák a beszerzést. A nyilvántartást az informatikus-könyvtáros által használt szoftver program segíti. A belsı teremben zeneszobát kellene kialakítani fülhallgatókkal, így lehetne vonzóvá tenni a látogatók számára, s még több látogatót idecsalogatni. Megtörtént a leltár, majd a selejtezés, melynek bevételét könyvvásárlásra fordítottuk. Sárközy István Helytörténeti Győjtemény Nagybajom Fı utca 4. szám alatt található. Évekig tartó tárgyalások, egyeztetések után 1992-ben nyílt meg Nagybajomban az egykori Sárközy kúria három helyiségében az a kis kiállítás, amely a mai múzeum magját képezte. Az épület északi szárnya a város ma még álló legrégibb épülete több mint háromszáz éves múltra tekint vissza. Az idık folyamán egyszer 1800-ban, majd 1896-ban bıvítették. Az évi államosítás után szolgálati lakásokká alakították át, melyek a 90-es évek elejére kihalás, elköltözés folytán javarészt megürültek. Így nyílt lehetıség arra, hogy 1996-ban a múzeum, idıközben jelentısen gyarapodott anyagával az épület hat helyiségbıl álló szárnyába költözzön át a meglehetısen elhanyagolt külsejő anyagból származó győjtemény, mely a címertan és a térképészeti munka rejtelmeibe avatja be az érdeklıdıket. A kiállított tárgyak, anyagok magántulajdonban, illetve önkormányzati tulajdonban vannak. A kúriát részben magánerıbıl, részben pedig állami támogatásból 2000-ben teljesen felújíttatták. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Jelenleg 99 dolgozója van az ÁMK-nak. Ebbıl 8 prémiuméves. 92 engedélyezett álláshellyel rendelkezünk. 91 fıvel mőködünk. Pedagógusok száma 70. Az iskolai intézményegységekben szakos ellátottságunk 100%-os. 29 technikai dolgozó van, akik a hátteret biztosítják a szerteágazó tevékenységrendszerben. Jelen pillanatban, a mővelıdési házban és a helytörténeti győjteményben nem biztosított a megfelelı szakember. Az óvodában a nevelımunka kulcsszereplıje az óvodapedagógus. Óvodánk nem rendelkezik a törvény által ajánlott személyi ellátottsággal. A csoportonkénti két felsıfokú végzettséggel rendelkezı óvodapedagógus nem biztosított. A migráns gyermeket is nevelı óvodában dolgozóknak feladatuk lehetıséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 14

15 Az óvónık munkáját csoportonként szakképzett dajka segíti. A csoportokban egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, egymás munkáját megbecsülı, egymáshoz ragaszkodó személyek dolgoznak. A TÁMOP pályázatának keretében pedagógusaink tanfolyamok keretében készültek fel a kompetencia alapú oktatásra. 48 fı különbözı tanfolyamot végzett, a megszerzett tanúsítványok száma 183. Gyermek és tanulói jellemzık A gyermek- és tanulói létszámadatok alakulása drasztikus csökkenést nem mutatott az elmúlt évek során. Egy lassú, folyamatos csökkenés észlelhetı volt az országos demográfiai jellemzıknek megfelelıen. A létszámadatok és a gyermek és tanulói összetétel sajátos nevelési igény (SNI), beilleszkedési-, tanulási- és magatartási nehézség (BTM), hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) alátámasztják az intézményünkben bevezetett kompetencialapú oktatást, a pedagógusok át- és továbbképzéseinek alakulását. 15

16 A 2009/2010-es tanév októberi statisztikája szerint Tanulólétszáma: sajátos nevelési igényő tanulók (SNI): BTM hátrányos helyzető (HH): halmozottan hátrányos helyzető (HHH): Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 368 fı 33 fı (9%) 41 fı 11% 206 fı (56%) 123 fı (33%) Pálmajori tagiskola 31 fı 1 fı 31 fı (100%) 28 fı (90%) Jákói tagiskola 17 fı 1 fı 12 fı (71%) 4 fı (24%) EGYMI 75 fı 75 fı 53 fı (71%) 47fı (63%) Szakiskola 22 fı 22 fı 14 fı (64%) 9 fı (41%) Napközi Otthonos Óvoda 141 fı 9 fı (6%) 78 fı (55%) 33 fı (23%) Jákói tagóvoda 26 fı 1 fı (4%) 2 fı (8%) 21 fı (81%) 7 fı (27%) Az intézményi gyermeklétszám: 680 fı 132 fı (19%) 415 fı (61%) 251 fı (37%) Kollégium: 38 fı 27 fı (71%) 33 fı 86,8% 25 fı 65,7% 16

17 Növekvı tendenciát mutat a túlkoros tanulók száma, ez azonban többnyire abból adódik, hogy az elsı osztályt közel 8 évesen kezdik a gyermekek. Az elsı osztályosok körében további, kezelendı problémakör az, hogy az utóbbi években egyre emelkedik azon gyermekek száma, akik valamilyen szakvéleményezett tanulási vagy magatartási problémával küzdenek. A szocializációs nehézségek miatt egyre több a magatartási zavarral küzdı gyermek. A beilleszkedésük segítése, viselkedésbeli megnyilvánulásaik kezelése, személyiségük fejlesztése az egyik legnagyobb szakmai kihívás a kollégák számára. Diákjaink egy része nem tekinti értéknek a tudást, a rendszeres és hatékony ismeret elsajátítás nem vált igényükké. Intézményünkben logopédusok, gyógypedagógusok dolgoznak, akik hatékonyan segítik az óvónık, tanítók, szaktanárok munkáját. Minden egyéni fejlesztésre szoruló tanuló megkapja a szükséges fejlesztéseket. A szakemberek is nagyra értékelik ezt a munkát, ezért a Kaposvári Egyetem gyakorlóhelye is az EGYMI. Az SNI tanulók sokkal intenzívebb egyéni fejlesztést, törıdést igényelnek. A velük folytatott munka nagy figyelmet és szakértelmet igényel a kollégáktól. Tanulóink családjának összetétele létszáma, a különbözı generációk együttélése, munkaképes korú családtagok munkalehetısége, anyagi helyzete, lakáskörülménye, a szülık iskolázottsága, erkölcsi magatartása, egyéb szociális körülményei tekintetében rendkívül sokrétő. A veszélyeztetettség kialakulása és oka elsısorban környezeti, pszicho-szociális ártalmakban keresendı. Személyiségében káros neurotikus, alkoholista, brutális szülık sodorják gyermekeiket ilyen helyzetbe. Az iskolába járó nagycsaládos gyermekeknek tekintélyes része nehéz sorsú, szerény otthoni környezetben nı fel, nagy a gyermekek kiszolgáltatottsága, zömében nehezen kezelhetıek. A gyereket tudatosan vállaló, felelısséggel gondolkodó szülık gyermekei kiegyensúlyozottak, számos elınyös tulajdonsággal rendelkeznek, magatartásuk, szorgalmuk, közösségi életük példás. A nevelıszülıknél élı gyermek biztonságérzete labilis, helyzete sajátságos, sok figyelmet, törıdést igényel. Minden lehetséges eszközzel igyekszünk elkerülni a szegregációt mind a roma, mind a sajátos nevelési igényő tanulóink esetében, akik megkülönböztetett figyelmet, törıdést igényelnek. Szociális, nyelvi hátrányaik, illetve a sajátos nevelési igény csökkentése érdekében fejlesztı foglalkozásokat szervezünk. Vannak olyan roma családok is, akik sokat tesznek a beilleszkedés érdekében. Gyermekeik barátkozók, könnyen kezelhetık, magatartásuk, beilleszkedésük az osztály- és iskolaközösségbe problémamentes. Biztató, hogy egyre több család ismeri fel a tudás fontosságát, és várja el gyermekétıl a rendszeres ismeretszerzést, tanulást. Sajnos tényként kell kezelnünk, hogy a tanulás értékét a társadalom nem közvetíti gyermek felé. A növekvı osztálylétszámok nehezítik a színvonalas tartalmi munkát pedagógusnak és szülınek egyaránt. Ahogy a körülöttünk lévı világban tapasztalható a leszakadás anyagi, szellemi téren egyaránt, úgy terjed a deviancia a tanulóink körében is. Az otthon megtanult viselkedési, magatartási modellek, erkölcsi értékek nem mindig egyeznek intézményünk elvárásaival. A szülık közül csak kevesen vesznek részt szülıi értekezleten, kevéssé érdeklıdnek a tanulmányi elımenetel iránt. Az óvodai és iskolai feladatellátás terén egyre kisebb számban kapcsolódnak be a szülık az intézményben szervezett programokba, vesznek részt a rendezvényeinken. 17

18 Gazdálkodás Az intézmény gazdálkodását az igazgató útmutatásai alapján a gazdasági iroda irányítja. Célja az intézményben folyó nevelı-oktató, ellátó, közmővelıdési tevékenység tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása. A gazdálkodás-szervezés elsıdleges feladatai a jelentkezı igények felderítése, javításuk, pótlásuk, beszerzésük rangsorolása, majd ezek megszervezése és lebonyolítása. Az anyag- és eszköz-gazdálkodásában figyelembe kell venni az általános mővelıdési központ jellegébıl adódó sajátosságokat, a komplex feladatok ellátásának igényeit, az eszközök integrált felhasználásának lehetıségét, folyamatosan gondoskodni kell az eszközök, felszerelések folyamatos karbantartásáról, felújításáról, tudatosan kell törekedni az anyagi- és pénzeszközök lehetı leghatékonyabb mőködtetésére. 18

19 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A küldetés jelentése az értelmezı kéziszótár szerint: Valakire háruló fontos, jelentıs feladat, hivatás, amely egész életének célja, tartalma. Az ÁMK küldetése: egy hosszú távra érvényes általános rendezı elv kialakítása, amely alapja az intézményben folyó munka megszervezésének, folyamatának, eredményességének. Az AMK többcélú (gondozás, fejlesztés, nevelés-oktatás óvodától az általános iskola befejezéséig, illetve a speciális szakiskoláig; mővelıdés, lakóhelyi közösségszervezés), és szervezetileg integrált közoktatási- közmővelıdési intézmény. Közös pedagógiai felfogásunk lényege, hogy a gyereket segítsük hozzá a képességei és tehetsége kibontakozása legoptimálisabb formáinak, a személyiség fejlıdése legadekvátabb útjainak megtalálásához, kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez. Segítsük a beleszületett hátrányok leküzdésében, abban, hogy képessé váljék felnıttként önállóan megtalálni helyét a társadalomban. Közmővelıdési egységeink elsıdlegesen az intézményeinkbe járó gyerekek számára nyújtják a mővelt emberré formálódás lehetıségeit, ezen túlmenıen pedig egy sajátos összetételő lakóhely közmővelıdési terepei, szocializációs bázisai. Az ÁMK dolgozóiként kinyilvánítjuk, hogy célunk egy jól szervezett intézmény mőködtetése és a kor követelményeihez igazodó folyamatos fejlesztése. Munkánk során betartjuk a törvényi, jogszabályi elıírásokat, azok változását folyamatosan figyelemmel kísérjük, és alkalmazzuk. Törekszünk az adminisztratív tevékenységünk pontos, hiánytalan elvégzésére. Felvállaljuk a komplex személyiségfejlesztést. A legfontosabb érték az állandó tanulásra, önmővelıdésre, az önálló ismeretszerzésre képes, sokoldalúan fejlett egyén nevelése, az önmegvalósítás segítése. Igyekszünk gyermekeinket felkészíteni az információs társadalom új igényeire és szükségleteire: számítógép-használat, idegennyelvtudás, egészséges életmód. Fontosnak tartjuk, hogy felébresszük a tudás vágyát, az alkotás izgalmát, megtanítsuk tanulni, hogy szeresse, amit tesz, és megtalálja majd azt a munkát, amit szeretni fog. Elısegítjük, hogy életében harmóniára törekedjen: testileg- lelkileg egészséges ember legyen, stabilizálni, védeni tudja önmagát. Az új értékek és kihívások mellett fontosnak tartjuk a lakóhelyhez való kötıdés kialakítását, a hagyományos, történelmileg kialakult viselkedési normákhoz való igazodást. Célunk, hogy önfejlesztésre képes személyiséget neveljünk Intézményünk vállalja, hogy minden gyermek képességeinek megfelelı képzést kapjon, hogy megállja helyét az életben, s integrálódjon a társadalomba. Intézményünkben speciális ismeretekkel rendelkezı szakemberek, gyógypedagógusok gondoskodnak róla, hogy a nálunk tanuló gyerekek felkészüljenek az élet nehézségeire, megkapják a kellı segítséget, hogy problémamegoldó felnıttekké, boldog emberekké válhassanak. A gyermekek megfelelı, helyes, objektív értékelésével olyan értékeket szeretnénk felszínre hozni bennük, amelyek a teljes személyiségfejlıdés szempontjából nagyon fontosak, és ennek hatására az intézmény közösségének értékrendje is stabilabbá válhat. 19

20 Munkánk során törekszünk az egymás közötti, a tanulókhoz, a szülıkhöz, más intézmények képviselıihez főzıdı kapcsolatunkban a kölcsönös tiszteletre, türelemre, megértésre. Nevelı-oktató munkánkért, magatartásunkért felelısséget vállalunk, és ezt mástól is elvárjuk. Az nevelı-oktató munkában eredményes kollégáinkat megbecsüljük. A rendelkezésünkre álló eszközökkel segítjük a pályakezdı és az aktív pályájuk végéhez közeledı pedagógustársainkat, kollégáinkat. Korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszünk a fenntartóval, a történelmi egyházakkal, alapítványokkal, tudományos feladatokat ellátó intézményekkel, civil szervezetekkel. 20

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hiba! A könyvjelzı nem létezik.1 NEVELÉSI PROGRAM...Hiba! A könyvjelzı nem létezik.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hiba! A könyvjelzı nem létezik.1 NEVELÉSI PROGRAM...Hiba! A könyvjelzı nem létezik. a NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI- MŐVELİDÉSI PROGRAM 2010. HELYZETELEMZÉS... 5 AZ ÁMK TÁRSADALMI KÖRNYEZETE... 8 ALAPELVEK... 8 CÉLOK... 9 FELADATOK... 10 KAPCSOLATOK... 10 TÁRGYI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben