Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa április 15-i ülésének 3. napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2011. április 15-i ülésének 3. napirendi pontja"

Átírás

1 Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa április 15-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Készítette: Véleményezı: Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány megállapítása Horváth István elnök Nagyné Gyura Györgyi gazdasági vezetı Pénzügyi Bizottság Tisztelt Tanács! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a értelmében a zárszámadási határozat-tervezetet, valamint az éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást az elnöknek április 30-ig kell a tanács elé terjesztenie. A törvényi elıírásoknak megfelelıen a beszámolóm a december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A módosított elıirányzat oszlop a jogszabálynak megfelelıen megegyezik a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal és a tanács által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással. Az elıterjesztés a zárszámadási határozat szöveges részét, a határozathoz kapcsolódó táblázatokat - a évi költségvetésrıl szóló költségvetési határozattal és táblázataival megegyezı szerkezetben tartalmazza. Az elıterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítı mellékletet foglalja magában. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejőleg szükséges dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról, melyre vonatkozó javaslatot a Kiegészítı melléklet III. része tartalmazza. A határozat, a táblázatok és a kiegészítı melléklet alapján kérem a Tanácsot, hogy a többcélú társulás évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozatot. Határozati javaslat A Szekszárd és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa a többcélú társulás évi költségvetésérıl és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadási határozatot elfogadja. Szekszárd, április 15. Horváth István elnök 1

2 SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2011.(IV.15.) TKTT. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló, többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, a évi gazdálkodás zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja. 1.. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 3. számú táblázatokban foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. (1) ezer forint bevétellel, (2) ezer forint kiadással 887 ezer forint pénzmaradvánnyal 2.. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többcélú társulás költségvetési szerveinek évi létszámtervének teljesítését az 5. számú táblázatban feltüntetettek szerint tudomásul veszi. 3.. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás évi egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a kiegészítı melléklet I. rész 3. pontjában (4. sz. táblázatban) foglaltaknak megfelelıen elfogadja. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat, az egyszerősített eredmény-kimutatása nemleges. 4.. A Tanács a Társulás évi pénzmaradványát ,- Ft azaz Nyolcszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg. A Tanács a pénzmaradvány felhasználását a III. részben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. Szekszárd, április 15. Horváth István elnök 2

3 Kiegészítı melléklet Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Feladatellátás általános értékelése, közszolgáltatások szakmai gazdálkodási eredményei A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének operatív lebonyolítását fennállása óta a Munkaszervezet látja el. A Társulás az aktuális költségvetési törvény 8. melléklete szerint jogosult normatívát leigényelni azon intézményfenntartói társulások részére, amelyekkel feladatellátási megállapodást kötött. Ez alapján 2010-ban közoktatási intézményi feladatok támogatására, közoktatási szakszolgálati feladatok támogatására, szociális intézményi feladatellátások támogatására, szociális alapszolgáltatási feladatok támogatására, gyermekjóléti feladatellátások támogatására, továbbá a mozgókönyvtári normatívára volt jogosult. Az intézményfenntartói társulások adatszolgáltatása alapján megtörtént a normatíva leigénylése, melyet a Társulás 2010-ben átadott pénzeszközként továbbutalt a mikrotársulások részére. (Részletesen a 3. sz. táblázat tartalmazza) A Munkaszervezet mőködési kiadásait részben a leigényelhetı általános normatívából fedezi, melyek összege 2010-ben e Ft volt. A belsı ellenırzési feladatok ellátására belsı ellenırzési normatívát igényelhet le a Társulás önkormányzatai valamint költségvetési intézményei után, amennyiben a feladatellátást szervezett formában, egységesen oldja meg. A Munkaszervezet 2010-ben 6 fıvel mőködött melynek irányítója és a munkáltatói jogokat ellátója a munkaszervezet vezetıje. A Munkaszervezet felépítése: Munkaszervezet-vezetı Gazdasági vezetı Oktatási és képzési referens Humán és szociális referens Gazdasági ügyintézı Ügyviteli munkatárs A belsı ellenırzési feladatellátás 2010-ben is külsı szolgáltató bevonásával valósult meg. 3

4 KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS A közszolgáltatási feladatok közül kiemelt terület a közoktatás, amely minden településnek a kötelezıen ellátandó feladatai közé tartozik. Az országos tendenciákhoz hasonlóan továbbra is problémát jelent a csökkenı gyermek- és tanulólétszám. Erıteljesebben igaz ez a kisebb intézményekre. A települések e problémán intézményfenntartó társulások alakításával igyekeznek enyhíteni. Ilyen esetekben a többcélú kistérségi társulás is igényelhet kiegészítı normatívát az intézmény után, melyet teljes egészében átad az oktatási intézmény részére mőködési kiadásainak támogatásához ben 13 intézményfenntartó társulás vett részt a feladatellátásban, 2 település (Báta és Tolna) érintett az önálló feladatellátásban, illetve Szekszárd MJV egyes intézmények tekintetében. (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Gyermeklánc Óvoda, Garay János Gimnázium) ben 6 településen nem mőködik általános iskola (Alsónyék, Fácánkert, Kéty, Kistormás, Murga, Szálka). Intézményfenntartó társulások a 2010/2011. nevelési évben/tanévben: 1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézményfenntartó Társulása 2. Bogyiszló-Fácánkert Közoktatási Intézményi Társulás 3. Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása 4. Fadd-Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. Kölesd-Kistormás-Udvari Iskolafenntartó Társulás 6. İcsény és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása 7. Várdomb és Alsónána Önkormányzatok Intézményi Társulása 8. Zomba Körzeti Intézményi Társulás 9. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 10. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 11. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása 12. Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 13. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Változások a 2010/2011-es nevelési évtıl/tanévtıl: január 1-jei hatállyal Fácánkert - a korábbi intézményi társulása mellett - társulást hozott létre egy kistérségen kívül fekvı településsel: Dunaszentgyörgy és Fácánkert Önkormányzatok Alapfokú Oktatási és Nevelési Intézményfenntartó Társulása augusztus 1-jétıl a kistormási és kölesdi óvoda kivált a korábbi társulásból és a Zomba Körzeti Intézményi Társuláshoz csatlakozott, így a kölesdi társulás 3 önkormányzat iskolafentartó társulása lett (Kölesd-Kistormás-Udvari Iskolafenntartó Társulás). Pedagógiai szakszolgálati feladatok A pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadást a kistérség valamennyi településén, a logopédiai ellátást 10 településen a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött feladatellátási megállapodás alapján. A költségvetésérıl szóló törvény alapján a többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában mőködı intézmény/ek útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben 4

5 foglaltaknak megfelelıen is. Mivel a logopédiai feladatellátást több intézmény már a korábbiakban is saját szakemberrel (logopédussal) látta el, ezért a többcélú kistérségi társulás január 1-jei hatállyal azon intézményekkel, amelyeknek alapító okiratában szerepel a logopédiai ellátás, feladatellátási megállapodást kötött a logopédiai feladatok ellátására (Bátaszék, Bogyiszló, Fadd, Zomba) ben további 2 intézményi társulással köttetett feladatellátási megállapodás (Kölesd Várdomb). A kistérségi társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia) ellátása mellett a közoktatási intézmények részérıl igény mutatkozott a gyógytestnevelés ellátására is, ezért szeptember 1-jétıl megszerveztük a feladatellátást a kistérségben. A költségvetési törvény alapján a szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszerese igényelhetı azon gyermekek után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Ennek értelmében azon intézményekkel, amelyek alapító okiratában szerepel a gyógytestnevelési feladatok ellátása, valamint nyilatkozatban vállalták, hogy a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelıen végzik a feladatot, a kistérségi társulás szeptember 1-jétıl feladatellátási megállapodást kötött, illetve a már meglévı megállapodásokat módosította. Azon közoktatási intézmények tekintetében, amelyek a jogszabályi követelményeknek nem tudnak eleget tenni, a kistérségi társulás a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kötött megállapodást, a gyógytestnevelési feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra. A logopédiai, a gyógytestnevelési ellátás és a nevelési tanácsadási feladatok mutatószámai alapján a többcélú társulás ezer Ft támogatásra volt jogosult. Logopédiai ellátásban 509 fı, nevelési tanácsadásban 443 gyermek, gyógytestnevelésben 230 gyermek részesült. Iskolapszichológusi szolgáltatás A 17/2010 (III. 30.) OKM rendelet alapján a többcélú kistérségi társulás áprilisban pályázatot nyújtott be iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére. A pályázat kedvezı elbírálásban részesült, így szeptembertıl a kistérség néhány intézményében elindítására került ezen ellátás. A kistérségi társulás a megyei önkormányzattal kötött megállapodást, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményére vonatkozóan, az iskolapszichológusi feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra. A támogatás ( Ft) a feladat ellátásához kapcsolódó, 2010 szeptemberétıl induló 1 fı létszámfejlesztéssel összefüggı személyi kiadásra használható fel. A feladat ellátásához további kb Ft-ra van szükség, amely azon közoktatási intézmények hozzájárulásából tevıdik össze, ahol az iskolapszichológus dolgozik (Báta, Decs, Fadd, İcsény közoktatási intézményeiben és Szekszárdon a Baka István Általános Iskolában). Szakmai napok, fórumok A kistérségi társulás munkaszervezete és a Bátai Általános Mővelıdési Központ - mint a TÁMOP pályázat nyertese - az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést végzı, valamint az érdeklıdı intézmények számára régiós szakmai mőhelyt szervezett Bátán. A mőhely célja az volt, hogy a részt vevı intézmények számára tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok ismertetését-cseréjét, új információkat biztosítson. 5

6 A szakszolgálati feladatok ellátásának törvényes mőködése, valamint az információgyőjtés, széleskörő tájékozódás érdekében június 8-án szakmai fórumot szerveztünk A szakszolgálati feladatok ellátása a többcélú kistérségi társulás koordinálásával címmel. A programon részt vettek intézményfenntartók, intézményvezetık és helyetteseik, tagintézmény-vezetık, gyógypedagógusok egyaránt. Az İszi Pedagógiai Napok keretében az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató és a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében szakmai nap került megrendezésre Szekszárdon a nemzetiségi nyelvoktatást folytató közoktatási intézmények fenntartói, vezetıi, német nemzetiségi nyelvtanárai számára. A rendezvényen a résztvevık információt kaptak a német nemzetiségi iskolákban tartandó Oktatási Hivatal által végzett 2010/11-es tanévi szakmai ellenırzésekrıl, továbbá a nyelvoktatáshoz kapcsolódó új fejlesztésekrıl. Szakmatúra A Társulás Munkaszervezete a pályaorientáció jegyében 2010-ben elsı alkalommal szervezett ún. szakmatúrát a kistérség általános iskolásai számára. A program célja az volt, hogy a pályaválasztás elıtt álló 7. és 8. évfolyamos tanulók személyes tapasztalat útján ismerkedjenek meg egy-egy foglalkozással, betekintést nyerjenek olyan szervezetek mindennapjaiba, ahol szakmunkások dolgoznak. A diákokat 3 állomáson fogadták: TMÖ Balassa János Kórháza, Jako Fémárugyár Kft. és Pannon Varázs Kft. A szakmatúrán 10 általános iskolából közel 180 tanuló vett részt. Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv évi aktualizálása A többcélú kistérségi társulások normatíva-igénylésének feltétele, hogy a társulások a közoktatási feladataik megszervezéséhez szükséges intézkedési tervvel rendelkezzenek. Az intézkedési terv fıként a közoktatási feladatellátás hatékonyságának elısegítésére, a kistérségi szintő feladatellátás, együttmőködési területek tervezésére szolgál. A közoktatási törvény értelmében a helyi önkormányzat köteles intézkedési tervet készíteni, azonban ez nem feladata, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak és a társulás intézkedési terve településenkénti bontásban tartalmazza a közoktatás területén tervezett szervezeti, szakmai és infrastrukturális feladatokat, terveket. A Társulás Tanácsa a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet a augusztus 28-i ülésén fogadta el. A terv településenkénti bontásban tartalmazza a közoktatás területén tervezett szervezeti, szakmai és infrastrukturális feladatokat, terveket. Az intézkedési terv soros felülvizsgálata szakértık bevonásával a 2009/2010. nevelési évre/tanévre vonatkozóan megtörtént. A 2009 novemberében elfogadott Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgált változatában szereplı adatok, módosulások, célok és feladatok alapján az intézkedési terv is átdolgozásra került. A szakértıi csoport megállapította, hogy a tervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása folyamatos. A célok megvalósításának üteme a közoktatási feladatellátásra vonatkozó új rendeletekhez, intézkedésekhez igazítottan alakul. Valamennyi képviselıtestület tárgyalta a munkaanyagot és megküldte a Munkaszervezet részére az elfogadásról szóló határozat kivonatot. A visszajelzett észrevételek, módosító javaslatok átvezetésre kerültek a tervbe. 6

7 MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS A kistérségben 2005-ben kezdıdött a nyilvános könyvtári szolgáltatások közös ellátása 6 település társulásával januártól a feladatellátásnak 20 tagja van, a kistérségben lévı 21 háromezer lakos alatti településbıl, a normatívára jogosultak mozgókönyvtári ellátása 95%- os. A kistérségi ellátásban résztvevı települések: Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fácánkert, Harc, Kistormás, Medina, Murga, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Felsınána, Kéty, Kölesd, Szedres, İcsény, Tengelic, Zomba, Várdomb. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1 fı 8 órás egyetemi végzettséggel rendelkezı kollégát alkalmaz a szakfeladatok közös ellátására, továbbá esetenként 3 munkatárs foglalkozik különbözı szakterületen (informatika, pénzügy) egy-egy mozgókönyvtári feladattal. A Többcélú Társulás mozgókönyvtári feladatainak ellátására Ft normatívát igényelt 2010-ben, de a tényleges felhasználás Ft volt, mivel egy mozgókönyvtár nem mőködött 3 hónapon át ben eddig 1987 db új dokumentummal gyarapodott a közös állomány, bruttó Ft értékben. Ebbıl 1851 db könyv, 5 db CD lemez, 80 db DVD, 51 db társasjáték. A beszerzésnél figyelembe veszik a helyi igényeket, azonban sajnos még mindig kevés könyvtárostól kapnak kívánságlistát. Ezáltal a településekre kiszállított dokumentumok nem minden esetben nyerik el a helyiek tetszését, és elıfordul az is, hogy a már meglévı dokumentumot mégegyszer megkapják saját állományba. Ebben az évben Ft-ot tervezett a szolgáltató Könyvtár településenként új dokumentum és szakmai anyag, nyomtatvány beszerzésére. Egy település (İcsény) folytatta ebben az évben az épület-felújítást, ık a Ft-ból Ft megkaptak erre a célra. Így az összes beszerzési keret Ft + érdekeltségnövelı támogatás. A kifizetett számlák alapján eddig felhasznált összeg Ft dokumentum beszerzés és Ft szakmai anyag, nyomtatvány. Rendelkezésre áll még Ft, ebbıl még játékot és DVD-t vásárolnak. Befejezıdött a Fácánkert saját állományának az elektronikus feltárása, és szeptemberben elkezdıdött az ıcsényi állomány feltárása. A Megyei Könyvtár Corvina felhasználói tanfolyamot szervezett 4 alkalommal azoknak a szolgáltatóhelyeknek, ahol fıfoglalkozású vagy szakképzett könyvtárosok dolgoznak (Kölesd, Tengelic, İcsény, Várdomb, stb.). 4 alkalommal szerveztek továbbképzést, szakmai napot, amelyek célja a könyvtárosok megismertetése az új szakmai eseményekkel, az esetleges változásokkal, az aktuális problémák megbeszélése, megoldása, a közösséghez való tartozás erısítése. Szinte minden település csatlakozott valamilyen programmal az Országos Családi Könyvtári Napok rendezvénysorozatához, találkozókkal, elıadásokkal, foglalkozásokkal vagy rendkívüli nyitvatartási nappal várták a látogatókat. Harcon elkezdıdött az IKSZT beruházás, mivel az épületátalakítás a könyvtár helyiséget is érinti, októbertıl a szolgáltatóhely átmenetileg nem mőködik. Tengelicen befejezıdött az IKSZT épület felújítás, az új épületben a könyvtári szolgáltatás egy olvasósarokkal jelenik meg, a hagyományos szolgáltatást (kölcsönzés, kézikönyvtár stb.) a régi helyen vehetik igénybe az olvasók. 7

8 SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS A Többcélú Társulás a szociális feladatok ellátását szervezı és koordináló tevékenységével, a mikrotérségi szociális intézményfenntartó társulásokkal kötött feladatellátási megállapodásokkal biztosítja. Emellett elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A Koncepció felülvizsgálatára 2009 év második felében került sor, a Koncepció felülvizsgálatát a Dél-Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács március 24-i ülésén elfogadta ben a következı változások történtek a feladatellátásban részt vevı intézményfenntartótársulásoknál: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás A Társulás feladatellátási területe Medina községgel bıvült a házi segítségnyújtás feladat tekintetében valamint a korábban önálló társulásban ellátott idısek otthonának mőködtetése feladatot a szekszárdi és tolnai Idısek Otthona tekintetében is ez a társulás látja el 2010-tıl. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás A társulás ellátási területe bıvült Bátaszék településsel a Családok Átmeneti Otthona fenntartásának tekintetében ben szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az alábbi kiegészítı normatívákra volt jogosult a Többcélú Társulás: Szociális intézményi feladatok támogatása (Szekszárd-Tolna Idısek Otthona) Ft Családsegítés Ft Házi segítségnyújtás Ft Nappali ellátás (idısek) Ft Nappali ellátás (fogyatékosok) Ft Gyermekjóléti szolgáltatás Ft összesen Ft BELSİ ELLENİRZÉS 2010-ben a belsı ellenırzést feladatellátási megállapodás keretében átadtuk Szekszárd Megyei Jogú Város részére. SZMJV megbízási szerzıdést kötött az Alisca Comp Kft-vel a feladat ellátására. A szolgáltató a Társulás által elfogadott belsı ellenırzési terv alapján végzi tevékenységét. A Belsı ellenırzési ütemtervet 2010-ben módosítani nem kellett, az ellenırzések az eredeti ütemtervnek megfelelıen zajlottak le. Az önkormányzatok visszajelzése alapján a feladatellátás hasznos a települések számára. A központi költségvetésbıl Ft-ot tudtunk a feladatellátásra leigényelni, melyet a Társulásnak további Ft-tal kellet kiegészíteni. A évi belsı ellenırzési beszámolót a Társulási Tanács február 17-i ülésén tárgyalta. KÖZÖS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA 2010/01 Téli-tavaszi közmunka Program idıtartama: január június 15. Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium A program keretében 38 munkanélküli személyt 5 hónapon keresztül 8 órás munkaidıben foglalkoztattunk 16 településen, összesen Ft támogatásból, melyhez Ft saját forrást biztosítottunk. 8

9 Résztvevı települések: Alsónyék, Bátaszék, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, İcsény, Sárpilis, Sióagárd, Szekszárd, Zomba A pályázat elszámolását határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása Program idıtartama: május március 31. Támogató: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 15 fı, minimum középfokú végzettséggel rendelkezı munkavállalót foglalkoztattunk a kistérség 16 településén. A program célja szakmai segítség nyújtása különösen a közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A támogatás 100%-ban téríti a munkavállalók bérét és járulékait, ez összesen Ft támogatást jelentett 12 hónapra. A munka-alkalmassági orvosi vizsgálat és a munkavédelmi oktatás költségét a részt vevı települések önkormányzatai vállalták fel, a szervezési, irányítási feladatok finanszírozását a Munkaszervezet vállalta át. A programban részt vevı települések: Bátaszék Alsónyék 2 fı, Báta 1 fı, Bogyiszló 1 fı, Decs 1 fı, Fácánkert-Sióagárd 1 fı, Fadd 1 fı, Kölesd Kistormás - Medina 1 fı, Szedres- Tengelic 1 fı, İcsény-Sárpilis 1 fı, Szekszárd 5 fı. A pályázat elszámolását határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása Program idıtartama: április december 31. Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A program a korábbi közfoglalkoztatás szervezık továbbfoglalkoztatását, illetve igény szerint további szervezık foglalkoztatását támogatta. A pályázat 6 órás foglalkoztatás bérét és járulékait térítette összesen Ft támogatási összeggel. A 8 órában foglalkoztatott munkavállalók bérének különbözetét a települési önkormányzatok biztosították (természetesen csak a náluk foglalkoztatott munkavállaló után). Saját erıbıl kellett finanszírozni a munka-alkalmassági orvosi vizsgálat és a munkavédelmi oktatás költségét, ezt a részt vevı települések önkormányzatai vállalták fel; valamint a szervezési, irányítási feladatokat, melyeknek finanszírozását ez esetben is a Munkaszervezet vállalta át. A saját forrás mértéke összesen Ft. A program keretében 19 fı foglalkoztatása valósult meg 9 hónapon keresztül. A programban részt vevı települések: Bátaszék 1 fı, Alsónyék 1 fı, Báta 1 fı, Bogyiszló 1 fı, Decs 1 fı, Fácánkert 1 fı, Sióagárd 1 fı, Kölesd-Kistormás 2 fı, Szedres 1 fı, İcsény 1 fı, Szekszárd 7 fı, Zomba 1 fı. A pályázat elszámolásának határideje január 31. Elektronikus közzétételi kötelezettség Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. Törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzatoknak közérdekő dokumentumaikat elektronikusan is közzé kell tenni. A polgármesterek jelzésére 2008-ban a Társulás Munkaszervezete megszervezte a közzététel lehetıségét a kistérség honlapján. A Munkaszervezet az adatok frissítését 2010-ben is folyamatosan biztosította. Szúnyoggyérítés A kistérségben 2010 évben 1 alkalommal volt közös szúnyoggyérítés. A kivitelezést az RSZ- COOP Kft végezte, mint a korábbi években is. Az irtásra júniusban került sor, összesen 4536 hektáron. A finanszírozáshoz a Magyar Turizmus Zrt. támogatását is igénybe tudtuk venni Ft értékben. A támogatás feltétele a 80 %-os hatékonyság volt, melynek 9

10 vizsgálatához entomológus szakértıt kellett alkalmazni. A szakértı díja ,- Ft volt. A szúnyoggyérítések összes költsége Ft volt. A gyérítéshez az önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulni ebben az évben. NEFELA Jégesı elhárítás A NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesüléssel 2010-re is létrejött a támogatási megállapodás a jégkárok csökkentésére a kistérség területén. A támogatás összege 2010-ben ,- Ft volt évi támogatások non-profit szervezetek és a vörösiszap katasztrófa károsultjainak részére (A támogatások a évi pénzmaradványból valósultak meg.) 2010-ben 3 non-profit szervezet támogatására került sor. A Tolna Megyei Diáksport Tanács Ft támogatást kért a évi diákolimpiai versenyrendszer lebonyolításához. Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács részérıl érkezett megkeresés a Tanács mőködésének támogatására, melyre a Társulás Ft-ot hagyott jóvá. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület a térségben a vízi sport felfejlesztését tőzte ki célul, melyhez a meglévı bázishelyiség felújítására és felszerelésére ,- Ft vissza nem térítendı támogatást igényeltek. A vörösiszap katasztrófa által sújtott települések támogatására Ft támogatás került átutalásra Szekszárd Megyei Jogú Város e célra elkülönített alszámlájára, mely összeget az Ajkai Kistérség fele Szekszárd Város továbbította. PÁLYÁZATOK Közkincs III. Kistérségi Közkincs Kerekasztal további mőködtetése támogató: OKM A program idıtartama: augusztus május 15. A Közkincs Kerekasztal tevékenységei ben A kulturális stratégia operatív programjának elkészítése: kerekasztal ülések keretében, a kerekasztal tagjainak szakmai segítségével készítettük el a Kistérségi Kulturális Stratégia Operatív programját, melyet azután a települési önkormányzatok képviselıtestülete, majd a Társulási Tanács is tárgyalt és elfogadott. Kistérségi értéktár frissítésére is sor került, melybıl aztán kiadvány is készült, illetve a es évre kistérségi Rendezvénynaptárt is elkészítettünk. A kiadványok honlapunkon elektronikusan is megtalálhatók. Tematikus továbbképzések szervezése a kistérségben dolgozó közmővelıdési szakembereknek: 3 alkalommal szerveztünk képzéseket, változó helyszíneken, az alábbi témákban: november 3. Minıségfejlesztés a közmővelıdésben, A közmővelıdési szakfelügyelet gyakorlata március 17. Forrásszerzés a közmővelıdésben április 27. Közösségfejlesztés a közmővelıdés kereteiben Kistérségi Honismereti Napok megszervezése iskolák részére: 2009-ben kísérleti jelleggel szervezte meg a kerekasztal a Kistérségi Honismereti Napokat általános iskolások számára. A sikerekre való tekintettel 2010-ben ismét meghirdettük a programot a kistérség minden iskolája részére. Összesen négy általános, és egy középiskola jelentkezett, akiknek a programjuk megvalósításához anyagi támogatást nyújtott a Kerekasztal. A következı programok valósultak meg: 10

11 2010. május 10. Báta, Rég volt, hogy is volt honismereti nap általános iskola alsó tagozatosai számára május 4. Decs, Egyszer volt, nálunk volt honismereti nap a decsi Tájházban május 8. Sárpilis A pilisi tiszta búza - honismereti nap általános iskolásoknak április Tolna, Történelmi családok Tolnán és megyénkben honismereti projektnapok május 13. Szekszárd, Szent László Szakképzı Iskola, Várostörténeti vetélkedı Kerekasztal ülések: a program ideje alatt öt alkalommal került sor Kerekasztal ülésekre. Az ülések között a kapcsolattartás és az információk áramoltatása ben folyamatos volt. A projekt összértéke Ft, melybıl Ft OKM támogatás, Ft önrész. A projekt utófinanszírozott volt, az elszámolást határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Kistérségi Komplex Napok támogató OKM, Új Tudás - Mőveltséget Mindenkinek Program, a program idıtartama szeptember április. A program célja Komplex kistérségi napok szervezése a kistérségi identitástudat erısítése érdekében Kultúra és gasztronómia a szekszárdi kistérségben címmel. A programban meglevı hagyományos rendezvények kistérségi szintőre bıvítése és programsorozattá főzése valósult meg. A programok 5 településen valósultak meg: Kölesd, szeptember 19. Diána napi Vadászvigadalom és Szüreti Felvonulás Zomba, november 14. Nemzetiségi Gasztronómiai Est Tengelic, november 28. Kolbásztöltı és Forralt bor Fesztivál Bogyiszló, február 13. Bogyiszlói Nagy Disznótor Báta, április 24. Hímestojás Fesztivál A projekt összértéke Ft, melybıl Ft OKM támogatás, Ft önrész. A projekt utófinanszírozott volt, az elszámolást határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Közkincs IV. Kistérségi Közkincs Kerekasztal további mőködtetése támogató: OKM A program idıtartama: október május 15. Tervezett események Kerekasztal Ülések változó helyszíneken A program keretében sor kerül a Kistérségi Értéktár frissítésére, melybıl azután kiadvány is készül, illetve a 2011-es kistérségi Rendezvénynaptárt is elkészítjük. Tematikus továbbképzések szervezése a kistérségben dolgozó közmővelıdési szakembereknek: 3 alkalommal tervezünk képzéseket, változó helyszíneken. A képzésekkel célunk, hogy a résztvevık együttmőködési készsége, tervezési-, projektmegvalósítási ismeretei fejlıdjenek. Támogatni kívánjuk a térségben IKSZT cím nyertes településeket a szolgáltató terek minıségi tartalommal való feltöltésében a dolgozók képzése által. A kerekasztal munkájának megismertetése, népszerősítése érdekében honlapunk folyamatos karbantartására kerül sor. Kulturális Szakmai Nap megrendezése: már hagyományossá vált, hogy programunk záró rendezvénye a Kulturális Szakmai Nap, melyet ismét májusra tervezünk. A szakmai nap keretében szakmai tapasztaltcserét illetve fórumot tervezünk más kistérségekben mőködı Kerekasztalokkal. A program összértéke Ft, melybıl az OKM támogatás Ft. Támogatási szerzıdéssel egyelıre nem rendelkezünk. 11

12 Diplomás fiatalok a régió fejlıdésért elnevezéső Munkaügyi Központ által támogatott program augusztus 31-én véget ért. A program keretében szeptember 1-tıl a Munkaszervezet alkalmazásában álló oktatási és képzési referens munkabéréhez járultak hozzá. Az elsı évben 100 %-os, a második évben 80 %-os, míg a 3. évben 60 %-os támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ utólagos elszámolás formájában. Tisztújító Tanács Ülés október 22-én került sor az önkormányzati választásokat követıen a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérség Társulás Tisztújító ülésére. 19 régi és 7 új településvezetı alkotja az új Társulási Tanácsot. Változás történt az elnökhelyettesek személyében és létszámában. Az eddigi 2 elnökhelyettest 3 új váltotta, továbbá a Közoktatási és Kulturális Bizottság létszáma is 7 9 fıre változott. Az elnök személye változatlan, az állandó belsı tagságot újonnan választott polgármesterek alkotják. A Pénzügyi Bizottság létszámában változás nem volt, tevékenységét új elnökkel és 2 új taggal kezdte meg. 2. A bevételi források és kiadások alakulása A Társulás 2010-ben eredeti bevételi és kiadási költségvetési elıirányzata e Ft volt, mely év végére e Ft-ra módosult. Bevételi oldalon: Intézményi mőködési bevételek között szerepelnek saját bevételként a munkavállalók felé továbbszámlázott szolgáltatások, valamint a Munkaszervezet által lebonyolított KÖZMUNKA programot érintı önkormányzati önrész befizetések. A támogatások között jelenik meg a Költségvetési törvény 8. sz. mellékletének megfelelıen leigényelt, normatív kötött felhasználású támogatások, mely az eredeti igényléskor e Ft-t jelentett, az évközi módosítások és az év végi elszámolást követıen e Ft-ra módosult az összeg. A támogatás értékő bevételek között jelennek meg, a már említett különbözı minisztériumi pályázatok támogatásai: Közmunkaprogram, Közkincs program, szúnyoggyérítés. A tényleges bevételek tervhez viszonyított alakulását az 1. sz. táblázat mutatja. Kiadási oldalon: A személyi juttatások a Munkaszervezet dolgozóinak személyi jellegő kiadásait, továbbá a közfoglalkoztatás-szervezık és a közmunka programban részt vevık bérjellegő kiadásait tartalmazzák. A munkaadót terhelı kiadások között szerepelnek a személyi juttatásoknál említett összegek utáni járulékok. A mőködési kiadások között jelennek meg az általános mőködéssel kapcsolatos kiadások, a Közkincs programok, a szúnyoggyérítés kiadásai, valamint a területfejlesztésre fordított összegek. A támogatás értékő mőködési kiadások között szerepelnek a társulás területén mőködı intézményfenntartói társulások részére továbbutalt normatív, kötött felhasználású támogatások. Itt jelenik meg a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak fizetendı 12

13 tagdíj, az iskolapszichológusi feladatok támogatására átutalt összeg, valamint a vörösiszap katasztrófa által sújtott települések támogatása. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft értékben realizálódott. Ide tartozik a NEFELA Dél-Magyarországi Jégesıelhárító Egyesülés támogatása e Ft összegben, továbbá a fent részletezett M9 Térségi Fejlesztési Tanács és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület támogatása. A kiadások belsı szerkezetét a 2. sz. táblázat mutatja (ezer forintban). A intézményfenntartói társulások részére továbbutalt normatív támogatások részletezése a 3. sz. táblázatban található. 13

14 1. sz. táblázat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése évi eredeti évi módosított (e Ft) évi teljesítés % Bevételek Intézményi mőködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Támogatások Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Elızı évi visszatérülés Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(áfa nélkül) Sajátos felh.-i és tıkej. Bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Mőködési célú visszatérülés Felhalmozási célú visszatérülés Hitelek Mőködési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

15 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2. sz. táblázat évi eredeti évi módosított (e Ft) évi teljesítés % Kiadások Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Végleges pénzeszköz átadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre évi elszámolás Tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék Kölcsönök nyújtása, törlesztése Mőködési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hitelek Mőködési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés

16 3. sz. táblázat Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi zárszámadás Közszolgáltatási feladatok végleges pénzeszköz átadásai eredeti ei mód. ei e Ft évi teljesítés Cím, elıirányzat neve Közoktatási intézményi feladatok Közoktatási szakszolgálati feladatok Gyermekjóléti alapellátás Szociális alapellátás Szociális intézményi feladatok Mozgókönyvtári feladatok Összesen: évi elszámolás Mindösszesen

17 3. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai 2009-ban pozitív pénzmaradvánnyal zárt a társulás ( e Ft). Ebbıl az összegbıl ben a Társulási Tanács jóváhagyásával összesen e Ft került felhasználásra, a szöveges részben már részletezettekre. Így év végére e Ft elızı évi maradványösszeg maradt ben 887 e Ft szabad pénzmaradványa keletkezett a Társulásnak, így együtt e Ftot tudunk átvinni a 2011-es évre. Sorszám 4. sz. táblázat EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV e Ft Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 03 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± ) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 08 A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± ± 9 ) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány

18 Pályázati elszámolások miatti kiutalatlan összegeket a kincstár fele leadott pénzmaradványi elszámolásban nem lehetett megjelentetni a 29. őrlapon, ezért ennek résztelezése itt kerül levezetésre: évi területfejlesztési támogatás utólagos kiutalása e Ft Közfoglalkoztatás-szervezık támogatásához önkormányzati hozzájárulás e Ft OFA közfoglalkoztatás-szervezık alkalmazásának utólagos elszámolása e Ft Kiutalatlan normatíva, ill. év végi elszámolás miatti támogatás e Ft Ebbıl pénzmaradvány keretében elszámolható kiutalatlan támogatás e Ft Iskolapszichológusi támogatás 2011-re áthúzódó része e Ft A fenti bevételek és kiadások tényleges rendezését követıen kerül sor a szükséges elıirányzatok módosítására. 4. A hitelállomány változásának tartalma, oka 2009-ben 1 db személygépkocsit vásároltunk, melynek az értékéhez 50 % rövidlejáratú hitelt vettünk fel. Ebbıl az összegbıl 2010-ben 754 e Ft került törlesztésre. A fennmaradó 814 e Ft 2011 ben teljes egészében kifizetésre kerül. A évi nyitó és záró adataink között 500 e Ft egyéb követelés szerepel november 13-án ,- Ft-os szolgáltatásról számlát állított ki a Kistérségi Társulás a TÉR- FAKTOR KFT részére. Többszöri fizetési felszólításra részletfizetési kérelmet nyújtottak be a Társulás felé, majd a tartozásból 700 e Ft-ot ki is fizettek, de 500 e Ft tartozásuk jelenleg is fennáll. A TÉR-FAKTOR KFT jogutódja, a Kapos Faktor KFT többszöri felszólításra sem rendezte az 500 e Ft-os tartozást. 5. A vagyon alakulása ben eszköznövekedés nem következett be a Kistérségi Társulásnál. A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató KHT végelszámolása 2009-ben megkezdıdött és január 25-tel a Cégbíróság elrendelte a társaság törlését a nyilvántartásból, így a tartós részesedésünk összege 2010-ben 100 e Ft-tal csökkent. Egyéb tartós részesedéseink továbbra is fennállnak: KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási KHT Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs KHT ,- Ft ,- Ft Szállítói tartozásunk december 31-én nem volt. December 31-én egyetlen önkormányzatnak sem volt tagdíj hátraléka. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás december 31-én nem jelentkezett. 18

19 II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A Társulás vagyontárgyai a medinai malom kivételével tehermentesek. A malmot állami támogatások miatt terheli jelzálogjog. A Társulásnál foglalkoztatottak létszáma a következık szerint alakult 2010-ben: 5. sz. táblázat évi záró létszámok fı Munkaszervezet összesen - teljes munkaidıs közalkalmazott 6 Átlagos statisztikai létszám - Munkaszervezet 6 - Teljes munkaidıs közmunkások, közfoglalkoztatás-szervezık 23 - Részmunkaidıs közmunkások, közfoglalkoztatás-szervezık 8 A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás december 31-én fennálló pénzkészlete ezer forint volt. III. rész A évi pénzmaradvány felhasználása A fent említetteknek és a pénzügyi kimutatásoknak megfelelıen a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi szabadon felhasználható pénzmaradványa: 2009-rıl megmaradt e Ft évi maradvány 887 e Ft Összesen: e Ft. A pénzösszeg felhasználásával kapcsolatosan a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen kell eljárni. 19

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem.

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem. 2. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 3-án tartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató az Egyes kiemelt szociális ellátások szabályszerűségének ellenőrzése tárgyában

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. október 17-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Szórád Róbert Mihály,

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról Á ÚÁ Ö Ú É É Á É É É Ü Á ő É Á É Á ó é ó ó Í ú á ö ó ú á ó ó ő É á é é é ü Í á ó Ü É É ő ő ö á ó é é é ő ő É É Í ö á ó é é é ő ú Ó ó éí é é ő ö É É É É É Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. május 5. VI. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott munkaterv szerinti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:124. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről.

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05. Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. április 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/13/2013.szám. 6/2013.szám J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. az Ágfalvi

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŐZTE AZ ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 1. szám (jan-febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE A 2. napirendi ponthoz Napirend: 2011. évi zárszámadás elfogadása Előzmények: - Előterjesztő: a polgármester Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete A téma ismertetése: Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben