Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN"

Átírás

1 Dr. Nagy Marianna * Szabó Dániel ** KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A HELYI KÖZIGAZGATÁSBAN A vakság igazi problémája nem a látás hiánya. Az igazi probléma a meg-nem-értés és a létezı információk elérésének hiánya. (Idézet a National Federation of the Blind honlapjáról, A Magyar Közigazgatási Intézet 2005 ıszén kutatási pályázatot hirdetett A hátrányos megkülönböztetés felismerése és kezelése a helyi közigazgatásban, különös tekintettel az állampolgárok igazgatási és szolgáltatási szükségleteinek kielégítésére címmel, amelyet a Budapesti Gazdasági Fıiskola Társadalmi Innovációs Mőhelye nyert el. A kutatási program február és január között az Európai Unió támogatásával, a Regionális fejlesztés Operatív Program (ROP központi program) keretében valósult meg. A kutatási projektvezetı NYÁRÁDY GÁBORNÉ DR. fıiskolai tanár volt, kutatóként DR. NAGY MARIANNA esélyegyenlıségi szakértı, fıiskolai adjunktus és SZABÓ DÁNIEL fıiskolai adjunktus, valamint NYÁRÁDY SZABOLCS infokommunikációs szakértı mőködött közre. Az empirikus vizsgálat során többek között a következı kérdésekre kerestük a válaszokat: Hogyan kell értelmezni, mi az egyenlı bánásmód fogyatékossággal élı ügyfelek esetében? Milyen feladatokat takar a helyi önkormányzatok esetében a fizikai és a kommunikációs akadálymentesítés? Az elektronikus ügyintézés értelmezhetı-e a látássérült ügyfelek esetében? Vakbarátok-e az elérhetı önkormányzati honlapok? Hogyan és mire kell felkészíteni a helyi önkormányzatok munkatársait a látás- és hallássérült ügyfelekkel való kommunikációra? A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a közigazgatás intézményrendszere, közvetítı csatornái úgy vannak kiépítve, hogy nem számolnak a fogyatékos ügyfelekkel, akik speciális kommunikációs közeget jelentenek az információcserében. Ilyen kommunikációs akadály, hogy a vakok például a nonverbális kommunikációs jelzéseket nem tudják érzékelni, mint ahogy a síkírást sem, ami attól válik akadállyá, hogy nincs megfelelı segédeszköz, technika stb., ami ezt pótolná (pl. Braille- vagy elektronikus formátum). Az elektronikus közigazgatás ugyan a fogyatékos ügyfelek esélyegyenlıtlenségének felszámolására is irányulna, de a kutatási mintában meghatározott 94 önkormányzatból 22-nek honlapja sem volt 2006 nyarán, noha az elektronikus tájékoztatás honlap mőködtetésének követelményét november elsejétıl törvény írja elı. elérhetısége 72 önkormányzatból mindössze 48- nak volt, 24-nek nem lehetne t küldeni. Az ügyfélfogadási idıt is mindössze 50-en tették közzé, 22 önkormányzatnál nem lehet megtudni, hogy mikor van nyitva az ügyfelek számára. A vizsgált önkormányzati honlapok közül mindössze 53 volt, amire a látássérült tesztelık azt mondták, hogy tudták használni a JAWS-sal, 19 honlap egyáltalán nem volt vakbarát. Magyarországon ma több százezer társadalmi létében súlyosan akadályozott, fogyatékos személy él veleszületett vagy szerzett fogyatékossággal. A KSH népszámlálási adatai szerint 2001-ben ember élt fogyatékossággal Magyarországon. * BGF Külkereskedelmi Fıiskolai Kar, Társadalmi Kommunikáció Tanszék, fıiskolai adjunktus. ** BGF Külkereskedelmi Fıiskolai Kar, Társadalmi Kommunikáció Tanszék, fıiskolai adjunktus. 103

2 A súlyosan sérült emberek egy jelentıs csoportja a látássérült emberek köre. Ebbe a fogyatékossági kategóriába tartoznak a sérültség foka szerint a gyengénlátó, az aliglátó és a vak személyek. A népszámlálási statisztika szerint 2001-ben látássérült ember élt Magyarországon, ez az összes fogyatékossággal élı embernek 14,4 százaléka. Korábban a statisztikai elemzés alapja lehetett a járulékban részesülık statisztikája is, de mivel jelenleg a járadékfizetéseknél nem tesznek különbséget az egyes fogyatékossági típusok között, ezért ma ez alapján nem azonosíthatóak a látássérült emberek, így jelen pillanatban a látássérült emberek helyzetének elemzése során a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének és tagszervezeteinek kimutatása az irányadó. A korösszetétel tekintetében a 0 és 19 év közöttiek (azaz a kisgyerekek és iskoláskorúak) aránya 7,3%, a munkaképes korúak (azaz a 20 és 60 év közöttiek) aránya 39,0%, míg a nyugdíjas korúak (azaz a 60 évnél idısebbek) részaránya a legmagasabb 53,8%. A számítógépek új lehetıséget nyitottak a látássérültek kommunikációjában. A személyi számítógép a 80-as évek végére Nyugat-Európában, majd a 90-es évek közepére hazánkban is általánosan elterjedt eszközzé vált. A kezdetekre a DOS volt jellemzı, a képernyın fekete alapon egyforma nagyságú fehér betők és jelek, vagyis karakterek sorakoztak. Ugyancsak a 90-es évek elejére érte el a gépi beszéd-elıállítás kutatása azt a szintet, hogy már a számítógépek képernyıüzeneteit felolvasó eszközök is megszülethettek a vak emberek számára. A Microsoft programok térhódításával azonban a DOS-korszakot 2001-tıl felváltotta a JAWS-korszak. A JAWS 1 for Windows 4.02 képernyıolvasó program tulajdonképpen egy beszélı program, amely felismeri a képernyın megjelenı és a leütött karaktereket, és azokat hangosan felolvassa. A magyar nyelvő JAWS for Windows 4.02 demó változata letölthetı az Internetrıl (letöltés itt: és bárki kipróbálhatja, illetve használhatja is. A JAWS segítségével vakok számára az internet világa tehát elérhetı. A fiatal látássérült generáció ugyanolyan természetességgel használják a számítógépet, olvassák az -jeiket és látogatják a web oldalakat, mint látó társaik. Sıt, a látássérültek informatikai képzésének is meg vannak a bevált helyei. A Budapesti Mőszaki Fıiskola Neumann János Informatikai Fıiskolai Karán 2001-ben nyolc darab vakoknak kialakított számítógéppel speciális vak oktatási stúdiót hoztak létre. Itt félévenként indítanak érettségizett vak fiatalok részére komplex Windows tanfolyamot, amely egy éven át heti két délután zajlik. Az oktatási program a JAWS és más szükséges segédszoftverek, valamint speciális oktatási módszertan segítségével lehetıséget biztosít a résztvevık számára az informatikai írástudást nemzetközileg szabványos keretek között igazoló bizonyítvány, az ECDL Start megszerzésére. Egyre több látássérült tanuló végez a Neumann János Szakközépiskolában, illetve szerez informatikus végzettséget. Az elmúlt években pedig szervezetten, a Munkaügyi Központok szervezésében, HEFOP keretében több tanfolyam, ahol felhasználói szintő alapismereteket szereztek a látássérültek. Feltehetıen a jövıben ez a tendencia tovább erısödik, ahogy a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke, FODOR ÁGNES a kutatás egyik felkért szakértıje többször is megfogalmazta: Manapság a számítógép legalább olyan fontos segédeszköz, mint a fehér bot. A hátrányos megkülönböztetés felismerése és kezelése a helyi közigazgatásban, különös tekintettel az állampolgárok igazgatási és szolgáltatási szükségleteinek kielégítésére címő kutatási projektben is a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (továbbiakban: VGYKE) mőködött közre. A Partnerünk Európa Látássérültek integrált megközelítéső, alternatív képzése és foglalkozatása címő HEFOP-projektben olyan látássérültek vettek részt, akik legalább felhasználói szinten kezelik a számítógépet. A tesztelés alatt (2006. június-július) még folyt a látássérült projektrésztvevık képzése. A képzés feltétele az volt, hogy a jelentkezık legalább felhasználói szinten tudják használni a számítógépet, legyen érettségijük és alapszintő angol nyelvtudásuk. Ennek az elvárásnak mind a 36 projektrésztvevı megfelelt, sıt, többen programozói szintő ismeretekkel is rendelkeztek. A projekt központja a zuglói Angol u. 44. volt, a VGYKE Módszertani Központja 2, ahol egy 1 JAWS = Job Acces With Speech. 2 Bıvebb információ: 104

3 mintairoda került kialakításra. A 10 munkaállomáson 10 JAWS szoftverrel felszerelt számítógép mőködött. Ez adta az ötletet, hogy az önkormányzatok vakbarát tesztelését a Partnerünk Európa Projekt résztvevıi végezzék, hiszen rendelkezésre állt az infrastruktúra és az emberi erıforrás, azzal a speciális szaktudással, amivel egy látó számítógép-felhasználó nem rendelkezik. A Magyar Közigazgatási Intézet (továbbiakban: MKI) átadta azon önkormányzatok nevének listáját, amelyet 2006 nyarán a kérdezıbiztosok felkerestek. A tesztelésben résztvevık ezután a következı feladatokat kapták: 1) Keressék meg az adott önkormányzat honlapját. 2) A honlapon két információt keressenek meg és másoljanak ki: a) az önkormányzat elektronikus levelezési címét, b) az ügyfélfogadásra vonatkozó adatokat. 3) Saját tapasztalatuk alapján véleményezzék, hogy a 2. feladat elvégzésekor az adott honlap jól vagy rosszul volt-e olvasató a JAWS programmal, azaz mennyire volt vakbarát a felület. A tájékoztatási minimum két elemére elektronikus cím és ügyfélfogadás azért esett a választásunk, mert a közigazgatási ügyek intézéséhez elengedhetetlen az ügyfelekkel való személyes kapcsolat, gyakran a személyes megjelenés is. A polgármesteri hivatal és egyes szervezeti egységeinek nyitva tartása, az ügyfélfogadási rend megismertetése ezért is fontos. Vagy inkább fontos lenne. Két jogszabály is elıírja, hogy közzé kell tenni az címeket és az ügyfélfogadásra vonatkozókat. A Ket. alapján valamennyi államigazgatási szervnek így minden önkormányzatnak elektronikus tájékoztatót kell közzé tennie, amely magában foglalja: a hatóság megnevezését, hatáskörét, illetékességét, postai és elektronikus címét, telefon- és telefaxszámát, az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézık megnevezését, az ügyfélfogadási rendet, illetıleg az ügyek intézését segítı útmutatókat, a hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre (ügyintézési folyamatleírására) vonatkozó tájékoztatást és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok letölthetıvé tételét. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggı adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) korm. rendelet továbbá azt is elıírja, hogy az egyes köztisztviselıkre vonatkozóan a közigazgatási szerv az ügyfelek eligazítása, illetve a köztisztviselık azonosítása céljából erre alkalmas módon tegye közzé a köztisztviselı nevét, besorolását, illetve biztosítani kell, hogy a köztisztviselıkkel való hivatali kapcsolatfelvételhez szükséges egyéb adatok (hivatali telefonszámok) is hozzáférhetık legyenek. A két jogszabály alapján az adatok publikusak és így annak sem lenne akadálya, hogy mindezek az adatok az interneten is megjelenjenek. Az elsı probléma viszont már az elsı feladat teljesítése során jelentkezett a kutatásban résztvevık részérıl. A kutatásban résztvevık, mind a 10 látássérült tesztelı jelezte, hogy a listában szereplı önkormányzatok közül többnek nem találják a honlapját. A problémajelzést követıen megkérdeztem, hogy pontosan hogyan is zajlott a keresés, mert felvetıdött annak a gyanúja, hogy a tesztelést végzık figyelmetlenek voltak. A kutatásban résztvevık elmondták, hogy elıször megpróbálták beírni a www. után a település nevét, kisbetővel, ékezet nélkül, utána a hu-t (pl. Ha erre nem jelent meg az adott település honlapja, akkor a google.hu keresıbe beírták a település nevét. A keresı találatai között pedig vagy megtalálták, vagy nem. Álláspontom szerint az a honlap, amely a keresıben (pl. nincs elsı találati helyen az a virtuális térképen valóban fehér folt. Elvégre nem az a cél, hogy az információkat minél leleményesebben elrejtsék, kódolják. Megjegyzendı, hogy a Budapest kerületi polgármesteri hivatalainál is felvetıdik, hogy egy átlag ügyfélnek, tudnia kell- 105

4 e, hogy az VII. kerület Erzsébetváros, a VI. kerület Terézváros stb., és nem logikusabb a 7. kerületre, vagy a 6. kerületre keresni. Összegezve: a 94 önkormányzatból 22 önkormányzat honlapját a látássérültek nem találták meg. Az önkormányzatok címeit illetıen is elég kevésnek tőnik a 94-bıl a 48-as szám, de ez A megyei jogú nagyvárosok honlapjainak elemzése címő tanulmány tükrében reális szám lehet. A tanulmányában a megyei jogú városok honlapjainak összehasonlító elemzését tették közzé. A felmérésre január 18. és február 10. között került sor. A tanulmányban a honlapokon fellelhetı elektronikus címekre vonatkozóan a következık olvashatóak: A teljes személyi állományra vonatkozó telefonkönyvvel csak 12 város rendelkezik, egyéb szolgáltatást (pl. keresı, névmutató) csak három város (Debrecen, Gyır, Zalaegerszeg) nyújt. Az útján történı elérhetıség a telefonoshoz képest korlátozottabb. A nyíregyházi jegyzı kivételével mindegyik vezetı tisztségviselı elérhetı en, sıt az is általános (Gyır kivétel, ahol mindössze három köztisztviselı címe publikus), hogy az egyes szervezeti egységek, referensek, fontosabb beosztású más köztisztviselık vezetıi címe publikus. A teljes személyi állományra vonatkozó jegyzék nincs. Arra a célra, hogy a polgármesteri hivatalhoz beadványt lehessen intézni, csak hat város (Gyır, Kecskemét, Miskolc, Salgótarján, Szekszárd és Tatabánya) tart fenn címet. Egyedül Kecskemét közli azonban a kívülállókkal, hogy a polgármesteri hivatal az -eket az egyszerő, nem ajánlott levelek módára kezeli. Ígéretet tesznek továbbá arra, hogy a levelet biztosan olvassák, s ha kell, intézkednek az ügyben. 3 A tesztelt 94 önkormányzatból mindössze 50 tüntette fel, hogy mikor van nyitva a hivatal. Ez a szám is reálisnak tőnik a már fent hivatkozott tanulmány adataival összevetve. Az ügyfélfogadásra vonatkozóan a tanulmány megállapította 4 : 8 város honlapján nincs információ a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjérıl, arról legfeljebb a polgármesteri hivatal telefonon történı felhívásával lehet tájékozódni, Debrecen és Hódmezıvásárhely csak egy-egy iroda (adóiroda, illetve lakosságszolgálati iroda) elérhetıségeit közli, a polgármesteri hivatalra érvényes általános ügyfélfogadási rend nincsen, a többi 12 város vagy minden szervezeti egységre érvényes általános ügyfélfogadási rendet ismer (Miskolc, Salgótarján) vagy pedig egyes szervezeti egységekre (jelesül az okmányirodákra és az ügyfélszolgálati irodákra) külön ügyfélfogadási rendet is ismer. A vizsgált önkormányzati honlapok közül mindössze 53 volt, amire a tesztelık azt mondták, hogy tudták használni a JAWS-sal. Kormányzati szinten viszonylag korán felvetıdött a honlapok hozzáférhetıségének kérdése. A Kormányzati Informatikai Egyeztetı Tárcaközi Bizottság (továbbiakban: KIETB) 19. számú A központi államigazgatás szervezeteinek internet-tevékenységére, valamint az általuk mőködtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire címő ajánlása 2003-ban, majd a módosított 2004-es második verzió is részletesen foglalkozik a honlapok vakok, gyengénlátók és színtévesztık számára is elérhetıvé tételét biztosító megoldásokkal. A kormányzati informatika és az elektronikus kormányzásterén végzett tevékenységekrıl és eredményekrıl (2002. július május 31.) szóló összefoglalóból kiderült, hogy az ajánlás 5 jogszabállyá vált. Az ajánlásban foglalt követelmények teljesítését támogatandó, a kormány ugyanis elfogadta a közigazgatás korszerősítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról szóló 1044/2005 (V.11.) korm. határozatot, amelynek 4. pontja alapján a kormány elrendelte, hogy a 3 Idézet A megyei jogú nagyvárosok honlapjainak elemzése címő tanulmányból. 4 A vizsgált idıszakban, január 18. és február 10. között. 5 KIETB 19. számú ajánlása. 106

5 központi közigazgatási szervek úgy alakítsák át honlapjuk tartalmi és formai felépítését, hogy azok feleljenek meg a vonatkozó ajánlásokban meghatározott követelményeknek. A KIETB 19. számú ajánlásában foglaltak megvalósítására a tárcaközi bizottság a hatáskörébe tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatból költségvetési forrást biztosított. E forrás felhasználásával 2004-ben nyílt közbeszerzési pályázat keretében több kormányzati intézmény honlapjának tartalmi és formai egységesítése, valamint a Kormányzati Portállal történ összehangolása valósult meg. A projekt magába foglalta a résztvevı kormányzati intézmények honlapjain megjelenı tartalomszolgáltatások egy éven keresztül történı monitoringját. A monitoring a változások folyamatos követése mellett kiterjedt az ajánlásban szereplı pontok megvalósításának követésére is. A monitoring értékelése megállapította, hogy több területen jelentıs elırelépések történtek (pl. honlapon megjelenített információk nyomtathatósága és letölthetısége stb.), illetve bizonyos ajánlás-elemeknél pozitív tendenciák tapasztalhatóak a követelményeknek való megfelelésben. Összességében azonban elmondható, hogy összkormányzati szinten még mindig nem kielégítı az eredmény (például... a vakok számára is elérhetı tartalmak kialakítása...) állapította meg az összefoglaló. Noha az ajánlás 2003-tól érvényben van, ennek ellenére a központi kormányzati szervek (minisztériumok) többségérıl nem mondható el, hogy akadálymentes web-felülettel rendelkeznek. Mindez persze nem szolgálhat semmilyen mentségül azon önkormányzatoknak, akik a hozzáférhetıség kérdésével nem foglalkoztak még kellı mélységben. A minisztériumi honlapok vakbaráttá tétele kapcsán csak arra szeretnénk rávilágítani, hogy itt is mőködik a jogszabályok végre nem hajtásának gyakorlata. Az Európai Unióban 90 millióra tehetı azoknak az állampolgároknak a száma, akik koruk vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak élni az információs és kommunikációs technológia adta lehetıségekkel. Azok a világszerte zajló sikeres fejlesztések (eszközök gyártása és szolgáltatások létrehozása), melyek célja a fogyatékossággal élık mindennapi életének megkönnyítése, világosan bebizonyították, hogy az információs társadalomban végre sor kerülhetne e hátrányos helyzető csoporthoz tartozók esélyegyenlıségének elérésére. Ehhez a megfelelı infokommunikációs technológiák megfelelı mennyiségő elterjedtségére, és azok megfelelı használatára lenne szükség. Az információs társadalom kínálta esély hatalmas, és itt nem kizárólag az eszközökre asszisztív és adaptív technológiára kell gondolni, hanem azokra az állami vagy nemzetközi szintő programokra, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogyatékossággal élık számára biztosítva legyen az az infrastruktúra, az a környezet, amely lehetıvé teszi részvételüket az oktatásban, képzésben, munkában; hozzájutásukat a fontos információkhoz és szolgáltatásokhoz; amely megkönnyíti számukra a kommunikációs nehézségek áthidalását, az emberi kapcsolatok teremtését. Pár évvel ezelıtt még azt sem értette meg a közvélemény, hogy miért diszkriminatív, ha a súlyos mozgássérült (kerekesszékes) nem tud bejutni egy közhivatalba. Az évi XXVI. törvény, és a benne foglalt akadálymentesítési határidı, valamint a média figyelme és erıs érdekképviselet együttes hatásaként, ha az nem is fogalmazódik meg a köztisztviselıkben, hogy hátrányos megkülönböztetés éri azokat, akik nem tudják ügyeiket ugyanúgy intézni, mint ép társaik, de legalább a tudati akadálymentesítésnek elértünk odáig, hogy az akadálymentesítés ismert fogalommá vált. Az, hogy a honlapok akadálymentesítése is ebbe a tárgykörbe tartozik, még nem vált a közgondolkodás tárgyává, és ezt támasztja alá a kutatás, megkérdezés eredménye is, miszerint csak néhányan voltak, akik az akadálymentesítés kapcsán a kommunikáció akadálymentesítésére is gondoltak. Az Egyenlı Bánásmód Tanácsadó Testület az akadálymentesítési kötelezettségrıl szóló, /3/2006. TT. sz. állásfoglalása azonban egyértelmően leszögezte: az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minısül. 107

6 Az állásfoglalás azért is jelentıs bár érdekes módon nem kapott komoly médiavisszhangot mert leszögezi, hogy az évi XXVI. törvény (Fot.) nem korlátozza az akadálymentesítési kötelezettséget az épített környezetre, hanem kiterjed a hozzáférhetıség biztosításához szükséges jogokra is. A Fot. ugyanis nem korlátozta az akadálymentesség fogalmát az épületekre, illetve az épített környezetre. Bár a törvény kifejezetten nem mondja ki a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés követelményét, a Fot. 5. (1) bekezdése biztosítja a hozzáférhetıséghez kapcsolódó jogokat is. Az akadálymentesség fogalmát tehát szélesen kell értelmezni, és az semmiképpen nem korlátozható az épületek akadálymentesítésére. Az akadálymentesség és a hozzáférhetıség biztosításának elmulasztása az egyenlı bánásmód megsértését eredményezik, ezért az akadálymentesítés elmulasztására kiterjed az Ebktv. hatálya. Az Ebktv. 8. -a szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minısül az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása, mert a fogyatékossággal élı személyek mozgásuk, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük akadályozása, korlátozása miatt a fogyatékossággal nem élı(k)höz képest kedvezıtlenebb bánásmódban részesülnek. Az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása azért is minısül közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek, mert jogszabályi kötelezettség megszegését jelenti mondja ki az állásfoglalás. Az önkormányzatoknak (pontosabban a köztisztviselıknek) tisztában kell lenniük azzal, hogy a szolgáltatásokhoz jelen esetben a honlapokhoz való hozzáférés akadályozásával diszkriminációt követnek el. FORRÁSOK évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról. 1126/2003. (XII.12.) korm. határozat a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak végrehajtásáról. 1044/2005 (V.11.) korm. határozat a közigazgatás korszerősítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról. 233/2001. (XII. 10.) korm. rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggı adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról. Az Egyenlı Bánásmód Tanácsadó Testület az akadálymentesítési kötelezettségrıl szóló, /3/2006. TT. sz. állásfoglalása E-Kormányzat stratégia és programterv: ekormaynzat_strategia.pdf BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) és INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: E-közigazgatás éves jelentés 2005, /03682.pdf, Az információs társadalom évi magyarországi fejlıdésérıl a Magyar Információs Társadalom Stratégia tükrében (lezárás: június 7.) A megyei jogú nagyvárosok honlapjainak elemzése (2003) maj.mjv_honlap.toc.html A Kormányzati Informatikai Egyeztetı Tárcaközi Bizottság (továbbiakban: KIETB) 19. számú, A központi államigazgatás szervezeteinek internet-tevékenységére, valamint az általuk mőködtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire címő ajánlása. BUDAI BALÁZS BENJAMIN SZAKOLYI ANDRÁS: Interaktív Önkormányzat, Magyar Mediprint Szakkiadó (2005). FODOR ÁGNES NAGY MARIANNA: Új kilátások Nemzeti Felnıttképzési Intézet (2006). TAUSZ KATALIN LAKATOS MIKLÓS: A fogyatékos emberek helyzete KSH (2003). 108

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA

EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA Ministry of Employment and Labour Preparation for the Implementation of Community Initiative EQUAL 2004-2006 in Hungary EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése ( interjú és dokumentum elemzés) Készítette: Dr. Csúth Sándor A kutatás témavezetője: Dr. Winkler György A kutatás a Magyar Közigazgatási Intézet

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu

Elektronikus ügyintézés Az Ügyfélkapu Az Elektronikus ügyintézések című előadás és hozzá kapcsolódóan ez a jegyzet is, az emagyarország Centrum támogatásával készült. Összeállította és illusztrálta: Gál Géza Nemesbikk Teleház és Községi Könyvtár

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

oda egy nagy adatbázisba: az eszközök nincsenek egy koncentrált helyre begyűjtve, azaz minden egyes eszközt külön-külön kell megszerezni egy

oda egy nagy adatbázisba: az eszközök nincsenek egy koncentrált helyre begyűjtve, azaz minden egyes eszközt külön-külön kell megszerezni egy Elektronikus hitelesség e-társadalomban mit, miért és hogyan? Erdősi Péter Máté, CISA http://www.erdosipetermate.hu Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség, MELASZ elnokseg@melasz.hu Az elektronikus társadalomban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

ODR használói elégedettségmérés 2009.

ODR használói elégedettségmérés 2009. ODR használói elégedettségmérés 2009. Készítették: Dávid Boglárka Koltay Klára DEENK Debrecen, 200.. A felmérés célja, módszerei... 3 A beérkezett kérdőívek értékelése... 4 A kérdőívet kitöltő ak... 5

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon

Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 264-287. o. Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon Szakálné Kanó Izabella 1 A lokális térségek

Részletesebben

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata

2013. 1. számú melléklet. Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vésztő Város Önkormányzata 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Melléklet a 131/2013.(VI.25.) számú KT határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Vésztő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú. Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP 5.6.1C-11/2-2011-0003 azonosítószámú Ne legyél áldozat! című projekt KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ZÁRÓTANULMÁNY Közvélemény-kutatás időpontja: 2015. szeptember Kaposvár lakosságának véleménye a bűnmegelőzésről,

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

RITS Programfüzetek. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Kht. Pro Régió Ügynökség

RITS Programfüzetek. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Kht. Pro Régió Ügynökség RITS Programfüzetek Készítették: Axis Számítástechnikai Kft. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Kht. Pro Régió Ügynökség Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Vezetői összefoglaló... 3 Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

Partnerség erősítésének lehetőségei az Önkormányzat és a település lakossága között TANULMÁNY

Partnerség erősítésének lehetőségei az Önkormányzat és a település lakossága között TANULMÁNY 4Sales Systems www.4sales.hu info@4sales.hu MÓRAHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Tel.: (06) 62-281-022; Fax: (06) 62-281-244 Partnerség erősítésének

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása

dr. Fórika László dr. Varjú Gabriella Az eljárás megindulása Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes Közös Jelentése az AJB-904/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügy az AJB-905/2014.) Előadó: dr. Baksa

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Összeállította az Országos Idegennyelvű Könyvtár Minőségirányítási Testülete Elnök: Dr. Papp Anna Mária Tagok: Engel Judit Horváth István Kiss

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszentmiklós Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2013 2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői

Pálfi Andrea. A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Pálfi Andrea A gyermekek alternatív napközbeni ellátása alá sorolt programok főbb jellemzői Az adatgyűjtés módszere Jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatásunk során a vidéki kis és nagy településeken

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ifjúsági turizmus Magyarországon II. rész A Magyar Turizmus Zrt. kutatási eredményei alapján összeállította: Mester Tünde 1 A cikksorozat áttekinti az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága

Részletesebben

Megjegyezzük, a vizsgálat 2008. májusában zárult le, a közölt adatok tehát arra az idıszakra érvényesek, és azóta változhattak.

Megjegyezzük, a vizsgálat 2008. májusában zárult le, a közölt adatok tehát arra az idıszakra érvényesek, és azóta változhattak. Pleyerné Lobogós Judit- Vopaleczky György Gyermekvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban A 2007/ 2008 tanév végén a Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet kollégiumi és gyermekvédelmi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek

Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Tanulmányok Társadalmi szükségletek szociális védelmi rendszerek Dr. Fazekas Rozália, a KSH főtanácsosa E-mail: r.fazekas@citromail.hu Tokaji Károlyné, a KSH főosztályvezetője E-mail: karolyne.tokaji@ksh.hu

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

A Megbízó a szakértői vizsgálat lefolytatásához az alábbi iratokat, illetve termékmintát bocsátotta rendelkezésre:

A Megbízó a szakértői vizsgálat lefolytatásához az alábbi iratokat, illetve termékmintát bocsátotta rendelkezésre: ISZT-6/2014/2. I. A tényállás 1) A Megbízó szakértői vélemény készítésével bízta meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testületet (a továbbiakban: Szakértői Testület)

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

- 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e - 358 - Jármi Község Onkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 26.-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban

Info-kommunikációs technológiák a vállalati szektorban Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Kutatási Füzetek 2004/2 Info-kommunikációs technológiák a vállalati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ

Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ DR. DAJKA GABRIELLA ÚRHÖLGY közbeszerzési biztos részére Hiv.sz: D.701/2/2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest Margit krt. 85. 1024 Tisztelt Közbeszerzési Biztos Úrhölgy! A

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen a Benedek Elek Általános

Részletesebben

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Hévíz-Balaton Airport Kft. Hévíz turizmusának hatásai a desztinációs hatásmodell alapján VÉGSŐ JELENTÉS A tanulmány a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú, A Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter egészségturizmus ösztönző

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAMOK FELMÉRÉSE Kutatási jelentés 2016. április A KUTATÁSI JELENTÉST KÉSZÍTETTÉK: Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető, az Állami Számvevőszék Pénzügyi kultúra projektjének

Részletesebben