Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási Tünde Szemináriumvezetı: Prof. Dr. Kozma Tamás Debrecen 2009

2 Bevezetés A Székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Fıiskolájáról elsı alkalommal 2002-ben készült esettanulmány. A kisebbségi felsıoktatási intézmény keletkezéstörténetét, alapvetı oktatási-képzési jellemzıit, a humán erıforrásokat (oktatókat és hallgatókat), a mőködést biztosító infrastruktúrát, a fejlesztési terveket mutattuk be. A kutatás során kvantitatív és kvalitatív módszereket használtunk, hét személlyel az intézmény keletkezésében kulcsszerepet játszó személyiségekkel késztettünk interjút, valamint kérdıíves vizsgálatot végeztünk, melynek során 62 oktatót és hallgatót kérdeztünk meg ban az azóta eltelt hat év változásait és a fennmaradásért folytatott küzdelmet kutattuk. Az akkor készült tanulmányban a vezetıkkel készült interjúk, valamint az egyes dokumentumok elemzése alapján mutattuk be az intézmény sajátosságait, kiemelve azokat a változásokat, amelyek a korábbi vizsgálat óta születtek. Jelen tanulmányban nem kívánjuk megismételni a MÜTF kihelyezett tagozatának keletkezéstörténetét, illetve a már megírt képzési jellemzıket, hanem a tagozat ügyvezetı igazgatójával és az intézmény változásmenedzserével (Kozma, 2004), egyben a tagozat jogi hátterét biztosító Székelyudvarhelyért Alapítvány alapító elnökével készült két interjú, valamint a rendelkezésünkre bocsátott néhány dokumentum alapján kívánjuk bemutatni az intézménnyel kapcsolatos legfontosabb kihívásokat, és az erre adott válaszokat.

3 Kihívások 1. A fıiskola, mint kihelyezett tagozat A MÜTF székelyudvarhelyi tagozata nem akkreditált a román oktatási törvény értelmében, hanem a magyarországi minıségbiztosítási kritériumoknak felel meg. A magyarországi Oktatási Minisztérium nyolcévenként akkreditálja az intézményt, mint a Tatabányai MÜTF határon túli tagozatát. (Jelenleg 2015-ig akkreditált.) Ez azt jelenti, hogy az intézményt elvégzı hallgató olyan oklevelet szerez, amely a tatabányai fıiskola bélyegzıjét viseli, hazai viszonyok között az oklevelet úgy kell honosíttatni, mintha Magyarországon végzett volna a hallgató. A hallgatók egy magyar felsıoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban, s a magyar Oktatási Minisztérium oklevelét kapják. Az oklevelek honosítása azt jelentette, hogy a román Oktatási Minisztériumban egy bonyolult honosítási eljárás következtében egy egyenértékősítési bizonyítványt kaptak, miszerint a magyar oklevél Romániában megfelel. (Az eljárás során az egész tanmenetet le kellett hivatalosan fordítani román nyelvre, kellett keresni az OKJ-ban egy olyan képzést, amelyik ennek leginkább megfelel, megkeresni, hogy az melyik felsıoktatási intézmény oktatja, az adott intézmény összevette a saját tantárgyaival, azon belül a tematikákkal, hogy megfelel-e az általuk oktatott tárgynak.) A határon túli tagozat a tatabányai fıiskola szabályzatai szerint mőködik, és bár a helyi specifikumnak megfelelıen ezen szabályzatokat átírhatják vagy kivételt képezhetnek, a szabályok alóli kivételes eseteket minden esetben megbeszélik a tatabányai fıiskolával, és csak olyan kivételt tudnak megvalósítani, ami nem ütközik a magyar oktatási törvénybe, és a tatabányai fıiskolának az alapszabályzatait nem sérti. A kihelyezett tagozat vezetısége két irányba tartozik elszámolási kötelezettséggel, a tanulmányi részekkel az anyaintézmény rektora, szenátusa felé, a pénzügyi elszámolásokkal pedig a Székelyudvarhelyért Alapítvány kuratóriuma felé.

4 2. Hallgatói létszámokat befolyásoló tényezık a) Verseny a hallgatókért A 1998 óta mőködı Székelyudvarhelyi MÜTF Erdély elsı olyan kihelyezett felsıfokú intézménye, ahol magyar nyelven, nappali tagozaton gazdasági képzés folyik. Konkurenciát jelent a fıiskolának, hogy 2008-tól a szebeni Lucian Blaga Egyetem román nyelvő gazdasági képzést indított Székelyudvarhelyen. A MÜTF-öt az akkori polgármester, Szász Jenı létesítette, a Lucian Blaga-t a mostani polgármester, Bunta Levente telepítette Székelyudvarhelyre. Mert tehát egy évente 150 ember jön gazdasági szakra, képzésre a MÜTF-re, ha most lesz a Lucian Blaga, akkor nem fog oda is menni 150 ember, s lesz 300 közgazdász, mert egyrészt nincs annyi igény közgazdászra Székelyudvarhelyen, meg az emberek sem annyira közgazdász irányultságúak. Székelyföldre polgármester segítségével Lucian Blaga egyetemet hozni az egyszerően bőn, történelmi bőn, vétek Míg a MÜTF-ön nappali és levelezı tagozatos képzés is folyik, addig a Lucian Blaga-n csak levelezı tagozatos képzés, ahol viszont alacsonyabb óraszám mellett könnyebben tudnak diplomát szerezni a hallgatók. Hasonló profilú képzés folyik ugyanakkor magyar nyelven Kolozsváron és Csíkszeredán is. Kolozsváron a Babes-Bolyai Közgazdaság- és gazdálkodástudományi Karán mőködik magyar tagozat, Csíkszeredán pedig a magyar állam részérıl a Sapientiát sikerült megalapítani, ahol 2000-tıl folyik képzés a Gazdaság- és Humántudományok, illetve a Mőszaki és Társadalomtudományok Karokon. b) Demográfiai hullám Mindemellett a felsıoktatásba jelentkezık száma csökken egy demográfiai hullám következtében, így ebben a tanévben a felsıoktatási kínálat jóval meghaladta az érettségizık számát. Ennek oka, hogy a rendszerváltás utáni gazdasági helyzetben kevesen vállaltak gyermeket, és a rendszerváltáskor fogant és született gyerekeknek most kell beiratkozniuk felsıoktatási intézményekbe.

5 c) Politikai támadások A 2000-es választási évben a polgármester ellen indult lejáratási kampány az intézményen csapódott le, minek következtében mindössze 27 személy jelentkezett felvételre. A fıiskolának az akkori igazgatója a politikai élet szereplıje is volt, az akkori polgármester által alapított, az RMDSZ ellenpártjaként létrehozott Udvarhelyi Polgári Szövetség fıtitkára volt egy személyben. S akkor persze, ebben benne volt, hogy a szülık is bizalmatlanok voltak, hát most hogy adjuk a gyereket egy olyan intézménybe, ahol nem lehet tudni, hogy a politika fordulásával megbukik-e az intézmény vagy sem. 3. Finanszírozás A tagozat négyféle forrásból gazdálkodik: magyar állami finanszírozás, hallgatói tandíjak, a felnıttképzési programok nyeresége és vállalati támogatások. a fıiskolai képzés maga, hogyha most költségvetésileg, költséghaszon elemzésben nézzük, akkor veszteséges, tehát a fıiskolai képzés, a tandíjból befolyó összegek durván százalékban képesek finanszírozni ennek a képzésnek a kiadásait A es tanévtıl három éven keresztül a MÜFT székelyudvarhelyi tagozata részére évi 50 államilag finanszírozott helyet biztosított a magyar Oktatási Minisztérium, ami tıl megszőnik. Ez azt jelenti, hogy szeptembertıl minden hallgatónak tandíjat kellene fizetni. Ennek várhatóan az lesz a következménye, hogy néhányan anyagi okok miatt nem fogják tudni megengedni maguknak, hogy a felsıoktatásba beiratkozzanak. Valószínőleg a hallgatói létszám nem fog csökkenni, ellenben a minıség igen, mert azok a jó képességő hallgatók nem fognak tudni beiratkozni, akiknek nincsen meg a szükséges anyagi hátterük. Persze saját forrásból a székelyudvarhelyi fıiskola megpróbál ösztöndíjakat bevezetni, de egyrészrıl többletköltséget fognak jelenteni az intézménynek, másrészrıl a korábbi létszámot, az 50 hallgató ingyenes tanulását nem fogják tudni biztosítani. Nehézséget jelent továbbá, hogy a gazdasági válság hatására van néhány diák, aki nem tudja fizetni a tandíjat.

6 van egy pár hallgató, aki már tett le kérés hozzánk, hogy megszőnt a munkahelye, a családjában megszőnt a szüleinek a munkahelye, s nem tudja fizetni a tandíjat, hát akkor ezt megpróbáljuk mi orvosolni, hogy átütemezzük a tandíj befizetést, ahol tényleg olyan keményen érintette a családot a krízis, hogy tandíjkedvezményeket adunk, tehát megpróbálunk valamiféleképpen segíteni. jelenleg senki sem tudja, hogy mi lesz, senki sem tudja ennek a válságnak a hatásait, hogy mi fog történni 4. A Bologna rendszer A Bologna rendszer szerint folyik a képzés a MÜTF-ön, az elsı Bologna rendszerben tanuló évfolyam idén végez. Ugyanakkor a tagozat nem tervezi a mesterképzés indítását, mivel egyrészrıl az anyaintézmény sem gondolkodik benne, másrészrıl a mesterképzés elindításához olyan anyagi és humán erıforrásbeli feltételeknek kell megfelelni, amelyet nem tudnak biztosítani. egyelıre ami látszik az, hogy túl nagy erıfeszítést igényelne a fıiskola részérıl, mármint a kihelyezett tagozat részérıl, hogy egy mesterit meg tudjunk mi szervezni Az oktatói testület két részbıl tevıdik össze. Mivel Székelyudvarhelyen igazi elméleti tudással rendelkezı oktató nagyon kevés van, ezért az elméleti alapozó tárgyakat többnyire magyarországi szakemberekre bízzák, elsısorban Tatabányáról és Budapestrıl hívnak le oktatókat, akik tömbösítve tartják az órákat. Az igazgató elmondása szerint nem elégedettek a Bologna rendszerrel, a képzés struktúrája nem megfelelı, mert a hároméves alapképzés során sem az elméleti, sem a gyakorlati képzés nem fér bele a három-három félévbe, párhuzamosan kell oktatniuk olyan tárgyakat, amelyeknek egymásra kellene épülniük. Mi nagyon haragszunk a Bolognára. azoknak a hallgatóknak a tudása, akik most harmadévesek, meg akik a fıiskolai képzésben voltak harmadévesek, tehát ez összehasonlíthatatlan három év alatt nem lehet annyit elsajátítani, mint négy év alatt, tehát mi ezzel most szegényedtün

7 A kihívásokra adott válaszok 1. A fıiskola, mint kihelyezett tagozat A fıiskola jelenleg három lábon áll, megpróbálták különválasztani a jogi, az anyagi és a humánerıforrás hátteret. A tatabányai fıiskola adja a jogi hátteret, biztosítják a tantervet, a tanmeneteket, illetve az akkreditációt rajtuk keresztül kapta meg a kihelyezett tagozat. A mőködéshez szükséges anyagi hátteret, azaz az épületet, berendezéseket a Székelyudvarhelyért Alapítvány biztosítja. Harmadrészt pedig az összes tanárral közösen létrehozott MÜTF Egyesület biztosítja a humánerıforrást. Ezt nagy részben azért hozták létre, mert a Székelyudvarhelyért Alapítványt összekötötték a politikával, s mivel egy felsıoktatási intézménynek nem célja, hogy bármelyik politikai oldalhoz is tartozzon, a fıiskola a politikától függetlenítette magát. A székelyudvarhelyi tagozat tehát a tatabányai fıiskola kihelyezett tagozata, annak szabályzatai szerint mőködik magyar akkreditáció alapján. Ennek sok elınyét látják, hiszen a magyar akkreditációs elvárásoknak kell megfelelniük, amely elvárások jóval rugalmasabbak, mint a románok, mert a román felsıoktatási rendszer egy nagyon merev rendszer. Tehát mi azért látjuk, hogy a román akkreditációnak milyen követelményei, milyen elvárásai vannak a Sapientia is abba zöldül bele, hogy ennek a román akkreditációs elvárásnak megfelelni. Nekünk az óriási szerencsénk, hogy mi a magyarnak kellett megfeleljünk, s a magyar akkrdeitáció azért valamivel rugalmasabb, tehát nekünk itt a helyi piaci igényeinek sokkal inkább meg tudunk felelni, úgy tudjuk ezt az oktatási kínálatot alakítani, hogy ezen elvárásoknak eleget tudjunk tenni, s ebben ez az akkreditáció, ez a magyar akkreditációs eljárás segít nekünk, tehát nem olyan rugalmatlan, mint a román. A korábban nehézséget jelentı honosítási procedúrát elsısorban a fıiskola vállalta fel, nem a diákok intézték egyenként. Ugyanakkor a honosítási eljárás a Bolognai rendszerben a továbbiakban nem lesz szükséges, mert a MÜTF is angol oklevelet állít ki, és a diplomák kölcsönös elismerésének elve alapján a honosítás a hallgatóknak nem lesz szükséges.

8 2. Hallgatói létszámokat befolyásoló tényezık Kapcsolatok a hasonló profilú intézményekkel A MÜTF, bár konkurenciának tartja a Lucian Blaga-t, ennek ellenére a legutóbbi felvételik idején az igazgató elmondása szerint nem érezték a hatását. Feltehetıleg a MÜTF-öt a magyar nyelvő képzés miatt választják, illetve itt nappali tagozaton is lehet tanulni. A Lucian Blaga-n ugyanakkor csak levelezı képzés van, s az is nagyon csökkentett óraszámban. A MÜTF a magyar oktatási törvény alapján a nappali tagozatos hallgatóknak adott óraszám 33 százalékát kötelezıen biztosítja levelezı tagozaton, ami azt jelenti, hogy minden hétvégén folyik a levelezıs oktatás, pénteken, szombaton folyamatosan képzések vannak és néha még vasárnap is. Ezzel szemben a Lucian Blaga-n összesen csak három vagy négy hétvégén van oktatás egy féléven belül. És bár könnyebb diplomát szerezni a Lucian Blaga-n, a MÜTF-öt mégis sokan választják, és feltehetıleg fogják is választani, egyrészrıl mert magyar nyelven folyik az oktatás, és sok magyar anyanyelvő diák román nyelvtudása nem olyan szintő, hogy felsıfokú képzésben román nyelven tanuljanak, másrészrıl a könnyebb diplomaszerzés a képzés minıségének alacsonyabb szintjével is jár. Várhatóan az jelentkezik a Lucian Blaga-ra, aki elsısorban oklevélhez akar jutni és nem tudáshoz. ott jóval könnyebb oklevelet szerezni, mint nálunk, ez benne van a sztoriban, tehát ık azért a minıséget kicsit alábbhagyták A MÜTF szoros kapcsolatot ápol a Sapientia-val és a Babes-Bolyai magyar tagozattal is, éppen azért, mert mindkét intézményben ugyanaz a profil, tehát magyar nyelvő gazdasági felsıoktatás folyik. A MÜTF-nek viszont mind a kettıvel kifejezetten jó a viszonya, mind a két intézménnyel vannak közös oktatóik, és a formális mellett az informális kapcsolatok is dominánsak. A Sapientia és a Babes-Bolyai közt megfigyelhetı egy elég kemény verseny, mert egyrészrıl mindkét intézmény egyetem, másrészrıl pedig mindkét intézmény úgy érzi, hogy ık a romániai magyar gazdasági felsıoktatásban a legerısebbek.

9 A MÜTF tehát jó viszonyt ápol mindkét intézménnyel, a kettejük versengı viszonyától kívül áll. A két egymással versengı intézmény feltehetıleg nem tartja konkurenciának a MÜTF-öt. A MÜTF igyekszik olyan képzéseket indítani, amelyeket a másik két intézmény nem. A felnıttképzés az a terület, ahol a MÜTF erısebb, mint a másik két intézmény, a levelezı képzésben, a felnıttképzési programokban, a vállalkozó tréningekben nagyon jók. mi marketing kifejezéssel fejezzem ki magam, mi egy résmarketinget alkalmazunk, azt jelenti, hogy amit ık nem födnek le, azt mi megpróbáljuk azt megcsinálni Képzési formák, hallgatói arányok A fıiskola hallgatóinak létszáma dinamikusan nı, ezt a kereskedelmi szakon a 2006-tıl a levelezı tagozat indítása magyarázza, valamint az új szakok megjelenése ben hirdette meg a fıiskola új képzési formaként az euromenedzser másoddiplomás felsıfokú szakképzést, mely népszerőnek bizonyult, az elsı tanévben 62 hallgató jelentkezett, a másodikban 52, a harmadikban 32 fı ben meghirdette a fıiskola a kereskedelem marketing szak kommunikációs szakirányát, melynek hátterét a budapesti Kommunikációs Akadémia biztosítja ban pedig egy teljesen új területként mőszaki képzést, ezen belül is logisztikai mőszaki menedzserasszisztens felsıfokú szakképzést szervezett a fıiskola a tatabányai Mőszaki Intézet segítségével. Ezek mellett egyéb szakmai képzéseket is szervezett a MÜTF ban egy-egy alkalommal 50 fı részvételével agrármenedzser, és 100 fı részvételével pályázatíró képzést indított. A fıiskola a magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal közösen 2005-tıl folyamatosan szervez vállalkozók részére oktatói és tanácsadói képzéssorozatot. A fıiskola számítástechnikai és nyelvi képzéseket is folytat. Akkreditált ECDL felkészítı és vizsgaközpont, amelyen évente közel 300 fı részvételével zajlik képzés, valamint akkreditált TELC, ECL és LCCI felkészítı és vizsgaközpont, ahol elsısorban angol, német és román nyelven általános és üzleti nyelvet oktatnak. Mindezen túl a fıiskola több vállalatnak is szervez gazdasági tréningeket. A hallgatói létszámok növekvı tendenciát mutatnak, de az is kitőnik, hogy a lemorzsolódás aránya viszonylag magas, átlagosan a hallgatóknak kevesebb mint fele végez. Ennek oka elsısorban nem anyagi jellegő (nem tudják fizetni a tandíjat), hanem inkább szakmai okok húzódnak meg a háttérben. A piaci szemlélet dominanciájának megfelelıen - minél több a

10 hallgató, annál nagyobb a bevétel, könnyebb a gazdálkodás a fıiskolára való bemenet viszonylag széles körő, azonban a képzés idıtartama alatt a minıségi oktatásra való törekvés nem teszi lehetıvé, hogy a rendszerben továbbhaladjanak azok a hallgatók, akik az elvárásoknak nem tesznek eleget. A hallgatókért vívott harc A hallgatói létszámok folyamatos biztosítása érdekében rendszeresen felvételi kampányt végez a fıiskola. Minden felvételi kampányt úgy kezdenek, hogy a szakok meghirdetése elıtt a munkatársak körülbelül 40 vállalkozó körében igényfelmérést végeznek. A vállalkozókkal folytatott beszélgetések arra irányulnak, hogy felmérjék, a vállalkozóknak milyen szakemberre volna szükségük, annak milyen tudással kellene rendelkeznie, mi az a tudás, ami a legnagyobb segítségére lenne, illetve milyen hallgatót nem venne fel. Tehát mi az elején a vállalkozások menedzselése szakirányról ezelıtt öt évvel áttértünk a kereskedelem marketingre, tehát menedzser már annyi volt, hogy azt mondták, hogy arra nincs szükség, inkább arra volna szükség, aki ért a kereskedelemhez, mert nagyon sok kereskedı cég van Udvarhelyen, meg azért a marketinget mindenki leredukálja arra, hogy reklámozzunk az udvarhelyi híradóban, azért a marketing ettıl több. Ezért mi profilt is változtattunk a közgazdászképzésben, meg ennek a felméréseknek a következtében indítottuk el a kommunikációs képzést, illetve a mőszaki képzést is, úgyhogy mi aztán a mőszakitól elég messze állunk, mint fıiskola, de mivel a vállalkozók azt mondták, hogy most már mőszaki emberekre lenne igény, akkor tavalytól elindítottunk egy mőszaki logisztikai képzést. A felvételi kampány során a fıiskola munkatársai középiskolák végzıs osztályaiban szóban és információs kiadványaikkal tájékoztatják a diákokat a MÜTF-rıl és az általa nyújtott oktatási ajánlatról. Jelenlegi kampányuk jelmondata: A kakaó benned van!, mely azt jelenti, hogy a kakaó a diákokban van, a fıiskolának csak a tejet kell adni hozzájuk. Ezért a roadshow - kon a diákoknak tejkaramellát osztanak. A fiatalok számának csökkenése és a konkurens intézmények miatti hallgatókért folyó versenyben a MÜTF az igényfelmérés, a kampánytevékenység és a képzési kínálat folyamatos bıvítése mellett a képzés szerkezetének kialakítása során is a hallgatók igényeihez alkalmazkodik maximálisan. Jelenleg három oktatási forma van, két nappali, és egy levelezı. A nappali tagozaton az egyik forma a délelıtti oktatás, a fıállású hallgatók délelıtt járnak

11 fıiskolára, a másik forma pedig a délutáni oktatás, ami azoknak szól, akik délelıtt, általában részmunkaidıben dolgoznak. A két forma közül a hallgatók választhatnak a beiratkozás során. Akik ugyanazon a szakon belül vannak, ugyanazt tanulják délelıtt, mint délután, és ugyanazt az oklevelet kapják. Ez azért nem jelent különösebb terhelést a fıiskolának, mert a nagy létszámú évfolyamokon egyébként is szükséges csoportbontást kialakítani, és nem úgy osztották szét az évfolyamokat, hogy párhuzamosan két csoport van, hanem egy délelıtt s egy délután. Muszáj. Mi piaci szereplık vagyunk, tehát mi magánfıiskolaként mi piaci szereplık vagyunk, mi úgy kell dolgozzunk, ahogy a piac tılünk elvárja. Ugyanakkor ennek a piaci szereplıként való jelenlétnek megvannak az elınyei és a hátrányai is. Azáltal, hogy piaci szereplı, az a lényeg, hogy minél több diák jelentkezzen a fıiskolára, ellenben piaci szereplıként, ha a minıséget nem próbálja meg tartani, akkor meg a piac másik részérıl, aki a végzetteket foglalkoztató vállalkozói réteg, kiesik. Annak érdekében, hogy a hallgatók felvevıpiaca, a vállalkozói réteg vevı legyen a MÜTF hallgatóira, egy nagyon szoros kapcsolatot alakítottak ki a vállalkozókkal, akik anyagilag támogatják a fıiskolát, illetve diákokat is fogadnak gyakorlati képzésre. keressük velük mindig a kapcsolatot, mert a létjogosultságunkat az igazolja, hogyha a fıiskola a gazdasági élettel annyira összefügg, hogy együtt dolgoznak, s nekünk ez fontos A hallgatók sikeres elhelyezkedéséhez hozzájárul a gyakorlati képzés magas óraszáma és a magas színvonala. A gyakorlati tárgyakat helyi szakemberek oktatják, akik nem fıállású alkalmazottai a fıiskolának, hanem óraadók. úgy érezzük, hogy az tud az erıssége lenni ennek a fıiskolának mi azt mondtuk, hogy gyakorlatias oktatást akarunk nyújtani, hogyha a számvitelt egy olyan ember tanítja, aki azelıtt egy órával még otthon vagy a munkahelyén épp számvitellel dolgozott, vagy a logisztikát egy olyan, aki logisztikával dolgozott ha a MÜTF-rıl öt végzıs ment a versenyvizsgára az elsı öt helyet foglalták el, és csak a hatodik volt a Babes-Bolyai közgazdasági karán végzett fiatal Az igazgató elmondása szerint a hallgatók el tudnak helyezkedni, százalékuk a végzésre már munkahellyel rendelkezik.

12 3. Finanszírozás Említésre került, hogy bár a fıiskolai képzés maga veszteséges, a tandíjból befolyó összegek nem fedezik a képzés kiadásait, ugyanakkor a fıiskola felnıttképzési programjai nyereségesek, amit a fıiskolai képzésre vissza tudnak forgatni. A fıiskolai képzés százalékos hiányát a felnıttképzési programok profitjából finanszírozzák. Nekünk, ami a felnıttképzı programjainkban óriási elıny, az a fıiskola, mint brend. Tehát nekünk a felnıttképzı programjainkat,... nyelviskola vagy az ECDL számítástechnikai képzéseinket ez a fıiskola brend adja el, tehát mi nem is nagyon hirdetjük, s mégis annyi hallgatónk van, hogy alig gyızzük, mert az emberek, azt mondják, hogy hát fıiskolára járok nyelviskolára, A vállalatokkal való szoros együttmőködés következtében a gyakorlati helyek biztosítása mellett a fıiskola a vállalatok anyagi támogatására is számíthat. nagyon sok vállalattal, akivel együttmőködünk, az azért becsületesen szponzorizálja a fıiskolát A gazdasági válság negatív hatásai mellett az optimista fıiskolai vezetés pozitív hatásokat is említ. Egyrészrıl krízisidıszakban a tudás felértékelıdik. Mivel azok az emberek tudják leginkább megtartani a munkahelyüket, akik megfelelı szakmai tudással rendelkeznek, ezért bíznak abban, hogy ez oda vezet, hogy nagyobb lesz az igény a tudás iránt, ezáltal a fıiskola iránt is. Másrészrıl egy érdekes tendencia tapasztalható. A válság a már említett tandíjfizetési nehézségek ellenére a hallgatói létszámok alakulására pozitív hatással is van. A tanév második félévét közel 10 plusz diákkal kezdték, akik nagy egyetemi központokból jöttek haza, mivel már nem bírják az ottani plusz költségeket. A nagy egyetemi központokban az utazás, kollégiumi lehetıség hiányában esetleg a szállás, és a megélhetés költségei sokkal magasabbak, mint Székelyudvarhelyen. Egy hónapnak a megélhetési költsége egy nagyvárosban annyi, mint a MÜTF-ön az egy féléves vagy egy egész éves tandíj. A tantárgyi tematikák alapján vagy elfogadják az átjelentkezık tárgyait, vagy különbözeti vizsgákat kell tenniük, vagy újból felvesznek bizonyos tárgyakat. mindenki abban bizakodik, hogy a tudás felértékelıdik, mi meg abban is bizakodunk pluszban, hogy vidéki fıiskolaként a nagy egyetemi központoknak, azáltal, hogy ott drága az élet, a hallgatók inkább itthon maradnak vagy visszajönnek

13 A magyar állam által finanszírozott fıiskolai helyek helyett a MÜTF megpróbál saját ösztöndíjat beszervezni saját forrásból, ha nem is 50 diák számára, de hallgatónak a tandíját megpróbálják ösztöndíjként úgy finanszírozni, hogy ezeknek a hallgatóknak ne kerüljön pénzbe az oktatás. 4. A Bologna rendszer Bár a MÜTF egyelıre nem tervezi a mesterképzés beindítását az említett okokból kifolyólag, ugyanakkor úgy látják, hogy ez nem jelent jelentıs hátrányt számukra. Mivel a végzısöknek általában egy egyharmada szokott menni mesterképzésre, azok a helyi román egyetemekre el tudnak menni, ugyanis elfogadják a MÜTF-ös diplomát a helyi román egyetemek alapképzésnek, így mesteri képzésre be lehet iratkozni. A Bologna-rendszer által bevezetésre került hároméves képzésrıl negatívan vélekednek, a fıiskola részérıl hosszú távon sem érzik hatékonynak, ezért a fıiskola szerint csak a teljes átreformálás vagy a négyéves képzés visszaállítása lehet megoldás. A polgármester szintén negatívan beszélt a hároméves képzésrıl, mégis pozitív szempontot is említ: a bolognai folyamatot ha tartalommal a Kárpát-medencére tudnánk kitölteni és kihasználni, akkor hasznosnak tartom. Tehát az átjárhatóságot mi egy magyar tartalommal, de egységes magyar tartalommal a Kárpát-medence valamennyi településére érvényes módon ki tudjuk tölteni és ezt a fiataljainknak ezt átadni, akkor a bolognai-folyamat hasznos tud lenni. Tehát arra építve, hogy mi egy magyar Bologna-t építenénk ki, akkor én azt gondolom, ez hasznos tud lenni. Tehát erre volnék én nyitott, és ebben volnánk mi partnerek. A mi kicsinységünkkel, itt a MÜTF-ünkkel és a felnıttképzı központunkkal.

14 További lépések A kutatás további lépéseként interjút szeretnénk készíteni az anyaintézménnyel, ennek érdekében folyamatban van a tatabányai MÜTF-fel való kapcsolatfelvétel. Majd szakirodalmak feldolgozását követıen szeretnénk az eddig elkészült tanulmányokat, interjúkat, irodalmakat és tapasztalatokat összegezni.

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Pályázatok 2016 Igényfelmérő

Pályázatok 2016 Igényfelmérő Kedves Fémiparos Társunk! Országos Fémipari Ipartestület V. sz. hírlevele Az Országos Fémipari Ipartestület V. sz. hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájékoztatást adni: 1. Banki és Végrehajtási

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma OM azonosító: 203054 Tisztelt Képviselő-testület! A Szekszárdi Szakképzési Centrum Esterházy Miklós

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉS A 2007-BEN ÉS 2009-BEN VÉGZETT FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN Készítették: Fortuna Zoltán Karcsics Éva Kırösligeti Zsuzsa

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2016. április SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2016. április N:\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban

Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Dr. Karácsony András Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban Előadásomban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (illetve jogelődjei) vonatkozásában három tudományág (jog-, állam- és

Részletesebben

Papp Judit * AZ ANGOL NYELV KERESKEDELMI, ILLETVE ANGOL NYELV KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK BEMUTATÁSA

Papp Judit * AZ ANGOL NYELV KERESKEDELMI, ILLETVE ANGOL NYELV KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK BEMUTATÁSA Papp Judit * AZ ANGOL NYELV KERESKEDELMI, ILLETVE ANGOL NYELV KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK BEMUTATÁSA BEVEZETÉS A BGF KVIFK-n az angol nyelv kereskedelmi képzés 2004-ben indult; a vendéglátó és szálloda

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2 A Debreceni Egyetem emberi erõforrás tanácsadó szakán végzett pályakezdõk munkaerõpiaci esélyei Magyarországon OLÁH JUDIT 1 HUTÓCZKI RENÁTA 2 27 A jelenlegi gazdasági helyzetben, valamint az oktatás és

Részletesebben

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317]

napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] napi.hu Törékeny fellendülésban bíznak az exportáló cégek 2012.05.16 05:47.43 - [22767317] Optimistábbak lettek tavaly októberhez képest a magyar vállalkozások, ami elsősorban a német ipar 2012 második

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás

Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás Andorka Rudolf Harcsa István: Oktatás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Harcsa István (1990): Oktatás in: Társadalmi riport 1990, Andorka

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

ÜGYVEZETŐK I. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY. 1. jogviszony-történet

ÜGYVEZETŐK I. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY. 1. jogviszony-történet ÜGYVEZETŐK I. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY 1. jogviszony-történet Azért tartottam indokoltnak, hogy az ügyvezetők biztosítási kötelezettségéről készítsek egy összefoglaló anyagot, mert egyrészt az ügyfelek levelei

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/1660/2011 TÁRGY: A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉ- NYEK KÖTELEZİ ÉS NEM KÖTELEZİ FELADATAI ÉS A FELADATOKHOZ BIZTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYEK MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv. 2012. év SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Üzleti terv 2012. év I. Összefoglaló a 2012. év üzleti tervéről Társaság neve: SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 24. Telephelye:

Részletesebben

A tanulószerzıdések igényfelmérése

A tanulószerzıdések igényfelmérése A tanulószerzıdések igényfelmérése Komplex módszertanú problémafeltárás a tanulószerzıdés jelenlegi rendszerérıl Székesfehérváron 2005-2006. A kutatást a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Székesfehérvár

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott?

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott? operaportal.hu, 2013. 10. 13. "OLYAN NINCS, HOGY VALAMI KÖNNYŰ..." Interjú Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál igazgatójával. Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál alapítójával és igazgatójával,

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI FELSŐFOKÉ TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA JÁSZBERÉNY, 1961. Jászberényi nyomda 61-9o lm

A JÁSZBERÉNYI FELSŐFOKÉ TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA JÁSZBERÉNY, 1961. Jászberényi nyomda 61-9o lm A JÁSZBERÉNYI FELSŐFOKÉ TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA JÁSZBERÉNY, 1961. Jászberényi nyomda 61-9o lm tudnioalók Magyarországon az 1958. évi 26. sz. törvényerejű rendelet a tanítóképzés régi rendjét

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ÁTFOGÓ, RENDSZERSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE... 3 3. STRATÉGIAI SZINTŰ DOKUMENTUMOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK ÉRTÉKELÉSE... 4 3.1. Az Alapító okirat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010

Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Kórházak szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2010. hónap....nap..óra.perc

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és m A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) folyó doktori (PhD) képzés és doktori (PhD) fokozat-odaítélés szervezeti és működési szabályzata (ÁOK Doktori Szabályzat) PÉCS 2015 2

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése A Hajdú-Bihar Megyei Szakképzés-fejlesztési Koncepció felülvizsgálata és kiegészítése Készítette: Tarsoly Andor Dr. Erdei Gábor Dr. Teperics Károly Készült: Debrecen, 2015. november 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Eszterházy Károly Főiskolán működő Egri Roma Szakkollégium a 2011. december 14-i alakuló ülésén elfogadott Alapszabálya, valamint annak

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6.

Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja: 2004. április 27. 2007. szeptember 6. 2009. május 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen Békessy Béla u.12. sz. OM azonosító: 031197 Készítette: Temes István igazgató Az alkalmazotti közösség elfogadó nyilatkozatának időpontja:

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

Egy hónap múlva indul az oktatás a hiánypótló Színház és Film Intézetben

Egy hónap múlva indul az oktatás a hiánypótló Színház és Film Intézetben A Színház és Film Intézet (SZFI) 2009. októbertől indítja el átfogó képzési programját. Az oktatási központban öt területen: színház és rendezvény, hang, film, képzőművészet, szakírás mintegy 30 színházi

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Kutatás + elemzések + tanácsadás Jó döntéseket támogatunk. 1133 Budapest, Gogol u. 16. +36 1 477 0100 /tel +36 1 477 0101 /fax www.bellresearch.com A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK,

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Egy előadással szemben több követelmény is támasztható. Az egyik az, hogy az előadó a címről beszéljen. Nem egyfajta extravaganciára való törekvés miatt választottam

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban

Magyarországi diákok az erdélyi felsőoktatásban w kutatás közben 139 Azonban veszélyként látjuk azt, hogy az új szervezeti struktúra esetleg egy újabb, tartalom nélküli, merev, formális keretté alakulhat, egy újabb ernyővé, amely az autonómia jelszava

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Fıiskolánkon 1998 óta folyik kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakon szakmenedzser képzés. A jelentkezık száma

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI BEOSZTÁSRA a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám: 37-5/2016/3 Pápa, 2016. április 4. pályázó: Dr. Császár

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret Minden ötödik európai nehézségekkel küzd a szövegértés területén AZ EU SZÖVEGÉRTÉSI KÉSZSÉGGEL FOGLALKOZÓ MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTŐI CSOPORTJA

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége

A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA VARGA LÁSZLÓ A honvédelmi tárca beszerzési tevékenységének elemzése, értékelése és korszerűsítésének néhány lehetősége című doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9822 Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/D melléklete A HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 2015. Október Bevezetés

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben