A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II."

Átírás

1 A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a szekerek könneny áthaladhatnak;ezen részek útátjáróknak neveztetnek. A legegyszerőbb útátjáró úgy készül, hogy, mint a 32. ábrán látható, a vágány köze földdel kitöltetik, külsı oldalán pedig a sinek padkaszerő feltöltéssel láttatnak el. Állósabb útátjárót kapunk, ha mint a 33. és 34. ábrában látható két sínt helyezünk egymásmellé. Némelykor az útátjáró részt közönséges lóvasút-sínbıl is készitik (lásd a 35. ábrát). Legjobb az útátjárót szállíthatóan és oly járomrészbıl késziteni, mely a talpfákra szegezett padlókból áll, mint az a 36. ábrában van bemutatva. Vágánykapcsolások. Gyakori eset, hogy két különbözı irányból rakott vágány összeillesztési helyén kisebb-nagyobb rész hiányzik; vagy még az összeillesztés azért nem lehetséges, mert a két szemben álló járomrész kapcsoló szerei nem illeszthetık össze. Ezen esetekben szokásos külön rövid illesztısint a két járomrész közé iktatni.

2 Általánosan használható a 37. ábrában látható Dolberg-féle illesztı sín, mely csukló körül átfordítható szögletvas-rámából áll. Használatnál ezen rámát elıbb összehajlítjuk és midın az alsó él a sín talpát éri, a csuklót szétnyomjuk, miáltal az illesztı sín erısen a sinekhez szorul. Nagyobb távolok áthidalására alkalmasabb a 38. ábrában bemutatott vágányhíd, mely külön járomrészt képez s a kúszó vágányok módjára a két ellenkezı irányból jövı sínszál közé illesztetik. Ily vágányhidat akkor is lehet alkalmazni, midın két vágány egymás fölött halad el és nem akarunk a keresztezı helyen forditó korongot beiktatni. Kitérık. A mezei vasutaknál alkalmazásban levı kitérı rendszerint a vágány mellé fektetendı kitérı vágányból a fıvágányba beillesztendı keresztezésbıl s ezt a fıvágánynyal összekötı mozgatható váltóból áll. Kivánatos, hogy a kitérı beiktatására mindig bizonyos számu járomrészt kelljen kicserélni, nehogy külön kapcsoló részekre szoruljunk. Közönséges bal-kitérıt mutat a 39. ábra, melynél a váltó egyszerüen lábbal tolandó azon vágányirányba, melyen a szállítás eszközlendı. A keresztezési rész lapos kéregöntvénybıl készül, szoritó sineket azonban sem ezen, sem vele szemben nem alkalmaznak. A bemutatott kitérıvel hasonló szerkezető a 40. ábrában látható hármas kitérı, melynél a váltó egyszerü huzórúd és lábemeltyüvel tolható az egyik vagy másik irányba és mindenkori helyzetében könynyen rögzíthetı.

3 Belátható, hogy ily kitérıknél könnyen kisiklások fordulhatnak elı, midın a kocsi a kitérırıl a fıvágányra tér; az ellenkezı irányban való járásnál legfölebb hamis vágányra kerül a kocsi, de kisiklásnak nincs kitéve. Hogy kisiklások egyáltalán elı ne fordulhassanak, Dolberg önmőködı biztonsági kitérıt szerkesztett; ez, mint a 41. ábrában be van mutatva, lényegében a rendes részek mellett a sinek küloldalán megerısitett emeltyübıl áll, mely a sínnek majd az egyik, majd a másik oldalán kinyúlik. Amint a kocsi az illetı helyen áthalad, a kerék nyomkarimája az emlitett emeltyüre nyomást gyakorol, úgy, hogy a váltó magától áll be azon vágányra, melyen a vonatnak haladnia kell. Ellenkezı irányban való szállitásnál a váltót lábbal kell beállítani.

4 A bemutatott kitérık részére a fıvágányból bizonyos számu járomrészek kicserélendık. Ennek elkerülésére szerkesztvék a kúszó kitérık, melyeket minden elıkészület nélkül, s anélkül, hogy jármokat ki kellene cserélni, bárhol lehet a fıvágányra fektetni, ismét fölszedni és más helyen újból lerakni, úgy, hogy csak ezen kitérık felelnek meg a mezei vasutak vágányaihoz kötött azon föfeltételnek, hogy gyorsan áthelyezhetık legyenek. Ilyen egyszerü, kúszó kitérıt a 42. ábrában mutatunk be. A kitérı két görbe járomból áll, úgy, hogy a kitérıt úgy jobbra, mint balra kanyarodó vágányokra használhatjuk. A kitérı vastalpainak magassága a földszintıl éppen akkora, mint a rendes jármon alkalmazott alj és sínmagasság együttesen, úgy, hogy a kitérı sínjei a vágány sínjeire rátámaszkodhatnak. Ezen kitérı jármok sínvégeirıl csúcsba végzıdı nyelvek érnek a vágány sínjeire és lecsuszás ellen kis gamókkal birnak s azokkal kapaszkodnak a fıvágány sínszálaiba.

5 Midın a vonat a fıvágány irányában halad, a kitérıt le kell szedni; az ezzel járó idıveszteség elkerülésére Dolberg oly kúszó kitérıt szerkesztett, melynél, mint a 43. ábrában elıtüntetve van, a kúszó kitérı keresztezı részét csukló körül visszaforgatni, a nyelvrészeket pedig eltolni lehet. Forditó korongok. Egymást keresztezı vágányoknál a kocsikat az egyik vágányról a másikra átterelni csak úgy lehet, ha a keresztezés helyén oly készüléket iktatunk a vágányba, mely a kocsiknak átforgatását megengedik. Igen szokásos egyszerü forditó korongot a 44. ábrában mutatunk be. Ez egyszerü öntöttaczél vagy kovácsvas lapból áll, melyen a kocsik lesiklása megkadályozására körives bordák vannak. A kocsi ezen lapokon oldalt tolva könnyen 90 -kal elforgatható. Ezen elforgatás könnyő eszközlésére kivánatos, hogy a lemez nedves vagy zsiros legyen, amiért is ily lapok inkább csak a belsı majorságban, istállókban és egyéb ily helyeken ajánlhatók. Nyilt pályán jobban megfelel a 45. ábrában látható forditó korong, mely alsó lapból, abba illesztett csapból és e körül forgó felsı korongból áll. A lesiklás meggátlására itt is kanyarivek alkalmazvák. Ezen szerkezetnél a kocsit a felsı korongra tolják és azután azzal együtt az új irányba átforgatják.

6 Nagyobb rakodmányoknál szilárdabb szerkezetü forditó korongokat használnak. Igen gyakori öntöttvasból készült hordozható forgó korongot a 46. ábrában mutatunk be. Ezen tányéralaku üreges alsó részbıl és ennek csapja körül 4 futókarikával forgó felsı korongból áll; utóbbi két sínt hord, melyeket mindig azon irányba kell beállitani, amely irányból a vonat jön. Midın a kocsi a korong sínjein nyugszik, azt a koronggal együtt az új irányba átforgatjuk. A korong sokszor 2 pár egymást keresztezı sínpárral is készül, mely esetben a sineket nem kell külön a keresztben jövı kocsik részére átforgatni. Kisiklások meggátlása miatt a korongot úgy kell rögziteni tudni, hogy a rajta levı sinek pontosan a vágány irányába essenek; ezen czélból a korongon csap körül forgatható nyelv van alkalmazva, mely az alsó rész karimájának megfelelı kivágásába csapható. Könnyebb szerkezetü, s így szállitási czélokra sokkal alkalmasabb a 47. ábrában látható kúszó forgó korong. A keresztezı vágányok irányába esı nyelvrészek győrővel vannak összekapcsolva. A győrő merevitı karjai csapot hordanak, mely körül a felsı sínpárt hordó rámarész forgatható. A forgás megkönnyebbitésére a sinek oldalt kanyaruló karokkal birnak, melyek kis futókorongokat tartanak. A ráma rögzitésére azon csapónyelv látható, mely az alsó győrő megfelelı kivágásába nyúl. Könnyüsége mellett nagy elınye ezen kúszó forgó korongnak még, hogy a fıvágány bármely részén elhelyezhetı, anélkül, hogy azt szétbontani kellene.

7 2. A kocsik. A mezei vasút beszerzésénél épp úgy tekintetbe kell venni a járómüveket, mint magát a vágányt, mert a mezei vasút jövedelmezısége jórészt a helyes kocsiszerkezettıl is függ. A kocsi fıkelléke ugyanaz, mint a vágányé: hogy lehetıleg csekély súlynál az elérhetı legnagyobb szilárdsággal, illetıleg hordképességgel birjon. E mellett fontos, hogy a kocsi alakja a rakodmány czélszerü elhelyezését, annak könnyő fel és lerakását megengedje, illetıleg a kocsikat a különbözı szállítmány szerint könnyen és czélirányosan átalakitani lehessen. A mezei vasutak sínprofiljainál megemlitettük azok hordképességét, amihez természetesen a kocsik nagyságát is arányitani kell. Kisebb profilu sineken a kocsik k / g rakodmány fölvételére készülnek; erısebb sineknél répa- és trágyaszállitásnál 2000 k / g és szálfaszállitásnál egész 4500 k / g rakodmánysúly is szokásos. Általánosságban megjegyezhetjük, hogy minél nagyobb a kocsi hordképessége, aránylag annál csekélyebb a rakodási költség. A mezei járómüveknél megkülönböztetjük a kocsi-aljt, mely a mozgásra szolgáló szerveken kivül a kocsik kapcsolására és fékezésére való részekkel bir, s a kocsi-felrészt, mely az aljon nyugszik és a szállítmány fölvételére szolgál. A kocsi-alj és részei. A kocsi-alj a különbözı kocsik részére rendszerint azonos szerkezetü fırészei: a keret, ehhez erısitett villák, melyek vagy a tengelyt, vagy a csapágyakat tartják és két kerékpár. A mezei vágányok kis sugáru kanyarulatai miatt a két kerékpárt közel egymáshoz kell elhelyezni, s miután különben is a kocsi-aljakat csak oly sulyura szabad késziteni, hogy azokat két ember a vágányból könnyen kiemelni és ismét elhelyezni birja: nagyobb rakodmányoknál két kocsi-aljat egyesitenek egy kocsi-felrészszel, természetesen úgy, hogy minden kocsi-alj a kanyarulatokba szabadon beállhasson. A tengelyek és a kerekek. A mezei járómüvek részére csakis kitünı minıségü aczéltengelyek valók, melyek kiváló szilárdságok folytán könnyüvé készíthetık. A tengely és a kerekek vagy szilárdan vannak egymásba kötve, vagy pedig a kerék a tengely körül forog. A tengely azon részét, mely a kerékagygyal szilárdan egybekapcsoltatik, tengelyagynak neveztetik, míg a tengely vége a tengelycsapot képezi; csapágyban nyugszik s a terhelést támasztja alá. A csapágy lehet a kerekeken kivül vagy belül elhelyezve. Az elsı elrendezés mellett keskenyebb és így könnyebb keretet készíthetünk, de a csapágy kenése ekkor nehézkesebb. Midın a kerék a tengely körül forog, tulajdonképeni tengely nincs, mert a kerék agya képezi a csapágyat. Könnyü szállítmányok részére készült kocsiknál a kerék a tengely körül forog (lásd az 50. ábrát), mely esetben a kocsi mozgékonyabb s így kanyarulatokban biztosabban jár, mert ekkor mindegyik kerék a neki megfelelı gördülı sebességgel foroghat csapja körül, míg a tengelylyel együtt forgó kerekeknél a külsı kerekeknek a két görbe sínszál közti különbséggel csúsznia kell, ami a sineket nagy mértékben rontja. A laza kerekek hátránya azonban, hogy a

8 tengelycsap alsó részét gyorsan koptatják, úgy, hogy a kerekek csakhamar tántorogva járnak, ami által nyomtávolságuk bizonytalan lesz s a surlódás úgy a csap körül, mint a sineken tetemesen növekszik. Ily tengelyek tatarozása sok bajjal jár, mert a csap kopása után annak helyébe ujat kell a tengelyre ráforrasztani, a kereket pedig új tokkal béllelni vagy újból kifúrni kell, míg a csapágyban járó tengelyeknél csak a csapágycsészéket kell ujakkal kiváltani. Nehéz rakodmányoknál a kerekek jobbára a tengelyre szilárdan vannak ráerısítve. (lásd az 51. ábrát.) Végre szokásos még az egyik kereket szilárdan a tengelyre kötni, a másikat pedig csak lazán rátolni, mely esetben a laza kerekek szemközt helyezvék el. Ezen elrendezés az elöbbeni kettı elınyeit egyesiteni akarja, de complikált volta miatt nem ajánlatos. A csapágy szerkezeténél igen fontos, hogy annak azon része, melyen a tengelycsap nyugszik, az úgynevezett csapágybéllés vagy csapágycsésze a tengelycsapnál lágyabb anyagu legyen. A béllést rendszerint compositióból, fehér fémbıl vagy sárgarézbıl készitik, és pedig úgy, hogy azt e kopás mérvében állitani és szükség esetén könnyen pótolni lehessen. A surlódás és elhasználás csökkentése miatt a csapágyakat folytonosan zsirosan kell tartani; kenésre híg vagy sőrő kenıcsöt használnak, melyet többnyire a csapágytokba helyeznek el és szivócsövekkel vezetnek a csapágy különbözı részeihez; ezen czélra még spongyát vagy nemezdarabokat is helyeznek a tokba. A 48. és 49. ábrában bemutatott csapágynál úgyszólván 3-szoros kenésrıl van gondoskodva. A csapágy felsı részében levı kenıszelencze kivülrıl utána tölthetı és mintegy közvetlenül keni a csapot. Ha az olajozásról esetleg megfeledkeznénk, a csapágy alsó részében levı spongya az ott levı olajjal a csap alsó felét kielégitıen keni, míg a csap felsı részéhez a csapágy fenekére érı spanyolnád-csövek szívják fel az olajat. A tok felsı része a csapágyat beburkolja s por és piszok behatolása ellen védi meg s egyúttal a csapágyat a kerethez köti, hacsak ezen czélra külön csapágyvilla nincs a kerethez erısítve. Utóbbi esetben az ütések csökkentésére a csapágy és villa közé rugót is szokásos helyezni; mint ez az 52. ábrában bemutatott kocsin látható. Ezen elrendezésnek még azon elınye van, hogy minden esetben mind a négy kerék a sineken jár, ami ferdén fekvı aljaknál különben nem igen érhetı el. A kerekek öntöttaczélból, kéreg-öntvénybıl vagy tégely-öntvénybıl készülnek; utóbbiak a legjobbak. Közönséges öntöttvas-kerekek aránylag nehezek, törékenyek és gyorsan kopnak. Kisebb kerekek rendszerint mint tárcsás kerekek készülnek, míg a nagyobbak esetleg kovácsvas-küllıkkel birnak. A kerékkoszoru rendszerint hengeralaku. Megpróbálták ugyan a tengelyre szilárdan erısitett kerekek koszoruját kúpalakura is késziteni, amivel azt akarták elérni, hogy midın a kocsi kanyarulatokban a centrifugális erı következtében kifelé szorul, a külsı kerekek nagyobb, a belsık kisebb gördülı sugaru körön fussanak s így egyenlítsék ki a külsı és belsı sínszál hosszkülönbségét. Azonban a mezei vasút csekély sebességénél, mely 1 2 m /-t túl nem halad, a centrifugal erı alig érvényesül s így a kivánt czélt el nem érjük. Ezzel szemben a kúpos keréknek megvan azon hátránya, hogy az a sinek közé ékalakuan szorul és azokat szétfesziteni igyekszik.

9 A kerekek egy vagy két nyomkarimával birnak. (lásd az 50. és 51. ábrákat.) Az egykarimás kerekek kevesebb surlódással járnak, ami nevezetesen a kanyarulatokban mutatkozik, de görbe pályán könnyen kisiklanak. Biztosabbak a két nyomkarimával biró kerekek, csakhogy ezek váltóval biró kitérın nem tudnak az egyik vágányirányból a másikba áttérni s keskeny kuszorunál és helytelen nyomkarimáknál a kanyarulatokban szorulnak és nagy koptatást idéznek elı, de amellett ki is siklanak. Runebaum szerint kétkarimás kerekek koszoruszélessége 0 6 m / nyomtávolu vágánynál 75 m / m legyen, úgy, hogy belsı világa m / m ; a nyomkarima magassága m / m és ferdesége 1: 4. A keret a tehernek a tengelyekre való átháritását közvetiti, mely czélból közvetlenül, vagy csapágyvillákkal a csapágytokokra támaszkodik. A kocsikeret kétoldalt hosszan fekvı gerendákból, az úgynevezett hossztartókból és az ezeket a végükön összekötı mellgerendákból áll. A keret szilárditására szokásos még a közbensı részen kereszt-gerendát és esetleg átlós irányban támasz-gerendákat is alkalmazni. A keret fából vagy hengerelt vasból készül; utóbbi esetben vagy alaku kereszt-szelvény szokásos. Fakeretek leghelyesebben bikk-, kıris- vagy tölgyfából készülnek és kötıcsavarokkal kellıleg merevitendık. A keret anyagának megválasztásánál épp úgy, mint az aljaknál, csakis a költségek a mérvadók. Sıt miután a fakeretek könnyebbek és tatarozásuk is könnyebben végezhetı, egyenlı költségek mellett ezek érdemlik meg az elsıbbséget. A keret rendszerint úgy készül, hogy egyes részek rászerelésével bármely járómő részére szolgálhasson, amiért is az 52. ábrában bemutatott szerkezetet egyetemes kocsi-aljnak nevezik. Midın két kocsi-alj egy kocsi-felrészszel egyesíttetik, minden kocsi-alj tengelye körül forgó tartóval láttatik el, melynek fölvételére a keresztgerenda megfelelı tokot tart. A keret a kocsik kapcsolására még a mell-gerendákon vonó-rudakkal és hozzájuk tartozó kapcsoló készülékkel bir. Midön hosszu fatörzseket vagy gerendákat két kocsi-aljon szállitunk, ezeket nem kell összekapcsolni, de több kocsi összeakasztásánál czélszerü azokat gázcsı vonórudakkal egymáshoz kötni. A kocsik összetorlódósánál azok egymásba ütköznek, ezen ütések felfogására a mell-gerendák ívbe görbítve, tehát rugalmasan készülnek. Külön rugós ütközık is szokásosak.

10 A fék. Mezei vasutaknál a térszín alaposan nem egyengethetı, így a pálya lejtısége igen gyakori s ezért fontos, hogy minden vonaton kellı számu kocsit fékezni lehessen. A fékezésre használt dörzspofák fából vagy öntöttvasból készülnek és úgy szerkesztendık, hogy egyenlıen szoruljanak a kerekekhez és elhasználás után könnyen pótolhatók legyenek. A kezelésre nézve fontos, hogy a munkás a fékezést a kocsi bármely oldalán eszközölhesse, mert csak így képes a vonatot minden körülmények között szemmel tartani. A féket rendszerint forgattyuval kell mőködésbe hozni, mint ez az 54. ábrában látható, vagy pedig a fék megszoritására emelıkar szolgál. Az önmőködı (automatikus) fékek, melyeknél a dörzsfék a kerékhez szorul, midın a kapocs az elıtte járó kocsiba ütközik, complikált szerkezetük miatt kevésbé ajánlatosak. Nagyesésü pályán, így midın az emelkedés 8 %-ot túlhalad, a közönséges fék nem elegendı, hanem ekkor fából való dörzssarút kell egyik-másik kerékhez kötni. Az ilyen saru a pályát és a kerekeket is rontja, s azért, ha lehetséges, mellızendı. A kocsi felrésze. A rakodmány szerint a kocsi felrésze különbözı alaku, és szerkezete szerint megkülönböztetünk szekrényes, szálfa- és híd-kocsikat. A szekrény vagy minden oldalon zárva, vagy az oldalakon nyitva készül. A szekrény falai pléhbıl vagy fából valók; tömör lapok helyett léczekbıl képezett rostélylapok is szokásosak. Alakra nézve négyszögletes vagy teknıalaku szekrényeket használnak, melyek vagy csak csapokkal vannak alátámasztva s a teher lerakására átbillenthetık, vagy pedig szilárdan erösítvék a keretre, mely esetben rendszerint csapó-ajtóval birnak. Szekrényes kocsik egy vagy két kocsi-aljjal birnak. Két kocsi-aljnál ezek úgy kötendık a kocsi-felrészszel össze, hogy a vízszintes irányban szabadon mozoghassanak, mert különben kanyarulatokban nem tudnának járni. Az ily mozgékony összekötés forgó zsámolylyal eszközölhetı. Kivánatos, hogy a forgó zsámoly a függıleges irányban is birjon mozgékonysággal, hogy lejtıs talajnál is a kocsi megterhelése központos maradjon, azaz a teher mindig egyenletesen oszoljék szét az összes tengelyek, illetıleg kerekekre.

11 Kisebb szekrénykocsikat csapokkal az egyetemes kocsi-aljra szerelt ívtartókra szokás elhelyezni, úgy, hogy azokat átbillenteni lehessen. Az átbillenés a vágány oldalára vagy hosszirányába történik. Utóbbi eset csak ritkán, így útcsinálásoknál stb. fordul elı. Az 53. ábrában bemutatott billenı szekrényt könnyebb megtöltés czéljából ferde helyzetében rögziteni lehet. Ezen czélra az ívtartóba győrő van beakasztva, melyben lyukas végü kar függ, a szekrény pedig oldalt csappal bir, melyre a kar rátolatik és lecsuszás ellen csapszeggel biztosíttatik. A szekrény megrakása után a kar a csapról lehuzatik s a szekrény rendes helyzetébe jut, amidın az ívtartó legmagasabb pontján látható szeg a szekrényre szegezett szögletvas furatába nyúl; a szögletvas két felhajtott vége pedig az ívtartó két görbe karjával támasztatik meg.

12 Répa és burgonya szállitására két aljra fektetett nagyobb szekrényt szokás használni, mint aminı az 54. ábrában van elıtüntetve. Az egész szekrény fából való, annak két oldala csukló körül lehajtható és egyúttal a homlokfalak is könnyen lebonthatók. A szekrényt alkotó oldalfalak úgy vannak összeillesztve, hogy azok szétbontását vagy isméti összeállitását külön segédeszköz nélkül és fagyos idıben is lehet végezni, anélkül, hogy a kapcsoló részeket leszednık. A szekrény hossza jobbára 3 1 m /, szélessége alul 1 25 m /, felül 1 4 és magassága 0 4 m /-re, készül, ürtartalma pedig körülbelül 2 m / 3, úgy, hogy mintegy 1900 k / g répát képes befogadni. Az oldalak és homloklapok leemelése után a kocsi igen alkalmas hasábok szállitására és ily alakban hasábfa-szállitó kocsinak is neveztetik.

13 A bemutatott szekrénykocsiból a megfelelı részek le- és fölszerelése után az 55. ábrában látható aratási kocsi állítható elı, melynek térfogata körülbelül 18 m / 3. Szükség esetén léczes oldalakat is lehet a kerethez erısiteni és teljes léczes szekrényt képezni. Híd-kocsi. Midın két kocsi-alj forgó zsámolyára összekötı fenéklapot helyezünk, az 56. ábrában látható híd-kocsit nyerünk, mely igen alkalmas répa, burgonya, trágya s egyéb ilyfélék szállitására. A rakodmányt kosarakba hordjuk a kocsira s a kosarakat a hídra helyezzük. Négyszögletes kosarak kevesebb helyet foglalnak el, mint a kerek kosarak, és azért inkább ajánlatosak. A kosarakat vasrudakból, nádból vagy legjobban a gazdaságban elıforduló főzbıl készítik. Szálfa-kocsi. Nehéz törzsek szállitására a két kocsi-alj nem lesz összekötve, mert a szálfa maga képezi az összekötı részt. A törzs megfogására a kocsi-alj közepén vagy billenı zsámoly, mint az 57. ábrában látható, vagy pedig keretes zsámoly alkalmaztatik. Az elsı vastag törzsek fölvételére való, míg több vékonyabb szálfa felrakására az utóbbi alkalmasabb. A keretes zsámoly a kocsin kereszt-irányban fekvı vízszintes tartóból és ebben elállítható két függıleges karból áll. A rakodási oldalon levı kart a szálfa felrakása elıtt leszedik s a felrakott törzsökhöz tolva erısítik ismét meg. A szállitás biztonsága kedvéért a zsámolyokhoz láncz van erısítve, melyet a felrakott törzs körül fektetünk s a végén levı kampóval a törzshöz erısitünk. A nehéz törzsek fölemelésére a fenti ábrában látható daru vagy emelıkészülék való. A daru a törzs súlypontja fölött lesz összeállítva és vele a törzs, a rakandó pálya irányára rézsutosan, lebegı helyzetben megtartva. A vágány lerakása s a kocsik elhelyezése után a törzset a kocsik fölé forgatják és az azokon levı zsámolyra lebocsátják. A bematatott kocsikon kivül még számos különbözı speciális gazdasági vagy ipari czélnak megfelelı szerkezetek ismeretesek, melyek azonban lényegükben alig mutatnak a bemutatott szerkezetektıl eltérést s így azok tárgyalását itt mellızhetjük.

14 E helyen még csak a szekereknek a mezei vasuton való szállitásáról akarunk néhány szóval megemlékezni, ami eddig nálunk még csak kevéssé lett méltányolva, de aminek különösen rosz utakkal biró vidékeken igen nagy fontossága van. Így nem ritka eset, hogy a kocsi-utak egyes részei vagy a két kocsi-utat összekötı rész annyira ki van járva vagy oly süppedıs, hogy csak kis teherrel, vagy éppen nem járható, azok rendbe hozatala pedig a csekély fuvarozásnál nem fizetı; ekkor igen jó szolgálatot tesz a gyorsan áthelyezhetı vágány, melylyel a rosz utakat mintegy áthidaljuk. Nagy elınynyel jár ezen szállitási mód akkor is, midın péld. a vasutakról szekérrel szállitott répát vagy burgonyát bevermelés végett a szántóföldre akarjuk hordatni, vagy egyáltalán süppedıs helyeken akarnánk oly szekereket megrakni, melyek nagyobbrészt vágány nélküli utakon járnak. Ekkor a vágány csakis a rosz út hosszában fektetendı és azon a szekér, annak két tengelye alá tolt kis kocsi-aljakkal szállíttatik. Amidın a szekeret a kocsi-aljakra akarjuk helyezni vagy azokról ismét levenni, úgynevezett rakodó készülékre van szükségünk, mely, mint az 58. ábrában látható, két a kocsi hosszát túlérı s a végeken lejtısen készült és vezetékléczczel biró gerendából áll. A szekérnek a kocsi-aljakra való fektetésére, azt a vágány mindkét oldalán a kerekek nyomtávólában elhelyezett rakodóra toljak. A vágányon a két kocsi-aljat a szekértengelyek távolságában helyezzük el. A szekérnek magasabb hátsó tengelye az elsı kocsi-alj fölött áthaladva, midın a lejtın lefelé halad, a második kocsi-alj tengelytartójában megakad és azt magával viszi, míg az elsı tengely az elsı kocsi-alj tartójában fekszik meg, ami után a szekeret a sineken lehet tovaszállitani. A lerakodásnál fordítva járunk el. Lázár L. Pál.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén,

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, átmehetünk most már a tulajdonképeni sajtkészitésre,

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke

1. A ki- és belégzett levegı összetétele és a levegı felhasználás mértéke Diriczi Miklós LÉGZÉSVÉDİ ESZKÖZÖK A szőrı típusú és az izolációs légzıkészülékek általános bemutatása mellett a karbantartás és az idıszakos ellenırzés, valamint az izolációs légzıkészülékek használata

Részletesebben

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek

Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Mechanikai megmunkálás Ipari termék- és formatervezıknek Összeállította: Dr. Kovács Zsolt NyME FMK Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet http://tgyi.fmk.nyme.hu NYME FMK TGYI 2006.08.28. 7/1.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Javitások a cséplögépeken.

Javitások a cséplögépeken. Javitások a cséplögépeken. 1. A Schuppisser-féle constanzi cséplıgép. (Thallmayer Viktor, m.-óvári gazdasági akadémiai tanár, jelentése a földmívelésí ministeriumhoz.) A mult évben a constanzi gépgyár

Részletesebben

1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl. I. rész Egészségügyi intézkedések

1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl. I. rész Egészségügyi intézkedések 1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl I. rész Egészségügyi intézkedések I. fejezet Átalános határozatok 1. A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. 2. Mindaz,

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás

Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás A SZERVíZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242, mobil: (0670)2118227

Részletesebben

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása 4. A szükséges kötözésmennyiség számítása Ha kötözéssel kívánjuk megakadályozni mind a rakomány csúszását, mind a felbillenését, a következőképpen járjunk el: Számítsuk ki a csúszás megakadályozásához

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

KOELNER HUNGÁRIA KFT.

KOELNER HUNGÁRIA KFT. 1. Behajtási mélység állító 2. Állítható orr-rész 3. Övakasztó 4. Irányváltó kar 5. Mőködtetı billentyő zár 6. Mőködtetı billentyő 7. Csavarmegvezetı 8. 3 m-es vezeték Mőszaki adatok: Feszültség 230 V

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004804T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726098 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN

REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET REGIONÁLIS- ÉS VÁROSGAZDASÁGTAN (AJÁNLOTT SZAKIRODALOM MSC HALLGATÓK SZÁMÁRA) SZERKESZTETTE:

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1

MAGYAR TCE 4530 TCE 4530. Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató. Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 hu Gumiabroncsszerelı-készülék Használati útmutató Bosch diagnosztika 1 695 104 911 2008-02-26 1 FIGYELMEZTETÉS Jelen használati útmutató az adott termék részét képezi. Olvassa el figyelmesen a benne található

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. A hydrostatika alapkísérleteinek egyike az, melylyel meg lesz mutatva,

Részletesebben

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán

A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Gasztonyi Kálmán dr.: A kenyérkészítés folyamatai I. SÜTİIPAROSOK, PÉKEK: 49. évf. 2002. 3. sz. 8-14.o. A KENYÉRKÉSZÍTÉS FOLYAMATAI I. Dr. Gasztonyi Kálmán Ebben a négyrészes tanulmány-sorozatban a legfontosabb

Részletesebben

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára

254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára 254. fejezet Meghatározások a széria autók (Gr. N) számára Utolsó frissítés: 2010.01.28 1. MEGHATÁROZÁS Nagy sorozatban gyártott szériaautók. 2. HOMOLOGIZÁCIÓ Legalább 2500 azonos egységet kell gyártani

Részletesebben

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez

Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez 00438 01/01 Bt 1 Szerelési és használati útmutató Art.-No. 00438 gázgrillhez FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES EZEN ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIELİTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST. GONDOSAN

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. VIII. évfolyam. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. A gazdasági pénztári számadás berendezésérıl. Minden mezıgazdasági vállalat üzlet természetével

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM térbeli hajlított rúd ÓE-A03 alap közepes haladó VEM

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató

Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat. Összeszerelési útmutató Orion SkyQuest XT6, XT8, XT10, XT12 IntelliScope változat Összeszerelési útmutató 1 2 2. ábra Összeszerelés Miután kibontotta a távcsı dobozait helyezze üzembe a távcsövet. A tubus gyárilag már össze van

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2012-705-5 vasúti baleset Aszód 2012. október 19. 55902-1 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok A POOL SZABÁLYAI World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok 1 1. Általános játékszabályok 1.1 A játékos felelıssége 1 1.2 Tempólökés, a kezdés

Részletesebben

Balázs Ildikó* ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ JÖVİNK KULCSAI

Balázs Ildikó* ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ JÖVİNK KULCSAI Balázs Ildikó* ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ JÖVİNK KULCSAI AZ INFORMATIKA TÉRNYERÉSE A HÉTKÖZNAPI ÉLETBEN, AZ ÜZLETI FOLYAMATOKBAN A számítástechnika, a digitális számítógépek története minden más korábbi

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (létesítmények, helyiségek ırzésének, valamint vagyontárgyak tárolásának és szállításának szabályai) HB-11899 A betöréses lopás és rablás

Részletesebben

1. tesztlap. Fizikát elsı évben tanulók számára

1. tesztlap. Fizikát elsı évben tanulók számára 1. tesztlap Fizikát elsı évben tanulók számára 1.) Egy fékezı vonatban menetiránynak megfelelıen ülve feldobunk egy labdát. Hová esik vissza? A) Éppen a kezünkbe. B) Elénk C) Mögénk. D) Attól függ, milyen

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Feladatlap. Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I.

Feladatlap. Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I. Feladatlap Név: Csoportmunka (3-4 fıs csoportokban): 1. feladat Párosítsd össze a tárgy képét a leírással! A B C D E F G I. Az edény alját, a füleket és a lábat fekete máz, a testet kívül fekete sávozás

Részletesebben

Digiterra útmutató mobil Interneten kapcsoljuk be a telefont Start / Settings / Connections / Wireless Manager / Phone

Digiterra útmutató mobil Interneten kapcsoljuk be a telefont Start / Settings / Connections / Wireless Manager / Phone Digiterra útmutató Ha a korrekció fogadása mobil Interneten történik: elıször kapcsoljuk be a telefont. Start menü, vagy: Start / Settings / Connections / Wireless Manager / Phone ON-ra állítani. Csatlakozás

Részletesebben

megtörik és bizonyos idı multán ülledék képzıdik, mely a borral soká érintkezve, annak minıségét kellemetlenül fogja befolyásolni.

megtörik és bizonyos idı multán ülledék képzıdik, mely a borral soká érintkezve, annak minıségét kellemetlenül fogja befolyásolni. A bor palaczkozása Manapság a teljesen érett, zamatos, üdeizü, fiatal bort kedveli a közönség, melyet élvezettel fogyaszt; míg az öreg, ún. ó bort csak orvosságul tekinti s mint gyógyszert használja. A

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása

Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Épületek gázellátása A nyomásszabályozó állomások kialakítása Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. 2009. november 2. Nyomásszabályozó az elosztóvezetéken 2 A nyomásszabályozó állomások feladata A nyomásszabályozó

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud

Mystery Express. magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud 1 Mystery Express magyar nyelvő, kép nélküli szabályösszefoglaló készítette: Raud Utolsó balszerencsés kalandodat követıen pihenésre vágysz, és úgy határozol, a legendás Orient Express extravagáns luxuskörnyezetével

Részletesebben

Csomópontok és üzemi létesítmények

Csomópontok és üzemi létesítmények Csomópontok és üzemi létesítmények Az utak egyes szakaszain lévő útbecsatlakozásokat, útkereszteződéseket és útelágazásokat csomópontoknak nevezzük. A csomópontok feladata a csatlakozó, keresztező és elágazó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 6. Esztergálás sajátosságai,

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék Összeszerelési útmutató

7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék Összeszerelési útmutató 7201 Syn UFO ergonómikus irodaszék Összeszerelési útmutató 1. lépés A csomag kibontása Amikor a futártól átvette a dobozt, biztosan leellenırizte hogy a csomagolás nem sérült, nem szakadt. Most, hogy átvette

Részletesebben

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL:

A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Használati utasítás A JÓTÁLLÁSÉRT ÉS A SZERVIZÉRT FELEL: Insportlike kft, Kossuth Lajos utca 65, Esztergom www.insportline.hu tel/fax: +36 3331 3242 1 A gép kizárólag otthoni használatra alkalmas. Abban

Részletesebben

Acél rácsos tartó tervezésének lépései segédanyag a házi feladathoz (készítette Dr. Verıci Béla, rövidítette és aktualizálta dr.

Acél rácsos tartó tervezésének lépései segédanyag a házi feladathoz (készítette Dr. Verıci Béla, rövidítette és aktualizálta dr. Acél rácsos tartó tervezésének lépései segédanyag a házi feladathoz (készítette Dr. Verıci Béla, rövidítette és aktualizálta dr. Horváth László) Jelen segédanyag nem pótolja, legfeljebb kiegészíti a gyakorlati

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató

NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató NUK GİZSTERILIZÁTOR Használati útmutató Kedves Szülı! Köszönjük, hogy megvásárolta a NUK Gızsterilizátorát! Ön most kipróbálhat egy olyan magas szintő minıségi terméket, amely nemcsak biztonságos, de megbízható,

Részletesebben

Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml

Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml TECHNIKAI ADATLAP Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml Termékleírás: Kétkomponeneső, epoxi-akril alapú, enyhe szagú igen hatékony, gyorsan keményedı, közepes re kifejlesztett rögzítıanyag. Az epoxi-akrilnak

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

A szén-monoxid. A szén-monoxid.

A szén-monoxid. A szén-monoxid. A szén-monoxid A szén-monoxid. A szén-monoxid élettani hatása. A szén-monoxid keletkezése veszélyes mennyiségben. Kit veszélyeztet leginkább a szén-monoxid? Hogyan kerülhetı el a szén-monoxid mérgezés?

Részletesebben

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Elektronikus vetıgép-vezérlés Easytronic Version 2.2 Solitair 8 - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Elektrosztatika tesztek

Elektrosztatika tesztek Elektrosztatika tesztek 1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverı kis papírdarabkákat messzirıl magához vonzza. A jelenségnek mi az oka? a) A papírdarabok nem voltak semlegesek. b) A semleges

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

- *36123% 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER]

- *36123% 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] - *36123% 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] English Français Deutsch Nederlands Italiano Español Svenska Dansk Norsk Suomi Português cssotprh 07'3URGXFWV$NWLHQJHVHOOVFKDIW,QGXVWULHVWUD

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Az elektro^indaktív taszításról.*

Az elektro^indaktív taszításról.* AZ ELEKTRO-INDUKTÍV TASZÍTÁSRÓL. Máskép viselkednek azok az üszökfajok, a melyek nem csak a magszemben élnek, hanem más növényrészeket is m egtám adnak, mint pl. a kukoricza-üszök: ennél az infekczió mindig

Részletesebben

Megjelent 189? évi október hó 27-én. MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI LEIRAS. 9587. szám.

Megjelent 189? évi október hó 27-én. MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI LEIRAS. 9587. szám. Megjelent 189? évi október hó 27-én. fa MAGY. {Élt KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 9587. szám. vil/j. OSZTÁLY. Újítások jelzési czélokra szolgáló elektromos hullámok átvitelére alkalmazott berendezéseken

Részletesebben

I. Ember és környezete

I. Ember és környezete I. Ember és környezete Óraszám: 1. óra Az óra címe: Ember és környezete Fejlesztési feladatok: Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Természettudományos kompetencia Szociális állampolgári kompetencia

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Rakományrögzítés teherszállító egységeken a közúti szállításban és az A tengeri területen történő vízi szállításban

Rakományrögzítés teherszállító egységeken a közúti szállításban és az A tengeri területen történő vízi szállításban 8.6. Az IMO/ILO/UNECE módszeren alapuló GYORS KÖTÖZÉSI ÚTMUTATÓ 8.6.1. GYORS KÖTÖZÉSI ÚTMUTATÓ Rakományrögzítés teherszállító egységeken a közúti szállításban és az A tengeri területen történő vízi szállításban

Részletesebben

Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából

Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai elemzése a fenntarthatóság szempontjából Farkas B. (szerk.) 2007: A lisszaboni folyamat és Magyarország. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2007. JATEPress, Szeged, 217-232. o. Fenntartható növekedés? A megújult lisszaboni stratégia kritikai

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben