A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tehenek szórványos és ragályos elvetélése."

Átírás

1 A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı okait, lényegét és az ellene való védekezést ismerni tanuljuk jelentékeny áldozatokat kivánnak. S ez természetes is, könnyen megmagyarázható dolog. Míg ugyanis nem voltak vasutaink, nem volt oly jelentékeny a forgalom, mint aminı most: addig egyes betegségek bizonyos vidékhez voltak kötve, s ott mint helyi kór szerepelvén, alig latba vethetı kárt okoztak és nagyobb forgalom hijával nem is igen terjedtek tovább; míg most a szélrózsa minden irányában gyorsan hurczoltatnak szét. Az ujabb és ujabb eredetü állati betegségek fellépésének és továbbterjedésének azonban egy másik, az elıbbinél jóval fontosabb oka is van: az t. i., hogy állatainkat túlságos mérvben kihasználjuk s annak daczára nem részesítjük oly tápláltatás és ápolásban, mint aminıt természetük igényelne. Áll ez különösen a szarvasmarhára nézve. Emlékezzünk csak évvel vissza; az egy marhavészen kívül nem igen uralkodott a szarvasmarhák között oly betegség, mely jelentékenyebb áldozatokat kivánt volna. Most pedig lépten-nyomon találkozunk valamely alattomos pusztitó betegséggel, mint aminı a gümıkór, tüdıvész, ragályos elvetélés stb. S mí ennek az oka? Nem egyedül az, hogy e betegségek ragályosak; hisz a cholera is ragályos, mégis leginkább a szegényebb sorsuak között szedi áldozatát, kiknél a kivántató életfeltételek nem töltetnek be. Az az oka leginkább, hogy szarvasmarháinknak nem adjuk meg az általuk megkivánt életfeltételeket; a szabadalmi mozgástól elzárva, állandóan istállóban tartjuk, amely gyakran piszkos és bőzös; természetüknek nem egészen megfelelı anyagokkal tápláljuk (mint például moslék, olajpogácsa stb.) és pedig sokszor túlságos nagy mennyíségben adva az ily surrogatumokat. Így azután az utódoknak szervezete hova-tovább gyengül s az idö viszontagságainak, ragályozó anyagoknak kevésbé tud ellentállani. Szarvasmarháink között az ujabban fellépett betegségek közül különösen figyelmet érdemel a tehenek sokszor járványszerü elvetélése. Igaz ugyan, hogy hazánkban még csak egyes vidékeken ütötte fel fejét a betegség, annál inkább pusztít azonban külföldön, mit eléggé bizonyít azon körülmény, hogy annak idején New-York városa 6000 dollárt tüzött ki jutalmul annak, ki e veszélyes betegség okait felderiti. De nemcsak a tengeren túl, hanem különösen Hollandiában, a Német-Alföldön és Németországban is jelentékeny károkat okoz, s így most az ideje, hogy mi is e betegséggel megismerkedvén, idejekorán védekezhessünk ellene. Mielıtt magáról az elvetélésrıl és az idıelıtti szülésrıl szólanék, meg kell emlékeznem a normális szülésrıl is, hogy így a rendestıl való eltérés könnyebben megérthetı legyen. A vemhességi állapotnak egyik legfıbb tünete, hogy az anyaméh folytonosan tágul, nagyobbodik, s mennél jobban kitágul, azaz mennél nagyobb lesz a magzat, annál inkább ingereltetik az anyaméh, amely ingerlékenység a nagymennyiségü vér odatódulása által annyira fokoztatik, hogy végül ideges görcsök állanak be s a magzat kitolatik belıle, azaz bekövetkezik a szülés. Már mostan e görcsök, bizonyos okokból kifolyólag, idı elıtt is beállhatnak s eredményezik a szülést, amelyet elvetélésnek (abortusnak) akkor nevezünk, ha a világra jött magzat életképtelen, és korai szülésnek akkor, ha a világra jött magzat életképes, habár nem is marad minden körülmények között életben. A korai szüléstıl ez alkalommal eltekintünk, amennyiben ez egészen normális körülmények között is elıfordulhat. Az ennél sokkalta gyakoribb elvetélés elıfordulhat szórványosan, midın t. i. csak egy vagy egynéhány tehénnél tapasztaltatik; vagy pedig elıfordulhat járványszerüleg, midın egy és ugyanazon istállóban több vagy valamennyi tehénnél elıfordul.

2 A szórványosan fellépı elvetélés leggyakrabban a vemhesség elsı harmadában fordul elı, midın még a magzatburok nincs oly igen szoros kapcsolatban az anyaméhvel és rendesen oly rohamosan történik, hogy megelızıleg semminemü változás sem észlelhetı a tehénen. Csak ha a vemhesség késıbbi stadiumában lepi meg a tehenet, mutat az megelızıleg kisebbnagyobb foku kólikatüneteket; amidın is hátát felgörbiti, hasa felé rúg vagy döf, lefekszik, míglen mögötte találjuk a többnyire már rothadásnak indult magzatot. A járványszerü elvetélés az elıbbinél jóval feltünıbb módon szokott jelentkezni. A bajt megelızıleg több, sokszor nyolcz nappal is hurutos tüneteket észlelhetünk a hüvelyben, piszkos sárgásvöröses kifolyással. A hüvely nyákhártyája duzzadt és gyakran számtalan kölesnagyságu göbecs látható rajta. Egyéb tünet azonban nem igen található; az étvágy többnyire megmaradt, láz nincs jelen, csak a tej változik minıségileg, amennyiben forralás alatt összemegy. Az elvetélés minden különös nehézseg nélkül történik s a magzat csaknem mindig holtan jön világra. A következı elvetélésig többnyire néhány nap telik el, azután pedig mindig sőrőbben és sőrőbben ismétlıdik a szomszédos teheneknél. Elıfordul azonban az is, hogy a betegség rohamosan lép fel és rövid idı alatt sok áldozatot kiván. Ha az elvetélés a vemhesség elsı idıszakában csak egy vagy egynéhány tehénnél állott be, úgy komolyabb következményeket nem von maga után, amennyiben a tehenek gyorsan lábadoznak s a következı vemhesség és szülés egészen normálisan történhetik meg. Ha azonban a vemhesség késıbbi idıszakában történik az elvetélés, úgy a magzatburok többnyire visszamarad, rothadásba megy át és nem ritkán méhlobot eredményez; de e nélkül is az állat igen lesoványodik és hosszasan, gyakran örökre terméketlen marad, avagy fogamzás esetében az ismételt elvetélés igen valószinü. Tehát az elvetélés háromszoros kárt okoz a gazdának, amennyiben nemcsak a borjut vesziti el, hanem a tejet is hosszasan nem használja, s tehene vagy nem fogamzik többet, vagy ismételten elvetél. A már mutatkozó bájon éppenséggel nem lehet segiteni, mert az elsı tünetek alkalmával már nemcsak hogy a szervi összeköttetés szakadt meg az anya és magzat között, hanem legtöbb esetben már a magzat is elhalt; így tehát siettetni kell a bekövetkezendı elvetélést, nem pedig akadályozni. Miután pedig a bekövetkezendı elvetélést megakadályozni nem lehet, oda kell hatnunk, hogy e betegség egyáltalán elkerülje istállónkat, vugyis ismerni és kerülni kell az okokat. Sajnos, de ma még nem vagyunk azon helyzetben, hogy az elvetélést elıidézı okot minden körülmény között meg tudjuk állapitani. Habár a mai tudomány egész sorozatát ismeri már azon okoknak, mégis bı tér kinálkozik a kutatásokra e téren is. Az eddigelé ismeretes okokat általánosságban három csoportba lehet osztani: nevezetesen feltalálható az ok magában az ébrényben, az anyatállatban, végül pedig a környezetben, esetleges behatásokban. Maga az ébrény csak annyiban lehet oka az elvetélésnek, amennyiben az az anyával együtt szenved. Különösen az anyaméhben elıforduló kóros változások, az anyaállatnak nagyobb foku lobos vagy lázas betegsége, elvetélést okoz; úgy nemkülönben, ha a magzat tápláltatása bármely oknál fogva akadályoztatik. A szénsavval telitett vér összehuzólag hat az anyaméhre, s így könnyen megérthetı, hogy minden hosszabb ideig tartó lázas bántalom elvetélést okoz. Úgy az emlitett okok, mint az esetlegesek, aminı az ütés, döfés stb.; jelentékenyebb károkat nem okozhatnak, mert legfeljebb csak egyes állatokat érintvén, általános vagy nagyobb számu elvetélést nem eredményeznek. Vannak azonban behatások, melyek ha nem is az úgynevezett ragályos elvetélést, hanem bizonyos körülmények között nagyobb számu tehénnél eredményeznek elvetélést. Ilyen mindenekelıtt a víz is a takarmány. A víz csak egy esetben eredményezhet tömegesebb elvetélést, ha t. i: nagyon hideg.

3 A roszminıségü takarmány azonban igen gyakran okoz elvetélést; megfagyott bnrgonya, répa, tóvábbá mindennemü rothadt, penészes takarmány ingerlıleg hatván az anyaméhre, elvetélést okozhat; sıt ugyanazt eredményezheti a túlságos mennyiségben föletetett czukorgyári és szeszgyári hulladék is. Tapasztaltatott, hogy nedves években, midın nemcsak a penész- és rothadó gombák fejlıdése segíttetett elı, hanem a takarmány is meglehetısen ki lett lugozva, a ragályos elvetélés általánosan pusztitott. Már itt hangsulyozandónak tartom, hogy minden takarmány, mely elegendı táplálóanyagot nem tartalmaz: egyreszt az ébrény hiányos tápláltatása folytán, másrészt pedig sulya által képes elvetélést elıidézni. Vemhes állatok takarmányozásánál fı súly fektetendı arra, hogy a gyomor, mely az anyaméh elıtt fekszik, ne legyen igen nagy; ellenkezıleg még vízszintes helyzetben is nagy nyomást gyakorol az ébrenyre, annál nagyobbat pedig fekvés alkalmával, különösen ha a hidlás lejtıs. Mindaddig, míg az ébrény kicsi, nem okoz bajt nagyteriméjü takarmány etetése, mert az ıt körülvevı magzatvíz gyengiti a nyomást; minél nagyobb lesz azonban, annál közvetlenebbül érinti a nyomás, amely bizony és még annál is több kilogrammot tesz ki. Vemhes tehenekkel tehát kisteriméjü, de tápláló anyagokat kell etetni. Elıfordul azonban az az eset is, hogy az eddig felsorolt körülmények ki vannak zárva s mégis a legjobban kezelt gazdaságokban is járványszerüleg lép fel e baj és hosszu idın keresztül pusztít. Felmerül itt mindenekelıtt azon kérdés, hogy: miért éppen a szarvasmarháknál fordul elı e baj, s miért éppen azon tehenészetekben, hol a tejtermelésre különösen nagy súlyt fektetnek ugyan, de a borjúkat is fölnevelik? Tudvalevıleg ily tehenészetekben megkivántatik, hogy a tehenek ne csak lehetıleg sok tejet adjanak, hanem hogy évente egy-egy borjut is neveljenek s a vemhességi idı alatt is bıven tejeljenek. E körülmény a járványszerü elvetélésnek alapmegvetı oka. Élettanilag bebizonyitott tény, hogy az anyaméh és a tıgy váltakozva mőködı szervek, miként azt kisebb állatoknál, melyeknél a vemhesség rövid ideig tart, általánosan tapasztalhatjuk; ezeknél ugyanis a szoptatás tartama alatt a nemi ösztön pihen. Nagyobb háziállatainknál, mint a ló és szarvasmarhánál, a szülés után rövid idıvel jelentkezik ugyan már a nemi ösztön, de csak bizonyos idı, 2 3 hó mulva engedtetik meg annak kielégitése, úgy hogy a vemhesség félidejére az utód már annyira erısbült, hogy az anyatejet nélkülözheti; a tej elapad, a tıgy pedig a legközelebbi szülésig beszárad. Ez volna a dolog rendes menete. De mily eltérést találunk ettıl? Szülés után a borju azonnal eltávolíttatik anyjától, mely dusan tápláltatik, hogy nagyobb mennyiségü tejet adjon. Néhány nap elteltével ismét bika alá lesz vezetve, s minden törekvés oda irányul, hogy lehetıleg hosszu ideig, csaknem a következı szülésig megtartsa tejelıképességét. Ily természetellenes körülmények között az állati szervezetben oly nemü zavarok támadnak melyek az ébrény elvetélését eredményezhetik. A tejelıképességet még azáltal is serkentik, hogy az üszıket igen fiatalon alkalmazzák tenyésztésre akkor, midın szervezete még nincs eléggé kifejlıdve. Már az elsı vemhesség ideje alatt is megakad fejlıdése, annyival inkább pedig a második alatt, midın az ébrény tápláltatásán kivül nagymennyiségü tejet is kell szolgáltatnia. E sokoldalu termelés egyiknek vagy másiknak rovására történik, és pedig leggyakrabban a magzat rovására, amennyiben az hiányosan lesz táplálva s elıbb-utóbb bekövetkezik az elvetélés. Bizonyítja e föltevéseket azon körülmény, hogy a ragályos elvetélés oly helyeken lép fel leggyakrabban, ahol megelızıleg tejgazdaságok lettek berendezve. A beltenyésztés, és pedig a hosszabb ideig folytatott rokontenyésztés szintén lehet elıidézıje az elvetélésnek. Nem egyszer tapasztaltatott ez már némely gazdaságban, anélkül, hogy az elıidézı okot hosszu idın keresztül ki lehetett volna deriteni; egyedül a vérujitás volt képes e bajon segiteni.

4 Mindezen körülmények azonban nem elegendık arra, hogy az elvetélés okát mindenkor ki lehessen deriteni. Tehenészetekben melyekben a legrationálisabb takarmányozás, ápolás és fölnevelés üzetik tapasztaltatott, hogy a tehenek egymásután elvetélnek, és pedig többnyire a szomszédosak. Semmiféle gyógyszerrel vagy eljárással e bajon segiteni nem lehet; ellenben azonnal megszünik a baj, ha a még el nem vetélt vemhes tehenek más istállóban helyeztetnek el. A betegségnek jelzett továbbterjedési módja azon következtetést engedi vonni, hogy e betegség ragályos és bizonyos alantas szervezetek által idéztetik elı, melyek ama istálló talajához és levegıjéhez vannak kötve. E föltevés beigazoitatott Bräuer és mások által tett oltási kisérletekkel. Az elvetélt tehén hüvelyébıl kifolyó nyák beoltása által egészséges tehénnél is elvetélést lehet eredményezni. A fentiekbıl látható tehát, hogy egy egyszerü recipével nem lehet megakadályozni sem a szórványos, sem pedig a ragályos elvetélést; nagyon sok okot, illetıleg behatást kell figyelemre méltatni, míglen a valódi okra akadunk s csak ennek eltávolitásával sikerülend a baj továbbterjedését megakadályozni, nem pedig gyógyszerrel. Az alábbiakban röviden azon körülményeket foglalom össze, melyeknek szem elıtt tartásával a bajt távoltartani, illetıleg eltávolitani lehet. Mindenekelıtt az istálló berendezésére forditandó a fısúly; mert mindaddig, míg az istálló oka a betegségnek, hiába küzdünk az ellen. A híg ürülék levezetésérıl, állandó tiszta levegırıl, tehát helyesen berendezett szellıztetı-készülékebrıl már eleve gondoskodnunk kell. A hidlások esésének csak igen sekélynek szabad lennie. Nagyesésre annyival kevésbé van szükség tehénistállóban, mert a vizelet úgyis az állás mögé esik. Különös gond forditandó továbbá a takarmány minıségére és mennyiségére. Szesz- és czukorgyári hulladékok etetése lehetıleg kerülendı vagy legalább is igen csekély mennyiségre redukálandó, s ez esetben is csak más megfelelı takarmány-félékkel keverve etetendı. Mindennemü megromlott takarmány etetése mellızendı és kilugozott takarmány is csak a végsı szükségben etetendı vemhes tehenekkel, s ilyenkor is igen helyesen cselekszünk, ha a vemhesség utolsó stadiumában naponta kétszer minden állat takarmányához 3 5 g / kékgáliczot, g / krétát és kevés konyhasót keverünk. A takarmányozásnál különösen egyáltalán szorosan alkalmazkodni kell a takarmányozástan szabályaihoz, s különösen nagy tért fogluló, sulyos és annak daczára táplálóanyagokban szegény takarmányfélék etetése kerülendı. További igen fontos feladat: a lehetı legokszerőbb tenyésztést őzni; pedig e téren nagyon is sok hiba lesz elkövetve, amely azután egy vagy más módon, de mindenesetre megboszúlja magát. Mindenekelıtt az üszıket nem volna szabad igen fiatalon bika alá bocsátani; várni kell ez actussal addig, míg fejlıdésénel, tetıpoptját legalább megközeliti. Szülés után legalább 2 3 hónapig a felébredt nemi ösztönt nem kellene kielégiteni engedni, s ugyanannyi idıvel a szülés elıtt a fejést abba kellene hagyni. A rokontenyesztes elkerülése végett nemcsak a bikákat kellene megujitani, hanem idıközönkint új teheneket, és pedig lehetıleg vemhes teheneket kellene beszerezni. Igen természetes, hogy mindaz, mi az állatot nyugtalanítja, kerülendı. Tehát az állásoknak elegendı tágaknak kell lenni, bı alommal ellátva; a vízvezetéknek lehetıleg az istállóban elhelyezve kell lennie, mert ezáltal kerülhetı el leginkább az egymásra való ugrálás és döfölıdzés. Jártatás alkalmával mindig csak kevesebb számu tehenet kell egyszerre kibocsátani, hogy így azokra a felügyeletet jobban lehessen gyukorolni. Hogy ezeken kivül az istálló tisztántartására és idıközönkinti desinficiálására a legnagyobb gond forditandó, az magától értetıdik; mert mennél tisztátalanabb az istálló, annál könnyebben lelnek benne tanyát a ragályos elvetélést elıidézı alantas szervezetek. Ha megvan a valószinüség arra nézve, hogy istállónkban a ragályos elvetélés ütött ki, úgy az egyedüli mentıszerhez kell fordulnunk: a helyiségcseréhez. A még el nem vetélt teheneket azonnal más istállóban kell elhelyeznünk, a befertızött istállót pedig alapos

5 fertıtlenitésnek alávetnünk. Nem elegendı azonban az istállóban egy kis carbolsav-szagot teljeszteni, ez egyedül ki nem pusztítja a ragályt. Mindenekelıtt a trágyát kell kihordatni, azután pedig a talajt, oly mélyre, amennyire az csak átázva van, de leginkább egy láb mélységre. Ennek megtörténtével a falakat kell lekapartatni és chlormészszel újból bemeszelni. A talajt, vályút és mindennemü az istállóban használatos eszközt carbolsav- (10 20 %) oldattal kell lemosni. Végül pedig, biztonság kedveért, az istállóban chlorgáz fejlesztendı (chlormészre sósavat öntve), azután pedig az ablakok, ajtók néhány napra jól elzárandók és csak ennek elteltével, ha az istálló ismét jól ki lett szellıztetve, állíthatók be a tehenek minden aggodalom nélkül. Ezekbıl láthatólag tehát a tehenek ragályos elvetélését sem titkos szerekkel, sem gyógyszerekkel megszüntetni nem lehet, hanem csupán rationális kezeléssel, az elıidézı okok felderitése és távoltartása által. Kovácsy Béla.

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Láptalajok. telkesített láptalajok

Láptalajok. telkesített láptalajok Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi Egyetem, Erdımérn rnöki Kar Termıhelyismerettani Intézeti Tanszék Láptalajok felláp síkláp telkesített láptalajok Láptalajokról általában Az ország legkisebb elterjedéső

Részletesebben

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP

Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu http://www.youtube.com/watch?v=svuakrgnsre. AutoKAP AutoKAP Angol oldalakon láttam olyan vezérléseket, amelyek egy sárkány zsinórjára kapcsolva késes panorámaképeket készíteni a magasból. Ezek profi modellezı motorokkal távirányítóval mőködtek. Az egész

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

A fejésrıl, valamint a tejnek okszerü kezeléséröl az elárusitás elıtt. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I.

A fejésrıl, valamint a tejnek okszerü kezeléséröl az elárusitás elıtt. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. A fejésrıl, valamint a tejnek okszerü kezeléséröl az elárusitás elıtt. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Nálunk a tejtermeléssel egész az utóbbi évekig csakis a nagyobb városok

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

2012. MÁJUS A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HAVI TEMATIKUS ÚJSÁGJA

2012. MÁJUS A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HAVI TEMATIKUS ÚJSÁGJA 2012 AZ AKTÍV IDİSÖDÉS ÉS A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS EURÓPAI ÉVE A HÓNAP TÉMÁJA: ÁRFELTÜNTETÉS 2012. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK: AMIT AZ ÁRAK FELTÜNTETÉSÉRİL TUDNI ÉRDEMES MIKOR HELYES AZ ÁRTÁJÉKOZTATÁS?

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

(fotók NEM az enyémek, az alábbi oldalakról vettem át / pictures are NOT mine, I copied them from the mentioned sites)

(fotók NEM az enyémek, az alábbi oldalakról vettem át / pictures are NOT mine, I copied them from the mentioned sites) Canon 300d (fotók NEM az enyémek, az alábbi oldalakról vettem át / pictures are NOT mine, I copied them from the mentioned sites) Tobbe Arnesson http://www.lotek.nu/misc/eos_300d_sub-mirror_repair/ Jan-Erik

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

Vezérlı programozás leírása

Vezérlı programozás leírása Beüzemelés - Alap beállítás Minden berendezés gyártása során elıre beprogramozzuk a típusnak megfelelı értékeket. Beüzemelés során a keménység értékét kell egyedül beállítani (Lásd 1.sz.táblázat, 8.lépés).

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

SYOGRA JADE kézi melegítı masszírozó készülék HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használata a combon

SYOGRA JADE kézi melegítı masszírozó készülék HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használata a combon SYOGRA JADE kézi melegítı masszírozó készülék HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használata a háton Használata a vállon Használata a mellen Használata a lábon Használata a combon Köszönjük, hogy megvásárolta a SYOGRA

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KÓDSZÁMJEGYZÉK AZ FNY-01, FNY-02, FNY-03 FORMANYOMTATVÁNYOKHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS KÓDSZÁMJEGYZÉK AZ FNY-01, FNY-02, FNY-03 FORMANYOMTATVÁNYOKHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYESÜLETI NYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES AZONOSÍTÁSI BEJELENTŐ NYOMTATVÁNYOKHOZ Az adatlapok a megszülete egyed származásának és fontosabb egyedi tulajdonságainak adatrögzítését szolgálják.

Részletesebben

A szarvasmarha törzskönyvezése.

A szarvasmarha törzskönyvezése. A szarvasmarha törzskönyvezése. Aki a törzskönyvezés feladatával tisztában van, az fogja megtalálni azt az útat, melyen czélját leghamarább elérheti; jól tudom azonban, hogy a keresést, az eszközökben

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Mastitis és szoptatás. Dr. Sarlai Katalin Fıvárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest

Mastitis és szoptatás. Dr. Sarlai Katalin Fıvárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest Mastitis és szoptatás Dr. Sarlai Katalin Fıvárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház Budapest Emlıgyullad gyulladás s a szoptatás s alatt Gyakorisága 3-203 % Fıleg az elsı hat héten jelentkezik

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek

Részletesebben

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett..

2009ben Mátyás László a Szolgáltató segítségével, emlékfalat, é s-táblát helyezett el a volt uradalmi nagymagtár helyén, mely leégett.. Beszámoló az Enyingi Városvédı-Szépítı és Hagyományırzı Egyesület eddig végzett, és a jövıben tervbe vett munkásságáról: Egyesületünk 2006 évben alakult. Az Egyesület vezetıje Barabics Elemér alsótekeresi

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06 Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer 1 Sika teakfa burkolat használati útmutató A teakfa burkolat tisztítása és ápolása A kezeletlen teakfa idővel természetes

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. IV. évfolyam. Magyar-Óvár, 1886. évi augusztushó 1-jén. VIII. füzet. A szarvasmarha-tenyésztés- és a tejgazdaság felkarolásánál szükséges változtatások a gazdasági

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt

Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Vágánykarbantartási költségek és az ERTMS/ETCS biztosítóberendezések elhelyezése UIC-s közös projekt Daczi László fımérnök MÁV Zrt. 2009. November 21. Tartalom - A projekt célja - A vágányban szükséges

Részletesebben

15. GEOTECHNIKAI KONFERENCIA

15. GEOTECHNIKAI KONFERENCIA FELSZÍNMOZG NMOZGÁSOK, FÖLDCSUSZAMLÁSOK SOK MEGELİZÉSE FÚRT MÉLYSZIVM LYSZIVÁRGÓKKAL Az Ercsi, Halász sz-sori sori magaspart stabilizálása sa 2005. október 18-19, Ráckeve Elıadó: Szemesy István, Sycons

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

A tőgybimbó állapotának zavarai. Miért figyeljünk rá? És megéri?

A tőgybimbó állapotának zavarai. Miért figyeljünk rá? És megéri? A tőgybimbó állapotának zavarai Miért figyeljünk rá? És megéri? Kontrollterv masztitisz esetére 1.- A környezet ellenőrzése 2.- A fejőgép karbantartása 3.- Fejési rutin/ Tőgyápolás 4.- A klinikai esetek

Részletesebben

TKM Kérdések és Válaszok

TKM Kérdések és Válaszok Mi az a TKM és mit mutat? TKM Kérdések és Válaszok A TKM (Teljes Költségmutató) a rendszeres és egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek (unit-linked) esetén azt mutatja meg,

Részletesebben

Ennyire nem lehet bonyolult a választás!

Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Ennyire nem lehet bonyolult a választás! Szerencsére egyre többen vannak abban a helyzetben, hogy elgondolkozzanak azon, milyen interaktív tábla felelne meg leginkább az igényeiknek! Mózesnek meg kellett

Részletesebben

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(98)29 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 3: HARC A ROMÁKAT/CIGÁNYOKAT SÚJTÓ FAJGYŐLÖLET ÉS INTOLERANCIA

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. Milyen idıs üszıre bocsáthatjuk a bikát? Az összes állattenyésztés fıtörekvése manapság a kisebb-nagyobb mérvü gyors fejlés elérése; a külföld valóban bámulatra méltó

Részletesebben

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7.

A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. A belsı kontrollok szerepe az önkormányzati ellenırzésekben a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az Állami Számvevıszék szemináriuma 2013. március 7. Az Állami Számvevıszék küldetése 2 Szilárd szakmai alapon

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

A sorsciklus. Sehol nem bukkantam rá a numerológia, vagy számmisztika meghatározására, ezért megpróbáltam magam megfogalmazni:

A sorsciklus. Sehol nem bukkantam rá a numerológia, vagy számmisztika meghatározására, ezért megpróbáltam magam megfogalmazni: : A sorsciklus Életünk elıre megírt regény? Vajon van szabad akaratunk, vagy sorsunk már a születésünk pillanatában eldılt? Megismerhetık-e azok a törvényszerőségek, amelyek sorsunkat befolyásolják? Megannyi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában

A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában A Nanocolltech Kft. által kidolgozott komplex folyadékok alkalmazása a graffiti festékek eltávolításában 1. Graffiti falfesték eltávolítása vakolt fal felületérıl A Szegedi Tudományegyetem Irínyi épülettömbje,

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. 1 Felsılajos Község Önkormányzata II/210/9/2011. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. szeptember 26. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

Gyártja: ShangHai Lerado Daily article CO., LTD. Address: No.665 Fulian Road,Baoshan District,Shanghai,China 201906

Gyártja: ShangHai Lerado Daily article CO., LTD. Address: No.665 Fulian Road,Baoshan District,Shanghai,China 201906 Mini játszótér Telepítési Útmutató Lerado Magyarország by Hunex Kft.: www.lerado.hu Gyártja: ShangHai Lerado Daily article CO., LTD. Address: No.665 Fulian Road,Baoshan District,Shanghai,China 201906 Lerado

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

Etikai Kódex ISSAI 30

Etikai Kódex ISSAI 30 ISSAI 30 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Etikai Kódex INTOSAI

Részletesebben

DSC Vagyonvédelmi rendszer Felhasználói leírás

DSC Vagyonvédelmi rendszer Felhasználói leírás DSC Vagyonvédelmi rendszer Felhasználói leírás Tartalom: Általános tudnivalók a telepített DSC rendszerekrıl:...2 Kódok...2 A riasztó bekapcsolása (élesítése):...2 1; bekapcsolás kóddal...2 2; gyors élesítés

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

m / m hosszu s mindössze 3 4 czikkelyecskébıl áll. Ellenben a hólyagalakja igen nagy s

m / m hosszu s mindössze 3 4 czikkelyecskébıl áll. Ellenben a hólyagalakja igen nagy s Az ebekrıl. Azzal kezdem, hogy divatba jöttek a veszett ebek és ebmarások, legalább ezt olvashatjuk ki a napi lapokból. Alig mulik el nap, hogy egy vagy más helyrıl ne olvasnánk ilynemü hireket. Egy-egy

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl

MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl MELLÉKLET: Vezetıi összefoglaló a Public Bike koncepcióteszt legfontosabb eredményeibıl . A kutatás háttere és célja A Parking Szervezı Fejlesztı Kft. piackutatást kezdeményezett, hogy felmérje a kerékpáros

Részletesebben

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról!

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Prof. dr. Simon Tamás Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet és A Nemzetközi Rákellenes Unió a 2013-as évre, a Rák Világnapra a címben megjelent jelmondatot

Részletesebben

A DocuBase önkormányzati programrendszer

A DocuBase önkormányzati programrendszer A DocuBase önkormányzati programrendszer RÖVID ISMERTETİ Milyen céllal készült a DocuBase? A DocuBase az önkormányzat testületének, illetve bizottságainak munkájához szükséges dokumentumokat nyilvántartó,

Részletesebben

Szülés előtakarékosság

Szülés előtakarékosság Szülés előtakarékosság Petrányi Lajos www.gyermek-megtakaritasok.hu 1 Szu le s elo takare kossa g Miért kell előtakarékosság? Egy felelősen gondolkodó szülőnek nemcsak a lelki és tudásbeli felkészülésben

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások Madár tojás patológia Keltetés alatt jelentkezı elváltozások A tojás jellemzıi A tojás alakja és mérete A tojáshéj színe A szik anyag A fehérje rétegek Jégzsinór A tojás héjhártya és a meszes héj Légkamra

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

A sertésistálló és annak berendezése. 1 )

A sertésistálló és annak berendezése. 1 ) A sertésistálló és annak berendezése. 1 ) Daczára a mérsékelt égövnek, amelybe hazánk is beleesik, az istálló nálunk is egy szükséges rosz, ami nélkül nemcsak azért nem lehetünk el, mert idıjárási viszonyaink

Részletesebben

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Napii Ellemzéss 32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Összegzés Felesleges is vezetı makrogazdasági hírt keresni, hiszen a lényeg, hogy az amerikai piacok minden hírt pozitívan értékelve jutottak több havi

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki.

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki. Beled Nagyközség Képviselı-testületének 18/2000.(VII.01.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl egységes szerkezetben a 6/2006.(V.01.), a 8/2008.(IV.30.), valamint a 13/2008.(XI.03.) rendelettel

Részletesebben

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE

A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE A LÉGPÁRNÁSHAJÓTEST TERVEZÉSE Fordította: Németh Richárd 2004. november 11. Tartalomjegyzék 1 AZ ALSÓ HAJÓTEST TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI 3 1.1 AZ ALSÓ HAJÓTEST KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 3 2 AZ ALSÓ HAJÓTEST

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Könnyűfém felni javítása házilag (3 küllős Ronal felni, Corsa B)

Könnyűfém felni javítása házilag (3 küllős Ronal felni, Corsa B) Könnyűfém felni javítása házilag (3 küllős Ronal felni, Corsa B) A Corsa-m felnijei eléggé sérültek voltak, amikor megvettem az autót. A pereme is kapott a padkától és a középsı felülete is meggyötört

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

Maraton versenyszabályzat

Maraton versenyszabályzat Nevezési feltételek: Maraton versenyszabályzat Egy mőszakilag biztonságos, a verseny szabályainak megfelelı kerékpár,+ biztonsági felszerelés 14-18 éves kor között szülıi beleegyezı nyilatkozat szükséges.

Részletesebben

Az egészséges élet innen kezdődik

Az egészséges élet innen kezdődik Az egészséges élet innen kezdődik Természetes baktériumölő hatóanyag Az ózont (O 3 ) erős oxidáló hatóanyagként tartják számon. Oxidációs folyamatai révén, amelyek a sejtek membránját pusztítják, megsemmisíti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS?

KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? KIEGÉSZÍTÉS VAGY HIÁNYPÓTLÁS? AVAGY AZ ISKOLÁK ÉS A CIVILSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL Sajnos az iskolák még mindig nem támaszkodhatnak a háttérként a szülőkre. Erre kellene az iskola vezetőségének nagyobb

Részletesebben

ÜGYFELÉNEK MINİSÍTÉSE

ÜGYFELÉNEK MINİSÍTÉSE A Fio o.c.p., a. s., értékpapír-kereskedı ÜGYFELÉNEK MINİSÍTÉSE Tisztelt Ügyfél, az értékpapírtörvény 1 73e 1. bek. értelmében kötelesek vagyunk értesíteni az ügyfelet annak besorolásáról a rá vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben