MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, évi deczember hó. XII. füzet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet."

Átírás

1 MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt a panaszt, hogy a belılük kikerülı fiatal embereknek nincs elég praxisuk, hogy az intézetek csak theoretikus gazdákat nevelnek, akik az életben nem válnak be. A panaszok azonban csak általánosságban hangzanak egyformán, a részleteken nagyon eltérnek egymástól, vagyis az egyes gazdák más-más okból nem tartják megfelelınek gazdasági szakoktatásunkat. Megtörténik, hogy az intézetbıl kikerülı fiatal embert valamely birtokrész önálló kezelésével bízzák meg; a fiatal ember elegendı tapasztalattal nem rendelkezvén, bizonyára hibás intezkedéseket is foganatosít, olyanokat, amelyeken a tapasztalt régi gazda vérmérséklete szerint vagy mosolyog, vagy boszankodik, de mindenesetre az intézeteket fogja okozni, hogy ott nem tanítják meg a fiatal embert a praxisra. Vannak oly gazdák is, akik azt tartják csak jó gazdának, aki szántani, vetni, szekeret rakni úgy tud, mint akár az öregbéres, s ha az intézetbıl kikerülı fiatal emberek nem birnak e munkák végzésében kellı jártassággal, mindjárt készek az itélettel: a gazdasági tanintézeteken nincsenek tekintettel a praxisra. Vannak azután gazdák magam is közéjük tartozom, akik azt kivánják, hogy az intézetbıl kikerülı fiatal emberek képesek legyenek egy vetıgépet beállitani, ekét megigazitani, a házi állatok korát felismerni, luczernát a lóherétıl, raczkabirkát a merinótól megkülönböztetni, vetésforgót felállitani, gazdasági számadásokat elvégezni, takarmány-kiszámitásokat megcsinálni stb., egyszóval: legyenek képesek az intézetekben hallott elméletet a gyakorlatban alkalmazni. Ha az intézetekbıl kikerülı fiatal ember e tekintetben szolgáltat kifogásra alkalmat, akkor méltán lehet hibáztatni de szerintem nem elsı sorban az intézeteket, hanem az illetı fiatal embert és csak másodsorban az intézeteken uralgó rendszert. Bárminı rendszer szerint legyen is valamely gazdasági tanintézet berendezve, mőködjenek azon bár a legkitünıbb erık, a belılük kikerülı fiatal emberek mégsem lesznek képesek sohase rögtön a maguk lábán járni, vagyis egy gazdaságot hiba elkövetése nélkül vezetni, mert ehhez élettapasztalat kell, ezt pedig se nálunk, se másutt az intézetek meg nem adhatják. Azt egyáltalában tapasztalhatjuk, hogy semmiféle szakmakörben nem támasztanak olyan nagy igényeket a tanintézetek iránt, mint amilyennel egyes gazdák hazai gazdasági intézeteinkkel szemben föllépnek. Az orvos növendéktıl, aki bár kitünı bizonyítványnyal végzi el az egyetemet, senkise kivárja, hogy egy súlyos beteget meggyógyítson, de nem is jut eszébe senkinek se az egyetemet okolni, az ott uralgó rendszert hibáztatni, mert a kezdı orvos erre nem képes. A jogvégzett fiatal emberre nem bíznak egy bonyolódott pert, a technikát végzett fiatal embert nem bízzák meg egy gyár vezetésével vagy egy vasuti híd épitésével, hanem azt tapasztaljuk, hogy a tanintézeteket végzett fiatal embereket beosztják idısebb, tapasztaltabb férfiak mellé, akiknek oldaluk mellett megtanulhatják: miképen kell az intézeten tanultakat az egyes speciális esetekben helyesen alkalmazni, csak amikor ezt megtanulták, lesznek önállóvá. Miért képezne e tekintetben a gazdai pálya kivételt? Amint az egyéb intézetek nem képesek arra, hogy kész embereket neveljenek az élet számára, úgy nem képesek erre a gazdasági tanintézetek se; az intézetek nem taníthatják: miképen járjanak el minden egyes esetben, ott csak az alapot lehet megadni, melyen tovább építve, szakmájában számottevı ember lehet az illetıbıl.

2 Ha gazdáink között e nézet egyszer általánossá válik, meg fognak szünni a panaszok, hogy az intézetet végzett fiatal emberek nem tudnak helyesen intézkedni, amely panaszok semmi tekintetben se jogosultak. Próbálják meg csak azok a gazdák, akik idegenkedéssel fogadnak minden oly fiatal embert, aki gazdasági intézetet végzett, a gúnyolódás, az intézetek gáncsolása helyett jóakaratulag útbaigazitással, tanácscsal segítségére lenni az intézetekbıl hozzájuk került fiatal embernek: bizonyára nem lesz oly sok panaszuk az intézetek ellen. Amint nem tartom helyesnek élettapasztalatot kivánni a fiatal embertıl, éppen úgy nem tartom jogosnak azt a kivánságot se, hogy a gazdasági akadémiát vagy középintézetet végzett fiatal emberektıl azt kivánják, hogy azok az egyes kézfogásokban, a mechanikai munka végzésében a kellı jártassággal birjanak. E nézetnek fı szószólója Kodolányi Antal, aki nemrégiben ismét kikelt a gazdasági középintézetek ellen, 1 amiért ott az elsı tanévben elméleti dolgokat is tanitanak. Elkerülhetlennek tartom irja ı, hogy aki kezelı gazdává képezi magát, az mindenekelıtt minden gazdasági munkát sajátkezüleg tudjon végezni. E nézetet én határozottan hibásnak tartom. Azt állitani, hogy csak ez képesiti ıtet elsı sorban a felügyelete alatt végzett munkák fölött helyes itéletet mondani szerintem túlhajtott dolog. Hisz eszerint egy színdarabról csak az mondhat helyes itéletet, aki színdarabot tud irni; egy képet csak festı, zenedarabot csak zenész, költeményt csak költı tudna helyesen megitélni. Ha mi ahhoz kötjük a jó gazdag fogalmát, hogy tud-e az illetı jól szántani, kaszálni, zsákot hordani, asztagot rakni stb.: akkor legjelesebb practikus gazdáinkat nem sorolhatnók a jó gazdák közé. Sok jeles magyar gazdával volt alkalmam már érintkezni, akiktıl igen sok practikus dolgot tanultam magam is, de akik bizony bevallották, hogy ık se aratni, se egyenes barázdát szántani, se vetni nem tudnának, hanem azért mégis meg tudják itélni, hogy jól végzik-e a munkások a reájuk bizott munkát. Földmíves-iskolákban igenis okvetlenül megkivánom én is, hogy a tanonczok a munkák keresztülvitelébe begyakoroltassanak, és pedig necsak egy éven át, hanem mindaddig, míg az intézetet el nem végzik, mert a földmívesiskolák azon czélból létesitettek, hogy ott a kisgazdák gyermekei kiképeztessenek, vagyis azok, akik késıbb az életbe kilépve, kezük munkája után keresik kenyerüket. Aki a keze után él, annak gyakoroljuk a kezét is, azt tanítsuk meg az egyes munkák megtételének módjára is, de azok, akik eszük után élnek meg, azoknak ne a kezüket, hanem az eszüket képezzük. A gazdasági tanintézetekben leendı gazdatisztek és középbirtokosok tanulnak, akik maguk se szántani, se vetni nem fognak, mire való ezekkel trágyát hordatni, naphosszat kapáltatni, juhot, gulyát ıriztetni? Azt az idıt, amit erre forditanak, sokkal jobban, üdvösebben föl lehetne használni. Az egyes munkák végzésében jártassággal csakis addig birunk, míg azt folyton gyakoroljuk, amint hosszabb ideig szünetet tartunk, újra kell azt tanulnunk. Már most, ha a gazdasági tanintézeteken az elsı évben semmi egyebet nem tesznek is, mint gazdasági munkát végeznek, s azután ezt a második és harmadik évben nem gyakorolják, amint hogy még Kolosmonostoron se gyakorolták: az intézetbıl kikerült fiatal ember bizony édeskevés gyakorlati ügyességet visz el magával, az elsı év fáradsága jobbára kárba vész. Ez okból én azon meggyızıdésben élek, hogy még azon esetben is, ha ezen gyakorlati oktatásra csakugyan szükség volna amit azonban kétségbe vonok, annak nem az elsı, hanem a harmadik évben kellene taníttatni. 1 L. Gazdasági Lapok. 1889, 33. sz.

3 A gazdasági tanintézeteken oda törekeszünk, hogy a tanuló ifjusággal megértessük: mit miért kell tenni, hisz az különbözteti meg a képzett gazdát az empirikustól, hogy elıbbi tettének okát is tudja adni, minek alapján képes megitélni, hogy helyes-e az ı viszonyai között az, amit másutt jónak tapasztalt. Már most Kodolányi a sikeres tanitás conditio sine qua non-jának tartja, hogy az elsı évben pusztán csak a gazdasági munkák végzésében gyakoroltassanak, és csak azután következzék az elmélet, nem a helyes egymásutánnak megforditása-e ez? Télen át mondjuk hízlalással foglalkoznak a tanulók, kimérik egyik napról a másikra a darát, a repczepogácsát stb., megetetik az állatokat, de arról, hogy miért etetnek darát és hogy mennyit kell etetni elegendı-e, nem-e az adott mennyiség: annak a tanulónak fogalma sincs még, ezt majd csak utólag a második évben fogja megtanulni. Azt látja, hogy különbözı idıben, különbözı mélyen szántanak, de hogy miért teszik ezt, arra majd csak késıbb tanítják meg. Annyira mechanikai munkát végez a tanuló ifjuság, annyira a cseléd dolgát cselekeszi, hogy még a munka szükségessége, czélszerüsége fölötti gondolkodás lehetısége is megvonatik tıle. Nem helyesebb volna-e hogy a felhozott példánál maradjak elıbb a táplálkozás, a takarmányozás elveivel ismertetni meg a hallgatót, s ha már ezt tudja, általuk állíttatni össze a hizóállatok takarmányszükségletét s az általuk kiszámitott, összekevert takarmány föletetésével bízni meg ıket ha ez is oly fontos tényezı arra, hogy valakibıl jó gazda lehessen? Nem helyesebb-e elıbb a szántás elméletébe avatni be az ifjuságot és azután küldeni ıket ki a szántást megtanulni? A béreseknek azt mondom kimentek és 2 -re feltöritek a tarlót, azok nem törıdnek vele, hogy miért ily sekélyen és miért nem mélyebben, úgy parancsolták nekik, hát megteszik. A szántás elméletébe beavatott tanulóknak azonban csak azt mondanám: kimennek tarlót törni, ekkor gondolkozniok kellene azon, hogy mit is mondtak az elıadásokon: milyen mélyre is kell a tarlót feltörni? s a munka nem lenne pusztán rosszul végzett cselédmunka, hanem szolgálna az elmélet megrögzitésére, a hallottaknak a gyakorlatban való alkalmazására, különösen akkor, ha nem úgy, mint most, a cseléd munkájában egyedül, hanem fıleg azon teendıkben gyakoroltatnának, amelyek késıbb, amikor az életbe kilépnek, feladatukat, teendıjüket fogják képezni. Az az elsı évi praxis tehát szerintem fıleg azért nem czélravezetı, mert nem azt a gyakorlatot tanulja meg a fiatal ember, amelyre késıbb szüksége lesz, hanem megtanulja jól-rosszul a cselédmunkát, amit a következı két évben jobbára el is felejt. De meg kérdem: képzelhetı-e, hogy egy pár száz holdas gazdaságban fiatal ember képes egy év alatt megtanulni az összes mezei munkákat? kérdem továbbá: éves fiatal ember képes-e az összes gazdasági munkákat elvégezni? Én azt mondom, hogy nem. Az asztagrakás igen fontos munka, mert ha rosszul van rakva: beázik, elromlik a gabona; ugyan hogyan lehet erre fiatal embert egy év alatt megtanitani? hiszen a munka között felnıttek közt is soká kell válogatnunk, míg egy jó asztagrakóra akadunk; már most mert ezt a tanuló fiatal ember nem tudja elvégezni Kodolányi elmélete szerint e munka felıl ítéletet se tud mondani, hasonlólag nem képes megitélni: jól van-e megrakva a szénás szekér, jól vane learatva a búzatábla és jól van-e végezve sok oly más munka, aminek a végzéséhez felnıtt ember ereje kivántatik, s amit ennek következtében a tanuló fiatalság elvégezni nem tud. Véleményem szerint az az egy év, amit a fiatal emberek cselédmunka végzésével töltenek el az intézeteken, semmivel se járul ahhoz, hogy az illetıkbıl jó practikus gazdák váljanak. Nagyon különösnek tartom azt a megjegyzést, hogy az egyévi gyakorlatnak azért nincs eredménye, mert egynéhány elméleti tantárgy is adatik elı az elsı tanévben. Ha az a néhány óra, ami hetenkint az elméleti tantárgyakra elvonatik a gazdasági gyakorlattól, képes az egész gyakorlati tanitást eredménytelenné tenni: akkor az az egész gyakorlati oktatás nem áll valami

4 szilárd alapon, aminek azonban korántsem az elsı évben elıadott tantárgyak, hanem az általam fentebb elmondottak lesznek az okai. Kodolányit az emlitett czikk megirására az inditotta, hogy elıtte egy igen tekintélyes uradalom jószágigazgatója azt mondotta: Én már oda jutottam a gazdasági tanintézetekbıl kikerült ifjakkal, hogy ha ezután egy irnoki állomás lesz nálunk üresedésben, inkább egy nyolcz osztályt végzett ifjút veszek fel arra, mint pedig egy gazdasági tanintézetet végzett ifjút, mert amannál legalább nem kell az emésztetlen theoriával saturált önteltség ellen léptennyomon küzdenem, hanem megtesz mindent úgy, amint rendelem. Hidd el, hogy ezek az intézetbıl kikerült ifjak nem tudnak egy vetıgépet beállitani, egy fát megnyesni, egy veteményágyat elvetni, vagy egy egyszerü számadási kivonatot elkésziteni. Súlyos vád ez az intézetek ellen, és nagyon szomorú volna, ha igaz volna. De hát ha azok az intézetek csak emésztetlen theoriával saturált öntelt gazdákat képeznek, honnan van az, hogy azokban az uradalmakban találjuk fel a legjobb gazdálkodást, ahol a gazdatisztek gazdasági tanintézetet végeztek; honnan van az, hogy mainap az uradalmak legtöbbje csak gazdasági tanintézeteket végzett fiatal embert alkalmaz gazdatisztül? Talán ezeknek a figyelmét kikerülte az intézetekbıl kikerülı fiatal emberek-emésztetlen theoriával saturált önteltsége? Bizonyára más uradalomban is elıfordult, hogy hasznavehetetlen fiatal emberre akadtak, s ekkor ezen egyszerüen túladtak, de nem ítélték el ezért az intézeteket és az egész fiatalságot, azon meggyızıdésbıl indulván ki, hogy nincs az az intézet, amelynek minden egyes növendéke beválnék az életben, s a hibát az egyénben és nem az intézményben keresték. Necsak akkor emlékezzünk meg az intézetekrıl, midın állását betölteni nem tudó fiatal emberre akadunk, hanem akkor is, midın azt tapasztaljak, hogy mezıgazdaságunk lassan bár, de fokozatosan halad elıre s e haladásban nagy részük van a gazdasági tanintézetet végzett gazdáknak, s akkor nem fogunk oly elitélıleg nyilatkozni a gazdasági intézetekrıl és az ott tanuló fiatalságról, mely ha nem is jobb, de semmiesetre se rosszabb, mint az egyéb hazai intézeteken tanuló ifjuság. Az pedig, hogy a gazdasági tanintézeteket végzett fiatal emberek nem tudnak fát nyesni és veteményágyakat elvetni, csak nem róható fel az intézetek hibájául, hisz ott nem kertészlegényeket, hanem gazdákat nevelnek! Sokkal nagyobb hiba ennél az, ha az intézetbıl kikerült fiatal ember nem tud egy vetıgépet beállitani, egy számadást elkésziteni, hogy egyáltalában nem jártas a gazdatiszti állással együttjáró dolgok végzésében. Magam se tartom elegendınek, ha egy fiatal ember csak azt tanulja meg, amit a kathedráról hall, s ha csak a tankönyvekben vagy jegyzetekben foglaltakat tudja elmondani; én is megkövetelem tıle a praxist, csakhogy én a praxist másképen értelmezem. Én nem azt kivánom, hogy szántani tudjon a tanult gazda, de tudja az ekét beállitani; nem azt, hogy el tudja vezetni a vetıgépet, hanem hogy be tudja azt állitani; én nem bánom, ha nem tudja az állatokat megetetni, de megkövetelem, hogy az adott esetekben helyesen állítsa össze a takarmányszükségletet; én nem bánom, ha nem tud aratni, juhot ırizni, burgonyát kapálni, trágyát teregetni, de megkívánom, hogy tudjon egy táblát felmérni, ismerje a fıbb állatfajtákat, ismerje fel a lényegesebb hibákat az állatokban, legyen jártassága a gazdasági számitásokban, egyszóval: én nem a cselédmunkában való jártasságot kivánok egy intézetet végzett fiatal embertıl, hanem kívánom azt, hogy tudja, miként kell az elméletet alkalmazni; kivánom azt, hogy legyen jártas jövendıbeli foglalatosságában oly mértékben, amilyent egy kezdı gazdától méltányosan megkívánhatunk. Ezt a praxist azonban nem lehet megadni az elsı tanévben, ehhez mindenekelıtt szükséges, hogy a dolog elméleti részét ismerje az illetı, mert ez a praxis csak az elmélet folyománya, ez a praxis az elmélet tökéletes megemésztésére, annak helyes alkalmazására vezet, míg az elméletet megelızı praxis jó lehet ugyan arra, hogy a gymnasiumban sápadtá lett gyenge

5 fiatal ember a munka közben megedzıdjék, egészséges, üde színt nyerjen, de semmiképen se járul ahhoz, hogy az illetıbıl jó földbirtokos vagy gazdatiszt legyen. Az a kérdés már most: megszerezheti-e a fiatal gazda a tanintézeteken azt a praxist, amelynek megszerzését szükségesnek jeleztem, s amelyet nemcsak én, hanem velem együtt igen sok gazda megkövetel az intézetet végzett fiatal embertıl? Több évi tapasztalat után mondhatom, hogy igenis meg, ha elég igyekezete, szorgalma van az illetınek, ha nemcsak azért tanul, hogy bizonyítványa legyen, hanem azért, hogy tudjon valamit; nem kell hozzá egyéb, mint az, hogy necsak az elıadásokra járást tartsa feladatának, necsak azt, hogy pár héttel a vizsgák elıtt valamely jegyzetbıl elkészüljön, hanem tanuljon egész éven át, és pedig necsak a szobában, hanem künn a gazdaságban is; figyelje meg folyton, hogy miképen alkalmazzák az intézet gazdaságában a tanteremben hirdetett elméletet, járjon el szorgalmasan a gyakorlatra, és ahol s amikor csak alkalma van, igyekezzék megpróbálni: miképen tudná ı az általánosságban elmondott elveket speciális esetekben alkalmazni. Igaz, hogy erre komoly gondolkozás, feladatát, a jövıbeni hivatását teljesen átértı fiatal ember képes csak, s ezt a szükséges komolyságot a fiatalság nagy részénél nem találjuk fel, sıt a fiatal korra való tekintettel nem is követelhetjük. Ez okból én se tartom az intézeteinken uralkodó rendszert tökéletesnek, magam is azt óhajtom, hogy azok reformáltassanak, és pedig oly módon, hogy necsak önszorgalmából, mintegy privat diligentiából sajátíthassa el a fiatal ember a kivánatos praxist, hanem reá kényszeríttessék arra éppen úgy, mint az elmélet megtanulására; hogy necsak a jobb tanulók, de valamennyi, aki végbizonyítványnyal hagyja el az intézetet, birjon megkivántató praxissal. Midın azonban azon nézetnek adok kifejezést, hogy gazdasági tanintézeteink reformálását kivánatosnak tartom, korántsem mondom egyúttal, hogy intézeteink jelenlegi szervezetükben nem érnek semmit, hogy czélszerőbb valamely nyolcz gymnasiumot végzett fiatal embert alkalmazni, mint gazdasági intézetet végzettet. Az intézeteknek fıfeladatuk mindenkor az leend, hogy a fiatal gazdákat a mezıgazdaság elméletébe beavassák, sıt ha megnézzük Németországnak azon gazdasági intézeteit, amelyek a mi gazdasági intézeteinknek megfelelnek, amennyiben szintén nem a kezük munkája után élı gazdákat nevelnek, azt fogjuk tapasztalni, hogy az elméletnél egyebet nem is adnak, azt tartván: az elméletet adja meg az iskola, a praxist a praxis. A német gazdák mégse ítélik el a gazdasági szakiskolák berendezését, nem helyezik a nyolcz osztályt végzett tanulót az intézetet végzett fölé; pedig ott a fiatal embereknek még jóval kevesebb gyakorlati jártasságuk van az elmélet helyes alkalmazásában, mint a mieinknek. Csakhogy ottan az idısebb gazda kötelességének tartja az intézetet végzett fiatal ember szakmőveltségének elımozditásához hozzájárulni; az ı feladatának tartja megtanítani a fiatal gazdát: miképen kell az elméletet a gyakorlatban alkalmazni. Nem mondom, hogy ami jó Németországban, az jó leend okvetetlenül nálunk is, sıt gazdasági intézeteink egyik sarkalatos hibájukul azt tekintem, hogy nagyon is német minta után készültek legalább a m.-óvári akadémia ; csak azt akartam kimutatni, hogy a praxist nem kell okvetetlenül az intézeteken megtanulni, abból a fiatal emberbıl is lehet jó gazda, aki praxis nélkül megy a praxisba. Ha azonban egyszer az intézetek reformáltatnának és nem találtatnék többé helyesnek az intézetek német rendszere, ne menjünk ismét más nemzethez egy eszmét kölcsönvenni; ne gondoljuk, hogy ami jó Angliában ezt az országot szokják emlegetni azok, akik a gazdasági cselédmunkában való jártasságot tartják a fıdolognak, az jó nálunk is, hanem reformáljuk intézeteinket a magyar genius figyelembe vételével. Figyelve a magyar geniusra, azt fogjuk hallani tıle, hogy ami jó Németországban, az azért nem lesz jó minálunk, mert még igen sok gazda van az országban, aki minden theoriának ellensége, aki nemcsak meg nem tanítja a fiatal embert arra, hogy miképen kell az elméletet a

6 gyakorlatban alkalmazni, hanem gúnynyal, kicsinyléssel illet minden elméletet. Az ilyen gazda mellett a fiatal gazda kiképzése megakad, saját magára van utalva, saját magának kell kitalálni a módját, hogy miképen alkalmazza az elméletet a praxisban helyesen, s mert vezetı nélkül lévén, könnyen megtéved, ahelyett, hogy útbaigazitanák, kinevetik, mi természetesebb, mint hogy az ily körülményei közé kerülı fiatal ember elıbb vagy utóbb Isten hozzád -ot mond az elméletnek, lesz nem ugyan practikus, hanem régi-módi gazda, talán fölkel hajnal elıtt, fekszik késı éjjel, utánna jár a munkának, de az adott viszonyok között a legnagyobb jövedelmet mégsem tudja elıállitani, mert ehhez helyes elméletén alapuló praxis szükséges. Szerintem csak az az igazi practikus gazda, aki ezzel is rendelkezik. De az olyan tanult gazda mellett, mint amilyen Kodolányi jószágigazgatója, se tanulja meg a fiatal ember az elméletnek alkalmazását a praxisban; mert ha neki nyolcz gymnasiumot végzett tanuló kell, úgy ezzel csak azt documentálja, hogy neki csak uri ruhába öltözött hajdura van szüksége, mert akinek fogalma sincs a mezıgazdaság elméletérıl, az nem való egyébre, mint a kiadott parancs pontos végrehajtásához. Az engedelmességet, a fınök rendeleteinek pontos végrehajtását okvetetlenül megkövetelik mindenütt a fiatal gazdától, de nem tartják mindenütt az egyedüli kelléknek. Tekintettel azon körülményre, hogy hazánkban igen könnyen kerülhet a fiatal kezdı gazda oly körülmények közé, amelyek között az elméletnek alkalmazását a praxisban nem tanulhatja meg: tartom szükségesnek, hogy ezt annyira, amennyire csak lehet, az intézeten sajátítsa el; tartom kivánatosnak az intézetek oly módon való reformálását, hogy erre necsak alkalom nyujtassék, hanem az mindenkitıl, aki végbizonyítványt óhajt elnyerni, éppen úgy megkivántassék, mint az elméleti dolgokban való jártasság. Az, hogy miképen volna ez keresztülvihetı, már nem tartozik e czikk keretébe, ezért csak annyit jegyzek meg, hogy ha sikert akarunk elérni: nem elıbb kell tanitani a praxist és azután a theoriát, hanem elıbb meg kell magyarázni az elméletet és azután a minél gyakrabban tartott gyakorlatokon megtanitani a fiatalságot az elméletnek helyes alkalmazására a praxisban. Cserháti Sándor.

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára

Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára 1 Jogbiztonsági fordulat az ingatlan-nyilvántartásban: a jogvédelmi rendszer átalakítása a jóhiszemő szerzı hátrányára Dr. Kurucz Mihály elıadásában 2009. november 23. A XIX. század végi osztrák telekkönyvi

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

Mikor kezdje gyermekem az iskolát?

Mikor kezdje gyermekem az iskolát? Gyermekünk hatodik életéve felé közeledve meg kell barátkoznunk az iskola gondolatával. Az iskolaválasztás kérdése mellett felmerül bennünk: alkalmas-e gyermekünk az iskolakezdésre! Ennek a nehéz kérdésnek

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek.

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek. A Kezdetek! 1988 ıszén megnyílott a világ. Minden eresztékében recsegett ropogott a rendszer. Az MSZMP elsı titkárát már nem Kádár Jánosnak hívták. İ ekkor már a párt tiszteletbeli elnöke volt. Már volt

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8.

Befogadó részleg Módszertani délelőtt. 2010. június 8. A Befogadó részleg tárgyi feltételeirıl, adottságairól. A részleg elhelyezése tökéletesen alkalmas a szükséges izolációra. Az emeleti szinten lehetıség van két, egyenként 12 fıs csoport mőködtetésére,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. VIII. évfolyam. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. A gazdasági pénztári számadás berendezésérıl. Minden mezıgazdasági vállalat üzlet természetével

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor

Nemzetközi Navigátor 2010. Nemzetközi Navigátor Nemzetközi Navigátor A legalaposabb tudásra tapasztalati úton tehetünk szert. Jobb vezetıvé úgy tudunk válni, ha gyakoroljuk a vezetést. Valódi inspirációt nem a szokványos, bejáratott helyekrıl kaphatunk,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Illem és illemszabályok

Illem és illemszabályok Általános viselkedéskultúra Illem és illemszabályok Illem és etikett Munkahelyi szituációk illemtana Illem, illemszabályok Minden civil társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete, amelynek gyökerei

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-250, fax: (32) 422-386

Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-250, fax: (32) 422-386 A l p o l g á r m e s t e r é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-250, fax: (32) 422-386 Szám: 25624/2009. Javaslat parlagfő-mentesítési tevékenység támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló 2011.évi mőködésérıl

Beszámoló 2011.évi mőködésérıl 356/2011.sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete Pilis Egészségház Szent István park 1. Beszámoló 2011.évi mőködésérıl 2011.12.01 Tomán Mónika Egészségügyi menedzser 1 I. Az új orvosi rendelı épülete mőködésének

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! 1 Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1

Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 I Legfelsıbb Bíróság 17. számú IRÁNYELV a gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról 1 A család és ezen belül elsısorban a gyermek sokoldalú védelme olyan alapvetı követelmény, amelyet a társadalom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl Jelen vannak: 12 települési képviselı: Antal Ferenc,

Részletesebben

Iskolaegészségügyünk történetébıl 1

Iskolaegészségügyünk történetébıl 1 Katona Ibolya Iskolaegészségügyünk történetébıl 1 A XIX. század végén a középiskolai egészségtan oktatás nagyobb részben a polgárság gyermekeinek juttatott új és hasznos ismereteket, de a leglényegesebbek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások

Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások 8. számú melléklet Tisztelt Ügyfelünk! Bankváltási Útmutató Lakossági számlavezetési szolgáltatások Ebben a kiadványban praktikus tanácsokkal szeretnénk segíteni Önnek a bankváltás átgondolásában, megtervezésében

Részletesebben

Szám: 27879/ /2008. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 27879/ /2008. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 27879/

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben