A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete"

Átírás

1 A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt egy autó utasaként tehettem meg. Következésképpen általában legalább napi négy-öt órát legálisan olvashattam, s mindezért még fizetést is kaptam! Akkortájt, megtérésemhez viszonyítva még igen kevés idı telt el. Rendszerint biblikus irodalmat hordoztam magammal. Faltam a sorokat, faltam a könyveket, miközben egyre biztosabb lettem abban, amiben még ma is hiszek. Leginkább a Bibliát forgattam. Jegyzeteket készítettem, tematikus igehely-sorozatokat írtam ki magamnak, s ha a sok olvasástól elfáradtam, akkor csak néztem az autó ablaka mellett elsuhanó tájat, vagy éppen szundítottam egy keveset. Sógorommal és sógornımmel, akikkel, Istennek legyen hála, ma is nagyon jó kapcsolatban vagyunk, sokat beszélgettünk a hit dolgairól. Keresztények voltak már akkor, de az adventista tanítás több vetületével nem tudtak azonosulni. Egy hosszú beszélgetésünk a törvény mai napig ható érvényességérıl, illetve érvénytelenségérıl folyt. Több igehelyet mutattak, amely arról szólt, hogy a törvény már nem érvényes, felváltotta azt a kegyelem és a szeretet üdvrendi állapota. Mivel hamar átláttam, hogy az adventisták számára nagyon fontos ez a kérdés (én pedig keresztségre készültem náluk), ezért mihamarabb tisztán akartam látni. Ha az adventistáknak igazuk van a szombat, a Tízparancsolat, sıt a tiszta étkezés kérdésében, akkor mindenképpen maradnom, ha azonban tévednek, akkor mihamarabb menekülnöm kell innen. 28

2 A szabadság törvénye Egy A/4-es papír félbehajtva ott feküdt az ölemben. Egyik felére felírtam azokat az igéket, amelyek a törvény érvényessége, a másik oldalra pedig azokat, amelyek érvénytelensége mellett tették le a voksukat. Lapoztam a Bibliámat. Írtam az igéket egyre lázasabban, egyre sebesebben. És bizony egyre kevésbé értettem, hogyan lehetségesek a tévedhetetlen isteni Igében egymásnak ilyen nyilvánvalóan ellentmondó kijelentések. (A késıbbiek alapján meg fogod érteni, milyen igéket vizsgálgattam akkor.) Kétségbeesetten ölembe ejtettem a Bibliát, a papírt és a tollamat. Uram, hiszek abban, hogy a Te igéd tévedhetetlen, és nem mond ellent önmagának, most azonban nem értek semmit sem! Annyira nem, hogy még a fejem is fájni kezdett! Hogyan lehetséges ez? S honnan fogom megtudni, hogy mi az igazság ebben a kérdésben? Segíts, kérlek! Kinéztem a kocsi ablakán. A Nap éppen lemenıben volt a látóhatár szélén, a táj kezdte kontúrjait veszíteni. Bámultam a csodás látványt, s közben lenyugodott bennem a vihar. S miközben nézdegéltem kifelé, egyszer csak mintha villám hasított volna belém, készületlenségemben megdermesztett egy gondolat. Újra lázas lapozgatásba, keresgélésbe fogtam. Az igék most, mint a felfőzött gyöngyök, úgy illettek egymáshoz. Olyan magától értetıdı összhangba került mondanivalójuk, hogy hirtelen nem is értettem, eddig miért nem volt számomra ilyen egyértelmő, amit mondani akarnak. Hatalmas hálával telt meg a szívem az Úr iránt! Munkám végeztével rohantam a központi gyülekezetünkbe, ahol randevúm volt menyasszonyommal, Erikával. Egy elıadás meghallgatására mentünk oda. Pár perccel a kezdés elıtt érkeztem meg, de annyi idım mégis maradt, hogy Ercsinek gyorsan elhadarjam, milyen világosságot kaptam Istentıl a törvényre vonatkozóan. Alig tudtam végigmondani, az elıadó, Szilvási József, már be is jött a terembe, és köszöntötte az egybegyőlteket, majd ezt mondta: Elıször egy-két hallgatói kérdésre szeretnék válaszolni. Valaki azt kérdezte, hogy végeredményben mi a Biblia tanítása a törvény érvényességérıl, mivel abból látszólag tanításunk ellenkezıjét is be lehet bizonyítani! Röviden annyit tudok neki válaszolni s azzal elmondta azt, amit pár másodperccel elıbb jómagam ledaráltam Ercsinek. Az Úr nem hagyott válasz nélkül, sıt, meg is erısítette azt! Azóta megingathatatlanul bizonyos vagyok abban, hogy az 29

3 A szabadság ígérete adventista hit, a törvényt illetıen, teljesen megegyezik a Biblia tanításával. Abban viszont igenis kételkedem, hogy ezt a tanítást maradéktalanul át tudjuk ültetni a gyakorlatba. Emögött viszont ki kell, hogy mondjam az egyház hivatalos álláspontjának biblikus volta ellenére, a legtöbb esetben az egyének tudáshiánya és értelmezésproblémája rejlik. A törvény célja és erıtlensége 1888-ban Ellen White ezt írta a minneapolisi generál konferenciai ülésre készülıdı küldötteknek: Mint nép, addig prédikáltuk a törvényt, mígnem olyan szárazok lettünk, mint Gilboa hegyei, ahol nincs harmat, sem esı. (RH, márc. 11.) Arra akart ezzel a mondattal rámutatni, hogy amikor a törvény elszakad az evangéliumtól, amikor pusztán elıírássá, Lélek nélküli követelménnyé válik, akkor legyen bármilyen helyes is a tanítás, mégsem töltheti be küldetését. Az evangélium lényege az, hogy Jézus Krisztus vérében üdvösségünk van, hogy az İ vére megtisztít bennünket minden bőnünktıl, és a Vele való közösség képesít a törvény betöltésére is. A törvény természetesen szerves része az evangélium komplex üzenetének, de mégsem maga az evangélium! Ha most megkérdeznélek téged, azt mondanád, persze, igazam van. Ha te kérdeznél meg másokat, bizonyára ık sem tiltakoznának a fenti szavak igazsága ellen. A gyakorlatban azonban mégis nagyon sokszor arról teszünk bizonyságot, hogy nem értjük, mit is jelent mindez! Vajon kinek nem okozott még gondot például az, hogy milyen tevékenységet szabad, és milyet tilos szombatnapon végezni? Pedig amikor e kérdés megválaszolása szombatnapunk legfıbb tartalma, éppen akkor fosztjuk meg magunkat e nap igazi áldásaitól. Isten helyett magunkra, társunkra és a törvény betőjére figyelünk. Miért adta Isten a törvényt? Meg kell tartanunk a törvényt? Ez a két legalapvetıbb kérdés, amelyet a törvénnyel kapcsolatban fel kell tennünk. A miért kérdésre nagyon világos, nagyon egyértelmő válaszokat találhatunk. Annakokáért a törvénynek cselekedeteibıl egy test sem igazul meg ı elıtte: mert a bőn ismerete a törvény által vagyon... a bőnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a 30

4 31 A szabadság törvénye kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad. De a bőn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bőn. (Róm 3:20; 7:7-8) Szükség van tehát a törvényre, mert nélküle nem lenne biztos, abszolút mérce a kezünkben annak megítéléséhez, hogy mi tartozik konkrétan a bőn kategóriájába. Másrészt olvassuk most el az alábbiakat. Megigazulván ingyen az ı kegyelmébıl, a Krisztus Jézusban való váltság által Mert a törvény vége Krisztus, minden hivınek igazságára. (Róm 3:24; 10:4) Mit mondanak ezek a szövegek? Azt, hogy bár a törvény nyilvánvalóvá teszi azt a szintet, amelyen képesek lennénk betölteni az isteni követelményeket, de semmiképpen nem tesz képessé annak elérésére! Ez utóbbira csak a kegyelem képes. A törvény halált hoz Azt írtam, hogy a törvény nem bír megmentı erıvel, pusztán rámutat arra, hogy hol is kellene lennem. Ám ebbıl az is következik, hogy amennyiben nem érem el ezt a szintet, akkor elmarasztal, s ha elmarasztal, annak vége a biztos halál. Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bőn és a bőn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek. (Róm 5:12) Pál apostol azonban megfogalmazta a következıt is: az ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti (Róm 8:7). Ezzel bizony azt állítja, hogy az önzı állapotában élı, bőnös ember képtelen a törvény megtartására. Ám, mint láttuk s ezt a mondatot most kicsit félve írom le, mert volt, ahol már alaposan félreértették, a törvényt nem is azért adta az Isten, hogy saját erınkkel, képességeinkkel igyekezzük megtartani azt, hanem azért, hogy általa saját jellemére, Krisztus váltságára, s az İ erejére mutasson rá.

5 A szabadság ígérete Kizárólag önmagunkban rejlı képességeink által képtelenek vagyunk a törvény megtartására (s ez fogalmazódik meg a Róm 7-ben is). Egyszerően erınkön, képességeinken és fıleg természetünkön túli feladat ez számunkra. A testünkben rejlı, velünk született önzés hajlama, a folyamatosan gyakorolt rossz szokások miatt a törvény lényege idegen természetünktıl, s mindenünk berzenkedik annak megtartása ellen. Sok esetben még akkor is, ha értelmi szinten már beláttuk Isten akaratának csodálatos mivoltát, ha megláttuk a törvény szentségének szépségét. Ha mégis próbálkozunk, ha mégis erılködünk, ha megpróbáljuk megjobbítani gondolkodásunkat, cselekedeteinket, csúfos kudarcok és csüggesztı tapasztalatok elkeseredett birtokosaivá válhatunk. Így a törvény szigorú úrként hatalmasodik fölénk, és kemény kezével minden kudarcunk után biztos halálunkra mutat rá. A Biblia bizonyára sok adventista számára megdöbbentı módon egyértelmő bizonyságot tesz arról, hogy Istennek nincsen szüksége a mi cselekedeteinkre a megigazulásunk érdekében. Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék. (Ef 2:8-9) Annakokáért a törvénynek cselekedeteibıl egy test sem igazul meg ı elıtte: mert a bőn ismerete a törvény által vagyon... Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. (Róm 3:20,28) Mert akik törvény cselekedeteibıl vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten elıtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitbıl él. (Gal 3:10-11) Ha ennek ellenére próbálkozunk, az legtöbbször azért történik meg, mert nem vagyunk tisztában azzal, mi is a törvény lényege. A törvény lényege A Szentlélek félreérthetetlenül rámutat arra, mi is a bőn lényege. Valaki a bőnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bőn pedig a törvénytelenség. (1Ján 3:4) Mindaz tehát, ami ellenkezik Isten törvényével: bőn. De vajon mi a törvény? 32

6 33 A szabadság törvénye Gondolom, az világos számodra is, hogy Isten nem vét a Tıle származó törvény ellen. Nem vét, mert nem véthet, hiszen az írott törvénnyel saját lényének, létezésének a lényegére igyekszik rámutatni. Isten lényének lényegérıl ezt olvashatjuk: Az Isten szeretet. (1Ján 4:16) Ezért magától értetıdı a vers folytatása is: aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ıbenne. A Biblia aranyszövege, a Ján 3:16 így fogalmaz: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ı egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretete miben vált tehát egyértelmővé? Váltságul adta az ı egyszülött Fiát a világért. Ezt erısíti meg az 1Ján 4:9 is. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ı egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Jézus így mutatott rá saját küldetésének indítórugójára: Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és adja az ı életét váltságul sokakért. (Mt 20:28). Észrevetted az azonos szavakat? Az Atya szeretete abban vált nyilvánvalóvá, hogy a Fiút adta. A Fiúé abban, hogy az életét adta. Ha a Szentháromság titokzatos harmadik személyének, a Szentléleknek fı cselekvési indítékára gondolunk, akkor szinte egybıl fújjuk mindnyájan a bibliaszöveget: Errıl ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentıl van. (1Ján 4:2:) Az İ egész tevékenysége arra irányul, hogy a Fiúra terelje a figyelmünket, hogy megdicsıítse İt szívünkben és életünkben. S eközben saját személye mindvégig háttérben marad. Miközben ad, még a figyelmet is eltereli magáról! Talán már rájöttél, mire akarok kilyukadni. Az isteni Szentháromság mindhárom személyének szeretete az adni tudásban válik nyilvánvalóvá. A szeretet tehát egyet jelent az adni tudással. A törvényt ezért csak az képes megtartani, akinek szívében az önzést felváltja az önzetlenség. Ezért írja Pál apostol, hogy a törvénynek betöltése a szeretet (Róm 13:10). A szeretet kizárólag Istentıl, Istenbıl származhat. Mivel İ a forrása, Nélküle nincs és nem is lehet szeretet. Viszont ha csak Istentıl származhat szeretet, s ha a törvény csak szeretet által tartható meg, akkor azt kell mondanunk, hogy teljes a kiszolgáltatottsá-

7 A szabadság ígérete gunk, önmagunktól semmit sem tudunk tenni annak érdekében, hogy az önzés elhaljon a szívünkben! S éppen ez az, amire Isten rá akar minket döbbenteni! Ezért minden egyes próbálkozással, amely a törvény megtartására irányul, minden alkalommal, amikor én akarom megtartani a törvényt, gyakorlatilag arról teszek bizonyságot, hogy képes vagyok magamban kimunkálni a szeretet életrendjét, a szeretet cselekedeteit. Vagyis kimondatlanul is azt mondom, hogy az önzéstıl meg tudok szabadulni önnön erımbıl, külsı segítség nélkül is! A törvény megtartása Ha Isten törvénye a gyakorlati szeretet útmutatója, akkor teljesen értelmetlen azt mondani, hogy Krisztus eltörölte azt. Logikátlan is lenne így vélekedni. Isten nem szüntet meg valamit, ami által csak még tökéletesebbé lehetünk a szeretetben. Vigyázz, nem mondom most sem azt, hogy a törvény szentté tehet, bár maga szent és igaz, de azt igen, hogy a kegyelem állapotában levı ember számára is rámutat az élet útjára, Krisztusra. Jézus azt mondta: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. (Mt 5:17) Sıt, Pál is megerısítette ezt: a törvény szent és igaz, és jó (Róm 7:12 vö. Róm 3:28). Az viszont valóban teljes mértékben fedi a valóságot, hogy az Úr meg akar bennünket szabadítani a törvény pusztán bető szerinti alkalmazásától, hiszen a bető megöl, a lélek pedig megelevenít (2Kor 3:6). A keresztény tanítás, Isten üdvterve nem az emberi nem egyedeinek képességeire, hanem Krisztus tevékenységére irányítja a figyelmünket. Amire az ember képtelen, azt elvégzi benne az Úr. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. (Gal 2:20) Ennek az állapotnak az elızménye a megtérés és az újjászületés. A mai kereszténység nagyon sok esetben misztifikálja, és a legkülönbözıbb fizikai megnyilvánulások konkrét megtapasztalásához köti mindkét eseményt. Jómagam pontosan emlékszem a meg- 34

8 A szabadság törvénye térésem estéjére, emlékszem a szavakra, amelyekkel behívtam Jézust az életembe, és nagyon-nagyon emlékszem arra a földöntúli csodálatos békére, amely ezt követıen egy pillanat alatt elcsitította a szívemben sok-sok éve dúló, fájdalmas viharokat. Emlékszem arra is, hogy valami különös virágillatot éreztem, amit rajtam kívül senki sem érzett. Abban a pillanatban a helyszínnek, a Kertészeti Egyetem kertjének tulajdonítottam az illatot. Elfeledkeztem róla, hogy október van. Mindezekre pontosan emlékszem, de mégsem jutott eszembe soha, hogy mindezeket mások számára is elmaradhatatlan szükségszerőséggé tegyem a megtérés bizonyítékaként. Miért? Mert a Biblia sehol sem írja, hogy milyen testi, érzelmi megtapasztalások bizonyítják, méghozzá kötelezı érvényően, a megtérést és az újjászületést. Azt azonban írja, hogy milyen lelki, szellemi elızményei vannak. Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével Valakik pedig befogadák ıt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ı nevében hisznek. (Ef 1:13; Ján 1:12) Ennek hátterén kétségtelen tény (mert a Biblia ezt mondja), hogy ha valóságossá lett e két ige számunkra, akkor igazak Jézusnak az alábbi szavai is: Ama vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. (Ján 14:23, 26) Ahol a Lélek jelen van, ott, ha rajta múlik, újjá tesz mindent. Elsı lépésben tehát értelmi szinten kerülünk Isten akaratával egy hullámhosszra, s ezt kellene követnie az akarati odaszánásnak is. Ne szabjátok magatokat e világhoz, 35

9 A szabadság ígérete hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Róm 12:2). A Lélek által, de csak Általa, képessé válunk a törvény megtartására, mert İ megtanít bennünket a szeretet életrendje szerint gondolkodni és cselekedni. Most pedig megszabadultunk a törvénytıl, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a bető óságában. (Róm 7:6) Hogyan? Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bőn és a halál törvényétıl. (Róm 8:2) A szabadság törvénye Jakab apostol ezt írja levelében: Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ı természet szerinti ábrázatát: mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sıt cselekedet követıje lévén, az boldog lesz az ı cselekedetében. (Jak 1:23-25). Ezen az úton válhat Isten törvénye a szabadság törvényévé számunkra. Megszabadít, ahogy olvastuk, a bőn és a halál tagjainkban élı törvényétıl, és ezáltal felszabadít a szeretetre, a szívbéli adni tudásra. Egyrészt megırizhet bennünket a túlzott liberalizmustól, amely gyakran bibliai alapokról érvel a soraink között gyakran fellelhetı farizeusi lelkület ellen. Most pedig megszabadultunk a törvénytıl, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a bető óságában mondja (Róm 7:6). Az ókeresztény egyház szélsıliberális tanítói elleni figyelmeztetésül írta Pál apostol a galáciabelieknek a következıket: ti szabadságra hívattatok, atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sıt szeretettel szolgáljatok egymásnak (Gal 5:13). A szabadság csak addig szabadság, amíg túl nem megy Isten írott törvényének kijelentésén, illetve amíg el nem kezdi azt a maga képére, hasonlatosságára és hasznára átértelmezni, átalakítgatni, átformálni. 36

10 A szabadság törvénye A másik oldal természetesen a már említett farizeusoké, akik viszont a törvény betőjét tartják mindenekfelett valónak. Csak azt akarom megtudni tıletek: a törvény cselekedeteibıl kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? (Gal 3:2-3) A mai gyakorlatban ez a törvény szellemiségének, személytıl és helyzettıl független alkalmazását jelenti. Nem kell felhördülnöd, nem vallom sem a cél szentesíti az eszközt elvét, sem pedig a relatív-abszolút igazság manapság divatos paradoxonját. Pusztán arról van szó, amit Jézus is megfogalmazott a szombattal kapcsolatban: a törvény az ember érdekeit szolgálja, ezért mások érdekében, a betőt áthágva, szabad jót cselekedni. Ilyenkor a bető fölött annak szellemisége, a paragrafus felett a szeretet gyakorlata gyızedelmeskedik. A szombat megünneplése egyébként kiváló példa a törvény törvényszerő alkalmazására. ❶ A liberalizmus felé hajlók számára a szükséges minimumot jól összefoglalja a Tízparancsolat szövege (2Móz 20:9-10) és Ésaiás próféta (58:13). Aki a szeretet okán kívül alámegy ezeknek az elveknek a gyakorlati szombattartásban, az áthágja Isten törvényét. Sıt, némi sarkítással azt is ki merem mondani, hogy szép lassan szekularizálódik a szombattartással kapcsolatban. ❷ A törvénykezés felé hajlóknak szóló maximumról szól Jézus, például a Mt 12:1-14-ben, a száradt kező ember szombatnapi meggyógyításával kapcsolatban. Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. (Mt 12:12) Aki fölémegy ennek az elvnek, szintén eltér a törvény szellemétıl. Így újra annak kárhoztatása alá kerül. Ahogy a kivétel erısíti a szabályt, úgy ezeket az elveket nem szabad sem érvényteleníteni a szabadságtól való félelem miatt, sem kijátszani a liberális célok érdekében. A szabadság törvénye csak addig a szabadság törvénye, amíg nem vezet megkötözöttséghez, s amíg nem fordul szembe a szeretet kinyilatkoztatott életelvével. Mivel a szabadságot Isten elsısorban a bőnnel szemben a bőn alól való szabadulás gyanánt ajánlja fel számunkra (a bőn pedig, mint láttuk, maga az önzés), ezért semmiképpen nem fordulhat sem mások, sem a mi örökkévaló érdekeink ellen. 37

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

XI. MINDEN VAGYOK! MINDEN VAGYOK F URCSA ELLENTMONDÁSBAN ÉL a mai ember! Miközben önmaga istenítésével teljesen függetlenné vált Teremtıjétıl (s így elkövette a modern bálványimádás jellemzı változatát),

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Szeretet és a törvény

Szeretet és a törvény október 25 31. Szeretet és a törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Róma 13:8-10 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Értsük meg, mit jelent Krisztus törvénye, és hogyan alkalmazható életünkben ma. Fedezzük fel,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által

ALAPTANÍTÁSOK. Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által ALAPTANÍTÁSOK Hogyan vezet Isten Szelleme? 6. Vezetés látomások által Hogyan vezet Isten Szelleme? Errıl hallottatok egy tanítássorozatot. A mai napon pedig ennek az utolsó része lesz: vezetés látomások

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben