Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje"

Átírás

1 Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják, és könyörögnek oly istenhez, a ki meg nem tart! Jelentsétek meg és hozzátok elő, sőt egyetemben tanácskozzanak: ki mondta meg ezt régtől fogva és jelenté meg előre? Vajjon nem én, az Úr? És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem. Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv! Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, a kik reá haragusznak. Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva! Bevezetés Nemrégen, vasárnap is ugyanezt az igeszakaszt olvastuk, ahogy sorba vesszük Ézsaiás könyvét. Azon az elmúlt alkalmon láttuk ennek az igeszakasznak a prófétai mondanivalóját Izráelre nézve és a népekre nézve is. Azután szó volt a személyesen nekünk szóló üzenetéről. Először arról, ahonnan elindul egy bűnös ember Isten felé. A kiinduló pont volt: reá haragusznak (24. vers). Mindenki haragban volt Istennel, úgy indultunk. Isten szólított meg minket, és Ő mondta azt: Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai [ ] Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok (22. és 20. vers). Ő a szabadító, és Ő hív magához. Most ennek az Igének a személyes üzenetét folytatom. Négy kérdést volna jó megvizsgálni. Először: Az Úrban igazul meg (25. vers). Mit jelent ez, hogy megigazulunk, vagy megigazulhatunk az Úrban? Mi a megigazulás? Másodszor: Az Úrban [ ] dicsekszik (25. vers). Mit jelent az Úrban dicsekedni? Harmadszor: Magamra esküdtem (23. vers). Mit jelent számunkra Isten esküje? Végül, mit jelent az, amire Isten esküdött, hogy: minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv (23. vers)? Isten igazít meg Először tehát, a megigazulásról: Az Úrban igazul meg [ ] Izráelnek egész magva! (25. vers). Láttuk ennek a prófétai jelentését Izráelve nézve. Most ránk vonatkoztatva mit jelent, hogy egy ember vagy én hogyan igazulok meg az Úrban? Érdekes, hogy Ézsaiás könyvében máshol is van szó a megigazulásról. Ezek közül csak egyet olvasok el. Ez az Úr Jézusról szól, a kereszthaláláról, és így mondja: Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli (Ézs 53,11). Ez már előremutat arra, hogy a megigazulás csak az által lehetséges, hogy az Úr Jézus Krisztus viselte a vétkeinket, felvitte a keresztre. Ő Benne, az Ő áldozatáért lehet megigazulni. Az újszövetségben sokszor beszél az Ige a megigazulásról. Már az Úr Jézus is az evangéliumokban. Például az Úr Jézus mondja a farizeusoknak: Ti vagytok, a kik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert a mi az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos (Lk 16,15). Ez az Ige arra mutat rá, hogy mindenki úgy van tulajdonképpen, mint a farizeusok voltak. Nem szereti az ember, ha őt bűnösnek, igazságtalannak, rossz, aljas embernek látja bárki. Ha az ember még tesz is ilyet, igyekszik

2 magát menteni, jobb színben feltüntetni, mint amilyen. Ez velünk született tulajdonságunk. A bűnnel együtt ezt is örököltük. Így születtünk. Igazabbnak akarjuk mutatni magunkat. Meg akarjuk igazítani magunkat, persze csak az emberek előtt tudjuk, mert Isten úgyis látja a valóságot. Isten azt mondja, ez egy farizeusi, képmutató magatartás. Ha jobbnak, igazabbnak mutatjuk magunkat, lehet, hogy az emberek el is hiszik, el is fogadják, de ez Isten előtt utálatos. Isten nem ilyen megigazításról beszél. Az Úr Jézus megigazítása nem ilyen. A vámszedő és a farizeus a templomba ment imádkozni. Azzal kezdi az Úr Jézus a példázatot: Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá: Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedő (Lk 18,9-10). Némelyek elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, ezért a többieket semmibe vették. Az ember el tud jutni odáig, hogy annyira igazolja magát, hogy a végén már el is hiszi magáról, hogy ő igaz. Azt gondolja, hogy ehhez az igazsághoz elég az, amit a farizeus elmondott: Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek [ ] hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is (Lk 18,12.11). Amikor máshoz hasonlítjuk magunkat, hogy azért én igaz vagyok a másikhoz képest, mert ő ilyen. Valóban a farizeusok emberileg becsületesebb, sokkal tisztább, jóravalóbb életet éltek, mint a vámszedők. Nem az emberek előtt kell igaznak lenni. Az semmit nem ér. Azt, hogy valaki igaz, vagy sem, a végső szót Isten mondja ki. Isten az egyik embert nem a másikhoz hasonlítja. Isten önmagához hasonlítja az embert. Ő hozzá hasonlítva mindannyian nagyon bűnösök vagyunk, nem vagyunk igazak. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső? Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem (Zsolt 14,2-3). Nincs egyetlen egy igaz ember sem Őhozzá képest. Mit tett a vámszedő, a bűnös? Beismerte, hogy ő bűnös. Nem igazolta magát, nem mondott mentségeket, hogy: igaz, sokat csaltam, nagyon szeretem a pénzt, de azért van bennem is valami jó. Nem, nem igazolta magát. Nem mondta, hogy azért van tőlem rosszabb ember is, ez, vagy amaz. Beismerte, és azt mondta megtört szívvel: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik (Lk 18,13-14). Itt már rögtön látszik ebből, hogy a megigazulás útja valahol a megalázkodásnál kezdődik. A bűnünknek, az igaztalan voltunknak az elismerésével kezdődik: bűnös vagyok, irgalomra szorulok. Hiába védem magam, nem elég. Valóban, aki megalázza magát, és így megalázkodva Istenhez fordul, az megigazulhat, mint ahogy a vámszedő is magigazult. Mi a megigazulás? Nézzük meg az Igében, mint jelent tulajdonképpen ez a megigazulás. Hogyan lehet megigazulni? Mi a megigazulásunk ára? Mi a megigazolásunk bizonyítéka? Mi az Isten része ebben a dologban? Mi az ember része ebben a dologban? Nagyon érdekes, hogy ha a megigazulásról Igéket olvasunk el, akkor látszólag ezek az Igék ellentmondanak egymásnak. Szinte minden Ige minden más Igének ellentmond. Felolvasok mindjárt egynéhányat. Azt olvassuk: Isten az, a ki megigazít (Róm 8,33). Ez az első, amit idetennék, hogy Isten igazít meg. Ő az, aki megigazít. Ha tovább olvassuk: Megigazulván ingyen az ő kegyelméből (Róm 3,24). Itt még nincs ellentmondás: Isten az, a ki megigazít [ ] ingyen az ő kegyelméből (Róm 8.33; 3,24). Azután: Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által (Róm 5,9). Tehát a megigazulás az Ő vére által van. Még itt sincs ellentmondás: Isten az, a ki megigazít [ ] ingyen az ő kegyelméből [ ]az ő [Jézus Krisztus] vére által (Róm 8.33; 3,24; 5.9).

3 Azután azt olvassuk: Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért (Róm 4,25). Itt már van ellentmondás. Most akkor az Úr Jézus Krisztus vére igazít meg, vagy a feltámadása által igazulunk meg? Feltámasztatott a mi megigazulásunkért - a vér vagy a feltámadás? Olvasom tovább: Megigazulván azért hit által (Róm 5,1). Megint egy új szempont. Itt van eddig a kegyelem, az Úr Jézus vére, Jézus Krisztus feltámadása, a mi hitünk. Végül, ami leginkább ellenmondásosnak látszik: Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből (Jak 2,24). Akkor most hitből van a megigazulás vagy cselekedetből; az Úr Jézus vére által vagy Jézus Krisztus feltámadása által, hitünk által, vagy hogyan van a megigazulás? Az egész megigazulásnak az alapja az, hogy Isten igazít meg, mégpedig ingyen, kegyelemből, ahogy olvastuk: Megigazulván ingyen az ő kegyelméből (Róm 3,24), nem érdemből. Isten szeretete, irgalma, kegyelme ez az egésznek az elindítója és az alapja. Istennek valamit kellett tenni a megigazulásunkért, mert ott voltak a bűneink. Nem lehet csak úgy szemet hunyni felette, mert a bűn zsoldja halál (Róm 6,23). Ez okozza az igaztalan voltunkat, ezért olvastuk, hogy megigazultunk az ő vére által. Amíg a bűn fennáll, amíg a bűn nincsen eltörölve, amíg a bűn nincs elrendezve és megbocsájtva, addig nem lehetünk igazak. Márpedig: vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat (Zsid 9,22). Nem elég, hogy Isten kegyelmes, el kellett törölje a bűneinket. Ahogyan eltörölte, ez Jézus Krisztus vére. Kegyeleme, mert nem mi fizettük ki, nem nekünk kellett meghalni. Kellett a vér, az Úr Jézus vére ez lett az ára, a mi megigazulásunknak. Isten elfogadta ezt az árat, ez elég, nem kell már más, ennek a bizonyítéka Jézus Krisztus feltámadása. Ezért mondja: meghalt a mi bűneinkért [ ] és feltámasztatott a mi megigazulásunkért (1Kor 15,3; Róm 4,25). Az, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata elégséges, tökéletes, mert megelégítette Istent. Megbékéltette Őt, a bűneinket eltörölte ez a vér, és ennek a bizonyítéka, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból. Tehát Jézus Krisztus vére a megigazulásunk ára. Jézus Krisztus feltámadása volt a bizonyíték arra, hogy elég ez a vér. Az ember oldala: a hit Amit eddig elmondtam ez az Isten oldala. Isten igazít meg, mert kegyelmes és irgalmas. Ő fizette ki az árát Krisztus vérével. Isten bizonyította, hogy ez elég, amikor feltámasztotta Őt a halálból. Most jön az ember oldala, az embernek a része: Megigazulván azért hit által (Róm 5,1). A hit a mi válaszunk Istennek a kegyelmére, Jézus Krisztus elvégzett váltság munkájára, a vérre, arra, hogy mi is nagyra értékeljük, amit Isten nagyra értékelt. Isten, ha valaki hisz Benne, ez a hitet igen értékeli. Olvassuk azt: Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul (Róm 4,3). Mikor történt ez, hogy hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul? Akkor, amikor Ábrahám már nagyon öreg volt, majdnem száz éves. Nem volt gyermeke, aki Sárától származott. Isten azt mondta neki, hogy lesz gyermeke, kivitte éjszaka, és azt mondta: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod [ ] Így lészen a te magod (1Móz 15,5). Emberileg remény már nem volt, de azt mondja az Ige: És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul (1Móz 15,6). Elhitte, hogy így lesz, és tulajdoníttaték [ez a hit] az ő néki igazságul. Nem kételkedett abban, hogy Isten meg tudja cselekedni. Nagyra értékeli Isten a hitet. Ezzel a hittel fogadjuk el a megigazításunkat, a bűneinknek a bocsánatát. Azonban Isten minden hitet próbára tesz. Ábrahám hitét is próbára tette, hogy ő tényleg olyan nagynak ismeri-e Istent. Bízik-e Istenben, hogy lehetetlen módon, neki öreg korára gyermeket ad. Úgy tette próbára, hogy amikor ez a gyermek, Izsák nagy fiúcska lett azt mondta neki: most áldozd fel a Mória földjén (1Móz 22,2). El kellett vinni, el is vitte, és a Zsidókhoz írt levélből, meg a Római levélből tudjuk, hogy gondolkodott. Úgy gondolkodott Ábrahám, hogy Isten vissza tudja adni a halálból is (Zsid 11,19). Hitt abban az Istenben, Aki a

4 nem létezőt előhívja, és a holtakat feltámasztja. Amikor kivitte, hogy tekintsen az égre, hitt abban az Istenben, Aki azokat, a melyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket (Róm 4,17). Amikor a fiát az oltárra tette, hitt abban az Istenben, aki a holtakat megeleveníti (Róm 4,17). A hitet Isten mindig kipróbálja. Hogy igazult meg Ábrahám? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? (Jak 2,21). Így fogalmazhatnánk meg, hogy tulajdonképpen, a cselekedetek a hitnek a bizonyítékai. Mint, ahogy az Úr Jézus vérét Isten elfogadta, egy bizonyítékot adott, hogy feltámasztotta Krisztust a halálból. Hogy nekünk valódi a hitünk, bizonyíték kell, ezek pedig a cselekedeteink. Nem csak mondjuk, hogy mi hiszünk, hanem tényleg úgy is cselekszünk. Összhangban van a cselekedetünk vele. Ezt olvassuk is: Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? [ ] Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában (Jak 2,20.17). Amikor azt mondja, hogy a cselekedetek által igazul meg az ember, ez nem a törvénynek a cselekedete. Nincs ellentétben azzal, amit Pál apostol ír. Nem. Így olvassuk, hogy a hitnek a cselekedete. Így mondja Jakab is: Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? (Jak 2,20). A hitnek van cselekedete. A hitünk bizonyítéka, amikor így gondolkozik Ábrahám, és képes volt megcselekedni is, hogy feltette a fiát az oltárra. Hitt abban az Istenben, Aki neki ígéretet tett. Ha száz esztendős korára gyermeket tudott neki adni, akkor az az Isten fel is tudja támasztani. Ezek az Igék, amik látszólag ellent mondanak egymásnak, nincs bennük ellentmondás, hanem az a különbség köztük, hogy az egyik Ige az isteni oldalt mondja el, az igazzá tételünknek az árát, a bizonyítékát. A másik Ige elmondja az emberi oldalt, hogy hit által fogadjuk el. Elmondja a hitünknek a bizonyítékát, ami a cselekedeteink. Istennek elég az Úr Jézus Krisztus vére, hogy minket, mint bűnösöket igazzá tegyen, és igazzá nyilvánítson. Mi pedig ezt hittel elfogadjuk. Így leszünk igazak Isten előtt. Hogy ezt hittel el tudjuk fogadni, az egész ott indul el, ahol a vámszedő elindult: megalázta magát, elismerte, hogy bűnös. Azt mondta: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! (Lk 18,13-14). Csak Krisztusért van igazságunk Isten előtt Még egy Igét olvasnék el azzal kapcsolatosan, hogy milyen csodálatos dolog ez, hogy Isten a nem igaz embert olyan igazzá teszi, hogy nem talál benne kivetni valót. Olyan igazzá tesz a Jézus Krisztus által, és a hitünk által, hogy Ő maga sem talál bennünk hibát. Ez igen csodálatos dolog, mert Ő Önmagához mér bennünket, nem a másik emberhez. Nem úgy, mint például Jóbnál. Ott Isten azt mondta, hogy Jób igaz, a többi emberhez viszonyítva (Jób 1,8). Nóénál is azt mondja, hogy: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között (1Móz 6,9). Amikor Isten színe elé állt Jób, akkor azt mondta: hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban! (Jób 42,6). Láttuk, hogy Nóéban is volt hiba és bűn. Amikor Isten megigazít, olyan igazságot tulajdonít nekünk, ami Krisztus igazsága. Benne Isten nem talál hibát, ezért mondom, hogy ez nagyon csodálatos. Le van írva, Pál apostol a prédikációjában azt mondja: De a kit Isten feltámasztott, az nem látott rothadást. Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata: És mindenekből, a mikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, a ki hisz, megigazul. Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, a mit a próféták megmondottak: Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg; mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek (ApCsel 13,37-41). Itt arról beszél Pál apostol, hogy a törvényből nem lehet megigazulni, a törvény cselekedeteiből (ApCsel 13,19). Hiába farizeus valaki, aki nagyon szeretné betölteni a törvényt. Hiába olyan, mint Pál Saulus korában: a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam (Fil 3,6), de az Isten előtt nem. Nem

5 elég a cselekedet: törvénye által meg nem igazíttathattatok (ApCsel 13,39). Isten olyan hallatlan dolgot cselekedett, olyan nagy dolgot, hogy azt mondja, ha hallanátok: nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek (ApCsel 13,41), hogy igaz. Eljött Jézus Krisztus és igazzá tett Isten előtt, mindenkit, aki hisz Benne. Ez az örömhír, és ezt hirdetjük, hogy bűnösnek, reménytelennek születtünk. Legfeljebb a magunk igazát próbálnánk csak érvényesíteni a másik ember előtt, de Isten előtt ez utálatos. Hiába igyekszünk akármennyire, nem lehetünk Isten előtt igazak. Eljött Jézus Krisztus, és Ő mindenkit igazzá tesz. Mindenkit megigazít, aki csak hisz Benne. Természetesen élő hittel, amit bizonyítanak a cselekedetek, hogy tényleg hiszek ebben az Úr Jézus Krisztusban. Dicsekedni az Úrban Rátérnék a másikra. Olvastuk, hogy Benne dicsekszik Izráel maradéka (25. vers), de most ránk vonatkoztatva, mit jelent az Úrban dicsekedni? Egyáltalán mit jelent dicsekedni? Saját magunkról, vagy a hozzánk tartozó személyről, vagy dolgokról úgy beszélni, hogy azzal magamnak elismerést szerezni. Az Úrban dicsekedni pedig azt jelenti, hogy tudom, sem magamban, sem abban, amim van, nincs semmi dicsekedni való. Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna?.. (1Kor 4,7). Minden elismerés, és minden dicsőség az Úré. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem [...] A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék (1Kor 1,29.31). Mit tudnánk dicsekedni? Különösen a megigazulásnak a kérdésében, de bármi másban, hiszen mindent az Úr végzett el. Gondoljunk vissza arra, amikor az elmúlt alkalommal ezt a részt olvastuk az Igéből. Szó volt arról, hogy igazán nincs, mivel dicsekedjünk. Onnan indultunk ki a 21. verstől, hogy haragudtunk Istenre, az ellenségei voltunk. Nem mi mentünk Istenhez, hogy meg akarunk békülni. Nem mi láttuk be, hanem Isten jött hozzánk Jézus Krisztusban. Hozzánk alázkodott, jött le hozzánk, és kért meg bennünket, hogy béküljünk meg Vele. Ő hívott, hogy: Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai (22. vers). Ő szabadított meg, Ő fizette ki az árát. Nincs semmi dicsekedni valónk. Krisztusban olyan sokat kaptunk, és olyan értékeset, hogy azokkal dicsekedhetünk. Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával (Jer 9,23). A világban mind ilyen dicsekedés van, ki ezzel, ki azzal. Hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem (Jer 9,24). Ez az értelem, ismerni az Urat. Nem az, hogy ismerem az atommagnak a titkait, vagy a közgazdaságtudomány belső összefüggéseit, hanem az, hogy ismerem az Urat. azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, a ki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr (Jer 9,24). Ki ismeri Istent, aki jogot és ítéletet gyakorol? Úgy gyakorolta, hogy a mi bűneinkért Jézus Krisztus halt meg, Aki igazságot gyakorolt, és az Ő igazságát nem érte csorba, mégis megbüntette a bűnt, mert kegyelmes és szerető Isten. Mindezt Krisztusban végezte el. Így mentett meg bennünket a kárhozattól, így gazdagított meg minket a Krisztusban. Ki ismeri ezt az Istent? Ki ismeri Istennek a mind mélyebb szeretetét, szentségét, dicsőségét, nagyságát, bölcsességét? Ki ismeri Őt nem az eszével, hanem a szívével? Az olyannak ismeri meg az Urat, hogy tud dicsekedni. Nem magával, hanem azzal, ami Isten neki, és amit Isten végzett el érte. Nevezetesen most, mikor erről van szó, hogy nem voltam igaz. Velejéig romlott volt az életem, de Isten megigazított. Igazzá tett, igaznak nyilvánított. Rám nézett, és azt mondja igaz, mint ahogy Krisztus is igaz. Ki ismeri Istent így? Az eskü A harmadik, amiről szólnék, az Istenek az esküje. Olvastuk: Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám

6 esküszik minden nyelv! (23. vers). Az ember esküjéről is van itt szó: rám esküszik minden nyelv! (23. vers). Mit jelent az eskü? Például, ha egy ember esküszik, akkor valamilyen ünnepélyes kijelentést vagy ígéretet tesz. Amikor az ember az állítását vagy az ígéretét, illetve annak az igazságát azzal erősíti meg, hogy Istenre mint tanúra hivatkozik. Isten a tanúm - és akkor elmondja, amit ígér, vagy ki akar jelenteni. Az embernek az esküjéről az Újszövetségben több Ige is szól. Beszél az Úr Jézus is az esküről az evangéliumokban, írnak róla az apostoli levelek is. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek (Jak 5,12). Ha az Úr akarja, és élünk, akkor Jakab levelében nem sokára ideérünk ehhez az igevershez. Akkor mondanám majd el, ami az Ige egyéb helyeken is a szívünkre helyez az esküvéssel kapcsolatosan. Most csak Isten esküjéről szólnék. Mit jelent Istennek az esküje? Magamra esküdtem mondja az Úr. Kicsit bővebben szól az Ige Isten esküjéről. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és nálok minden versengésnek vége megerősítésül az eskü; Miért is az Isten, kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet (Zsid 6,13-18). Itt azt mondja az Ige, hogy Isten önmagára esküdött. Az emberek, amikor esküdnek, nagyobbra esküsznek önmaguknál, Istenre. Isten nem tud Magánál nagyobbra esküdni, mert Nála nincs nagyobb, ezért mondja, hogy Isten önmagára esküdött. Láttuk, hogy az esküvés egy ünnepélyes ígérettétel vagy bizonyságtétel. Az esküvéssel erősíti meg az ember, hogy bizony úgy van. Erről olvastunk, hogy Isten esküvel ünnepélyesen megerősítette az ígéretét, hogy: kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát (Zsid 6,17). Isten szava már magában is elég biztosíték, hogy amit mondott, az úgy lesz. Ha valamit egyetlen egyszer mondott Isten, az biztos, hogy úgy lesz, az nem változik. Ő ezt kiválóbban akarta megmutatni. Ha valamit nagyon fontosnak tart, hogy a szívünkre helyezze, hogy mi is nagyon komolyan vegyük, mint ahogy itt Ábrahámnak tett ígéretet, akkor esküvéssel lép közbe. Ahogy olvastuk: két változhatatlan tény által [ ] erős vígasztalásunk legyen minékünk (Zsid 6,18), ha vigasztaló ez az ígéret. Két változhatatlan tény van, az egyik Isten szava. Az is változtathatatlan, ha egyszer valamit mond Isten, ha az Úr szája szól. A másik változhatatlan tény az esküje. E két változhatatlan tény által legyünk abban nagyon biztosak, hogy az be fog következni, amire Isten megesküdött. Isten esküje különösen nagy nyomatékot ad az Ő ígéretének. Kétszeres megerősítést ad neki. Amit olvastunk, mi az, amire Isten megesküdött, kétszeres nyomatékot adva neki? Minden térd nékem hajol meg - ez az egyik. A másik: rám esküszik minden nyelv! Ez minden körülmények között be fog teljesedni. Teljesen biztosak lehetünk benne, hogy így lesz. Minden térd nékem hajol meg Ez a negyedik, amivel szeretnék most foglalkozni, hogy mit jelent az, hogy Isten előtt hajol meg minden térd (23. vers). Ez azt jelenti, hogy egyszer mindenkinek meg kell hajolnia Isten előtt. El kell ismernie, hogy Isten az Úr mindenekfelett, még az ő élete felett is. Vannak, akik már ebben a földi életben is meghajolnak Isten előtt. Meghajolnak Isten akarata, tanácsa előtt, és a szerint élnek. Vannak, akik nem hajolnak meg Isten előtt. Nem akarják Őt elismerni, nem

7 az Ő akarata szerint élnek. Szembe mennek Isten akaratával. Ezek is meg fognak hajolni Isten előtt, amikor eljön az ideje. Vannak szellemi lények, akik meghajolnak Isten előtt. Például az angyalok, és teljesítik Isten akaratát. Vannak, akik nem hajolnak meg Isten előtt, mint a Sátán és a démonok. A végén azonban nekik is meg kell hajolniuk. Mindenkinek. Aki nem szívből, annak kényszerből, de akkor is meg kell hajolni mindenkinek. Erre adta Isten az Ő szavát, és erre esküdött meg: minden térd nékem hajol meg. Ézsaiásnak ezt az Igéjét Pál apostol kétszer idézi. Érdekes, hogyan és milyen összefüggésben. Először olvassuk, amikor idézi ezt az Igét: Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja (Róm 14,11). Nézzük meg milyen összefüggésben: Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást (Róm 14,10-13). Vagyis abban az összefüggésben mondja itt az Ige, hogy egymást ne kárhoztassuk, hogy a másik hogy él, milyen cselekedetei vannak, vagy ne vessük meg a másik hívő embert. Egyáltalán az embereket: Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé (Róm 14,10). Mindenki meg fog hajolni Előtte, és mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek (Róm 14,12). Ezt vegyük a szívünkre. Ami még különös ebben, hogy azt mondja az Ige: rám esküszik minden nyelv! (23. v.). Pál apostol a Szent Szellem által a következőképen mondja ezt: minden nyelv Istent magasztalja (Róm 14,11). Ez csodálatos kijelentés. Ahogy én itt az összefüggést látom, mivel itt hívő emberekre vonatkoztatja, hogy egymást többé ne kárhoztassuk, ne ítéljük meg, ezért Istent fogja magasztalni minden hívő ember. Úgy gondolom, ez a kijelentés ezen túl is mutat. Mindenkinek el kell ismernie Isten nagyságát, bölcsességét és szeretetét. A másik Ige, ahol Pál apostol idézi Ézsaiást a Filippi levélben van. Azt olvassuk az Úr Jézusra vonatkoztatva: Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére (Fil 2,9-11). Ebben az a különös, hogy teljesen Jézus Krisztusra vonatkoztatja azt, ami Ézsaiásnál Istenre vonatkozik. Ezzel azt jelenti ki számunkra az Ige többek között, hogy Jézus Krisztus, mint Isten Fia egy Istennel. Előtte is, mint Isten előtt minden térd meghajlik: mennyeieké, földieké és föld alatt valóké (Fil 9,10). A mennyei lények, mondjuk így az angyalok, a földiek az ember, de a föld alatt valók is, az elkárhozottak is, a Sátán vagy a démonok is, mindenki meghajlik Jézus Krisztus előtt is, nemcsak Isten előtt. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére (Fil 2,11). Figyeljük, hogy a Szent Szellem hogyan fordítja le azt, ami Ézsaiásnál úgy van, hogy: rám esküszik minden nyelv? A Római levélben úgy fordítja le, hogy: minden nyelv Istent magasztalja, a Filippi levélben úgy fordítja le, hogy: minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten mondta ezt, és Isten esküdött meg Jézus Krisztusra vonatkozóan is, és Önmagára vonatkozóan is, hogy meghajlik minden térd előtte. Két változhatatlan tény, ünnepélyesen megerősítve, kiválóbban megmutatva (Zsid 6,17), ahogy olvassuk, ezért ezt nagyon komolyan kell nekünk venni. Komolyan kell venni olyan területen is, hogy egyre inkább hajoljunk meg az Úr előtt. Komolyan kell venni azon a területen is, hogy most hiába vannak, akik nem akarnak meghajolni Előtte, hiába tombolnak, mi ezen ne nyugtalankodjunk. Eljön az idő, Isten megesküdött rá, mindenki meg fog Isten előtt hajolni. Krisztus előtt is, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr [ ] minden nyelv Istent magasztalja (Fil 2,11; Róm 14,11).

8 Befejezés Még egyszer elolvasom befejezésül az alapigét, de nem végig: Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv! Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, Ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, a kik reá haragusznak. Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izráelnek egész magva! ( vers). Ámen. Debrecen, július 8.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA

A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA DIRICZI TIBOR A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A MODERN GYÜLEKEZETEKBEN 1 ingyenes példány pénzért nem árusítható Kiadja: Diriczi Tibor 6917 Nagyér, Damjanich u. 49 berea14@freemail.hu 2 A KEGYELEM TEOLÓGIÁJA A Biblia

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Budai Gergely: Az evangéliom Lukács szerint. kézirat, Ráday

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Heidelbergi Káté. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk.

A Heidelbergi Káté. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. A Heidelbergi Káté I. Ú R N A P J A 1. Kérdés: Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Felelet: Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Ézs 1,18 Isten pere No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlát-pirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Bevezetés Azt énekeltük

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE

AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE AZ ÜDVÖSSÉG FOGALOMKÖRE dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.2. 2015.03.10.) Az üdvösség témakörébe tartozó magyar bibliai-teológiai alapfogalmak többsége napjainkra elvesztette

Részletesebben