Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója"

Átírás

1 Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz? Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő. Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem, ő építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért, szóla a seregek Ura! Bevezetés Ahogy sorban olvassuk Ézsaiás könyvét, láttuk, hogy a részekben jövendölések vannak azokról az időkről, amikor majd Izrael a babiloni fogságba fog kerülni. Ez még több mint 100 év múlva következett be. Amikor majd ennek a fogságnak vége szakad, akkor Isten vissza hozza majd a foglyokat. Ez csaknem 200 év múlva fog beteljesedni. Azt is megmondta Isten előre, hogy ki lesz az a perzsa király név szerint, Círus, aki majd a foglyokat haza fogja engedni. Ez a felolvasott néhány vers is még Círussal kapcsolatos, de nemcsak róla szól, hanem Izraelről is. Sőt, Izraelnek, és nekünk is szól ez az Ige. Van még ennek a felolvasott Igének egy prófétai üzenete is a Messiásról, az Úr Jézus Krisztusról. Tehát ezzel a négy üzenettel szeretnék ma foglalkozni. Miért engedte el Círus a népet? Először tehát azzal, hogy milyen szava volt Istennek Círusról, ebben a részben. Azt olvastuk: Jaj annak, aki alkotójával perbeszáll, holott cserép a föld többi cserepeivel! (9. vers). Korábban már szó volt arról, hogy Josephus Flavius történetíró leírása szerint Círus olvasta Ézsaiás próféciáját saját magáról. Amikor megtalálta a nevét Ézsaiás tekercsében, akkor egyetlen őszinte vágy töltötte el, hogy teljesítse azt, ami meg volt írva róla, hogy építtesse fel a jeruzsálemi templomot, és bocsássa haza a foglyokat. Nyilvánvaló azonban, hogy Círus előtt is voltak akadályok. Olyanok például, mint a fáraó előtt, amikor Isten azt üzente a fáraónak, hogy bocsássa el Izrael népét Egyiptomból. Ők is lényegében fogságban, szolgaságban voltak ott. Amikor nagy nehezen a fáraó elbocsátotta a csapások után, akkor meggondolta magát, és utána ment a seregével, hogy visszafordítsa. Az olvassuk is, hogy miért gondolta meg magát. Azt mondta a fáraó: Mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izrael a szolgálatunkból? (1Móz 14,5). Izráel népe ingyen munkaerő volt, milliós nagyságú ingyen munkaerő a fáraónak. Círus amikor átvette az uralmat a babilóniai birodalom után, akkor szintén Izrael mint nép, ott volt fogságban, és ez Círus számára is haszon volt. Soha nem szoktak foglyokat csak úgy elengedni, legfeljebb pénzért, ajándékért vagy váltságdíjért. Círus ingyen bocsátotta haza Izraelt, mint ahogy olvastuk: foglyaimat elbocsátja: nem pénzért és nem ajándékért, szóla a Seregek ura! (13. vers). Sőt, nemcsak hogy ingyen bocsátotta el Izraelt, hanem mind a kincseket, amiket elvitt Nabukodonozor, amikor elfoglalta Jeruzsálemet és a templomot, azt mind visszaadta. Ilyet sem szoktak cselekedni, mert a győztesek mindig sarcot vesznek. Mindig a legyőzöttek szoktak fizetni hadiadót, jóvátételt vagy kártérítést. Círus mégis visszaadott mindent. Olvasunk is róla: Czírus király pedig előhozatá az Úr házának edényeit, melyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, s az ő isteneinek házába helyezett vala; Előhozatá ezeket Czírus, a persák királya, Mithredáthes kincstartó kezeihez, a ki is átszámolá azokat Sesbassárnak, Júda fejedelmének [ ] Minden arany és ezüst edényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe (Ezsd 1,7-8.11). Miért tette ezt Círus? Úgy olvastuk: Czírus persa király első esztendejében, hogy beteljesednék az

2 Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde (Ezsd 1,1). Érdekes, nemcsak Ézsaiás, Jeremiás is megjövendölte, mégpedig azt, hogy hetven évig fog tartani ez a fogság. Felindítá az Úr Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is, mondván: Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van; Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik (Ezsd 1,1-3). Tehát azért tette, mert amikor eljött az idő, Isten felindította Círusnak a lelkét. Úgy gondolom, hogy ebben a felindításban benne volt az is, amit ma olvastunk, mert ezt olvasta Círus is: Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! (9. vers). Tehát Círus tudta, hogy ő akármilyen győztes birodalomnak is a győztes királya, mégiscsak ember. Istenhez képest csak cserép a föld többi cserepei közt, és jaj lenne neki, ha alkotójával perbe szállna, és nem engedelmeskednék Istennek. Ugyanúgy, jaj volt a fáraónak is, amikor perbe szállt Istennel. A végén megint vissza akarta hozni az elbocsátott népet, de a Veres-tenger nyelte el, és ott halt meg a fáraó is a seregével együtt. Ebből a Círusról szóló Igéből a mi számukra legyen tanulságul az, hogy ha mi megértettük bármiben, hogy mi Istennek az akarata velünk, az életünkkel, akkor azt tegyük meg, mint Círus, mert Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag az alkotójának: mit csinálsz? Isten üzenete Izraelnek Most nézzük meg ebből az Igéből azt, amit Isten Izraelnek üzent. Úgy gondolom, hogy ez a néhány felolvasott igevers szó szerint és elsősorban Izrael népének küldetett, azért beszél a 13. versben egyes szám harmadik személyben Círusról. Tehát Izraelnek mondja, hogy: Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útjait egyengetem (13. vers), mert ezek az Igék elsősorban hozzájuk szólnak. Mi volt az oka, hogy Isten ezeket mondta Izraelnek Círussal kapcsolatban? Úgy gondolom, azért tette, mert voltak olyanok, akik a zsidó nép közül megbotránkoztak azon, hogy Isten miért egy pogány király által szerez nekik szabadulást. Miért ad egy pogány királynak messiási címet, hiszen azt olvassuk: Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám. (Ézs 45,1). Az hogy felkent, ezt nagyon jól tudták a zsidók, hogy ez a cím a Messiást, az Isten Fiát illeti. Miért egy pogány királynak mondja, hogy felkentem? Miért nem úgy lesz a szabadítás, hogy a fogságban Izrael megerősödik; Isten támaszt majd közülük egy erős vezért, aki a Messiás, a Felkent lesz. Akkor majd lerázzák a pogányoknak az igáját magukról; győzelmesen hazatérnek a Messiás vezetésével, felépítik a templomot és Jeruzsálemet. A népnek lehet, hogy volt egy ilyen gondolata, mert tudjuk, hogy később is, amikor az igazi Messiás, Jézus Krisztus is megjelent, akkor is voltak ilyen gondolataik. De Isten gondolata más volt. Figyelmeztette a népet arra Isten, hogy Ő az Alkotó, Ő a Teremtő, Ő az Úr. Az ember csak cserép a föld többi cserepei között, és jaj annak, aki az alkotójával perbe száll. Vagy: Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő (12. vers). Tehát a csillagokat, a naprendszereket, a tejút rendszereket, mindent Ő alkotott. Mondja még, hogy Ő támasztotta Círust, tehát ne versengjenek Vele, mert jaj annak, aki alkotójával perbe száll. Ez előtt meg kell hajolniuk akkor is, ha Isten nem magyarázza meg, hogy mit miért tesz. Isten ritkán magyaráz előre, általában utólag mutatja meg, hogy mit miért tesz. Talán az is felmerült egyesekben a zsidó nép közül, hogy ha a nép fogságra megy, és idegeneknek lesz kiszolgáltatva, ha nem várható hosszú időn keresztül Izrael dicsőséges felemelkedése, a Messiásnak az eljövetele, ami meg volt ígérve, a szabadítás, akkor egyáltalán érdemes gyermekeket szülni? Itt van a felelet: Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz? (10. vers). Ez nekem nem egy légből kapott gondolatom, és ezt bizonyítja az, amit Jeremiás próféta könyvében olvasunk, amikor már a fogságban levőknek ír. Jeremiás jóval később volt próféta, később született, mint Ézsaiás. Akkor már a nép fogságban volt, és a következőt írta a fogságban levőknek: Vegyetek magatoknak feleségeket és szűljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szűljenek fiakat és leányokat,

3 és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek (Jer 29,6). Nyilván nem véletlenül üzente ezt nekik Isten, hiszen a nép fogságban volt. Nem valami rózsás körülmények között volt, és mégis ezt üzente nekik Isten. Azt mondta itt Ézsaiásnál: Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz? [ ] fiaimat és a kezeim munkáját csak bízzátok reám! ( vers). Tehát Tőle kérdezzék a jövendőt. Az Úr tudja, hogy mit, miért tesz. Ezt a verset a protestáns fordítás úgy adja, hogy: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezeim munkájában? Ebből az a tanulság a számunkra, hogy féljük Istent, mert Ő az Alkotó, Ő a Teremtő, ne pereljünk vele, minden körülményben bátran bízzuk rá magunkat és gyermekeinket is, jelenünket és a jövőnket is. Miért csináltál engem így? Most nézzük meg, mi az Istennek a szava hozzánk, mert minden Ige a mi tanulságunkra íratott meg. Minden Ige által van Istennek személyesen most is üzenete. Még egyszer olvasom: Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! (9. vers). Ugyanezt Pál apostol által is elmondja Isten az Újszövetségben. Elolvasom: Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig közönséges használatra csináljon? (Róm 9,20-21). Mondhatja-e az agyag, hogy mi készüljön belőle? Gyönyörű váza vagy pedig egy víztartó edény, vagy akármi? Nem mondhatja. Nem kérdezheti meg, hogy miért csináltál így, miért ilyennek formáltál? Az ember szájából ellenben sokszor elhangzik ilyen kérdés. Sokszor elhangzik, különösen manapság, az elégedetlenkedők, lázadók szívéből ez a kérdés, hogy miért csinált engem Isten így, vagy ilyennek? Miért születtem ilyennek? Sokat hallottam már, hogy valaki lánynak született, és azt mondta: Miért nem fiúnak születtem, meg volt, aki fordítva. Miért nem születtem gazdagnak, miért nem tehetségesnek, miért nem szebbnek, miért nem egészségesebbnek? Miért ebbe a családba születtem, amibe beleszülettem? Miért ebbe az országba, amiben vagyunk? Miért csináltál engem így?! Elhangzik így is a kérdés, hogy miért tette velem Isten azt, amit tett? Miért ért szerencsétlenség, miért ért ez a betegség, miért ilyen gyenge az idegrendszerem, miért ez a csapás rajtam? Rengeteg miért. A válasz? Többféle válasz van. Először is az Istennek a válasza, hogy: Jaj annak, aki alkotójával perbe száll, hiszen csak cserép a föld többi cserepei közt! Nem mondhatja senki az alkotójának, hogy miért csináltál engem így, mert szuverén Úr, nem lehet felelősségre vonni. A mai ember gondolkozása nagyon elferdült már. A mai gondolkozás az már olyan, hogy elhitették az emberekkel, hogy mi vagyunk a világmindenség középpontjában, mi vagyunk a legnagyobbak és a legfontosabbak. Az emberi jogok meg a mi jogaink a legfontosabbak. Istent már nagyon régen figyelembe sem veszi az ember. Isten azt mondja, hogy álljunk meg egy pillanatra! Álljunk meg! Jaj annak, aki az alkotójával perbe száll (9. v.), csak cserép vagy! Kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel! Ember vagy, teremtmény vagy. Isten meg a Teremtő! Van másik felelet is. Miért nem bízol Istenben? Nézd, a cserépedény nem vonja felelősségre a fazekast, egy cserépkorsó nem mondja a fazekasnak, Károli szerint, hogy: Nincsenek kezei? (9. vers), a protestáns fordítás pedig: Nem ügyes a kezed? Istennek ügyes kezei vannak. Ha az ember elcsendesedik és meghajlik, akkor fogja látni - mondom: Isten előre nem magyaráz -, utólag meg fogja látni, meggyőződik róla, hogy Isten minden jót cselekedett az ő életében. Amilyennek formálta, az a legjobb. Hányan tettek már arról bizonyságot, mint amiről Ezékiás király is: Íme, áldásul volt nékem a nagy keserűség (Ézs 38,17). Áldásul volt, hogy amik ellen lázadoztam, áldásul volt, mert nem hagyott Isten futni a magam feje után a romlásba, a bűnbe, a kárhozatba, hanem megállított, és örök életet adott. Áldásul volt a nagy keserűség. Miért vajúdtál velem? Azt olvastuk: Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz? (10. vers). A protestáns fordításból egyértelműen úgy tűnik ki, hogy valaki a saját apjának és a saját

4 anyjának mondja: Miért nemzettél? [ ] Miért vajúdtál velem?! Tehát, mintegy felelősségre vonja a szüleit, hogy miért született ő a világra. Mikor gyerek voltam, nagyon sokszor énekelték a faluban azt a nótát, ami úgy kezdődött, hogy: Édesanyám, kedves édesanyám, miért szültél a világra? Igen búsan elmondták ezt sokan. Tulajdonképpen egy keserűségből, egy felelősségre vonásból van, a nyomorúságból kiáltott így fel, miért szültél, miért születtem erre a világra? Jób is a nyomorúságai között tulajdonképpen hasonlót mondott. Elolvasok néhány igeverset: Ezután megnyitá Jób az ő száját, és megátkozá az ő napját. És szóla Jób, és monda: Vesszen el az a nap, a melyen születtem, és az az éjszaka, a melyen azt mondták: fiú fogantatott [...] Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot. Mért is nem haltam meg fogantatásomkor; mért is ki nem múltam, mihelyt megszülettem? Mért vettek fel engem térdre, és mért az emlőkre, hogy szopjam?! [ ] Mért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szívűeknek? (Jób 3, ). Igen, keserű szívvel mondta ezeket Jób, és meg is bánta a végén. Megbánta, amikor a Teremtő Isten, a nagy Fazekas eleibe állt egyszer, és kérdezett tőle egyet és mást. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! (Jób 38,4). Amikor kérdezte Jóbtól, a cserépedénytől a fazekas, akkor az semmit nem tudott rá felelni. Csak hibáztatta magát, ahogy olvashatjuk: Kezemet a szájamra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok [ ] hibáztatom magam és bánkódom a porban és hamuban (Jób 39,37-38; 42,6). Sőt, mielőtt ez bekövetkezett, már közben is kezdett megvilágosodni valami Jób előtt. Például azt olvassuk: Kezeid formáltak engem és készítének engem egészen köröskörül, és mégis megrontasz engem?! Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt, úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem? Nem úgy öntél-é engem, mint a tejet és mint a sajtot, megoltottál engem? Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem. [Most jön egy lényeges dolog:] Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet (Jób 10,8-12). Valahol mégis látta, hogy életet és kegyelmet szerzett Isten, gondviselése mindig ott volt és őrizte az ő életét. Azt tanulhatjuk meg ebből, hogy a keserűség sokszor meggondolatlan beszédet szül. Jó, hogy ha ezeket megbánjuk, és jó, hogy megbánhatjuk, és Isten megbocsát. Ha nem bánhatnánk meg, és ha nem bocsátana meg, jaj lenne nekünk. Ahogy olvastuk a protestáns fordításban: Jaj annak, aki ezt mondja apjának: Miért nemzettél? - és anyjának: Miért vajúdtál velem?! Tulajdonképpen ez Isten elleni lázadás, amikor a cserép-ember szembeszáll az Alkotójával, a nagy Fazekassal, Istennel. Akkor is Isten elleni lázadás, amikor a szüleit hibáztatja az életéért. Miért szülsz? Még valamit ezzel kapcsolatosan. A Károli fordítás így mondja: Miért szülsz? (10. vers). Ez egy általánosabb megfogalmazás. Azért vannak különbözőségek a különböző fordítások között, mert nem lehet egyértelműen visszaadni a magyarban azt, amit kifejez mindaz, ami ott, az eredeti Szentírásban van. Ezt is kifejezi, hogy mintha közvetlenül az anyjának mondaná, de általános dolgot is kifejez, hogy azt mondja az asszonynak: miért szülsz? Ez az általánosabb megfogalmazás, vagyis: Jaj annak, aki felelősségre von, vagy bánt egy asszonyt, aki szül, és azt mondja, hogy miért teszed? Minek neked a gyerek? Mire szülsz? A nyugati országokban, és nálunk ugyanúgy, kevés gyerek születik. Sok gyermek megfogan, és elpusztítják. Kevés születik meg. Kényelemszeretetből? Biztos benne van az is. A jóléthez való ragaszkodás miatt? Biztos, hogy az is benne van, de ezen túl még nagy mélységek vannak benne. Ott van a gonosz, ami emberölő volt kezdettől fogva. Jaj annak, jaj annak az embernek, és jaj annak a népnek is, ki is pusztulnak nemzetek, ahol nem szülnek az asszonyok. Amikor a feleségem már a gyermekkel volt terhes, akkor a tanácsadóban gúnyolták. Azt mondta neki az orvos: Hány Apostol lesz még? Meglesz a 12 apostol? A másik azt mondta: Jóasszony, mire szül maga? Hogy tartják el ezt a sok gyereket? Sokan félnek. Félnek, hogyan neveljük fel, miből tartjuk el? Oktalan félelem. Mit olvastunk a Jeremiás 29,6-ban? Mit üzen Isten a fogságban levőknek? Szüljenek, házasodjanak, férjhez menjenek. A fogságban mondta ezt, nem ilyen jólétben, amiben mi most vagyunk. Ma, néha ha van is egy kis megszorítás, azért még ahhoz

5 képest nagyon nagy jólét, mint amikor egy nép fogságban van. Azt mondja Isten: fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket [csillagokat] én állatám elő ( vers). Aki mindezt teremtette, és mindezt létrehozta, annak nem probléma egy gyermek felnevelése. Nem probléma egy egész gyereksereg felnevelése sem. Még akkor sem, ha egy családban van egy sereg gyermek. Régebben ezt még a hitetlenek is tudták. Amikor én gyerek voltam, a hitetleneknél is sok gyerek volt, nagy volt a család. Tudták a hitetlenek is, hogy ha Isten báránykákat ad, akkor legelőt is ad hozzá. Ez igaz. A katolikus fordítás nagyon hasonlít a protestáns fordításhoz. A protestáns azt mondja: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? A Károliban azt, hogy: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! (11. vers). Azt kérdezi ezzel: meg akarjuk mi határozni, mit tegyen Isten keze? Ránk tartozik-e, hogy Isten gyermekeinek a jövője felől kérdezzünk? Isten ezzel határozottan kijelenti, hogy minden gyermek az Övé, az Ő teremtménye. Ő adott szellemet és lelket a gyerekekbe. Az Ő tulajdona éppen ezért, mert az Ő alkotása, és Ő ismeri a jövőjüket. Tudja Ő, hogy mit csinál, mi történik velük. Nem tartozik ránk, hogy mi is tudjuk előre a jövőjüket. Sem az, hogy megszabjuk, vagy kikönyörögjük Istennél, hogy mit tegyen Isten velük, hogyan alakítsa a sorsukat. Egy tartozik ránk: bízzunk Istenben, higgyünk Benne, és neveljük őket az Úr intése és tanítása szerint. Sokan nem vállalnak gyereket, mert akkor, úgymond nem tudunk neki mindent megadni, amit más, és ne szenvedjen a gyerek hátrányt a többi gyerekkel szemben. Hadd tegyem e mellé Isten kérdését a protestáns fordításból: Parancsolni akartok kezem munkájában? (11. v.). Tehát, meghatározhatjuk mi, hogy mit tegyen Isten keze? Ne akarjuk mi előírni, hogy mi a jó a gyereknek, vagy mi a hátrány a gyereknek. Még emberileg is hátrány, ha egy gyereknek nincsenek testvérei, a szülők mindig mindent megadnak neki, és elkényeztetik. Még emberileg is látszik, hogy milyen hátrány. Isten azt mondja: fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! (11. v.). Igen, a mai világban - olvastam különböző folyóiratokban -, hogy fiatal lányoknak a mai problémákról előadást tartott egyszer egy híres pszichológus. Azt kérdezték tőle: Tessék mondani, ebben a borzasztó korban érdemes még gyereket szülni? Elgondolkozott a kérdezett híres pszichológus, és azt mondta, nem tud mit felelni rá. Biztos, hogy ez egy sötét kor, de azt mondja az Úr: Ő az alkotó, és csak bízzuk Rá. Ha Rá bízzuk, akkor Isten körülveszi őket és tudja, hogy mit tegyen. Manapság sokan nem mennek férjhez, nem nősülnek meg, mert azt mondják: borzasztó, milyen lesz a jövő. Mire házasodjunk? Nem fogok szülni! Isten azt mondja: Jaj annak, a ki [ ] mondja [ ] az asszonynak: Miért szülsz? Jézus Krisztus ebben az Igében Most rátérnék a negyedik dologra. Ebben a felolvasott részben a 13. vers prófécia is, nemcsak Círusról, hanem arról is, akinek ő csak halvány előképe, az igazi Felkentről, az igazi Messiásról, Jézus Krisztusról. Úgy olvastuk: Én támasztottam őt fel igazságban, és minden utait egyengetem (13. vers). Úgy mondja ezt a protestáns fordítás: Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt Valóban, Jézus Krisztust Isten küldte el szabadítóul. Isten győzelmesen egyengette az útját, emberileg bármilyen sok nehézségen, megaláztatáson ment is át az Úr. Végül megölték, a golgotai kereszten mégis azt mondta: Elvégeztetett! Ez győzelmi kiáltás volt, mert mindent, amit rábízott Isten, elvégzett. Isten egyengette az Ő útját, előre meghatározta mindazt az utat, amit be kell járnia. Egyengette is, hogy be tudja járni. Isten megengedte, akarta, hogy megszülessen testben. Isten akarata volt, hogy az alázat útját járja, a szolgálat útját járta. Isten akarata volt a váltsághalál, de a feltámadás is. A feltámadás után az is, hogy dicsőséget adott neki, és mindenek fölé emelte. Tehát a protestáns fordítás szerint: Én indítottam el őt győzelmesen, és egyengetem az útját mindenütt Aztán azt olvassuk, hogy: ő építi meg városomat (13. v.). Jézus Krisztus nem földi Jeruzsálemet épített, hanem egy másik várost, új eget, új földet, az egész új teremtést, és új Jeruzsálemet. Azt mondta: Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Aztán azt is olvastuk, hogy: foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért (13. v.). Ez volt

6 az Úr Jézus egyik küldetése. Felolvasta Ézsaiás tekercsét, többek között ezt is: Az Úr Szelleme van énrajtam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek (Lk 4,18). Igen, ahogy olvastuk most: foglyaimat elbocsátja, vagy máshol is látjuk: Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt szeretett Fia országba (Kol 1,13). Mindezt a szabadítást a Sátán fogságából, a bűn fogságából e világ szellemiségének a fogságából, nem pénzért, sem nem ajándékért tette az Úr Jézus. Nem is tudtuk volna kifizetni, ha ezt ki kellett volna fizetni. Ahogy olvassuk: Kegyelemből tartattatok meg, hit által; s ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék (Ef 2,8-9). Nem tudtunk fizetni a cselekedeteinkkel. Azonban ezért az Úr Jézus nagyon nagy árat fizetett. Ez neki nem ingyen volt. Nagy árat fizetett. Ő sem pénzt fizetett ezért, ahogyan olvassuk: Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén (1Pt 1,18-19). Most ennek a fényében gondoljuk át az előző verseket. Ennek a fényében, hogy Krisztus nagy árat fizetett, az életével fizetett. Nemcsak értünk, hanem az egész világért. Így gondoljuk át: Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? (9. vers). Oktalanság Istennel perbe szállni. Nem csak azért, mert Ő hatalmas, Ő nagy, Ő az Alkotó, Ő az Isten, mi meg csak cserépedények vagyunk. Azért is oktalanság, mert Ő így szeretett bennünket, hogy ilyen nagy árat fizetett értünk. Azért, mert Isten szeretet, minden, amit csak munkál, a javunkra munkálja, csak mi nem látjuk azonnal. Amikor még mi nem látjuk, hogyan lesz az a javunkra, oktalanság perbe, szembeszállni Vele: Miért csináltál ezt, vagy azt az én életemben? Meg van írva, hogy: Isten az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Másik helyen azt mondja: Aki a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna Vele együtt mindent minekünk. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Aztán azt olvastuk: Jaj annak, a ki atyjának mondja: Miért nemzesz? és az asszonynak: Miért szülsz? Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője: Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! ( vers) Miért születik az ember a földre? Miért teremt Isten embert erre a földre? Isten megmutatta a jövendőt, akkor, amikor Krisztust értünk adta. A jövő, amit Isten akar, az ez, így van megírva: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Isten keze-munkája nemcsak erre a földi létre korlátozódik, hanem az embert az örök dicsőségbe hívja. Örök dicsőségbe akarja juttatni, kegyelemből, csak bízzuk rá magunkat: kezeim munkáját csak bízzátok reám! (11. v.), vagyis higgyünk Neki. Bízzunk Benne, bízzuk Rá magunkat, bízzuk Rá a gyermekeinket is. Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő (12. vers). Ő alkotta a földet, eget, de előre megmondta, hogy ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Azt is megmondta előre, hogy amikor ez az ég és ez a föld elmúlik, akkor új eget és új földet teremt, és ide hív bennünket. Erre akar elkészíteni, az örökkévalóságra, a mennyeiekre. Azt olvassuk: És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, a ki az ő országába és dicsőségébe hív titeket (1Thessz 2,12). Többek között, ez a hozzánk méltó viselkedés, hogy nem szállunk perbe, ha nem értjük is, mert bízunk Benne, hogy szeret. Befejezés Befejezésül még egyszer elolvasom az Igét, de most az új, protestáns fordításból: Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? És a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed? Jaj annak, aki ezt mondja apjának: Miért nemzettél? - és anyjának: Miért vajúdtál velem?! Ezt mondja az Úr, Izráel Szentje és alkotója: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. Ő építi föl városomat, és hazaküldi foglyaimat, nem fizetségért és nem ajándékért -

7 mondja a Seregek Ura (Ézs 45,9-13). Csak annyit emelek ki ebből: hazaküldi foglyaimat. Nem ez a föld a mi hazánk. Ez elmúlik. A mi hazánk, a mi országunk a mennyekben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez (Fil 3,20-21). Ámen. Debrecen, május 9.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. HÍVŐK HATALMA I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. Sok tanítás van a szívemen, amit az Úr ma szeretnék átadni számotokra, ez a hatalomról szóló tanítás. Örömmel mondjuk itt el, hogy

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

Kicsoda Jézus Krisztus?

Kicsoda Jézus Krisztus? 3. tanulmány Április 11 17. Kicsoda Jézus Krisztus? SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 4:16-30; 6:5; 9:18-27; Efezus 1:3-5; 2péter 1:16-18 Hát ti kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda:

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

KEGYELEM V. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 18.

KEGYELEM V. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 18. KEGYELEM V. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. december 18. Nem vagyunk a törvény alatt, a kegyelem alatt vagyunk. Hamarosan a keresztről fogok tanítani, mert vannak olyan keresztények, akik azt

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 5. A pokol kapui Máté 16:15-19 Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élı Istennek Fia. És felelvén Jézus,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 2. Jézus Nevében lévı hatalom Jézus Nevérıl hallotok tehát tanítást a mai napon, a tanítássorozat 2. része következik. Három Igével kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja I. Évfolyam 44. szám, 2008. Nov. 30. Kedves Testvéreim! legyenek. Istennek azonban nemcsak az egyes emberekkel van terve, hanem ezzel az egész teremtett

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 18,1 12 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. SZEPTEMBER 20. KEDD SZERDI ANDRÁS 18,1 Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: 18,2 Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jöv be lát. 60/27. Történet. www.m1914.org A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jöv be lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Mary-Anne S. 60/27. Történet www.m1914.org Bible for Children,

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13.

A HÁLAADÁS ÁLDOZATA. Jim Sanders tanításából 2009. december 13. A HÁLAADÁS ÁLDOZATA Jim Sanders tanításából 2009. december 13. Áldott legyen az Úr neve. Köszönjük Uram a gyógyító kenetet, ami ma jelen van, és minden gyógyulást. Minden dicsőséget neked adunk. Köszönjük

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Ézs 48,1-11 Mi a különbség a vallásos és a hívő élet között? I.

Ézs 48,1-11 Mi a különbség a vallásos és a hívő élet között? I. Ézs 48,1-11 Mi a különbség a vallásos és a hívő élet között? I. Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét

Részletesebben