Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek"

Átírás

1 Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé. És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava! Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, a ki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg. Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr. Bevezetés Ez a felolvasott rész az új égről, új földről is, de főleg az ezeréves királyságról szól. Erről röviden szólnék csak, hiszen sokszor volt már szó róla. Elsősorban ebből az Igéből a nekünk szóló üzenetet szeretnénk megérteni, meghallani. Először néhány gondolat az úgynevezett prófétai látásmódról. Két korszak Itt ebben a felolvasott kis szakaszban is két egymástól teljesen különálló, jól elválasztható korszak van, az új ég és új föld, és azután az ezeréves királyságról. A próféta együtt látta ezt a kettőt. Úgy van ez a prófétai látásmód, mint amikor az ember messziről figyel valamit. Ha figyeli a hegyeket, van olyan, hogy két hatalmas hegy egymás mögött van. Ami távolabb van, annak a csúcsa magasabb, mint az, ami közel van. Messziről nem látszik, hogy ez két hegy, hanem úgy látszik, hogy egy. A két csúcs úgy látszik, mintha egy azon hegynek két csúcsa lenne. Itt is a próféta úgy látja, mint hogyha az ezeréves királyság meg az új ég és új föld egyszerre, egy időben valósulna meg. Nem látja a közte levő völgyet. Közötte még sok minden van. Ott van az ezeréves királyság végén Góg és Mágóg lázadása. Azután következik az utolsó ítélet a nagy fehér királyi széknél. Azután a mostani égnek és a mostani földnek az elmúlása, amiben benne lesz az a föld is, amin az ezeréves királyság lesz. Azután ott lesz a tűzzel és kénkővel égő tó. Majd azután jön az új ég és az új föld, csak ez nem látszik abból a látásmódból, ahogy Isten megmutatta Ézsaiás prófétának ezt, amit most itt olvastunk. Az Ige más helyen nyilvánvalóan beszél ezekről a dolgokról. Azért is látja egyben a próféta, mert kétségtelenül nagyon sok hasonlóság van a kettő között. Az ezeréves királyság az, amiről azt mondta az Úr Jézus, mikor tanított imádkozni, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy ezen a földön, mint ahogy a mennyben is. Az új égen és az új földön teljesen Isten akarata lesz meg. Abba semmi bűn nem megy be, semmi tisztátalan. Gonosznak ott helye nem lesz. Az már a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz akkor. Teljes öröm lesz. Minden könnyet eltöröl Isten az embernek a szeméről. Isten dicsősége mutatkozik meg, és az, hogy Ő a Király, Ő az Ura mindennek. Jézus Krisztus lába

2 alá vettetik minden. Aztán maga az Úr is aláveti magát Istennek, aki neki mindent a lába alá vetett. Az ezeréves királyságban ennek az előíze lesz meg. Ehhez hasonló dolgok lesznek. Az ezeréves királyságban is itt lesz Jézus Krisztus. Ő lesz a Király. Együtt lakik az emberekkel. Mint ahogy az új Jeruzsálemről olvassuk, hogy az Isten sátora az emberek között van. Jézus Krisztus itt lakik majd. Itt sem lesz akkor gonosz. Olyan értelemben, hogy a Sátán és minden démon meg lesz kötözve, és a mélységbe lesz vetve. A királyságban is öröm lesz, és békesség lesz. A mennynek az előíze lesz ezen a földön. Az emberek, akik bejutnak az ezeréves királyságba, azoknak mindnek új élete lesz. Emlékszünk rá, mit mondott az Úr Jézus Nikodémusnak? Szükség nektek újonnan születnetek. Mert aki újonnan nem születik, nem láthatja Isten országát. Itt is meg van ez a két látásmód. Elsősorban a királyságról van szó, mint Isten országáról. Nem mehet be a királyságba, aki újonnan nem születik. Aki újonnan születik, az egyúttal majd az új égre és új földre is bemehet, vagy az új Jeruzsálembe. Maga az ezeréves királyság is tulajdonképpen az egész, ennek a földnek és az emberiségnek az újonnan születése. Erről maga az Úr Jézus is beszélt, ezt mondta: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét (Mt 19,28). Azt emelném ki ebből, hogy az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe Le van írva, hogyan jön vissza dicsőségben, hogyan ül be, és ítéli meg az akkor élő népeket, és kik mehetnek be a királyságba, és kik mennek a tűzzel és kénkővel égő tóba. Akkor azt mondja erről, hogy akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor beül dicsősége királyi székébe. Tehát az ezeréves királyság kezdete lesz, amikor beül a dicsőség királyi székébe, és erről azt mondja, hogy ez az újjászületés. A föld újjászületése. Nem is mehetnek be csak újjászületett emberek. Azok, akik újonnan születnek, azok majd az új földre, az új Jeruzsálembe, vagy az új égre is bemehetnek. Természetesen közben születnek emberek. Akik akkor születnek, vagy meghódolnak a Király előtt, nemcsak külsőleg és kényszer alatt, hanem a szívük szerint, és újonnan születnek, vagy ha nem, akkor, olvastuk: száz éves korában átkoztatik meg. Amikor majd eljön a végén a Góg és Mágóg lázadása, akkor fellázadnak a Király, Jézus Krisztus ellen. Akkor mint Krisztusnak és Istennek ellenségei el kell, hogy pusztuljanak. Ennyit röviden az együttlátásról, a prófétai látásmódról. Még talán annyit hozzá, hogy ez a hetedik ezer esztendő lesz. Ahogy a hetedik nap a szombat napja, a hetedik ezer év ugyanúgy a nyugalomnak az ezer éve lesz. Ezeréves királyság a szombat ezer esztendeje lesz, a nyugalomnak, a békének, Isten áldásainak az ezer esztendeje. Isten örül majd népe fölött Nézzük meg ezek után ebben a felolvasott részben az Izraelnek tett ígéreteket, ami majd a királyságban teljesedik be. Ezt négy pontban foglaltam össze. Az első az, amit úgy olvastunk, hogy Isten örül Jeruzsálem felett, és Jeruzsálem népe is örül az ő Istenének és Urának ( vers). Tudjuk, hogy a próféciák még ezen a földön sem egyszer teljesednek be, hanem vannak, amik többször. Ézsaiás sokszor jövendölt arról, hogy majd ha babiloni fogságba elmegy a nép, Isten onnan is visszahozza. Ez, ami itt le van írva, nem teljesedett be a babiloni fogságból való visszatéréskor. Akkor is volt öröm, mikor onnan visszatértek. Olvassuk, hogy mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Szánk megtelt nevetéssel, nyelvünk vigadozással, mert hatalmasan cselekedett velünk az Úr, és a pogányok is ezt mondták, hogy hatalmasan cselekedett ezekkel Isten (Zsolt 126,1-2). Tehát vigadtak és örültek. Azonban az az idő nem teljesedett be a babiloni fogság után, amit itt olvastunk, hogy: nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava. Az óta szinte folyamatosan hallatszik Jeruzsálemben siralomnak és kiáltásnak szava. Az óta szinte folyamatosan nem örül Isten az Ő népe fölött. Ezt nem mondhatjuk, hogy: örvendezek népem fölött, és Jeruzsálem fölött. És az én népem is örül nekem.

3 Például, amikor az Úr Jézus itt járt a földön, és halála előtt az Olajfák hegyéről ránézett Jeruzsálemre, akkor nem örült, hanem sírt Jeruzsálem fölött. Miért sírt? Nem ismerték fel a meglátogatásuk idejét, nem örvendettek Isten meglátogatásának, így az Úr Jézus sem örvendett fölöttük. A királyságban azonban így lesz, ahogy itt olvastuk: Nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak a szava. A végső beteljesedés azonban kétségtelenül az új égen, új földön és az új Jeruzsálemben lesz ennek is. Még azt szeretném megemlíteni, hogy ez nem teljesedett be a keresztyénséggel sem. Ezt talán nem is kellene mondani, csak azért mondom, mert vannak, akik azt állítják, hogy Isten Izraelt végképpen elvetette, és Izrael helyét és áldásait az egyház, illetve a Gyülekezet vette át. Ez nem így van. Erről az Ige nyilvánvalóan beszél: Nem vetette el Isten az Ő népét (Róm 11,2). Ez nekik fog beteljesedni. Ezenkívül, a Gyülekezet egészen más. Most a konferencián éppen erről lesz szó, erről a titokról, hogy a Gyülekezet egészen más, mint Izrael. A Gyülekezetnek egészen más ígéretei, feladata, jövője van, mint Izraelnek. Egyébként se teljesedhetne be, ha valaki végiggondolja, a Gyülekezettel, mert ezen a földön, amíg itt van a Gyülekezet, magában a Gyülekezetben, a hívő emberek életében is van sírás és kiáltás. E világon nyomorúságtok lesz, azt mondta az Úr Jézus. Pál apostol is mondja, hogy: sok szorongattatás közt kell nekünk az Isten országába bemennünk. Péter apostol is arról ír, hogy: a mennyeiekben örvendezünk, de noha, most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Tehát a Gyülekezetben ez az ígéret nem teljesedett be, nem is teljesedhetett be, ennek tehát a királyságban lesz a beteljesedése. Isten örül népe fölött, és népe örül Istenének. Nem hallatik benne többé kiáltás, fájdalom, sírás. A hosszú élet ígérete A másik, ami Izraelnek tett ígéret, hogy a királyságban hosszú lesz Isten népének az élete, olyan hosszú, mint a fáké ( vers). Ilyen volt kezdetben is az ember élete. Tudjuk, hogy egészen a Noé özönvizéig több száz évig éltek az emberek. Legtovább Matuzsálem, Metusélah élt. Nyolcszáz-kilencszáz év nem volt ritka akkoriban, hosszú volt az ember élete. Itt is azt olvastuk, hogy hosszú lesz, a száz éves még ifjúnak számít, azért mondja, hogy az ifjú száz éves korában hal meg. Aki száz éves korában meghal, még ifjú lesz. Az új fordítás úgy hozza, hogy aki száz éves korában meghal, azt átkozottnak tekintik. Itt a Károliban, hogy: száz éves korában átkoztatik meg. Ezt úgy tekintik, hogy ott valami probléma van, nem hiába halt meg olyan korán. Mintegy átoknak tekintik, mert hosszú lesz az emberek életének az ideje. Azt is mondja itt az Ige, hogy: kezeik munkáját elhasználják választottaim. Most nagyon sokszor nem használják el, különösen azok, ami itt meg is van említve, hogy amit az emberek építenek, vagy ültetnek szőlőt, plántálnak. Amikor valaki szőlőt plántál, az valószínűleg eszik a gyümölcséből, mert nem olyan soká fordul termőre, de azért a régi szőlőket már nem az fogja megenni, aki plántálta. Nem is beszélve az épületekről. Vannak várak, amiket még a középkorban építettek, több száz évvel ez előtt. Az építők már nem laknak benne, de akkor majd benne laknak. Aki épít, az benne fog lakni; aki szőlőt plántál, az végig eszi annak a gyümölcsét. Olvastuk, hogy: hosszú lesz népem élete, kezeik munkáját elhasználják választottaim. Arról is olvastunk, hogy magzataik, utódaik is velük együtt laknak. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak (23. vers). Itt van a több nemzetség. Sok generáció él együtt. Az új fordítás úgy hozza ezt az igeverset, hogy: nem veszedelemre születik az ember. Abban az időben nem lesz háború, és nem lesznek olyan betegségek, mint amilyen most lesz. Bizony most még újságokban, lapokban is lehet erről olvasni, amikor megkérdeznek lányokat, fiatal asszonyokat, hogy hány gyereket akarnak, mennyit szeretnének szülni. Sokan annyira

4 lemondóak, hogy azt kérdezik, hogy: szülni? Mire? A nyomorúságra? Azért, hogy végig élje ezt a nyomorúságos életet, mint amibe belekerültünk? Érdekes, pedig nincs szegénység. Nincs éhezés, itt, legalábbis közöttünk. Az ember mégis érzi, hogy valami sötét hatalom, valami rossz, valami kilátástalanság van. Nincs jövő, azt érzik az emberek. Akkor lesz jövő, akkor nem a veszedelemre születik az ember. Hosszú lesz az embereknek az élete, mint a fáké. Nem lesz ott többé csupán néhány napot élt gyermek. Sem vénember, aki napjait be nem töltötte volna. Meghallgatja Isten az imádságot A harmadik, amit Izraelnek tett ígéretből kiemelnék, és hozzáteszem, hogy nem csak Izraelnek szól ez, hanem mindenkinek, aki bekerül a királyságba. Mert nemcsak Izrael népe, hanem más népek is bekerülnek a királyságba. Rájuk is vonatkozik ez, Ő nekik is Uruk lesz Jézus Krisztus, ők is újonnan születhetnek, és részesülnek mindebből az áldásból. Amit kiemelnék, hogy az Úr meghallgatja az ő imádságaikat. Így olvastuk: És mielőbb kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam (24. vers). Jó lesz a kapcsolat Isten és az ember között, mert a bűn nem rontja meg ezt a kapcsolatot. Ma nagyon rossz az ember kapcsolata Istennel. Hallani se akar Istenről. Amikor veszedelembe kerül egy hitetlen ember, és kiált, hogy: jaj, Istenem, jaj, Istenem! - ez sem igazán szívből jövő imádság. Egy szívből jövő imádságot, amikor valaki tényleg keresi Istent, még ha a veszedelemben is, azt meghallgatja az Úr. Legtöbbször csak azért van ez a jaj, Istenem, hogy csak ebből a veszedelemből szabadíts ki. Ebből a betegségből, veszteségből, lehetetlen helyzetből meneküljek meg. Utána el is felejti, nem igazán Istent keresi. Ha ember tudna rajta segíteni, akkor emberhez folyamodna. Azért mondja hogy, mint a rossz, odvas fog, kimarjult fekélyes láb, olyan az istenteleneknek a kiáltása a nyomorúság idején. Nem talál meghallgatásra, mert nem igazi keresésből és szívből jön. Nem lesz vadság, pusztítás A negyedik, amit kiemelnék, hogy a királyság ideje alatt, mivel a Sátán meg lesz kötözve, nem lesz megszállott ember, és nem lesz megszállott állat. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr (25. vers). Az állatoknak a vadsága az, hogy ragadozók. A farkas megeszi a bárányt, az oroszlán is megtámadja a másik állatot. Az ökör is neki támad nálánál jóval nagyobb állatnak. A kígyó is, akinek azt mondta Isten a bűnbeesés után, hogy: hasadon járj, és port egyél, nem a port eszi, nyilván, hanem más állatokat eszik meg. Akkor majd helyreáll a rend. A kígyónak por lesz a kenyere. A farkas nem eszi meg a bárányt, hanem együtt legelnek, ugyanúgy a füvet eszi, mint ahogy a bárány. Elgondolkozhatnak azok, akik most az evolúciót tanítják, hogyan alakult a fog. Az egyik állatnak miért úgy alakult, hogy annak olyan tépőfogai vannak, hogy tépje szét a másik állatot. A farkas füvet fog enni, együtt legel a báránnyal, és nem fogja bántani. Mindez, hogy vérengző lett, ez egy megszállottság, démoni erők veszik hatalmukba. A Sátánnak egyetlen célja van: mindegy, hogy kit vagy mit, csak öljön, pusztítson és raboljon. Az oroszlán is szalmát eszik, mint az ökör. Sehol nem pusztítanak. Nem csak háború nem lesz, és az emberek nem ölik meg egymást, az állatok sem. Erről már különben korábban is olvastunk: És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecsszopó [tehát a pici gyermek] a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét. [és nem bántja]

5 Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják (Ézs 11,6-9). Az új teremtés Most rátérnék ennek az Igének a szellemi mondanivalójára. Mit tanulhatunk belőle, ami ránk vonatkozik most? Ezt hét pontban foglaltam össze. Az első az új teremtés. Ugyanis ezt olvastuk: Mert ímé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak (17. vers). A mostani ég és föld szintén Isten teremtése. Ez a Biblia első verse: Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A kezdetben szó elsősorban arra vonatkozik, hogy Jézus Krisztusban. Ezt egyértelműen ki is jelenti: Őbenne teremtetett minden, Ő a kezdet. Ezt a mostani teremtést Isten először az egeknél kezdte. Nagyon széles alap. Aztán a föld, majd a földön a növények, az állatok, és végül az ember. Ez a csúcsa. Az ember. Az új teremtés fordítva lesz. Ha ez olyan, mint egy talpára állított háromszög, akkor az új teremtés olyan lesz, mint hogyha a hegyére állított háromszög lenne. Tudniillik ott az emberrel kezdi Isten az új teremtést, és az új Jeruzsálemmel, új földdel, új éggel fejezi be. Az embernek az új teremtését is először egyetlen emberrel kezdte. Az első teremtésnél is először egyet teremtett, Ádámot. Ő volt az első ember. Az új teremtést a második emberrel kezdi, a második ember pedig Jézus Krisztus. Utána azt olvassuk, hogy: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden (2Kor 5,17). Egy új kezdődött el, vagy lásd, új lett. Akik Krisztusban vannak. Az újonnan születés: Krisztus bennünk - az új teremtés: mi Krisztusban. Azt mondja az Úr Jézus: maradjatok énbennem, és én tibennetek. Testünk ugyan a régi, de a szellemünk mihelyst az Úr Jézus Krisztusban hittünk, és elfogadtuk, megelevenedett, újjá lett. Az már új. A lelkünk, hogy újjá legyen, a lélek üdvösségét, hogy elérjük, amiről Péter írja, hogy: elértétek hitetek célját, a lélek üdvösségét. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a megszentelődés. Ez az egész földi életünkön át tart, amíg megtagadjuk a lelkünket, és teljesen alávetjük az Úrnak, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Aki új teremtés, annak az életében meglátszódik, meg kell, hogy látszódjon. Krisztusban van, akkor Krisztus van kívül, Ő látszik. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztusba merültetek bele, Krisztust öltöztétek fel (Gal 3,17). Ezt úgy fejezi ki, hogy vessük le a régi élet szerint való óembert, amely meg van romolva kívánságai miatt. És öltözzük fel az újat, ami Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben (Ef 4,22). A gyakorlatban ezt jelenti a mi számunkra, hogy új teremtések vagyunk. Látszódjon meg rajtunk Krisztus élete! Vessük le, ami régi, és öltsük fel az újat. Hasonlóvá váljunk az Úr Jézus Krisztushoz. Aki ennek az új teremtésnek is a kezdete, a feje, akiben ezt az újat is teremti az Úr. Amikor majd elragadtatás meglesz, vagy a feltámadás, akkor majd a testünk is már ehhez az új teremtéshez fog tartozni. Krisztus feltámadt dicsőséges testéhez lesz hasonló a testünk. A felolvasott Igében így van: a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak (17. vers). Most még említtetik a régi, hiába új a szellemünk, meg a lelkünk is már nagyrészt. A testünk még a régi, és abban nem lakik jó. Újból és újból, egyénenként is visszatalálkozunk a régivel. Nem is beszélve a környezetünkről, ahol bűnnel, és mennyi mindennel találkozunk. A gyülekezet az új égen lesz, az egekben, Krisztussal együtt, ingyen sem említtetik már a régi. Észbe se jutnak. Elfelejtjük. Kölcsönös öröm A másik, amit ide szeretnék tenni, az öröm. örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket én teremtek (18. vers). Igen, ennek az új teremtésnek örülhetünk és örvendezhetünk mindörökké. Nem a bajoknak örülünk, hiszen, ahogy említettem: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt

6 minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra, A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A melyben örvendeztek - Ebben örülünk, ennek az újnak, az új teremtésnek, amit Isten alkotott és készített el a számunkra. Most, azt mondja: noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, [Ennek is célja van:] Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál (1Pt 1,3-7). Tehát öröm. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek (Fil 4,4). Ez az öröm kétoldalú. Így olvastuk: mert ímé, Jeruzsálemet vigassággá teremtem, és az ő népét örömmé. És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava (18. vers). Tehát, ahogy Izrael népére vonatkozólag is elmondtam, hogy Isten is örül az Ő népének, a nép is örül az ő Istenének, ugyanígy a mi életünkben is. Mi örülünk az Úrnak, és mindannak, amit elkészített, ami fenn van tartva a számunkra a mennyekben. És az Úr is örül nekünk, Isten is örül az Ő gyermekeinek. Úgy örül, ahogy a szülő örül, hogyha gyermekei engedelmesek, igazságban és szeretetben járnak. A szülő is örül, ha a gyermekei boldogok. Isten is örül, amikor a hívő emberek boldogok. Krisztus is örül, úgy örül, ahogy a vőlegény örül a menyasszonynak. Ehhez hasonlítja az Ige: eljegyeztelek titeket egy férfiúnak. Örül a vőlegény, ha ragaszkodik hozzá a menyasszonya, ha epekedik utána, ha tisztán tartja magát minden tekintetben. Így örül Krisztus is az övéinek, ha így viselkednek, ilyen a jellemünk. Tehát ez volt a második, az öröm. Új teremtés az első, öröm a második. A harmadik az érettség. Ezt olvastuk: Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vénember, a ki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg (20. vers). Az érettség most mást jelent, mint majd a királyságban. Ott az évek hosszú sorát, több száz évet jelent az érettség. Amikor ott meghal a száz éves, akkor megszakad az élete, nem teljesedik ki az élete. Az új teremtésnél azt akarja Isten, hogy eljussunk az érett korba. Ő adott némelyeket [ ] szolgálat munkájára [ ] míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfikorba, a Krisztussal ékes kor mértékére (Ef 4,11-13). Ez egy ígéret. Az Övéi, akiket elhívott a Gyülekezetbe, eljutnak az érett korra, eljutnak egy szellemileg kiteljesedett életre. Mondja is az Ige, hogy: többé ne legyünk gyermekek, akiket ide, s tova, hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele (Ef 4,14). Van egy figyelmeztetés is az Igében erre vonatkozóan. Arról beszél az Ige, hogy: aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak Testét (1Kor 11,29). Az Úrnak a Teste a Gyülekezet. Ez óriási elhívás. Akit ide hívott az Úr, annak méltóan kell járni Hozzá. Meg kell becsülni az Urat, meg kell becsülni ezt a nagy kiváltságot! Ha nem, ítéletet eszik és iszik magának az ember. Ez ebben nyilvánul meg: Ezért van közöttetek sok erőtelen, beteg, és alusznak sokan (1Kor 11,30). Nem mindenki egyformán látja ezt, hogy mit jelent, hogy: alusznak sokan Jelenthet ez olyat is, hogy idő előtt hal meg valaki, nem éri el az érett kort. Itt a királyságban, nem éli meg a királyság végét, hanem száz esztendős korában meghal. Beszél az Ige arról, hogy sajnos, vannak hajótörött életek. Az Ige beszél, reálisan beszél mindenről, ami csak fontos. Látjuk, hogy vannak hajótörött életek, és nem érik el az érett kort. Nem kellene így lenni! Ez volt a harmadik, az érettség, amit nekünk üzen az Úr, hogy ezt gondoljuk meg.

7 Munkánk megmarad A negyedik, a megmaradó munka. Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim ( vers). Két dolgot említ itt az Ige. Építést és gyümölcstermést. Mind a kettőre azt mondja, hogy megmarad. Ez fontos a mi hitéletünkben is. Az építésről így olvassuk: mint bölcs építőmester fundamentumot vetettem, de más épít rá. Azért ki-ki meglássa, hogy mi módon épít rá (1Kor 3,10). Krisztusra, mint fundamentumra lehet aranyat, ezüstöt vagy drágaköveket, vagy fát, szénát és pozdorját építeni (1Kor 3,12). Az arany, ezüst, drágakő megmarad. Nem ezer esztendeig, hanem örökké. A fa, széna, pozdorja meg megég. Ama nap [ ] tűzben jelenik meg (1Kor 3,13), amikor az Úr Jézus Krisztusnak az ítélőszéke, vagy jutalomosztó széke elé állunk. Megég minden, ami nem arany, ezüst és drágakő. Tehát az Úr azt akarja, az a terve, hogy akik új teremtések, azoknak a munkája, amit a földön végeznek, amit a földön rájuk bízott az Úr, az előre elkészített jócselekedetek, amikben járnunk kell, hogy az valóban olyan munka legyen, ami megmarad. Ami az Úr szerint való. Ami örökké megmarad. Ugyanakkor a munka olyan, amit kifelé végzünk. Az Úrért végzünk, vagy másokért végzünk. Gyümölcstermés Ezzel párhuzamosan van egy másik nagyon fontos dolog, a gyümölcs. A gyümölcs belülről fakad. Valami belül kell, hogy végbemenjen. A gyümölcsről is azt mondja az Úr Jézus: Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket, és én küldelek el titeket, én hívtalak el titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon (Jn 15,16). Milyen gyümölcs marad meg? Egyáltalán, hogy termünk gyümölcsöt? Mi ez a gyümölcs? A gyümölcsöket leírja: A Szellem gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (Gal 5,22). Hogyan teremhetjük ezt a gyümölcsöt? Azt mondja az Úr Jézus, csak úgy, mint a szőlővessző: ha a szőlőtőkén maradunk. Nélkülem semmit sem cselekedhettek. Krisztussal szoros kapcsolatban lehetséges Krisztusból élni. Krisztus élete, hogy átjárjon, mint a szőlővesszőt a szőlőtőkének az életereje, nedve, táplálékai átjárják. Csak így tudunk gyümölcsöt teremni. Ez a gyümölcs dicsőíti az Atyát. Azért, hogy gyümölcsöt teremjünk, az Úr sokszor megtisztít, ezért kellenek a szenvedések. Nemzedékek közössége Az ötödik, amit szeretnék kiemelni, több nemzedék együtt él közösségben. Világos, hogy sokáig élnek a királyságban, gyermekeik velük együtt. Nagyon sok nemzedék együtt él. Nem kettő vagy három generáció, hanem sokkal több. Ebből nekünk az a tanulság, hogy áldott az a gyülekezet, ahol nincsenek generációs problémák: a fiatalok nem akarnak külön vonulni, a vének szeretik a fiatalokat. A fiatalok tanulnak a vénektől, és azután átveszik a munkának a terhét. Egy nyájban is így van. Péter mint pásztor, üzen a többi pásztornak, hogy: legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját (1Pt 5). Majd megjelenik a Főpásztor, és Neki adunk számot. Egy nyájban, egy rendes nyájban, kicsi bárányok, nagyobbak, még nagyobbak, meg öreg juhok, kosok, mind együtt vannak. Ez egy normális gyülekezet. Itt mondja, hogy az alázatosságot öltsétek magatokra, ti ifjak, engedelmeskedjetek a véneknek, és így tovább. Áldott az a gyülekezet, ahol így együtt tudnak élni! Szoros közösség az Úrral A hatodik, amit kiemelnék, szoros közösség az Úrral. Az új teremtésben ez a természetes. Olyan, hogy az Úr felel még a ki sem mondott kiáltásunkra. Ezt olvastuk: mielőtt kiáltanának, én felelek, [még ki se mondják, már felel] ők még beszélnek, és én már meghallgattam (24. vers). Ez azt jelenti, hogy az Úr meghallgatja a még végig sem mondott

8 kérésünket, mert jól tudja, hogy mire van szükségünk. Főleg azért hallgatja meg, és teljesíti, mert összhangban van az Ő akaratával. Az új teremtésnek egy vágya van: Legyen meg a te akaratod! Az új teremtés a maga lelkét halálba akarja adni, hogy Isten akarata legyen meg. Békesség Végül a hetedik: a békesség. A farkas együtt legel a báránnyal. Az oroszlán együtt eszik az ökörrel. Nem kompromisszumok árán jött létre a békesség. Nem úgy, hogy enged egy kicsit a farkas is, meg enged egy kicsit a bárány is. A farkas bárány természetű lesz. Füvet eszik, mint a bárány, ugyanígy az oroszlán is. Az új teremtésben ezt végzi az Úr. Ebből az a tanulság a számunkra, hogy a régi természetünk, ami a testünkben van, amit a génjeinkben örököltünk, az olyan, hogy némelyiknek bárány természete van, némelyiknek farkas természete van. Némelyik magába roskad, két szót se szól, mint a bárány, tűri, hogy akármit csináljanak vele, de azért belül fáj neki, zokog, vagy néha még nagyon nehéz elhordoznia. A másik meg farkas természetű, neki áll a másiknak, lekiabálja, veszekedik. A gyülekezetben azt mondja, mindenkinek bárány természetűnek kell lenni. Mégpedig nem természetes bárány természetűnek, hanem krisztusi bárány természetűnek. Olyanná kell válni, el kell, hogy múljon, nem jöhet elő a régi. Az új teremtés épp ezt jelenti, hogy Krisztust öltözzük fel, Krisztus látszódjon. Ne uralkodjék a bűn, a régi természet, hanem az új természet uralkodjon! Ez sehol máshol nem lehetséges, csak egy igazi hívő gyülekezetben. Csak a Krisztus Testében lehetséges, ahol nincs görög meg zsidó, körülmetélkedés meg körülmetéletlenség, szolga meg szabad, farkas meg bárány, oroszlán, meg ökör. Nincs különbség, mert Krisztus természete uralkodik mindenkiben. Befejezés Ahogy Isten a megtérő maradék izraelitákban megvalósítja minden ígéretét, a királyságban sok ígéret valósul meg, ami még eddig nem valósult meg; ugyanúgy megvalósítja Isten azokban is az Ő ígéreteit, akik Krisztusban új teremtések lettek. Sőt, még többet is megvalósít: ez az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög. Várják az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett (Róm 8,19). Amikor eljön majd a királyság, akkor a Gyülekezet is Krisztussal együtt jelenik meg dicsőségben, és akkor ez az egész világ megszabadul a rothadandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének a szabadságárára. Ámen. Debrecen, október 14.

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

NINCS MÁS FUNDAMENTUM

NINCS MÁS FUNDAMENTUM Pasarét, 2014. január 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NINCS MÁS FUNDAMENTUM Lekció: Máté 7,24-29 Alapige: 1Korinthus 3,11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19.

A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. A SZAVAID EREJE VI. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. június 19. Nagyon sok kijelentés jön Krisztus Testéhez, és nagyon sok hívő van, aki kívánja ezeket a kijelentéseket. Nem igazán az akadémikus eszmefuttatásokra

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben